SJVFS 2019:9

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:9

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om försöksdjur;

Saknr L 150

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 21 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 §,

7 kap.1-4, 6, 7, 10, 12, 18, 30, 32 §§ och 11 kap. 2 §djurskyddsförordningen (2009:66)

följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

+1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................. 5

Definitioner .............................................................................................................. 6

2 KAP. VERKSAMHETSTILLSTÅND, GODKÄNNANDE AV

FÖRSÖKSDJURSANLÄGGNINGAR OCH ETISKT GODKÄNNANDE AV

DJURFÖRSÖK .......................................................................................................... 12

Verksamhetstillstånd .............................................................................................. 12

Godkännande av försöksdjursanläggningar ........................................................... 13

Etiskt godkännande av djurförsök .......................................................................... 14

Undantag från kravet på verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande av

djurförsök ............................................................................................................... 15

Undantag från kravet på utbildning, journalföring och rapportering av statistik ... 18

3 KAP. TILLSTÅNDSHAVARENS ANSVAR ....................................................... 18

4 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. .................................................................... 19

Syfte med försöket ................................................................................................. 19

Försöksplanering .................................................................................................... 20

5 KAP. DJURSKYDDSORGAN ............................................................................... 21

Djurskyddsorganets syfte och sammansättning ..................................................... 21

Djurskyddsorganets uppgifter ................................................................................ 21

6 KAP. UTBILDNING OCH KOMPETENS ............................................................ 22

Allmänt ................................................................................................................... 22

Utbildningens innehåll ........................................................................................... 24

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för

vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33, Celex 32010L0063 ).

SJVFS 2019:9

2

7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING .......................................................... 26

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 26

De regionala djurförsöksetiska nämnderna ............................................................ 26

Djurförsöksetisk prövning ...................................................................................... 27

Klassificering av försökens svårhetsgrad ............................................................... 29

Djurförsöksetiska nämndens beslut........................................................................ 30

Ansökan om ändring av ett befintligt djurförsöksetiskt godkännande................... 31

Utvärdering i efterhand .......................................................................................... 31

8 KAP. JOURNALER M.M. ..................................................................................... 32

Allmänt ................................................................................................................... 32

Journalföring .......................................................................................................... 33

Journalens innehåll ................................................................................................. 33

Individuell dokumentation om primater, hundar och katter .................................. 34

Bevarande av journaler .......................................................................................... 34

9 KAP. IDENTITETSMÄRKNING AV FÖRSÖKSDJUR ...................................... 34

Allmänt ................................................................................................................... 34

Identitetsmärkning av primater, hundar, katter och kaniner .................................. 34

Märkningsmetoder ................................................................................................. 35

10 KAP. BESTÄMMELSER OM VISSA DJUR SOM ANVÄNDS I

DJURFÖRSÖK .......................................................................................................... 36

Destinationsuppfödning ......................................................................................... 36

Herrelösa och förvildade tamdjur........................................................................... 37

Infångande och frisläppande av vilda djur ............................................................. 37

Primater och andra hotade djur .............................................................................. 37

11 KAP. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED DJURFÖRSÖK ................................... 39

Allmänt ................................................................................................................... 39

Tillsyn under djurförsök ......................................................................................... 39

Bedövning .............................................................................................................. 40

Åtgärder i samband med avslutandet av ett djurförsök .......................................... 40

Användning ............................................................................................................ 41

Fortsatt användning ................................................................................................ 41

Återanvändning ...................................................................................................... 41

Utplacering och frisläppning efter djurförsök ........................................................ 41

12 KAP. AVLIVNING AV FÖRSÖKSDJUR .......................................................... 42

Allmänt om avlivning ............................................................................................ 42

Utbildning och kompetens vid avlivning ............................................................... 42

SJVFS 2019:9

3

Avlivningsmetoder ................................................................................................. 42

Bedövningsmetoder inför avlivning ....................................................................... 46

13 KAP. RAPPORTERING AV STATISTIK ........................................................... 48

14 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA DJURFÖRSÖK ............. 49

Immunisering, produktion av antikroppar och ledsjukdomar samt autoimmuna

sjukdomsmodeller .................................................................................................. 49

Framställning av genetiskt modifierade djur .......................................................... 50

Tester för att fastställa akut toxicitet ...................................................................... 50

15 KAP. ALLMÄNT OM FÖRSÖKSDJURSANLÄGGNINGAR .......................... 51

Allmän utformning ................................................................................................. 51

Utrymmen där försöksdjur vistas ........................................................................... 52

Lokaler där djurförsök utförs ................................................................................. 53

Serviceutrymmen ................................................................................................... 53

Miljö och klimatreglering ....................................................................................... 53

Undantag ................................................................................................................ 54

16 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR SKÖTSEL OCH HÅLLANDE

.................................................................................................................................... 55

Allmänt ................................................................................................................... 55

Undantag ................................................................................................................ 56

Tillsyn ..................................................................................................................... 57

Grupphållning ......................................................................................................... 57

Inredning och berikning ......................................................................................... 58

Berikningsplan ....................................................................................................... 59

Inkompatibla arter .................................................................................................. 59

Rovdjur och bytesdjur ............................................................................................ 59

Uppfödning ............................................................................................................. 59

Foder och vatten ..................................................................................................... 59

17 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MUS, RÅTTA, GERBIL,

HAMSTER OCH MARSVIN .................................................................................... 60

Undantag till grupphållning ................................................................................... 60

Inredning och berikning ......................................................................................... 60

Foder ....................................................................................................................... 60

Miljö och klimatreglering ....................................................................................... 60

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 60

18 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KANIN ....................................... 63

Inredning ................................................................................................................ 63

Foder ....................................................................................................................... 63

SJVFS 2019:9

4

Uppfödning ............................................................................................................ 63

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 63

19 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KATT ......................................... 64

Tillsyn .................................................................................................................... 64

Grupphållning ........................................................................................................ 64

Inredning och berikning ......................................................................................... 65

Uppfödning ............................................................................................................ 65

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 65

20 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HUND ........................................ 65

Inredning ................................................................................................................ 66

Uppfödning ............................................................................................................ 66

Utomhusutrymme ................................................................................................... 66

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 66

Undantag från utrymmeskrav vid försök ............................................................... 67

21 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ILLER ........................................ 67

Inredning ................................................................................................................ 67

Uppfödning ............................................................................................................ 67

Miljö och klimatreglering ...................................................................................... 67

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 67

22 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PRIMATER ............................... 68

Tillsyn .................................................................................................................... 68

Grupphållning ........................................................................................................ 68

Inredning och berikning ......................................................................................... 68

Uppfödning ............................................................................................................ 68

Utomhusutrymme ................................................................................................... 69

Undantag för utomhusutrymme ............................................................................. 69

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 69

23 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR NÖTKREATUR, FÅR, GET,

GRIS OCH HÄSTDJUR ............................................................................................ 70

Undantag från grupphållning ................................................................................. 70

Utomhusutrymme ................................................................................................... 70

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 70

24 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÅGLAR ................................... 72

Inredning och berikning ......................................................................................... 72

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 72

Undantag från utrymmeskrav vid försök ............................................................... 75

SJVFS 2019:9

5

25 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GRODDJUR OCH KRÄLDJUR75

Inredning och berikning ......................................................................................... 75

Miljö och klimatreglering ....................................................................................... 76

Utrymmeskrav ........................................................................................................ 76

26 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FISK ........................................... 78

Allmänt ................................................................................................................... 78

Grupphållning ......................................................................................................... 78

Inredning ................................................................................................................ 78

Uppfödning ............................................................................................................. 78

Miljö och klimatreglering ....................................................................................... 79

27 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER .................................................................... 79

Undantag ................................................................................................................ 79

1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om villkor för skydd av försöksdjur, samt

villkor för skydd av andra djur som hålls på försöksdjursanläggningar.

2 § Grundläggande bestämmelser om försöksdjur finns i djurskyddslagen

(2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Ytterligare bestämmelser om djurskydd finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30

november 2009 om kosmetiska produkter2,

rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur

under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av

direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/973,

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om trans-

port av levande djur,

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:14) om offentlig djurskydds-

kontroll,

Staten jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa

djurskyddsärenden, samt

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:19) om djur i undervisning.

3 § Bestämmelser om innesluten användning av genetiskt modifierade djur finns i

2 och 13 kap.miljöbalken (1998:808),

förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade

organismer, samt

2 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

3 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:9

6

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av

genetiskt modifierade djur.

4 § Bestämmelser om införsel av försöksdjur finns i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

5 § Bestämmelser om kommersiella aktiviteter med hotade djur finns i

rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter

av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem4,

kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet

av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem5,

artskyddsförordningen (2007:845), samt

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:10) om artskydd.

6 § Bestämmelser om hållande av vilt finns i

jaktlagen (1987:259),

jaktförordningen (1987:905), samt

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn

och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare.

7 § Bestämmelser om animaliska biprodukter finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 okto-

ber 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav fram-

ställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om

upphävande av förordning (EG) nr 1774/20026, samt

kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/

2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda

produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genom-

förande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som

enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen7.

Definitioner

8 § I dessa föreskrifter betyder:

3R-principen

Principen

för

att

ersätta

(replace)

djurförsök med djurfria metoder, att

minska (reduce) antalet djur i djurförsök

och förfina (refine) användningen av djur i

djurförsök för att minska deras lidande

eller öka deras välfärd.

4 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

5 EUT L 166, 19.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0865).

6 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

7 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

SJVFS 2019:9

7

Adjuvans

Medel som förstärker effekten av annan

behandling eller motsvarande.

Anka

Djur tillhörande arten Anas platyrhynchos

domesticus.

Avbrytningspunkt

Den i förväg satta gränsen för ett djurs

lidande då djuret av djurskyddsskäl ska tas

ur ett djurförsök oavsett om försökets

slutpunkt har uppnåtts.

Behandlingsförbud

Begreppet

har i

dessa föreskrifter

betydelsen att den personal som inte tillhör

djurhälsopersonalen inte får utföra sådana

arbetsuppgifter som anges i 4 kap. 1 §

lagen (2009:302) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård.

Destinationsuppfödning

Uppfödning av djur avsedda för att

användas i djurförsök.

Djurförsök

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i 1 kap. 4 § djurskyddslagen

(2018:1192).

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar

försöksdjur, oavsett om detta sker

stadigvarande eller tillfälligt.

Djurhälsopersonal

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i 1 kap. 4 § lagen

(2009:302) om verksamhet inom djurens

hälso- och sjukvård.

Djurskyddsorgan

Organ som enligt 7 kap. 7 § första stycket

4

djurskyddslagen

ska

finnas

vid

verksamhet som avses i 7 kap. 2 § nämnda

lag för att utföra de uppgifter som anges i

5 kap. dessa föreskrifter.

Duva

Djur som tillhör arten Columba livia

domesticus.

Etiskt godkännande av djurförsök

Godkännande av ett djurförsök från etisk

synpunkt av en regional djurförsöksetisk

nämnd enligt 7 kap. 9 § djurskyddslagen.

Etolog

Den etolog som avses i 3 kap. 2 § dessa

föreskrifter och som har sådan utbildning

SJVFS 2019:9

8

som anges enligt 6 kap. 11 § dessa

föreskrifter.

Expert

Sådan person med särskild kompetens som

avses i 7 kap. 7 § första stycket 2

djurskyddslagen och som är anställd vid

eller knuten till verksamhet som avses i 7

kap. 2 § nämnda lag för att utföra de

uppgifter som anges i dessa föreskrifter

Fjäderfä

Domesticerade

fåglar

av

grupperna

kalkoner (Meleagridae), ankor (Anatinae),

gäss (Anser), vaktlar (Coturnix) och

pärlhöns (Numididae), samt höns (Gallus

gallus).

Formell kompetens

Legitimation eller godkännande som djur-

hälsopersonal, inklusive vidareutbildning

inom det egna yrket.

Får

Djur tillhörande arten

Ovis aries.

Föreståndare för djurens väl-

befinnande och skötsel

Sådan föreståndare som avses i 7 kap. 7 §

första stycket 1 djurskyddslagen och som

är anställd vid eller knuten till verksamhet

som avses i 7 kap. 2 § nämnda lag för att

utföra de uppgifter som anges i dessa

föreskrifter.

Föreståndare för information

Sådan föreståndare som avses i 7 kap. 7 §

första stycket 1 djurskyddslagen och som

är anställd vid eller knuten till verksamhet

som avses i 7 kap. 2 § nämnda lag för att

utföra de uppgifter som anges i dessa

föreskrifter.

Föreståndare för utbildning och

kompetens

Sådan föreståndare som avses i 7 kap. 7 §

första stycket 1 djurskyddslagen och som

är anställd vid eller knuten till verksamhet

som avses i 7 kap. 2 § nämnda lag för att

utföra de uppgifter som anges i dessa

föreskrifter.

Försöksdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i 1 kap. 3 § djurskydds-

lagen.

Försöksdjursanläggning

En anläggning, byggnad, grupp av

byggnader

eller

andra

lokaler

för

försöksdjursverksamhet,

inbegripet

SJVFS 2019:9

9

laboratorielokaler och andra utrymmen där

djurförsök utförs. Även utrymmen som

inte är helt slutna eller under tak samt

flyttbara

anläggningar

omfattas

av

definitionen.

Försöksdjursveterinär

Sådan veterinär som avses i 7 kap. 7 §

första stycket 2 djurskyddslagen och som

är anställd vid eller knuten till verksamhet

som avses i 7 kap. 2 § nämnda lag för att

utföra de uppgifter som anges i dessa

föreskrifter.

Försöksledare

Den forskare som ska anges som sökande

på ett etiskt godkännande för djurförsök

och som är anställd vid eller knuten till

verksamhet som avses i 7 kap. 2 §

djurskyddslagen för att utföra de uppgifter

som anges i dessa föreskrifter.

Förvaring

Hållande av försöksdjur där försöksdjuren

varken föds upp, används i djurförsök eller

tillhandahålls.

Genetiskt modifierade djur

Djur med förändrad arvsmassa där det

genetiska materialet har ändrats genom

gentekniska, kemiska eller andra liknande

metoder inklusive avel med sådana djur.

Gerbil

Djur

tillhörande

arten

Meriones

unguiculatus.

Get

Djur tillhörande arten Capra aegagrus

hircus.

Gris

Djur

tillhörande

arten

Sus

scrofa

domesticus.

Guldhamster

Djur tillhörande arten Mesocricetus

auratus.

Gås

Djur tillhörande arten Anser anser

domesticus.

Hotade arter

De arter som anges i bilaga A till rådets

förordning (EG) nr 338/978 och som inte

omfattas av tillämpningsområdet för

artikel 7.1 i den förordningen.

8 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

SJVFS 2019:9

10

Hund

Djur tillhörande arten Canis lupus

familiaris.

Hästdjur

De domesticerade formerna av djur

tillhörande Equus sp. (dvs. häst, åsna,

mula och mulåsna).

Iller

Djur tillhörande arten Mustela putorius

furo.

Immunisering

Tillförsel av ett immunogent ämne d.v.s.

ett ämne som förmår inducera ett

immunsvar och som ges i syfte att aktivera

immunsystemet.

Kalkon

Djur

tillhörande

arten

Meleagris

gallopavo.

Kanin

Djur

tillhörande

arten

Oryctolagus

cuniculus.

Katt

Djur tillhörande arten Felis catus.

Kinesisk dvärghamster

Djur tillhörande arten Cricetulus griseus.

Lidande

Fysiskt eller psykiskt lidande

orsakat av

t.ex. smärta, obehag, ångest, rädsla,

bestående skada eller förhindrande av att

uttrycka naturligt beteende.

Marsvin

Djur tillhörande arten Cavia porcellus.

Mus

Djur tillhörande arten Mus musculus.

Nötkreatur

Djur tillhörande arten Bos taurus.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i 7 kap. 8 § djurskydds-

förordningen (2019:66).

Primat

Djur tillhörande ordningen Primates

undantaget människor.

Privatägda djur

Djur som tillfälligt används i djurförsök

men som huvudsakligen hålls för annat

syfte än försöksdjursverksamhet och som

företrädelsevis

ägs

av

enskilda

privatpersoner.

SJVFS 2019:9

11

Procedur

All användning, invasiv eller icke-invasiv,

som kan vålla djuret smärta, lidande,

ångest eller bestående men i lika stor

utsträckning som eller större utsträckning

än ett nålstick som utförts i enlighet med

god veterinärmedicinsk praxis.

Reell kompetens

Det man har praktisk kunskap och förmåga

att självständigt utföra på ett säkert sätt.

Råtta

Djur tillhörande arten Rattus norvegicus.

Sedera

Att ge läkemedel med lugnande effekt.

Slutpunkt

Det planerade tillfället för avslutning av ett

djurförsök

när

inga

ytterligare

observationer ska göras för försöket i fråga

eller, när det gäller nya genetiskt

modifierade djurstammar, när man inte

längre kan observera eller förvänta sig att

avkomman upplever lidande i lika stor

eller större utsträckning än ett nålstick.

Tamhöns

Djur tillhörande arten Gallus gallus

domesticus.

Tillhandahållande

Försäljning eller annan leverans av

försöksdjur från någon annan än den som

har fött upp djuren.

Tillståndshavare

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i 7 kap. 4 § 1 djurskydds-

lagen.

Vaktel

Djur tillhörande arten Coturnix coturnix.

Verksamhetstillstånd

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som de tillstånd som anges i 7

kap. 2 § djurskyddslagen.

Zebrafink

Djur

tillhörande

arten

Taeniopygia

guttata.

Zebrafisk

Djur tillhörande arten Danio rerio.

SJVFS 2019:9

12

2 KAP. VERKSAMHETSTILLSTÅND, GODKÄNNANDE AV

FÖRSÖKSDJURSANLÄGGNINGAR OCH ETISKT GODKÄNNANDE AV

DJURFÖRSÖK

1 § Bestämmelser om verksamhetstillstånd finns även i 7 kap.2-7 §§djurskyddslagen

(2018:1192).

2 § Bestämmelser om förhandsgodkännande av försöksdjursanläggningar finns även

i 7 kap. 30 § djurskyddsförordningen (2019:66).

3 § Bestämmelser om etiskt godkännande av djurförsök finns även i 7 kap. 9-11 §§

djurskyddslagen (2018:1192), 7 kap.6, 8-10 §§djurskyddsförordningen (2019:66)

samt i 7 kap. dessa föreskrifter.

4 § Bestämmelser om avgifter för verksamhetstillstånd och etiskt godkännande av

djurförsök finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i

vissa djurskyddsärenden.

5 § Utöver det som anges i 7 kap.1 och 6 §§djurskyddsförordningen (2019:66) krävs

verksamhetstillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) och etiskt

godkännande av djurförsök enligt 7 kap. 9 § första stycket djurskyddslagen från en

regional djurförsöksetisk nämnd för försök med

däggdjursfoster och fågelfoster från och med den sista tredjedelen av deras

normala utveckling, samt

yngel som själva intar föda.

Tillstånd enligt första stycket krävs även för alla tidigare utvecklingsstadier av

ryggradsdjur och bläckfisk om de riskerar att orsakas lidande i ett senare skede.

Verksamhetstillstånd

6 § Ett verksamhetstillstånd är giltigt i maximalt fem år.

7 § En ansökan om verksamhetstillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen

(2018:1192) ska skickas till Jordbruksverket och innehålla följande uppgifter:

Sökandens namn och personnummer samt kontaktuppgifter. Om sökanden är

en juridisk person ska anges den juridiska personens organisationsnummer

och ställföreträdarens kontaktuppgifter.

Typ av verksamhet eller vilka verksamheter som ansökan avser.

Beskrivning av den eller de verksamheter som ansökan avser.

De djurarter som avses användas och hållas inom verksamheten.

Godkända anläggningar för de försöksdjur som avses användas och hållas.

Namn på och kontaktuppgifter till utsedd föreståndare för djurens väl-

befinnande och skötsel. Därutöver ska anges information om föreståndarens

utbildning och kompetens.

Namn på och kontaktuppgifter till utsedd föreståndare för information.

Namn på och kontaktuppgifter till utsedd föreståndare för personalens

utbildning och kompetens.

SJVFS 2019:9

13

Namn på och kontaktuppgifter till utsedd försöksdjursveterinär, eller i

tillämpliga fall expert. Därutöver ska anges information om veterinärens, eller

i tillämpliga fall expertens, utbildning och kompetens.

Sökandens, eller i tillämpliga fall ställföreträdarens, underskrift.

8 § Jordbruksverket bedömer i varje enskilt fall om det är lämpligare med en expert

än en försöksdjursveterinär.

9 § Vid byte av tillståndshavare, föreståndare, försöksdjursveterinär eller i

förekommande fall expert ska detta anmälas inom fyra veckor till Jordbruksverket och

länsstyrelsen i det eller de län där verksamheten bedrivs. Anmälan ska göras skriftligen

och innehålla tillståndshavarens eller i tillämpliga fall, den nye tillståndshavarens

underskrift. För försöksdjursverksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten ska

anmälan göras inom fyra veckor till Jordbruksverket och till Försvarsinspektören för

hälsa och miljö. Anmälan ska göras skriftligen och innehålla tillståndshavarens eller i

tillämpliga fall, den nye tillståndshavarens underskrift.

En ny ansökan om verksamhetstillstånd ska skickas till Jordbruksverket om verket

efter anmälan enligt första stycket bedömer att tillståndet behöver förnyas.

Godkännande av försöksdjursanläggningar

10 § Ett djurförsök ska utföras på en godkänd försöksdjursanläggning. Om det finns

vetenskapliga skäl för det får en regional djurförsöksetisk nämnd besluta att ett

djurförsök får utföras utanför en försöksdjursanläggning.

Förhandsgodkännande

11 § En ansökan om förhandsgodkännande av en försöksdjursanläggning enligt 7 kap.

30 § djurskyddsförordningen (2019:66) ska skickas till Jordbruksverket och innehålla

följande uppgifter:

Sökandens namn och personnummer samt kontaktuppgifter. Om sökanden är

en juridisk person ska anges den juridiska personens organisationsnummer

och ställföreträdarens kontaktuppgifter.

Typ av verksamhet eller verksamheter.

Djurarter som avses hållas på anläggningen.

Beskrivning av anläggningen inklusive ritningar.

Beskrivning av anläggningens automatiska system.

Beskrivningar av hur försöksdjuren på anläggningen ska skötas och utfodras.

12 § Ett förhandsgodkännande är giltigt i tre år och byggnationen eller ändringen ska

ha påbörjats inom denna tid. Jordbruksverket kan besluta om en kortare tid.

När byggnationen eller ändringen är genomförd ska anmälan om besiktning ske till

Jordbruksverket.

Besiktning och godkännande

13 § Efter besiktning enligt 7 kap. 30 § djurskyddsförordningen (2019:66) ska

Jordbruksverket fatta beslut om godkännande av försöksdjursanläggningen. Ansökan

om godkännande ska göras hos Jordbruksverket.

SJVFS 2019:9

14

Etiskt godkännande av djurförsök

14 § En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska göras av försöksledaren

via e-tjänsten Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök som tillhandahålls på

Jordbruksverkets webbplats9 och skickas till den regionala djurförsöksetiska nämnd

som framgår av beslutet enligt 7 kap. 3 § dessa föreskrifter.

Bestämmelser om ändring av ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök finns i

5 kap. 6 § och 7 kap. 28-31 §§.

15 § Den elektroniska ansökan för etiskt godkännande ska innehålla relevanta och i

tillämpliga fall motiverade uppgifter om:

Sökandens namn, kontaktuppgifter och yrkestitel.

Verksamhetstillstånd för den verksamhet inom vilken djurförsöket ska

genomföras.

Den plats, anläggning eller i tillämpliga fall inom vilket län försöket ska

genomföras.

Försökets syfte, nytta och föreslagen svårhetsgrad.

Kompetens och personal som krävs för att försöket ska kunna genomföras på

ett korrekt sätt.

Behovet av att i försöket använda djur. Här ska även anges beräknat antal

försöksdjur och deras ursprung samt deras utvecklingsstadium.

Tillämpning av metoder för 3R i samband med användning av försöksdjur i det

planerade djurförsöket.

På vilket sätt omotiverad dubblering av djurförsök ska undvikas.

Strategi för att erhålla kvalificerade resultat och statistik med lägst antal

använda försöksdjur med lägsta möjliga nivå av lidande för försöksdjuren och,

i förekommande fall, inverkan på miljön.

Planerad användning av smärtlindring, bedövning och andra metoder för att

minska försöksdjurens lidande under hela deras levnad.

Redogörelse för hur försöksdjuren ska hållas och skötas inför, under och i

relevanta fall efter djurförsöket.

Redogörelse för eventuell återanvändning av försöksdjur och dess

sammantagna effekt på försöksdjuren.

Tillämplig användning av skonsamma avbrytningspunkter och slutpunkter

samt för djurförsöket planerade avlivningsmetoder.

16 § Till ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska det bifogas en

populärvetenskaplig sammanfattning. Den populärvetenskapliga sammanfattningen

ska

informera om djurförsökets syfte och nytta,

informera om försöksdjurens lidande,

innehålla information om antal och typ av försöksdjur som ska användas, samt

visa hur kraven på 3R-principen i enlighet med 7 kap. 1 § djurskyddslagen

(2018:1192) uppfylls.

9 www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:9

15

Den regionala djurförsöksetiska nämnden ska skicka de populärvetenskapliga

sammanfattningarna för godkända djurförsök inklusive eventuella tillägg till

Jordbruksverket för publicering.

Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska vara anonym och får därför inte

innehålla namn eller adress till sökanden eller dess personal.

Undantag från kravet på verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande av

djurförsök

Privatägda djur

17 § När privatägda djur används enligt 18 och 22–25 §§ ska, förutom de villkor som

anges i de nämnda paragraferna, följande villkor vara uppfyllda:

djurägaren ska ha informerats om vad djurförsöket innebär,

djurägaren ska ha lämnat sitt medgivande till att djuren får användas,

djurägaren har fått information om att han eller hon kan återkalla sitt

medgivande när som helst utan att behöva motivera detta, samt

ersättning för mer än faktiska omkostnader får inte utgå till djurägaren.

Allmänna råd till 17 § 2

Medgivande kan ske skriftligt på ett separat dokument eller genom ett

muntligt medgivande som noteras i djurets journal.

Privatägda djur som hålls i sin vanliga miljö

18 § Djurförsök där privatägda djur hålls i sin vanliga miljö får utföras utan verk-

samhetstillstånd eller etiskt godkännande av djurförsök. Djur i sådana djurförsök är

dessutom undantagna från kravet på destinationsuppfödning enligt 7 kap. 1 §

djurskyddslagen (2018:1192).

Undantagen i första stycket gäller under förutsättning att djuren inte på grund av

djurförsöket

avlivas,

utsätts för kirurgiskt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller andra former

av penetration av huden eller slemhinnorna,

fixeras på något sätt utöver vad som är tillåtet vid hållande av arten när den inte

omfattas av djurförsök, eller

utsätts för andra åtgärder som kan medföra lidande för djuret.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller alla privatägda djur i fångenskap inklusive

tamdjur som rör sig fritt i naturen men som inte är förvildade tamdjur samt djur i hägn,

men inte djur i anläggning för offentlig förevisning.

Fritt levande vilda djur eller förvildade tamdjur

19 § Observationsstudier på fritt levande vilda djur eller förvildade tamdjur får utföras

utan etiskt godkännande av djurförsök under förutsättning att djuren inte

fångas,

avlivas,

drivs, eller

SJVFS 2019:9

16

utsätts för andra åtgärder som kan medföra lidande för djuret.

Djur som omfattas av första stycket är undantagna från kravet på

destinationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

20 § Ringmärkning av vilda fåglar får utföras utan verksamhetstillstånd eller etiskt

godkännande av djurförsök under förutsättning att

märkningen inte omfattar andra moment än att fåglarna fångas, mäts, vägs,

ringmärks med fotringar och därefter släpps fria, samt

ringmärkningen sker med ringmärkarlicens utfärdad av Ringmärknings-

centralen, Naturhistoriska riksmuseet.

Djur som omfattas av första stycket är undantagna från kravet på

destinationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

Djurparksdjur

21 § Observationsstudier på människoapor (Pongidae) och gibboner (Hylobatidae) i

en anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 3 kap. 6 § djurskydds-

förordningen (2019:66) får utföras utan verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande

av djurförsök under förutsättning att djuren inte på grund av försöket:

avlivas,

utsätts för kirurgiskt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller andra former

av penetration av huden eller slemhinnorna,

fixeras på något sätt utöver det som är tillåtet vid hållande av arten då den inte

omfattas av djurförsök,

utsätts för andra åtgärder som kan medföra lidande för djuret, samt

att djurens miljö inte ändras på ett sätt som går utöver vad som är tillåtet vid

hållande av arten när den inte omfattas av djurförsök.

Djur som omfattas av första stycket är undantagna från kravet på

destinationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

22 § Djurförsök på djur i en anläggning som är godkänd för offentlig förevisning

enligt 3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66) får utföras utan

verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande av djurförsök om försöket innebär:

observationsstudier,

forskning som syftar till att förbättra djurens välfärd, eller

forskning som syftar till artskydd.

Undantagen för verksamhetstillstånd eller godkännande från en djurförsöksetisk

nämnd enligt första stycket gäller under förutsättning att djuren inte

avlivas,

utsätts för kirurgiskt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller andra former

av penetration av huden eller slemhinnorna,

fixeras på något sätt utöver det som är tillåtet vid hållande av dessa arter då de

inte omfattas av djurförsök, eller

utsätts för andra åtgärder som kan medföra lidande för djuret.

Vid djurförsök enligt första stycket får djurens miljö inte ändras på ett sätt som är

av negativ betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

Djurförsök enligt första stycket får inte inbegripa utsättning av försöksdjur.

SJVFS 2019:9

17

Djur som omfattas av första stycket är undantagna från kravet på

destinationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

Djur i undervisning

23 § Vid undervisning av personal som utövar verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård behövs inte något verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande av

djurförsök om:

endast privatägda djur används,

djuren endast utsätts för sådana kirurgiska ingrepp, eller andra åtgärder som

kan medföra lidande, som ingår som en del av en behandling vilken djuren

skulle ha utsatts för ändå,

de praktiska momenten genomförs på veterinärens ansvar,

undervisningen antingen

a) sker inom den formella kompetensen för djurhälsopersonal,

b) sker i samband med delegering enligt 3 kap. Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för

djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård, eller

c) utgör den praktiska delen av en grundkurs i läkemedelshantering eller

grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring enligt 4 kap. 15

eller 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens

hälso- och sjukvård.

Djur som omfattas av första stycket är undantagna från kravet på desti-

nationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

24 § Vid undervisning av personal som yrkesmässigt vaccinerar djur utan att tillhöra

djurhälsopersonalen eller av djurhållare som använder sig av villkorad

läkemedelshantering behövs inte något verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande

av djurförsök om

endast privatägda djur används,

djuren endast utsätts för sådana injektioner som ingår som en del av en

behandling vilken djuren skulle ha utsatts för ändå,

de praktiska momenten genomförs på en veterinärs ansvar, samt

undervisningen antingen

a) utgör den praktiska delen av en kurs i vaccination och

läkemedelshantering enligt 4 kap. 21 eller 22 §§ Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för

djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård, eller

b) utgör

den

praktiska

delen

av

en

utbildning

i

villkorad

läkemedelsanvändning enligt 5 kap. 8 § Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för

djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.

25 § Undervisning av elever på gymnasienivå, högskolenivå, yrkeshögskolenivå eller

motsvarande får utföras utan etiskt godkännande av djurförsök under förutsättning att

endast privatägda djur används,

SJVFS 2019:9

18

djuren endast utsätts för sådana kirurgiska ingrepp, eller andra åtgärder som

kan medföra lidande, som ingår som en del av en behandling vilken djuren

skulle ha utsatts för ändå,

utbildningen avser framtida arbete med djur och syftar till att förvärva,

upprätthålla eller utveckla elevernas yrkesfärdigheter,

användningen framgår av utbildningens kursplaner samt är nödvändig med

hänsyn till syftet med utbildningen, samt

djurhälsopersonal är närvarande vid undervisningen och behandlingen av

djuren sker på djurhälsopersonalens ansvar.

Djur som omfattas av första stycket är undantagna från kravet på desti-

nationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

Undantag från kravet på utbildning, journalföring och rapportering av statistik

26 § Verksamheter enligt 17-25 §§ är undantagna från kraven på

utbildning enligt 6 kap. i dessa föreskrifter,

journalföring enligt 8 kap. i dessa föreskrifter,

rapportering av statistik enligt 13 kap. i dessa föreskrifter, samt

att djurförsök ska utföras på en godkänd försöksdjursanläggning enligt 10 §.

3 KAP. TILLSTÅNDSHAVARENS ANSVAR

1 § Bestämmelser om tillståndshavarens ansvar att se till att verksamheten bedrivs

enligt djurskyddslagen (2018:1192), de föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen finns i 7 kap. 6 §

djurskyddslagen.

2 § Tillståndshavaren ska kunna visa att det finns tillräckligt med personal och

resurser för försöksdjursverksamheten så att arbetsuppgifterna enligt dessa föreskrifter

kan utföras.

På en försöksdjursanläggning med primater ska det finnas tillgång till en etolog i

tillräcklig omfattning.

3 § Tillståndshavaren ska ge den eller de föreståndare som anges i

verksamhetstillståndet,

försöksdjursveterinären,

experten,

etologen

och

försöksledaren behörighet och befogenhet att utföra sina uppgifter.

4 § Tillståndshavaren ska se till att samråd vid planeringen av djurförsök genomförs

enligt kraven i 4 kap. 4 §.

5 § Tillståndshavaren ska se till att det inom verksamheten finns ett djurskyddsorgan

enlighet med 7 kap. 7 § 4 djurskyddslagen (2018:1192). Tillståndshavaren får ge

djurskyddsorganet ytterligare uppgifter utöver vad som krävs i dessa föreskrifter.

6 § Tillståndshavaren ansvarar för att personalen har utbildning enligt 6 kap. i dessa

föreskrifter, samt ska för länsstyrelsen kunna redogöra för de utbildningsinsatser som

har genomförts och vilken utbildning och kompetens varje person har.

SJVFS 2019:9

19

Tillståndshavare inom Försvarsmakten ska kunna redogöra för kraven i första

stycket för Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Tillståndshavaren i första eller andra stycket ansvarar även för att utbildning och

kompetens hos personal som är yrkesverksam före den 1 januari 2013 uppfyller kraven

i 6 kap. i dessa föreskrifter.

7 § Tillståndshavaren ansvarar för att verksamheten för journal enligt 8 kap. i dessa

föreskrifter och lämnar statistik till Jordbruksverket enligt 13 kap. i dessa föreskrifter.

8 § Tillståndshavaren ansvarar för att de arbetsinstruktioner för anläggningen som

anges i 15 kap. 6 och 7 §§ finns tillgängliga.

9 § Tillståndshavaren ansvarar för att det finns berikningsplaner enligt 16 kap. 20 §

för de arter som hålls på anläggningen och att dessa planer genomförs samt uppdateras

vid behov.

Tillståndshavaren ansvarar för att det finns planer som är relevanta för

verksamheten enligt 16 kap. 5 och 6 §§ och att dessa genomförs och uppdateras vid

behov.

4 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M.

Syfte med försöket

1 § Djurförsök får endast genomföras i något av följande syften:

Grundforskning.

Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd

har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas,

diagnostiseras eller behandlas.

Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av

fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter.

Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd.

Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av

läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter. Detta gäller

endast i de syften som avses i punkt 2–4.

Forskning som syftar till artskydd.

Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd.

Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd.

Rättsmedicinska undersökningar.

Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva,

upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att

användningen framgår av utbildningens kursplaner och är nödvändig med

hänsyn till syftet med utbildningen.

Allmänna råd till 1 § 10

Innan djurförsöket bör studenterna eller eleverna få tillfälle att diskutera

djurskydd och etik vid försöksdjursverksamhet, inklusive djur i

SJVFS 2019:9

20

undervisning. De bör dessutom få information om det aktuella etiska

godkännandet.

Eleverna bör förbereda sig inför ingreppet genom att t.ex. använda djur

som har avlivats av andra skäl, attrapper, film eller studiebesök.

2 § Djurförsök som sannolikt inte orsakar lidande i lika stor eller större utsträckning

än ett nålstick som utförs enligt god veterinärmedicinsk praxis får utföras även i andra

syften än de som anges i 1 §.

Försöksplanering

3 § Utöver det som anges i 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192) ska djurförsök

utformas så att

de leder till det minsta lidandet och den lägsta graden av bestående skada för

försöksdjuren,

djurarter med den minsta förmågan att uppleva lidande används, samt

de följer god vetenskaplig praxis.

4 § Vid planeringen av djurförsök ska försöksledaren särskilt överväga, motivera och

beskriva

djurförsökets slutpunkt,

djurförsökets avbrytningspunkt,

hur försöksdjurens smärta, obehag eller annat lidande ska bedömas, samt

behovet av tillsyn enligt 11 kap. 4–5 §§.

Försöksledaren, föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel, försöksdjurs

-veterinären eller i tillämpliga fall experten eller etologen, samt representanterna för

den personal som utför djurförsök eller sköter försöksdjur med anknytning till

djurförsök ska samråda i planeringen av djurförsöket. Föreståndaren för djurens

välbefinnande och skötsel ska se till att kraven i första stycket är uppfyllda.

Allmänna råd till 4 § andra stycket

Ytterligare personal med erfarenhet eller kunskap om 3R-principerna för

djurförsök bör ingå i dessa samråd.

5 § Djurförsöken ska ha så tidig och skonsam avbrytningspunkt som möjligt.

Avbrytningspunkten ska ha tydliga bedömningskriterier.

6 § Användning av döden som slutpunkt i ett djurförsök ska undvikas i möjligaste

mån och ersättas av tidiga och skonsamma slutpunkter. När det är oundvikligt att

använda döden som slutpunkt ska djurförsöket utformas på så sätt att

så få försöksdjur som möjligt självdör,

varaktigheten och intensiteten i försöksdjurets lidande minimeras, samt att

försöksdjuret i möjligaste mån får en smärtfri död.

7 § Ett djurförsök får inte utföras om det finns en metod eller teststrategi för att uppnå

samma resultat och denna metod eller teststrategi inte innebär användning av levande

försöksdjur och är godkänd enligt EU:s lagstiftning.

SJVFS 2019:9

21

8 § Resultat som är framtagna i en annan medlemsstat genom djurförsök som erkänns

av EU:s lagstiftning ska godtas om det inte krävs ytterligare djurförsök när det gäller

dessa resultat för att skydda folkhälsa, allmän säkerhet eller miljön.

5 KAP. DJURSKYDDSORGAN

Djurskyddsorganets syfte och sammansättning

1 § Bestämmelser om djurskyddsorganets övergripande uppgifter finns i 7 kap. 7 § 4

djurskyddslagen (2018:1192).

2 § Djurskyddsorganet ska minst bestå av

föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel,

veterinär eller expert,

i förekommande fall en etolog,

en forskare, samt

en representant för den personal som sköter djuren.

Vid uppfödning, tillhandahållande eller förvaring av försöksdjur behöver inte

någon forskare ingå.

För att fatta beslut enligt 6 § ska alla kompetenser enligt första stycket vara

delaktiga i röstningen. Beslut fattas med enkel majoritet av de kompetenser som anges

i första stycket. Tillståndshavaren ska ge djurskyddsorganet instruktioner för hur

beslut ska fattas när enkel majoritet inte kan uppnås.

Djurskyddsorganets uppgifter

3 § Djurskyddsorganet ska ge den personal som hanterar försöksdjur råd i

djurskyddsfrågor i samband med inskaffande, hållande, skötsel och användning av

försöksdjur.

Djurskyddsorganet ska ta fram respektive granska interna rutinbeskrivningar för

övervakning, rapportering och uppföljning av försöksdjurens välfärd samt för det över-

gripande djurskyddsarbetet i verksamheten.

Allmänna råd till 3 § andra stycket

Djurskyddsorganet bör granska de planer som avses i 16 kap. 5-7 och 20

§§.

4 § Djurskyddsorganet ska aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom

verksamheten.

Djurskyddsorganet ska ge personalen råd om hur de ska tillämpa 3R-principen samt

informera om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på detta område.

Djurskyddsorganet ska följa utvecklingen och resultatet av de djurförsök som

bedrivs inom verksamheten avseende djurskyddseffekterna för de försöksdjur som

används. I samband med detta ska djurskyddsorganet identifiera och ge råd om de

faktorer som ytterligare bidrar till 3R-principerna.

5 § Djurskyddsorganet ska ge råd vid utplacering av försöksdjur i hem, inklusive

lämpliga metoder för socialisering av de försöksdjuren.

SJVFS 2019:9

22

6 § Djurskyddsorganet får efter ansökan från försöksledaren, besluta om ändringar av

ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök under förutsättning att ändringen

inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd,

inte påverkar möjligheten att uppnå syftet eller målet med försöket,

inte negativt påverkar

a) försökets svårhetsgrad,

b) slut- eller avbrytningspunkt,

c) försökstider,

d) försöksdjurens övervakning under djurförsöket, samt

e) inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande av en

djurförsöksetisk nämnd.

Om djurskyddsorganet bedömer att ändringen av det etiska godkännandet inte

uppfyller förutsättningarna i första stycket ska djurskyddsorganet avslå ärendet.

7 § Djurskyddsorganets beslut enligt 6 § ska innehålla minst följande uppgifter:

Kontaktuppgifter till djurskyddsorganet.

Diarienumret på beslutet om etiskt godkännande av djurförsök som

ändringsansökan avser.

Datum för djurskyddsorganets beslut och vem som har deltagit i beslutet.

Vad djurskyddsorganet har beslutat.

Motivering av beslutet.

I de fall djurskyddsorganet fattar beslut om en ändring av ett etiskt godkännande av

djurförsök ska en kopia av beslutet skickas till den berörda regionala djurförsöksetiska

nämnden och den berörda länsstyrelsen.

För djurskyddsorgan inom Försvarsmakten ska en kopia av beslutet skickas till den

berörda regionala djurförsöksetiska nämnden och Försvarsinspektören för hälsa och

miljö.

8 § Djurskyddsorganet ska föra journal om de råd som djurskyddsorganet ger och de

beslut som fattas i anslutning till råden. Föreståndaren för dokumentation och

information ska se till att beslut enligt 5 kap. 6 § sparas i minst tre år från den dagen

det djurförsöksetiska godkännandet löper ut, samt att journalerna sparas i minst tre år.

Föreståndaren enligt första stycket ska se till att beslut och journaler på begäran

görs tillgängliga för Jordbruksverket, de regionala djurförsöksetiska nämnderna, den

centrala djurförsöksetiska nämnden och länsstyrelsen. I ärenden som gäller

Försvarsmaktens försöksdjursverksamhet ska beslut och journaler göras tillgängliga

för Försvarsinspektören för hälsa och miljö istället för länsstyrelsen.

6 KAP. UTBILDNING OCH KOMPETENS

Allmänt

1 § Den som enligt verksamhetstillståndet är ansvarig föreståndare för utbildning och

kompetens ska se till att kraven om utbildning och kompetens i detta kapitel följs.

2 § Personalen hos den som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar för-

söksdjur ska ha utbildning enligt detta kapitel innan de får:

utföra djurförsök,

SJVFS 2019:9

23

utforma djurförsök,

sköta försöksdjur, eller

avliva försöksdjur.

3 § Med utbildning enligt 2 § avses:

en utbildning som är specifikt inriktad på de krav som anges i detta kapitel,

eller

relevant sakkunskap och färdighet för kraven som anges i 2 och 5–13 §§ och

som har förvärvats genom annan utbildning och kan styrkas genom intyg eller

läroplan där innehåll på utbildningen framgår, eller

relevant sakkunskap och reell kompetens som har förvärvats genom arbete med

de djurslag och uppgifter som kravet avser och som kan styrkas genom intyg

eller likvärdig bedömning av kompetensen.

4 § Djurskötare på en anläggning som inte är en godkänd försöksdjursanläggning

enligt 2 kap. i dessa föreskrifter behöver inte gå utbildning enligt detta kapitel även

om försöksdjuren på anläggningen tillfälligt ingår i djurförsök.

5 § Personalen ska, efter att de har gått utbildning enligt detta kapitel, arbeta under

handledning när de utför arbetsuppgifter enligt 2 § och till dess att de har visat att de

har erhållit reell kompetens för uppgiften.

Personalen ska fortlöpande vidareutbildas.

6 § Den som utformar djurförsök ska ha en relevant vetenskaplig utbildning och dess-

utom ha kunskap om de djurarter som ska användas.

Allmänna råd till 6 §

Den som utformar djurförsök inom biomedicinsk forskning bör ha någon

av följande grundutbildningar

1. läkarutbildning,

2. biologutbildning med zoologisk eller biomedicinsk inriktning,

3. veterinärutbildning, eller

4. annan högskole- eller universitetsutbildning med likvärdig

utbildning i zoologi, anatomi och fysiologi som de utbildningar

som anges i punkterna 1-3.

7 § Den som enligt verksamhetstillståndet är ansvarig föreståndare för djurens

välbefinnande och skötsel ska ha utbildning minst motsvarande kraven för den som

utformar djurförsök enligt tabell 1 i 13 §.

Den som enligt verksamhetstillståndet är ansvarig föreståndare för information ska

ha utbildning minst motsvarande de grundläggande kraven för den som sköter

försöksdjur enligt tabell 1 i 13 §.

Den som enligt verksamhetstillståndet är ansvarig föreståndare för utbildning och

kompetens ska ha utbildning minst motsvarande den som sköter försöksdjur enligt

tabell 1 i 13 §.

8 § En försöksdjurveterinär ska ha behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige samt

ha utbildning minst motsvarande kraven för den som utformar djurförsök enligt tabell

1 i 13 §.

SJVFS 2019:9

24

9 § Inom verksamheter med biomedicinsk inriktning, läkemedelsutveckling eller

motsvarande ska den försöksdjursveterinär som anges i verksamhetstillståndet,

förutom den utbildning som anges i 8 §, ha särskild kunskap inom försöksdjurs-

medicin.

Om försöksdjursveterinären inte har den särskilda kunskap om försöksdjursmedicin

som krävs enligt första stycket, ska tillståndshavaren tillsammans med

försöksdjursveterinären ta fram en utbildningsplan för hur försöksdjursveterinären ska

tillägna sig den kunskapen.

10 § En expert ska ha utbildning minst motsvarande kraven för den som utformar

djurförsök enligt tabell 1 i 13 § och den erfarenhet och kompetens som krävs för

verksamheten.

11 § En etolog enligt 3 kap. 2 § dessa föreskrifter ska ha en examen inom zoologi eller

husdjursvetenskap med etologisk inriktning. Etologen ska dessutom ha erfarenhet av

primatetologiskt arbete samt utbildning minst motsvarande kraven för den som

utformar djurförsök enligt tabell 1 i 13 §.

12 § Den som fångar försöksdjur som är viltlevande enligt 7 kap. 8 § djurskyddslagen

(2018:1192) ska ha en utbildning som innehåller följande moment:

Hantering av försöksdjuren.

Olika fångstmetoder inklusive immobilisering och hantering av eventuell

bifångst.

Minimering av stress och lidande för försöksdjuret.

Metoder för frisläppande.

Tillämplig lagstiftning inom artskydd och jakt.

Den som fångar försöksdjur enligt första stycket ska också ha utbildning som är

relevant för arten och som minst motsvarar kraven för den som utför djurförsök enligt

tabell 1 i 13 §.

Utbildningens innehåll

13 § Den som utformar djurförsök, utför djurförsök, sköter försöksdjur eller avlivar

försöksdjur enligt 1 § ska ha utbildning inom de områden som anges i tabell 1.

Utbildning i praktiska moment behöver endast innebära användning av försöksdjur om

den som går utbildningen kan komma att behöva utföra sådana moment själv i sin

yrkesutövning. Del av utbildningen i praktiska moment får ske genom arbete under

handledning enligt 5 §.

Innehållet i de olika momenten enligt tabell 1 får anpassas efter vilka djurarter den

som utbildas kommer att arbeta med och om den som utbildas kommer att utföra

djurförsök, utforma djurförsök, sköta försöksdjur eller avliva försöksdjur.

Tabell 1

Utför

försök

Utformar

försök

Sköter

försöks-

djur

Avlivar

försöks-

djur

Grundläggande krav för utbildning

SJVFS 2019:9

25

Nationell lagstiftning om införskaffande

av försöksdjur, djurhållning, skötsel och

användning av försöksdjur

X

X

X

X

Grundläggande och lämplig artspecifik

biologi i fråga om anatomi, fysiologiska

egenskaper, uppfödning, genetik och

genetiska förändringar

X

X

X

X

Etik i samband med förhållandet

människor och djur, livets inneboende

värde,

argument

för

och

emot

användningen av djur för vetenskapliga

ändamål, djurens välfärd och 3R-

principen

X

X

X

X

Djurbeteende, djurhållning och

berikning

X

X

X

X

Metoder för 3R-principen

X

X

X

X

Förebyggande smittskydd,

djurhälsokunskap och hygien

X

X

X

X

Igenkännande av artspecifik ångest,

smärta och lidande

X

X

X

X

Humana avlivningsmetoder (teori)

X

X

X

X

Uppgiftsspecifika krav för utbildning

Slutpunkt och avbrytningspunkt

X

X

X

X

Bedövning och smärtlindring

X

X

X

Artspecifik djurexperimentell metodik

när det gäller hantering av försöksdjur

och djurförsök

X

X

Humana avlivningsmetoder (färdighet)

X

Utformning av djurförsök och projekt

X

Allmänna råd till 13 §

Utbildning enligt 13 § bör i tillämpliga delar ske enligt europeiska

kommissionens dokument ”Djurskydd – Målet med bättre vetenskapliga

metoder- Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för

vetenskapliga ändamål – Utbildningsram. Arbetsdokument om

SJVFS 2019:9

26

utarbetandet av en gemensam utbildningsram för att uppfylla kraven i

direktivet, Bryssel den 19–20 februari 2014” 10 .

7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING

Grundläggande bestämmelser

1 § Bestämmelser om etisk prövning finns även i 7 kap. 9 § djurskyddslagen

(2018:1192) och 7 kap.6, 8-11, 16 och 17 §§djurskyddsförordningen (2019:66) samt

i 2 kap. 15-16 §§ dessa föreskrifter.

2 § I 2 kap. 17-25 §§ finns bestämmelser om vilka djurförsök som är undantagna från

kravet på etiskt godkännande.

De regionala djurförsöksetiska nämnderna

3 § Jordbruksverket har i ett särskilt beslut11 meddelat hur många regionala

djurförsöksetiska nämnder det ska finnas, vad som krävs för att nämnden ska vara

beslutsför, lokalisering av nämnderna och fördelning av ansökningar mellan

nämnderna.

4 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska sammanträda så ofta det behövs för att

uppfylla kraven i detta kapitel.

Hantering av ärenden

5 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska fatta beslut i ärendet senast 40 arbetsdagar

efter att en fullständig och korrekt ansökan har kommit in till nämnden.

Nämnden får förlänga tiden i första stycket med ytterligare 15 arbetsdagar om

ärendet är så komplext att det behövs. Nämnden ska meddela och motivera skälen för

förlängningen till den sökande inom de första 40 arbetsdagarna.

Allmänna råd till 5 § första stycket

En ansökan bör anses vara fullständig när nämnden har fått tillräckligt

underlag för att kunna göra den etiska prövningen.

6 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska så snart som möjligt meddela sökande

att den har mottagit ansökan om etiskt godkännande, samt

när beslutet senast kommer att fattas under förutsättning att ansökan är

fullständig.

7 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska kontrollera att ansökan om etiskt

godkännande innehåller de uppgifter som efterfrågas och att det finns ett relevant

verksamhetstillstånd.

10 Dokumentet finns tillgängligt på www.jordbruksverket.se

11

2015-05-12. Beslut om de regionala djurförsöksetiska nämndernas antal, placering, ärendefördelning samt antal ledamöter,

Dnr 5.2.18-4703/15 www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:9

27

Om ansökan är ofullständig eller felaktig ska nämnden så snart som möjligt

underrätta sökande om att det behövs kompletterande uppgifter. Nämnden ska sam-

tidigt meddela om detta innebär att beslutet kommer att fattas vid ett senare tillfälle.

8 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska kontrollera att de populärvetenskapliga

sammanfattningarna som sökande skickar in enligt 2 kap. 16 §, innehåller de uppgifter

som efterfrågas och vid behov begära komplettering från sökanden.

Nämnden ska komplettera de populärvetenskapliga sammanfattningarna med

den av nämnden fastställda svårhetsgraden,

eventuella tillägg eller ändringar som har beslutats, samt

eventuellt beslut om utvärdering i efterhand, inklusive vilka delar och ur vilken

aspekt.

Andra stycket 2 gäller endast om ändringarna innebär att de populärvetenskapliga

sammanfattningarna annars skulle bli felaktiga.

9 § En regional djurförsöksetisk nämnd får kalla sökande till beredningsmöte och

nämndens sammanträde för att inhämta upplysningar i ärendet. Sökande får delta vid

mötet på distans.

10 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska meddela berörda länsstyrelser om tid och

plats för nämndens sammanträden. För ärenden som gäller Försvarsmakten ska istället

Försvarsinspektören för hälsa och miljö meddelas om tid och plats för nämndens

sammanträden. Tillståndshavare, föreståndare, försöksdjursveterinärer, experter som

ansökan rör samt representanter för länsstyrelser får närvara vid nämndens

sammanträden och har rätt att yttra sig.

Allmänna råd till 10 §

Tillståndshavare, föreståndare, försöksdjursveterinärer, experter och

representanter för länsstyrelser eller Försvarsmakten som har anmält att

de avser att delta vid nämndens sammanträde bör få ta del av komplett

beslutsunderlag.

11 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska föra protokoll vid sina nämndsamman-

träden. Av protokollet ska det framgå vilka ärenden som har behandlats och vilka

beslut som har fattats.

12 § En kopia av protokollet enligt 11 § ska skickas till

ledamöter i aktuell regional djurförsöksetisk nämnd,

Jordbruksverket,

berörd länsstyrelse eller, i tillämpliga fall Försvarsinspektören för hälsa och

miljö, samt

berörd tillståndshavare.

Djurförsöksetisk prövning

13 § Av 7 kap.9-10 §§djurskyddslagen (2018:1192) framgår att ett djurförsök ska

prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd (djurförsöksetisk prövning). Nämnden

ska vid prövningen göra en lidande- och nyttoanalys av försöket från etisk synpunkt

SJVFS 2019:9

28

där försöksdjurets lidande ska vägas mot den förväntade nytta som djurförsöket kan

komma att resultera i för människor, djur eller miljö.

Av samma paragraf framgår även att den regionala djurförsöksetiska nämnden ska

pröva om förutsättningarna i 7 kap. 1 § djurskyddslagen är uppfyllda.

Nämnden ska fastställa försökets svårhetsgrad enligt 7 kap. 10 § djurskyddslagen.

Allmänna råd till 13 §

I de fall osäkerheten om konsekvenserna av ett djurförsök är stor bör

nämnden endast godkänna att djurförsöket utförs med ett mindre antal

försöksdjur eller på annat sätt i begränsad omfattning (pilotförsök).

14 § Den djurförsöksetiska prövningen ska säkerställa att försökets syften motiverar

användningen av försöksdjur, samt att

djurförsöket är motiverat av vetenskapliga skäl,

djurförsöket sker av utbildningsskäl, eller

djurförsöket är lagstadgat.

15 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska vid bedömningen av försöket ta hänsyn

till sakkunskap särskilt inom

för försöket relevanta vetenskapliga områden, inklusive frågor om 3R,

utformning av djurförsök inklusive den statistiska utformningen,

veterinärmedicinskt arbete inom försöksdjursvetenskap eller annat veterinär-

medicinskt kompetensområde, samt

hållning och skötsel av de arter som avses att användas.

16 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska säkerställa att försöket är utformat så att

det kan utföras på ett så skonsamt och miljövänligt sätt som möjligt.

17 § Vid ansökan om undantag från nedanstående bestämmelser ska den regionala

djurförsöksetiska nämnden göra en bedömning om det finns vetenskapliga skäl för att

medge sådana undantag:

10 kap. 2 §, att icke-destinationsuppfödda försöksdjur av arter som ska vara

destinationsuppfödda får användas i djurförsök.

10 kap. 4 §, att herrelösa och förvildade tamdjur får användas i djurförsök.

10 kap. 5 §, att djur som har fångats i naturen får användas i djurförsök.

10 kap. 6 §, att vidta åtgärder för att minimera lidande vid infångandet av vilda

djur.

10 kap. 8 §, att människoapor (Pongidae) och gibboner (Hylobatidae) får

användas i djurförsök.

10 kap. 9 §, att hotade arter och primater får användas i djurförsök.

11 kap. 8 §, att ett försöksdjur som kan uppleva smärta när bedövningen har

avklingat, inte behöver behandlas med smärtstillande metoder eller avlivas.

12 kap. 10 §, att använda andra avlivningsmetoder än de som anges i dessa

föreskrifter.

14 kap. 6 §, att försöket får använda ascitesmetoden.

14 kap. 9 §, att genbestämningen får utföras genom vävnadsprov på annat sätt

än att skador på brosk- och skelettdelar undviks så långt det är möjligt.

SJVFS 2019:9

29

14 kap. 10 §, att vissa djurförsök får genomföras.

16 kap. 10 §, att försöksdjur får hållas och skötas på annat sätt än vad som

framgår av dessa föreskrifter.

Utöver vad som anges i första stycket får en regional djurförsöksetisk nämnd

besluta om undantag enligt 15 kap. 28 §.

Klassificering av försökens svårhetsgrad

18 § Vid klassificeringen i svårhetsgrader enligt 7 kap. 10 § djurskyddslagen

(2018:1192) ska alla ingrepp på eller behandlingar av försöksdjur inom ett definierat

djurförsök beaktas.

Klassificeringen ska göras på grundval av de mest allvarliga effekter som det kan

förväntas att ett enskilt försöksdjur kommer att uppleva efter att all lämplig

förfiningsteknik har tillämpats.

19 § Vid klassificeringen ska en regional djurförsöksetisk nämnd ta hänsyn till typen

av försök, samt från fall till fall bedöma följande faktorer:

Typ av åtgärder och hantering av försöksdjuret.

Typ, intensitet, varaktighet, frekvens och eventuell kumulativ effekt av det

lidande som försöksdjuret orsakas i djurförsöket.

Mängden och arten av ingrepp som försöksdjuret kommer att utsättas för.

Förhindrande av möjlighet att uttrycka naturligt beteende inbegripet be-

gränsningar i standarden för inhysning, hållande och skötsel av försöksdjuret.

Allmänna råd till 19 §

Exempel på hur djurförsök ska klassificeras om hänsyn endast tas till typ

av djurförsök finns i bilaga VIII avsnitt III, Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur

som används för vetenskapliga ändamål 12 och i europeiska

kommissionens dokument ”Djurskydd – Målet om bättre vetenskapliga

metoder- Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för

vetenskapliga ändamål- Projektbedömning och utvärdering i efterhand.

Arbetsdokument om projektbedömning och utvärdering i efterhand,

Bryssel den 18-19 september 2013” 13 samt i europeiska kommissionens

dokument ”Djurskydd – Målet om bättre vetenskapliga metoder- Direktiv

2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål –

Ram för bedömning av svårhetsgrad. Arbetsdokument för bedömning av

svårhetsgrad, Bryssel, den 11-12 Juli 2012” 14 .

20 § I syfte att komma fram till en klassificering för försöket ska följande faktorer

beaktas:

Djurets art och genotyp.

Djurets utvecklingsgrad, ålder och kön.

Djurets erfarenhet av träning inför försöket.

12 EUT L 276, 20.10.2010, s. 33 (Celex 32010L0063).

13 Dokumentet finns tillgängligt på www.jordbruksverket.se.

14 Dokumentet finns tillgängligt på www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:9

30

Den faktiska svårheten i de tidigare djurförsöken om djuret har använts

tidigare.

Vilka metoder som har använts för att minska eller eliminera lidande inklusive

förfining av inhysning, hållande och skötsel.

Djurförsökets avbrytnings- och slutpunkt.

21 § Djurförsök som utförs helt under allmän bedövning, från vilken försöksdjuret

inte ska återfå medvetandet, ska klassificeras i kategorin terminal.

Djurförsök där försöksdjuret avlivas enbart i syfte att använda organ eller vävnader,

utan föregående användning, ska klassificeras i kategorin terminal med tillägget

”organ”. Ett genetiskt modifierat försöksdjur med avsedd och uppvisad skadlig

fenotyp ska dock klassificeras enligt den svårhetsgrad dess genetiska förändring

förväntas ge upphov till.

22 § Följande djurförsök ska klassificeras i kategorin ringa

djurförsök som förväntas orsaka försöksdjuret en kort period av ringa lidande,

samt

djurförsök som inte innebär någon påtaglig försämring av försöksdjurets

välbefinnande eller allmäntillstånd.

23 § Följande djurförsök ska klassificeras i kategorin måttlig

försök som förväntas orsaka djuret en kort period av måttligt lidande,

försök som förväntas orsaka djuret en lång eller flera korta perioder av ringa

lidande, samt

försök som innebär en måttlig försämring av djurets välbefinnande eller

allmäntillstånd.

24 § Följande djurförsök ska klassificeras i kategorin avsevärd

djurförsök som förväntas orsaka försöksdjuret en kort period av svårt lidande,

djurförsök som förväntas orsaka försöksdjuret en lång eller flera korta perioder

av måttligt lidande, samt

djurförsök som innebär en avsevärd försämring av försöksdjurets

välbefinnande eller allmäntillstånd.

25 § En regional djurförsöksetisk nämnd får godkänna flera djurförsök i grupp under

förutsättning att försöken är av arten generiska djurförsök som genomförs av samma

sökande om djurförsöken är avsedda att uppfylla lagstiftningskrav eller innebär

användning av försöksdjur för produktion eller diagnostik med etablerade metoder.

Med generiska djurförsök avses en serie standardiserade försök.

Djurförsöksetiska nämndens beslut

26 § Beslut från den regionala djurförsöksetiska nämnden ska innehålla:

Försöksledarens namn.

Uppgift om det verksamhetstillstånd som djurförsöket genomförs inom.

Uppgift om den anläggning eller plats där djurförsöket ska genomföras.

Giltighetstid för det djurförsöksetiska godkännandet.

Motivering av beslutet.

SJVFS 2019:9

31

Djurförsökets svårhetsgrad.

Eventuella särskilda villkor, inklusive om djurförsöket ska utvärderas i

efterhand och i så fall när utvärderingen ska göras.

Eventuell avvikande mening enligt 30 § förvaltningslagen (2017:900).

Fastställd avgift enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10)

om avgifter i vissa djurskyddsärenden.

Hur beslutet i tillämpliga fall kan överklagas till den centrala djurförsöksetiska

nämnden.

27 § En regional djurförsöksetisk nämnd ska skicka en kopia av beslutet enligt 26 §

samt en kopia på tillhörande ansökan till:

Berörd länsstyrelse eller i tillämpliga fall, Försvarsinspektören för hälsa och

miljö.

Tillståndshavaren.

Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel.

Ansökan om ändring av ett befintligt djurförsöksetiskt godkännande

28 § Vid ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande enligt 7 kap. 9 §

djurskyddslagen (2018:1192) som riskerar att inverka negativt på försöksdjurens

välfärd ska den regionala djurförsöksetiska nämnden pröva ansökan med beaktande av

innehållet i det befintliga godkännandet.

Allmänna råd till 28 §

Om en ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande innebär

att ärendet blir svåröverskådligt bör den regionala djurförsöksetiska

nämnden begära in en ny ansökan om etiskt godkännande.

29 § Om ändringen av det befintliga etiska godkännandet enligt 28 § påverkar

innehållet i den populärvetenskapliga sammanfattning som sökanden har skickat in

enligt 2 kap. 16 §, ska sökanden komplettera sammanfattningen och bifoga den till sin

ansökan om ändring.

30 § I samband med ändringen av det befintliga etiska godkännandet enligt 28 § ska

den regionala djurförsöksetiska nämnden vid behov även ändra klassificeringen av

försökets svårhetsgrad enligt 7 kap. 10 § djurskyddslagen (2018:1192).

31 § I samband med ändringen av det befintliga etiska godkännandet enligt 28 § ska

den regionala djurförsöksetiska nämnden vid behov även besluta att försöket ska

utvärderas i efterhand enligt 32-35 §§.

Utvärdering i efterhand

32 § I 7 kap. 10 § djurskyddslagen (2018:1192) anges att det vid prövningen av

ärendet även ska beslutas om djurförsöket ska utvärderas i efterhand. Bestämmelser

om att det är den centrala djurförsöksetiska nämnden som ska göra utvärderingen finns

i 7 kap. 13 § samma lag. Ytterligare bestämmelser om utvärderingen i efterhand finns

i 7 kap.24-25 §§djurskyddsförordningen (2019:66).

SJVFS 2019:9

32

33 § Följande djurförsök ska utvärderas i efterhand:

Alla djurförsök där primater används.

Alla djurförsök som klassificeras i svårhetsgraden ”avsevärd”.

Övriga djurförsök som den regionala djurförsöksetiska nämnden har beslutat

ska utvärderas.

Allmänna råd till 33 § 3

Djurförsök enligt 33§ 3 kan vara sådana där det finns behov av att få

ytterligare kunskap om hur de metoder som har använts har inverkat på

försöksdjuren. Även val av djurart kan vara skäl för att utvärdera

djurförsöket i efterhand.

Djurförsök där undantag från 14 kap. 10 § har medgetts bör utvärderas i

efterhand om detta kan bidra till kunskapsutveckling.

34 § Vid bedömningen av djurförsök enligt 33 § 3 ska den regionala djurförsöksetiska

nämnden specificera och motivera vilka frågeställningar utvärderingen ska avgränsas

till och, när det är lämpligt, vilken dokumentation som ska samlas in enligt 35 §.

35 § Försöksledaren ska se till att den dokumentation som krävs för att djurförsöket

ska kunna utvärderas i efterhand samlas in och tillhandahålls den centrala djurförsöks-

etiska nämnden.

Allmänna råd till 35 §

Försöksdjursveterinär eller expert samt i förekommande fall etolog bör

vara delaktiga i tillsynen av försöksdjuren i de djurförsök som ska

utvärderas i efterhand så att deras sakkunskap kan användas i den

dokumentation som utvärderingen ska grundas på.

8 KAP. JOURNALER M.M.

Allmänt

1 § Föreståndaren för information ska se till att följande dokumentation i tillämpliga

delar finns lätt tillgänglig för de som arbetar med de försöksdjur som finns på

försöksdjursanläggningen:

Beslut om verksamhetstillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192).

Beslut om förhandsgodkännande av försöksdjuranläggning enligt 7 kap. 30 §

djurskyddsförordningen (2019:66) och godkännande av försöksdjurs-

anläggning enligt 2 kap. 13 § dessa föreskrifter.

Sådana journaler som anges i 4–6, 8 och 9 §§.

Dokumentation om etiskt godkännande av djurförsök enligt 10 §.

Planer enligt 11 kap. 18-20 §§, 15 kap. 6 § och 16 kap. 5-7 och 20 §§.

Föreståndaren för information ska se till att dokumentationen enligt 1–5 bevaras

enligt 10–11 §§ i detta kapitel samt 5 kap. 8 §.

2 § Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel ska se till att journaler förs

enligt 4–9 §§ i detta kapitel och att följande dokumentation i tillämpliga delar finns

SJVFS 2019:9

33

lätt tillgänglig för de som arbetar med de försöksdjur som finns på

försöksdjursanläggningen:

Sådana journaler som anges i 7 §.

Komplett beslut om etiskt godkännande av djurförsök inklusive ansökan.

3 § Den föreståndare som avses i 2 § ska se till att det på varje bur, box, rum eller

motsvarande utrymme där det finns försöksdjur finns information om försöksledarens

namn samt diarienumret för beslutet om etiskt godkännande av djurförsök.

Journalföring

4 § Journal ska föras individuellt för alla försöksdjur som används i djurförsök.

Journal får dock föras för en grupp av försöksdjur under förutsättning att

försöksdjuren omfattas av samma etiska godkännande av djurförsök och utsätts

för samma försöksåtgärder,

försöksdjuren hålls i samma bur, box, rum eller motsvarande, samt

det gäller andra djur än primater, hundar, katter eller kaniner.

Journalens innehåll

5 § När nya försöksdjur kommer till en försöksdjursanläggning ska följande uppgifter

journalföras:

Ankomstdatum.

Från vem försöksdjuren kommer samt för primater, hund och katt även

födelseort, om uppgift finns.

Försöksdjurens ursprung, inklusive om de är destinationsuppfödda samt när det

gäller primater om de är avkommor till fångenskapsuppfödda primater.

Identitet enligt märkning om sådan finns.

Om en primat, hund eller katt har kommit till försöksdjursanläggningen före

avvänjningen och det inte har varit möjligt att identitetsmärka djuret ska istället

moderdjurets identitet journalföras.

Art och i tillämpliga delar ras- eller stambeteckning.

Kön när detta är lämpligt.

Födelsedatum eller avvänjningsdatum om dessa är kända.

Vid journalföring i grupp även antalet djur.

6 § För alla försöksdjur som hålls på en försöksdjursanläggning ska följande uppgifter

journalföras löpande:

Relevanta uppgifter om hållande, skötsel och tillsyn.

Uppgifter om sjukdomar och skador samt vilka åtgärder som därför har

vidtagits.

Datum för dödsfall eller avlivning som inte är en del av ett djurförsök. Orsak

för avlivning ska anges liksom orsak till dödsfall om den är känd.

7 § För försöksdjur som används i djurförsök ska utförda försöksåtgärder inklusive

tidpunkt för dessa journalföras löpande. Följande uppgifter ska finnas med i

journalen:

SJVFS 2019:9

34

Diarienummer på det etiska godkännandet av djurförsök.

Försöksledarens instruktion och övrig dokumentation som framgår av 11 kap.

1 §.

Om försöksdjuret har använts tidigare, enligt 11 kap. 15 och 16 §§ och i så fall

i vilka djurförsök.

8 § När försöksdjur säljs, släpps fria eller utplaceras i hem ska följande uppgifter

journalföras:

Datum när försöksdjuren såldes, släpptes fria eller utplacerades i hem.

I förekommande fall, mottagarens namn och adress.

Individuell dokumentation om primater, hundar och katter

9 § Varje destinationsuppfödd primat, hund och katt ska så länge djuret hålls som

försöksdjur åtföljas av en individuell dokumentation med djurets levnadshistoria. När

djuret föds eller snarast möjligt därefter ska dokumentationen påbörjas och innehålla

all relevant information om reproduktion, veterinärmedicinska och sociala

förhållanden för det enskilda djuret samt de djurförsök det har använts i.

Bevarande av journaler

10 § Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök, inklusive beslut, ska bevaras i

minst tre år från och med den dag godkännandet löper ut. Om ansökan har resulterat i

avslag ska dokumentationen bevaras i minst tre år och fyrtio arbetsdagar efter det att

den fullständiga och korrekta ansökan har kommit in till den regionala

djurförsöksetiska nämnden.

För djurförsök som ska utvärderas i efterhand enligt 7 kap. 32–35 §§ i dessa

föreskrifter ska dokumentation enligt första stycket bevaras till dess att utvärderingen

i efterhand har slutförts.

11 § Journaler enligt detta kapitel och dokumentationen enligt 9 § ska bevaras i minst

fem år från dagen för de sist införda uppgifterna.

9 KAP. IDENTITETSMÄRKNING AV FÖRSÖKSDJUR

Allmänt

1 § Den som enligt verksamhetstillståndet är ansvarig föreståndare för utbildning och

kompetens ska se till att kraven om utbildning och kompetens i detta kapitel följs.

Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel ska se till att märkning av alla

försöksdjur utförs enligt detta kapitel.

Identitetsmärkning av primater, hundar, katter och kaniner

2 § En primat, hund, katt eller kanin som finns på en försöksdjursanläggning ska ha

en individuell permanent identitetsmärkning. Djuret ska märkas senast i samband med

avvänjningen. Märkningen ska göras på det sätt som är mest skonsamt för djuret.

SJVFS 2019:9

35

3 § En omärkt primat, hund, katt eller kanin som har köpts in endast för att användas

i uppfödning ska identitetsmärkas så snart som möjligt.

4 § Den som har omärkta primater, hundar eller katter ska på begäran från

länsstyrelsen ange skälen till varför försöksdjuren inte har märkts.

Försöksdjursverksamheter inom Försvarsmakten som har omärkta primater, hundar

eller katter ska på begäran från Försvarsinspektören för hälsa och miljö ange skälen

till varför försöksdjuren inte har märkts.

Märkningsmetoder

5 § Försöksdjur får märkas med de metoder som framgår av detta kapitel av den som

har utbildning lägst som för den som sköter försöksdjur och där märkningen

för djurslaget och metoden i fråga har ingått både som teoretiskt och praktiskt

moment, eller

uppfyller kraven för ingreppet enligt 5 kap. 3 § Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare

och personal inom djurens hälso- och sjukvård samt kraven för djurslaget i

fråga enligt 5 kap. 4 § 3-7 och 9 samma föreskrifter

6 § Följande invasiva märkningsmetoder är tillåtna på försöksdjur av samtliga arter

under förutsättning att metoden är lämplig för djurets art och storlek:

Tatuering.

Frysmärkning.

Applicering av öronbrickor.

Inplantering av mikrochip.

7 § Mus, råtta, guldhamster, kinesisk dvärghamster, sork, gerbil och marsvin får

utöver det som anges i 6 § märkas med klippta hål eller hack i öronen.

8 § Fiskar får i samband med djurförsök märkas med andra invasiva

märkningsmetoder än de som anges i 6 § om det sker under bedövning och märkningen

har godkänts av en regional djurförsöksetisk nämnd.

9 § Ytterligare bestämmelser om märkning av häst, nötkreatur, får och get, svin samt

hundar finns i

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari

2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv

90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av

hästdjur15,

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om

märkning och registrering av nötkreatur,

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:14) om

märkning och registrering av får och getter,

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:13) om

märkning och registrering av svin, samt

15 EUT L 59, 3.3 2015, s 1 (Celex 32015R0262).

SJVFS 2019:9

36

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och regi-

strering av hundar.

10 KAP. BESTÄMMELSER

OM

VISSA

DJUR

SOM

ANVÄNDS

I

DJURFÖRSÖK

Destinationsuppfödning

1 § Bestämmelser om destinationsuppfödning finns även i 7 kap. 1 § 4 djurskydds-

lagen (2018:1192).

2 § Följande arter och grupper av arter ska vara destinationsuppfödda:

Samtliga arter av genetiskt modifierade ryggradsdjur.

Groda av arterna Xenopus laevis, X. tropicalis, Rana temporaria och R.

pipiens.

Zebrafisk.

Vaktel.

Mus.

Råtta.

Marsvin.

Guldhamster.

Kinesisk dvärghamster.

Gerbil.

Kanin.

Iller.

Hund.

Katt.

Primater.

Djurarter som inte anges i första stycket är undantagna kravet på

destinationsuppfödning enligt 7 kap. 1 § 4 djurskyddslagen (2018:1192).

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från kravet på destina-

tionsuppfödning enligt första stycket om det finns vetenskapliga skäl.

3 § Djur av de arter som anges i 2 § första stycket får användas i djurförsök även om

de inte är destinationsuppfödda under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Syftet med djurförsöket inte kan uppnås genom användning av destinations-

uppfödda försöksdjur av samma eller annan djurart.

Den som bedriver verksamheten inte äger försöksdjuret.

Djurägaren informeras om vad försöket innebär och lämnar skriftligt med-

givande till att djuret används.

Djurägaren inte får ersättning för mer än faktiska omkostnader.

Försöksdjuret under försöket inte hålls på en försöksdjursanläggning.

Försöksdjuret inte utsätts för kirurgiska ingrepp enbart beroende på

djurförsöket, förutom enklare ingrepp.

En regional djurförsöksetisk nämnd har medgett undantag från kravet på

destinationsuppfödning enligt 2 § tredje stycket.

SJVFS 2019:9

37

För användning av herrelösa och förvildade tamdjur samt fritt levande vilda djur av

arter som ska vara destinationsuppfödda enligt 2 § första stycket, gäller endast första

stycket 1 och 7.

Allmänna råd till 3 § 6

Enklare ingrepp kan vara blodprov, urinprov och hudbiopsier.

Herrelösa och förvildade tamdjur

4 § Herrelösa och förvildade tamdjur får inte användas i djurförsök.

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från förbudet i första

stycket om det finns vetenskapliga skäl och då endast under förutsättning att

det finns ett väsentligt behov av studier om sådana djurs hälsa och väl-

befinnande, eller

sådana djur kan utgöra allvarliga hot mot miljön eller mot andra djurs eller

människors hälsa.

Förbudet enligt första stycket gäller inte för djurförsök som är undantagna kravet

på verksamhetstillstånd och etiskt godkännande av djurförsök enligt 2 kap. 19 § i dessa

föreskrifter.

Infångande och frisläppande av vilda djur

5 § Fritt levande vilda djur som har fångats in får inte användas i djurförsök.

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från förbudet i första

stycket om det finns vetenskapliga skäl.

Vid användning av sådana djur som avses i första stycket ska särskild hänsyn tas

till acklimatisering, karantän, djurhållning och skötsel av djuren.

6 § Bestämmelser om infångande av fritt levande vilda djur finns i 7 kap. 8 §

djurskyddslagen

(2018:1192),

artskyddsförordningen

(2007:845),

jaktlagen

(1987:259), jaktförordningen (1987:905), fiskelagen (1993:787) och förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Om ett försöksdjur i samband med eller efter infångandet konstateras vara sjukt

eller skadat ska det undersökas av veterinär eller annan kompetent person och åtgärder

ska vidtas för att minimera djurets lidande. Vid fångstplatser ska det finnas lämpliga

och tillräckliga transportbehållare och transportmedel om ett försöksdjur måste flyttas

för undersökning eller behandling.

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från kravet på att vidta

åtgärder för att minimera djurets lidande i samband med infångandet om det finns

vetenskapliga skäl.

7 § Bestämmelser om frisläppande av vilda djur finns i 11 kap. 17 och 20 §§.

Primater och andra hotade djur

8 § Människoapor (Pongidae) och gibboner (Hylobatidae) får inte användas i

djurförsök.

Förbudet i första stycket gäller inte vid sådana försök där försöken sker vid

anläggningar som är godkända för offentlig förevisning av djur enligt 3 kap. 6 §

djurskyddsförordningen (2019:66) och

SJVFS 2019:9

38

djuren inte utsätts för något som kan medföra lidande för djuret, eller

det är observationsstudier som får utföras utan verksamhetstillstånd eller etiskt

godkännande av djurförsök enligt 2 kap. 21 § dessa föreskrifter, eller

en regional djurförsöksetisk nämnd har beviljat att så får ske.

9 § Hotade arter och samtliga primatarter förutom människoapor (Pongidae) och

gibboner (Hylobatidae) får endast användas i djurförsök under förutsättning att

det finns vetenskapliga skäl som innebär att syftet med djurförsöket inte kan

uppnås om man använder andra arter än hotade arter eller primater,

djuren endast används i djurförsök med de syften som anges i tabell 1 nedan,

samt

en regional djurförsöksetisk nämnd har beviljat att så får ske.

Tabell 1 Tillåtna syften med djurförsöken

Primater

Hotade

primater

Övriga

hotade

arter

1. Grundforskning

X

2. Forskning om vilka effekter sjukdomar,

ohälsa eller annan avvikelse har på

människor, djur eller växter samt hur de ska

undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller

behandlas

X

*

X

*

X

3. Utveckling, tillverkning eller testning av

kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel,

livsmedel, foder och andra ämnen eller

produkter. Detta gäller endast i de syften

som avses i 2.

X

*

X

*

X

4. Forskning som syftar till artens

överlevnad.

X

X

X

*

Gäller endast för djurförsök som genomförs för att undvika, förebygga, diagnostisera eller behandla funktionsnedsättande eller

potentiellt livshotande kliniska tillstånd hos människor. Med ”funktionsnedsättande kliniskt tillstånd” menas en minskning av

en individs normala fysiska eller psykologiska funktionsförmåga.

10 § Den som föder upp primater ska ha en strategi för att öka andelen försöksdjur

som är avkommor till fångenskapsuppfödda primater.

11 § Vitörad silkesapa (Callithrix jaccus) får endast användas i djurförsök om de är

avkomma till föräldradjur som har fötts upp i fångenskap eller om de kommer från

självförsörjande kolonier. Med ”självförsörjande koloni” menas en avskild population

i fångenskap där djuren föds och föds upp endast inom kolonin, eller hämtas från andra

självförsörjande kolonier, men inte fångas i naturen, och där djuren hålls så att de är

vana vid människor.

SJVFS 2019:9

39

11 KAP. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED DJURFÖRSÖK

Allmänt

1 § Försöksledaren ska se till att den personal som ska utföra ett djurförsök eller sköta

försöksdjur i samband med djurförsöket får ta del av ansökan om ett etiskt

godkännande och beslutet om etiskt godkännande för djurförsök.

Försöksledaren ska se till att personal enligt första stycket får skriftlig instruktion

om

slutpunkt och avbrytningspunkt för djurförsöket,

hur bedömningen av försöksdjurens lidande ska göras och fortlöpande

dokumenteras, samt

hur tillsynen av försöksdjuren före, under och efter åtgärder inom djurförsöket

ska utföras.

2 § Försöksledaren ska se till att allt onödigt lidande inom ramen för ett djurförsök

förhindras och i förekommande fall stoppas. Försöksledaren ska även se till att

åtgärder enligt 9–11 §§ vidtas.

Föreståndaren som är ansvarig för djurens välbefinnande och skötsel ska se till att

försöksledaren förhindrar och stoppar lidande enligt första stycket.

Om det finns oklarheter i bedömningen om försöksdjuret utsätts för ett onödigt

lidande enligt första stycket ska försöksdjursveterinären eller experten tillfrågas. Om

försöksdjursveterinären eller experten har en annan åsikt än försöksledaren eller

föreståndaren ska detta noteras i journalen.

3 § Försöksledaren ska se till att djurförsöket genomförs enligt det etiska

godkännandet.

Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel ska dokumentera eventuell

bristande efterlevnad och vilka åtgärder som har vidtagits för att rätta till bristande

efterlevnad av det etiska godkännandet.

Tillsyn under djurförsök

4 § Tillsyn av försöksdjuren under djurförsök ska ske i sådan utsträckning att det kan

garanteras att försöksdjuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt.

Vid behov ska tillsyn ske även nattetid. Det ska finnas skriftliga planer för hur den

som utövar tillsynen ska agera vid både väntade och oväntade effekter.

Allmänna råd till 4 §

Om det saknas information om förväntat förlopp bör tillsynen ske med så

täta intervaller att försöksdjuren inte riskerar att utsättas för större

lidande än nödvändigt.

5 § En försöksdjursveterinär eller expert ska delta i tillsynen av försöksdjuren vid

samtliga djurförsök av avsevärd svårhetsgrad,

djurförsök där den regionala djurförsöksetiska nämnden har beslutat det, samt

i andra djurförsök där veterinären eller experten har bedömt att det är lämpligt.

Försöksledaren ska informera försöksdjursveterinären eller experten om när

djurförsök enligt första stycket kommer att påbörjas.

SJVFS 2019:9

40

Bedövning

6 § Bestämmelser om bedövning av försöksdjur finns även i 7 kap. 29 § djurskydds-

förordningen (2019:66).

7 § Försöksdjur får inte ges läkemedel som hindrar dem från eller begränsar deras

möjlighet att uttrycka smärta, om de inte samtidigt får tillräcklig bedövning eller

smärtlindring. I dessa fall ska en vetenskaplig motivering ges, åtföljd av uppgifter om

bedövningen eller smärtlindringen.

8 § Ett försöksdjur som kan förväntas uppleva smärta när bedövningen har avklingat,

ska behandlas med förebyggande och postoperativa smärtstillande medel eller andra

lämpliga smärtstillande metoder. Om detta inte är möjligt ska försöksdjuret omedelbart

avlivas.

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från första stycket under

förutsättning att

det är nödvändigt med tanke på syftet med djurförsöket,

försöksdjuren inte utsätts för svårt lidande, samt

försöksdjurens lidande begränsas med lugnande medel i den utsträckning det

är möjligt.

Åtgärder i samband med avslutandet av ett djurförsök

9 § Ett djurförsök ska avslutas så snart slutpunkten enligt det etiska godkännandet för

djurförsöket har uppnåtts.

10 § Ett försöksdjur ska tas ur djurförsöket innan slutpunkten har uppnåtts om

avbrytningspunkten enligt det etiska godkännandet inträffar, eller

det utsätts för oförutsett lidande som inte kan hävas.

11 § Ett försöksdjur ska avlivas efter att det har tagits ur djurförsök eller när

slutpunkten har uppnåtts.

Trots första stycket får ett försöksdjur hållas vid liv om det inte är troligt att

försöksdjuret kommer att fortsätta uppleva måttlig eller avsevärd smärta, lidande,

ångest eller bestående men och

en försöksdjursveterinär eller expert har bestämt att försöksdjuret ska fortsätta

att leva, eller

det inte framgår av det etiska godkännandet för djurförsök att försöksdjuret ska

avlivas.

12 § Om ett försöksdjur inte avlivas efter att det har tagits ur djurförsök och det

riskerar att uppleva lidande ska lämpliga åtgärder omedelbart vidtas för att minimera

lidandet.

13 § Ett försöksdjur som inte längre används i djurförsök ska skötas och hållas enligt

dessa föreskrifter så länge det hålls på en försöksdjursanläggning. Skötsel och hållande

ska anpassas efter försöksdjurets hälsotillstånd.

Om kraven i första stycket inte kan uppfyllas ska försöksdjuret snarast avlivas.

SJVFS 2019:9

41

Användning

14 § Försöksdjur får inte användas i mer än en procedur.

Fortsatt användning

15 § Trots det som anges i 14 § får ett försöksdjur utsättas för flera procedurer om det

är nödvändigt för att uppnå ett specifikt vetenskapligt syfte.

Allmänna råd till 15 §

För bedömningen av om flera procedurer ryms inom ett och samma

djurförsök kan europeiska kommissionens dokument ” Djurskydd – Målet

om bättre vetenskapliga metoder- Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur

som används för vetenskapliga ändamål – Ram för bedömning av

svårhetsgrad. Arbetsdokument för bedömning av svårhetsgrad, Bryssel,

den 11-12 juli 2012” 16 användas.

Återanvändning

16 § Trots det som anges i 14 och 15 §§ får ett försöksdjur som har använts i en eller

flera procedurer användas i en ny procedur, där ett annat försöksdjur som inte utsatts

för några procedurer tidigare även kunde ha använts, enbart under förutsättning att

en regional djurförsöksetisk nämnd inte har beslutat annat,

en försöksdjursveterinär eller expert har bedömt att det är lämpligt ur

djurskyddssynpunkt för det enskilda försöksdjuret, med hänsyn till vad

försöksdjuret tidigare har utsatts för,

den faktiska svårhetsgraden som det enskilda försöksdjuret har upplevt tidigare

var ”ringa” eller ”måttlig”,

försöksdjurets allmänna hälsotillstånd och välbefinnande helt har återställts,

samt

den nya svårhetsgraden som det enskilda försöksdjuret kommer att utsättas för

bedöms som ”terminal”, ”ringa” eller ”måttlig”.

Utplacering och frisläppning efter djurförsök

17 § Ett försöksdjur får utplaceras i hem, återutsättas eller återföras till annat djurhåll-

ningssystem som lämpar sig för arten under förutsättning att

försöksdjurets hälsotillstånd tillåter det,

största möjliga ansträngning har gjorts för att värna om försöksdjurets

välbefinnande, samt

det inte innebär någon fara för folkhälsan, djurhälsan eller miljön.

18 § Vid utplacering i hem ska det finnas en plan för socialisering av försöksdjuren.

19 § Om en primat, hund eller katt utplaceras ska den individuella dokumentationen

enligt 8 kap. 9 § följa med försöksdjuret.

16 Dokumentet finns tillgängligt på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2019:9

42

20 § Vid behov ska det finnas ett rehabiliteringsprogram innan vilda försöksdjur

återförs till sin livsmiljö.

12 KAP. AVLIVNING AV FÖRSÖKSDJUR

Allmänt om avlivning

1 § Försöksdjur får endast avlivas i en försöksdjursanläggning så länge inte

Jordbruksverket i verksamhetstillståndet har beviljat att djurförsök får genomföras

utanför en försöksdjursanläggning.

2 § Vid händelse av en nödsituation och ett försöksdjur omedelbart måste avlivas av

djurskyddsskäl, djur- eller folkhälsoskäl, för den allmänna säkerheten eller av

miljöskäl får andra metoder än de som anges i dessa föreskrifter användas. I sådana

fall gäller inte kraven i 1 och 6 §§.

3 § Bestämmelser om förskrivning av läkemedel för avlivning av djur finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedels-

användning.

4 § Bestämmelser om tillstånd för vapeninnehav och rätt att använda skjutvapen vid

avlivning av djur finns i vapenlagen (1996:67) samt i vapenförordningen (1996:70).

5 § Ytterligare bestämmelser om avlivning av vilt finns i Naturvårdsverkets före-

skrifter och allmänna råd (NSF 2002:18) om jakt och statens vilt.

Utbildning och kompetens vid avlivning

6 § Den som ska avliva, bedöva eller sedera ett försöksdjur inför avlivning ska vara

väl förtrogen med den avlivnings-, bedövnings- eller sederingsmetod som ska

användas och ha utbildning enligt 6 kap.

Avlivningsmetoder

Allmänna bestämmelser

7 § Efter genomförd avlivning ska det kontrolleras att försöksdjuret är dött innan

vidare åtgärder företas med kroppen. En sådan kontroll ska göras på samtliga

försöksdjur.

Kontrollen ska ske genom bekräftelse av att cirkulationen har upphört permanent

eller, när det inte finns någon risk att försöksdjuren kan utsättas för lidande, att rigor

mortis har inträtt. I de fall detta inte är möjligt ska döden säkerställas genom

destruktion av hjärnan, avblodning eller halsdislokation.

Vid misstanke om att ett försöksdjur inte är dött ska förnyade avlivningsåtgärder

omedelbart vidtas.

8 § Försöksdjur av djurslagen fisk, groddjur, kräldjur, fågel, gnagare, kanin, hund,

katt, iller, nötkreatur, får, get, hästdjur, gris, primater och övriga stora däggdjur ska

avlivas med någon av de metoder som anges i tabell 1 och på sätt som i övrigt framgår

av detta kapitel.

SJVFS 2019:9

43

Tabell 1 Avlivningsmetoder *

Över-

dos av

narkos

-

medel1

Injektion

av

kemiska

preparat

medvets-

lösa djur

Kol

-

dio

xid

Hals-

dis-

loka-

tion

Kraf-

tigt

slag

mot

huvu-

det

De-

kapiter-

ing

Inerta

gaser

(Ar,

N2)

Skott

med

skarp

ammu-

nition

Avblod

ning av

med-

vets-

lösa

djur

Hjärn-

stams-

stick av

med-

vets-

lösa

djur

Fisk

X

X

X

X

X

X

Grod-

djur

X

X

XΔ

X

X

Kräl-

djur

X

X

XΔ

X

X

X

Fåglar

X

X

X

XΔ

XΔ

XΔ

X

X

Gnagare

X

X

XΔ

XΔ

XΔ

(X)Δ

X

X

Kaniner

X

X

XΔ

XΔ

X

Hundar,

katter,

illrar

X

X

XΔ

(X)

X

Nöt-

kreatur,

får,

getter

X

X

X

X

Hästdjur

X

X

X

X

Grisar

X

X

X

X

X

Primater

X

X

Övriga

stora

däggdjur

X

X

X

X

1

Med överdos av narkosmedel avses här även andra kemiska preparat med sövande effekt, dock inte eter och kloroform.

* = Jordbruksverket får besluta om undantag från tabell 1 för användning av metoder som anses minst lika humana. En regional

djurförsöksetisk nämnd får godkänna en annan avlivningsmetod under försök enligt 10 §.

Δ =

ålders- eller viktbegränsat

=

endast på medvetslösa djur

=

endast höns, kalkon, vaktlar och dagsgamla fjäderfäkycklingar

=

endast under fältbetingelser

(X) =

får endast användas om andra metoder inte är möjliga att använda.

9 § Trots det som anges i 8 § ska försöksdjur avlivas enligt rådets förordning (EG) nr

1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning17

och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och

annan avlivning av djur, i följande fall:

Försöksdjur som ska användas som livsmedel.

Djurslag som inte anges i 8 §.

Försöksdjur där syftet med djurförsöket kräver att de hålls och avlivas enligt

de föreskrifter som gäller för motsvarande art som inte omfattas av djurförsök.

17 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

SJVFS 2019:9

44

Första stycket 2 gäller endast under förutsättning att det finns detaljerade

bestämmelser för avlivning för aktuellt djurslag i ovan nämnda författningar. I annat

fall ska de avlivas enligt 7-8 §§.

10 § En regional djurförsöksetisk nämnd får godkänna att en annan avlivningsmetod

används i ett djurförsök om det finns vetenskapliga skäl som gör att syftet med försöket

inte kan uppnås om en avlivningsmetod som anges i dessa föreskrifter används.

11 § Om en avlivningsmetod enligt dessa föreskrifter endast får användas på

medvetslösa försöksdjur enligt 8 § tabell 1 ska djuret bedövas enligt något av följande

alternativ:

Enligt tabell 2 i 29 §.

Enligt rådets förordning (EG) nr 1099/200918.

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8)

om slakt och annan avlivning av djur.

Enligt andra djurskyddsmässigt acceptabla metoder.

Narkosmedel och andra avlivningspreparat

12 § Samtliga djurslag får avlivas genom en överdos av narkosmedel som ska tillföras

försöksdjuret på lämpligt sätt. Även andra kemiska preparat som är specifikt avsedda

för ändamålet och som leder till att försöksdjuren somnar och därefter dör får

användas.

I samband med avlivning enligt första stycket ska vid behov försöksdjuren sederas

innan narkosmedlet tillförs.

13 § Samtliga djurslag får avlivas genom injektion av kemiska preparat utan sövande

effekt. Preparaten ska vara specifikt avsedda för ändamålet och för det aktuella

djurslaget. Vid tillförseln av preparatet ska försöksdjuret vara medvetslöst.

Koldioxid

14 § Gnagare som är äldre än 10 dagar får avlivas med koldioxid.

Vid avlivning enligt första stycket ska utrymmet där försöksdjuret exponeras för

gasen vara konstruerat så att försöksdjuren inte skadas. Försöksdjuren ska kunna

inspekteras visuellt under avlivningen.

Vid avlivning enligt första stycket ska utrymmet där försöksdjuret hålls fyllas på

med koldioxid gradvis och försöksdjuret ska utsättas för en koldioxidhalt om minst 80

volymprocent. Avlivningen ska ske på ett sådant sätt att samtliga försöksdjur i

utrymmet snabbt blir medvetslösa och kort därefter dör. Försöksdjuren ska hållas kvar

i utrymmet till dess att de har dött.

15 § Vid avlivning av höns och kalkoner genom exponering för koldioxid i stall eller

i tunnel ska avlivningen ske enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur.

18 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

SJVFS 2019:9

45

16 § Vid avlivning av vaktlar och dagsgamla fjäderfäkycklingar ska försöksdjuren

föras in i ett utrymme med högsta möjliga koncentration av koldioxid. Gasen ska

tillföras i ren form. Försöksdjuren ska hållas kvar i utrymmet till dess att de har dött.

Halsdislokation

17 § Gnagare, kaniner och fåglar som väger mindre än 1 kg får avlivas genom hals-

dislokation. Gnagare och kaniner som väger mer än 150 g och fåglar som väger mer

än 250 g ska vara medvetslösa när de avlivas.

Slag mot huvudet

18 § Slag mot bakhuvudet ska utföras med en sådan kraft och precision att det medför

omedelbar medvetslöshet och död. Slag mot bakhuvudet får användas för att avliva ett

mindre antal

nyfödda hundvalpar, kattungar och illervalpar,

fåglar som väger mindre än 5 kg, samt

kaniner, gnagare, kräldjur och groddjur som väger mindre än 1 kg.

Dekapitering

19 § Fåglar som väger mindre än 250 g får avlivas genom dekapitering.

20 § Gnagare får avlivas genom dekapitering endast om andra metoder inte är möjliga

att använda och de väger mindre än 1 kg. Om försöksdjuret väger mer än 250 g ska

det vara medvetslöst när det avlivas.

21 § Vid avlivning av fiskar, kräldjur och groddjur ska hjärnan förstöras omgående

efter dekapitering.

Inerta gaser (Ar, N

2

)

22 § Fåglar, gnagare och grisar får avlivas med inerta gaser såsom argon och kväve.

Allmänna råd till 22 §

Utrymmet där försöksdjuren exponeras för gasen bör vara konstruerat så

att försöksdjuren inte skadas. Försöksdjuren bör kunna inspekteras

visuellt under avlivningen.

Avlivning med gas bör ske på ett sådant sätt att alla försöksdjur snabbt

blir medvetslösa och därefter dör. Försöksdjuren bör stanna i utrymmet

till dess de har dött.

Avlivning med skjutvapen

23 § Nötkreatur, får, getter, hästar, grisar och övriga stora däggdjur samt kräldjur får

endast avlivas med skjutvapen på distans om det inte är möjligt att fånga in

försöksdjuren utan att försöksdjuren utsätts för ett större lidande än vad avlivningen

kan innebära. Vid avlivning med skjutvapen på distans ska nötkreatur, hästdjur, får,

getter, hundar, katter och illrar skjutas i bröstet och kräldjur i huvudet.

SJVFS 2019:9

46

Allmänna råd till 23

§

Avlivning genom bröstskott bör kompletteras med avblodning. Detta gäller

dock inte vid avlivning av hund och katt.

24 § Hundar och katter får avlivas genom huvudskott om de har fångats i fälla, har

skadat sig eller av annan anledning har en kraftigt inskränkt rörelsefrihet. Vid sådan

avlivning ska försöksdjuret skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt

att försöksdjuret omedelbart förlorar medvetandet och inte återfår medvetandet innan

försöksdjuret dött.

25 § Avlivning med skjutvapen ska göras av erfarna skyttar och med enhandsvapen

eller gevär som är avsedda för jakt- eller avlivningsändamål. Skjutvapnets laddning

respektive ammunition ska anpassas till djurarten och försöksdjurets storlek.

Avblodning

26 § Avblodningen ska utföras genom att man öppnar båda halspulsådrorna, det

gemensamma blodkärl som dessa ådror utgår ifrån eller ett annat centralt blodkärl.

27 § Avblodning av nötkreatur, får, get, renar, hjortar, övriga idisslare, gris, hästdjur,

fjäderfän, strutsfåglar och kaniner ska ske enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur.

Hjärnstamsstick

28 § Hjärnstamsstick ska utföras på så sätt att ett smalt, vasst instrument sticks in och

roteras i försöksdjurets hjärna genom öppningen mellan skallen och halskotpelaren.

Instrumentet ska först föras in framåt mot hjärnstammen och därefter bakåt mot

ryggmärgen.

Bedövningsmetoder inför avlivning

29 § Fisk, groddjur, kräldjur, fåglar, gnagare, kaniner, hundar, katter, illrar, nöt-

kreatur, får, getter, hästdjur, grisar, primater och övriga stora däggdjur får bedövas

med de metoder som anges i tabell 2 och på sätt som i övrigt framgår av detta kapitel.

Tabell 2 Bedövningsmetoder inför avlivning

Narkosmedel Bultpistol

Kraftigt slag

mot huvudet

Elektrisk

bedövning

Fiskar

X

X

X

Groddjur

X

X

Kräldjur

X

X*

Fåglar

X

Xo

X

Gnagare

X

Kaniner

X

X

XΔ

X

Hundar,

katter,

illrar

X

X

Nötkreatur

X

X

SJVFS 2019:9

47

Får och

getter

X

X

X

Hästdjur

X

X

Grisar

X

X

X

Primater

X

Övriga

stora

däggdjur

X

X

X

Δ

= ålders- eller viktbegränsat

o

= endast fjäderfä

* =

endast stora kräldjur

Narkosmedel

30 § Samtliga djurslag får bedövas med narkosmedel som är avsett för ändamålet och

som tillförs försöksdjuret på lämpligt sätt.

I samband med bedövning enligt första stycket ska vid behov försöksdjuret sederas

innan narkosmedlet tillförs.

Eter eller kloroform får inte användas vid bedövning av försöksdjur enligt första

stycket.

Bultpistol

31 § När bultpistol används för att bedöva försöksdjur ska försöksdjuret skjutas så att

hjärnan träffas och skadas och djuret därmed omedelbart förlorar medvetandet.

32 § En bultpistol ska placeras och användas på det sätt som anges i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan

avlivning av djur i de fall det finns anvisningar om detta.

33 § Efter bedövning med bultpistol ska försöksdjuret omedelbart avlivas.

Slag mot huvudet

34 § Slag mot huvudet får användas för att bedöva enstaka kaniner och fjäderfä som

väger mindre än 5 kilo samt enstaka fiskar. På kaniner och fjäderfä ska slaget träffa

bakhuvudet. Slaget ska utföras på ett sådant sätt att försöksdjuret omedelbart förlorar

medvetandet. Efter slaget ska försöksdjuren omedelbart avblodas eller avlivas på annat

lämpligt sätt.

Vid användning av mekaniska system får fler än enstaka fiskar bedövas genom slag

mot huvudet.

Elektrisk bedövning

35 § Fisk, groddjur, fåglar, kaniner, hundar, katter, iller, får, getter och grisar får

bedövas med hjälp av elektrisk ström.

Vid bedövning enligt första stycket ska specialutrustning för ändamålet användas.

Utrustningen ska garantera att föreskriven strömstyrka uppnås, tydligt ange att

strömkretsen är sluten samt ha en mätare som visar spänningen och strömstyrkan i den

slutna kretsen. Vid individuell bedövning ska utrustningen ha en anordning som mäter

SJVFS 2019:9

48

motståndet och som förhindrar att apparaten kan användas om inte minsta tillåtna

strömstyrka kan uppnås. Elektroderna ska vara väl underhållna och rena.

Elektrisk bedövning enligt första och andra stycket ska omedelbart (inom 20

sekunder) följas av avblodning eller någon annan lämplig avlivningsmetod.

Bedövning med elektricitet ska genomföras enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur.

13 KAP. RAPPORTERING AV STATISTIK

1 § Tillståndshavaren ansvarar för att lämna statistik enligt 3 § lämnas till

Jordbruksverket via formulär som tillhandahålls på Jordbruksverkets webbplats.

2 § För djurförsök som genomförs inom ett och samma kalenderår ska uppgifterna ha

kommit in till Jordbruksverket senast den 1 mars efterföljande kalenderår. Förutsatt att

djurförsök som genomförs under två kalenderår avslutas i tid kan uppgifterna

rapporteras till Jordbruksverket senast den 1 mars det år som försöket avslutas. För

djurförsök som genomförs under mer än två kalenderår ska uppgifter rapporteras till

Jordbruksverket senast den 1 mars året efter att försöksdjuren avlivats, dött eller tagits

ur djurförsök.

3 § Den verksamhet som använder försöksdjur ska årligen rapportera följande statistik

i formuläret:

Användarinformation.

Region eller sektor.

Föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel.

Organisation eller motsvarande.

Försöksdjursstatistik

som

innehåller

djurslag,

antal

försöksdjur,

återanvändning av försöksdjur, födelseplats/ursprung, källa och generation för

icke-mänskliga primater, genetisk status samt framställande av ny genetiskt

modifierad stam.

Försöksinformation som innehåller EU statistik.

Försöksinformation med nationell statistik.

Syfte med djurförsöket.

Test enligt lagstiftning.

Lagstadgade krav med lagstiftningens ursprung.

Försökets faktiska svårhetsgrad.

Allmänna råd 3 §

För att fylla i formuläret för statistik kan kommissionens

genomförandebeslut av den 14 november 2012 om fastställande av ett

gemensamt format för överlämnande av information i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september

2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

19

eller

Jordbruksverkets vägledning

20

användas.

19 EUT L 276, 20.10.2010, s. 33. (Celex 32010L0063).

20 www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:9

49

14 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA DJURFÖRSÖK

Immunisering, produktion av antikroppar och ledsjukdomar samt autoimmuna

sjukdomsmodeller

1 § Immunisering med olje- eller gelbaserad adjuvans får inte ske genom injektion i

försöksdjurets blodbana eller bukhåla.

Förbudet enligt första stycket gäller inte för framkallning av autoimmuna

sjukdomar på mus och råtta genom immunisering med olje- eller gelbaserad adjuvans

i djurets bukhåla.

2 § Immunisering får inte ske genom injektion i tass eller fotsula på kanin.

3 § Följande injektionsvägar hos försöksdjuret får inte användas för att framkalla

ledinflammation:

Injektion i trampdyna på mus och råtta.

Injektion i muskulaturen på mus.

4 § Om det krävs adjuvans för immunisering ska injektionsvolymen vara den minsta

möjliga samt anpassas till djurart och injektionsställe.

Höggradigt irriterande adjuvans får endast användas om det är absolut nödvändigt.

5 § Vid blodtappning för framställning av polyklonala antikroppar får endast så

mycket blod tappas att det inte sker mer än en lindrig och kortvarig negativ påverkan

på försöksdjuret. Blodtappning får inte ske i tätare intervaller än att blodvolymen,

hemoglobinhalten och mängden blodkroppar är återställda innan en ny tappning

genomförs. Vid planering av blodtappning ska hänsyn tas till djurets känslighet för

blodförlust.

Sista samlingen av blod eller serum från ett enskilt försöksdjur i samband med

avlivning (sluttappning) får göras utan begränsning av blodvolym men endast på

medvetslösa djur.

Allmänna råd till 5 §

1. För framställning av polyklonala antikroppar och vid andra djurförsök

bör inte mer än 10 % av den totala blodvolymen tappas. Om maximal

blodvolym tappas bör det ske med minst 14 dagars mellanrum.

2. Vid blodtappning bör volymsubstitution övervägas med hänsyn till

djurets känslighet för blodförlust.

6 § Det är inte tillåtet att framställa monoklonala antikroppar från hybridom i

bukhålan på ett försöksdjur, så kallad ascitesmetod. Med hybridom menas en cellkultur

som är framställd genom sammansmältning av en specifik antikroppsbildande

lymfocyt och en tumörcell och som har förmåga till ständig förökning under samtidig

bildning av monoklonala antikroppar.

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från bestämmelserna i

första stycket om ascitesmetoden är det enda sättet att häva en infektion i en in vitro-

kultur, eller upprepade djurförsök att mångfaldiga antikroppen med in vitro-teknik har

misslyckats.

SJVFS 2019:9

50

Framställning av genetiskt modifierade djur

7 § Försöksledaren ska i ansökan om etiskt godkännande av djurförsök för

framställning av försöksdjur med förändrad arvsmassa med gentekniska, kemiska eller

andra liknande metoder särskilt motivera och beskriva

metod för framställning, inklusive behandling av föräldradjuren,

hur försöksdjurens genotyp ska kontrolleras,

hur försöksdjurens fenotyp ska karaktäriseras med avseende på eventuella

avvikelser och funktionsnedsättningar,

vilket lidande de metoder som används för genbestämning och karaktärisering

kan orsaka hos försöksdjuren, samt

avbrytningspunkt med hänsyn till oväntade fenotypiska avvikelser.

Försöksledaren ska i ansökan enligt första stycket dessutom så långt det är möjligt

särskilt motivera och beskriva

vilka gener som berörs av förändringen,

vilka fenotypiska avvikelser som genförändringarna kan förväntas orsaka och

när dessa förväntas inträffa, inklusive förväntade effekter på kullstorlek samt

överlevnad, samt

vilket lidande genförändringarna kan orsaka hos försöksdjuren.

8 § Vid genbestämning av genetiskt modifierade försöksdjur ska i första hand icke-

invasiva metoder eller överbliven vävnad från märkning enligt 9 kap. 6 och 7 §§

användas. Sådana metoder behöver inte godkännas av en regional djurförsöksetisk

nämnd.

9 § Om genbestämningen måste utföras genom vävnadsprov får provet endast vara så

stort som krävs för en fullgod genbestämning. Dessutom ska provet tas på ett sådant

sätt att skador på brosk- och skelettdelar undviks så långt det är möjligt. Sådana

metoder ska godkännas av en regional djurförsöksetisk nämnd och i ansökan ska det

framgå varför inte metoder enligt 8 § kan användas.

Tester för att fastställa akut toxicitet

10 § Djurförsök får inte genomföras i syfte att ta fram en dödlig dos eller koncent-

ration av ett ämne eller en blandning av ämnen.

En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från första stycket under

förutsättning att

det finns ett dokumentationskrav, det vill säga att EU:s lagstiftning kräver detta

för att skydda djurs eller människors hälsa eller miljön, samt

testet genomförs enligt de testmetoder som anges i en kommissionsförordning

eller andra internationella testmetoder som har bedömts som lämpliga av

kommissionen eller kemikaliemyndigheten eller andra testmetoder om de

uppfyller de villkor som anges i bilaga XI i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande

av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och

upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens

SJVFS 2019:9

51

förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissio-

nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG21.

Allmänna råd till 10 §

Dokumentationskravets innehåll bör framgå av föreskrifter eller av

allmänna råd från aktuell europeisk myndighet.

11 § Försöksledaren ska i ansökan om undantag enligt 10 § beskriva

dokumentationskraven enligt 10 §,

varför andra metoder inte går att använda,

var det framgår att den myndighet som kräver testet inte godkänner att

informationen tas fram på ett annat sätt, samt

om ämnet eller ämnena har testats tidigare.

Allmänna råd till 11 §

1. Beskrivningen av aktuella dokumentationskrav bör ske på ett sådant sätt

att det tydligt framgår vilka sidor, paragrafer eller liknande som är

relevanta.

2. Redovisningen enligt punkt 3 bör göras genom ett utlåtande från

myndigheten eller annan dokumentation som visar att en annan metod än

den

som

ansökts

om

inte

är

tillräcklig

för

att

uppfylla

dokumentationskraven.

12 § Vid akuta toxicitetstest får avbrytningspunkten inte sättas senare än vid det

tidigaste tecknet på livshotande tillstånd eller betydande smärta, ångest eller annat

likvärdigt lidande.

15 KAP. ALLMÄNT OM FÖRSÖKSDJURSANLÄGGNINGAR

Allmän utformning

1 § Försöksdjursanläggningar ska vara utformade och kunna användas så att de ger

försöksdjuren en lämplig miljö med hänsyn till deras fysiologiska och

beteendemässiga behov.

2 § Installationer och utrustning ska vara säkra, fungerande och försedda med skydd

så att de inte kan skadas av försöksdjuren eller orsaka försöksdjuren skada.

3 § Installationer och utrustning ska vara anpassade till de djurförsök som genomförs.

De ska dessutom vara konstruerade på ett sådant sätt och ha en sådan funktion att

djurförsöken kan utföras så effektivt som möjligt med tillförlitliga resultat,

minimalt antal försöksdjur kan användas, samt

försöksdjuren orsakas minimalt lidande.

21 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SJVFS 2019:9

52

4 § Försöksdjursanläggningarna ska vara utformade så att tillsynen av försöksdjuren

kan genomföras enligt 16 kap. 13 §.

5 § Försöksdjursanläggningarna ska vara utformade och skötas så att obehöriga per-

soner inte kan få tillträde och oönskade djur förhindras att ta sig in samt att försöksdjur

som hålls på anläggningen inte kan rymma.

6 § Föreståndaren för information ska se till att det finns aktuella arbetsinstruktioner

för

hur eventuella brister i byggnader och utrustning ska motverkas och åtgärdas,

samt

andra arbetsuppgifter av betydelse ur djurskyddssynpunkt.

Allmänna råd till 6 §

Instruktioner enligt 2 kan vara instruktioner om åtgärder i händelse av

brand, strömavbrott eller fel på mekaniska system m.m.

7 § Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel ska se till att personalen

arbetar efter instruktionerna i 6 § och att det finns tydliga instruktioner om åtgärder

vid nödsituationer på väl synliga platser.

Utrymmen där försöksdjur vistas

8 § Utrymmen för försöksdjur ska rengöras regelbundet. Inredning, utrustning och

installationer ska vara utformade på lämpligt sätt med tanke på rengöring och

smittrening.

9 § Utrymmen ska vara gjorda av material och ha ett ytskikt som inte är skadliga för

försöksdjurens

hälsa

och

som

tål

erforderliga

rengörings-

och

dekontamineringsmetoder samt motstår det slitage som orsakas av försöksdjuren.

Rengörings- och dekontamineringsmetoder gäller inte engångsartiklar.

10 § Djurutrymmenas golv ska vara anpassade efter försöksdjurens art och ålder samt

vara utformade för att underlätta avlägsnande av urin och avföring.

Isolerings- och sjukutrymme

11 § Det ska finnas utrymmen där nya försöksdjur som kommer till

försöksdjursanläggningen kan isoleras till dess att deras hälsotillstånd har fastställts

och eventuella hälsorisker för försöksdjur på anläggningen kan bedömas och

minimeras.

12 § Det ska finnas möjlighet att hålla sjuka eller skadade försöksdjur avskilt och på

ett sätt som underlättar försöksdjurets återhämtning.

Allmänna råd till 12 §

Sjuka och skadade försöksdjur bör hållas i ett klimat som de är vana vid.

För försöksdjur som hålls i utomhusliknande klimat bör det finnas ett

utrymme som kan värmas upp.

SJVFS 2019:9

53

Lokaler där djurförsök utförs

13 § Om det är olämpligt att genomföra djurförsök eller observationer i djurrummen

ska det finnas lokaler avsedda för dessa ändamål.

Det ska vid behov finnas laboratorieutrustning för att utföra enkla diagnostiska

prov, obduktioner samt insamling av prover.

14 § Om det krävs kirurgiska ingrepp under aseptiska förhållanden ska det finnas

utrymmen som är anpassade för detta. Det ska i sådana fall dessutom finnas utrymmen

anpassade för postoperativ vård.

Serviceutrymmen

15 § Lagerutrymmen ska utformas, användas och underhållas så att foder och

strö/bäddmaterial håller god kvalitet. Dessa utrymmen ska vara skyddade mot skade-

djur och insektsangrepp så långt det är möjligt. Andra material som kan vara förore-

nade eller innebära risker för försöksdjuren ska förvaras separat.

16 § Rengörings- och diskutrymmen ska vara utformade så att det går att rengöra

använd utrustning i den utsträckning som behövs. Rengöringsprocessen ska utformas

så att flödena för ren och smutsig utrustning hålls isär.

17 § Alla foder- och vattenbehållare, tråg och andra redskap som används vid utfod-

ring ska rengöras regelbundet och vid behov steriliseras.

Miljö och klimatreglering

Ventilation och temperatur

18 § Vid djurhållning inomhus ska djurutrymmena ha nödvändiga installationer för

värme och ventilation som säkerställer en lämplig inomhusmiljö för försöksdjuren.

Luftföroreningar i djurutrymmena ska hållas på så låga nivåer att de inte kan inverka

negativt på försöksdjurens hälsa eller välbefinnande i övrigt.

Lufttillförsel och fönster ska anordnas och placeras så att försöksdjuren inte utsätts

för drag, eller för temperatur eller luftfuktighet som kan inverka negativt på

försöksdjurens välbefinnande.

19 § Temperaturen och den relativa luftfuktigheten i djurrummen ska anpassas till de

arter, raser och stammar som hålls där, samt till försöksdjurens ålder.

Temperaturen ska mätas och registreras dagligen.

Allmänna råd till 19 §

Om den relativa luftfuktigheten är viktig för det aktuella djurslaget bör den

mätas dagligen.

20 § Försöksdjur får inte vara hänvisade enbart till utomhusutrymmen under

väderförhållanden som kan orsaka dem lidande eller obehag.

Belysning

21 § Det ska finnas tillräcklig belysning för skötsel och tillsyn av försöksdjuren.

SJVFS 2019:9

54

22 § Försöksdjuren ska ha regelbundna ljus/mörkerperioder och en ljusintensitet som

är anpassad till arten.

Om det naturliga ljuset inte ger en lämplig ljus/mörkerperiod ska det finnas kon-

trollerad belysning för att tillgodose djurens biologiska behov

.

Allmänna råd till 22 §

Belysning i utrymmen för fåglar som har sin viloplats på sittpinnar bör

tändas och släckas med automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller

motsvarande. Fåglar bör ha tillgång till svagt nattljus.

23 § Belysningsarmaturer ska placeras och ljusintensiteten regleras så att

försöksdjuren inte utsätts för obehag eller skadas. Vid hållande av albinodjur ska ljuset

justeras med tanke på deras ljuskänslighet.

Ljud, larm och reservsystem

24 § Ljud, inbegripet ultraljud och infraljud, får inte ha sådan nivå och frekvens att

det inverkar negativt på försöksdjurens välbefinnande.

25 § En försöksdjursanläggning med värmesystem- och mekaniska ventilations-

system ska vara försedda med larm som varnar för över- och undertemperaturer samt

fel på larmanordningen.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett

betryggande sätt och så långt det är möjligt så att ljud- eller ljussignaler vid ett larm

stör försöksdjuren så lite som möjligt. Ljudet från larmsystem ska ligga utanför

försöksdjurens känsliga hörselområde så att det inte kommer i konflikt med larmets

hörbarhet för människor.

Utrustningen i första och andra stycket ska kontrolleras regelbundet.

26 § Djurrum ska vid behov vara försedda med ljudisolering och ljudabsorberande

material.

27 § En försöksdjursanläggning som är beroende av elektricitet för driften av

anläggningen ska ha ett reservsystem. Systemet ska säkerställa att sådana funktioner

som är nödvändiga för att upprätthålla försöksdjurens säkerhet vid händelse av

elavbrott.

Första stycket gäller inte om säkerheten för försöksdjuren kan upprätthållas på

annat sätt.

Undantag

28 § En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från bestämmelserna i

1–5 och 8–27 §§.

Undantagen i första stycket gäller under förutsättningen att:

Försöksledaren har begärt och motiverat detta i den etiska ansökan.

Det är nödvändigt med hänsyn till syftet med djurförsöket.

Det finns vetenskapliga skäl, djurhälsoskäl, djurskyddsskäl eller nationella

eller internationella dokumentationskrav.

Första stycket gäller endast för tiden under djurförsök. Tidsperioden för när

undantaget ska tillämpas ska anges i ansökan.

SJVFS 2019:9

55

16 KAP. GEMENSAMMA

BESTÄMMELSER

FÖR

SKÖTSEL

OCH

HÅLLANDE

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Bestämmelserna i 16–26 kap. gäller endast försöksdjur som hålls i försöksdjurs-

anläggningar.

3 § Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel ska se till att det finns en

skriftlig arbetsinstruktion för skötsel av försöksdjuren samt att den personal som

hanterar djuren följer instruktionen.

Föreståndaren enligt första stycket ska se till att tillsyn sker enligt 13 § första

stycket.

4 § Föreståndaren för information ska se till att följande information finns lätt

tillgänglig för den personal som hanterar de djurarter och stammar som finns på

försöksdjursanläggningen:

Berikningsplan enligt 20 §.

Information om skydd av försöksdjuren vid oväntade yttre händelser av

betydelse ur djurskyddssynpunkt.

Information om 3R-principen.

Information

om

de

djurarter

och

stammar

som

finns

försöksdjursanläggningen.

Allmänna råd till 4 §

Oväntade yttre händelser kan exempelvis vara brand, strömavbrott eller

översvämning.

5 § Försöksdjursveterinären eller i förekommande fall experten, ska ta fram en

skriftlig plan för verksamhetens förebyggande djurhälsovård.

Planen ska uppdateras vid behov och innehålla

rutiner för regelbundna hälsokontroller och hälsoinventeringar,

program för mikrobiologisk övervakning,

planer för hantering av sjukdomsutbrott,

definitioner av hälsoparametrar,

förfaranden vid introduktion av nya försöksdjur på anläggningen, samt

rutiner för hygien.

6 § Försöksdjursveterinären eller experten ska ta fram en skriftlig plan som hålls

aktuell och är anpassad till verksamheten. Planen ska innehålla rutiner för

bedövning,

narkos,

sedering,

smärtlindring,

SJVFS 2019:9

56

kirurgiska ingrepp inklusive pre- och postoperativ vård, samt

avlivning.

I de fall det inte bedrivs verksamhet som kräver åtgärder enligt första stycket behövs

inte en plan enligt dessa punkter tas fram.

7 § Försöksdjursveterinären eller i förekommande fall experten ska, i samråd med

etolog om sådan finns knuten till verksamheten, bedriva den rådgivning som behövs

för försöksdjurens fysiska och psykiska välbefinnande. Till grund för denna

rådgivning ska de ta fram en skriftlig plan för bedömning av försöksdjurens fysiska

och psykiska välbefinnande inklusive tillvänjnings- och träningsprogram anpassade

för försöksdjuren och djurförsöken. Denna plan ska hållas aktuell.

Undantag

8 § Försöksdjur får hållas i en anläggning som inte är godkänd som försöksdjurs-

anläggning om

verksamhetstillståndet medger detta,

försöksdjuren inte utsätts för kirurgiska ingrepp enbart beroende på

djurförsöket, förutom enklare ingrepp, samt

försöksdjuren hålls i en bruksbesättning eller under liknande omständigheter

där huvudsyftet med djurhållningen inte är försöksdjursanvändning.

Allmänna råd till 8 § 2

Enklare ingrepp kan vara blodprov, urinprov och hudbiopsier.

9 § Jordbruksverket kan i samband med förhands- och godkännandet medge att

försöksdjur hålls i ett mindre utrymme än vad som anges i dessa föreskrifter om

försöksdjuren används eller ska användas i djurförsök med

agens tillhörande lägst riskklass 2, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och

allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker eller

genetiskt modifierade mikroorganismer i L- eller R-verksamhet enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:2) om innesluten användning av

genetiskt modifierade mikroorganismer.

Första stycket gäller inte för primater.

10 § En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från bestämmelserna i:

16 kap. 13–15 1 st., 16–26 §§,

17 kap. 3–7 §§,

18 kap. 2–7§§,

19 kap. 2–3 1 st. och 4–10 §§,

20 kap. 2–5 1 st. och 5 3 st. –8 §§,

21 kap. 2–6 §§,

22 kap. 2–9 och 11 §§,

23 kap. 2–5 §§,

24 kap. 2– 5 §§,

25 kap. 2– 5 §§ och

26 kap. 2–6 och 8–13 §§.

SJVFS 2019:9

57

Undantagen i första stycket gäller under förutsättningen att:

Försöksledaren har begärt och motiverat detta i den etiska ansökan.

Det är nödvändigt med hänsyn till syftet med djurförsöket.

Det finns vetenskapliga skäl, djurhälsoskäl, djurskyddsskäl eller nationella

eller internationella dokumentationskrav.

Första stycket gäller endast för tiden under djurförsök. Start- och slutpunkten för

djurförsöket ska anges i ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

11 § Försöksdjur får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa

föreskrifter om en veterinär har ordinerat detta av veterinärmedicinska skäl.

12 § Bestämmelserna i 15–26 kap. får frångås om forskningens syfte förutsätter att

försöksdjuren hålls enligt de bestämmelser som gäller för lantbrukets djur eller

vattenbruksdjur som inte omfattas av djurförsök.

Tillsyn

13 § Tillsyn av försöksdjur ska ske minst en gång dagligen på ett för försöksdjuren

betryggande sätt och så att försöksdjuren störs så lite som möjligt. Nyfödda, sjuka eller

skadade försöksdjur samt försöksdjur som beter sig onormalt ska ges tillsyn oftare.

Detsamma gäller högdräktiga försöksdjur.

Tillsynen enligt första stycket ska säkerställa att sjuka eller skadade försöksdjur

samt försöksdjur som av annat skäl utsätts eller riskerar att utsättas för lidande

upptäcks. Lämpliga åtgärder för att lindra försöksdjurens lidande ska vidtas snarast

möjligt.

Den som utövar tillsyn över försöksdjur ska ha utbildning som minst uppfyller

kraven för den som sköter försöksdjur enligt 6 kap. i dessa föreskrifter.

Allmänna råd till 13 §

För att underlätta tillsynen bör berikningen vid behov kunna flyttas eller

tillfälligt lyftas ut ur djurutrymmet.

14 § Miljöförhållandena i utrymmen där försöksdjuren vistas ska kontrolleras

dagligen. Brister som upptäcks ska åtgärdas snarast möjligt.

Grupphållning

15 § Om inte annat framgår av 17–26 kap. ska försöksdjur som inte är naturligt

solitära hållas i stabila sociala par eller grupper av kompatibla individer.

Trots det som anges i första stycket får försöksdjur hållas individuellt om någon av

följande förutsättningar är uppfyllda:

Försöksdjuret har hållits i grupp och blir på grund av en oförutsedd händelse

tillfälligt ensamt och inte kan sättas ihop med ett annat kompatibelt försöksdjur.

Det gäller avel som inte redan ingår i ett etiskt godkännande och där handjuret

tas från hondjuret. Handjuret får då tas från hondjuret under en begränsad

tidsperiod och hållas ensamt om det inte kan hållas med ett kompatibelt

hondjur.

Det under kortare tidsperioder är nödvändigt för introduktion av försöksdjur.

SJVFS 2019:9

58

När kompatibilitet mellan försöksdjur inte kunnat uppnås så att de behöver

separeras för återhämtning eller tills ett nytt kompatibelt försöksdjur kan hittas.

När ett försöksdjur ges särskild vård.

För att förhindra smittspridning.

Allmänna råd till 15 §

1. Par och grupper av försöksdjur bör sättas samman av unga försöksdjur.

Försöksdjur som hålls i grupp bör ha möjlighet att söka skydd och komma

utom synhåll från varandra.

2. När kompatibilitet inte har kunnat uppnås och detta har resulterat i

onormala nivåer av aggressivitet, uppenbar viktminskning eller andra

fysiologiska eller beteendemässiga stressreaktioner bör försöksdjur

separeras och om möjligt sättas samman med andra försöksdjur.

3. Om det inte är möjligt att hitta en kompatibel individ bör försöksdjuret

få extra tillgång till annan berikning.

4. Den tid som försöksdjuret hålls individuellt bör i möjligaste mån

minimeras.

5. Syn-, hörsel-, lukt- och/eller känselkontakt mellan försöksdjuren bör

bibehållas även när de hålls individuellt.

16 § Introduktion eller återintroduktion av försöksdjur i etablerade grupper ska

övervakas noggrant och ske på ett sådant sätt att problem med kompatibilitet och

störda sociala relationer undviks.

Inredning och berikning

17 § Försöksdjur ska alltid ha tillgång till lämpligt bäddmaterial samt lämpliga och

för försöksdjuren attraktiva vilo- och sovplatser i sådan mängd att alla försöksdjur kan

vila och sova samtidigt.

Under fortplantningsperioden ska försöksdjuren ha tillgång till lämpligt bomaterial

och boplatser.

18 § Försöksdjur ska hållas i ett utrymme med tillräcklig komplexitet så att de har

möjlighet att utföra ett brett spektrum av naturliga beteenden. Försöksdjuren ska

dessutom ges en viss möjlighet att kontrollera och välja sin miljö för att minska

stressbeteende.

19 § Försöksdjur ska ha tillgång till berikning. Berikningen ska vara anpassad till

försöksdjurens artspecifika och individuella behov. Detta gäller även för de arter som

inte omfattas av de särskilda bestämmelserna i 17–26 kap.

Allmänna råd till 18 och 19 §§

1. De naturliga beteenden som i första hand bör främjas är djurs behov

av rörelse, vila, komfort, sysselsättning, födosök, gömsle och socialt

umgänge. Berikning av miljön kan uppnås genom att ge möjlighet till

t.ex. fysisk aktivitet, undersökande beteenden, samt finmotoriska och

kognitiva aktiviteter som är lämpliga för arten. Rastningsmöjlighet och

inredning som ökar djurens möjlighet att utnyttja utrymmets hela volym

bör också prioriteras.

SJVFS 2019:9

59

2. Utfodringsrutiner och foderanordningar bör vara utformade för att

stimulera födosöksbeteende.

3. Lösa miljöberikningsobjekt bör vara sådana att försöksdjuren kan

undersöka, bära omkring samt bearbeta dem. Berikning bör finnas i

sådan mängd att konkurrens minimeras.

Berikningsplan

20 § På en försöksdjursanläggning ska försöksdjursveterinären eller experten, i

samråd med etolog om sådan finns knuten till verksamheten, ta fram en skriftlig plan

för berikning av försöksdjurens miljö. Planen ska genomföras, regelbundet ses över

och vid behov uppdateras. Planen ska säkerställa att djurens miljö inte understiger

kraven enligt 18 och 19 §§.

Inkompatibla arter

21 § Försöksdjur av arter som är inkompatibla eller som kräver olika

miljöförhållanden får inte hållas i samma rum om de kan störas av varandra, eller om

deras olika behov av miljöförhållanden inte kan tillgodoses.

Rovdjur och bytesdjur

22 § Rovdjur och bytesdjur får inte hållas inom syn-, lukt- eller hörhåll för varandra.

Uppfödning

23 § Nyfödda eller unga försöksdjur ska hållas med modern eller likvärdig ersättare

så länge de behöver en moders mjölk eller omvårdnad.

Foder och vatten

24 § Utrymmet där försöksdjuren utfodras ska vara så stort att alla försöksdjur kan få

tillgång till fodret samtidigt och utformat så att konkurrensen mellan försöksdjuren

begränsas.

25 § Av 2 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) framgår att djur ska ges tillräckligt

med foder och vatten som är av god kvalitet och som är anpassat för arten. Fodret ska

vara smakligt för djuren och ha sådan form samt presenteras så att det uppfyller djurens

beteendebehov. Djuren ska ha fri tillgång till dricksvatten.

Fodret ska hålla god hygienisk kvalitet och vid val av råvaror, tillverkning,

beredning och presentation av fodret ska risken för kemisk, fysisk och mikrobiologisk

förorening minimeras. System för automatisk foderförsörjning ska noga övervakas.

Fodret ska förpackas, transporteras och lagras så att det inte förorenas, försämras

eller förstörs.

26 § Om automatiska dricksvattensystem används ska de regelbundet kontrolleras,

underhållas och spolas igenom. Om burar med hel botten används ska risken för

översvämning minimeras.

SJVFS 2019:9

60

17 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MUS, RÅTTA, GERBIL,

HAMSTER OCH MARSVIN

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om mus, råtta, gerbil, guldhamster, kinesisk

dvärghamster och marsvin.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Mus, råtta, gerbil och hamster bör inte avvänjas före tre veckors ålder.

Marsvin bör inte avvänjas före fyra veckors ålder.

Undantag till grupphållning

2 § Hamster får hållas individuellt.

Inredning och berikning

3 § Försöksdjuren ska hållas i burar med hel botten.

4 § Bobyggnadsmaterial ska alltid finnas tillgängligt.

Foder

5 § Försöksdjuren ska ha tillgång till foder i tillräcklig utsträckning med tanke på

deras snabba ämnesomsättning. Marsvin ska ha daglig tillgång till hö eller annat

grovfoder.

Miljö och klimatreglering

Ventilation och temperatur

6 § Den relativa luftfuktigheten i djurutrymmena ska överstiga 40 procent.

Utrymmeskrav

7 § Försöksdjuren ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1–9. I dessa

tabeller avses med minsta höjd avståndet mellan utrymmets golv och överdel. Denna

höjd ska finnas i mer än 50 procent av utrymmet innan berikningsanordningar har satts

in.

Vid planeringen av ett djurförsök ska djurens tillväxt beaktas så att utrymmet är

tillräckligt stort under hela försöket.

Tabell 1 Mus

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 20

330

60

12

över 20 till 25

330

70

12

över 25 till 30

330

80

12

över 30

330

100

12

SJVFS 2019:9

61

Tabell 2 Mus, uppfödning

Minsta golvyta

(cm 2 )

Extra golvyta

per avkomma

överstigande 10

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

hona med kull

330

-

12

avelspar med kull

380

-

12

trio av stam med

≤5 avkommor/

hona*

500

-

12

trio av stam med

>5 avkommor/

hona*

500

25

12

* fram till avvänjning vid 3 veckors ålder.

Tabell 3 Mus, uppfödning – avvanda möss*

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 20

950

40

12

över 20

1500

30

12

* Avvanda möss får hållas vid dessa högre beläggningsgrader under den korta perioden mellan avvänjning och

förflyttning, under förutsättning att försöksdjuren hålls i större djurutrymmen med lämplig berikning, och att dessa

förhållanden inte orsakar någon brist i välbefinnandet som t.ex. ökade nivåer av aggressivitet, sjuklighet eller

dödlighet, stereotypier och andra beteendestörningar, viktminskning eller andra fysiologiska eller beteendemässiga

stressreaktioner.

Tabell 4 Råtta

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 200

800

200

18

över 200 till 300

800

250

18

över 300 till 400

800

350

18

över 400 till 600

800

450

18

över 600 till 800

1500

600

18

över 800

1800

900

18

Tabell 5 Råtta, uppfödning

Minsta

golvyta

(cm 2 )

Extra

golvyta per

avkomma 8-

10 (cm 2 )

Extra

golvyta per

avkomma

överstigande

10 (cm 2 )

Minsta höjd

(cm)

avelshona med

kull

800

-

-

18

avelspar med kull

1200

-

-

18

trio med ≤4

avkommor/hona

1600

-

-

18

trio med >4

avkommor/hona*

1600

45

30

18

* fram till avvänjning vid 3 veckors ålder.

SJVFS 2019:9

62

Tabell 6 Råtta, uppfödning – avvanda ungar*

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 50

1 500

100

18

över 50 till 100

1 500

125

18

över 100 till 150

1 500

150

18

över 150 till 200

1 500

175

18

högst 100

2 500

100

18

över 100 till 150

2 500

125

18

över 150 till 200

2 500

150

18

* Avvanda råttor får hållas vid dessa högre beläggningsgrader under den korta perioden mellan avvänjning och

förflyttning, under förutsättning att försöksdjuren hålls i större djurutrymmen med lämplig berikning, och att dessa

förhållanden inte orsakar någon brist i välbefinnandet som t.ex. ökade nivåer av aggressivitet, sjuklighet eller

dödlighet, stereotypier och andra beteendestörningar, viktminskning eller andra fysiologiska eller beteendemässiga

stressreaktioner.

Tabell 7 Gerbil

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 40

1200

150

18

över 40 till 150

1200

250

18

över 150

1200

350

18

avelspar eller trio

med kull

1200

-

18

Tabell 8 Hamster

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 60*

1500

100

14

högst 60

800

150

14

över 60 till100

800

200

14

över 100 till 140

800

250

14

över 140

800

320

14

avelspar/hona

med kull

800

-

14

* Gäller vid uppfödning. Avvanda hamstrar får hållas vid dessa högre beläggningsgrader under den korta perioden

mellan avvänjning och förflyttning, under förutsättning att försöksdjuren hålls i större djurutrymmen med lämplig

berikning, och att dessa förhållanden inte orsakar någon brist i välbefinnandet som t.ex. ökade nivåer av

aggressivitet, sjuklighet eller dödlighet, stereotypier och andra beteendestörningar, viktminskning eller andra

fysiologiska eller beteendemässiga stressreaktioner.

Tabell 9 Marsvin

Kroppsvikt (g)

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per djur

(cm 2 )

Minsta höjd (cm)

högst 200

1800

200

23

över 200 till 300

1800

350

23

över 300 till 450

1800

500

23

över 450 till 700

2500

700

23

över 700

2500

900

23

avelspar med kull

2500

*

23

* För varje ytterligare avelshona ska ytterligare 1000 cm2 läggas till.

SJVFS 2019:9

63

18 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KANIN

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om kanin.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

1. Kaniner bör inte avvänjas före sex veckors ålder.

2. Könsmogna hannar bör kastreras före grupphållning.

Inredning

2 § Kaniner äldre än 10 veckor ska ha tillgång till ett upphöjt område. Försöksdjuren

ska kunna ligga och sitta på, samt utan svårighet röra sig på och under det upphöjda

området.

Det upphöjda området enligt första stycket ska ha minst de mått som anges i tabell

4 i 7 §, men får inte vara större än att minst 60 procent av minimigolvytan enligt tabell

2–3 i 7 § har full takhöjd.

3 § Om kaniner yngre än 10 veckors ges tillgång till ett upphöjt område, ska det vara

minst 55 cm × 25 cm. Höjden över golvet ska vara tillräcklig för att försöksdjuren ska

kunna ligga och sitta på, samt utan svårighet röra sig på och under det upphöjda

området.

4 § Om det finns vetenskapliga eller veterinärmedicinska skäl för att inte använda ett

upphöjt område, ska djurutrymmets yta enligt tabell 2 och 3 i 7 § vara 33 procent större

för en ensam kanin och 60 procent större för två kaniner.

Foder

5 § Kaniner ska ha daglig tillgång till grovfoder.

Uppfödning

6 § Avelshonor ska ha tillgång till en bolåda med tak och bobyggnadsmaterial senast

från och med en vecka före beräknad förlossning och till och med minst fyra veckor

därefter.

Utrymmeskrav

7 § Kaniner ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1–4.

Tabell 1 Ungar upp till 10 veckor

Ålder

Minsta golvyta

(cm 2 )

Golvyta per

djur (cm 2 )

Minsta höjd (cm)

Från och med

avvänjning till och med

6 veckor

4000

800

40

Från och med 7 veckor

till och med 10 veckor

4000

1200

40

SJVFS 2019:9

64

Tabell 2 Kaniner över 10 veckor

Slutlig

kroppsvikt

(kg)

Minsta golvyta

för 1-2 djur

(cm 2 )

Minsta tillägg

yta/djur 3-6

individer

(cm 2 )

Minsta tillägg

yta/djur över

6 individer

(cm 2 )

Djurutrymmets

minsta höjd

(cm)

högst 3

3500

3000

2500

45

över 3 till 5

4200

3000

2500

45

över 5

5400

3000

2500

60

Tabell 3 Avelshona med kull

Kaninhonans

vikt (kg)

Minsta

golvyta

(cm 2 )

Tillägg för

bolådor (cm 2 )

Inkl. bolåda

Minsta höjd

(cm)

högst 3

3500

1000

4500

45

över 3 till 5

4200

1200

5400

45

över 5

5400

1400

6800

60

Tabell 4 Storlek på upphöjt område

Slutlig kroppsvikt

(kg)

yta (cm x cm)

Höjd från djurutrymmets

golv (cm)

under 3

55*25

25

Från och med 3 till

och med 5

55*30

25

över 5

60*35

30

19 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KATT

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om katt.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Katter bör inte separeras från modern före 12 veckors ålder.

Tillsyn

2 § Vid den dagliga tillsynen av katter ska social stress speciellt kontrolleras.

Grupphållning

3 § Katter får inte hållas individuellt under mer än 24 timmar.

Katter som visar upprepat aggressivt beteende mot andra katter får hållas

individuellt under en längre period än 24 timmar om det inte går att hitta en kompatibel

individ som sällskap.

SJVFS 2019:9

65

Inredning och berikning

4 § Utrymmet ska vara försett med bolådor eller andra liggplatser på olika nivåer. Alla

katter ska samtidigt få plats att ligga på hyllorna. Hyllorna ska sammanlagt vara minst

så stora som anges i tabell 2 i 10 §.

5 § Det ska finnas tillräckligt antal lådor för avföring och urin. Lådorna ska vara

tillräckligt stora och förses med tillräcklig mängd absorberande material.

6 § Platser för utfodring och avföringslådor ska ligga minst 0,5 meter isär och får inte

byta plats med varandra.

7 § Utrymmet ska vara försett med klösanordningar och klätterstrukturer så att hela

utrymmets volym kan utnyttjas.

Uppfödning

8 § Honor som har ungar under fyra veckors ålder eller som är i de två sista

veckorna av dräktigheten, får hållas individuellt.

9 § En avelshona med ungar ska ha tillgång till bolåda med bäddmaterial.

Utrymmeskrav

10 § Katter ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1-2.

Tabell 1 Katter

Minsta golvyta*

(m 2 )

Per djur

(m 2 )

Höjd (m)

Vuxen katt (äldre än

16 v.)

5

1

2

Hona med kull yngre

än 12 v.

5

2,5

2

Växande djur, 12 – 16

v.

5

0,7

2

* Exklusive hyllor

Tabell 2 Utrymme hylla

Allmänna råd till 10 §

För en hona med kull bör utrymmet ökas gradvis så att inhysningen för

kullar vid 16 veckors ålder uppfyller utrymmeskraven för vuxna katter.

20 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HUND

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om hund.

Minsta yta för första djuret (m 2 )

Tillägg för varje ytterligare djur (m 2 )

0,5

0,25

SJVFS 2019:9

66

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Hundvalpar bör inte separeras från tiken före 8 veckors ålder.

Inredning

2 § Det ska finnas siktbarriärer mellan boxarna. Väggen mot korridoren och del av

väggen mellan boxarna får dock bestå av genomsiktligt material.

3 § Utrymmet ska ha upphöjda liggplatser så att alla hundar samtidigt får plats att

ligga ned.

Uppfödning

4 § Valpningsutrymmet ska vara utformat så att tiken kan förflytta sig bort från val-

parna till en annan avdelning eller till ett upphöjt område.

Utomhusutrymme

5 § Hundar ska ha tillgång till utomhusutrymme.

Första

stycket

gäller

inte

om

Jordbruksverket

i

samband

med

förhandsgodkännandet eller godkännandet av försöksdjursanläggningen har godkänt

att utomhusutrymme saknas.

Hundar som inte har fri tillgång till utomhusutrymme ska rastas utomhus.

Allmänna råd till 5 §

Rastning bör ske minst två gånger per dag med en sammanlagd

rastningstid på minst två timmar.

6 § I utomhusutrymmet ska det finnas lämpligt skydd mot nederbörd, vind och sol.

Dessutom ska marken vara dränerad.

7 § Utomhusutrymmen ska ha upphöjda liggplatser.

Utrymmeskrav

8 § Hundar ska ha tillgång till minst så stort utrymme som framgår av tabell 1. Höjden

ska vara minst 2 m.

Del av utrymmet i första stycket får utgöras av ett utomhusutrymme. Dock måste

hundarna ha tillgång till ett inomhusutrymme som motsvarar minst 50 procent av det

minsta utrymme som hundarna ska ha tillgång till enligt tabell 1.

En digivande tik eller tik med kull ska ha samma utrymme som en ensam tik med

samma vikt. Valparna får sedan hållas kvar på samma utrymme tills de är 12 veckor.

Därefter ska valparna räknas som enskilda individer enligt tabell 1.

Tabell 1 Hund

< 5 kg 5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-40 kg > 40 kg

Utrymme för en hund (m2)

6

10

14

16

18

20

Tillägg för varje extra hund

(m2)

2

3

4

5

6

7

SJVFS 2019:9

67

Om flera hundar av olika storlek hålls i samma utrymme, ska storleken på utrymmet beräknas enligt följande.

Storleken utgår från det utrymme som krävs för en hund av den största storleken (övre raden i tabellen). Till detta

läggs de utrymmen som krävs för varje extra hund i respektive storleksklass (nedre raden i tabellen).

Undantag från utrymmeskrav vid försök

9 § Om den regionala djurförsöksetiska nämnden meddelar undantag enligt 16 kap.

10 § gäller att en hund tillfälligt får hållas individuellt på 2 m2 om den väger under

20 kg och på 4 m2 om den väger över 20 kg. En hund får inte hållas individuellt under

mer än fyra timmar per dygn.

21 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ILLER

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om iller.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Illervalpar bör inte separeras från tiken före åtta veckors ålder.

Inredning

2 § Iller ska ha tillgång till bolådor eller bohålor med lämpligt bomaterial i tillräcklig

omfattning.

3 § Iller får inte hållas på nätgolv.

Uppfödning

4 § En hona med valpar ska under avvänjningsperioden ha tillgång till en plats som är

oåtkomlig för valparna.

Miljö och klimatreglering

Ventilation och temperatur

5 § Illrar som hålls utomhus ska ha bolådor eller bohålor som skyddar mot kyla.

Utrymmeskrav

6 § Illrar ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1.

Tabell 1 Iller

Minsta

utrymme

(m 2 )

Utrymme per

djur (m 2 )

Kortaste sida

(m)

Höjd (m)

Avvanda illrar

2

1

1

1

Hona med kull

2

-

1

1

SJVFS 2019:9

68

22 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PRIMATER

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om primater.

Tillsyn

2 § Primater ska ha tillsyn minst två gånger dagligen. Det ska dessutom finnas per-

manenta övervakningssystem som möjliggör övervakning av samtliga primater.

Systemen ska vara konstruerade så att den som observerar försöksdjuren inte kan ses

eller höras av de försöksdjur som ska övervakas.

Grupphållning

3 § Primater ska hållas i par eller grupp.

Inredning och berikning

4 § Utrymmen för primater ska innehålla visuella barriärer och olika flyktvägar för att

minimera aggression mellan försöksdjuren och inge en känsla av trygghet. Inredningen

ska ge möjlighet för försöksdjuren att uttrycka sina normala beteendebehov, stimulera

rörelse samt tillåta flykt uppåt.

Allmänna råd till 4 §

Lämplig inredning är hyllor, rep, rör och andra strukturer som ökar

utrymmets användbarhet och komplexitet. Hyllor bör placeras på olika

nivåer inom utrymmet.

5 § Berikningen ska vara anpassad till primaternas artspecifika och individuella

behov.

Allmänna råd till 5 §

Lämplig berikning är utfodringsrutiner och foderanordningar som är

utformade för att stimulera födosöksbeteende. Lämplig kompletterande

berikning är föremål som stimulerar undersökande beteenden, samt

finmotoriska och kognitiva aktiviteter. Dessa föremål bör bytas ut och

förändras för att ge variation. Försöksdjuren bör tränas i att ha kontakt

med och samarbeta med människor.

Uppfödning

6 § Unga primater får inte separeras från modern förrän de, beroende på art, är 6–12

månader gamla.

7 § Krabbmakak, rhesusapa, och grön markatta, får inte separeras från modern före

12 månaders ålder. Övriga arter av makaker och markattor får inte separeras från

modern före åtta månaders ålder.

8 § Silkesapor, tamariner och babianer får inte separeras från modern före åtta

månaders ålder. Dödskalleapor ska inte separeras från modern före sex månaders ålder.

SJVFS 2019:9

69

Utomhusutrymme

9 § Primater ska ha tillgång till både inom- och utomhusutrymme. Utomhusutrymmet

ska vara utformat så att det finns lämpligt skydd mot nederbörd, vind och sol.

Vid olämplig väderlek får försöksdjursveterinär, eller i förekommande fall expert,

efter en individuell bedömning, besluta att försöksdjuren inte får vistas utomhus av

djurskyddsskäl eller veterinärmedicinska skäl.

Undantag för utomhusutrymme

10 § Primater får hållas utan tillgång till utomhusutrymme om de används eller ska

användas i djurförsök med

agens tillhörande lägst riskklass 2 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och

allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker, eller

genetiskt modifierade mikroorganismer i L- eller R-verksamhet enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:2) om innesluten användning av

genetiskt modifierade mikroorganismer.

Utrymmeskrav

11 § Primater ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1–3.

Tabell 1 Makaker och markattor

Primatart

Minimiyta

(m 2 )

Minsta

höjd (m)

Minsta volym per

ytterligare djur (m 3 )

Krabbmakak, rhesusapa

och grön markatta*

2,0

2,0

2,0

Krabbmakak, rhesusapa

och grön markatta i grupp

för avel*

4,0

2,0

3,5***

Övriga makaker och

markattor <3 års ålder**

2,0

1,8

1

Övriga makaker och

markattor >3 års ålder*

2,0

1,8

1,8

Övriga makaker och

markattor i grupp för avel

3,5

2,0

3,5***

* I ett djurutrymme med minsta mått får högst två försöksdjur hållas.

** I ett djurutrymme med minsta mått får högst tre försöksdjur hållas.

*** I avelsgrupper krävs ingen ytterligare volymökning för försöksdjur upp till två års ålder som hålls med sin

moder.

Tabell 2 Silkesapor, tamariner och dödskalleapor

Primatart

Minimiyta

(m 2 )

Minsta höjd

(m)

Minsta volym

per ytterligare

djur (m 3 )

Vit silkesapa*

1,0

2,0

0,5

Vit silkesapa, familjegrupp

för avel*

2,0

2,0

0,5**

Övriga silkesapor*

0,5

1,5***

0,2**

Tamariner*

1,5

1,5***

0,2**

SJVFS 2019:9

70

Dödskalleapor*

2,0

1,8

0,5**

* I ett djurutrymme med minsta mått får högst två försöksdjur hållas.

** I avelsgrupper krävs ingen ytterligare volymökning för försöksdjur upp till 5 månader som hålls med sin familj.

*** Djurutrymmets översta del ska vara minst 1,8 m över golvet.

Tabell 3 Babianer

Minimiyta

(m 2 )

Minsta höjd

(m)

Minsta volym per

ytterligare djur (m 3 )

Djur under 4 års ålder*

4

1,8

3

Djur från och med 4 års

ålder*

7

1,8

6

Djur som hålls för

avelsändamål

2

12**

* I ett djurutrymme med minimimått får högst två försöksdjur hållas.

** I avelsgrupper krävs ingen ytterligare volymökning för försöksdjur upp till två års ålder som hålls med sin

moder.

23 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR NÖTKREATUR, FÅR, GET,

GRIS OCH HÄSTDJUR

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om de domesticerade formerna av nötkreatur, får,

getter, grisar och hästdjur.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

1. Får och get bör normalt sett hållas på bete eller på annat sätt ges

tillfälle att vistas ute sommartid.

2. Nötkreatur, får och get bör även annan tid än sommartid ges tillfälle att

vistas ute.

3. Tjurar och kalvar yngre än sex månader bör ges tillfälle att vistas ute.

4. Grisar bör ges tillfälle att vistas ute och djuret bör då ha möjlighet att

kunna reglera sin kroppstemperatur.

5.Hästdjur bör ges tillgång till bete sommartid.

Undantag från grupphållning

2 § Hästdjur får hållas i ensambox, under förutsättning att de har syn-, hörsel-, lukt-

och känselkontakt med andra hästar.

Utomhusutrymme

3 § Hästdjur ska normalt sett ges tillfälle att dagligen röra sig fritt i sina naturliga

gångarter.

Utrymmeskrav

4 § Nötkreatur, får, get och gris ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1–

4.

SJVFS 2019:9

71

Tabell 1 Nötkreatur

Kroppsvikt

(kg)

Djurutry-

mmets

minsta

storlek

(m 2 )

Golvyta

per djur

(m 2 )

Utrymme vid

fodertråg vid fri

utfodring av

nötkreatur utan

horn (m/djur)

Utrymme vid

fodertråg vid

restriktiv

utfodring av

nötkreatur utan

horn (m/djur)

högst 100

2,5

2,3

0,1

0,3

över 100 till

200

4,25

3,4

0,15

0,5

över 200 till

400

6

4,8

0,18

0,6

över 400 till

600

9

7,5

0,21

0,7

över 600 till

800

11

8,75

0,24

0,8

över 800

16

10

0,3

1

Tabell 2 Får och get

Kroppsvikt (kg)

Djurutrymmets

minsta storlek

(m 2 )

Minsta

golvyta/djur (m 2 )

Skiljeväggens

minsta höjd (m)

under 20

1

0,7

1

över 20 till 35

1,5

1

1,2

över 35 till 60

2

1,5

1,2

över 60

3

1,8

1,5

Tabell 3 Utfodringsutrymme för får och get

Kroppsvikt (kg)

Utrymme vid foderbord vid

fri utfodring (m/djur)

Utrymme vid foderbord

vid restriktiv utfodring

(m/djur)

under 35

0,17

0,35

över 35 till 60

0,17

0,45

över 60 samt dräktiga

tackor

0,17

0,5

Tabell 4 Gris

Levande vikt (kg) Djurutrymmets

minsta storlek*

(m 2 )

Minsta golv-

yta/djur (m 2 )

Minsta ligg-

plats per

djur**

(m 2 /djur)

Minsta plats

vid

foderbord

(m/djur)

under 5

2

0,2

0,13

0,17

över 5 till 10

2

0,25

0,16

0,18

över 10 till 20

2

0,35

0,22

0,20

över 20 till 30

2

0,5

0,28

0,22

över 30 till 50

2

0,7

0,40

0,26

SJVFS 2019:9

72

över 50 till 70

3

0,8

0,52

0,29

över 70 till 100

3

1

0,70

0,35

över 100 till 150

4

1,35

1.0

0,44

över 150 till 200

5

2,5

1,3

0,45

Vuxna (kon-

ventionella) galtar

7,5

7,5

6,0

0,50

* Grisar kan begränsas i mindre utrymmen under korta tidsperioder, exempelvis genom att djurutrymmet delas av

med skiljeväggar, om detta är motiverat av veterinärmedicinska eller experimentella skäl, till exempel om det är

nödvändigt med individuell foderkonsumtion.

** Vid termoneutrala förhållanden.

5 § Hästdjur ska ha tillgång till det utrymme som framgår av tabell 5. Den kortaste

sidan av boxen ska vara minst 1,5 gånger djurets mankhöjd. Inomhusutrymmen ska

vara så höga att försöksdjuren kan stegra sig fullständigt.

Tabell 5 Hästdjur

Mankhöjd (m) Minsta golvyta/djur (m 2 /djur)

Djurut-

rymmets

minsta

höjd (m)

För varje djur

som hålls indi-

viduellt eller i

grupper på

upp till tre

djur

För varje djur

som hålls i

grupper på fyra

eller fler djur

Fölningsbox/

sto med föl

1,00 till 1,40

9

6

16

3

1,40 till 1,60

12

9

20

3

över 1,60

16

(2 × mankhöjd)2

20

3

24 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÅGLAR

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om zebrafinkar, duvor, tamhöns, kalkon, ankor,

gäss och vaktlar.

Inredning och berikning

2 § Zebrafinkar och duvor ska kunna flyga korta sträckor. Utrymmena ska därför vara

långa och smala såvida de inte är så stora att detta krav ändå uppfylls.

3 § Tamhöns och duvor ska ha tillgång till sittpinnar i sådan omfattning att alla får

plats att vila samtidigt. Tamhöns ska även ha tillgång till strömedel som kan tillfreds-

ställa deras beteendebehov av att picka, sprätta och sandbada.

4 § Ankor och gäss ska ha tillgång till en damm.

Utrymmeskrav

5 § Fåglar ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1–8.

SJVFS 2019:9

73

Tabell 1 Zebrafinkar

Gruppstorlek

Djurutrymmets

minsta storlek

(m 2 )

Minsta höjd

(cm)

Fodertrågets minsta

längd per fågel (cm)

upp till 6

1

100

2

mellan 7 och 12

1,5

200

2

mellan 13 och 20

2

200

3

för varje ytterligare

fågel utöver 20

0,05

-

1 per 6 fåglar

Tabell 2 Duvor

Gruppstorlek Djur-

utrymmets

minsta

storlek (m²)

Minsta

höjd (cm)

Fodertrågets

minsta längd

per fågel

(cm)

Sittpinnens

minsta

längd per

fågel (cm)

Minsta

yta per

fågel

(m²)

Upp till 6

2

200

5

30

0,33

mellan 7 och

12

3

200

5

30

0,25

för varje

ytterligare

fågel utöver 12

0,15

-

5

30

0,18

Tabell 3 Tamhöns

Kroppsvikt

(g)

Djurutrymmets

minsta storlek

(m 2 )

Minsta yta

per fågel

(m 2 )

Minsta

höjd (cm)

Fodertrågets

minsta längd

per fågel (cm)

Upp till 200

1

0,025

30

3

över 200 till

300

1

0,03

30

3

över 300 till

600

1

0,05

40

7

över 600 till 1

200

2

0,09

50

15

över 1 200 till 1

800

2

0,11

75

15

över 1 800 till 2

400

2

0,13

75

15

över 2 400

2

0,21

75

15

Tabell 4 Kalkon

Alla utrymmets sidor ska vara minst 1,5 m långa.

Kroppsvikt

(kg)

Djurutrymmets

minsta

storlek

(m 2 )

Minsta yta

per

fågel

(m 2 )

Minsta

höjd (cm)

Fodertrågets

minsta

längd

per fågel (cm)

Upp till 0,3

2

0,13

50

3

SJVFS 2019:9

74

över 0,3 till

0,6

2

0,17

50

7

över 0,6 till 1

2

0,3

100

15

över 1 till 4

2

0,35

100

15

över 4 till 8

2

0,4

100

15

över 8 till 12

2

0,5

150

20

över 12 till 16

2

0,55

150

20

över 16 till 20

2

0,6

150

20

över 20

3

1

150

20

Tabell 5 Ankor

Kroppsvikt, g

Djurutrymm

ets minsta

storlek (m 2 )

Yta per

fågel (m 2 ) *

Minsta höjd

(cm)

Fodertrågets

minsta längd

per fågel (cm)

Upp till 300

2

0,1

50

10

över 300 till 1 200

**

2

0,2

200

10

över 1 200 till 3 500

2

0,25

200

15

över 3 500

2

0,5

200

15

* I detta ska det ingå en damm på minst 0,5 m2 per 2 m2 utrymme som är minst 30 cm djup. Dammen kan utgöra

upp till 50 % av djurutrymmets minsta storlek.

** Fåglar som ännu inte är flygfärdiga kan hållas i utrymmen som är minst 75 cm höga.

Tabell 6 Gäss

Kroppsvikt, g

Djurutrymmets

minsta storlek

(m 2 )

Yta per

fågel

(m 2 ) *

Minsta

höjd

(cm)

Fodertrågets

minsta längd

per fågel (cm)

Upp till 500

2

1

200

10

över 500 till 2 000

2

1

200

15

över 2 000

2

1

200

15

* I detta ska det ingå en damm på minst 0,5 m2 per 2 m2 utrymme som är minst 30 cm djup. Dammen kan utgöra

upp till 50 % av djurutrymmets minsta storlek.

Tabell 7 Ankor och gäss, minsta dammstorlek

Yta (m 2 )

Djup (cm)

Ankor

0,5*

30

Gäss

0,5*

mellan 10 och 30

* Dammstorleken räknas per 2 m2-utrymme. Dammen kan utgöra upp till 50 % av djurutrymmets minsta storlek.

SJVFS 2019:9

75

Tabell 8 Vaktlar

Kropps-

vikt (g)

Djurutrymm

ets minsta

storlek (m 2 )

Yta per

fågel som

hålls i par

(m 2 )

Yta per

ytterligare

fågel som

hålls i

grupp (m 2 )

Minsta

höjd

(cm)

Fodertrågets

minsta längd

per fågel (cm)

Upp till

150

1

0,5

0,1

20

4

över 150

1

0,6

0,15

30

4

Undantag från utrymmeskrav vid försök

6 § Om den regionala djurförsöksetiska nämnden meddelar undantag enligt 16 kap.

10 § gäller följande minimimått:

Vid häckningsstudier får par av zebrafinkar hållas i utrymmen med lämplig

berikning där golvytan är minst 0,5 m2 och höjden är minst 40 cm.

Tamhöns får hållas i utrymmen med lämplig berikning och med en golvyta på

minst 0,75 m2, under förutsättning att tätheten i tabell 3 i 5 § följs.

Kalkon får hållas i utrymmen med lämplig berikning och med en golvyta på

minst 0,75 m2 och en höjd på minst 50 cm för fåglar under 0,6 kg, 75 cm för

fåglar under 4 kg och 100 cm för fåglar över 4 kg. Detta gäller under förut-

sättning att tätheten i tabell 4 i 5 § följs.

Ankor och gäss får hållas i mindre utrymmen med lämplig berikning och med

en golvyta på minst 0,75 m2, under förutsättning att tätheten i tabell 5–6 i 5 §

följs.

25 KAP. SÄRSKILDA

BESTÄMMELSER

FÖR

GRODDJUR

OCH

KRÄLDJUR

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om groddjur, marklevande ormar och vattenlevande

sköldpaddor. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte halvakvatiska eller träd- och

marklevande salamandrar.

Inredning och berikning

2 § Helakvatiska groddjur och vattenlevande sköldpaddor ska hållas i vatten. Halv-

akvatiska och marklevande groddjur ska ha tillgång till både land- och vattendel.

3 § Groddjur ska ha tillgång till gömställen som är utformade så att alla försöksdjur

kan gömma sig samtidigt.

Allmänna råd till 2 och 3 §§

Försöksdjur som omfattas av detta kapitel bör ha tillgång till gömställen

eller kamouflerande inredning anpassade efter artens behov. Helakvatiska

groddjur bör ha gömställen på djurutrymmets botten. Vattensköldpaddor

bör ha tillgång till både land- och vattendel. Groddjur som inte är

helakvatiska och marklevande ormar bör ha tillgång till bottenmaterial.

SJVFS 2019:9

76

Bottenmaterialet och dess innehåll av fukt bör vara anpassat efter artens

behov. Trädlevande groddjur bör ha en inredning som gör att de både kan

röra sig och vila ovan mark.

Miljö och klimatreglering

4 § Temperatur-, ljus- och vattenförsörjningen till akvarier och tankar ska anpassas

till de enskilda groddjurens och kräldjurens behov och toleransgränser.

Allmänna råd till 4 §

Temperatur och ljusintensitet samt ljusfrekvens bör anpassas till de

enskilda groddjurens och kräldjurens behov och toleransgränser.

Försöksdjuren bör ha möjlighet att vistas inom områden med olika

termozoner och olika ljusintensitet.

Utrymmeskrav

5 § Försöksdjuren ska ha minst de utrymmen som framgår av tabell 1–5. Om det krävs

får dock mindre individuella tankar användas vid naturlig parning och superovulation.

Utrymmena i tabell 1 gäller vuxna djur. För hållande av juveniler och yngel ska

måtten ändras i proportion till djurens storlek.

Tabell 1 Groddjur av helakvatiska arter

Djurets

längd*,

salamandrar

(cm)

Djurets

längd**,

grodor och

paddor (cm)

Minsta

yta (m²)

Minsta yta

per djur vid

grupp-

hållning (m²)

Minsta

vattendjup

(cm)

Upp till 10

Upp till 5

0,09

0,015

15

11-15

5,5-7,5

0,15

0,025

15

16-20

8-10

0,25

0,04

20

21-40

10,5-20

0,5

0,085

20

41-60

20,5-30

1,0

0,17

30

Mer än 60

Mer än 30

1,5

0,5

50

* Salamandrars längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.

** Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

Tabell 2 Groddjur av halvakvatiska arter

Djurets

längd*

(grodor och

paddor) (cm)

Minsta yta**

(m 2 )

Minsta yta

per djur vid

grupp-

hållning (m 2 )

Minsta

höjd*** (cm)

Minsta

vatten-djup

(cm)

Upp till 5

0,15

0,02

20

10

5,5-7,5

0,35

0,05

30

10

Mer än 7,5

0,4

0,07

30

15

* Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

** En tredjedel land och två tredjedelar vatten där försöksdjuren kan ligga helt under vattenytan.

SJVFS 2019:9

77

*** Mätt från ytan av landdelen upp till innerdelen av terrariets överkant. Djurutrymmenas höjd ska också anpassas

till inredningen.

Tabell 3 Groddjur av trädlevande och marklevande arter

Djurets

längd*

(grodor och

paddor) (cm)

Minsta yta**

(m 2 )

Minsta yta

per djur vid

grupp-

hållning (m 2 )

Minsta

höjd*** (cm)

Minsta

vattendjup

(cm)

Upp till 2,5

0,09

0,01

30

10

3-5

0,15

0,02

30

10

5,5-7,5

0,35

0,05

40

10

8-10

0,4

0,07

40

15

Mer än 10

0,5

0,12

40

15

* Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

** Två tredjedelar land och en tredjedel vatten där försöksdjuren kan ligga helt under vattenytan.

*** Mätt från ytan av landdelen upp till innerdelen av terrariets överkant. Djurutrymmenas höjd ska också anpassas

till inredningen.

Tabell 4 Marklevande ormar

Kroppslängd (cm)

*

Minsta golvyta

(cm 2 )

Minsta yta för varje

ytterligare djur i

grupputrymmet (cm

2 )

Djurutrymmets

minsta höjd

(cm)**

Upp till 30

300

150

10

över 30 till 40

400

200

12

över 40 till 50

600

300

15

över 50 till 75

1200

600

20

över 75

2500

1200

28

* Mätt från nos till stjärtspets.

** Mätt från ytan av landdelen upp till innerdelen av terrariets överkant. Djurutrymmenas höjd ska också anpassas

till inredningen.

Tabell 5 Vattenlevande sköldpaddor

Kroppslängd

(cm) *

Vattenytans

minsta area

(cm 2 )

Minsta tillägg till

vattenytan för varje

ytterligare djur i

grupputrymmet

(cm 2 )

Minsta vatten-

djup (cm)

högst 5

600

100

10

över 5 till 10

1600

300

15

över 10 till 15

3500

600

20

över 15 till 20

6000

1200

30

över 20 till 30

10000

2000

35

över 30

20000

5000

40

* Mätt i en rät linje från skalets framkant till dess bakkant.

SJVFS 2019:9

78

26 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FISK

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller utöver bestämmelserna i 16 kap. och

innehåller specifika bestämmelser om fisk.

Allmänt

2 § Vattnets volym, yta, djup och flöde ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal,

ålder, hälsa, välbefinnande, miljöförhållanden, levnadssätt och utfodringsmetod.

Fiskarna ska kunna simma på ett för arten normalt sätt.

Allmänna råd till 2 §

1.Vattnets volym bör inte understiga 40 liter om inte fiskarten är särskilt

anpassad till vatten av små volymer.

2.Vid förvaring av större fisk, t.ex. torsk, bör akvariet ha en längd av minst

fyra gånger fiskens längd.

3 § Fisk ska hanteras så lite som möjligt.

Grupphållning

4 § Gruppstorlek och sammansättning ska anpassas efter de olika arternas sociala

struktur och behov. Djurtätheten ska baseras på fiskarnas sammantagna behov när det

gäller miljöförhållanden, hälsa och välbefinnande.

Allmänna råd till 4 §

Fisk bör ha minst 1 liter vatten per fisk som är mindre än 5 cm lång och

minst 4 liter vatten per fisk som är 5-10 cm lång. Fisk som är kraftig i

förhållande till sin längd bör ha större vattenvolym per fisk.

Inredning

5 § Ett akvarium eller motsvarande utrymme ska ha en inredning och ett

bottensubstrat som motsvarar det som finns i varje fiskarts naturliga miljö.

6 § Minst en sida av ett akvarium eller motsvarande utrymme ska vara insynsskyddad

om inte inredningen ger fiskarna ett motsvarande skydd.

Uppfödning

7 § Om det vid lekförsök och hållande av yngel krävs särskilt god hygien gäller inte

kraven på berikning i 16 kap. 17–19 §§.

8 § Vid övergång från levande till fabrikstillverkat foder ska yngel ges särskild

uppmärksamhet. Övergången ska ske på ett lämpligt sätt för arten.

SJVFS 2019:9

79

Miljö och klimatreglering

Vattenförsörjning och vattenkvalitet

9 § Vattenförsörjningen till akvarier eller motsvarande utrymmen ska anpassas till de

enskilda fiskarnas behov och toleransgränser. Fisk ska ges tid för att anpassa sig till

förändrad vattenkvalitet.

10 § Vattenkvalitetsparametrarna som t.ex. syrehalt, koldioxidhalt, pH-värde och

salthalt ska hållas på för arten lämpliga nivåer.

Anordningar för syresättning av vattnet ska finnas där så krävs. pH-värdet ska hållas

så stabilt som möjligt. Koncentrationerna av kväveföreningar ska hållas låg. Vattnet

ska filtreras eller behandlas där så är nödvändigt så att ämnen som är farliga för

fiskarna avlägsnas.

11 § Vattnets beskaffenhet ska vara anpassat efter respektive fiskart och fiskarnas

utvecklingsstadium så att fiskarna kan upprätthålla normal aktivitet och normala

fysiologiska processer.

Temperatur

12 § Vattentemperaturen ska vara anpassad efter fiskartens behov och hållas så stabil

som möjligt. Förändringar av temperaturen ska göras gradvis.

Ljud och vibrationer

13 § När så är möjligt ska utrustning som orsakar buller eller vibrationer, såsom

generatorer eller filtreringsanordningar vara åtskilda från akvarier eller motsvarande

utrymmen.

27 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Undantag

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i:

2 kap. 14 §,

5 kap. 2 §,

9 kap. 6 §,

12 kap. 8 och 27 §§,

15 kap. 1-5 och 8-27 §§

16 kap. 13-15 § 1 st., 16-19 och 20-26 §§,

17 kap. 3-7 §§,

18 kap. 2-7 §§,

19 kap. 2-10 §§,

20 kap. 2-8 §§,

21 kap. 2-6 §§,

22 kap. 2-11 §§,

SJVFS 2019:9

80

23 kap. 2-5 §§,

24 kap. 2-5 §§,

25 kap. 2-5 §§, och

26 kap. 2-13 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (2017:40) om försöksdjur upphör att gälla. De allmänna

råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)