Prop. 2019/20:43

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 november 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Ändringsprotokollet innebär främst ändrade bestämmelser om uttag av källskatt på betalningar avseende utdelning, ränta och royalty. De begränsande nivåerna för uttag av sådan skatt sänks eller i vissa fall införs. Genom en bestämmelse om s.k. mest gynnad nation tillförsäkras Sverige långsiktigt konkurrenskraftiga villkor på detta område i förhållande till viktiga konkurrentländer.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. Främst innebär detta att bestämmelser införs som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i syfte att motverka avtalsmissbruk.

I övrigt införs särskilda bestämmelser om beskattning av delägarbeskattade subjekt. Bestämmelserna om dubbelt hemvist för bolag ändras och avtalets artikel om informationsutbyte uppdateras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Ändringarna i skatteavtalet föreslås införlivas i svensk rätt genom antagandet av en ny lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien. Den nuvarande förordningen om tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien med tillhörande tillämpningsförordning om kupongskatt föreslås upphävas.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 19 mars 2019 om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

2. Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter som Sverige och Brasilien undertecknade den 25 april 1975 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och utgör en del av detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 19 mars 2019, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare oavsett till vilket år som beskattningsanspråket är att hänföra.

3. Genom denna lag upphävs

a) förordningen (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m., och

b) förordningen (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.

4. Den upphävda förordningen om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. gäller dock fortfarande i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft, och

b) andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft.

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter

Convention between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering,

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federative Republic of Brazil;

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income;

som har för avsikt att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treatyshopping, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

Intending to eliminate double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treatyshopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States);

har kommit överens om följande:1

Have agreed as follows:

Artikel 1 2

Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas Persons covered

1. Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. Vid tillämpningen av detta avtal ska inkomst som förvärvas av eller genom en person, som enligt skattelagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna helt eller delvis är föremål för delägarbeskattning, anses förvärvad av en person med hemvist i en avtalsslutande stat till den del som inkomsten, enligt skattelagstift-

2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by

1 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019. 2 Artikel 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

ningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i den staten. Bestämmelserna i denna punkt påverkar inte på något sätt en avtalsslutande stats rätt att beskatta personer med hemvist i denna stat.

that State, as the income of a resident of that State. In no case shall the provisions of this paragraph be construed so as to restrict in any way a Contracting State’s right to tax the residents of that State.

Artikel 2

Article 2

Skatter Taxes covered

1.3 De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) i Sverige:

a) in the case of Sweden:

1) den statliga inkomstskatten,

i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

2) kupongskatten, ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten); 3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

iii) the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

iv) the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten förutomlands bosatta artister m.fl.); and

5) den kommunala inkomstskatten

v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

(i det följande benämnda ”svensk skatt”);

(hereinafter referred to as “Swedish tax”);

b) i Brasilien:

b) in the case of Brazil:

den federala inkomstskatten the federal income tax; (i det följande benämnda ”brasiliansk skatt”).

(hereinafter referred to as “Brazilian tax”).

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som senare uttages vid sidan av eller i stället för de ovan nämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the aforementioned taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

3 Artikel 2 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner General definitions

1. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

1. In this convention, unless the context otherwise requires:

a) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje intill Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag.

a) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden, and includes any area adjacent to the territorial waters of Sweden within which, under the laws of Sweden and in accordance with international law, the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea bed or in its sub-soil may be exercised;

b) Uttrycket ”Brasilien” åsyftar Förbundsrepubliken Brasilien.

b) the term “Brazil” means the Federative Republic of Brazil;

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Brasilien, alltefter som sammanhanget kräver.

c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Sweden or Brazil, as the context requires;

d) Uttrycket ”person” omfattar fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.

d) the term “person” comprises an individual, a company and any other body of persons;

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag, som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, och företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) Uttrycket ”internationell trafik” inbegriper trafik som utövas mellan orter i ett och samma land, vilken ingår som en del av en resa som sträcker sig över mer än ett land.

g) the term “international traffic” includes traffic between places in one country in the course of a journey which extends over more than one country;

h) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

h) the term “competent authority” means:

1) I Sverige: Finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

i) in Sweden: the Minister of Finance or his authorised representative;

2) I Brasilien: Finansministern, ”the Secretary of Federal Revenue” eller deras befullmäktigade ombud.

ii) in Brazil: the Minister of Finance, the Secretary of Federal Revenue or their authorised representative.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Artikel 4

Article 4

Skatterättsligt hemvist Fiscal domicile

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person som enligt lagstiftningen i denna stat är underkastad beskattning där på grund av hemvist, bosättning, styrelses säte eller varje annan liknande omständighet.

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

b) Om det icke kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller

b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if

om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3.4 Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande stat personen ska anses ha hemvist vid tillämpning av avtalet, med hänsyn till platsen för dess verkliga ledning, den lagstiftning enligt vilken personen har bildats och andra relevanta omständigheter. I avsaknad av sådan överenskommelse ska personen inte vara berättigad till någon nedsättning av eller befrielse från skatt enligt avtalet, utom till den del och på det sätt som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommer överens om.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

Artikel 5

Article 5

Fast driftställe Permanent establishment

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent

4 Artikel 4 punkt 3 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

2. The term “permanent establishment” includes especially:

a) plats för företagsledning,

a) a place of management;

b) filial,

b) a branch;

c) kontor,

c) an office;

d) fabrik,

d) a factory;

e) verkstad,

e) a workshop;

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång,

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader.

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months.

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

3. The term “permanent establishment” shall not be deemed to include:

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten – här-

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting

under inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt 5 – behandlas såsom fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

State – other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies – shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

Ett försäkringsföretag i en avtalsslutande stat anses emellertid ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget uppbär premier eller försäkrar risker i denna andra stat genom ombud, andra än sådana personer som avses i punkt 5 nedan.

However, an insurance company of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State provided that, through a representative other than the persons to whom paragraph 5 below applies, it receives premium or insures risks in that other State.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att denna person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Artikel 6

Article 6

Fastighet Income from immovable property

1. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. a) Med förbehåll för bestämmelserna i punkterna b och c har uttrycket ”fastighet” den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den avtalsslutande stat där fastigheten i fråga är belägen.

2. a) Subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c) the term “immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated;

b) Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång.

b) the term shall, however, in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources;

c) Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

c) ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Artikel 7

Article 7

Rörelse Business profits

1. Inkomst av rörelse som förvärvas av företag i en avtals-

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable

slutande stat beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred.

4. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Sjö- och luftfart Shipping and air transport

1. Inkomst genom utövande av sjö- eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

2. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of this Article shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by A. B. Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Artikel 9

Article 9

Intressegemenskap mellan företag Associated enterprises

I fall då

Where

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av vill-

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by

koren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Artikel 10

5

Article 10

Utdelning Dividends

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.6 Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal under en period om 365 dagar som innefattar den dag då utdelningen betalas ut (vid beräkningen av denna period beaktas inte förändringar i ägande som direkt följer av en omstrukturering, såsom fusion eller fission av det bolag som innehar aktierna eller betalar utdelningen),

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalats.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

5 Artikel 10 punkt 6 har utgått genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019. 6 Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

4. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andelsrätter, andelar i gruva, stiftarandelar eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier.

4. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founder’s shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

5.7 Då ett bolag med hemvist i Sverige har ett fast driftställe i Brasilien får källskatt innehållas i Brasilien enligt brasiliansk lag på sådan vinst i det fasta driftstället som enligt artikel 7 punkt 1 får beskattas i Brasilien. Sådan innehållen skatt får emellertid inte överstiga 10 procent av sådan vinst efter betalning av bolagsskatt hänförlig till vinsten.

5. Where a company which is a resident of Sweden has a permanent establishment in Brazil, the profits of that permanent establishment taxable in Brazil under paragraph 1 of Article 7 may be subject to a tax withheld at source in accordance with Brazilian law. However, such a tax shall not exceed 10 per cent of those profits after the payment of the corporation tax related to such profits.

Artikel 11 Article 11

Ränta

Interest

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

7 Artikel 10 punkt 5 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.8 Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

a) 10 procent av räntans bruttobelopp i fråga om ränta på lån och krediter som beviljats av en bank för en tidsperiod om minst 7 år i samband med försäljning av industriutrustning eller i samband med investeringsprojekt, liksom i fråga om finansiering av offentliga arbeten,

a) 10 per cent of the gross amount of the interest in respect of interest from loans and credits granted by a bank for a period of at least 7 years in connection with the selling of industrial equipment or of investment projects, as well as with the financing of public works;

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i övriga fall.

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till regeringen, politisk underavdelning eller lokal myndighet i den andra avtalsslutande staten, till organ, penninginrättning däri inbegripen, vilken lyder under denna regering, politiska underavdelning eller lokala myndighet eller till centralbanken i denna andra avtalsslutande stat, är – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof or any agency (including a financial institution) wholly owned by that Government, political subdivision or local authority or to the Central Bank of that other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt

4. The term “interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as other income assimilated to income from money

8 Artikel 11 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

6.9 (Upphävd).

6. (Deleted).

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

8. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient

9 Artikel 11 punkt 6 har upphävts genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 12 Article 12

Royalty Royalties

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.10 Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

a) 15 procent av bruttobeloppet i fråga om royalty som härrör från nyttjande av eller rätten att nyttja varumärken,

a) 15 per cent of the gross amount of the royalties arising from the use of, or the right to use, trademarks;

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.

b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk (biograffilm samt film och inspelade band för televisions- eller radiosändning häri inbegripna), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrikationsmetod samt för nyttjan-

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, films or tapes for television or radio broadcasting), any patent, trademarks, design or model, plan, secret formula or process, as well as for the use of, or the right to use, industrial, commer-

10 Artikel 12 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

det av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

cial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by the permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise, a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalty is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

6. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller de upplysningar för vilka royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 13 Article 13

Realisationsvinst Capital gains

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till anläggnings- eller driftskapital i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst genom överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, vilka användes i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luftfartyg, beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven egendom eller rättighet får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

3. Gains from the alienation of any property or right other than those mentioned in paragraphs 1 and 2 may be taxed in both Contracting States.

Artikel 14 Article 14

Fritt yrke Independent personal services

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, såvida icke ersättningen för sådan verksamhet bestrides av fast driftställe i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag med hemvist där. I sådant fall får inkomsten beskattas i denna andra stat.

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar nature shall be taxable only in that State, unless the payment of such services and activities is borne by a permanent establishment situated in the other Contracting State or a company resident therein. In such a case, the income may be taxed in that other State.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, teknisk, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

2. The term “professional services” includes, especially, independent scientific, technical, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15 Article 15

Enskild tjänst Dependent personal services

1. Där icke bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Con-

hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utförts i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

tracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) inkomstmottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret i fråga,

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som inte har hemvist i den andra staten, samt

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra staten.

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av arbete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Artikel 16 Article 16

Styrelsearvoden Directors’ fees

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av ledamot i styrelse eller ”Conselho Fiscal” i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors’ fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a “Conselho Fiscal” of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 17 Article 17

Artister och idrottsmän Artistes and athletes

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och idrottsmän och andra liknande yrkesutövare förvärvar

1. Notwithstanding any other provisions of this Convention, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes,

genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. I de fall då de tjänster som avses i punkt 1 av denna artikel tillhandahålles i en avtalsslutande stat av företag i den andra avtalsslutande staten, får utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal inkomst, som uppkommer för företaget genom sådan verksamhet, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Where the services mentioned in paragraph 1 of this Article are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, then the income derived from providing those services by such an enterprise may, notwithstanding any other provision of this Convention, be taxed in the firstmentioned Contracting State.

Artikel 18 Article 18

Pensioner och livräntor Pensions and annuities

1. Där icke bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1 och 3 föranleder annat, skall pension och annan liknande ersättning, som icke överstiger ett belopp motsvarande 4 000 US dollar under ett kalenderår, och livränta, vilka utbetalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

1. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 3 of Article 19, pensions and other similar remuneration not exceeding an amount equivalent to US $ 4,000 in a calendar year, and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Pensionsbelopp, som överstiger ovannämnda gräns, får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

The amount of pension which exceeds the above-mentioned limit may be taxed in both Contracting States.

2. Vid tillämpningen av denna artikel åsyftar

2. As used in this Article:

a) uttrycket ”pension och annan liknande ersättning” periodisk utbetalning som sker efter pensionering såsom ersättning för tidigare utfört arbete eller för liden skada i samband med sådant arbete,

a) the term “pensions and other similar remuneration” means periodic payments made after retirement in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received, in connection with past employment;

b) uttrycket ”livränta” ett fastställt belopp, som skall utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa

b) the term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or

dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde (med undantag för utförda tjänster).

money’s worth (other than services rendered).

Artikel 19 Article 19

Ersättningar av allmän natur Governmental payments

1. Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas av – eller från fonder inrättade av – en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, politiska underavdelnings eller lokala myndighets tjänst, får beskattas i denna avtalsslutande stat. Ersättningen beskattas emellertid endast i denna stat, om mottagaren är medborgare där.

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State, to a political subdivision or a local authority thereof in the discharge of functions of a governmental or other public nature may be taxed in that State. Such remuneration shall, however, be taxable only in that State if the recipient is a national of that State.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning eller pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrivits av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States, a political subdivision or a local authority thereof.

3. Pension, som utbetalas enligt bestämmelser om socialförsäkring i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna stat.

3. Pensions paid out under the Social Security Scheme of a Contracting State may be taxed in that State.

Artikel 20 Article 20

Lärare och forskare Teachers and researchers

Fysisk person, som har eller omedelbart före en vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som på inbjudan av den förstnämnda avtalsslutande staten eller universitet, högskola, skola, museum eller annan kulturinstitution i

An individual who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who, at the invitation of the first-mentioned Contracting State or a university, college, school, museum or other cultural institution in that first-

denna förstnämnda stat eller inom ramen för ett officiellt program för kulturellt utbyte vistas i denna stat under en tidrymd ej överstigande två år uteslutande i syfte att hålla föreläsningar eller bedriva undervisning eller forskning vid sådan institution, är befriad från skatt i denna stat på ersättning för sådan verksamhet, under förutsättning att han är skattskyldig för ersättningen i den andra avtalsslutande staten.

mentioned Contracting State or under an official programme of cultural exchange, is present in that State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution shall be exempt from tax in that State on his remuneration for such activity, provided he is subject to tax thereon in the other Contracting State.

Artikel 21 Article 21

Studerande Students

1. Fysisk person, som har eller omedelbart före en vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande

1. An individual who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely:

a) såsom studerande vid universitet, högskola eller skola i denna förstnämnda avtalsslutande stat,

a) as a student at a university, college or school in that firstmentioned Contracting State,

b) såsom praktikant, eller

b) as a trainee, or

c) såsom mottagare av stipendium, anslag eller penningunderstöd, huvudsakligen för att bedriva studier eller forskning, från stiftelse eller institution med uppgift att främja religiöst, välgörande, vetenskapligt eller uppfostrande ändamål,

c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organization,

är befriad från skatt i denna förstnämnda stat på utbetalningar från utlandet som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning.

shall be exempt from tax in that first-mentioned Contracting State in respect of remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training.

2. Studerande eller praktikant, som har eller omedelbart före en vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten, under en tidrymd ej över-

2. A student or trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely, for the purposes of his education or training shall be exempt from tax in that first-mentioned Contracting State for a period not exceeding three

stigande tre på varandra följande beskattningsår, på ersättning för anställning i denna stat, under förutsättning att ersättningen under beskattningsåret icke överstiger ett belopp motsvarande 2 000 US dollar.

consecutive fiscal years in respect of remuneration from employment in that State, provided that the remuneration does not exceed in the fiscal year an amount corresponding to US $ 2,000.

Artikel 22 Article 22

Övriga inkomstslag Income not expressly mentioned

Inkomst, beträffande vilken ingen uttrycklig bestämmelse meddelats i föregående artiklar av avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention may be taxed in both Contracting States.

Artikel 23

11

Article 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

Elimination of double taxation

1. Beträffande Brasilien ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

1. In the case of Brazil, double taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i Brasilien förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska Brasilien i enlighet med bestämmelserna i sin lagstiftning avseende undanröjande av dubbelbeskattning (utan att den allmänna princip som anges här påverkas), från denna persons skatt på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomsten som erlagts i Sverige. Sådan avräkning ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten som, innan avräkning medges, är hänförlig till den inkomst som får beskattas i Sverige.

a) Where a resident of Brazil derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Brazil shall allow, according to the provisions of its law regarding the elimination of double taxation (which shall not affect the general principle hereof), as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden. Such deduction, however, shall not exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden.

b) Om en person med hemvist i Brasilien erhåller inkomst som

b) Where in accordance with any provision of the Convention in-

11 Artikel 23 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Brasilien, får Brasilien beakta den undantagna inkomsten vid fastställandet av skatteuttaget för sådan persons återstående inkomst.

come derived by a resident of a Brazil is exempt from tax in Brazil, Brazil may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt brasiliansk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Brasilien, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de i framtiden kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den brasilianska skatt som erlagts på inkomsten.

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Brazil and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Brazil, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Brazilian tax paid in respect of such income.

b) Om en person med hemvist i Sverige erhåller inkomst som i enlighet med bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Brasilien, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Brasilien.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Brazil, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Brazil.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Brasilien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Brazil to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

Artikel 24 Article 24

Förbud mot diskriminering Non-discrimination

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. Uttrycket ”medborgare” betyder:

2. The term “nationals” means:

a) Fysiska personer som är medborgare i en avtalsslutande stat.

a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

b) Juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande lag i en avtalsslutande stat.

b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

Denna bestämmelse skall icke anses medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar, som medges personer med hemvist i den förstnämnda staten på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome

annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

5. In this Article the term “taxation” means taxes of every kind and description.

Artikel 25

12

Article 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Mutual agreement procedure

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any

12 Artikel 25 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Artikel 26

13

Article 26

Utbyte av upplysningar Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed

13 Artikel 26 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professsional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain

begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Artikel 26-A

14

Article 26-A

Rätt till förmåner Entitlement to benefits

1. Om inte annat följer av denna artikel ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat inte vara berättigad till en förmån som annars skulle ges enligt detta avtal (förutom förmån som ges enligt artikel 4 punkt 3 eller artikel 25) såvida personen vid den tidpunkt då förmånen skulle ha givits inte är en sådan ”kvalificerad person” som anges i punkt 2.

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention (other than a benefit under paragraph 3 of Article 4 or Article 25) unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 2, at the time that the benefit would be accorded.

2. En person med hemvist i en avtalsslutande stat är en kvalificerad person vid den tidpunkt då en förmån annars skulle ges enligt detta avtal, om personen vid denna tidpunkt är:

2. A resident of a Contracting State shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Convention if, at that time, the resident is:

a) en fysisk person,

a) an individual;

14 Artikel 26-A har tillkommit genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

b) den avtalsslutande staten eller dess politiska underavdelningar eller en institution eller inrättning tillhörande den avtalsslutande staten eller dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter,

b) that Contracting State, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of that State, political subdivision or local authority;

c) ett bolag eller en annan person, om dess viktigaste aktieslag regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser,

c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;

d) en person som inte är en fysisk person som är en icke vinstdrivande organisation enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna,

d) a person, other than an individual, that is a non-profit organisation agreed upon by the competent authorities;

e) en person som inte är en fysisk person, om, vid denna tidpunkt och under minst hälften av dagarna under en tolvmånadersperiod som innefattar denna tidpunkt, personer med hemvist i den avtalsslutande staten och som är berättigade till förmåner enligt det skatteavtal som omfattas enligt a)‒d) i denna punkt innehar, direkt eller indirekt, minst 50 procent av aktierna i denna person.

e) a person other than an individual if, at that time and on at least half of the days of a twelvemonth period that includes that time, persons who are residents of that Contracting State and that are entitled to benefits of this Convention under sub-paragraphs a) to

d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.

3. a) En person med hemvist i en avtalsslutande stat är berättigad till avtalsförmåner beträffande inkomst som förvärvas från den andra avtalsslutande staten, oavsett om personen är en kvalificerad person, om personen är verksam genom att aktivt bedriva en affärsrörelse i den förstnämnda avtalsslutande staten, och inkomsten som förvärvas från den andra avtalsslutande staten härrör från eller har samband med denna affärsrörelse. Vid tillämpningen av denna artikel ska uttrycket ”aktivt bedriva en affärsrörelse” inte omfatta följande verksamheter eller någon kombination av dessa:

3. a) A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits under this Convention with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned State and the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of this Article, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof:

1) verksamhet som holdingbolag, (i) operating as a holding company; 2) tillhandahållande av övergripande tillsyn eller förvaltning av en koncern,

(ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;

3) tillhandahållande av koncernfinansiering (inklusive centraliserad kassaförvaltning, s.k. cash pooling), eller

(iii) providing group financing (including cash pooling); or

4) göra kapitalplaceringar eller förvalta investeringar såvida inte denna verksamhet bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare i dess sedvanliga affärsverksamhet.

(iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från affärsrörelse som personen bedriver i den andra avtalsslutande staten eller förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten och som betalas av en närstående person, ska, i förhållande till sådan inkomst, villkoren i a) anses uppfyllda endast om den affärsrörelse som denna person bedriver i den förstnämnda jurisdiktionen och till vilken inkomsten hänför sig, är omfattande i förhållande till samma rörelse eller en kompletterande affärsrörelse som bedrivs av denna person eller sådan närstående person i den andra avtalsslutande jurisdiktionen. Bedömningen av huruvida en affärsrörelse ska anses omfattande vid tillämpningen av denna punkt ska baseras på alla fakta och omständigheter.

b) If a resident of a Contracting State derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting State, or derives an item of income arising in the other State from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned State to which the item is related is substantial in relation to the same or complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting State. Whether a business activity is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined based on all the facts and circumstances.

c) Vid tillämpningen av denna punkt ska rörelse som bedrivs av personer som är närstående till en person med hemvist i en avtalsslutande stat anses bedrivas av den personen.

c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting State shall be deemed to be conducted by such resident.

4. En person med hemvist i en avtalsslutande stat, som inte är en kvalificerad person, ska ändå vara berättigad till en förmån som annars skulle ges enligt detta avtal i fråga om en inkomst om, under minst hälften av dagarna inom en tolvmånadersperiod som inkluderar den tidpunkt då förmånen annars skulle ges, personer som är jäm-

4. A resident of a Contracting State that is not a qualified person shall nevertheless be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention with respect to an item of income if, at the time when the benefit otherwise would be accorded and on at least half of the days of any twelvemonth period that includes that

förliga förmånstagare direkt eller indirekt är rättmätiga innehavare av minst 75 procent i personen.

time, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the shares of the resident.

5. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat varken är en kvalificerad person enligt bestämmelserna i punkt 2 eller berättigad till förmåner enligt punkt 3 eller 4, får den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat i vilken förmåner nekas enligt denna artikel, ändå ge förmåner enligt detta avtal, eller förmåner beträffande en viss inkomst, med beaktande av syftet och ändamålet med detta avtal, men endast om personen på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt kan visa att varken dess bildande, förvärv eller underhåll, eller bedrivandet av dess verksamhet, hade som ett av sina huvudsakliga syften att få förmåner enligt detta avtal. Innan en begäran som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har lämnat enligt denna punkt beviljas eller avslås, ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat till vilken begäran har lämnats, överlägga med den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten.

5. If a resident of a Contracting State is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 2, nor entitled to benefits under paragraph 3 or 4, the competent authority of the Contracting State in which benefits are denied under the previous provisions of this Article may, nevertheless, grant the benefits of this Convention, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of this Convention, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under this Convention. The competent authority of the Contracting State to which a request has been made, under this paragraph, by a resident of the other State, shall consult with the competent authority of that other State before either granting or denying the request.

6. Vid tillämpningen av denna punkt och de föregående punkterna i denna artikel:

6. For the purposes of this and the previous paragraphs of this Article:

a) avser ”erkänd aktiebörs”:

a) the term “recognised stock exchange” means:

1) BM&F Bovespa (”B3”) och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av finansinspektionen i Brasilien (”Comissão de Valores Mobiliários – CVM”) eller den som träder i dess ställe,

(i) the BM&F Bovespa (“B3”) and any other stock exchange subject to regulation by the Securities and Exchange Commission of Brazil (“Comissão de Valores Mobiliários – CVM”) or its successor;

2) Stockholmsbörsen, the Nordic Growth Market (NGM) och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av Finansinspektionen,

(ii) the OMX NASDAQ Stockholm Stock Exchange (Stockholmsbörsen), the Nordic Growth Market (NGM), and any other

stock exchange subject to regulation by the Swedish Financial Supervisory Authority;

3) en aktiebörs i en medlemsstat i Europeiska unionen, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz som står under tillsyn av finansinspektionen i respektive stat i fråga,

(iii) any stock exchange of a member state of the European Union or of Norway, Iceland, Liechtenstein, or Switzerland subject to regulation by a Financial Supervisory Authority in the respective relevant state;

4) aktiebörserna i Hongkong, New York, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Toronto samt ”NASDAQ”-systemet,

(iv) the stock exchanges of Hong Kong, New York, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Toronto, and the NASDAQ System; and

5) varje annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna för tillämpningen av denna artikel kommer överens om,

(v) any other stock exchange which the competent authorities of the Contracting States agree to recognize for the purposes of this Article;

b) avser ”aktier” i personer som inte är bolag ägarandelar som är jämförbara med aktier,

b) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares;

c) avser ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av det sammanlagda röstetalet i och värdet av bolagets eller personens sammanlagda röstetal och värde,

c) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company or entity which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or entity;

d) ska två personer anses vara ”närstående”, om en av personerna, direkt eller indirekt, innehar minst 50 procent av ägarandelarna i den andra personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier) eller om minst 50 procent av ägarandelarna i båda personerna (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier), direkt eller indirekt, innehas av en annan person. En person ska dock alltid anses närstående till en annan person, om den ena personen med hänsyn tagen till alla relevanta fakta och omständigheter kontrollerar den andra personen eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller personer,

d) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares) in each person. In any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons;

e) avser ”jämförlig förmånstagare” varje person som i en avtalsslutande stat skulle vara berättigad till förmåner i fråga om en inkomst enligt den interna lagstiftningen i den staten, detta avtal eller annat internationellt instrument som är jämförliga med, eller gynnsammare än, de förmåner som ges för denna inkomst i enlighet med detta avtal. För att fastställa om en person är en jämförlig förmånstagare såvitt avser utdelning, ska personen anses inneha samma kapitalandel i det bolag som betalar utdelningen som den kapitalandel som innehas av det bolag som begär förmånen såvitt avser utdelningen.

e) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting State under the domestic law of that Contracting State, this Convention or any other international agreement which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under this Convention. For the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends received by a company, the person shall be deemed to be a company and to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds.

7. a) I fall då:

7. a) Where:

1) ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten och den förstnämnda staten behandlar sådan inkomst som hänförlig till ett företaget tillhörigt fast driftställe beläget i en tredje jurisdiktion, och

(i) an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the firstmentioned State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction, and

2) inkomsten hänförlig till det fasta driftstället är undantagen från beskattning i den förstnämnda staten,

(ii) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the firstmentioned State,

ska förmåner enligt detta avtal inte ges om den skatt som tas ut på inkomsten i den tredje jurisdiktionen är lägre än 60 procent av den skatt som skulle ha tagits ut på inkomsten i den förstnämnda staten, om det fasta driftstället hade varit beläget i denna förstnämnda stat. I sådant fall ska den inkomst på vilken bestämmelserna i denna punkt tillämpas beskattas enligt den interna lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal.

the benefits of this Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned State on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned State. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other State, notwithstanding any other provisions of the Convention.

b) De föregående bestämmelserna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs genom det fasta driftstället (med undantag för rörelse som består av att genomföra, förvalta eller inneha investeringar för företagets egen räkning, såvida denna rörelse inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersrörelse som bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare).

b) The preceding provisions of this paragraph shall not apply if the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).

c) Om förmåner enligt detta avtal nekas med stöd av de föregående bestämmelserna i denna punkt i fråga om en inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten emellertid ge dessa förmåner i fråga om inkomsten om denna behöriga myndighet, som svar på en begäran från personen, efter beaktande av anledningarna till att personen inte uppfyllde förutsättningarna i denna punkt (såsom förekomsten av förluster) bestämmer att det är motiverat att ge dessa förmåner. Den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat till vilken en begäran enligt föregående mening har lämnats, ska överlägga med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten innan begäran beviljas eller avslås.

c) If benefits under this Convention are denied pursuant to the preceding provisions of this paragraph with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of this paragraph (such as the existence of losses). The competent authority of the Contracting State to which a request has been made under the preceding sentence shall consult with the competent authority of the other Contracting State before either granting or denying the request.

8. Utan hinder av bestämmelserna i detta avtal ska, för det fall

8. Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

1) från aktiviteter såsom bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance or;

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b) den skatt som tas ut på sådana inkomster enligt lagstiftningen i denna stat understiger 60 procent av den skatt som tas ut på inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

b) such income would, under the laws of that State, bear a tax lower than 60 per cent of the tax that is borne by income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som ett sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av ett sådant bolag.

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

9. Utan hinder av bestämmelserna i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med de relevanta bestämmelsernas ändamål och syfte att förmånen ges.

9. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Artikel 27 Article 27

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Diplomatic and consular officials

Detta avtal påverkar icke privilegier i beskattningshänseende,

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplo-

som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

matic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Artikel 28 Article 28

Ikraftträdande Entry into force

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

I. Beträffande skatter som innehålles vid källan, i fråga om belopp som erlägges eller överföres den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

I – as respects taxes withheld at source to amounts paid or remitted on or after January 1 of the calendar year immediately following the year in which the Convention enters into force;

II. Beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om inkomst som uppbäres den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

II – as respects other taxes on income, to income derived on or after January 1 of the calendar year immediately following the year in which the Convention enters into force.

3. Avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, undertecknat i Rio de Janeiro den 17 september 1965 skall upphöra att gälla i fråga om skatter som innehålles vid källan och andra skatter på inkomst från och med den dag då förevarande avtal blir tillämpligt enligt punkt 2 i denna artikel. Beträffande den svenska förmögenhetsskatten tillämpas det äldre avtalet sista gången i fråga om förmögenhet som innehas vid utgången av det år då förevarande avtal träder i kraft.

3. The Agreement between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, signed at Rio de Janeiro on 17th September 1965, shall cease to have effect as regards taxes withheld at source and other taxes on income, from the date on which the present Convention becomes effective in accordance with paragraph 2 of this Article. With respect to the Swedish capital tax, the Agreement shall be applied for the last time in respect of capital owned at the expiration of the year in which the present Convention enters into force.

Artikel 29 Article 29

Upphörande Termination

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än tre år efter dagen för avtalets ikraftträdande – på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

This Convention shall remain in force indefinitely, but either Contracting State may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of three years from the date of the entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such case, the Convention shall cease to have effect:

I. Beträffande skatter som innehålles vid källan, i fråga om belopp som erlägges eller överföres efter utgången av det kalenderår då uppsägningen äger rum.

I – as respects taxes withheld at source, to amounts paid or remitted after the expiration of the calendar year in which the notice of termination is given;

II. Beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om inkomst som uppbäres efter utgången av det kalenderår då uppsägningen äger rum.

II – as respects other taxes on income, to income derived after the expiration of the calendar year in which the notice of termination is given.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Convention and have affixed thereto their seals.

Som skedde i Brasilia den 25 april 1975 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka tre texter äger lika vitsord. Vid sinsemellan olika tolkningar av texterna äger den engelska texten företräde.

Done at Brasília this 25th day of April 1975, in duplicate in the Swedish, the Portuguese and the English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering:

For the Government of the Kingdom of Sweden:

Bengt Odevall Bengt Odevall

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering:

For the Government of the Federative Republic of Brazil:

A. F. Azaredo da Silveira A. F. Azaredo da Silveira

Protokoll

15

Protocol

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering har vid undertecknandet av protokollet om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter undertecknat i Brasilia den 25 april 1975 kommit överens om följande bestämmelser som ska utgöra en integrerande del av avtalet.

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federative Republic of Brazil have agreed at the signing of the Protocol amending the Convention between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed in Brasília on 25 April 1975 upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. Till artikel 2

1. Ad Article 2

Det är förstått i fråga om Brasilien att sociala avgifter på nettovinst (“Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL” på portugisiska) som följer av lag 7,689 av den 15 december 1988 omfattas av de skatter som anges i artikel 2 punkt 1 b).

It is understood that in the case of Brazil the social contribution on the net profits (“Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL”, in Portuguese) created by Law 7,689 of 15 December 1988 is included in the taxes referred to in Article 2, paragraph 1, sub-paragraph (b).

2. Till artiklarna 10,11 och 12

2. Ad Articles 10, 11 and 12

Det är överenskommet att om Brasilien efter den 19 mars 2019 undertecknar ett avtal, konvention eller protokoll med en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), med undantag för sådana stater i Sydamerika, som innebär att Brasilien ska undanta utdelning, ränta eller royalty som härrör från Brasilien från beskattning, eller som begränsar skatteuttaget i Brasilien på sådan utdelning, ränta eller royalty till en skattesats som är lägre än de skattesatser som anges i artikel 10 punkt 2 a), artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 punkt 2 i

It is agreed that if any Agreement, Convention or Protocol between Brazil and a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), excluding any state in Latin America, signed after 19th March 2019, provides that Brazil shall exempt from tax dividends, interest or royalties arising in Brazil, or limit the tax charged in Brazil on such dividends, interest or royalties to a rate lower than any of those provided for in sub-paragraph a) of paragraph 2 of Article 10, paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the

15 Protokollet till avtalet har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

avtalet, så ska sådant undantag eller lägre skattesats automatiskt tillämpas i fråga om utdelning, ränta och royalty som härrör från Brasilien och betalas till en person med hemvist i Sverige under samma villkor som om undantaget eller den lägre skattesatsen hade angivits i punkterna i fråga och under en så lång tid som dessa skattesatser är tillämpliga enligt ett annat avtal, konvention eller protokoll. Detta ska gälla oavsett huruvida ett sådant undantag eller lägre skattesats ska tillämpas generellt eller i fråga om specifika kategorier av utdelning, ränta eller royalty, däri inbegripet genom en mer begränsad definition av sådana inkomster.

Convention, such exemption or lower rate shall automatically apply to dividends, interest or royalties arising in Brazil and beneficially owned by a resident of Sweden and to dividends, interest or royalties arising in Sweden and beneficially owned by a resident of Brazil, under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in those paragraphs and for as long as such rates are applicable in any other such Agreement, Convention or Protocol. This shall apply regardless of whether such exemption or lower rate applies generally or in respect of specific categories of dividends, interest or royalties, including through providing for a more limited scope of the definitions of such incomes.

3. Till artikel 10

3. Ad Article 10

Det är förstått att bestämmelserna i artikel 10 punkt 5 inte står i strid med bestämmelserna i artikel 24 punkt 3.

It is understood that the provisions of paragraph 5 of Article 10 are not in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 24.

4. Till artikel 11

4. Ad Article 11

Det är förstått att ”ränta på ett bolags tillgångar” (”juros sobre o capital próprio”) i enlighet med brasiliansk lag också är att anse som ränta enligt artikel 11 punkt 4.

It is understood that, in respect of paragraph 4 of Article 11, interest paid as “interest on the company’s equity” (“juros sobre o capital próprio” in Portuguese) in accordance with Brazilian tax law is also considered interest for the purposes of paragraph 4 of Article 11.

5. Till artikel 12

5. Ad Article 12

Det är förstått att bestämmelserna i artikel 12 punkt 3 i avtalet också är tillämpliga i fråga om betalningar avseende tillhandahållandet av tekniska tjänster och teknisk assistans.

It is understood that the provisions of paragraph 3 of Article 12 shall also apply to payments of any kind received as consideration for the rendering of technical services and technical assistance.

6. Till artikel 23

6. Ad Article 23

För det fall Sverige avser att införa lagstiftning som påför bolagsskatt för bolag i Sverige avseende inkomst som ett närstående brasilianskt bolag uppbär från industriproduktion som gynnats av brasilianska incitament avsedda för att främja regional ekonomisk utveckling i Brasilien för de norra och nordöstra regionerna och som godkänts av brasilianska Myndigheten för utveckling av Nordöst (”Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE”) eller Myndigheten för utveckling av Amazonas (”Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM”), så ska de behöriga myndigheterna inleda diskussioner om hur effekterna av incitamenten kan bevaras.

In case Sweden considers introducing legislation that results in Sweden imposing corporate income tax, at the level of a Swedish company, on profits of an affiliated Brazilian company from industrial production which benefited from Brazilian incentives designed to promote regional economic development in Brazil for the Northern and Northeast regions, approved by the Brazilian Agency for the Development of the Northeast (“Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE”) or Agency for the Development of the Amazon (“Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM”), the competent authorities of the Contracting States shall enter into discussions on how to preserve the effects of such incentives.

7. Till artikel 24

7. Ad Article 24

a) Det är förstått att bestämmelserna i brasiliansk skattelagstiftning som inte tillåter att royalties, som de definierats enligt artikel 12 punkt 3, som betalas av ett fast driftställe beläget i Brasilien till en person med hemvist i Sverige som bedriver rörelse från ett sådant fast driftställe får dras av när den beskattningsbara inkomsten för det fasta driftstället fastställs, inte står i strid med bestämmelserna artikel 24 punkt 3.

a) It is understood that the provisions of the Brazilian tax law that do not allow that royalties as defined in paragraph 3 of Article 12, paid by a permanent establishment situated in Brazil to a resident of Sweden that carries on business in Brazil through such a permanent establishment, be deductible at the moment of the determination of the taxable income of the above referred permanent establishment, are not in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 24.

b) Det är förstått att bestämmelserna i detta avtal inte hindrar tillämpningen i en avtalsslutande stat av bestämmelser i dess interna lagstiftning som syftar till att förhindra skatteflykt och skatteundandragande.

b) It is understood that the provisions of the Convention shall not prevent a Contracting State from applying the provisions of its domestic legislation aimed at countering tax evasion and avoidance.

8. Till artikel 26

8. Ad Article 26

Det är förstått att de skatter som anges artikel 26 punkt 1 i fråga om Brasilien bara avser federala skatter.

It is understood that, in the case of Brazil, the taxes referred to in paragraph 1 of Article 26 mean federal taxes only.

9. Till artikel 26-A 9. Ad Article 26-A

Det är förstått att om Förenade Kungariket vid någon tidpunkt lämnar Europeiska unionen, så ska aktiebörsen i London fortsatt vara en ”erkänd aktiebörs” enligt artikel 26-A punkt 2 c).

It is understood that if at any time the United Kingdom leaves the European Union, the London Stock Exchange shall remain a “recognised stock exchange” for the purposes of sub-paragraph c) of paragraph 2 of Article 26-A.

3. Ärendet och dess beredning

Avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter undertecknades den 25 april 1975. Avtalet är införlivat i svensk rätt genom förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. och har tillämpats sedan den 1 januari 1976.

Förhandlingar om att ändra avtalet har pågått under lång tid och har i huvudsak avsett vissa bestämmelser som till följd av tidsbegränsad tillämpning inte varit tillämpliga sedan 1998. Under perioden 2013–2015 bedrevs det s.k. BEPS-projektet (”Base Erosion and Profit Shifting”) under ledning av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och G20-länderna, för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Ett utfall av det arbetet blev ett antal minimistandarder på skatteavtalsområdet, vilka har inarbetats i OECD:s modell för bilaterala skatteavtal i dess lydelse från november 2017 (”Model Tax Convention on Income and on Capital”, OECD:s modellavtal). Både Sverige och Brasilien deltog i BEPS-projektet och till följd av detta utvidgades förhandlingarna till att även omfatta dessa nya minimistandarder. Därtill har förhandlingarna även kommit att omfatta ett mindre antal andra bestämmelser i avtalet.

Ett utkast till protokoll om ändring i avtalet paraferades i februari 2018. Utkastet var upprättat på engelska och därefter upprättades en svensk och portugisisk text. Den svenska och den engelska texten remitterades till

Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Ändringsprotokollet undertecknades i São Paulo den 19 mars 2019.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien har upprättats inom Finansdepartementet. Lagen ersätter den nuvarande förordningen (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m., som därmed upphävs. Genom den föreslagna lagen upphävs även förordningen (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien ändras det i svensk lagstiftning införlivade avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter i enlighet med det ändringsprotokoll som undertecknades den 19 mars 2019. Den föreslagna lagen ersätter den nuvarande förordningen om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. som införlivar avtalet i svensk rätt, som därmed upphävs. Vidare upphävs genom lagen även förordningen om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien m.m. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

Hänvisningar till S3

  • Prop. 2019/20:43: Avsnitt 4

4. Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter och antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Genom den nya lagen upphävs förordningen om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. samt förordningen om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien m.m.

Den nya lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Remissinstanserna: Den svenska och den engelska texten av protokollet har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket.

Kammarrätten har inga synpunkter på förslaget. Skatteverket tillstyrker förslaget, men uttrycker önskemål om att vissa bestämmelser närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag

Godkännande av protokollet

Sverige och Brasilien undertecknade den 19 mars 2019 ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, vilket regeringen föreslår att riksdagen godkänner.

I det nuvarande avtalet finns i artiklarna 10–12 vissa bestämmelser som till följd av tidsbegränsad tillämpning inte varit tillämpliga sedan 1998. Bestämmelserna i fråga innehåller mer långtgående begränsningar i vissa fall av källstatens rätt att beskatta dels utdelning, ränta och royalty som betalas till mottagare i den andra staten, dels inkomst hänförlig till filial eller annat fast driftställe som ett svenskt bolag innehar i Brasilien. Kopplat till dessa bestämmelser finns i artikel 23 i det nuvarande avtalet på samma sätt tidsbegränsade bestämmelser om avräkning, som innebär att avräkning i Sverige i tillämpliga fall ska medges med mer skatt än som de facto erlagts i Brasilien för inkomsterna i fråga, s.k. tax sparing.

Den tidsbegränsade tillämpningen av ovan angivna bestämmelser framgår av punkt 1 i protokollet till det nuvarande avtalet. Där framgår att bestämmelserna ska tillämpas endast under de första tio åren under vilket avtalet gäller, vilket initialt kom att innebära tillämpning t.o.m. 1985. Därefter träffades överenskommelser om förlängning av tillämpligheten av bestämmelserna för perioderna 1986–1995 (SFS 1986:23) och 1996– 1997 (SFS 1996:738). Efter att den sista förlängningsperioden löpte ut har bestämmelserna i fråga upphört att vara tillämpliga med verkan fr.o.m. 1998. Till följd av detta är det nuvarande avtalet mycket oförmånligt för Sverige vad gäller nivåerna på källskatt som Brasilien får ta ut på betalningar avseende utdelning, ränta och royalty, samt på filialinkomster som uppbärs av personer med hemvist i Sverige. Det har därför varit angeläget från svensk sida att omförhandla avtalet.

Genom protokollet är länderna överens om att ändra artiklarna 10–12 i avtalet. De begränsande nivåerna på de skatter som får tas ut i källstaten på utdelning, ränta, royalty och filialinkomster sänks eller i vissa fall införs. Någon tidsbegränsad tillämpning finns inte längre i förhållande till dessa bestämmelser, utan de ska gälla så länge avtalet är i kraft. Kopplat till dessa bestämmelser införs även i punkt 2 i ett nytt protokoll till avtalet en bestämmelse om s.k. mest gynnad nation, som säkerställer att Sverige långsiktigt kommer att ha konkurrenskraftiga villkor för uttag av källskatt i förhållande till viktiga konkurrentländer. Bestämmelserna om tax sparing – som för svensk del inte är önskvärda – tas bort ur avtalet.

Som framgår ovan i avsnitt 3 bedrev OECD och G20-länderna under perioden 2013–2015 det s.k. BEPS-projektet, ett arbete som både Sverige och Brasilien deltog i. Projektet resulterade i 13 rapporter avseende 15 åtgärdsområden där rapporterna avseende två åtgärdsområden (6 och 14) innehåller skatteavtalsbestämmelser som utgör minimistandarder, vilka de stater och jurisdiktioner som deltagit i projektet, eller senare anslutit sig till detta, åtagit sig att uppfylla. Minimistandarderna i fråga har även inarbetats i OECD:s modellavtal med kommentarer.

Slutrapporten för åtgärdsområde 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances) innehåller en miniminivå av skydd (minimistandard) mot skatteavtalsmissbruk. Enligt minimistandarden bör det i ett skatteavtal uttryckligen anges att syftet ska vara att undvika dubbelbeskattning utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller mindre skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Detta syfte uttrycks numera i ingressen till OECD:s modellavtal och motsvarande skrivning tas nu in i ingressen till avtalet. Minimistandarden omfattar också specifika avtalsbestämmelser och i slutrapporten anges följande alternativ till bestämmelser som staterna kan välja (vilka också återfinns i artikel 29 med kommentarer i OECD:s modellavtal):

1. En regel om Principal Purpose Test (PPT-regel) som innebär att en förmån enligt ett skatteavtal inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Enligt PPT-regeln görs dock undantag om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet i fråga.

2. En regel om Limitation on Benefit (LOB-regel) som kompletteras av en ”anti-slussningsregel”. En LOB-regel är en mer specifik bestämmelse mot missbruk i vilken det sätts upp objektiva kriterier som en person måste uppfylla för att få rätt till skatteavtalets förmåner. ”Antislussningsregeln” syftar till att förhindra att bolag som inte på egen hand har rätt till avtalets förmåner får den rätten genom slussningsbolag.

3. En PPT-regel i kombination med LOB-regel.

Sveriges policy i denna fråga är att enbart ha en PPT-regel, dvs. alternativ 1. På Brasiliens begäran har länderna dock kommit överens om alternativ 3 och en PPT-regel i kombination med en LOB-regel införs i en ny artikel 26-A i avtalet.

Slutrapporten för åtgärdsområde 14 (Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective) innehåller en minimistandard som syftar till att säkerställa ett snabbt, effektivt och ändamålsenligt förfarande för att lösa

skatteavtalsrelaterade tvister genom s.k. ömsesidig överenskommelse. För att uppfylla minimistandarden ska staterna införa artikel 25 punkterna 1– 3 i OECD:s modellavtal i sina skatteavtal. Sådana bestämmelser har länge varit en del av modellavtalet och de svenska skatteavtalen, däribland avtalet med Brasilien. Genom BEPS-projektet har dock artikel 25 punkt 1 i modellavtalet fått en något ändrad lydelse så att en person som anser att åtgärder har vidtagits som medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i skatteavtalet, ska kunna lägga fram saken för den behöriga myndigheten i endera avtalsslutande staten. Enligt den tidigare lydelsen ska saken i dessa fall läggas fram i den stat där personen har hemvist eller, i vissa fall, i den stat där personen är medborgare. Skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien uppdateras nu i detta avseende. Artikel 25 i avtalet ändras eller uppdateras även i vissa andra avseenden.

Genom ändringsprotokollet uppdateras även avtalets bestämmelser om omfattade personer och skatter och (artikel 1 respektive 2), undanröjande av dubbelbeskattning (artikel 23) och utbyte av upplysningar (artikel 26). Då båda länderna har som policy att ha bestämmelser som syftar till att i vissa fall förhindra att förmåner ges till verksamhet som omfattas av s.k. offshoreregimer, införs även bestämmelser riktade mot sådana regimer tillsammans med andra bestämmelser om begränsning av förmåner i den nya artikeln 26-A.

Lagförslaget samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya lydelse som skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien har fått genom 2019 års ändringsprotokoll ska införlivas i svensk rätt. Det nuvarande avtalet införlivades i svensk rätt 1975 genom en förordning. Numera införlivas dock skatteavtal genom lag. Därför föreslår regeringen att den nya lydelsen av skatteavtalet införlivas i svensk rätt genom en ny lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien, som ersätter den nu gällande förordningen.

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår. Endast den svenska och den engelska texten har bilagts lagförslaget. De portugisiska texterna avseende såväl det ursprungliga avtalet från 1975 som 2019 års ändringsprotokoll finns tillgängliga i Utrikesdepartementet.

I förslaget till lag föreskrivs i 1 § att avtalet i den lydelse detta erhållit genom 2019 års ändringsprotokoll ska gälla som lag här i landet. I 2 § regleras frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag. Av bestämmelsen framgår att avtalets beskattningsregler endast ska tillämpas till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Enligt artikel 13 i ändringsprotokollet ska detta träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då båda avtalsslutande staterna skriftligen har underrättat varandra om att de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. För Sveriges del krävs enligt 10 kap. 3 § regeringsformen riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse bl.a. i de fall det krävs att en lag ändras eller att en ny lag stiftas. För att protokollets bestämmelser ska kunna tillämpas i Sverige

krävs ändrad lagstiftning, varvid riksdagens godkännande således är en sådan åtgärd som måste fullgöras för att protokollet ska bli bindande för Sverige och träda i kraft. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt som ändringsprotokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag föreskrivs därför i punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. Enligt punkt 2 a–c ska lagen därefter tillämpas i fråga om

  • källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
  • andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
  • informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställs på dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år som beskattningsanspråket är att hänföra.

Enligt punkt 3 a i den föreslagna lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser upphävs förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter m.m. Regeringen utfärdade förordningen den 29 december 1975 och införlivade därmed det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien i svensk rätt. Då de ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien som följer av ändringsprotokollet den 19 mars föreslås införlivas i svensk rätt genom antagandet av en ny lag, bör förordningen upphävas.

Förordningen upphävs den dag då den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien träder i kraft, vilket enligt lagförslaget är den dag som regeringen bestämmer. Den upphävda förordningen föreslås dock enligt punkt 4 a–b i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till den föreslagna lagen fortsatt gälla i fråga om

  • källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft,
  • andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft.

Enligt punkt 3 b i den föreslagna lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser upphävs även förordning (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m. Regeringen utfärdade även denna förordning den 29 december 1975 och den innehåller bestämmelser om uttag av kupongskatt enligt ovan nämnda förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter m.m. Då förordningen om tillämpning av avtalet mellan Sverige och Brasilien upphävs, bör även förordningen om kupongskatt upphävas.

Förordningen om kupongskatt innehåller administrativa bestämmelser om verkställighet av innehållande och återbetalning av kupongskatt. Dessa bestämmelser har blivit otidsenliga och saknar numera praktisk betydelse. I 1 § tredje stycket finns emellertid en bestämmelse med ett begränsat materiellt innehåll som syftar till att ge möjlighet att neka nedsättning av

kupongskatt enligt skatteavtalet i vissa särskilda fall då någon obehörigen bereds en förmån. En motsvarande regel finns i 4 § tredje stycket kupongskattelagen (1970:624), varför det inte är motiverat att behålla eller ersätta förordningen med en sådan bestämmelse. Bestämmelsen är dock av sådant slag att förordningen upphävs genom lag.

Förordningen om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m. föreslås upphävas den dag då den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien träder i kraft, vilket enligt lagförslaget är den dag som regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S4

4.1. Protokollets innehåll

4.1.1. Avtalets ingress

Genom artikel 1 i ändringsprotokollet införs en ny ingress i avtalet. Av den nya ingressen förtydligas att den gemensamma partsavsikten är att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Ingressen överensstämmer i dessa delar med ingressen till OECD:s modellavtal.

4.1.2. Personer på vilka avtalet tillämpas

Till följd av artikel 2 i ändringsprotokollet införs en ny artikel 1 i avtalet, som är uppdelad i två punkter, där punkt 1 med vissa språkliga justeringar motsvarar artikel 1 i det nuvarande avtalet.

Punkt 2 innehåller en bestämmelse rörande delägarbeskattade personer. Av bestämmelsen följer att inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande stat är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen har förts in i avtalet i syfte att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpning av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet. Bestämmelsen överensstämmer i dessa delar med artikel 1 punkt 2 i OECD:s modellavtal. I sista meningen i punkt 2 klargörs att bestämmelserna i denna punkt inte på något sätt påverkar en avtalsslutande stats rätt att beskatta personer med hemvist i denna stat.

4.1.3. Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 3 i ändringsprotokollet uppdaterar artikel 2 punkt 1 i avtalet. För svensk del innebär detta att sjömansskatten, ersättningsskatten, utskiftningsskatten och bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar, vilka alla har avskaffats, tas bort från listan i punkt 1 a). I samma bestämmelse tillkommer de särskilda inkomstskatterna för utomlands bosatta,

respektive för utomlands bosatta artister m.fl. Det ska i detta sammanhang framhållas att Skatteverket i sin tillämpning anser att dessa skatter redan omfattas av ett skatteavtal som undertecknats innan skatterna infördes i svensk lagstiftning, förutsatt att den statliga och kommunala inkomstskatten respektive den tidigare bevillningsavgiften omfattas av avtalet i fråga.

Genom artikel 12 i ändringsprotokollet förtydligas i punkt 1 i det nya protokollet till avtalet att sociala avgifter på nettovinst (“Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, CSLL) som följer av den angivna brasilianska lagen 7,689 av den 15 december 1988, omfattas av de skatter som anges i artikel 2 punkt 1 b).

4.1.4. Hemvist

Enligt artikel 4 i ändringsprotokollet byts artikel 4 punkt 3 i avtalet ut. Den nya bestämmelsen innebär att i fall då annan person än fysisk person enligt artikel 4 punkt 1 har hemvist i båda avtalsslutande staterna, så ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan om var personen ska anses ha hemvist enligt skatteavtalet genom ömsesidig överenskommelse. Därmed frångås den nuvarande regleringen som innebär att personen i ett sådant fall ska anses ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning. Den nya bestämmelsen överensstämmer med artikel 4 punkt 3 i OECD:s modellavtal.

4.1.5. Utdelning

Artikel 5 punkt 2 i ändringsprotokollet innebär att artikel 10 punkt 2 i avtalet byts ut. Enligt nya artikel 10 punkt 2 a) får källskatt tas ut med högst 10 procent av utdelningens bruttobelopp i fall där det mottagande bolaget innehar minst 10 procent av röstetalet i det utdelande bolaget. Som ytterligare villkor finns även ett krav på att det kvalificerande röstetalet ska ha innehafts under period om 365 dagar som innefattar den dag då utdelningen betalas ut. Vid beräkningen av denna period beaktas inte förändringar i ägandet som direkt följer av en omstrukturering, såsom fusion eller fission av det bolag som innehar aktierna eller betalar utdelningen.

Villkoret om innehavstid överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Artikel 10 punkt 2 a) i det nuvarande avtalet är till följd av tidsbegränsad tillämpning inte längre gällande, varvid källskatt får tas ut med 25 procent enligt punkt 2 b).

I övriga fall får källskatt på utdelning enligt nya artikel 10 punkt 2 b) tas ut med högst 15 procent (25 procent enligt nuvarande avtal) av utdelningens bruttobelopp.

Enligt artikel 5 punkt 2 i ändringsprotokollet uppdateras artikel 10 punkt 5 i avtalet. Liksom enligt nuvarande avtal får Brasilien innehålla källskatt enligt brasiliansk lag på sådan vinst som ett bolag med hemvist i Sverige uppbär genom ett fast driftställe som bolaget har i Brasilien. Enligt den nya bestämmelsen får sådan källskatt innehållas med högst 10 procent av den fastställda vinsten i det fasta driftstället efter betalning av bolagsskatt. Det förtydligas vidare att de är fråga om sådan vinst i det fasta driftstället som får beskattas i Brasilien i enlighet med artikel 7 punkt 1 i avtalet. I det

nuvarande avtalet saknas begränsning för uttag av källskatt i dessa fall, då det 15-procentiga taket för källskatteuttag som finns i den nuvarande bestämmelsen till följd av tidsbegränsad tillämpning inte längre är gällande. Av punkt 3 i det nya protokollet till avtalet, som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, framgår att bestämmelserna i artikel 10 punkt 5 inte står i strid med bestämmelserna i artikel 24 (Förbud mot diskriminering) punkt 3. En motsvarande bestämmelse finns i punkt 2 i protokollet till det nuvarande avtalet.

Enligt artikel 5 punkt 3 i ändringsprotokollet utgår artikel 10 punkt 6 i avtalet.

Angående bestämmelserna i protokollet till avtalet om mest gynnad nation, se avsnitt 4.1.8.

Hänvisningar till S4-1-5

4.1.6. Ränta

Enligt artikel 6 i ändringsprotokollet byts artikel 11 punkt 2 i avtalet ut. Nya artikel 11 punkt 2 a) innebär att källskatt får tas ut med högst 10 procent av räntans bruttobelopp i fråga om ränta på lån och krediter som beviljats av en bank för en tidsperiod om minst 7 år i samband med försäljning av industriutrustning eller i samband med investeringsprojekt, liksom i fråga om finansiering av offentliga arbeten. Enligt artikel 11 punkt 2 b) får källskatt tas ut med högst 15 procent av räntans bruttobelopp i övriga fall. Artikel 11 punkt 2 a) i det nuvarande avtalet begränsar uttag av källskatt till 25 procent av bruttobeloppet endast i fråga om betalningar till fysiska personer, handelsbolag eller enkla bolag. Punkt 2 b) i det nuvarande avtalet är till följd av tidsbegränsad tillämpning inte längre gällande, varvid begränsning för uttag av källskatt enligt den bestämmelsen saknas.

I punkt 4 i det nya protokoll till avtalet, som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, förtydligas att ”ränta på ett bolags tillgångar” (”juros sobre o capital próprio”) i enlighet med brasiliansk lag också är att anse som ränta enligt artikel 11 punkt 4 i avtalet.

Av artikel 6 punkt 2 i ändringsprotokollet följer att artikel 11 punkt 6 i avtalet upphävs.

Angående bestämmelserna i protokollet till avtalet om mest gynnad nation, se avsnitt 4.1.8.

Hänvisningar till S4-1-6

4.1.7. Royalty

Artikel 7 i ändringsprotokollet innebär att artikel 12 punkt 2 i avtalet byts ut. Enligt nya artikel 12 punkt 2 a) får källskatt tas ut med högst 15 procent (25 procent enligt nuvarande avtal) av royaltyns bruttobelopp i fråga om royalty som härrör från nyttjande av eller rätten att nyttja varumärken.

Enligt nya artikel 12 punkt 2 b) får källskatt tas ut med högst 10 procent av royaltyns bruttobelopp i fråga om annan royalty, däribland s.k. industriroyalty. Källskatt på sådan annan royalty regleras i artikel 12 punkt 2 b) i det nuvarande avtalet, vilken dock till följd av tidsbegränsad tillämpning inte längre är gällande, varvid begränsning för uttag av källskatt saknas.

Enligt punkt 5 i det nya protokollet till avtalet, som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, är bestämmelserna i artikel 12 punkt 3 i avtalet också tillämpliga i fråga om betalningar avseende tillhandahållandet av tekniska tjänster och teknisk assistans. Vidare framgår av punkt 7 a) i det nya protokollet till avtalet att bestämmelser i brasiliansk skattelagstiftning som inte tillåter att royalties som betalas av ett fast driftställe beläget i Brasilien till en person med hemvist i Sverige som bedriver rörelse från ett sådant fast driftställe får dras av när den beskattningsbara inkomsten för det fasta driftstället fastställs, inte står i strid med bestämmelserna artikel 24 (Förbud mot diskriminering) punkt 3.

Angående bestämmelserna i protokollet till avtalet om mest gynnad nation, se avsnitt 4.1.8.

Hänvisningar till S4-1-7

4.1.8. Mest gynnad nation

Punkt 2 i det nya protokollet till avtalet, som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, innehåller bestämmelser om s.k. mest gynnad nation avseende nivåerna på de källskatter som får tas ut på utdelning, ränta och royalty enligt artikel 10 punkt 2 a), artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2 i avtalet. Bestämmelserna är intagna på Sveriges begäran och därför kopplade till Brasiliens avtalsnät. Syftet är att tillförsäkra Sverige konkurrenskraftiga villkor i förhållande till OECD-länder utanför Sydamerika.

Bestämmelserna är tillämpliga om Brasilien efter den 19 mars 2019 undertecknar ett avtal, en konvention eller ett protokoll med ett sådant land som innebär att Brasilien ska undanta utdelning, ränta eller royalty som härrör från Brasilien från beskattning, eller som begränsar skatteuttaget i Brasilien på sådana betalningar till en skattesats som är lägre än de skattesatser som anges i ovan angivna bestämmelser. Detta ska gälla oavsett om ett sådant undantag eller en sådan lägre skattesats ska tillämpas generellt eller i fråga om specifika kategorier av utdelning, ränta eller royalty, däri inbegripet genom en mer begränsad definition av sådana inkomster.

Hänvisningar till S4-1-8

4.1.9. Undanröjande av dubbelbeskattning

Genom artikel 8 i ändringsprotokollet uppdateras bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning i artikel 23 i avtalet. Både Sverige och Brasilien tillämpar avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Avräkningsmetoden innebär att en person med hemvist i den ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. I fråga om Sverige förtydligas i punkt 2 a) att bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska tillämpas vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

När det gäller inkomst som enligt avtalet ska undantas från svensk skatt, innebär artikel 23 punkt 2 b) i avtalet att Sverige genom en progressionsregel bibehåller rätten att höja skatteuttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått

från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen för det har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet för enskilda som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Vidare torde det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av progressionsuppräkningen i även förhållande till Brasilien. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske införs därför inte i den föreslagna lagen.

Artikel 23 punkt 2 c) reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Brasilien till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (se 24 kap. inkomstskattelagen).

I punkt 6 i det nya protokollet till avtalet som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, finns en särskild bestämmelse för det fall Sverige avser att införa lagstiftning som påför bolagsskatt för bolag i Sverige avseende inkomst som ett närstående brasilianskt bolag uppbär från industriproduktion som omfattas av vissa brasilianska incitament avsedda att främja ekonomisk utveckling i Brasiliens norra och nordöstra regioner. Det skulle t.ex. kunna vara fråga om s.k. CFC-beskattning. I sådant fall ska de behöriga myndigheterna inleda diskussioner om hur effekterna av incitamenten kan bevaras.

4.1.10. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

I artikel 9 i protokollet anges att artikel 25 i avtalet utgår och ersätts av en ny artikel. Nya artikel 25 punkterna 1–3 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Punkt 1 innebär att den som anser att åtgärder har vidtagits som medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i skatteavtalet, kan lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Enligt nuvarande avtal ska saken i dessa fall läggas i fram i den stat där personen har hemvist. Sista meningen i punkt 2 är ny i förhållande till det nuvarande avtalet och innebär att överenskommelse som träffats ska genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning. Punkt 3 uppdateras endast språkligt.

Artikel 25 punkt 4 i avtalet ändras på ett sätt som innebär att den delvis avviker från OECD:s modellavtal. Länderna är överens om att det är obehövligt att på sätt som anges i modellavtalet reglera att överläggningar kan äga rum inom ramen för en särskild kommitté bestående av representanter för de behöriga myndigheterna.

4.1.11. Utbyte av upplysningar

Genom artikel 10 i protokollet uppdateras artikel 26 i avtalet rörande utbyte av upplysningar så att den överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal, vilken genomgått stora förändringar sedan avtalet undertecknades.

Enligt artikel 26 punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta

vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2 i avtalet. Av punkt 8 i det nya protokoll till avtalet som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, förtydligas emellertid att det i fråga om Brasilien bara är federala skatter som omfattas.

I artikel 26 punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1, eller som handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter. De får även yppas för personer eller myndigheter som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Upplysningarna får bara användas för sådana ändamål. De får yppas vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit får emellertid, utan hinder av det föregående, användas för andra ändamål under förutsättning att sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.

Artikel 26 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket OSL framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller en mellanfolklig organisation följer i stället av 27 kap. 5 § andra stycket OSL att sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra stycket OSL får, enligt tredje stycket i samma paragraf, de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av 27 kap. 5 § fjärde stycket OSL framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Artikel 26 punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (s.k. ordre public).

I artikel 26 punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I artikel 26 punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.1.12. Rätt till förmåner

Genom artikel 11 i ändringsprotokollet införs en ny artikel i avtalet, artikel 26-A. Artikeln innehåller närmare bestämmelser om rätt till förmåner enligt avtalet och syftar till att förhindra missbruk av avtalet.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning.

På Brasiliens begäran har i artikel 26-A punkterna 1–6 tagits in bestämmelser om rätt till förmåner. Dessa bestämmelser har de s.k. förenklade

bestämmelserna om begränsning av förmåner som finns i kommentaren till artikel 29 i OECD:s modellavtal som förebild. Som framgår ovan i avsnitt 4 är detta bestämmelser som valts för att motverka skatteavtalsmissbruk enligt den minimistandard som utarbetats inom ramen för BEPSprojektet.

Enligt punkt 1 ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat endast vara berättigad till en förmån enligt avtalet om personen är att anse om en ”kvalificerad person” när förmånen ska ges. Detta krav gäller dock inte förmåner som ges enligt artikel 4 punkt 3 eller artikel 25 i avtalet.

I punkt 2 anges vad som avses med ”kvalificerad person”. Till skillnad från OECD:s modellavtal omfattar begreppet inte en ”erkänd pensionsfond”, eftersom avtalet saknar särskild reglering för sådana subjekt. Icke vinstdrivande organisationer som avses i punkt 2 d) kan bara omfattas efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Punkt 3 innehåller ett alternativt test som innebär en person kan vara berättigad till avtalsförmåner avseende inkomster som är hänförliga till en affärsrörelse som personen aktivt bedriver i sin hemviststat. Detta gäller oavsett om personen är en ”kvalificerad person” eller inte.

Enligt punkt 4 kan en person som inte är en ”kvalificerad person” erhålla förmåner om personer som är ”kvalificerade personer” under de förutsättningar som anges i bestämmelsen innehar minst 75 procent av andelarna i personen i fråga.

En person som inte är en ”kvalificerad person” och som inte heller kan erhålla förmåner enligt punkterna 3 eller 4, kan enligt punkt 5 ändå medges förmåner enligt avtalet av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt de förutsättningar som anges i bestämmelsen.

Punkt 6 innehåller definitioner av ett antal termer som förekommer i punkterna 1–5. Enligt punkt 9 i det nya protokollet till avtalet som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, ska aktiebörsen i London fortsatt vara en ”erkänd aktiebörs” även om Förenade Kungariket vid någon tidpunkt lämnar Europeiska unionen.

Punkt 7 innehåller bestämmelser som innebär att förmåner kan nekas i fall då ett fast driftställe beläget i en tredje jurisdiktion utnyttjas för att undgå beskattning. Bestämmelserna motsvarar artikel 29 punkt 8 i OECD:s modellavtal.

Punkt 8 innehåller bestämmelser avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att

attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av verksamhet som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av coordination centres eller liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Både Sverige och Brasilien har som policy att inkludera sådana särskilda spärregler i sina skatteavtal som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka länderna har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid. Vid förhandlingen kom länderna överens om att utforma dessa bestämmelser utifrån den modell som under lång tid inkluderats i Sveriges skatteavtal. I ett avseende avviker emellertid de nu aktuella bestämmelserna från de bestämmelser som vanligtvis förekommer i de svenska avtalen. I punkt 8 b) preciseras sådan gynnsammare beskattning som i en stat träffar offshoreverksamhet som avses i punkt 8 a) – och som därmed kan innebära att förmåner nekas – till en skatt som understiger 60 procent av den skatt som tas ut på inkomster från liknande verksamhet i den staten.

Slutligen finns i artikel 26-A punkt 9 en s.k. PPT-regel som överensstämmer med artikel 29 punkt 9 i OECD:s modellavtal. Som framgår ovan i avsnitt 4 är detta också en bestämmelse som valts för att motverka skatteavtalsmissburk enligt den minimistandard som utarbetats inom ramen för BEPS-projektet. Bestämmelsen innebär att en förmån enligt skatteavtalet inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Undantag ska dock göras om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet. Här ska även framhållas att det i punkt 7 b) i det nya protokollet till avtalet, som införs genom artikel 12 i ändringsprotokollet, förtydligas att avtalet generellt inte hindrar tillämpningen i en avtalsslutande stat av intern lagstiftning som syftar till att förhindra skatteflykt och skatteundandragande.

Hänvisningar till S4-1-12

4.1.13. Protokollets ikraftträdande

Artikel 13 i ändringsprotokollet innehåller ikraftträdandebestämmelser, se avsnitt 4.

Hänvisningar till S4-1-13

5. Konsekvenser

Genom förslagen i denna proposition ändras det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien i enlighet med det protokoll som undertecknades den 19 mars 2019. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen förväntas inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagen torde inte heller medföra några märkbara effekter på vare sig inkomstfördelningen eller den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Förslagen bedöms i övrigt inte ha effekter på sysselsättning, miljö eller integration.

Protokoll

PROTOKOLL OM ÄNDRING I SKATTEAVTALET MELLAN SVERIGE OCH BRASILIEN FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING BE-TRÄFFANDE INKOMST-SKATTER

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND BRAZIL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering, som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter undertecknat i Brasilia den 25 april 1975 (i det följande benämnt ”avtalet”),

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federative Republic of Brazil, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed in Brasília on 25 April 1975 (hereinafter referred to as “the Convention”)

har kommit överens om följande: have agreed as follows:

ARTIKEL 1

ARTICLE 1

Avtalets ingress utgår och ersätts av följande:

The preamble to the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering,

“The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federative Republic of Brazil;

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income;

som har för avsikt att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treatyshopping, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

Intending to eliminate double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States);

har kommit överens om följande:”

Have agreed as follows:”

ARTIKEL 2

ARTICLE 2

Artikel 1 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 1 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Artikel 1 “Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas Persons covered

1. Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. Vid tillämpningen av detta avtal ska inkomst som förvärvas av eller genom en person, som enligt skattelagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna helt eller delvis är föremål för delägarbeskattning, anses förvärvad av en person med hemvist i en avtalsslutande stat till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i den staten. Bestämmelserna i denna punkt påverkar inte på något sätt en avtalsslutande stats rätt att beskatta personer med hemvist i denna stat.”

2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State. In no case shall the provisions of this paragraph be construed so as to restrict in any way a Contracting State’s right to tax the residents of that State.”

ARTIKEL 3

ARTICLE 3

Artikel 2 punkt 1 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

Paragraph 1 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

“1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) i Sverige:

a) in the case of Sweden:

1) den statliga inkomstskatten,

i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

2) kupongskatten, ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten); 3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

iii) the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

iv) the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

5) den kommunala inkomstskatten

v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

(i det följande benämnda ”svensk skatt”);

(hereinafter referred to as “Swedish tax”);

b) i Brasilien:

b) in the case of Brazil:

den federala inkomstskatten the federal income tax; (i det följande benämnd ”brasiliansk skatt”).”

(hereinafter referred to as “Brazilian tax”).”

ARTIKEL 4

ARTICLE 4

Artikel 4 punkt 3 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

Paragraph 3 of Article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande stat personen ska anses ha hemvist vid tillämpning av avtalet, med hänsyn till platsen för dess verkliga ledning, den lagstiftning enligt vilken personen har bildats och andra relevanta omständigheter. I avsaknad av sådan överenskommelse ska personen inte vara berättigad till någon nedsättning av eller befrielse från skatt enligt avtalet, utom till den del och på det sätt som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommer överens om.”

“3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.”

ARTIKEL 5

ARTICLE 5

1. Artikel 10 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

1. Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal under en period om 365 dagar som innefattar den dag då utdelningen betalas ut (vid beräkningen av denna period beaktas inte förändringar i ägande som direkt följer av en omstrukturering, såsom fusion eller fission av det bolag som innehar aktierna eller betalar utdelningen),

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalats.”

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.”

2. Artikel 10 punkt 5 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

2. Paragraph 5 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”5. Då ett bolag med hemvist i Sverige har ett fast driftställe i Brasilien får källskatt innehållas i Brasilien enligt brasiliansk lag på sådan vinst i det fasta driftstället som enligt artikel 7 punkt 1 får beskattas i Brasilien. Sådan innehållen skatt får emellertid inte överstiga 10 procent av sådan vinst efter betalning av bolagsskatt hänförlig till vinsten.”

“5. Where a company which is a resident of Sweden has a permanent establishment in Brazil, the profits of that permanent establishment taxable in Brazil under paragraph 1 of Article 7 may be subject to a tax withheld at source in accordance with Brazilian law. However, such a tax shall not exceed 10 per cent of those profits after the payment of the corporation tax related to such profits.”

3. Artikel 10 punkt 6 i avtalet utgår. 3. Paragraph 6 of Article 10 of the

Convention shall be deleted.

ARTIKEL 6

ARTICLE 6

1. Artikel 11 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

1. Paragraph 2 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

a) 10 procent av räntans bruttobelopp i fråga om ränta på lån och krediter som beviljats av en bank för en tidsperiod om minst 7 år i samband med försäljning av industriutrustning eller i samband med investeringsprojekt, liksom i fråga om finansiering av offentliga arbeten,

a) 10 per cent of the gross amount of the interest in respect of interest from loans and credits granted by a bank for a period of at least 7 years in connection with the selling of industrial equipment or of investment projects, as well as with the financing of public works;

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i övriga fall.”

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.”

2. Artikel 11 punkt 6 i avtalet utgår och ersätt av följande:

2. Paragraph 6 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”6. (Upphävd).” “6. (Deleted).”

ARTIKEL 7

ARTICLE 7

Artikel 12 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

Paragraph 2 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

“2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

a) 15 procent av bruttobeloppet i fråga om royalty som härrör från nyttjande av eller rätten att nyttja varumärken,

a) 15 per cent of the gross amount of the royalties arising from the use of, or the right to use, trademarks;

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.”

b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.”

ARTIKEL 8

ARTICLE 8

Artikel 23 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Artikel 23 “Article 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

Elimination of double taxation

1. Beträffande Brasilien ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

1. In the case of Brazil, double taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i Brasilien förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska Brasilien i enlighet med bestämmelserna i sin lagstiftning avseende undanröjande av dubbelbeskattning (utan att den allmänna princip som anges här påverkas), från denna persons skatt på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomsten som erlagts i Sverige. Sådan avräkning ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten som, innan avräkning medges, är hänförlig till den inkomst som får beskattas i Sverige.

a) Where a resident of Brazil derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Brazil shall allow, according to the provisions of its law regarding the elimination of double taxation (which shall not affect the general principle hereof), as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden. Such deduction, however, shall not exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden.

b) Om en person med hemvist i Brasilien erhåller inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Brasilien, får Brasilien beakta den undantagna inkomsten vid fastställandet av skatteuttaget för sådan persons återstående inkomst.

b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Brazil is exempt from tax in Brazil, Brazil may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt brasiliansk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Brasilien, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de i framtiden kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den brasilianska skatt som erlagts på inkomsten.

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Brazil and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Brazil, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Brazilian tax paid in respect of such income.

b) Om en person med hemvist i Sverige erhåller inkomst som i enlighet med bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Brasilien, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Brasilien.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Brazil, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Brazil.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Brasilien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.”

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Brazil to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.”

ARTIKEL 9

ARTICLE 9

Artikel 25 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 25 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Artikel 25 “Article 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Mutual agreement procedure

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching

de fall som angivits i föregående punkter.”

an agreement in the sense of the preceding paragraphs.”

ARTIKEL 10 ARTICLE 10

Artikel 26 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Artikel 26 “Article 26

Utbyte av upplysningar Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received

kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.”

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

ARTIKEL 11 ARTICLE 11

Följande nya artikel 26-A ska infogas omedelbart efter artikel 26 i avtalet:

The following new Article 26-A shall be inserted immediately after Article 26 of the Convention:

”Artikel 26-A “Article 26-A

Rätt till förmåner Entitlement to benefits

1. Om inte annat följer av denna artikel ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat inte vara berättigad till en förmån som annars skulle ges enligt detta avtal (förutom förmån som ges enligt artikel 4 punkt 3 eller artikel 25) såvida personen vid den tidpunkt då förmånen skulle ha givits inte är en sådan ”kvalificerad person” som anges i punkt 2.

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention (other than a benefit under paragraph 3 of Article 4 or Article 25) unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 2, at the time that the benefit would be accorded.

2. En person med hemvist i en avtalsslutande stat är en kvalificerad person vid den tidpunkt då en förmån annars skulle ges enligt detta avtal, om personen vid denna tidpunkt är:

2. A resident of a Contracting State shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Convention if, at that time, the resident is:

a) en fysisk person,

a) an individual;

b) den avtalsslutande staten eller dess politiska underavdelningar eller en institution eller inrättning tillhörande den avtalsslutande staten eller dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter,

b) that Contracting State, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of that State, political subdivision or local authority;

c) ett bolag eller en annan person, om dess viktigaste aktieslag regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser,

c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;

d) en person som inte är en fysisk person som är en icke vinstdrivande

d) a person, other than an individual, that is a non-profit

organisation enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna,

organisation agreed upon by the competent authorities;

e) en person som inte är en fysisk person, om, vid denna tidpunkt och under minst hälften av dagarna under en tolvmånadersperiod som innefattar denna tidpunkt, personer med hemvist i den avtalsslutande staten och som är berättigade till förmåner enligt det skatteavtal som omfattas enligt a)‒d) i denna punkt innehar, direkt eller indirekt, minst 50 procent av aktierna i denna person.

e) a person other than an individual if, at that time and on at least half of the days of a twelvemonth period that includes that time, persons who are residents of that Contracting State and that are entitled to benefits of this Convention under sub-paragraphs

a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.

3. a) En person med hemvist i en avtalsslutande stat är berättigad till avtalsförmåner beträffande inkomst som förvärvas från den andra avtalsslutande staten, oavsett om personen är en kvalificerad person, om personen är verksam genom att aktivt bedriva en affärsrörelse i den förstnämnda avtalsslutande staten, och inkomsten som förvärvas från den andra avtalsslutande staten härrör från eller har samband med denna affärsrörelse. Vid tillämpningen av denna artikel ska uttrycket ”aktivt bedriva en affärsrörelse” inte omfatta följande verksamheter eller någon kombination av dessa:

3. a) A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits under this Convention with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned State and the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of this Article, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof:

1) verksamhet som holdingbolag, (i) operating as a holding company; 2) tillhandahållande av övergripande tillsyn eller förvaltning av en koncern,

(ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;

3) tillhandahållande av koncernfinansiering (inklusive centraliserad kassaförvaltning, s.k. cash pooling), eller

(iii) providing group financing (including cash pooling); or

4) göra kapitalplaceringar eller förvalta investeringar såvida inte denna verksamhet bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare i dess sedvanliga affärsverksamhet.

(iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

b) If a resident of a Contracting State derives an item of income

inkomst från affärsrörelse som personen bedriver i den andra avtalsslutande staten eller förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten och som betalas av en närstående person, ska, i förhållande till sådan inkomst, villkoren i a) anses uppfyllda endast om den affärsrörelse som denna person bedriver i den förstnämnda jurisdiktionen och till vilken inkomsten hänför sig, är omfattande i förhållande till samma rörelse eller en kompletterande affärsrörelse som bedrivs av denna person eller sådan närstående person i den andra avtalsslutande jurisdiktionen. Bedömningen av huruvida en affärsrörelse ska anses omfattande vid tillämpningen av denna punkt ska baseras på alla fakta och omständigheter.

from a business activity conducted by that resident in the other Contracting State, or derives an item of income arising in the other State from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned State to which the item is related is substantial in relation to the same or complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting State. Whether a business activity is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined based on all the facts and circumstances.

c) Vid tillämpningen av denna punkt ska rörelse som bedrivs av personer som är närstående till en person med hemvist i en avtalsslutande stat anses bedrivas av den personen.

c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting State shall be deemed to be conducted by such resident.

4. En person med hemvist i en avtalsslutande stat, som inte är en kvalificerad person, ska ändå vara berättigad till en förmån som annars skulle ges enligt detta avtal i fråga om en inkomst om, under minst hälften av dagarna inom en tolvmånadersperiod som inkluderar den tidpunkt då förmånen annars skulle ges, personer som är jämförliga förmånstagare direkt eller indirekt är rättmätiga innehavare av minst 75 procent i personen.

4. A resident of a Contracting State that is not a qualified person shall nevertheless be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention with respect to an item of income if, at the time when the benefit otherwise would be accorded and on at least half of the days of any twelvemonth period that includes that time, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the shares of the resident.

5. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat varken är en kvalificerad person enligt bestämmelserna i punkt 2 eller berättigad till förmåner enligt punkt 3 eller 4, får den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat i vilken förmå-

5. If a resident of a Contracting State is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 2, nor entitled to benefits under paragraph 3 or 4, the competent authority of the Contracting State in which benefits are denied

ner nekas enligt denna artikel, ändå ge förmåner enligt detta avtal, eller förmåner beträffande en viss inkomst, med beaktande av syftet och ändamålet med detta avtal, men endast om personen på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt kan visa att varken dess bildande, förvärv eller underhåll, eller bedrivandet av dess verksamhet, hade som ett av sina huvudsakliga syften att få förmåner enligt detta avtal. Innan en begäran som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har lämnat enligt denna punkt beviljas eller avslås, ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat till vilken begäran har lämnats, överlägga med den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten.

under the previous provisions of this Article may, nevertheless, grant the benefits of this Convention, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of this Convention, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under this Convention. The competent authority of the Contracting State to which a request has been made, under this paragraph, by a resident of the other State, shall consult with the competent authority of that other State before either granting or denying the request.

6. Vid tillämpningen av denna punkt och de föregående punkterna i denna artikel:

6. For the purposes of this and the previous paragraphs of this Article:

a) avser ”erkänd aktiebörs”:

a) the term “recognised stock exchange” means:

1) BM&F Bovespa (”B3”) och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av finansinspektionen i Brasilien (”Comissão de Valores Mobiliários – CVM”) eller den som träder i dess ställe,

(i) the BM&F Bovespa ("B3") and any other stock exchange subject to regulation by the Securities and Exchange Commission of Brazil ("Comissão de Valores Mobiliários - CVM") or its successsor;

2) Stockholmsbörsen, the Nordic Growth Market (NGM) och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av Finansinspektionen,

(ii) the OMX NASDAQ Stockholm Stock Exchange (Stockholmsbörsen), the Nordic Growth Market (NGM), and any other stock exchange subject to regulation by the Swedish Financial Supervisory Authority;

3) en aktiebörs i en medlemsstat i Europeiska unionen, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz som står under tillsyn av finansinspektionen i respektive stat i fråga,

(iii) any stock exchange of a member state of the European Union or of Norway, Iceland, Liechtenstein, or Switzerland subject to regulation by a Financial Supervisory Authority in the respective relevant state;

4) aktiebörserna i Hongkong, New York, Seoul, Shanghai, Singa-

(iv) the stock exchanges of Hong Kong, New York, Seoul, Shanghai,

pore, Sydney, Toronto samt “NASDAQ”-systemet,

Singapore, Sydney, Toronto, and the NASDAQ System; and

5) varje annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna för tillämpningen av denna artikel kommer överens om,

(v) any other stock exchange which the competent authorities of the Contracting States agree to recognize for the purposes of this Article;

b) avser ”aktier” i personer som inte är bolag ägarandelar som är jämförbara med aktier,

b) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares;

c) avser ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av det sammanlagda röstetalet i och värdet av bolagets eller personens sammanlagda röstetal och värde,

c) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company or entity which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or entity;

d) ska två personer anses vara ”närstående”, om en av personerna, direkt eller indirekt, innehar minst 50 procent av ägarandelarna i den andra personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier) eller om minst 50 procent av ägarandelarna i båda personerna (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier), direkt eller indirekt, innehas av en annan person. En person ska dock alltid anses närstående till en annan person, om den ena personen med hänsyn tagen till alla relevanta fakta och omständigheter kontrollerar den andra personen eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller personer,

d) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares) in each person. In any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons;

e) avser ”jämförlig förmånstagare” varje person som i en avtalsslutande stat skulle vara berättigad till förmåner i fråga om en inkomst enligt den interna lagstiftningen i den staten, detta avtal eller annat internationellt instrument som är jämförliga med, eller gynnsammare än, de förmåner som ges för denna inkomst i enlighet med detta avtal. För att fastställa om en person är en jämförlig

e) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting State under the domestic law of that Contracting State, this Convention or any other international agreement which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under this Convention. For the

förmånstagare såvitt avser utdelning, ska personen anses inneha samma kapitalandel i det bolag som betalar utdelningen som den kapitalandel som innehas av det bolag som begär förmånen såvitt avser utdelningen.

purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends received by a company, the person shall be deemed to be a company and to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds.

7. a) I fall då:

7. a) Where:

1) ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten och den förstnämnda staten behandlar sådan inkomst som hänförlig till ett företaget tillhörigt fast driftställe beläget i en tredje jurisdiktion, och

(i) an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the firstmentioned State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction, and

2) inkomsten hänförlig till det fasta driftstället är undantagen från beskattning i den förstnämnda staten,

(ii) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the firstmentioned State,

ska förmåner enligt detta avtal inte ges om den skatt som tas ut på inkomsten i den tredje jurisdiktionen är lägre än 60 procent av den skatt som skulle ha tagits ut på inkomsten i den förstnämnda staten, om det fasta driftstället hade varit beläget i denna förstnämnda stat. I sådant fall ska den inkomst på vilken bestämmelserna i denna punkt tillämpas beskattas enligt den interna lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal.

the benefits of this Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned State on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned State. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other State, notwithstanding any other provisions of the Convention.

b) De föregående bestämmelserna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs genom det fasta driftstället (med undantag för rörelse som består av att genomföra, förvalta eller inneha investeringar för företagets egen räkning, såvida denna rörelse inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersrörelse som bedrivs

b) The preceding provisions of this paragraph shall not apply if the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance

av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare).

enterprise or registered securities dealer, respectively).

c) Om förmåner enligt detta avtal nekas med stöd av de föregående bestämmelserna i denna punkt i fråga om en inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten emellertid ge dessa förmåner i fråga om inkomsten om denna behöriga myndighet, som svar på en begäran från personen, efter beaktande av anledningarna till att personen inte uppfyllde förutsättningarna i denna punkt (såsom förekomsten av förluster) bestämmer att det är motiverat att ge dessa förmåner. Den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat till vilken en begäran enligt föregående mening har lämnats, ska överlägga med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten innan begäran beviljas eller avslås.

c) If benefits under this Convention are denied pursuant to the preceding provisions of this paragraph with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of this paragraph (such as the existence of losses). The competent authority of the Contracting State to which a request has been made under the preceding sentence shall consult with the competent authority of the other Contracting State before either granting or denying the request.

8. Utan hinder av bestämmelserna i detta avtal ska, för det fall

8. Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

1) från aktiviteter såsom bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance or;

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b) den skatt som tas ut på sådana inkomster enligt lagstiftningen i denna stat understiger 60 procent av den skatt som tas ut på inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller

b) such income would, under the laws of that State, bear a tax lower than 60 per cent of the tax that is borne by income from similar activities carried out within that State or from being the head-

genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

quarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som ett sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av ett sådant bolag.

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

9. Utan hinder av bestämmelserna i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med de relevanta bestämmelsernas ändamål och syfte att förmånen ges.”

9. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.”

ARTIKEL 12 ARTICLE 12

Protokollet till avtalet utgår och ersätts av följande nya protokoll till avtalet:

The Protocol to the Convention shall be deleted and replaced by the following new Protocol to the Convention:

Protokoll

Protocol

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering har vid undertecknandet av protokollet om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter undertecknat i Brasilia den 25 april 1975 kommit överens om följande bestämmelser

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federative Republic of Brazil have agreed at the signing of the Protocol amending the Convention between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed in Brasília on 25 April 1975 upon the following provisions which

som ska utgöra en integrerande del av avtalet.

shall form an integral part of the Convention.

1. Till artikel 2

1. Ad Article 2

Det är förstått i fråga om Brasilien att sociala avgifter på nettovinst (“Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL” på portugisiska) som följer av lag 7,689 av den 15 december 1988 omfattas av de skatter som anges i artikel 2 punkt 1 b).

It is understood that in the case of Brazil the social contribution on the net profits (“Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL”, in Portuguese) created by Law 7,689 of 15 December 1988 is included in the taxes referred to in Article 2, paragraph 1, sub-paragraph (b).

2. Till artiklarna 10,11 och 12

2. Ad Articles 10, 11 and 12

Det är överenskommet att om Brasilien efter den 19 mars 2019 undertecknar ett avtal, konvention eller protokoll med en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), med undantag för sådana stater i Sydamerika, som innebär att Brasilien ska undanta utdelning, ränta eller royalty som härrör från Brasilien från beskattning, eller som begränsar skatteuttaget i Brasilien på sådan utdelning, ränta eller royalty till en skattesats som är lägre än de skattesatser som anges i artikel 10 punkt 2 a), artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 punkt 2 i avtalet, så ska sådant undantag eller lägre skattesats automatiskt tillämpas i fråga om utdelning, ränta och royalty som härrör från Brasilien och betalas till en person med hemvist i Sverige under samma villkor som om undantaget eller den lägre skattesatsen hade angivits i punkterna i fråga och under en så lång tid som dessa skattesatser är tillämpliga enligt ett annat avtal, konvention eller protokoll. Detta ska gälla oavsett huruvida ett sådant undantag eller lägre skattesats ska tillämpas generellt eller i fråga om specifika kategorier av utdelning, ränta eller royalty, däri inbegripet

It is agreed that if any Agreement, Convention or Protocol between Brazil and a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), excluding any state in Latin America, signed after 19th March 2019, provides that Brazil shall exempt from tax dividends, interest or royalties arising in Brazil, or limit the tax charged in Brazil on such dividends, interest or royalties to a rate lower than any of those provided for in sub-paragraph a) of paragraph 2 of Article 10, paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Convention, such exemption or lower rate shall automatically apply to dividends, interest or royalties arising in Brazil and beneficially owned by a resident of Sweden and to dividends, interest or royalties arising in Sweden and beneficially owned by a resident of Brazil, under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in those paragraphs and for as long as such rates are applicable in any other such Agreement, Convention or Protocol. This shall apply regardless of whether such exemption or lower rate applies generally or in respect

genom en mer begränsad definition av sådana inkomster.

of specific categories of dividends, interest or royalties, including through providing for a more limited scope of the definitions of such incomes.

3. Till artikel 10

3. Ad Article 10

Det är förstått att bestämmelserna i artikel 10 punkt 5 inte står i strid med bestämmelserna i artikel 24 punkt 3.

It is understood that the provisions of paragraph 5 of Article 10 are not in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 24.

4. Till artikel 11

4. Ad Article 11

Det är förstått att ”ränta på ett bolags tillgångar” (”juros sobre o capital próprio”) i enlighet med brasiliansk lag också är att anse som ränta enligt artikel 11 punkt 4.

It is understood that, in respect of paragraph 4 of Article 11, interest paid as “interest on the company’s equity” (“juros sobre o capital próprio” in Portuguese) in accordance with Brazilian tax law is also considered interest for the purposes of paragraph 4 of Article 11.

5. Till artikel 12

5. Ad Article 12

Det är förstått att bestämmelserna i artikel 12 punkt 3 i avtalet också är tillämpliga i fråga om betalningar avseende tillhandahållandet av tekniska tjänster och teknisk assistans.

It is understood that the provisions of paragraph 3 of Article 12 shall also apply to payments of any kind received as consideration for the rendering of technical services and technical assistance.

6. Till artikel 23

6. Ad Article 23

För det fall Sverige avser att införa lagstiftning som påför bolagsskatt för bolag i Sverige avseende inkomst som ett närstående brasilianskt bolag uppbär från industriproduktion som gynnats av brasilianska incitament avsedda för att främja regional ekonomisk utveckling i Brasilien för de norra och nordöstra regionerna och som godkänts av brasilianska Myndigheten för utveckling av Nordöst (“Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE“) eller Myndigheten för utveckling

In case Sweden considers introducing legislation that results in Sweden imposing corporate income tax, at the level of a Swedish company, on profits of an affiliated Brazilian company from industrial production which benefited from Brazilian incentives designed to promote regional economic development in Brazil for the Northern and Northeast regions, approved by the Brazilian Agency for the Development of the Northeast (“Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –

av Amazonas (“Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM“), så ska de behöriga myndigheterna inleda diskussioner om hur effekterna av incitamenten kan bevaras.

SUDENE”) or Agency for the Development of the Amazon (“Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM”), the competent authorities of the Contracting States shall enter into discussions on how to preserve the effects of such incentives.

7. Till artikel 24

7. Ad Article 24

a) Det är förstått att bestämmelserna i brasiliansk skattelagstiftning som inte tillåter att royalties, som de definierats enligt artikel 12 punkt 3, som betalas av ett fast driftställe beläget i Brasilien till en person med hemvist i Sverige som bedriver rörelse från ett sådant fast driftställe får dras av när den beskattningsbara inkomsten för det fasta driftstället fastställs, inte står i strid med bestämmelserna artikel 24 punkt 3.

a) It is understood that the provisions of the Brazilian tax law that do not allow that royalties as defined in paragraph 3 of Article 12, paid by a permanent establishment situated in Brazil to a resident of Sweden that carries on business in Brazil through such a permanent establishment, be deductible at the moment of the determination of the taxable income of the above referred permanent establishment, are not in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 24.

b) Det är förstått att bestämmelserna i detta avtal inte hindrar tillämpningen i en avtalsslutande stat av bestämmelser i dess interna lagstiftning som syftar till att förhindra skatteflykt och skatteundandragande.

b) It is understood that the provisions of the Convention shall not prevent a Contracting State from applying the provisions of its domestic legislation aimed at countering tax evasion and avoidance.

8. Till artikel 26

8. Ad Article 26

Det är förstått att de skatter som anges artikel 26 punkt 1 i fråga om Brasilien bara avser federala skatter.

It is understood that, in the case of Brazil, the taxes referred to in paragraph 1 of Article 26 mean federal taxes only.

9. Till artikel 26-A

9. Ad Article 26-A

Det är förstått att om Förenade Kungariket vid någon tidpunkt lämnar Europeiska unionen, så ska aktiebörsen i London fortsatt vara en ”erkänd aktiebörs” enligt artikel 26-A punkt 2 c).”

It is understood that if at any time the United Kingdom leaves the European Union, the London Stock Exchange shall remain a “recognised stock exchange” for the purposes of sub-paragraph c) of paragraph 2 of Article 26-A.”

ARTIKEL 13 ARTICLE 13

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta protokoll ska träda i kraft.

1. Each of the Contracting States shall in writing notify the other of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Protocol.

2. Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot och ska därefter tillämpas:

2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and shall have effect:

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare,

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Protocol enters into force;

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare.

b) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Protocol enters into force.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, ska bestämmelserna i artikel 26 i avtalet, såsom ändrade genom artikel 10 i detta protokoll tillämpas från och med den dag protokollet träder i kraft, oavsett vilket beskattningsår som beskattningsanspråket hänför sig till.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 26 of the Convention, as amended by Article 10 of this Protocol, shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the taxable year to which the matter or revenue claim relates.

ARTIKEL 14 ARTICLE 14

Detta protokoll upphör att gälla vid den tidpunkt som avtalet upphör att gälla i enlighet med artikel 29 i avtalet.

This Protocol shall cease to have effect at such time as the Convention ceases to have effect in accordance with Article 29 of the Convention.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Som skedde i São Paulo den 19 mars 2019 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska texten ha företräde.

Done at São Paulo this 19th day of March 2019, in duplicate in the Swedish, Portuguese, and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering

For the Government of the Kingdom of Sweden

Per-Arne Hjelmborn Per-Arne Hjelmborn

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Marcos Cintra Cavalcanti de Alberquerque

Marcos Cintra Cavalcanti de Alberquerque

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 november 2019

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lind, Nordmark, Micko

Föredragande: statsrådet Bolund

Regeringen beslutar proposition Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien