SJVFS 2020:6

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:6

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av

förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion;

Utkom från trycket

den 6 mars 2020

Omtryck

beslutade den 5 mars 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 a, 3 och 11 §§

förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet,

2, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 20 och 28 §§utsädesförordningen (2000:1330) samt 6 §

förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.2,

dels att 8 kap 9 § och 9 kap. 9 § och rubriken närmast före 9 kap. 9 § ska

upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 2 och 15 §§, 4 kap. 1, 4 och

17 §§, 5 kap. 1, 4 och 15 §§, 6 kap. 1, 4 och 13 §§, 7 kap. 1, 4 och 10 §§, 8 kap. 6 och

7 §§, 9 kap. 4 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 2 §, rubrikerna närmast före 6

kap. 15 och 7 kap 12 samt bilagorna 2-5 och 7-9 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer i 2 kap. 17 §, 4 kap. 17 a och 17 b §§, 5

kap. 15 a och 15 b §§, 6 kap. 13 a och 13 b §§ samt 7 kap. 10 a och 10 b §§ samt att

det närmast före 2 kap. 17 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 5

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 5

Tillämpningsområde ................................................................................................. 5

Definitioner .............................................................................................................. 6

2 KAP. ALLMÄNNA KRAV FÖR SALUFÖRING OCH PRODUKTION AV

FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR ........................................... 11

Allmänna krav ........................................................................................................ 11

Anmälan av verksamhet ......................................................................................... 11

1 Jfr Kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och

förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för

rådets direktiv 2008/90/EG (EUT L 298, 16.10.2014, s. 12, Celex 32014L0096), senast ändrad genom kommissionens

genomförandedirektiv (EU) 2019/1813 av den 29 oktober 2019 (EUT L 278, 30.10.2019, s. 7, Celex 32019L1813) och

kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG,

66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och

genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial

(EUT L41, 13.2.2020, s. 1, Celex 32020L0177).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2018:16.

SJVFS 2020:6

2

Krav på sorter som ska saluföras ........................................................................... 12

Krav på plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i

produktionsprocessen ............................................................................................. 12

Krav på dokumentation .......................................................................................... 12

Krav på att material av olika kategorier hålls åtskilt.............................................. 13

Krav på att anmäla växtskadegörare ...................................................................... 13

Krav på produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde ........ 13

3 KAP. BESKRIVNING AV SORTER OCH REGISTRERING I SORTLISTAN . 13

Ansökan om fastställande av en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd

beskrivning av en sort samt registrering av den i sortlistan ................................... 13

Registrering av sorter med officiell beskrivning .................................................... 14

Registrering av sorter med officiellt erkänd beskrivning ....................................... 14

Registrering av genetiskt modifierade sorter ......................................................... 15

Giltighetstid för registrering av sorten ................................................................... 16

Förnyelse av en sortregistrering ............................................................................. 16

Avregistrering av en sort ur sortregistret ............................................................... 16

4 KAP. KRAV PÅ PREBASMODERPLANTOR .................................................... 17

Krav för att godkänna prebasmoderplantor............................................................ 17

Krav för att godkänna grundstammar som inte tillhör någon sort som

prebasmoderplantor ................................................................................................ 17

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning ................................................... 18

Krav för att bevara prebasmoderplantor ................................................................ 18

Sundhetskrav för tänkbara prebasmoderplantor..................................................... 19

Sundhetskrav för prebasmoderplantor som produceras genom förnyelse ............. 19

Sundhetskrav för prebasmoderplantor ................................................................... 19

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten............................................ 19

Krav för uppförökning, förnyelse och förökning av prebasmoderplantor ............. 19

Krav för mikroförökning av prebasmoderplantor .................................................. 20

5 KAP. KRAV PÅ PREBASMATERIAL ................................................................ 20

Krav för certifiering av förökningsmaterial som prebasmaterial ........................... 20

Krav för certifiering av grundstammar som inte tillhör någon sort som

prebasmaterial ........................................................................................................ 20

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning ................................................... 21

Krav för att bevara prebasmaterial ......................................................................... 21

Sundhetskrav för prebasmaterial ............................................................................ 22

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten............................................ 22

6 KAP. KRAV PÅ BASMATERIAL ........................................................................ 22

Krav för certifiering av förökningsmaterial som basmaterial ................................ 22

SJVFS 2020:6

3

Krav för att certifiera grundstammar som inte tillhör någon sort som basmaterial 23

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning ................................................... 23

Krav för att bevara basmaterial och basmoderplantor ........................................... 24

Sundhetskrav .......................................................................................................... 24

Krav på jord för basmoderplantor och basmaterial ................................................ 25

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten ............................................ 25

Krav för uppförökning ........................................................................................... 25

7 KAP. KRAV PÅ CERTIFIKATMATERIAL ........................................................ 25

Krav på certifiering av certifikatmaterial ............................................................... 25

Krav för certifiering som certifikatmaterial av grundstammar som inte tillhör

någon sort ............................................................................................................... 26

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning ................................................... 26

Krav för att bevara certifikatmoderplantor ............................................................. 27

Sundhetskrav .......................................................................................................... 27

Krav på jord för certifikatmoderplantor eller certifikatmaterial ............................ 27

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten ............................................ 27

8 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ...................................................................... 27

Villkor för CAC-material ....................................................................................... 27

Villkor för CAC-material i fall där grundstammar inte tillhör någon sort ............. 28

Överensstämmelse med sortbeskrivning ................................................................ 28

Sundhetskrav .......................................................................................................... 28

Krav avseende defekter .......................................................................................... 29

9 KAP. MÄRKNING, FÖLJEDOKUMENT SAMT FÖRSEGLING ...................... 29

Märkning med sort ................................................................................................. 29

Etikett för certifierat material ................................................................................. 29

Följedokument för certifierat material ................................................................... 29

Företagets dokument för CAC-material ................................................................. 30

Undantag från märkningskrav ................................................................................ 30

Försegling av certifierat material ........................................................................... 30

10 KAP. SALUFÖRING AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER ...... 30

11 KAP. KONTROLLÅTGÄRDER .......................................................................... 31

Officiell kontroll ..................................................................................................... 31

12 KAP. ALLMÄNNA UNDANTAG ...................................................................... 31

13 KAP. ANMÄLAN AV ODLING AV FRAGARIA L. .......................................... 32

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ........................................................... 32

BILAGA 1 .................................................................................................................. 34

SJVFS 2020:6

4

LISTA ÖVER DE SLÄKTEN OCH ARTER FÖR VILKA DESSA

FÖRESKRIFTER GÄLLER .................................................................................. 34

BILAGA 2 .................................................................................................................. 35

FÖRTECKNING ÖVER RNQP FÖR VILKA DET KRÄVS

OKULÄRBESIKTNING OCH VID OSÄKERHET PROVTAGNING OCH

ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15-17 §§, 5 KAP. 15 §, 6 KAP. 13 §, 7

KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 § .................................................................................. 35

BILAGA 3 .................................................................................................................. 46

FÖRTECKNING ÖVER RNQP FÖR VILKA DET KRÄVS

OKULÄRBESIKTNING OCH I VISSA FALL PROVTAGNING OCH

ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15-17 §§, 5 KAP. 15 §, 6 KAP. 13 §, 7

KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 § SAMT BILAGA 5 ................................................... 46

BILAGA 4 .................................................................................................................. 54

FÖRTECKNING ÖVER RNQP VARS FÖREKOMST I JORD REGLERAS

GENOM 6 KAP. 15 § OCH 7 KAP. 12 § .............................................................. 54

BILAGA 5 .................................................................................................................. 56

KRAV PÅ ÅTGÄRDER FÖR VARJE SLÄKTE ELLER ART OCH KATEGORI

I ENLIGHET MED 4 KAP. 17 B §, 5 KAP. 15 B §, 6 KAP. 13 B §, 7 KAP. 10 B

§ OCH 8 KAP. 7 § ................................................................................................. 56

BILAGA 6 .................................................................................................................. 88

HÖGSTA TILLÅTNA ANTAL GENERATIONER AV SLÄKTEN OCH ARTER

................................................................................................................................ 88

BILAGA 7 .................................................................................................................. 91

ANSÖKAN OM OFFICIELLT ERKÄND BESKRIVNING, OFFICIELL

BESKRIVNING SAMT INTAGNING I SORTLISTAN .................................... 91

Ansökan om officiellt erkänd beskrivning, officiell beskrivning samt intagning i

sortlistan ................................................................................................................. 91

Komplettering av sortbenämning ........................................................................... 93

Ansökan om återkallande av en ansökan om eller registrering av en växtsort ...... 93

Ansökan om förnyelse av registreringsperiod för växtsort .................................... 94

BILAGA 8 .................................................................................................................. 95

ANMÄLAN TILL REGISTRET ÖVER YRKESMÄSSIG VERKSAMHET SOM

AVSER PLANTOR OCH FRÖER OCH ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE

ELLER CERTIFIERING ...................................................................................... 95

Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer

och ansökan om godkännande och certifiering av plantor och fröer ..................... 95

Ansökan om godkännande eller certifiering av frukt-och bärplantor .................... 96

Anmälan om att företaget upphör .......................................................................... 97

BILAGA 9 .................................................................................................................. 98

KRAV PÅ UTFORMNING AV ETIKETT OCH FÖLJEDOKUMENT ............. 98

A. Allmänna krav på etiketter ................................................................................ 98

SJVFS 2020:6

5

B. Etiketter för certifierat material ......................................................................... 98

C. Följedokumentet för certifierat material ............................................................ 99

D. Etiketter eller följedokument för CAC-material ............................................... 99

E. ............................................................................................................................ 99

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om saluföring av förökningsmaterial för

fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion finns i

1. lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för

trädgårdsnäringen,

2. utsädeslagen (1976:298),

3. växtskyddslagen (1972:318),

4. förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

(trädgårdsförordningen),

5. utsädesförordningen (2000:1330) (utsädesförordningen),

6. förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., och

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober

2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr

1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG,

93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG3.

(SJVFS 2020:6).

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller för yrkesmässig produktion och saluföring inom EU av

1. fruktplantor avsedda för fruktodling och förökningsmaterial av fruktplantor av

de släkten och arter som förtecknas i bilaga 1 och för hybrider av dessa, och

2. grundstammar och andra växtdelar av andra släkten eller arter än de som

förtecknas i bilaga 1 eller hybrider av dessa, om material av släkten eller arter

som förtecknas i bilaga 1 eller hybrider av dessa ympas eller kommer att ympas

på grundstammarna.

3 § Dessa föreskrifter gäller inte för förökningsmaterial eller fruktplantor som

bevisligen är avsedda för export till ett tredjeland, förutsatt att de är identifierade som

sådana och att de hålls tillräckligt åtskilda.

3 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031).

SJVFS 2020:6

6

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Adressid

Ett tilläggsnummer till sökandes person- eller

organisationsnummer som Jordbruksverket tilldelar

sökande med fler verksamheter kopplade till samma

person- eller organisationsnummer.

Analys

En annan typ av undersökning än okulärbesiktning.

Basmaterial

Förökningsmaterial som

1. har producerats,

a) antingen direkt eller i ett känt antal

generationer, genom vegetativ förökning

från prebasmaterial,

b) enligt allmänt accepterade metoder så att

sortens

identitet,

inbegripet

relevanta

pomologiska egenskaper bevaras, och

c) för att förebygga sjukdomar,

2. är avsett för produktion av certifierat material,

3. uppfyller de särskilda krav för basmaterial som

framgår av 6 kap, och

4. uppfyller

kraven

för

certifiering

vid

Jordbruksverkets kontroll.

I direktiv 2008/90/EG4 benämnt elitmaterial.

Basmoderplanta

En moderplanta avsedd för produktion av basmaterial.

CAC-material/

Minimikvalitet

(Conformitas

Agraria

Communitatis)

Förökningsmaterial och fruktplantor som

1. är sortäkta och av tillfredsställande sortrenhet,

2. är avsedda för

a) produktion av förökningsmaterial,

b) produktion av fruktplantor, och/eller

c) produktion av frukter,

3. uppfyller de särskilda krav för CAC-material som

framgår av 8 kap.

Certifierat material

Prebasmaterial, basmaterial och certifikatmaterial.

Certifikatmaterial

1. Förökningsmaterial som

a) har producerats direkt genom vegetativ

förökning

från

basmaterial

eller

prebasmaterial. Om det är avsett för

4 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

SJVFS 2020:6

7

produktion av grundstammar ska det vara

producerat från

i.

utsäde som är certifierat som

basmaterial, eller

ii.

från

certifikatmaterial

av

grundstammar,

b) är avsett för produktion av fruktplantor,

c) uppfyller

de

särskilda

krav

för

certifikatmaterial som framgår av 7 kap.,

och

d) uppfyller kraven för certifiering vid

Jordbruksverkets kontroll.

2. Fruktplantor som

a) har

producerats

direkt

från

förökningsmaterial

som

är

certifikatmaterial,

basmaterial

eller

prebasmaterial,

b) är avsedda för fruktproduktion,

c) uppfyller

de

särskilda

krav

för

certifikatmaterial som framgår av 7 kap.,

och

d) uppfyller kraven för certifiering vid

Jordbruksverkets kontroll.

I direktiv 2008/90/EG5 benämnt certifierat material.

Certifikatmoderplanta

En

moderplanta

avsedd

för

produktion

av

certifikatmaterial.

CPVO

Community Plant Variety Office, dvs. förvaltningsrådet

vid EU:s växtsortsmyndighet.

Defekter

Skador, missfärgningar, sårvävnad och torkskador som

kan påverka kvaliteten och användbarheten som

förökningsmaterial.

Enhetlig sort

En sort som, bortsett från den variation som kan förväntas

till följd av särskilda förhållanden, inte uppvisar några

betydande variationer beträffande

1. de egenskaper som används för att fastställa att

sorten är särskiljbar, samt

2. alla andra egenskaper som används vid

beskrivningen av sorten.

5 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

SJVFS 2020:6

8

EPPO

European

and

Mediterranean

Plant

Protection

Organization, dvs. Växtskyddsorganisationen för Europa

och Medelhavsländerna.

Fastställa en officiell

beskrivning av en sort

Godkänna

en

sort

enligt

utsädesförordningen

(2000:1330) eller enligt förordningen (1977:945) om

trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

(trädgårdsförordningen).

Fenotyp

Förökningsmaterialets eller fruktplantans observerbara

fysiska egenskaper.

Frukt

Frukt, bär eller nötter från de fruktplantor som redovisas

i bilaga 1.

Fruktbärande planta

En planta som har producerats från en moderplanta och

som odlas för produktion av frukt, bär eller nötter för att

göra det möjligt att kontrollera moderplantans sortäkthet.

Fruktplantor

Växter av sådana släkten och arter samt hybrider av dessa

som redovisas i bilaga 1 och som efter saluföring är

avsedda för plantering eller omplantering och produktion

av frukt.

Förnyelse av en

moderplanta

Ersättande av en moderplanta med en vegetativt

producerad dotterplanta.

Företag

Varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt

utövar minst en av följande aktiviteter med avseende på

förökningsmaterial eller fruktplantor:

1. reproduktion

2. produktion

3. bevarande eller behandling

4. import

5. saluföring

I direktiv 2008/90/EG6 benämnt leverantör.

Förökningsmaterial

Utsäde, växtdelar, grundstammar och allt annat

växtmaterial, avsett för förökning och produktion av

fruktplantor.

Genetiskt modifierad

organism

Begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

miljöbalken.

Genotyp

Förökningsmaterialets eller fruktplantans genetiska

uppsättning.

6 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

SJVFS 2020:6

9

In vitro

Förökning och odling på näringsmedium under sterila

förhållanden, där meristem (yttersta tillväxtpunkten) eller

större bit vävnad används.

Kategori

Prebasmaterial, basmaterial, certifikatmaterial eller

CAC-material.

Klon

En planta som är vegetativt förökad med till exempel

stickling, avläggare eller genom ympning och därför har

samma genuppsättning som den ursprungliga plantan.

Kryokonservering

Bevarande av växtmaterial genom nedkylning till

extremt låga temperaturer i syfte att bevara materialets

livskraft.

Laboratorium

Varje anläggning som används för analyser av

förökningsmaterial och fruktplantor.

Mikroförökning

Produktionsmetod för framställning av ett stort antal

genetiskt identiska plantor genom in vitro-odling av

vegetativ växtvävnad.

Moderplanta

En planta som uppfyller de särskilda kraven i dessa

föreskrifter och är avsedd för förökning.

Odlingsförsök

Officiellt prova om en sort är särskiljbar, enhetlig och

stabil.

Officiell kontroll

Kontroll som utförs av det ansvariga officiella organet

eller på dettas ansvar.

Officiell registrering

Registrering av en sort i både den svenska sortlistan och

EU:s sortlista.

Okulärbesiktning

Visuell undersökning av växter eller växtdelar med ögat,

lupp, stereomikroskop eller mikroskop.

Parti

Ett antal enheter av samma produkt som är identifierbara

genom dess homogena sammansättning och ursprung.

Praktiskt taget fri från

defekter

Defekter, som kan försämra kvalitet och användbarhet

hos förökningsmaterial eller fruktplantor, förekommer

inte i högre omfattning än vad som kan förväntas bli

resultatet av och vara förenligt med goda odlings- och

hanteringsmetoder.

Praktiskt taget fri från

skadegörare

Förekomsten av skadegörare på förökningsmaterialet

eller fruktplantorna är tillräckligt låg för att garantera en

godtagbar

kvalitet

och

användbarhet

hos

förökningsmaterialet.

SJVFS 2020:6

10

Prebasmaterial

Förökningsmaterial som

1. har producerats enligt allmänt accepterade

metoder, t.ex. med stöd av protokoll från EPPO

eller motsvarande, erfarenhet eller vetenskapliga

rön för att bevara sortens identitet, inbegripet

relevanta pomologiska egenskaper, och för

förebyggande av sjukdomar,

2. är avsett för produktion av basmaterial eller

certifikatmaterial med undantag av fruktplantor,

3. uppfyller de särskilda krav för prebasmaterial som

framgår av 5 kap., och

4. uppfyller

kraven

för

certifiering

vid

Jordbruksverkets kontroll.

I direktiv 2008/90/EG7 benämnt utgångsmaterial.

Prebasmoderplanta

En moderplanta som är godkänd av Jordbruksverket och

som är avsedd för produktion av prebasmaterial.

RNQP

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare enligt defini-

tionen i artikel 36 i förordningen (EU) 2016/20318.

Saluföring

Försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, erbjudande

till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller

distribution av förökningsmaterial eller fruktplantor för

kommersiellt bruk till tredje part, mot eller utan

ersättning.

SES- eller DUS-

provning

Provning av om sorten är särskiljbar (distinct), stabil

(stable) och tillräckligt enhetlig (uniform).

Sort

En grupp växter, som alla har ett och samma

vetenskapliga namn på lägsta kända nivå, och som kan

1. definieras genom de egenskaper som är ett resultat

av en bestämd genotyp eller kombination av

genotyper,

2. särskiljas från varje annan växtgrupp genom minst

en av dessa egenskaper, och

3. betraktas som en enhet beträffande sin stabilitet

vid förökning.

Stabil sort

De egenskaper som används för att fastställa att sorten är

särskiljbar och alla andra egenskaper som används för att

beskriva sorten visar sig vara oförändrade efter upprepad

7 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

8 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031).

SJVFS 2020:6

11

förökning eller, vid mikroförökning, i slutet av varje

cykel.

Särskiljbar sort

En sort som lätt kan skiljas från alla andra sorter som, vid

det datum då ansökan om fastställande av officiell

beskrivning har kommit in till Jordbruksverket, är

allmänt kända genom de egenskaper som är resultatet av

en viss genotyp eller kombination av genotyper.

Tänkbar

prebasmoderplanta

En moderplanta som företaget avser att försöka få

godkänd som prebasmoderplanta.

UPOV

International Union for the Protection of New Varieties

of Plants, dvs. Internationella unionen för skydd av

växtförädlingsprodukter. (SJVFS 2020:6).

2 KAP. ALLMÄNNA KRAV FÖR SALUFÖRING OCH PRODUKTION AV

FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR

Allmänna krav

1 § För att få saluföra förökningsmaterial och fruktplantor ska företaget anmäla sin

verksamhet enligt 3-8 §§. Företaget ska även uppfylla kraven för märkning och

förpackning enligt 9 kap.

2 § Företaget får endast saluföra

1. förökningsmaterial och fruktplantor som tillhör en viss sort enligt 9 § och som

uppfyller kraven för produktion i 11-16 §§ och 4-8 kap,

2. en grundstam som tillhör en viss art och som uppfyller kraven för produktion i

11-16 §§ och 4-8 kap,

3. förökningsmaterial som har certifierats officiellt som prebasmaterial,

basmaterial eller certifikatmaterial,

4. fruktplantor som har certifierats officiellt som certifikatmaterial, eller

5. förökningsmaterial eller fruktplantor som uppfyller villkoren för att betecknas

som CAC-material.

Anmälan av verksamhet

3 § Av 20 § utsädesförordningen framgår att den som yrkesmässigt förpackar eller

saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

4 § Av 3 § förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och

kvalitet framgår att den som driver företag för produktion av fruktplantor eller är

återförsäljare av fruktplantor ska göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket.

5 § Om ett företag har flera driftställen ska verksamheten på varje driftställe anmälas

var för sig.

6 § Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

12

7 § Företaget ska meddela Jordbruksverket om alla förändringar av uppgifterna som

avses i 3-6 §§.

Företaget ska också anmäla om det byter ägare eller om verksamheten upphör.

8 § Företag som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig

verksamhet ska inte anmäla sig till Jordbruksverket.

Krav på sorter som ska saluföras

9 § De sorter som avses i 2 § 1 ska vara

1. officiellt registrerade och ha en fastställd officiell beskrivning enligt 3 kap. i

dessa föreskrifter,

2. lagligt skyddade genom en växtförädlarrätt enligt bestämmelserna om skydd av

nya sorter, eller

3. allmänt kända.

En sort anses vara allmänt känd om den

a) har registrerats officiellt i en annan medlemsstat,

b) är föremål för en ansökan om officiell registrering i någon medlemsstat

eller för en ansökan om en växtförädlarrätt som avses i 1, eller

c) redan har saluförts före den 30 september 2012 i Sverige eller i en annan

medlemsstat, förutsatt att den är officiellt registrerad och har en officiellt

erkänd beskrivning enligt 3 kap.

10 § Sorter som saknar värde för yrkesmässig produktion av frukt får saluföras om

1. de har en fastställd officiellt erkänd beskrivning,

2. de säljs som CAC-material i Sverige, och

3. det finns en hänvisning till artikel 7.2 andra stycket i direktivet 2008/90/EG9

etiketten eller på följesedeln.

Krav på plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i

produktionsprocessen

11 § Företaget ska ta fram och följa en plan för att identifiera och övervaka kritiska

moment i produktionsprocessen för förökningsmaterial och fruktplantor. Planen ska

vara anpassad till berörda släkten och arter.

Planen ska minst omfatta

1. plantornas lokalisering och antal,

2. odlingsperiod,

3. förökningsmoment, och

4. förpacknings-, lagrings- och transportmoment. (SJVFS 2018:16).

Krav på dokumentation

12 § Företaget ska dokumentera övervakningen av de kritiska moment som

identifierats i planen enligt 11 §.

9 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

SJVFS 2020:6

13

Företag som producerar CAC-material ska också dokumentera fältbesiktningar,

provtagning och analyser.

Dokumentation ska sparas och vara tillgänglig för granskning av Jordbruksverket i

tre år efter att det berörda materialet har producerats.

13 § Företaget ska föra register över sina inköp och sin försäljning vid saluföring av

förökningsmaterial och fruktplantor.

Uppgifterna i registret ska sparas och vara tillgängliga för granskning av

Jordbruksverket i tre år efter saluföringen.

Första och andra styckena gäller inte företag som inte bedriver produktion eller

reproduktion och som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver

yrkesmässig verksamhet.

Krav på att material av olika kategorier hålls åtskilt

14 § Företaget ska se till att förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven

för en viss kategori inte blandas med material av andra kategorier under tillväxten samt

vid upptagning eller avskiljande från moderplantan.

Krav på att anmäla växtskadegörare

15 § Företaget ska utan dröjsmål anmäla till Jordbruksverket när det, i odlingen eller

i lokaler, uppkommer symptom på eller konstaterad förekomst av de skadegörare som

framgår av bilagorna 2-4 till dessa föreskrifter, om det rör sig om en större omfattning

än vad som är tillåtet enligt dessa.

16 § Av 4 § växtskyddslagen (1972:318) och 8 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., framgår att anmälningsplikt gäller i fråga om växtskadegörare som

omfattas av föreskrift enligt 3 § första stycket i förordningen.

Krav på produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

17 § Förökningsmaterial och fruktplantor ska produceras i enlighet med de krav för

produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde som anges i bilaga

5 för att begränsa förekomsten av de RNQP som förtecknas i den bilagan för berörda

släkten och arter. Detta gäller utöver de sundhetskrav och krav på jord som framgår av

4 kap. 15-18 §§, 5 kap. 15-16 §§, 6 kap. 13-15 §§, 7 kap. 10-12 §§ och 8 kap. 6-8 §§.

(SJVFS 2020:6).

3 KAP. BESKRIVNING AV SORTER OCH REGISTRERING I SORTLISTAN

Ansökan om fastställande av en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd

beskrivning av en sort samt registrering av den i sortlistan

1 § Sökanden får ansöka hos Jordbruksverket om att Jordbruksverket ska fastställa

1. en officiell beskrivning av en sort och registrera den i sortlistan, eller

2. en officiellt erkänd beskrivning av en sort och registrera sorten i sortlistan.

2 § Sökanden ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 7. (SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

14

Registrering av sorter med officiell beskrivning

3 § En sort ska registreras i sortlistan som en sort med officiell beskrivning om

1. sorten har en fastställd beskrivning och

2. ett prov av sorten finns tillgängligt.

4 § Av 9 § utsädesförordningen framgår att en växtsort som vid officiell provning av

utsäde visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig kan godkännas samt

registreras i den svenska sortlistan.

5 § Av 1 c § trädgårdsförordningen framgår att en växtsort av fruktplantor ska

godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska

sortlistan om sorten vid en officiell provning har visat sig vara särskiljbar, stabil och

tillräckligt enhetlig.

6 § Officiell provning ska inte utföras om sökanden, till ansökan enligt 1 §, bifogar en

officiell beskrivning som ett ansvarigt officiellt organ i en annan medlemsstat har

fastställt och Jordbruksverket bedömer att dessa uppgifter visar att villkoren för

sortregistrering enligt utsädesförordningen eller trädgårdsförordningen och dessa

föreskrifter är uppfyllda.

7 § Om officiell provning ska utföras ska sökanden, när Jordbruksverket begär det,

lämna ett prov av sortmaterialet till den som ska utföra provningen.

8 § Officiell provning, som inte utförs av Jordbruksverket, ska utföras av det ansvariga

officiella organ i en annan medlemsstat som åtagit sig att utföra sådana provningar.

9 § När det gäller försöksutformning, odlingsförhållanden och vilka sortegenskaper

som minst ska ingå, ska officiell provning utföras enligt de protokoll för provning av

särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som förvaltningsrådet vid CPVO har gett ut

och som gällde när den tekniska provningen påbörjades.

Om inte CPVO har gett ut sådana riktlinjer för den berörda arten, ska den officiella

provningen som avses i första stycket utföras enligt de riktlinjer för särskiljbarhet,

enhetlighet och stabilitet som UPOV har gett ut och som var tillämpliga i början av

den tekniska provningen.

Om varken CPVO eller UPOV har gett ut sådana riktlinjer för den berörda arten

ska nationella bestämmelser tillämpas för officiell provning enligt första stycket.

Registrering av sorter med officiellt erkänd beskrivning

10 § Av 9 a § utsädesförordningen framgår att en växtsort av fruktplantor också får

registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd

beskrivning.

11 § Av 1 c § trädgårdsförordningen framgår att en växtsort av fruktplantor också får

registreras i den svenska sortlistan om den har en officiellt erkänd beskrivning.

12 § En sort får registreras i sortlistan som en sort med officiellt erkänd beskrivning

om

1. den har en fastställd beskrivning,

SJVFS 2020:6

15

2. den har saluförts i Sverige eller någon annan medlemsstat före den 30 september

2012,

3. den inte finns upptagen i någon medlemsstats sortlista som en sort med officiell

beskrivning,

4. den inte skyddas av svensk växtförädlarrätt eller EU:s växtförädlarrätt,

5. den inte är föremål för ansökan om intagning på någon medlemsstats sortlista

eller ansökan om växtförädlarrätt, och

6. den har en sortbeskrivning.

En sortbeskrivning ska minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga 7.

Uppgifterna får bygga på en beskrivning från myndigheter med ansvar för

växtgenetiska resurser eller från organisationer som en medlemsstat godkänt för detta

ändamål.

Uppgifterna får styrkas genom resultat från tidigare officiella eller inofficiella

undersökningar eller kunskap som har erhållits genom praktisk erfarenhet under

odling, förökning och användning.

13 § För att kunna få en officiellt erkänd beskrivning fastställd ska ett prov av sorten

finnas tillgängligt och, på begäran från Jordbruksverket, kunna lämnas till den som

utför officiell provning.

14 § En sort med officiellt erkänd beskrivning ska ha en unik sortbenämning för den

aktuella arten.

15 § Även en sort som saknar värde för kommersiell produktion av frukt får

registreras i det svenska sortregistret som en sort med officiellt erkänd beskrivning om

den uppfyller kraven i 12 § första stycket 1, 12 § första stycket 3-6, 12 § andra och

tredje styckena samt 13-14 §§. (SJVFS 2020:6).

Registrering av genetiskt modifierade sorter

16 § En genetiskt modifierad sort ska registreras i sortregistret om den genetiskt

modifierade organismen som sorten består av uppfyller kraven i detta kapitel samt är

godkänd för

1. odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,

2. utsläppande på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3

kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön, eller

3. odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om

genetiskt modifierade livsmedel och foder10.

17 § Om produkter från fruktplantor eller förökningsmaterial är avsedda att användas

1. som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder11,

eller

2. som eller i foder som omfattas av artikel 15 i samma förordning,

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel

och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel

och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

SJVFS 2020:6

16

får den berörda sorten registreras officiellt endast om livsmedlet eller fodret har

godkänts enligt den förordningen.

Giltighetstid för registrering av sorten

18 § Den maximala giltighetstiden för en sortregistrering är 30 år från och med dagen

för registreringen.

När det gäller genetiskt modifierade sorter begränsas registreringens giltighet till

den period för vilken den genetiskt modifierade organism som sorten består av är

godkänd för

1. odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,

2. att släppas ut på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3

kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön, eller

3. odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om

genetiskt modifierade livsmedel och foder12.

Förnyelse av en sortregistrering

19 § En registrering av en sort får förnyas för ytterligare perioder på maximalt 30 år,

under förutsättning att material av sorten ännu finns tillgängligt.

Om det gäller en genetiskt modifierad sort är förnyelsen dessutom förenad med krav

på att motsvarande genetiskt modifierade organism är fortsatt godkänd för

1. odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,

2. att släppas ut på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3

kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön, eller

3. odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om

genetiskt modifierade livsmedel och foder13.

Giltighetstiden för förnyelsen ska vara begränsad till godkännandeperioden för den

genetiskt modifierade organismen i fråga.

20 § För förnyelse av registrering ska sökanden lämna en skriftlig ansökan till

Jordbruksverket. Ansökan ska åtföljas av bevis på att villkoren i 19 § är uppfyllda.

Undantag får göras från första stycket om Jordbruksverket anser att en förnyelse av

registreringen av en sort bidrar till att bevara den genetiska mångfalden, en hållbar

produktion eller har något annat allmänintresse.

Avregistrering av en sort ur sortregistret

21 § En sort ska avregistreras ur sortregistret om

1. villkoren för registrering enligt 3 § 2 samt 4-6 §§ inte längre är uppfyllda för

en sort med officiell beskrivning eller om villkoren för registrering enligt 12 §

6 och 13 § inte längre är uppfyllda för en sort med officiellt erkänd beskrivning,

2. villkoren för genetiskt modifierade sorter eller organismer enligt 16-17 §§ inte

längre är uppfyllda,

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel

och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel

och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

SJVFS 2020:6

17

3. det vid tidpunkten för ansökan om registrering eller under bedömningen

lämnades osanna eller bedrägliga uppgifter om förhållanden som legat till

grund för beslutet om registrering, eller

4. upprätthållaren av sorten begär det.

4 KAP. KRAV PÅ PREBASMODERPLANTOR

Krav för att godkänna prebasmoderplantor

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om godkännande av plantor som

prebasmoderplantor.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

2 § Plantor uppfyller kraven för att bli godkända som prebasmoderplantor om de

1. motsvarar sortbeskrivningen i 7-9 §§,

2. bevaras enligt 10-14 §§,

3. uppfyller sundhetskraven enligt 15-18 §§, och

4. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 19 §.

3 § Företaget ska se till att prebasmoderplantor som inte uppfyller kraven enligt 7-19

§§ inte befinner sig i närheten av andra prebasmoderplantor. De avlägsnade

prebasmoderplantorna får användas som basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-

material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa

föreskrifter.

I stället för att avlägsna plantorna i fråga får företaget vidta lämpliga åtgärder för

att se till att de åter uppfyller kraven för prebasmoderplantor.

Krav för att godkänna grundstammar som inte tillhör någon sort som

prebasmoderplantor

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om godkännande av grundstammar,

som inte tillhör någon sort, som prebasmoderplantor.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

5 § Grundstammar som inte tillhör någon sort uppfyller kraven för att bli godkända

som prebasmoderplantor om de

1. motsvarar artbeskrivningen,

2. bevaras enligt 10-14 §§,

3. uppfyller sundhetskraven enligt 15-18 §§, och

4. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 19 §. (SJVFS 2018:16).

6 § Företaget ska se till att grundstammar som utgör prebasmoderplantor, men som

inte längre uppfyller kraven enligt 10-19 §§, inte befinner sig i närheten av andra

prebasmoderplantor. De avlägsnade grundstammarna får användas som basmaterial,

certifikatmaterial eller CAC-material förutsatt att de uppfyller kraven för respektive

kategori enligt dessa föreskrifter.

Istället för att avlägsna grundstammarna får företaget vidta lämpliga åtgärder för att

se till att de åter uppfyller kraven för prebasmoderplantor.

SJVFS 2020:6

18

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

7 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats

nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,

2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan

om registrering i någon annan medlemsstat,

3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller

4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i

ett nationellt register.

Även efter förnyelse ska de prebasmoderplantor, som blivit resultatet av förnyelsen,

motsvara sortbeskrivningen. (SJVFS 2018:16).

8 § När 7 § 2 eller 3 är tillämpliga får prebasmoderplantor godkännas endast om sorten

är beskriven i en rapport, som utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller i ett

tredjeland och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I

avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som

framställs av den inte saluföras som prebasmaterial, basmaterial eller

certifikatmaterial, utan endast användas för produktion av basmaterial eller

certifikatmaterial.

9 § I de fall beskrivningen av sortens egenskaper i sortbeskrivningen endast utgår från

egenskaperna hos den fruktbärande plantan, ska frukten hos en fruktbärande planta

som producerats från en prebasmoderplanta motsvara sortbeskrivningen. Dessa

fruktbärande plantor ska hållas åtskilda från prebasmaterial och prebasmoderplantor.

Krav för att bevara prebasmoderplantor

10 § Företaget ska bevara prebasmoderplantor i anläggningar som är anpassade till de

berörda släktena eller arterna. Förökningsmaterialet och plantorna ska vara skyddade

mot insektsangrepp, luftburna infektioner och alla andra tänkbara källor till defekter

under hela produktionsprocessen.

Tänkbara prebasmoderplantor ska skyddas från insektsangrepp och hållas fysiskt

isolerade från prebasmoderplantor i de anläggningar som avses i första stycket, till

dess att alla analyser avseende efterlevnad av 15 § har avslutats.

11 § Företaget ska bevara prebasmoderplantor på ett sätt som garanterar att de kan

identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen.

12 § Företaget ska odla eller producera prebasmoderplantor isolerat från marken, i

krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat. Plantorna ska märkas

med etiketter som gör att de kan spåras.

13 § Prebasmoderplantor får bevaras genom kryokonservering.

14 § Företaget får bara använda en prebasmoderplanta under en period som har

beräknats utifrån

1. sortens stabilitet,

2. miljöförhållandena under odlingen, eller

3. andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

SJVFS 2020:6

19

Sundhetskrav för tänkbara prebasmoderplantor

15 § Tänkbara prebasmoderplantor ska vara fria från de skadegörare som förtecknas

i bilaga 2 och bilaga 3.

Sundhetskrav för prebasmoderplantor som produceras genom förnyelse

16 § Prebasmoderplantor som har producerats genom förnyelse ska vara fria från de

skadegörare som förtecknas i bilaga 2.

Prebasmoderplantor som har producerats genom förnyelse ska även vara fria från

de virus och viroider som förtecknas i bilaga 3.

Sundhetskrav för prebasmoderplantor

17 § Prebasmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av anläggningar,

frilandsodlingar och partier vara fria från de RNQP som förtecknas för berörda släkten

och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

17 a § Om analysresultat visar att prebasmoderplantorna är angripna av någon av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna de angripna

prebasmoderplantorna så att de inte befinner sig i närheten av andra

prebasmoderplantor eller prebasplantor enligt 4 kap. 3 eller 6 §§ eller vidta lämpliga

åtgärder enligt bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

17 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 17 § uppfylls för berörda släkten,

arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

18 § Prebasmoderplantor under kryokonservering omfattas inte av kraven i 17 §.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

19 § Prebasmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning vara praktiskt

taget fria från defekter.

Krav för uppförökning, förnyelse och förökning av prebasmoderplantor

20 § Företaget får uppföröka eller förnya sådana prebasmoderplantor som

Jordbruksverket har godkänt.

21 § Företaget får föröka prebasmoderplantor för att producera prebasmaterial.

22 § Företaget ska använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända

protokoll för uppförökning, förnyelse och förökning av prebasmoderplantor. Om det

inte finns några sådana protokoll ska företaget använda relevanta protokoll som

Jordbruksverket har fastställt.

23 § Företaget får endast förnya prebasmoderplantor inom den period som avses i 14

§.

SJVFS 2020:6

20

Krav för mikroförökning av prebasmoderplantor

24 § Företaget ska använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända

protokoll för sådan uppförökning, förnyelse och förökning som sker genom mikro-

förökning av prebasmoderplantor, i syfte att producera prebasmaterial eller nya

prebasmoderplantor.

Om det inte finns några sådana protokoll ska företaget använda relevanta protokoll

som fastställts av Jordbruksverket.

5 KAP. KRAV PÅ PREBASMATERIAL

Krav för certifiering av förökningsmaterial som prebasmaterial

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av förökningsmaterial

som prebasmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

2 § Förökningsmaterial uppfyller kravet för att certifieras som prebasmaterial om

förökningsmaterialet

1. har antingen producerats från en prebasmoderplanta som Jordbruksverket har

godkänt enligt 4 kap. 1§ eller producerats direkt från en prebasmoderplanta som

har tagits fram genom uppförökning enligt 4 kap. 20-23 §§ eller mikroförökning

enligt 4 kap. 24 §,

2. motsvarar sortbeskrivningen i 8-9 §§,

3. bevaras enligt 10-14 §§,

4. uppfyller sundhetskraven i 15-16 §§, och

5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 17 §.

Första stycket gäller inte grundstammar som inte tillhör någon sort. För dem gäller

4-7 §§.

3 § Företaget ska se till att prebasmaterial som inte uppfyller kraven enligt 8-17 §§

inte befinner sig i närheten av annat prebasmaterial. Det avlägsnade prebasmaterialet

får användas som basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt att det

uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna materialet i fråga får företaget vidta lämpliga åtgärder för

att se till att det åter uppfyller kraven för prebasmaterial.

Krav för certifiering av grundstammar som inte tillhör någon sort som

prebasmaterial

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering som prebasmaterial av

grundstammar som inte tillhör någon sort.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

5 § En grundstam som inte tillhör någon sort uppfyller kraven för att certifieras som

prebasmaterial om grundstammen

1. har producerats direkt från en moderplanta genom vegetativ eller sexuell

förökning. Vid sexuell förökning ska pollinerande träd (pollengivare)

produceras direkt från en moderplanta genom vegetativ förökning,

SJVFS 2020:6

21

2. överensstämmer med artbeskrivningen,

3. bevaras enligt 10-14 §§,

4. uppfyller sundhetskraven i 15-16 §§, och

5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 17 §.

6 § Den moderplanta som avses i 5 § första stycket 1 ska antingen ha godtagits av

Jordbruksverket enligt 4 kap. 4 § eller ha uppförökats av företaget enligt 4 kap. 20-23

§§ eller genom mikroförökning enligt 24 §§.

7 § Företaget ska se till att grundstammar som utgör prebasmaterial, men som inte

längre uppfyller kraven enligt 10-17 §§, inte befinner sig i närheten av annat

prebasmaterial. De avlägsnade grundstammarna får användas som basmaterial,

certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive

kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna grundstammarna får företaget vidta lämpliga åtgärder för

att se till att de åter uppfyller kraven för prebasmaterial.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

8 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats

nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,

2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan

om registrering i någon annan medlemsstat,

3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller

4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i

ett nationellt register. (SJVFS 2018:16).

9 § När 8 § 2 eller 3 är tillämpliga får prebasmoderplantor godkännas endast om sorten

är beskriven i en rapport, som har utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller

i ett tredjeland och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I

avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som

framställs av den inte saluföras som prebasmaterial, basmaterial eller

certifikatmaterial, utan endast användas för produktion av basmaterial eller

certifikatmaterial. (SJVFS 2018:16).

Krav för att bevara prebasmaterial

10 § Företaget ska bevara prebasmaterial i anläggningar som är anpassade till de

berörda släktena eller arterna. Förökningsmaterialet och plantorna ska vara skyddade

mot insektsangrepp, luftburna infektioner och alla andra tänkbara källor till defekter

under hela produktionsprocessen.

11 § Företaget ska bevara prebasmaterial på ett sätt som garanterar att de kan

identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen.

12 § Företaget ska odla eller producera prebasmaterial isolerat från marken, i krukor

med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat. Materialet ska märkas med

etiketter som gör att de kan spåras.

SJVFS 2020:6

22

13 § Prebasmaterial får bevaras genom kryokonservering.

14 § Företaget får bara använda prebasmoderplantor för att producera prebasmaterial

under en period som har beräknats utifrån

1. sortens stabilitet,

2. miljöförhållandena under odlingen, eller

3. andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

Sundhetskrav för prebasmaterial

15 § Prebasmaterial ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av anläggningar,

frilandsodlingar och partier vara fritt från de RNQP som förtecknas för berörda släkten

och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

15 a § Om analysresultat visar att prebasmaterialet är angripet av någon av de RNQP

som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna det angripna prebasmaterialet

så att det inte befinner sig i närheten av andra prebasmoderplantor eller prebasplantor

enligt 5 kap. 3 eller 7 §§ eller vidta lämpliga åtgärder enligt bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

15 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 15 § uppfylls för berörda släkten,

arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

16 § Prebasmaterial under kryokonservering omfattas inte av kraven i 15 §.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

17 § Prebasmaterial ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning vara praktiskt taget

fritt från defekter.

6 KAP. KRAV PÅ BASMATERIAL

Krav för certifiering av förökningsmaterial som basmaterial

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av förökningsmaterial

som basmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

2 § Förökningsmaterial uppfyller kraven för att certifieras som basmaterial, om det

1. har producerats från en basmoderplanta som har producerats

a) från prebasmaterial eller

b) genom uppförökning av en basmoderplanta som har tagits fram enligt 17-

19 §§

2. motsvarar sortbeskrivningen enligt 7-8 §§,

3. bevaras enligt 10-12 §§,

4. uppfyller sundhetskraven enligt 13-14 §§,

5. odlas i jord som uppfyller kraven enligt 15 §,

6. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 16 §, och

7. uppfyller särskilda villkor för förökning enligt 17-19 §§.

SJVFS 2020:6

23

Första stycket gäller inte grundstammar som inte tillhör någon sort. För dem gäller

4-6 §§.

3 § Företaget ska se till att basmaterial eller basmoderplantor som inte längre

uppfyller kraven i 7-8, 10 samt 13-16 §§ inte befinner sig i närheten av annat

basmaterial och andra basmoderplantor. Det avlägsnade basmaterialet eller

basmoderplantorna får användas som certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt

att materialet eller plantorna uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa

föreskrifter.

I stället för att avlägsna basmaterialet eller basmoderplantorna i fråga får företaget

vidta lämpliga åtgärder för att se till att materialet eller plantorna åter uppfyller kraven

för basmaterial.

Krav för att certifiera grundstammar som inte tillhör någon sort som basmaterial

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av grundstammar som

inte tillhör någon sort som basmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

5 § Grundstammar som inte tillhör någon sort uppfyller kraven för att certifieras som

basmaterial om de

1. överensstämmer med artbeskrivningen,

2. bevaras enligt 9-12 §§,

3. uppfyller sundhetskraven enligt 13-14 §§,

4. odlas i jord som uppfyller kraven enligt 15 §,

5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 16 §, och

6. uppfyller särskilda villkor för förökning enligt 17-19 §§.

6 § Företaget ska se till så att grundstammar, som inte tillhör någon sort och som

består av basmaterial eller basmoderplantor som inte längre uppfyller kraven i 9-10

och 13-16 §§, inte befinner sig i närheten av annat basmaterial eller andra

basmoderplantor. De grundstammar som tas bort får användas som certifierat material

eller CAC-material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt

dessa föreskrifter.

I stället för att ta bort grundstammarna får företaget vidta lämpliga åtgärder för att

se till att de åter uppfyller kraven.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

7 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats

nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,

2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan

om registrering i någon annan medlemsstat enligt vad som avses i 3 kap. 2 §,

3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller

4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i

ett nationellt register.

5. Även efter förnyelse ska de basmoderplantor, som blivit resultatet av

förnyelsen, motsvara sortbeskrivningen. (SJVFS 2018:16).

SJVFS 2020:6

24

8 § När 7 § 2 eller 3 är tillämplig får basmoderplantor godkännas endast om sorten är

beskriven i en rapport, som har utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller i

ett annat land och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I

avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som

framställs av den inte saluföras som basmaterial eller certifikatmaterial, utan endast

användas för produktion av basmaterial eller certifikatmaterial. (SJVFS 2018:16).

Krav för att bevara basmaterial och basmoderplantor

9 § Företaget ska bevara basmaterial av grundstammar på ett sätt som garanterar att

det kan identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen. (SJVFS 2018:16).

10 § Företaget får bara använda basmoderplantor under en period som har beräknats

utifrån

1. sortens stabilitet, eller

2. miljöförhållandena under odlingen och andra faktorer som påverkar sortens

stabilitet.

11 § Basmaterial och basmoderplantor ska bevaras på fält som är isolerade från

potentiella källor till infektion via

1. luftburna vektorer,

2. rotkontakt,

3. korsinfektion genom maskiner,

4. ympverktyg, och

5. andra möjliga källor för infektioner. (SJVFS 2018:16).

12 § Isoleringsavståndet för de fält som avses i 11 § ska bestämmas med hänsyn till

regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av skadegörare i det

berörda området och de relevanta risker som fastställts av Jordbruksverket efter en

officiell kontroll.

Sundhetskrav

13 § Basmaterial och basmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av

anläggningar, frilandsodlingar och partier vara fria från de RNQP som förtecknas för

berörda släkten och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. (SJVFS

2020:6).

13 a § Om analysresultat visar att basmaterialet eller basmoderplantorna är angripna

av någon av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna det

angripna basmaterialet eller de angripna basmoderplantorna så att de inte befinner sig

i närheten av annat basmaterial eller andra basmoderplantor enligt 6 kap. 3 eller 6 §§

eller vidta lämpliga åtgärder enligt bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

13 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 13 § uppfylls för berörda släkten,

arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

14 § Basmaterial och basmoderplantor under kryokonservering omfattas inte av

kraven i 13 §.

SJVFS 2020:6

25

Krav på jord för basmoderplantor och basmaterial

15 § Basmaterial och basmoderplantor får endast odlas i jord som är fri från samtliga

skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för berörda släkten och arter.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

16 § Basmaterial och basmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning

vara praktiskt taget fria från defekter.

Krav för uppförökning

17 § Företaget får uppföröka basmoderplantor som produceras från prebasmaterial

enligt 2 § 1 a, i så många generationer som krävs för att få fram det antal

basmoderplantor som behövs.

Företag ska uppföröka basmoderplantorna på det sätt som gäller enligt 4 kap. 20-

23 §§ eller genom mikroförökning på det sätt som gäller enligt 4 kap. 24 §.

Högsta tillåtna antal generationer och längsta tillåtna livstid för basmoderplantor

ska vara de värden som anges i bilaga 6.

18 § Om det är tillåtet enligt 17 § med flera generationer av basmoderplantor, får varje

generation, utom den första, vara producerad från vilken som helst av de föregående

generationerna.

19 § Förökningsmaterial av olika generationer ska förvaras åtskilda från varandra.

7 KAP. KRAV PÅ CERTIFIKATMATERIAL

Krav på certifiering av certifikatmaterial

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av förökningsmaterial

och fruktplantor som certifikatmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

2 § Förökningsmaterial och fruktplantor uppfyller kraven för att certifieras som

certifikatmaterial om de

1. har producerats från en certifikatmoderplanta som odlats i jord som uppfyller

kraven i 12 § och som i sin tur har producerats från prebasmaterial eller

basmaterial,

2. motsvarar sortbeskrivningen i 7-8 §§,

3. bevaras enligt 9 §,

4. uppfyller sundhetskraven enligt 10-11 §§, och

5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 13 §.

Första stycket gäller inte grundstammar som inte tillhör någon sort. För dem gäller

4-6 §§.

3 § Företaget ska se till att certifikatmaterial eller certifikatmoderplantor som inte

längre uppfyller kraven i 7-13 §§ inte befinner sig i närheten av annat certifikatmaterial

och andra certifikatmoderplantor. Certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna

SJVFS 2020:6

26

som företaget har avlägsnat får användas som CAC-material, förutsatt att materialet

eller plantorna uppfyller kraven i 8 kap.

I stället för att avlägsna certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna i fråga

får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att materialet eller plantorna åter

uppfyller kraven för certifikatmaterial.

Krav för certifiering som certifikatmaterial av grundstammar som inte tillhör

någon sort

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av grundstammar som

inte tillhör någon sort som certifikatmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

5 § Grundstammar som inte tillhör någon sort ska certifieras av Jordbruksverket som

certifikatmaterial på begäran av företaget om de

1. överensstämmer med artbeskrivningen,

2. bevaras enligt 9 §,

3. uppfyller sundhetskraven enligt 10-11 §§,

4. produceras från en certifikatmoderplanta för vilka kraven avseende jord

uppfylls enligt 12 §, och

5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 13 §.

6 § Om certifikatmaterial eller certifikatmoderplantor, som utgörs av grundstammar

som inte tillhör någon sort, inte längre uppfyller kraven i 9-13 §§ ska företaget se till

att de inte befinner sig i närheten av annat certifikatmaterial eller andra

certifikatmoderplantor. Certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna som företag

har avlägsnat får användas som CAC-material, förutsatt att det uppfyller kraven i

kapitel 8.

I stället för att avlägsna grundstammarna får företag vidta lämpliga åtgärder för att

se till att de åter uppfyller kraven för certifikatmaterial.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

7 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats

nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,

2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan

om registrering i någon annan medlemsstat,

3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller

4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i

ett nationellt register.

Även efter förnyelse ska de certifikatmoderplantor, som blivit resultatet av

förnyelsen, motsvara sortbeskrivningen. (SJVFS 2018:16).

8 § När 7 § 2 eller 3 är tillämplig får certifikatmoderplantor godkännas endast om

sorten är beskriven i en rapport, som utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU

eller i ett annat land och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och

stabil. I avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material

som framställs av den inte saluföras som certifikatmaterial, utan endast användas för

produktion av certifikatmaterial. (SJVFS 2018:16).

SJVFS 2020:6

27

Krav för att bevara certifikatmoderplantor

9 § Företaget får bara använda certifikatmoderplantor

1. under en period som har beräknats utifrån

2. sortens stabilitet, eller

3. miljöförhållandena under odlingen och andra faktorer som påverkar sortens

stabilitet.

Sundhetskrav

10 § Certifikatmaterial eller certifikatmoderplantor ska vid Jordbruksverkets

okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier vara fria från de RNQP

som förtecknas för berörda släkten och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av

kraven i bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

10 a § Om analysresultat visar att certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna

är angripna av någon av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget

avlägsna det angripna certifikatmaterialet eller de angripna certifikatmoderplantorna

så att de inte befinner sig i närheten av annat certifikatmaterial eller andra

certifikatmoderplantor enligt 7 kap. 3 eller 6 §§ eller vidta lämpliga åtgärder enligt

bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

10 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 10 § uppfylls för berörda släkten,

arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

11 § Certifikatmaterial och certifikatmoderplantor under kryokonservering omfattas

inte av kraven i 10 §.

Krav på jord för certifikatmoderplantor eller certifikatmaterial

12 § Certifikatmoderplantor får endast odlas i jord som är fri från samtliga

skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för berörda släkten och arter.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

13 § Certifikatmaterial och certifikatmoderplantor ska vid Jordbruksverkets

okulärbesiktning vara praktiskt taget fria från defekter. (SJVFS 2018:16).

8 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för CAC-material

1 § Företaget får saluföra förökningsmaterial och fruktplantor som CAC-material

endast om materialet

1. har producerats från en identifierad källa för material som företaget har

dokumenterat,

2. överensstämmer med sortbeskrivningen enligt 5 §,

3. uppfyller sundhetskraven i 6-9 §§, och

4. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 10 §.

SJVFS 2020:6

28

Första stycket gäller inte grundstammar av CAC-material som inte tillhör någon

sort. För dem gäller 3-4 §§.

2 § Om CAC-material inte längre uppfyller kraven i 1 § ska företaget avlägsna det

berörda materialet från annat CAC-material eller vidta lämpliga åtgärder för att

säkerställa att materialet åter uppfyller kraven för CAC-material.

Villkor för CAC-material i fall där grundstammar inte tillhör någon sort

3 § När det gäller grundstammar som inte tillhör någon sort ska företaget vidta

åtgärder så att CAC-materialet

1. överensstämmer med artbeskrivningen,

2. uppfyller sundhetskraven i 6-9 §§, och

3. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 10 §.

4 § Om CAC-material, i fall där grundstammen inte tillhör någon sort, inte längre

uppfyller kraven i 3 § ska företaget avlägsna det berörda materialet från annat CAC-

material eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att materialet åter uppfyller

kraven.

Överensstämmelse med sortbeskrivning

5 § Företaget ska fastställa, och därefter regelbundet kontrollera, att CAC-materialet

överensstämmer med sortbeskrivningen genom en bedömning av sortens egenskaper.

Bedömningen ska baseras på

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i sortlistan enligt 3

kap. 3 § och sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,

2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan

om registrering i någon medlemsstat enligt vad som avses i 3 kap. 2 §,

3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller

4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i

ett nationellt register.

Sundhetskrav

6 § CAC-material ska vara praktiskt taget fritt från de skadegörare som förtecknas i

bilagorna 2 och 3 för respektive släkten och arter om inget annat anges i bilaga 5.

Företaget ska kontrollera detta genom okulärbesiktning av CAC-materialet på

anläggningar samt i frilandsodlingar och i partier i produktionsledet.

Företaget ska ta prov av den identifierade källan för materialet eller av CAC-

materialet och skicka för analys av de RNQP som förtecknas i bilaga 3. Företaget ska

följa kraven i bilaga 5 för berörda släkten, arter och kategorier vid provtagningen.

Företaget ska ta prov på berörd identifierad källa för materialet eller av berört CAC-

material för analys om företaget misstänker att RNQP som förtecknas i bilaga 2

förekommer.

Efter produktionsledet får företaget endast saluföra CAC-förökningsmaterial och

CAC-plantor i partier, om förökningsmaterialet eller plantorna vid okulärbesiktning är

fria från tecken eller symptom på sådana RNQP som förtecknas bilaga 2 och 3. (SJVFS

2020:6).

SJVFS 2020:6

29

7 § Företaget ska vidta de åtgärder som anges i bilaga 5 för att säkerställa att kraven

i 6 § uppfylls för berörda släkten, arter och kategorier. (SJVFS 2020:6).

8 § CAC-material under kryokonservering omfattas inte av kraven i 6 §.

9 § har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

Krav avseende defekter

10 § Företaget ska genom okulärbesiktning kontrollera att CAC-material är praktiskt

taget fritt från defekter.

9 KAP. MÄRKNING, FÖLJEDOKUMENT SAMT FÖRSEGLING

Märkning med sort

1 § Av 2 § trädgårdsförordningen framgår att växter som omfattas av förordningen i

alla handelsled ska vara försedda med uppgift om sort och kvalitet.

2 § När materialet är en grundstam som inte tillhör någon sort ska grundstammen

vara märkt med den art eller arthybrid som grundstammen tillhör.

3 § Utsäde ska vara märkt med uppgift om sort.

Etikett för certifierat material

4 § I del A och B i bilaga 9 framgår vilka krav på etiketten för prebasmaterial,

basmaterial och certifikatmaterial som följer av artikel 83.5 i förordning (EU)

2016/2031. Av samma artikel i förordning (EU) 2016/2031 följer att växtpasset ska

ingå i etiketten. (SJVFS 2020:6).

5 § Etiketten ska fästas på de plantor och växtdelar som ska saluföras. Om

förökningsmaterial eller fruktplantor ska saluföras i en förpackning, bunt eller

behållare ska etiketten fästas på förpackningen, bunten eller behållaren.

Förökningsmaterial eller fruktplantor som ingår i samma parti får saluföras med en

enda etikett om etiketten fästs på den förpackning, bunt eller behållare som bildas av

förökningsmaterialet eller fruktplantorna i fråga.

Följedokument för certifierat material

6 § Företaget får ta fram ett följedokument, som kompletterar de etiketter som avses i

4 och 5 §§, för partier som innehåller olika sorter eller typer av prebasmaterial,

basmaterial eller certifikatmaterial och som ska saluföras tillsammans.

Följedokumentet ska innehålla de uppgifter och uppfylla de krav som framgår i

punkt C i bilaga 9.

Om uppgifterna i följedokumentet inte stämmer överens med uppgifterna på den

etikett som avses i 4 och 5 §§ ska uppgifterna på etiketten ha företräde.

SJVFS 2020:6

30

Företagets dokument för CAC-material

7 § Företaget ska saluföra CAC-material med en etikett eller ett följedokument som

uppfyller kraven på uppgifter enligt del A och D i bilaga 9.

8 § Etiketten eller följedokumentet för CAC-material ska inte kunna förväxlas med

etiketter och följedokument för certifierat material.

9 §

har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

Undantag från märkningskrav

10 § I fråga om detaljhandelns försäljning av sorter av förökningsmaterial eller

fruktplantor till en konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet, får kraven

på märkning i detta kapitel begränsas till angivande av sorten och övrig tillämplig

produktinformation.

Försegling av certifierat material

11 § Om prebasmaterial, basmaterial eller certifikatmaterial saluförs i partier ska

följande krav uppfyllas.

1. En förpackning eller behållare med plantor eller växtdelar ska förseglas på ett

sådant sätt att förpackningen eller behållaren inte kan öppnas utan att

förseglingen skadas.

2. Plantor eller växtdelar som ingår i en bunt ska inte kunna åtskiljas utan att

bandet eller banden skadas.

3. Förpackningen, behållaren eller bunten ska vara märkt på ett sådant sätt att

etiketten förstörs när den avlägsnas.

10 KAP. SALUFÖRING AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

1 § Genetiskt modifierade förökningsmaterial och fruktplantor får endast släppas ut

på marknaden om den genetiskt modifierade organismen är

1. godkänd för odling enligt

13 kap. 12 § miljöbalken,

2.

godkänd för att släppas ut på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande

enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön,

eller

3. godkänd för odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder14.

2 § Om produkter som härstammar från fruktplantor eller förökningsmaterial är

avsedda att användas

1. som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder15,

eller

2. som eller i foder som omfattas av artikel 15 i samma förordning,

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel

och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel

och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

SJVFS 2020:6

31

får förökningsmaterialet och fruktplantorna släppas ut på marknaden endast om det

livsmedel eller foder som härstammar från detta material har godkänts enligt den

förordningen.

11 KAP. KONTROLLÅTGÄRDER

Officiell kontroll

1 § I samband med Jordbruksverkets okulärbesiktningar och, i tillämpliga fall,

provtagning och analyser kommer Jordbruksverket särskilt att beakta

1. lämplighet och faktisk användning av olika metoder vid företags kontroll av

samtliga kritiska moment i produktionsprocessen enligt 2 kap. 12 § och

2. generell kompetens hos företagets personal för att producera plantor enligt

kraven i föreskriften.

2 § Företaget ska anmäla den produktion som avser CAC-material och som under året

ska omfattas av kontroll enligt dessa föreskrifter.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

12 KAP. ALLMÄNNA UNDANTAG

1 § Producenter får sälja sorter av förökningsmaterial eller fruktplantor utan att

uppfylla kraven i 9 kap 4 och 7 §§ under förutsättning att

1. producenten har en verksamhet där de säljer förökningsmaterial eller

fruktplantor för ett belopp som högst motsvarar 4 prisbasbelopp per år,

2. producenten endast producerar och säljer förökningsmaterial och fruktplantor

till en konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet på den lokala

marknaden,

3. förökningsmaterialet eller fruktplantorna är märkta med sort, och

4. det finns en hänvisning till artikel 7.2 andra stycket i direktivet 2008/90/EG16

på etiketten eller på följesedeln om det är en sort som saknar värde för

yrkesmässig produktion enlig 2 kap. 10 §.

2 § Jordbruksverket kan medge undantag för särskilda släkten eller arter från kravet

på att producera prebasmaterial och prebasmoderplantor

1. skyddat från insektsangrepp,

2. isolerat från marken, och

3. i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat,

om EU-kommissionen har beslutat att sådana undantag ska få medges.

Ett undantag enligt första stycket kan endast ges enligt de villkor som EU-

kommissionen beslutar. Därutöver får prebasmaterialet och prebasmoderplantorna

endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för

berörda släkten och arter.

3 §17 Jordbruksverket kan, om det finns särskilda skäl, ge undantag från

16 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor

avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

17 Den tidigare punkten 3 har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

32

1. kravet på vilka uppgifter en sortbeskrivning minst ska innehålla enligt 3 kap.

12 § andra stycket för en ansökan om att få en fastställd officiellt erkänd

beskrivning för en sort, och

2. kravet på en unik sortbenämning enligt 3 kap. 14 §, för att få en fastställd

officiellt erkänd beskrivning för en sort. (SJVFS 2020:6).

13 KAP. ANMÄLAN AV ODLING AV FRAGARIA L.

1 § Odlingsarealen ska vara fri från förekomst av potatiscystnematoder

(Globodera

pallida och G. rostochiensis)

före varje påbörjad ny odling av Fragaria L. som är

avsedd för förökning.

Med undantag från första stycket krävs ingen provtagning avseende

potatiscystnematoder före ny odling av Fragaria L. som är avsedd för uppförökning

på samma brukningsenhet.

2 § Företaget ska, för Jordbruksverkets provtagning av eventuell förekomst av

potatiscystnematoder, anmäla varje ny odling av Fragaria L. innan odlingen påbörjas.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna författning18 träder ikraft den 1 april 2020 i fråga om 1 kap. 1 och 4 §§,

2 kap. 6 §, 3 kap. 2 och 15 §§, 4 kap. 1 och 4 §§, 5 kap. 1 och 4 §§, 6 kap. 1 och

4 §§, 7 kap. 1 och 4 §§, 9 kap. 4 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 2 § samt

bilagorna 7-9, och i övrigt den 31 maj 2020.

2. Fram till och med den 31 december 2022 får förökningsmaterial och

fruktplantor, saluföras i Sverige om dessa har producerats från

a) CAC-material eller moderplantor för prebasmaterial, basmaterial

respektive certifikatmaterial som fanns efter den 30 september 2012 och

före den 1 januari 2017, och

b) om

Jordbruksverket

har

certifierat

förökningsmaterialet

eller

fruktplantorna officiellt eller om de uppfyller villkoren för att betecknas

som CAC-material före den 31 december 2022.

När sådant förökningsmaterial och sådana fruktplantor saluförs ska de identifieras

genom en hänvisning till artikel 32 i Kommissionens genomförandedirektiv

2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG

vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I

till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och

tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner19 på etiketten och i ett dokument.

3. Fram till och med den 30 juni 2021 får CAC-material med etiketter som har en

annan färg än gul saluföras i Sverige om sådana etiketter användes före den 1

april 2020.

18 SJVFS 2020:6.

19

EUT L 298, 16.10.2014, s. 22-61 (Celex 32014L0098).

SJVFS 2020:6

33

När sådant förökningsmaterial och sådana fruktplantor saluförs ska de identifieras

genom en hänvisning till artikel 3 i Kommissionens genomförandedirektiv (EU)

2019/1813 av den 29 oktober 2019 om ändring av genomförandedirektiv 2014/96/EU

om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial

och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets

direktiv 2008/90/EG vad gäller etikettens färg för certifierade kategorier av

förökningsmaterial och fruktplantor samt innehållet i leverantörens dokument20, på

etiketten.

CHRISTINA NORDIN

Anne-Charlott Franzén

(Växtregelenheten)

20 EUT L 278, 30.10.2019, s. 7–9 (Celex 32019L1813).

SJVFS 2020:6

34

Bilaga 1

LISTA ÖVER DE SLÄKTEN OCH ARTER FÖR VILKA DESSA

FÖRESKRIFTER GÄLLER

Castanea sativa Mill.

Äkta kastanj

Citrus L.

Citronsläktet

Corylus avellana L.

Hassel

Cydonia oblonga Mill.

Kvitten

Ficus carica L.

Fikon

Fortunella Swingle

Kumquatsläktet

Fragaria L.

Smultronsläktet

Juglans regia L.

Valnöt

Malus Mill.

Äpplesläktet

Olea europea L.

Oliv

Pistacia vera L.

Pistaschmandel

Poncirus Raf.

Citrontörne

Prunus amygdalus Batsch.

Mandel

Prunus armeniaca L.

Aprikos

Prunus avium (L.) L.

Sötkörsbär

Prunus cerasus L.

Surkörsbär

Prunus domestica L.

Plommon

Prunus persica (L.) Batsch.

Persika

Prunus salicina Lindley

Japanskt plommon

Pyrus L.

Päronsläktet

Ribes L.

Vinbärssläktet

Rubus L.

Hallonsläktet

Vaccinium L.

Blåbärssläktet

SJVFS 2020:6

35

Bilaga 2

FÖRTECKNING

ÖVER

RNQP

FÖR

VILKA

DET

KRÄVS

OKULÄRBESIKTNING OCH VID OSÄKERHET PROVTAGNING

OCH ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15-17 §§, 5 KAP. 15 §, 6

KAP. 13 §, 7 KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 §

Släkte eller art

RNQP

Castanea sativa Mill.

Svampar och algsvampar

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

[ENDOPA]

Mycosphaerella punctiformis Verkley &

U. Braun [RAMUEN]

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman

[PHYTCM]

Phytophthora

cinnamomi

Rands

[PHYTCN]

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Chestnut mosaic agent

Citrus

L.,

Fortunella

Swingle,

Poncirus Raf.

Svampar och algsvampar

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith &

E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Phytophthora nicotianae var. parasitica

(Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Insekter och kvalster

Aleurothrixus

floccosus

Maskell

[ALTHFL]

Parabemisia

myricae

Kuwana

[PRABMY]

Nematoder

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Tylenchulus

semipenetrans

Cobb

[TYLESE]

SJVFS 2020:6

36

Corylus avellana L.

Bakterier

Pseudomonas avellanae Janse et al.

[PSDMAL]

Xanthomonas arboricola pv. Corylina

(Miller, Bollen, Simmons, Gross &

Barss) Vauterin, Hoste, Kersters &

Swings [XANTCY]

Svampar och algsvampar

Armillariella mellea (Vahl) Kummer

[ARMIME]

Verticillium

albo-atrum

Reinke

&

Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. och Pyrus L.

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et

al. [ERWIAM]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van

Hall [PSDMSY]

Svampar och algsvampar

Armillariella mellea (Vahl) Kummer

[ARMIME]

Chondrostereum

purpureum

Pouzar

[STERPU]

Glomerella

cingulata

(Stoneman)

Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Neofabraea

malicorticis

Jackson

[PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C.

Tulasne)

Samuels

&

Rossman

[NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner

[SKLPPA]

SJVFS 2020:6

37

Verticillium

albo-atrum

Reinke

&

Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Eriosoma

lanigerum

Hausmann

[ERISLA]

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Nematoder

Meloidogyne

hapla

Chitwood

[MELGHA]

Meloidogyne

javanica

Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterier

Xanthomonas

campestris

pv.

fici

(Cavara) Dye [XANTFI]

Svampar och algsvampar

Armillariella mellea (Vahl) Kummer

[ARMIME]

Insekter och kvalster

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Nematoder

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Meloidogyne

arenaria

Chitwood

[MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White)

Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne

javanica

Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Fig mosaic agent [FGM000]

SJVFS 2020:6

38

Fragaria L.

Bakterier

Candidatus

Phlomobacter

fragariae

Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Svampar och algsvampar

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun

& Takamatsu [PODOAP]

Rhizoctonia

fragariae

Hussain

&

W.E.McKeen [RHIZFR]

Verticillium

albo-atrum

Reinke

&

Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Chaetosiphon

fragaefolii

Cockerell

[CHTSFR]

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Nematoder

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Meloidogyne

hapla

Chitwood

[MELGHA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et

al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma australiense

Davis et al. [PHYPAU]

Candidatus

Phytoplasma

fragariae

Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Candidatus

Phytoplasma

pruni

[PHYPPN]

Candidatus

Phytoplasma

solani

Quaglino et al. [PHYPSO]

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Strawberry

multiplier

disease

phytoplasma [PHYP75]

SJVFS 2020:6

39

Juglans regia L.

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

(Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Svampar och algsvampar

Armillariella mellea (Vahl) Kummer

[ARMIME]

Chondrostereum

purpureum

Pouzar

[STERPU]

Insekter och kvalster

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-

Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Malus Mill.

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et

al. [ERWIAM]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van

Hall [PSDMSY]

Svampar och algsvampar

Armillariella mellea (Vahl) Kummer

[ARMIME]

Chondrostereum

purpureum

Pouzar

[STERPU]

Glomerella

cingulata

(Stoneman)

Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Neofabraea malicorticis Jackson

[PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C.

Tulasne) Samuels & Rossman

[NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

SJVFS 2020:6

40

Sclerophora pallida Yao & Spooner

[SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke &

Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Eriosoma lanigerum Hausmann

[ERISLA]Psylla spp. Geoffroy

[1PSYLG]

Nematoder

Meloidogyne hapla Chitwood

[MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterier

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

(Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Nematoder

Meloidogyne arenaria Chitwood

[MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White)

Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Olive leaf yellowing-associated virus

[OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus

[OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline

associated virus [OYMDAV]

SJVFS 2020:6

41

Pistacia vera L.

Svampar och algsvampar

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman

[PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge &

Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Nematoder

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Prunus domestica L. och Prunus

dulcis (Miller) Webb

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv.

morsprunorum (Wormald) Young, Dye

& Wilkie [PSDMMP]

Svampar och algsvampar

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-

Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Nematoder

Meloidogyne arenaria Chitwood

[MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White)

Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

SJVFS 2020:6

42

Prunus armeniaca L.

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv.

morsprunorum (Wormald) Young, Dye

& Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van

Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder)

Dowson [PSDMVF]

Svampar och algsvampar

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-

Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Nematoder

Meloidogyne arenaria Chitwood

[MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White)

Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Prunus avium L. och Prunus cerasus

L.

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv.

morsprunorum (Wormald) Young, Dye

& Wilkie [PSDMMP]

Svampar och algsvampar

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

SJVFS 2020:6

43

Insekter och kvalster

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Nematoder

Meloidogyne arenaria Chitwood

[MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White)

Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood

[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch och

Prunus salicina Lindley

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv.

morsprunorum (Wormald) Young, Dye

& Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae

(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye

& Wilkie [PSDMPE]

Svampar och algsvampar

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insekter och kvalster

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-

Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Nematoder

Meloidogyne arenaria Chitwood

[MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White)

Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood

[MELGJA]

SJVFS 2020:6

44

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev

& Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

[PRATVU]

Ribes L.

Svampar och algsvampar

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel

[DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth)

Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz)

Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Insekter och kvalster

Cecidophyopsis ribis Westwood

[ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen

[DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-

Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Nematoder

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz)

Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Aucuba mosaic agent och blackcurrant

yellows agent kombinerat

Rubus L.

Bakterier

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford

[CORBFA]

Svampar och algsvampar

Peronospora rubi Rabenhorst

[PERORU]

Insekter och kvalster

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

SJVFS 2020:6

45

Vaccinium L.

Bakterier

Agrobacterium tumefaciens (Smith &

Townsend) Conn [AGRBTU]

Svampar och algsvampar

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin

[EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf

Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

(SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

46

Bilaga 3

FÖRTECKNING

ÖVER

RNQP

FÖR

VILKA

DET

KRÄVS

OKULÄRBESIKTNING OCH I VISSA FALL PROVTAGNING OCH

ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15-17 §§, 5 KAP. 15 §, 6 KAP. 13

§, 7 KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 § SAMT BILAGA 5

Släkte eller art

RNQP

Citrus L., Fortunella Swingle och

Poncirus Raf.

Bakterier

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Svampar och algsvampar

Plenodomus

tracheiphilus

(Petri)

Gruyter,

Aveskamp

&

Verkley

[DEUTTR]

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (EU-isolat)

[CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000]

Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virus,

viroider,

virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

SJVFS 2020:6

47

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [

ARW000]

Fragaria L.

Bakterier

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

[XANTFR]

Svampar och algsvampar

Colletotrichum acutatum Simmonds

[COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

[PHYTFR]

Nematoder

Aphelenchoides besseyi Christie

[APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin

[APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos)

Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz)

Steiner & Buhrer [APLORI]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot

virus) [RPRSV0]

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Latent jordgubbsringfläckvirus

(strawberry latent ringspot virus)

[SLRSV0]

Strawberry mild yellow edge virus

[SMYEV0]

Strawberry mottle virus [

SMOV00]

Strawberry vein banding virus

[SVBV00]

Tomato black ring virus [TBRV00]

SJVFS 2020:6

48

Juglans regia L

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll

virus) [CLRV00]

Malus Mill.

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Apple flat limb agent [AFL000]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Apple star crack agent [APHW00]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller

& Schneider [PHYPMA]

Fruktsjukdomar: kattäpple (chat fruit)

[APCF00], buckeläpple (green crinkle)

[

APGC00]

, bumpy fruit of Ben Davis,

rough skin [

APRSK0]

, stjärnsprickor

(star crack), korkring (russet ring)

[

APLP00]

, russet wart

Olea europaea L.

Svampar och algsvampar

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll

virus) [CLRV00]

Latent jordgubbsringfläckvirus

(strawberry latent ringspot virus)

[SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

SJVFS 2020:6

49

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf

virus) [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus

[PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Äpplemosiakvirus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf

virus) [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus

[PNRSV0]

Prunus avium L. och Prunus cerasus

L.

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider [PHYPPR]

SJVFS 2020:6

50

Cherry green ring mottle virus

[CGRMV0]

Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll

virus) [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus

[CRNRM0]

Little cherry virus 1 och 2 [

LCHV10],

[

LCHV20]

Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf

virus) [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus

[PNRSV0]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot

virus) [RPRSV0]

Latent jordgubbsringfläckvirus

(strawberry latent ringspot virus)

[SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina

Lindley, och andra arter av Prunus

L. som är mottagliga för sjarkavirus

(Plum pox virus) när det gäller

Prunus L.-hybrider

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Myrobalan latent ringspot virus

[MLRSV0]

Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf

virus) [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus

[PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterier

SJVFS 2020:6

51

Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf

virus) [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus

[PNRSV0]

Latent jordgubbsringfläckvirus

(strawberry latent ringspot virus)

[SLRSV0]

Pyrus L.

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller

& Schneider [PHYPPY]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

SJVFS 2020:6

52

Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic

virus) [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus

[GOVB00]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot

virus) [RPRSV0]

Latent jordgubbsringfläckvirus

(strawberry latent ringspot virus)

[SLRSV0]

Rubus L.

Svampar och algsvampar

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus)

[APMV00]

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Svarthallonnekrosvirus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-

Maher et al. [PHYPRU]

Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic

virus) [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot

virus) [RPRSV0]

Raspberry vein chlorosis virus

[RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus gulnätvirus [RYNV00]

Latent jordgubbsringfläckvirus

(strawberry latent ringspot virus)

[SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Vaccinium L.

Virus, viroider, virusliknande

sjukdomar och fytoplasma

Blueberry mosaic associated ophiovirus

[BLMAV0]

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

SJVFS 2020:6

53

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et

al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni

[PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino

et al. [PHYPSO]

Cranberry false blossom phytoplasma

[PHYPFB]

(SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

54

Bilaga 4

FÖRTECKNING ÖVER RNQP VARS FÖREKOMST I JORD

REGLERAS GENOM 6 KAP. 15 § OCH 7 KAP. 12 §

Släkte eller art

RNQP

Fragaria L.

Nematoder

Longidorus attenuatus Hooper

[LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne

& Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper

[LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematoder

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematoder

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematoder

Xiphinema index Thorne & Allen

[XIPHIN]

Prunus avium L. och Prunus cerasus

L.

Nematoder

Longidorus attenuatus Hooper

[LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne

& Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper

[LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

SJVFS 2020:6

55

Prunus domestica L. , Prunus persica

(L.) Batsch och Prunus salicina

Lindley

Nematoder

Longidorus attenuatus Hooper

[LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne

& Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematoder

Longidorus elongatus (de Man) Thorne

& Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper

[LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematoder

Longidorus attenuatus Hooper

[LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne

& Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper

[LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum

(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

(SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

56

Bilaga 5

KRAV PÅ ÅTGÄRDER FÖR VARJE SLÄKTE ELLER ART OCH

KATEGORI I ENLIGHET MED 4 KAP. 17 B §, 5 KAP. 15 B §, 6 KAP. 13

B §, 7 KAP. 10 B § OCH 8 KAP. 7 §

Förökningsmaterial ska uppfylla de krav avseende EU-karantänskadegörare och

karantänskadegörare för skyddad zon som föreskrivs i de genomförandeakter som

antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, samt de åtgärder som antagits i

enlighet med artikel 30.1 i den förordningen.

Det ska dessutom uppfylla följande krav per berörda släkten eller arter och kategori:

1.

Castanea sativa Mill.

(a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2.

(b) Prebasmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke

insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut

(EU) 2017/92521, ska följande krav tillämpas avseende Cryphonectria parasitica

(Murrill) Barr:

i)

Förökningsmaterial och certifierade fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

inte förekommer eller

ii)

Inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats på i

produktionsanläggningen på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

prebasmaterial sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

(c)

Basmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i

områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte

förekommer, eller

ii)

inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats i

produktionsanläggningen på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

basmaterial sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

21Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925 av den 29 maj 2017 om tillfälligt tillstånd för vissa medlemsstater att

certifiera utgångsmaterial av vissa arter av fruktplantor som produceras på friland under icke insektsskyddade förhållanden och

om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/167 (EUT L 140, 31.5.2017, s. 7, Celex 32017D0925).

SJVFS 2020:6

57

d)

Certifikatmaterial och CAC-material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifikatmaterial och CAC-

material ska produceras i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica

(Murrill) Barr inte förekommer, eller

ii)

Inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats på

produktionsplatsen på förökningsmaterial eller fruktplantor i kategorierna

certifikatmaterial eller CAC-material sedan början av den senaste avslutade

växtperioden, eller

iii)

förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifikatmaterial och CAC-

material som har visat symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har

gallrats ut, de återstående växterna ska kontrolleras varje vecka och inga symtom

får observeras på produktionsplatsen under minst tre veckor före avsändandet.

2.

Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

a)

Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas varje år med avseende på förekomst

av Spiroplasma citri Saglio et al.. Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas tre

år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med tre års mellanrum,

med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat.)

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas sex år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med sex års mellanrum, med avseende på förekomst

av de RNQP, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri, som

förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet när det gäller förekomst av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2.

b)

Basmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Citrus tristeza

virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri)

Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med

avseende på alla RNQP, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri

Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Provtagning och analyser

När det gäller basmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska

alla basmoderplantor provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av

Citrus tristeza virus (EU-isolat). Ett representativt urval av basmoderplantor ska

provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av Spiroplasma citri

Saglio et al.

När det gäller basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas varje

SJVFS 2020:6

58

år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma

citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på två år. I

händelse av ett positivt testresultat för Citrus tristeza virus (EU-isolat) ska alla

basmoderplantor i produktionsanläggningen provtas och testas. Ett representativt urval

av moderplantorna för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade

anläggningar ska provtas och testas vart sjätte år, på grundval av en bedömning av

risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP utom Citrus

tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

c)

Certifikatmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Citrus tristeza

virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri)

Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med

avseende på alla RNQP utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri

Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Provtagning och analyser

När det gäller certifikatmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas

varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och

Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod

på åtta år.

När det gäller certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade

anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial

provtas och testas varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-

isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en

tidsperiod på tre år. Ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial

som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas och testas vid

osäkerhet om förekomsten av de skadegörare utom Citrus tristeza virus (EU-isolat)

som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

I händelse av ett positivt testresultat för Citrus tristeza virus (EU-isolat) ska alla

certifikatmoderplantor i produktionsanläggningen provtas och testas.

d)

Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Citrus tristeza

virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus

(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller

ii)

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och

certifikatmaterial som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga

symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri)

Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och

fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska

ha genomgått slumpmässig provtagning och analyser med avseende på Citrus

tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

SJVFS 2020:6

59

iii)

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial

som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på

Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter,

Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna

under den senaste avslutade odlingssäsongen, och ett representativt urval av

materialet ska ha provtagits och testats med avseende på Citrus tristeza virus

(EU-isolat) före saluföring, eller

iv)

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial

som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:

-

Symtom på Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp &

Verkley eller Spiroplasma citri Saglio et al. får ha observerats på högst

2 %

av

förökningsmaterialet

och

fruktplantorna

i

kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt

alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och

omedelbart destruerats. och

-

Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin certifikatmaterial har provtagits och testats med avseende på

Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i

produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste

avslutade

odlingssäsongen.

Det

förökningsmaterialet

och

de

fruktplantorna

har

gallrats

ut

och

omedelbart

destruerats.

Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har

genomgått

slumpmässig

provtagning

och

analyser,

och

allt

förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva

har gallrats ut och omedelbart destruerats.

e)

CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska vara producerade

från en identifierad källa för material, som genom okulärbesiktning, provtagning och

analyser har befunnits vara fri från de RNQP som förtecknas i bilaga 3.

Om den identifierade källan för material har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av materialet genomgå provtas och testas vart åttonde år

med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Om den identifierade källan för material inte har bevarats i insektsskyddade

anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtas och testas vart

tredje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i

områden där det är känt att Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri

Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp &

Verkley inte förekommer, eller

SJVFS 2020:6

60

ii)

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som

har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri

Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp &

Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den

senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska ha genomgått

slumpmässig provtagning och analyser med avseende på Citrus tristeza virus

(EU-isolat) före saluföring, eller

iii)

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som

inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma

citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp &

Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska

ha gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av

materialet ska ha provtagits och testats med avseende på Citrus tristeza virus

(EU-isolat) före saluföring, eller

iv)

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som

inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:

-

Symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus

(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley får ha observerats på högst 2 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart

destruerats.

-

Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin CAC-material har provtagits och testats med avseende på Citrus

tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste

avslutade

odlingssäsongen.

Det

förökningsmaterialet

och

de

fruktplantorna

har

gallrats

ut

och

omedelbart

destruerats.

Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har

genomgått

slumpmässig

provtagning

och

analyser,

och

allt

förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva

har gallrats ut och omedelbart destruerats.

3.

Corylus avellana L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

SJVFS 2020:6

61

4.

Cydonia oblonga Mill.

a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska ha utförts under den senaste avslutade odlingssäsongen med

avseende på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.. För alla RNQP utom Erwinia

amylovora (Burrill) Winslow et al. ska okulärbesiktningar utföras en gång om året.

b)

Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska genomgå provtagning och analyser femton år efter att de

godtagits som prebasmoderplantor och därefter med femton års mellanrum, med

avseende på förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som

förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas

i bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke

insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut

(EU) 2017/925

Fel! Bokmärket är inte definierat.

, ska följande krav tillämpas avseende Erwinia

amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i

områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte

förekommer. eller

ii)

Förökningsmaterial

och

fruktplantor

i

kategorin

prebasmaterial

i

produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat

symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdväxter i

närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c)

Basmaterial

Provtagning och tester

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vart femtonde år, på

grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller

förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i

bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och testar

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vart femtonde

år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller

förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i

bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

SJVFS 2020:6

62

e)

Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Erwinia

amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

ii)

förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som

har visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla

värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

f)

CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i

områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte

förekommer, eller

ii)

förökningsmaterial

och

fruktplantor

i

kategorin

CAC-material

i

produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat

symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdväxter i

närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

5.

Ficus carica L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2.

6.

Fragaria L.

a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året under odlingssäsongen. Bladverket

hos Fragaria L. ska genomgå okulärbesiktning med avseende på förekomst av

Phytophthora fragariaeC.J. Hickman.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning

och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en

okulärbesiktning under denna period.

SJVFS 2020:6

63

b)

Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas ett år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor, och därefter en gång per odlingssäsong, med avseende på

förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten

av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

c)

Basmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av rötter ska provtas och testas i händelse av symtom på

Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och analyser ska

utföras om symtomen på Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry

crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus,

Strawberry vein banding virus och Tomato black ring virus är otydliga vid

okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten

av de RNQP, utom Arabis-mosaikvirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman,

Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus, och Tomato black

ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

-

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J.

Hickman inte förekommer, eller

-

inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har

observerats på bladverket hos förökningsmaterial och fruktplantor i

kategorin basmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och

alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med

en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och

saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och

fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.

-

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae

Kennedy & King inte förekommer, eller

-

inga symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har

observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

basmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara

närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii)

-

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda

förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas,

som ska vara minst tio år mellan fynd av Phytophthora fragariae

C.J. Hickman och nästa plantering, eller

-

fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar

ska registreras.

SJVFS 2020:6

64

-

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda

förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas,

som ska vara minst ett år mellan fynd av Xanthomonas fragariae

Kennedy & King och nästa plantering.

iii)

Krav avseende RNQP, utom Xanthomonas fragariae Kennedy & King och

Phytophthora fragariae C.J. Hickman och utom virus:

-

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

basmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade

odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande RNQP får inte

överstiga

-

0,05 % när det gäller Aphelenchoides besseyi,

-

0,1 % när det gäller Strawberry multiplier disease phytoplasma,

-

0,2 % när det gäller

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb,

-

0,5 % när det gäller

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

-

1 % när det gäller Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, och detta

förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i

närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och

-

i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och

fruktplantor i kategorin basmaterial som uppvisar symtom på Arabis-

mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus,

Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus,

Strawberry vein banding virus eller Tomato black ring virus, ska det

berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och

omedelbart destrueras.

iv)

Krav för alla virus:

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 har observerats

på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin basmaterial

i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och

detta förökningsmaterial och dessa plantor samt alla plantor med symtom i den

omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av rötter ska provtas och testas i händelse av symtom på

Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och analyser ska

utföras om symtomen på Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry

crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus,

Strawberry vein banding virus och Tomato black ring virus är otydliga vid

okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten

av de RNQP, utom Arabis-mosaikvirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman,

SJVFS 2020:6

65

Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus, och Tomato black

ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

-

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J.

Hickman inte förekommer, eller

-

inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på

bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna

fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst

5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt

destruerats efter att plantor som inte är angripna har avlägsnats.

-

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae

Kennedy & King inte förekommer, eller

-

symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats

på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii)

-

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda

förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas,

som ska vara minst tio år mellan fynd av Phytophthora fragariae

C.J. Hickman och nästa plantering, eller

-

fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar

ska registreras.

-

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda

förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas,

som ska vara minst ett år mellan fynd av Xanthomonas fragariae

Kennedy & King och nästa plantering.

iii)

Krav avseende RNQP, utom Xanthomonas fragariae Kennedy & King och

Phytophthora fragariae C.J. Hickman och utom virus:

-

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste

avslutade odlingssäsongen har visat symtom på någon av följande RNQP

får inte överstiga

-

0,1 % när det gäller Phytonemus pallidus Banks,

-

0,5 % när det gäller

Aphelenchoides besseyi Christie,

Strawberry multiplier disease phytoplasma,

-

1 % när det gäller

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

SJVFS 2020:6

66

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Clover phyllody phytoplasma,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,

-

2 % när det gäller

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och

destruerats, och

-

i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och

fruktplantor i kategorin certifikatmaterial som uppvisar symtom på Arabis-

mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus,

Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus,

Strawberry vein banding virus eller Tomato black ring virus, ska det

berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och

omedelbart destrueras.

iv)

Krav för alla virus

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 har observerats

på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla

plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart

destruerats.

e)

CAC-material

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av rötter ska provtas och testas i händelse av symtom på

Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och analyser ska

utföras om symtomen på Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry

crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus,

Strawberry vein banding virus och Tomato black ring virus är otydliga vid

okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten

av de RNQP, utom Arabis-mosaikvirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman,

Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus, och Tomato black

ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

-

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

SJVFS 2020:6

67

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J.

Hickman inte förekommer, eller

-

inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats

på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna

fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst

5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt

destruerats efter att icke angripet förökningsmaterial och icke angripna

fruktplantor har avlägsnats.

-

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy

& King inte förekommer, eller

-

inga symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har

observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-

material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara

närheten har gallrats ut, eller

-

symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på

högst 5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-

material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor

samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats

ut och omedelbart destruerats.

ii)

Krav för virus:

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i

kategorin CAC-material som uppvisar symtom på Arabis-mosaikvirus,

Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot

virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus eller

Tomato black ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda

fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

7.

Juglans regia L.

a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)

Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla blommande prebasmoderplantor ska provtas och testas ett år efter att de godtagits

som prebasmoderplantor och därefter med ett års mellanrum, med avseende på

förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten

av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

SJVFS 2020:6

68

c)

Basmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av basmoderplantor ska genomgå provtas och testas varje år,

på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller

förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vart tredje år,

på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller

förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e)

CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

8.

Malus Mill.

a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)

Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas femton år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med femton års mellanrum, med avseende på

förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i

bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke

insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut

(EU) 2017/925

Fel! Bokmärket är inte definierat.

, ska följande krav tillämpas avseende

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och Erwinia amylovora

(Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali

Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har

observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

prebasmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats.

SJVFS 2020:6

69

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. inte förekommer, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i

produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har

visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla

värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c)

Basmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller basmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska

ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart

femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller

& Schneider.

När det gäller basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart

tredje år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller &

Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska provtas och

testas vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa

plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom Candidatus Phytoplasma mali

Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i

bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller certifikatmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas

vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali

Seemüller & Schneider.

När det gäller certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade

anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial

provtas och testas vart femte år med avseende på förekomst av Candidatus

Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av

certifikatmoderplantor ska provtas och testas vart femtonde år, på grundval av en

bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller de RNQP, utom

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar

och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e)

Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

SJVFS 2020:6

70

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Candidatus

Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har

observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna

basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den

senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den

omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har

observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har

gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier

där förökningsmaterial och plantor med symtom påträffades har testats och

befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller &

Schneider.

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Erwinia

amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den

senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla

fruktplantor som har visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut

och destruerats.

f)

CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i CAC-kategorin ska produceras i

områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller &

Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har

observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i CAC-kategorin i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och

omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har

observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara

närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt

SJVFS 2020:6

71

urval av återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de

partier där förökningsmaterial och plantor med symtom påträffades har

testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali

Seemüller & Schneider.

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. inte förekommer, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har

visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla

värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

9.

Olea europaea L.

a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)

Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas tio år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med tio års mellanrum, med avseende på förekomst

av de RNQP som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP

som förtecknas i bilaga 2.

c)

Basmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas så att alla plantor har testats

inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion

av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och

bilaga 3.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller moderplantor som används för produktion av utsäde (nedan kallade

moderplantor för utsäde) ska ett representativt urval av dessa moderplantor för utsäde

provtas så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på fyrtio år, på grundval av en

bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3. När det gäller andra moderplantor än

moderplantor för utsäde ska ett representativt urval av dessa plantor genomgå

provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval

av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av

de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

SJVFS 2020:6

72

e)

CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och nalyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

10. Pistacia vera L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus

cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus

persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley

a)

Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Candidatus

Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (Plum pox virus),

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas syringae

pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.)

Batsch och Prunus salicina Lindley). Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året

med avseende på alla de RNQP, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller

& Schneider, sjarkavirus (plum box virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)

Vauterin et al. och Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan)

Young, Dye & Wilkie, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Provtagning och analyser

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial av Prunus armeniaca

L. , Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. och Prunus dulcis

(Miller) Webb ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste

avslutade odlingssäsongen och som befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox

virus).

Prebasmaterial i form av grundstammar av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus

domestica L. ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste

avslutade odlingssäsongen och befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus).

Prebasmaterial i form av grundstammar av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus

domestica L. ska produceras från moderplantor som har testats under de föregående

fem odlingssäsongerna och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma

prunorum Seemüller & Schneider.

Alla blommande prebasmoderplantor ska provtas och testas med avseende på Prune

dwarf virus och Prunus necrotic ringspot virus ett år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med ett års mellanrum. När det gäller Prunus persica

ska alla blommande prebasmoderplantor genomgå provtagning ett år efter att de

SJVFS 2020:6

73

godtagits som prebasmoderplantor och testas med avseende på Peach latent mosaic

viroid. Alla träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i

förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska provtas och

testas med avseende på Prune dwarf virus och Prunus necrotic ringspot virus.

Alla prebasmoderplantor ska genomgå provtagning fem år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med fem års mellanrum, och testas med avseende på

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (Plum pox

virus). Alla prebasmoderplantor ska genomgå provtagning tio år efter att de godtagits

som prebasmoderplantor och därefter med tio års mellanrum, och testas med avseende

på de RNQP, utom Prune dwarf virus och sjarkavirus (Plum pox virus) och Prunus

necrotic ringspot virus, som är relevanta för arten enligt förteckningen i bilaga 3, samt

vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2. Ett

representativt urval av moderplantorna för utgångsmaterial ska provtas och testas vid

osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et

al.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke

insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut

(EU) 2017/925

Fel! Bokmärket är inte definierat.

, ska följande krav tillämpas avseende

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (Plum pox

virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas

syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma

prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara

närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial i

produktionsanläggningen

ska

isoleras

från

andra

värdväxter.

Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn

till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomst av

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och

sjarkavirus (Plum pox virus) i det berörda området samt de risker som

fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.

ii)

Sjarkavirus (Plum pox virus)

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (Plum pox virus) inte

förekommer, eller

-

inga symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och

omedelbart destruerats, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i

produktionsanläggningen

ska

isoleras

från

andra

värdväxter.

SJVFS 2020:6

74

Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn

till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av

sjarkavirus (Plum pox virus) i det berörda området samt de risker som

fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye

& Wilkie

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte

förekommer, eller

-

inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.

Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet

och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen

under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart

destruerats.

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller

-

inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

prebasmaterial på produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats.

b)

Basmaterial, certifikatmaterial och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

c)

Basmaterial

Provtagning och analyser

(i)

Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas vart tredje år och testas

med avseende på förekomst av Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus

och sjarkavirus (Plum pox virus). Ett representativt urval av basmoderplantor

ska provtas vart tionde år och testas med avseende på förekomst av Candidatus

Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av basmoderplantor, utom sådana som är avsedda för

produktion av grundstammar, ska provtas varje år och testas med avseende på

förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus) så att alla plantor har testats inom en

tidsperiod på tio år.

Ett representativt urval av basmoderplantor som är avsedda för produktion av

grundstammar ska provtas varje år och testas med avseende på förekomst av

sjarkavirus (Plum pox virus) och befinnas vara fria från denna RNQP. Ett

representativt urval av basmoderplantor av Prunus domestica L. som är avsedda

för produktion av grundstammar måste provtas och testas under de föregående

SJVFS 2020:6

75

fem odlingssäsongerna med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma

prunorum Seemüller & Schneider, och ha befunnits vara fria från denna RNQP.

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vid osäkerhet

om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al..

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vart tionde år

på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det

gäller förekomst av de RNQP, utom Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus och

sjarkavirus (Plum pox virus), som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om

förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

-

Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande basmoderplantor ska provtas varje

år och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus och Prunus necrotic ringspot

virus, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa

plantor.

När det gäller Prunus persica (L.) Batsch ska ett representativt urval av

blommande basmoderplantor provtas en gång om året och testas med

avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av

risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som

avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de

viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska provtas och testas med

avseende på Prune dwarf virus och Prunus necrotic ringspot virus, på

grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.

-

Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande basmoderplantor som inte har

bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas och testas vart tredje

år med avseende på förekomst av Prune dwarf virus, Prunus necrotic

ringspot virus och Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa

plantor.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

i)

Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas vart femte år och

testas med avseende på förekomst av Prune dwarf virus, Prunus necrotic

ringspot virus och sjarkavirus (Plum pox virus), så att alla plantor har blivit

testade inom en tidsperiod på femton år. Ett representativt urval av

certifikatmoderplantor ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas

med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller

& Schneider.

ii)

Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas vart tredje år och

testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus), så att alla

plantor har testats inom en tidsperiod på femton år.

SJVFS 2020:6

76

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor som är avsedda för

produktion av grundstammar ska provtas varje år och testas med avseende på

sjarkavirus (Plum pox virus) och befinnas vara fria från den RNQPn. Ett

representativt urval av certifikatmoderplantor av Prunus cerasifera Ehrh. och

Prunus domestica L. som är avsedda för produktion av grundstammar har

provtagits under de föregående fem odlingssäsongerna och testats med

avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider, och har befunnits vara fria från denna RNQP.

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vid

osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)

Vauterin et al.. Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas

vart femtonde år, och testas på grundval av en bedömning av risken för

infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus,

Prunus necrotic ringspot virus och sjarkavirus (Plum pox virus), som

förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2.

-

Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande certifikatmoderplantor ska provtas

varje år och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus och Prunus necrotic ringspot

virus, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa

plantor. När det gäller Prunus persica (L.) Batsch ska ett representativt

urval av blommande certifikatmoderplantor provtas en gång om året och

testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en

bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval

av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i

förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska

provtas och testas med avseende på Prune dwarf virus och Prunus necrotic

ringspot virus, på grundval av en bedömning av risken för infektion av

dessa träd.

-

Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande certifikatmoderplantor som

inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas vart tredje år

och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma

prunorum, Prune dwarf virus och Prunus necrotic ringspot virus, på

grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

e)

Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Candidatus

Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen

under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med

SJVFS 2020:6

77

symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart

destruerats. eller

-

symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

har observerats på högst 1 % av förökningsmaterial och fruktplantor i

kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har

gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier

där plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii)

Sjarkavirus (Plum pox virus)

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus

(Plum pox virus) inte förekommer, eller

-

inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på högst 1 % av

förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart

destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial

och fruktplantor utan symtom i de partier där plantor med symtom

påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox

virus).

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye

& Wilkie

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young,

Dye & Wilkie inte förekommer, eller

-

inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.

Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet

och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och

omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &

Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart

destruerats.

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

SJVFS 2020:6

78

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. inte

förekommer, eller

-

inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna

basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den

senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den

omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har

observerats på högst 2 % av förökningsmaterial och fruktplantor i

kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska

ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

f)

CAC-material

Provtagning och analyser

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras från en

identifierad källa för material som har testats under de tre föregående

odlingssäsongerna och som befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus).

Prebasmaterial i form av grundstammar av CAC-material av Prunus cerasifera Ehrh.

och Prunus domestica L. ska produceras från en identifierad källa för material från

vilken ett representativt urval har provtagits och testats inom de föregående fem åren

och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider och sjarkavirus (Plum pox virus).

Ett representativt urval av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-

material ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al..

Ett representativt urval av CAC-fruktplantor som inte uppvisar några symtom på

sjarkavirus (Plum pox virus) vid en okulärbesiktning ska provtas och testas på

grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller

förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus), och om det finns plantor med symtom i

den omedelbara närheten.

Vid upptäckt av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som

uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i

produktionsanläggningen vid en okulärbesiktning, ska ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i kategorin CAC-

material i de partier där förökningsmaterial och fruktplantor med symtom påträffades

provtas och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemüller & Schneider.

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP,

utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus

(Plum pox virus), som förtecknas i bilaga 1 och bilaga 2.

SJVFS 2020:6

79

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma

prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara

närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har

gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier

där plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

-

symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &

Gardan) Young, Dye & Wilkie och Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart

destruerats.

ii)

Sjarkavirus (Plum pox virus)

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (Plum pox virus) inte

förekommer, eller

-

inga symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och

omedelbart destruerats, eller

-

symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på högst 1 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart

destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial

och fruktplantor utan symtom i de partier där plantor med symtom

påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox

virus).

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye

& Wilkie

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv.

SJVFS 2020:6

80

persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte

förekommer, eller

-

inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.

Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet

och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen

under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart

destruerats, eller

-

symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &

Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen,

och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med

symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart

destruerats.

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller

-

inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har

observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska

ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

12. Pyrus L.

a)

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)

Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas femton år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med femton års mellanrum, med avseende på

förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i

bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke

insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut

(EU) 2017/925

Fel! Bokmärket är inte definierat.

, ska följande krav tillämpas avseende

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al.:

SJVFS 2020:6

81

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma pyri

Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har

observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. inte förekommer, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i

produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har

visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla

värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c)

Basmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller basmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska

ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart

femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller

& Schneider.

När det gäller basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart

tredje år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller &

Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska provtas och

testas vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa

plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom Candidatus Phytoplasma pyri

Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i

bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

d)

Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller certifikatmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas

vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri

Seemüller & Schneider.

När det gäller certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade

anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial

provtas och testas vart femte år med avseende på förekomst av Candidatus

Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna

för certifikatmaterial ska provtas och testas vart femtonde år, på grundval av en

bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de

RNQP, utom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och virusliknande

sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten

av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

SJVFS 2020:6

82

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e)

Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Candidatus

Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har

observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

-

symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har

observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har

gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier

där förökningsmaterial och plantor med symtom påträffades har testats och

befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller &

Schneider.

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att Erwinia

amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och

certifikatmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den

senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla

fruktplantor som har visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut

och destruerats.

f)

CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma pyri

Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

-

inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har

observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten

har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

SJVFS 2020:6

83

-

symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har

observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i

kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste

avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har

gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier

där förökningsmaterial och plantor med symtom påträffades har testats och

befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller &

Schneider.

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska

produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. inte förekommer, eller

-

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i

produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har

visat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla

värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

13. Ribes L.

a)

Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas fyra år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med fyra års mellanrum, med avseende på förekomst

av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b)

Basmaterial, certifikatmaterial och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

c)

Basmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i

produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har visat

symtom på Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga

0,05 % och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla värdväxter i

närheten har gallrats ut och destruerats.

SJVFS 2020:6

84

d)

Certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i

produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har visat

symtom på Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga

0,5 % och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i

närheten har gallrats ut och destruerats.

14. Rubus L.

a)

Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas två år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med två års mellanrum, med avseende på förekomst

av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b)

Basmaterial

Okulärbesiktning

Då förökningsmaterial och fruktplantor odlas på friland eller i kruka ska

okulärbesiktningar utföras två gånger om året.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning

och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en

okulärbesiktning under denna period.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på Arabis-mosaikvirus, Raspberry

ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato

black ring virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras

vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom Arabis-mosaikvirus, Raspberry

ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus, som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i

kategorin basmaterial som uppvisar symtom på Arabis-mosaikvirus, Raspberry

ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus eller Tomato black ring virus,

ska det berörda förökningsmaterialet och och de berörda fruktplantorna gallras

ut och omedelbart destrueras.

ii)

Krav för RNQP utom Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry

latent ringspot virus och Tomato black ring virus:

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i

produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har

visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga

-

0,1 % när det gäller

Agrobacterium spp. Conn.,

SJVFS 2020:6

85

Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och

destruerats, och

iii)

Krav för alla virus:

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilagorna I och II har observerats på

högst 0,25 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin basmaterial

i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och

detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i

den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

c)

Certifikatmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på Arabis-mosaikvirus, Raspberry

ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus är otydliga

vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om

förekomsten av de RNQP, utom Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus,

Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga

2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i

kategorin certifikatmaterial som uppvisar symtom på Arabis-mosaikvirus,

Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus eller Tomato black

ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna

gallras ut och omedelbart destrueras.

ii)

Krav för RNQP utom Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry

latent ringspot virus och Tomato black ring virus:

Procentandelen

förökningsmaterial

och

fruktplantor

i

kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade

odlingssäsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga

-

0,5 % när det gäller Resseliella theobaldi Barnes,

-

1 % när det gäller

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa

fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och

destruerats.

iii)

Krav för alla virus

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 har observerats

på högst 0,5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla

plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart

destruerats.

d)

CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

SJVFS 2020:6

86

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på Arabis-mosaikvirus, Raspberry

ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus är otydliga

vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om

förekomsten av de RNQP, utom Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus,

Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga

2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

CAC-material som uppvisar symtom på Arabis-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus,

Strawberry latent ringspot virus eller Tomato black ring virus, ska det berörda

förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart

destrueras.

15. Vaccinium L.

a)

Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas fem år efter att de godtagits som

prebasmoderplantor och därefter med fem års mellanrum, med avseende på förekomst

av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de

RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b)

Basmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

-

Inga symtom på Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade

odlingssäsongen.

ii)

Diaporthe vaccinii Shear

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Diaporthe vaccinii Shear inte

förekommer, eller

-

inga symtom på Diaporthe vaccinii Shear har observerats i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

iii)

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin och Godronia cassandrae (anamorf

Topospora myrtilli) Peck

-

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

basmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade

SJVFS 2020:6

87

odlingssäsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte

överstiga

-

0,1 % när det gäller Godronia cassandrae (anamorf Topospora

myrtilli) Peck,

-

0,5 % när det gäller Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, och

detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter

i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.

c)

Certifikatmaterial och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som

förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

d)

Certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i)

Diaporthe vaccinii Shear

-

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial ska

produceras i områden där det är känt att Diaporthe vaccinii Shear inte

förekommer, eller

-

inga symtom på Diaporthe vaccinii Shear har observerats i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

ii)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii

(Fuckel) Woronin och Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

-

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin

certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste

avslutade odlingssäsongen har visat symtom på någon av följande RNQP

får inte överstiga

-

0,5 % när det gäller

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,

-

1 % när det gäller Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, och detta

förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i

närheten ska ha gallrats ut och destruerats.

(SJVFS 2020:6)

SJVFS 2020:6

88

Bilaga 6

HÖGSTA TILLÅTNA ANTAL GENERATIONER AV SLÄKTEN OCH

ARTER

Tabellen anger högsta tillåtna antal generationer på friland under icke insektsskyddade

förhållanden och längsta tillåtna livstid för basmoderplantor av olika släkten/arter,

enligt 6 kap. 17 §.

Castanea sativa Mill.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Då en basmoderplanta, i den mening som avses

i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den

uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska

bestå av basmaterial av första generationen.

Citrus L., Fortunella Swingle

och Poncirus Raf.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst en generation.

Då en basmoderplanta, i den mening som avses

i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den

uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska

bestå av basmaterial av första generationen.

Corylus avellana L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Cydonia oblonga Mill., Malus

Mill., Pyrus L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Då en basmoderplanta, i den mening som avses

i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den

uppförökas i högst tre generationer.

SJVFS 2020:6

89

Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska

bestå av basmaterial av första generationen.

Ficus carica L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Fragaria L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst fem

generationer.

Juglans regia L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Olea europaea L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst en generation.

Prunus

amygdalus,

P.

armeniaca, P. domestica, P.

persica och P. salicina

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Då en basmoderplanta, i den mening som avses

i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den

uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska

bestå av basmaterial av första generationen.

SJVFS 2020:6

90

Prunus avium och P. cerasus

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

Då en basmoderplanta, i den mening som avses

i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den

uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska

bestå av basmaterial av första generationen.

Ribes L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst tre

generationer. Moderplantor får användas som

moderplantor i högst sex år.

Rubus L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer. Moderplantor av varje generation

får användas som moderplantor i högst fyra år.

Vaccinium L.

Basmaterial

En basmoderplanta, i den mening som avses i 6

kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två

generationer.

(SJVFS 2018:16).

SJVFS 2020:6

91

Bilaga 7

ANSÖKAN OM OFFICIELLT ERKÄND BESKRIVNING, OFFICIELL

BESKRIVNING SAMT INTAGNING I SORTLISTAN 22 23

I denna bilaga redovisas de uppgifter som krävs för en ansökan om officiell

beskrivning, officiellt erkänd beskrivning samt för intagning i sortlistan.

Ansökan om officiellt erkänd beskrivning, officiell beskrivning samt intagning i

sortlistan

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgift om preliminär upprätthållare om sådan finns vid ansökningstillfället

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten

1. artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)

2. sortspecifika uppgifter

3. preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer

4. om sorten är genetiskt modifierad och om aktuellt identitetsbeteckningen för

GMO-sorten

5. sortbenämning om sådan finns vid ansökningstillfället

a) Om sökanden har föreslagit sortbenämningen i en varumärkesansökan

och i så fall det föreslagna varumärkes namn och i vilket land.

b) Om sökanden har registrerat sorten som ett varumärke och i så fall namn

på registrerat varumärke och i vilket land.

6. synonym till sortbenämning om sådan finns

22 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

23 Andra och tredje stycket har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

92

Uppgifter om tidigare ansökningar om sådana finns

1. Gemenskapens växtförädlarrätt (CPVO)

a) ansökningsdatum eller registreringsdatum.

2. Nationell växtförädlarrätt

a) land,

b) ansökningsdatum eller registreringsdatum, och

c) sortbenämning, sortbeteckning eller förädlingsnummer om sådant finns.

3. Intagning i nationell sortlista

a) land,

b) ansökningsdatum eller registreringsdatum, och

c) sortbenämning, sortbeteckning eller förädlingsnummer om sådant finns.

Uppgifter om officiell provning av sortens särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet

(SES- eller DUS-provning)

Företaget måste välja minst ett alternativ

1. om sorten inte ska DUS-provas

2. om provningen av sorten redan är avslutad och i vilket land

3. om sorten är under provning och i vilket land

4. om sökanden vill att sorten ska provas och önskemål om land.

Bilagor

Sökanden ska bifoga

1. en DUS-rapport med den fullständiga sortbeskrivningen om sorten har DUS-

provats, samt uppgifter om sortens härstamning, eller

2. CPVO:s eller UPOV:s tekniska frågeformulär (TQ) som preliminär

sortbeskrivning om sorten ska DUS-provas, eller

3. en beskrivning av sorten om sorten inte ska DUS-provas.

a)

För sorter som tagits fram från och med 1 januari 2017 ska beskrivningen

innehålla

-

uppgifter om sortens ursprung,

- uppgifter om hur och var sorten ska bevaras,

- en detaljerad beskrivning av

o trädets, buskens eller plantans karaktärer (växtsätt och

morfologi om den uppgiften är relevant för arten),

o blomkaraktären, om den är relevant för arten,

o fruktens karaktärer, och

o andra för arten specifika och relevanta karaktärer,

- detaljerade fotografier av relevanta karaktärer hos den aktuella sorten,

och

- en redovisning av på vilket sätt uppgifterna kan styrkas.

Sökanden får lämna uppgifterna på Jordbruksverkets blankett24 för

preliminär sortbeskrivning av frukt för den aktuella arten eller i annan

bilaga.

24 Blanketterna finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:6

93

b) För sorter som tagits fram före den 1 januari 2017 ska beskrivningen

innehålla

- uppgifter om sortens ursprung,

- uppgifter om var och hur sorten bevaras,

- en beskrivning av sorten, och

-

en redovisning av på vilket sätt uppgifterna kan styrkas.

Komplettering av sortbenämning

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten

1. Preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer

2. Förslag till sortbenämning

a) Om sökanden har föreslagit sortbenämningen i en varumärkesansökan

och i så fall föreslaget varumärkesnamn och i vilket land.

b) Om sökanden har registrerat sorten som ett varumärke och i så fall namn

på registrerat varumärke och i vilket land.

Ansökan om återkallande av en ansökan om eller registrering av en växtsort

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten vid återkallande av en tidigare inlämnad ansökan om

officiellt

erkänd beskrivning, officiell beskrivning samt intagning i sortlistan

1. Artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)

2. Preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer

SJVFS 2020:6

94

Uppgifter om sorten vid återkallande av en registrerad sort i sortlistan

1. Artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)

2. Sortbenämningen

Ansökan om förnyelse av registreringsperiod för växtsort

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgift om upprätthållare om sådan finns

1. Namn och adress

2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag

som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.

3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten

1. Artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)

2. Sortbenämningen

(SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

95

Bilaga 8

ANMÄLAN

TILL

REGISTRET

ÖVER

YRKESMÄSSIG

VERKSAMHET SOM AVSER PLANTOR OCH FRÖER OCH

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ELLER CERTIFIERING 25 26

I denna bilaga redovisas vilka uppgifter som krävs för en anmälan till registret över

yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer och för en ansökan om

godkännande av prebasmoderplantor eller certifiering av förökningsmaterial och

plantor. Anmälan ska lämnas till Jordbruksverket varje år senast den 30 april när det

gäller uppdateringen av föregående års uppgifter. Ansökan om certifiering ska lämnas

till Jordbruksverket varje år senast den 30 april det år ansökan avser.

Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer

och ansökan om godkännande och certifiering av plantor och fröer

Uppgifter om företaget

1. namn och adress,

2. organisationsnummer eller personnummer,

3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,

4. län som företaget tillhör, och

5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,

2. om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget,

a) namn och adress,

b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och

c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Uppgifter om verksamheten

Samtliga företag

1. om företaget importerar förökningsmaterial eller plantor,

2. om företaget inte har egen produktion av frukt- och bärväxter.

För företag med produktion

1. om bevarande och behandling ingår i verksamheten,

2. areal i hektar av förökningsmaterial och plantor på friland och i containerodling,

3. areal i kvadratmeter av förökningsmaterial i växthus,

4. om sökanden kommer ta ny frilandsodling i bruk under året.

25 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

26 Andra och tredje stycket har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

96

Förteckning över plantor

Företag med certifierad produktion eller produktion av CAC-material

1. släkte eller art,

2. sort,

3. kategori,

4. antal plantor per sort och kategori (frivillig uppgift för företag med CAC-

produktion), och

5. uppgifter om odlingsplats och plantornas ursprung (frivillig uppgift).

I stället för redovisning i ansökan kan företaget bifoga eget underlag med samma

uppgifter.

Ansökan om godkännande eller certifiering av frukt-och bärplantor

Ansökan lämnas samtidigt med anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet

Företaget markerar att de ansöker om godkännande eller certifiering av frukt- och

bärplantor.

Ansökan lämnas separat

Uppgifter om företaget

1. namn och adress,

2. organisationsnummer eller personnummer,

3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,

4. län som företaget tillhör, och

5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,

2. om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget,

a) namn och adress,

b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och

c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Förteckning över plantor

Företag med certifierad produktion

1. släkte eller art,

2. sort,

3. kategori,

4. antal plantor per sort och kategori, och

5. uppgifter om odlingsplats och plantornas ursprung (frivillig uppgift).

I stället för redovisning i ansökan kan företaget bifoga eget underlag med samma

uppgifter.

SJVFS 2020:6

97

Anmälan om att företaget upphör

1. datum för upphörande

2. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer,

3. verksamhetsplatsens registreringsnummer, och

4. kontaktuppgifter till kontaktperson.

(SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

98

Bilaga 9

KRAV PÅ UTFORMNING AV ETIKETT OCH FÖLJEDOKUMENT 27

I denna bilaga anges vilka krav som ställs på etiketter och följedokument. För etiketter

på certifikatmaterial följer dessa bestämmelser av förordning (EU) 2016/2031.

A. Allmänna krav på etiketter

Etiketten ska vara tryckt med outplånlig skrift på ett av unionens officiella språk, och

texten ska vara väl synlig och läslig.

B. Etiketter för certifierat material

Etiketter för certifikatmaterial ska vara

1. vit med ett diagonalt violett band för prebasmaterial,

2. vit för basmaterial,

3. blå för certifikatmaterial.

På etiketten ska anges

1. angivelsen ”EU:s regler och standarder”,

2. Sverige eller SE,

3. Statens jordbruksverk eller SJV,

4. företagets namn eller registreringsnummer hos Jordbruksverket,

5. referensnummer för förpackningen eller bunten, individuellt löp-, vecko- eller

partinummer,

6. vetenskapligt namn,

7. kategori och, för basmaterial, generationsnummer,

8. sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För

grundstammar som inte hör till någon sort ska artens eller arthybridens namn

anges. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både

grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell

registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna

benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under

behandling”,

9. i förekommande fall påpekandet ”sort med officiellt erkänd beskrivning”,

10. mängd,

11. produktionsland och motsvarande kod, om det är annat land än Sverige,

12. utfärdandeår,

13. om den ursprungliga etiketten ersätts av en ny: den ursprungliga etikettens

utfärdandeår, och

14. i förekommande fall uppgift om sorten är genetiskt modifierad samt vilka

genetiskt modifierade gener som ingår. (SJVFS 2020:6).

27 Första stycket har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

SJVFS 2020:6

99

C. Följedokumentet för certifierat material

1. innehålla de uppgifter som framgår av punkt B och som anges på respektive

etikett,

2. vara skrivet på ett av unionens officiella språk,

3. utfärdas i minst två exemplar (leverantör och mottagare),

4. åtfölja materialet från företaget till mottagaren,

5. innehålla mottagarens namn och adress,

6. innehålla datum för dokumentets utfärdande, och

7. vid behov innehålla ytterligare information beträffande de berörda

varupartierna

D. Etiketter eller följedokument för CAC-material

Etiketter som fästs på CAC-materialet ska vara gula.

Företagets etikett eller följedokument ska minst innehålla

1. angivelsen ”EU:s regler och standarder”,

2. Sverige eller SE

3. Statens jordbruksverk eller SJV,

4. företagets namn eller registreringsnummer utfärdat av Jordbruksverket,

5. individuellt löp-, vecko- eller partinummer,

6. vetenskapligt namn,

7. CAC-material,

8. sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För

grundstammar som inte hör till någon sort ska artens eller arthybridens namn

anges. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både

grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell

registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna

benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under

behandling”, och

9. datum för dokumentets utfärdande. (SJVFS 2020:6).

E.

Har upphävts genom (SJVFS 2020:6).