Prop. 2021/22:222

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 april 2022

Magdalena Andersson

Anna Hallberg (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EUförordningar. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa. Regeringen får även rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för vissa överenskommelser och internationella konventioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2022.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

dels att 1, 4, 6, 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Bestämmelser till utfyllnad av unionsrätten”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och i Protokoll (nr 7) om

Europeiska unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i

– rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

1 Senaste lydelse 2016:262.

– rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2321 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

– rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda gemenskapsregler om import,

– rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen, och

– rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för import från vissa tredje länder.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.

4 §2

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

6 §3

Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska detta utan dröjsmål anmälas till Tullverket och tullen ska för varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket till den dag varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ gäller inte om varorna efter införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten. I sådana fall ska detta genast anmälas till Tullverket och tullen för varan ska betalas.

Detta gäller dock inte om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan användning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kortare tid än den

2 Senaste lydelse 2016:670. 3 Senaste lydelse 2016:262.

som anges i andra stycket ska gälla för vissa varor.

7 §4

Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättningen eller passagerarna, och

2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en person som återvänder till Sverige efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

10 §5

Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått.

Regeringen får även meddela föreskrifter

1. om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och

2. om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.

4 Senaste lydelse 2003:454. 5 Senaste lydelse 2010:1019.

3. Ärendet och dess beredning

Tullverket överlämnade den 13 juni 2016 en hemställan (UD2016/10805) till regeringen om en översyn av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. I sin hemställan framförde Tullverket att lagstiftningen behöver ses över med anledning av att vissa paragrafer i lagen inte är förenliga med EU:s gemensamma tullagstiftning.

Mot denna bakgrund gav Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) den 23 november 2017 en utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till behovet av ändringar i lagen om tullfrihet m.m. och förordningen om tullfrihet m.m. Uppdraget redovisades till Utrikesdepartementet den 17 september 2018 i form av departementspromemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet (Ds 2019:11). Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen om tullfrihet m.m. och förordningen om tullfrihet m.m.

En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Regeringskansliet har därutöver berett frågan om tidpunkten för ikraftträdandet med Tullverket. Remissyttrandena och en sammanställning av dem finns tillgängliga i Utrikesdepartementet (UD2019/09373).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 17 mars 2022 att hämta in Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga

5. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. I förhållande till lagrådsremissen har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

4. Nuvarande reglering av tullfrihet

4.1. EU-rättslig reglering av tullfrihet

4.1.1. Gemensamma bestämmelser för EU:s tullområde

Frågor om tullfrihet anses utgöra väsentliga angelägenheter för Europeiska unionen (EU) och regleras därför genom EU-rätten. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för tullunionen innehåller de allmänna bestämmelser och förfaranden som är tillämpliga på varor som förs in i eller ut ur unionens tullområde. Den gemensamma EU-lagstiftningen om tullfrihet regleras dock i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

4.1.2. Tullfrihet för internationella organisationer och vissa personer kopplade till dessa

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse anger vilka parter som är föremål för tullfrihet. Artikel 128.1 b i förordningen ger exempelvis medlemsstaterna möjlighet att bevilja tullfrihet utifrån internationella överenskommelser eller överenskommelser om högkvarter, i vilka antingen ett tredjeland eller en internationell organisation är avtalsslutande part. Tullfrihet gäller även vid internationella möten.

Av artikel 128.1 c framgår även att tullbefrielse får beviljas i samband med internationella överenskommelser som träffas av alla medlemsstater och gäller inrättande av en kulturell eller vetenskaplig institution eller organisation under internationell rätt.

Bestämmelser om EU:s immunitet och privilegier regleras av ett protokoll till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta protokoll, Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier (EUT C 326, 26.10.2012, s 266), ger Europeiska unionen och Euratom sådan immunitet och sådana privilegier inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Av artikel 4 i protokollet framgår att unionen ska vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av varor från eller till tredjeland som är avsedda för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i en medlemsstat får inte avyttras – vare sig detta sker mot betalning eller inte – inom denna stats territorium, om det inte sker enligt villkor som godkänts av den statens regering.

Enligt artikel 11 d i protokollet ska tjänstemän och övriga anställda i unionen, då de tillträder sin tjänst i landet i fråga, ha rätt att tullfritt föra in sitt bohag och sina personliga tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen i det land där rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga.

Av artikel 11 e i protokollet framgår även att tjänstemän och övriga anställda i unionen har rätt att tullfritt föra in ett motorfordon för personligt bruk som antingen förvärvats enligt gällande regler för hemmamarknaden i det land där de senast var bosatta eller i det land där de är medborgare, samt har rätt att tullfritt föra ut fordonet, om inte annat följer av de villkor som det berörda landets regering, i båda fallen, anser nödvändiga.

4.1.3. Tullfrihet med anledning av ingångna överenskommelser

Utrymmet för att medge tullfrihet enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, med anledning av ingångna avtal, följer av artikel 128 i förordningen. Enligt artikel 128.1 b får medlemsstaterna bevilja befrielse enligt sedvanliga privilegier som beviljas på grund av internationella överenskommelser eller överenskommelser om högkvarter, i vilka antingen ett tredjeland eller en internationell

organisation är avtalsslutande part, inklusive den befrielse som beviljas vid internationella möten.

Av artikel 128.1 c framgår att medlemsstaterna får bevilja befrielse enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet som beviljas i samband med internationella överenskommelser som träffas av alla medlemsstater och gäller inrättandet av en kulturell eller vetenskaplig institution eller organisation under internationell rätt.

Enligt artikel 128.1 d får befrielse beviljas enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet som beviljas i samband med kulturella, vetenskapliga eller tekniska samarbetsavtal med tredjeland.

Av artikel 128.1 e och f framgår att särskild befrielse får beviljas om befrielsen införts enligt överenskommelser som har träffats med tredjeland och som föreskriver gemensamma åtgärder för skydd av människor eller miljö eller om befrielsen införts enligt överenskommelser som träffats med angränsande tredjeländer och befrielsen motiveras av arten av gränshandel med dessa länder.

I artikel 128.2 första stycket anges att om en internationell konvention, som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i punkt 1 och som en medlemsstat avser att ansluta sig till, föreskriver att befrielse ska beviljas, ska denna medlemsstat lämna in en ansökan om befrielse till kommissionen och därvid förse kommissionen med alla nödvändiga upplysningar.

4.1.4. Tullfrister för tullfrihet i vissa fall

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för tullunionen innehåller grundläggande bestämmelser om tullar som gäller i samtliga av EU:s medlemsstater. Av artikel 172.1 i nämnda förordning framgår att tulldeklarationer som uppfyller villkoren i kapitel 2 i förordningen omedelbart ska godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att de varor som de avser har anmälts till tullen.

Enligt artikel 172.2 i förordningen ska den dag då tullmyndigheten godtar tulldeklarationen vara den dag som används för tillämpningen av bestämmelserna om det tullförfarande för vilket varorna deklareras och för alla andra import- eller exportformaliteter.

4.2. Svensk reglering av tullfrihet

4.2.1. Nationella utfyllande bestämmelser

EU:s regler om tullfrihet blev direkt gällande rätt i Sverige i samband med Sveriges inträde i EU. Det finns dock ett visst utrymme för nationella utfyllande bestämmelser. Sådana bestämmelser finns i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., förkortad TFL. Sedan ikraftträdandet har endast mindre ändringar gjorts i lagen.

4.2.2. Tullfrihet för internationella organisationer och vissa personer kopplade till dessa

Av 4 § första stycket TFL framgår att tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Enligt 4 § andra stycket TFL gäller också tullfrihet för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

För att tullfrihet ska kunna medges krävs alltså att den organisation som avses finns upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i bilagan till den lagen. Om så inte är fallet saknas stöd för att medge tullfrihet enligt TFL. Sverige kan dock ha förbundit sig genom konventioner, avtal eller dylikt att medge tullfrihet för vissa organisationer avseende vissa föremål.

Enligt 6 § TFL bortfaller tullfriheten om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. Det gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen gavs in till Tullverket till den dag varan får en annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

4.2.3. Tullfrihet med anledning av ingångna överenskommelser

I 4 § TFL regleras tullfrihet för vissa fall där Sverige har ingått ett avtal eller en överenskommelse om tullfrihet. Av 4 § andra stycket framgår att tullfrihet gäller för internationella organisationer som är upptagna i lagen om immunitet och privilegier och som är berättigade till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

I 4 § tredje stycket TFL anges att tullfrihet gäller enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal. Tullfrihet gäller även för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid sådant högkvarter.

4.2.4. Tullfrister för tullfrihet i vissa fall

Av 6 § första stycket TFL framgår att tullfrihet som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska anmälan göras utan dröjsmål till Tullverket och tullen för varan betalas.

Enligt 6 § andra stycket TFL gäller inte tullfrihet om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket till den dag

varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

5. Ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

5.1. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter till utfyllnad av gällande EU-rätt för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Promemorians förslag till lagtext har en annan språklig utformning.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inga synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Som framgår under avsnitt 4.1.2 föreskriver artikel 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier under vissa förutsättningar tullfrihet för Europeiska unionen, respektive tjänstemän och övriga anställda i unionen.

Nämnda artiklar medger även för medlemsstaternas regeringar att under vissa omständigheter ange villkor för användning och avyttring av vissa varor, för att tullfrihet ska gälla. Regeringen delar promemorians bedömning att Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier därmed medger för medlemsstaterna att ha nationella regler till utfyllnad av reglerna om avyttring av varor som regleras i artiklarna 4 och 11 i protokollet. Sverige har i dagsläget inga sådana utfyllande nationella regler för EU:s institutioner och organ. Av 4 § andra stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., förkortad TFL, framgår att tullbefrielse endast omfattar internationella organisationer som är upptagna i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall omfattar inte EU:s institutioner och organ eller personer knutna till dessa. Det får till följd att de kompletterande bestämmelser om varornas överlåtelse efter importen, som finns för internationella organisationer i 5 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., förkortad TFF, inte gäller för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa.

Bestämmelserna i det svenska tullfrihetsregelverket om överlåtelse av varor som införts tullfritt är därmed i dagsläget inte enhetliga gällande beskickningar, konsulat, internationella organisationer, EU:s institutioner och EU-organ. Regeringen anser därför att förtydliganden i regelverket behövs om vad som gäller för internationella organisationer och personer

knutna till dessa, såväl som EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa. Större enhetlighet kring regelverket skulle även underlätta ärendehanteringen för Tullverket.

I TFF finns regler för tidsfrister och produktomfattningen för tullfrihet för beskickningar, konsulat och internationella organisationer samt personer knutna till dessa. Att ha strängare tidsfrister för EU-institutioner än för internationella organisationer är, enligt regeringens mening, inte lämpligt.

Enligt 10 § 1 TFL får regeringen meddela föreskrifter till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner. Då Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier utgör primärrätt och inte är beslutad av en EU-institution måste en ny punkt införas för att möjliggöra att regeringen får meddela föreskrifter till utfyllnad av reglerna om tullfrihet i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Utöver frågan om tidsfrister och produktomfattning kan det i framtiden bli aktuellt att införa andra eller ändrade tidsfrister för användning och brukande av den personliga egendomen före importen. En möjlighet att kunna ändra regleringen på förordningsnivå är därför önskvärd. Regeringen kommer att arbeta vidare med nödvändiga ändringar i TFF.

Ett tillägg i 10 § TFL, i form av en ny tredje punkt, ska därför införas som gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, dvs. villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa.

5.2. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet för varor enligt överenskommelser som Sverige är bundet av

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen. Sådana situationer avser befrielse från tull

  • som beviljas på grund av internationella överenskommelser eller överenskommelser om högkvarter, i vilka antingen ett tredjeland eller en internationell organisation är avtalsslutande part, inklusive den befrielse som beviljas vid internationella möten,
  • som beviljas i samband med internationella överenskommelser som träffas av alla medlemsstater och gäller inrättandet av en kulturell eller vetenskaplig institution eller organisation under internationell rätt,
  • som beviljas i samband med kulturella, vetenskapliga eller tekniska samarbetsavtal som träffas med tredjeland,
  • som har införts enligt överenskommelser som träffats med tredjeland och som föreskriver gemensamma åtgärder för skydd av människor eller miljö,
  • som har införts enligt överenskommelser som träffats med angränsande tredjeländer och som motiveras av arten av gränshandel med dessa länder, och
  • enligt villkor i en internationell konvention som inte omfattas av någon av kategorierna ovan och som Sverige är ansluten till, om tullfrihet godkänts enligt förfarandet i artikel 128.2 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås att tullfriheten ska regleras direkt i lagen och att regeringen får rätt att meddela föreskrifter. I promemorian har bemyndigandet även en annan utformning.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inga synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Sverige är i dagsläget bundet av överenskommelser som innebär att vissa varor för visst syfte ska få införas tullfritt. I vissa fall har överenskommelserna implementerats i svensk rätt genom att de har förts in i lagen om immunitet och privilegier samt reglerats i 4 § TFL. Det gäller överenskommelser om internationella organisationer, främmande stats militära styrka och Natohögkvarter. De överenskommelser som förts in i lagen om immunitet och privilegier baseras i sin tur på den typen av överenskommelser som finns i artikel 128.1 b–f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

Sverige är dock även bundet av överenskommelser om tullfrihet med tredjeland som har ingåtts bilateralt och överenskommelser med organisationer som Sverige måste följa genom medlemskapet i EU. Exempel på det senare är överenskommelser som har ingåtts av Euratom eller andra EU-organ för EU:s räkning. Sådana överenskommelser omfattas inte av nuvarande 4 § TFL.

Det finns dessutom överenskommelser om tullfrihet som av olika skäl inte omfattas av lagen om immunitet och privilegier, exempelvis för att överenskommelsen inte gäller en internationell organisation. Som framgår av 4 § lagen om immunitet och privilegier omfattar den lagen inte heller immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

För att tullfrihet ska kunna medges med anledning av dessa typer av överenskommelser finns det därför behov av att det regleras i en författning som gäller i Sverige. Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse ger utrymme för att medge sådan tullfrihet.

Vid en samlad bedömning anser regeringen därför att det behöver regleras att tullfrihet kan medges i enlighet med vissa överenskommelser som i dagsläget inte täcks av 4 § TFL. En sådan reglering behövs för att säkerställa att Sverige lever upp till samtliga åtaganden om tullfrihet som Sverige har förbundit sig till genom överenskommelser. För att täcka in olika typer av överenskommelser som kan bli aktuella föreslås därför ett

bemyndigande för regeringen att kunna meddela föreskrifter om sådan tullfrihet. I förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. kan det tydliggöras vilka överenskommelser som Sverige är bundet av, t.ex. genom en lista över ingångna överenskommelser.

Det är inte heller ovanligt att överenskommelser av dessa slag medger för parterna att bestämma om kompletterande regler för vissa förfaranden. Ett konkret exempel är att det i en överenskommelse med tullfrihetsbestämmelser kan finnas regler om avyttring (vanligtvis att tull ska betalas om varorna säljs eller överlåts på annat sätt) men där överenskommelsen ger parterna möjlighet till avvikande regler i form av exempelvis en tidsfrist (i likhet med Protokoll [nr 7] om Europeiska unionens immunitet och privilegier), efter vilken varorna kan överlåtas tullfritt.

Regeringen har redan i dag en möjlighet, i enlighet med 10 § 2 TFL, att meddela föreskrifter till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått. Med handelsöverenskommelser menas dock i det sammanhanget frihandelsavtal med tredjeland. Möjligheten omfattar därmed inte sådana överenskommelser och internationella konventioner som föreslaget bemyndigande tar sikte på. Det finns därför även av den anledningen skäl att möjliggöra för regeringen att kunna meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner.

Ett tillägg i 10 § TFL, i form av en ny fjärde punkt, ska därför införas som gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen. En statisk hänvisning har valts för att det ska bli förutsebart vad regeringens föreskrifter kan komma att innefatta.

5.3. Tidpunkten för när tullfrihet börjar gälla ändras i enlighet med gällande EU-rätt

Regeringens förslag: Tullfrihet ska fortsätta att gälla om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan användning.

Promemorian behandlar inte frågan. Remissinstanserna: Under remissförfarandet har Tullverket i sitt yttrande framfört att 6 § andra stycket TFL bör ändras så att det framgår att tidsfristen ska räknas från och med den dag tulldeklarationen godtogs av Tullverket, i stället för när den ingavs. Enligt Tullverket behövs ändringen för att den svenska lagstiftningen ska stämma överens med EUrätten.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 6 § första stycket TFL bortfaller tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och tullen för varan betalas. Av andra stycket samma paragraf framgår att tullfriheten består om mer än fem år

förflutit från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket till den dag varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

Enligt artikel 172.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen) ska tulldeklarationer omedelbart godtas av tullmyndigheterna förutsatt att de varor som de avser har anmälts till tullen. Av artikel 172.2 i tullkodexen framgår att den dag då tullmyndigheten godtar tulldeklarationen ska vara den dag som används för tillämpningen av bestämmelserna om det tullförfarande för vilket varorna deklareras och för alla import- eller exportformaliteter.

Regeringen anser, i likhet med Tullverket, att de svenska tullfrihetsbestämmelserna inte stämmer överens med EU-rätten i denna del. Därför bör tidpunkten från vilken perioden fem år räknas enligt 6 § andra stycket TFL vara den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket i stället för den dag tulldeklarationen ingavs till Tullverket.

Ändringen innebär i en klar majoritet av fallen inte någon skillnad för den enskilde. Enligt Tullverket får tulldeklarationen i de allra flesta fall statusen ”godtagen” bara ett par sekunder eller minuter efter att den fått status som ”ingiven”. Det kan dock hända att deklarationen, som en konsekvens av de valideringar som sker i verksamhetssystemen, blir föremål för tullkontroll efter att den har uppnått status som ”ingiven” men innan den har uppnått status som ”godtagen”. I sådana fall kan tidsrymden vara längre, men sällan mer än ett par minuter eller timmar.

Trots den till synes begränsade praktiska betydelsen av att tidsfristen räknas från tidpunkten för tulldeklarationens godtagande, är det enligt regeringen av vikt att ändringen genomförs. Som framgår av artikel 172.2 i tullkodexen ska nämligen den dag då tullmyndigheten godtar tulldeklarationen vara den dag som används för tillämpningen av bestämmelserna om det tullförfarande för vilket varorna deklareras och för alla andra import- eller exportformaliteter. Därutöver får ändringen betydelse för tillämpningen av artikel 77.2 i tullkodexen, där det framgår att tullskulden ska uppkomma vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. Med tullskuld avses en persons skyldighet att betala den importtull eller den exporttull som gäller för särskilda varor enligt gällande tullagstiftning. Ytterligare en anledning till ändringen är att en tulldeklaration kan ges in innan varornas ankomst anmäls. Om varorna inte anmäls inom 30 dagar anses tulldeklarationen, enligt artikel 171 i tullkodexen, inte ha ingivits. Att en tulldeklaration är ingiven behöver således inte betyda att det rent faktiskt kommer att ske en import, här manifesterad genom att varornas ankomst anmäls. Att varornas ankomst har anmälts är en förutsättning för att varan därefter ska kunna övergå till fri omsättning i unionen.

Ändringen, som bedöms vara av mindre beskaffenhet och endast beröra Tullverket, ska föras in i 6 § andra stycket TFL. För att säkerställa en enhetlig rättstillämpning kommer regeringen även att se över nödvändiga följdändringar i TFF. Den föreslagna ändringen har inte remitterats då det endast bedöms vara Tullverket som berörs av den. Ändringen är dessutom i sig av mindre beskaffenhet.

5.4. Redaktionella och språkliga ändringar görs för att hänvisa till aktuella EU-förordningar och för att tydliggöra när annan relevant lagstiftning är tillämplig

Regeringens förslag: Hänvisningar till EG-förordningar som inte längre är i kraft ska ersättas med hänvisningar till aktuella EUförordningar.

En precisering av en hänvisning ska göras för när tullfrihet för varor kan beviljas till främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatmedlem eller dennes familj.

En hänvisning ska införas om att bestämmelser om tullfrihet finns i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Ordet gemenskapsrätten ska bytas ut mot unionsrätten i en rubrik i lagen om tullfrihet m.m.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Promemorians förslag till lagtext har i vissa delar en annan språklig utformning.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inga synpunkter på förslagen.

Skälen för regeringens förslag: TFL är i vissa delar inte uppdaterad, vad gäller hänvisningar till relevanta EU-förordningar. En uppdatering av 1 § TFL behöver därför göras, med hänvisningar till relevanta EUförordningar om skydd mot dumpad eller subventionerad import.

De aktuella förordningarna är

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1036 av den

8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1037 av den

8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2321 av den

12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Även hänvisningarna till de förordningar som avser annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import behöver uppdateras. Dessa är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala

avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (omarbetning), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer.

Av 4 § TFL framgår att tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Av 2 § lagen om immunitet och privilegier framgår att främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser. Det framgår av artikel 36 och 37.2 i nämnda konvention att tullfrihet ska medges till beskickningens administrativa och tekniska personal och dennes familjemedlemmar för föremål avsedda för beskicknings officiella bruk samt föremål avsedda för diplomatisk företrädares eller medlems av dennes familj, vilken tillhör dennes hushåll, personliga bruk, däri inbegripet föremål avsedda för dennes installerande. Enligt 3 § lagen om immunitet och privilegier åtnjuter främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer även immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser. Artikel 50 och 62 i nämnda konvention föreskriver att tullfrihet ska gälla för föremål avsedda för tjänstebruk vid konsulatet samt föremål avsedda att användas för personligt bruk av konsul eller sådan medlem av dennes familj som tillhör dennes hushåll, däri inbegripet föremål avsedda för dennes installerande. Även anställda på konsulatet ska åtnjuta tullfrihet för föremål som införs vid tiden för deras första installerande och för vissa föremål för tjänstebruk vid konsulat som företräds av honorärkonsul. Genom att förtydliga i TFL att tullfrihet ska beviljas för varor i enlighet med 2 och 3 §§ lagen om immunitet och privilegier, som i sin tur hänvisar till nämnda Wienkonventioner blir det tydligare vilken krets och vilken typ av varor som omfattas av tullfriheten. Övriga bestämmelser i lagen om immunitet och privilegier är nämligen inte relevanta i sammanhanget.

Regeringen får enligt 7 § 2 TFL meddela föreskrifter om tullfrihet för varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid. Begreppet varor som införs är inte längre aktuellt i den här delen av förfarandet utan i stället används begreppet personlig egendom som deklarerats för övergång till fri omsättning, i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. Definitionen av ”personlig egendom” framgår av artikel 2. 1 c i nämnda förordning. Personlig egendom definieras där som all egendom avsedd för de berörda personernas personliga bruk eller för att användas i deras hushåll. Begreppet ”deklareras för övergång till fri omsättning” används i såväl nämnda förordning som i tullkodexen för den delen av förfarandet. För att det ska bli tydligare vad som avses och vilken del av förfarandet i 7 § andra punkten TFL som är aktuell ska samma begrepp användas i TFL som i den EU-rättsliga regleringen.

Ändringarna av de aktuella EU-förordningarna ska föras in i 1 § TFL och preciseringen att tullfrihet ska beviljas enligt 2 och 3 §§ lagen om immunitet och privilegier ska föras in i 4 § TFL. En ändring ska även göras i 7 § 2 TFL, för att reflektera de begrepp som används i EU-rätten.

Ett tillägg ska dessutom göras i 1 § TFL, om att bestämmelser om tullfrihet utöver vad som framgår av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse även finns i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier. En sådan hänvisning behövs för att beskrivningen av var det finns bestämmelser om tullfrihet ska vara rättvisande.

Slutligen ska ordet gemenskapsrätten bytas ut till unionsrätten i rubriken närmast före 8 § i TFL, för att bestämmelsen ska anpassas till Lissabonfördraget.

6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. ska träda i kraft den 1 november 2022.

Regeringens bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.

Promemorian behandlar inte frågorna. Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har väckt frågan om ikraftträdande eller övergångsbestämmelser.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Det är angeläget att ändringarna i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. träder i kraft så snart som möjligt, inte minst med hänsyn till syftet att åstadkomma överensstämmelse med gällande EU-rätt. Regeringskansliet har berett frågan med Tullverket och myndigheten har redogjort för att ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. även kommer att behöva medföra ändringar i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Lämpligen bör dessa förordningsändringar träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringarna i nämnda lag. Enligt Tullverket kommer sådana förordningsändringar med största sannolikhet även att medföra behov av ändringar i Tullverkets föreskrifter. För att hinna med att genomföra sådana ändringar skulle det, enligt Tullverket, vara fördelaktigt om ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. träder i kraft den 1 oktober 2022. Mot bakgrund av att det sannolikt kommer att behöva genomföras omfattande ändringar i förordningen om tullfrihet m.m. och att dessa bör träda i kraft samtidigt som ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. föreslår regeringen att ändringarna träder i kraft den 1 november 2022.

Regeringen ser inte något behov av övergångsbestämmelser.

7. Konsekvenser

Förslaget till det nya bemyndigandet i 10 § andra stycket 2 lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. (TFL), som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen, innebär att regeringen får möjlighet att införa en rättslig grund för den tullfrihet som följer av vissa överenskommelser. De ekonomiska konsekvenserna av åtaganden om tullfrihet med anledning av sådana överenskommelser övervägs och avgörs i varje enskilt fall när Sverige beslutar att ingå överenskommelserna. Det ekonomiska utfallet i form av uteblivna tullintäkter till staten beror helt på vilken vara eller vilka varor som tullfrihet medges för och i vilken utsträckning överenskommelserna nyttjas. Troligtvis rör det sig om enstaka ansökningar på årsbasis. Införandet av ett bemyndigande innebär dock i sig inte några ekonomiska konsekvenser.

De föreskrifter om vissa förfaranden som regeringen får rätt att meddela föreskrifter om, vad gäller såväl internationella överenskommelser som EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa, bedöms ha ringa betydelse. Sådana föreskrifter kan t.ex. handla om tidsfrister som innebär att tull trots allt ska betalas om varor överlåts innan tidsfristen löpt ut. I sammanhanget är det viktigt att ha i åtanke att tullfrihet som ska medges till nämnda krets gäller för varor som importeras från tredjeland, och inte varor som redan finns på EU:s inre marknad. För varor på EU:s inre marknad gäller redan fri rörlighet.

Den ändring i 6 § TFL som innebär att tullfrihet ska gälla om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan får annan användning, bedöms vara av ringa betydelse och påverkar inte den enskildes möjlighet att få tullfrihet beviljad. De praktiska konsekvenserna är försumbara eftersom det bedöms röra sig om en högst begränsad tidsförskjutning.

När det gäller budgetära konsekvenser för Tullverket, som är den myndighet som berörs i form av viss ökad ärendehantering till följd av de föreslagna ändringarna, är bedömningen att eventuella kostnader som uppstår kan hanteras inom befintlig ekonomisk ram.

Förslagen bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser i övrigt. Förslagen bedöms inte heller ha några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen eller för sysselsättningen eller offentlig service i olika delar av landet. De bedöms inte heller ha någon betydelse för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags. Förslagen bedöms slutligen inte ha någon betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

1 § Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1036 av den 8 juni

2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1037 av den 8 juni

2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2321 av den 12

december 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/825 av den 30 maj

2018 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/755 av den 29 april

2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/936 av den 9 juni

2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import, och

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/478 av den 11 mars

2015 om gemensamma importregler.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.

Paragrafen upplyser om unionsrätt rörande tullfrihet i vissa fall, unionsrätt i form av internationella avtal om bl.a. tullförmåner som EU slutit med andra länder än EU:s medlemsstater och unionsrätt om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

I paragrafens första stycke införs en hänvisning till Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, i syfte att täcka in de

bestämmelser om tullfrihet som finns i protokollet och som gäller i förhållande till Sverige.

Ändringarna i andra och tredje stycket kommer sig av att ett flertal av de EU-förordningar som räknas upp i paragrafen har upphävts. Hänvisningarna till dessa förordningar ersätts med hänvisningar till nu gällande förordningar.

I övrigt görs en redaktionell justering i paragrafen som inte innebär någon materiell ändring.

4 § Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

I paragrafen finns nationella bestämmelser om tullfrihet för varor avsedda för främmande staters representanter, internationella organisationer och personer knutna till sådana organisationer. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Hänvisningen i första stycket till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall preciseras till de paragrafer i den lagen som är relevanta. Ändringen innebär ingen materiell förändring. Däremot tydliggörs vilka bestämmelser i lagen om immunitet och privilegier som hänvisningen avser. Genom denna precisering blir kopplingen till vilken krets och vilken typ av varor som åtnjuter tullfrihet enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser tydligare. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ lagen om immunitet och privilegier pekar nämligen särskilt ut främmande stats beskickning och konsulat, beskicknings- och konsulatmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska och konsulära kurirer. I de Wienkonventioner som bestämmelserna hänvisar till finns en uppräkning av de föremål som ska vara befriade från tull.

6 § Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ gäller inte om varorna efter införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten. I sådana fall ska detta genast anmälas till Tullverket och tullen för varan ska betalas.

Detta gäller dock inte om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan användning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kortare tid än den som anges i andra stycket ska gälla för vissa varor.

Paragrafen anger under vilka förutsättningar sådan tullfrihet som anges i 4 och 5 §§ inte ska gälla. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I andra stycket ändras tidpunkten för när tullfrihet för en vara gäller till fem år efter den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket i stället för den dag tulldeklarationen ingavs till Tullverket. Ändringen behövs för att bestämmelsen ska stämma överens med artikel 172.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Av nämnda artikel framgår att den dag då tullmyndigheten godtar tulldeklarationen ska vara den dag som används för tillämpningen av bestämmelserna om det tullförfarande för vilket varorna deklareras och för alla import- eller exportformaliteter.

Det förhållandet att fem år har gått hindrar inte ett ingripande (uttagande av tull) om ändrad användning av varan har skett inom femårsperioden och inte mer än tre år passerat från dagen för tullskuldens uppkomst. Möjligheten för ett sådant ingripande följer av artikel 103 rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Bemyndigandet till regeringen att meddela föreskrifter om kortare tid för vissa varor omformuleras enligt gängse modell för utformande av bemyndiganden och flyttas ner till ett nytt tredje stycke. Justeringen innebär inte någon materiell ändring.

I övrigt görs vissa redaktionella justeringar i paragrafen som inte innebär några materiella ändringar.

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättningen eller passagerarna, och

2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en person som återvänder till Sverige efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela vissa föreskrifter om tullfrihet. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Ändringen i andra punkten innebär att samma begrepp används i den svenska som i den EU-rättsliga regleringen. Ändringen innebär ingen förändring för tillämpningen av bestämmelsen.

I övrigt görs vissa redaktionella justeringar i paragrafen som inte innebär några materiella ändringar.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått.

Regeringen får även meddela föreskrifter

1. om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och

2. om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter till utfyllnad av vissa regler om frihet från tull och tullförmåner. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Ett tillägg görs i form av en ny tredje punkt. Ändringen ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, dvs. villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa. Ett exempel på sådana villkor är tidsfrister för innehav och brukande av personlig egendom före import.

Ett tillägg görs även i form av en ny fjärde punkt. Ändringen ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen. Syftet med bemyndigandet är att regeringen ska kunna föreskriva om tullfrihet med anledning av överenskommelser om tullfrihet som är i kraft i förhållande till Sverige och som inte omfattas av 4 § TFL. Det handlar om överenskommelser om tullfrihet med tredje land som Sverige har ingått bilateralt och överenskommelser med organisationer som Sverige måste följa genom medlemskapet i EU, exempelvis överenskommelser som har ingåtts av Euratom eller andra EUorgan för EU:s räkning. Det handlar även om sådana överenskommelser som av olika skäl inte tas in i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, exempelvis för att avtalet inte gäller en internationell organisation.

Hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning.

Med begreppet överenskommelse avses även sådana samarbetsavtal som omnämns i artikel 128.1 d i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen.

Regeringen kan med stöd av bemyndigandet även meddela föreskrifter om vissa förfaranden. Ett konkret exempel är att det i en överenskommelse om tullfrihet kan finnas regler om avyttring (vanligtvis att tull ska betalas om varorna säljs eller överlåts på annat sätt) men där överenskommelsen ger parterna möjlighet till avvikande regler i form av exempelvis en tidsfrist, efter vilken varorna kan överlåtas tullfritt.

Sammanfattning av promemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet (Ds 2019:11)

I promemorian lämnas bl.a. förslag om ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. (TFL).

Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EUförordningar. En ny bestämmelse föreslås införas om att regeringen får rätt att meddela föreskrifter till utfyllnad av gällande EU-rätt för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa. Därtill föreslås en ny bestämmelse om tullfrihet för varor enligt avtal och överenskommelser som är i kraft i förhållande till Sverige.

Promemorian föreslår även att kretsen av aktörer som kan importera luftfartsutrustning tullfritt begränsas till att endast avse lufttrafikföretag från tredje land med vilket Sverige har ingått bilateralt luftfartsavtal om ömsesidig förmån. Säkerhetsutrustning föreslås också läggas till som sådan luftfartsutrustning för vilken tullfrihet kan medges.

Vidare föreslås vissa lagtekniska ändringar och förtydliganden.

Promemorians lagförslag

Förslag till ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Nuvarande lydelse

1 §

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd om mot dumpad eller subventionerad import finns i

-rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och

-rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import

Föreslagen lydelse

1 §

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version) och i Protokoll (nr 7) om

Europeiska unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd om mot dumpad eller subventionerad import finns i

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering), och

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den

från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

-rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda gemenskapsregler om import, och

-rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen, och

-rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för import från vissa tredje länder.

8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering), och

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2321 3av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i

Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i

Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (omarbetning), och

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (kodifiering), och

-Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.

4 §

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

regler för import från vissa tredjeländer (omarbetning).

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.

4 §

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

4 a §

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

Bestämmelser till utfyllnad av gemenskapsrätten

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått.

4 a §

Tullfrihet gäller, utöver vad som gäller enligt 4 § andra stycket, för varor enligt villkor i avtal och överenskommelser av den art som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f samt artikel 128.2 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 och som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen får meddela föreskrifter.

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och

2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en person som återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

Bestämmelser till utfyllnad av unionsrätten

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått, och

3. till utfyllnad av regler om frihet från tull i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss av promemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet (Ds 2019:11) har yttrande kommit in från Kommerskollegium, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen, Regelrådet, Svensk handel, Svenska Flygbranschen, Transportindustriförbundet, Transportstyrelsen, Tull-kust samt Tullverket.

Följande remissinstanser har inte kommit in med något yttrande eller angett att de avstår från att lämna synpunkter: Företagarna, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen samt Sydsvenska Industri- och handelskammaren.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

dels att 1, 4, 6, 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Bestämmelser till utfyllnad av unionsrätten”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §6

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och i Protokoll (nr 7) om

Europeiska unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i

– rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från

6 Senaste lydelse 2016:262.

länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och

– rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2321 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

– rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda gemenskapsregler om import,

– rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen, och

– rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för import från vissa tredje länder.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/755 av den 29 april 2015 om

gemensamma regler för import från vissa tredjeländer.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.

4 §7

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

6 §8

Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska detta utan dröjsmål anmälas till Tullverket och tullen ska för varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket till den dag varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ gäller inte om varorna efter införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten. I sådana fall ska detta genast anmälas till Tullverket och tullen ska betalas för varan.

Detta gäller dock inte om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan får en annan användning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kortare tid än den

7 Senaste lydelse 2016:670. 8 Senaste lydelse 2016:262.

som anges i andra stycket ska gälla för vissa varor.

7 §9

Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättningen eller passagerarna, och

2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en person som återvänder till Sverige efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid.

10 §10

Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått.

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner,

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått,

3. om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och

4. om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.

9 Senaste lydelse 2003:454. 10 Senaste lydelse 2010:1019.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-03-25

Närvarande: F.d. justitieråden Martin Borgeke och Mari Andersson samt justitierådet Petter Asp

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Enligt en lagrådsremiss den 17 mars 2022 har regeringen (Utrikesdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Torkel Winbladh, biträdd av departementssekreteraren Pegah Behseta Sundell.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 april 2022

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden Johansson, Hultqvist, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Strandhäll, Eneroth, Dahlgren, Hallberg, Nordmark, Sätherberg, Gustafsdotter, Axelsson Kihlblom, Farmanbar, Danielsson, Karkiainen

Föredragande: statsrådet Hallberg

Regeringen beslutar proposition Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet