SJVFS 2021:19

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:19

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt

ledd utveckling;

Utkom från trycket

den 28 maj 2021

Omtryck

beslutade den 27 maj 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§ förordningen

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter att ha gett Havs- och

vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen,

Vattenmyndigheterna,

Riksantikvarieämbetet,

Sametinget,

Skogsstyrelsen,

Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén

tillfälle att yttra sig1, att 4 kap. 56 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder ikraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................... 4

2 KAP. OMFATTNING .............................................................................................. 5

Stöd ........................................................................................................................... 5

Definitioner .............................................................................................................. 7

Undantag ................................................................................................................ 15

3 KAP. GEMENSAMMA VILLKOR ....................................................................... 15

Ansökan om stöd .................................................................................................... 15

Ansökan om utbetalning ......................................................................................... 16

Regler för utgifter ................................................................................................... 17

Viktiga tidpunkter .................................................................................................. 19

Så betalas stödet ut ................................................................................................. 20

Undantag från kravet på betalningsbevis ............................................................... 21

Avdrag .................................................................................................................... 23

Avdrag på grund av brister i offentlig upphandling eller konkurrensutsättning .... 26

Komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansökan om ändring av beslut om

stöd ......................................................................................................................... 26

Underskrift ............................................................................................................. 26

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2021:12.

SJVFS 2021:19

2

Byte av sökande eller stödmottagare...................................................................... 27

Regler om schabloner och faktiska utgifter ........................................................... 27

Allmänna stödvillkor .............................................................................................. 30

4 KAP. LANDSBYGDSPROGRAMMET ................................................................ 32

Gemensamma villkor för företagsstöd ................................................................... 32

Särskilda villkor för företagsstöd ........................................................................... 32

Gemensamma villkor för projektstöd..................................................................... 38

Särskilda villkor för projektstöd ............................................................................ 38

Gemensamma villkor för miljöinvesteringar ......................................................... 63

Gemensamma villkor för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter ..................... 64

Särskilda villkor för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter ............................. 64

Gemensamma villkor för miljöinvesteringar enligt fast ersättning........................ 66

Särskilda villkor för miljöinvesteringar enligt fast ersättning................................ 67

5 KAP. HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ..................................................... 69

Gemensamma villkor för företagsstöd ................................................................... 69

Särskilda villkor för företagsstöd ........................................................................... 70

Gemensamma villkor för projektstöd..................................................................... 73

Särskilda villkor för projektstöd ............................................................................ 74

6 KAP. LOKALT LEDD UTVECKLING ................................................................ 80

Gemensamma villkor ............................................................................................. 80

Särskilda villkor ..................................................................................................... 82

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.......................................................... 83

BILAGA 1 .................................................................................................................. 86

Blanketter för ansökan om samt utbetalning av företagsstöd, projektstöd och

miljöinvesteringar .................................................................................................. 86

Ansökan om stöd .................................................................................................... 86

BILAGA 1 A .............................................................................................................. 95

Blanketter för ansökan om förberedande stöd inom lokalt ledd utveckling .......... 95

Ansökan om stöd .................................................................................................... 95

Ansökan om utbetalning ........................................................................................ 96

BILAGA 2 .................................................................................................................. 97

Uppgifter och bilagor som den sökande ska lämna vid en ansökan om stöd ......... 97

1. LANDSBYGDSPROGRAMMET FÖRETAGSSTÖD .................................... 97

2. LANDSBYGDSPROGRAMMET PROJEKTSTÖD ...................................... 101

3. LANDSBYGDSPROGRAMMET MILJÖINVESTERINGAR ...................... 108

4. HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET FÖRETAGSSTÖD ........................ 110

5. HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET PROJEKTSTÖD ........................... 113

SJVFS 2021:19

3

6. LOKALT LEDD UTVECKLING PROJEKTSTÖD ....................................... 119

BILAGA 3 ................................................................................................................ 122

Ansökan om utbetalning ....................................................................................... 122

1. Uppgifter och handlingar som stödmottagaren ska lämna vid en ansökan om

utbetalning ............................................................................................................ 122

2. Uppgifter som stödmottagaren ska ange i lägesredovisningen vid ansökan om

delutbetalning ....................................................................................................... 124

3. Uppgifter som stödmottagaren ska ange i slutredovisningen vid ansökan om

slututbetalning ...................................................................................................... 124

BILAGA 4 ................................................................................................................ 136

Uppgifter som den sökande eller stödmottagaren ska lämna i bilagor beroende på

vad en ansökan avser och omfattar ...................................................................... 136

BILAGA 5 ................................................................................................................ 138

Bilagor och uppgifter om offentlig upphandling som stödmottagaren i vissa fall

ska lämna vid en ansökan om utbetalning ............................................................ 138

BILAGA 6 ................................................................................................................ 139

Stödmottagarens kontroll och dokumentation av den passiva

bredbandsinfrastrukturen ...................................................................................... 139

BILAGA 7 ................................................................................................................ 141

Bilagor och uppgifter om konkurrensutsättning som stödmottagaren ska lämna vid

en ansökan om utbetalning av bredbandsstöd ...................................................... 141

BILAGA 8 ................................................................................................................ 142

Enhetskostnader ................................................................................................... 142

BILAGA 9 ................................................................................................................ 144

Avdrag för bristande konkurrensutsättning inom bredband ................................. 144

SJVFS 2021:19

4

1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar

inom landsbygdsprogrammet finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden,

Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden,

Europeiska

jordbruksfonden

för

landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om

fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och

Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning

(EG) nr 1083/20062,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/20053,

3. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

2 § Grundläggande bestämmelser om företagsstöd och projektstöd inom havs- och

fiskeriprogrammet finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden,

Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av

allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Europeiska socialfonden, Sammanhållnings-fonden och Europeiska havs- och

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20064,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj

2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och

(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1255/20115,

3. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

3 § Grundläggande bestämmelser om stöd för lokalt ledd utveckling inom

landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och

socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17

december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda

bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 1080/20066,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305

5 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

6 EUT L 347, 20.12.2013, s. 289 (Celex 32013R1301).

SJVFS 2021:19

5

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden,

Europeiska

socialfonden,

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av

allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20067,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17

december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 1081/20068,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/20059,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj

2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och

(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1255/201110,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23

december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska

garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om

ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU)

nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022

och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av

sådant stöd under åren 2021 och 202211,

7. förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling. (SJVFS 2021:12).

2 KAP. OMFATTNING

Stöd

1 § Denna författning gäller följande stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020,

havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 och regional- och socialfondsprogrammet för

lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Landsbygdsprogrammet

1.

Företagsstöd:

a) Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

b) Förädlingsstöd

c) Startstöd

d) Investeringsstöd för jobb och klimat

2.

Projektstöd:

a) Stöd till kompetensutveckling

b) Stöd till demonstrationer och information

7 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

8 EUT L 347, 20.12.2013, s. 470 (Celex 32013R1304).

9 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

10 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

11 EUT L 437, 28.12.2020, s 1 (Celex 32020R2220).

SJVFS 2021:19

6

c) Stöd till rådgivningstjänster

d) Stöd till fortbildning av rådgivare

e) Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

f) Stöd till bredband

g) Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

h) Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och för

turistinformation

i) Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

j) Projektstöd för lantrasföreningar

k) Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt

inom europeiska innovationspartnerskapet

l) Stöd till samarbeten

3.

Miljöinvesteringar:

a) Engångsröjning av betesmark

b) Stängsel mot rovdjur

c) Reglerbar dränering

d) Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk

mångfald

e) Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad

vattenkvalitet

f) Förbättrad vattenkvalitet

g) Anlägga tvåstegsdiken

h) Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

i) Återställande av skadad skog

j) Skogens miljövärden

Havs- och fiskeriprogrammet

1.

Företagsstöd:

a) Investeringar inom fiske

b) Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

c) Diversifiering inom fiske

d) Produktiva investeringar i vattenbruk

e) Miljöinvesteringar i vattenbruk

f) Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

g) Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

h) Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer

2.

Projektstöd:

a) Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

b) Nya tekniska lösningar inom fiske

c) Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

d) Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

e) Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

f) Bevarandeprojekt för skyddade områden

g) System för tilldelning av fiskemöjligheter

h) Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad

infrastruktur

i) Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till

landningsskyldigheten

j) Utveckling av produkter och processer inom fiske

k) Partnerskap mellan forskare och fiskare

SJVFS 2021:19

7

l) Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

m) Innovationsprojekt inom vattenbruk

n) Kommunal planering av vattenbruk

o) Djurs hälsa och välbefinnande

p) Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

q) Bilda producent- eller branschorganisation

r) Saluföringsåtgärder

s) Produktions- och saluföringsplaner

t) Datainsamling

u) Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter

v) Skydd av havsmiljön

w) Öka kunskapen om havsmiljön

Lokalt ledd utveckling inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet

samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

1.

Projektstöd:

a) Förberedande stöd

b) Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

c) Samarbetsåtgärder

d) Löpande kostnader och ledning.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Aktiv utrustning

En utrustning som aktivt överför eller

vidareförmedlar signaler för elektroniska

kommunikationstjänster.

Anläggning för

dränering

Alla anläggningar som behövs för att

säkerställa jordbruksmarkens dränering.

Ansluten slutanvändare

En fysisk eller juridisk person som har en

bredbandsförbindelse från en byggnad till en

nod.

Anslutningsgrad

Andelen anslutna hushåll med folkbokförda

personer i förhållande till det totala antalet

hushåll med folkbokförda personer inom det

geografiska område som avgränsats för

det aktuella projektet.

SJVFS 2021:19

8

Behörig myndighet

Den myndighet som enligt förordningen

(2015:406)

om

stöd

för

landsbygdsutvecklingsåtgärder, förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskerinäringen samt förordningen (2015:407)

om lokalt ledd utveckling tar emot eller prövar

ansökan.

Besiktning

En kontroll av att insatsen är på plats,

genomförd och uppfyller villkoren i beslutet

om stöd.

Bredbandsnät

En anläggning som består av passiv

bredbandsinfrastruktur

och aktiv

utrustning.

Central ekonomifunktion

En ekonomifunktion som samlat hanterar

bokföring och betalningar för en organisation

med flera kontor som är lokaliserade på olika

postorter och där organisationen och alla

kontor har samma organisationsnummer.

Delåtgärd

En delåtgärd är en undergrupp till någon av de

åtgärder som finns i landsbygdsprogrammet.

Inom lokalt ledd utveckling och havs- och

fiskeriprogrammet är nationella åtgärder

identiska med delåtgärder.

Driftsatt bredbandsnät

Ett bredbandsnät där leverans av elektroniska

kommunikationstjänster

till

anslutna

slutanvändare är påbörjad.

Eget arbete

Arbete som utförs av en stödmottagare eller av

den eller de samarbetsparter som anges i

beslut om stöd, som är privatperson eller

bedriver verksamhet som enskild firma och är

16 år eller äldre. I de fall ett handelsbolag eller

kommanditbolag är stödmottagare eller

samarbetspart är eget arbete det arbete som

utförs av delägarna.

Etablering

När den sökande är ägare eller delägare och

ansvarar för företaget genom att ha faktisk och

långsiktig kontroll över företaget ifråga om

beslut som rör administration, ersättningar

och ekonomiska risker.

Ersättningsinvestering

Utbyte av en anläggning, utrustning eller

gröda mot liknande som i huvudsak har

samma funktion, prestanda och egenskap.

Med ersättningsinvestering avses inte material

SJVFS 2021:19

9

för restaurering av kulturbyggnader, natur-

eller kulturmiljöer eller investeringar inom

dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller

servicepunkter samt röjning och skyltning i

samband med restaurering av stigar och leder.

Fast inredning

Enligt definition i 2 kap. 2 § i jordabalken.

Fiskare

Fiskare enligt definition i artikel 3.2 punkten

6 i förordning (EU) nr 508/201412, som

bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av

fiskelagen (1993:787).

Fokusområde

Undergrupperna till unionsprioriteringarna.

Detta enligt artikel 5 i förordning (EU) nr

1305/201313.

Fornlämning

Enligt definition i 2 kap. 1 och 2 §§

kulturmiljölagen (1988:950).

Förnyad

konkurrensutsättning

Ett tillvägagångssätt för avrop från ramavtal

som innebär att leverantörer i ett ramavtal får

konkurrera med varandra om den slutliga

tilldelningen av kontraktet.

Gröna sektorn

Den

sektor

som

omfattar

jordbruks-,

trädgårds-, renskötsel- och skogsnäringen,

inklusive förädling av produkter ifrån dessa.

Hembygdsgård

En eller flera byggnader som har ett historiskt

värde för lokalsamhället och en social

funktion i en bygd och som är öppen för

allmänheten.

Indirekt kostnad

Utgifter för gemensamma resurser och

funktioner i stödmottagarens organisation

som projektet har behov av och använder men

som inte är direkt kopplade till en speciell

aktivitet i projektet.

Innovationsgrupp

Organisationer

som

har

tecknat

ett

samarbetsavtal för ett innovationsprojekt

inom det Europeiska innovationspartner-

skapet.

Insats

Ett projekt, ett avtal, en åtgärd eller en grupp

projekt som uppfyller beskrivningen enligt

12 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

13 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

10

Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1303/201314.

Jordbruksföretag

Företag som bedriver jordbruksverksamhet

inklusive rennärings- och trädgårdsföretag

och har verksamheten registrerad som

näringsverksamhet

enligt

Skatteverkets

regler.

Jordbruksprodukt

Jordens och husdjursskötselns produkter samt

produkter i första bearbetningsledet som har

direkt samband med dessa produkter.

Produkterna ska omfattas av bilaga I till

fördraget

om

Europeiska

unionens

funktionssätt samt vara förenliga med

landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverksamhet

1. En verksamhet som producerar, föder upp

eller

odlar

jordbruksprodukter

eller

producerar eller odlar trädgårdsprodukter.

Detta

inkluderar

skörd,

mjölkning,

djuruppfödning

och

djurhållning

för

animalieproduktion eller annan produktion,

2. en verksamhet som får bedrivas av sameby

med stöd av rennäringslagen (1971:437), eller

3. att i egen regi eller genom att upplåta

arrende hålla en jordbruksareal i ett skick som

gör den lämplig för bete eller odling utan

några särskilda förberedande åtgärder utöver

sedvanliga

jordbruksmetoder

och

jordbruksmaskiner.

Kabelritning

En schematisk ritning som ger en överblick

över optokablarna och hur de kopplas

samman.

Kanalisationsritning

En schematisk ritning som visar noder,

brunnar

och

kopplingsskåp

samt

kanalisationsrör som förbinder dem.

Klumpsumma

En totalsumma som fastställs i beslut om stöd

eller i denna föreskrift. Klumpsumman räknas

fram av en samling utgifter som anses rimliga

för att nå ett förväntat resultat.

Kollektiv stödmottagare

Ideella föreningar, ekonomiska föreningar

och samfällighetsföreningar vid tillämpning

av förordning (EU) nr 508/201415.

14 EUT L 347, 20.12.2013 s. 320 (Celex 32013R1303).

15 EUT L 149, 20.5.2014 s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

11

Korskopplingspunkt eller likvärdig

facilitet

En punkt där fiberförbindelser samlas eller

kopplas samman.

Kort livsmedelskedja

Förädling av jordbruksprodukt till livsmedel

där det får vara högst en mellanhand mellan

jordbrukare och konsument.

Landsbygd

Områden utanför tätorter med mer än 3 000

invånare enligt SCB:s befolkningsstatistik för

år

2015.

Behöriga

myndigheter

som

handlägger stöd som riktas till de län där

befolkningstätheten är lägre än 22,9 invånare

per kvadratkilometer kan i länets regionala

handlingsplan göra avsteg från gränsen på 3

000 invånare och då skriva in en avgränsning

som gör att landsbygden även innefattar större

tätorter.

Inom

lokalt

ledd

utveckling

definieras landsbygd som områden utanför

tätorter med mer än 20 000 invånare enligt

SCB:s befolkningsstatistik för år 2010.

Leveransmätning

En

funktionskontroll

av

den

passiva

bredbandsinfrastrukturen.

Två

vanliga

metoder som används är dämpnings- eller

OTDR-mätning.

Lokal aktionsgrupp (LAG)

En grupp sammansatt av representanter från

den ideella, offentliga och privata sektorn i

enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr

1303/201316. Gruppen ska också vara

godkänd och ha blivit tilldelad en budget av

Jordbruksverket.

Lokal marknad

Handel inom eget och angränsande landskap.

Det gäller även handel över landsgräns om det

finns anknytning via fastland. För Öland är

Småland angränsande landskap och för

Gotland

är

Småland,

Östergötland,

Södermanland och Uppland angränsande

landskap.

Lokal utvecklingsstrategi

En strategi som ligger till grund för urvalet av

projekt inom lokalt ledd utveckling och den

lokala aktionsgruppens arbete.

Lokalt partnerskap

Partnerskap inom lokalt ledd utveckling med

personer från ideell, privat och offentlig sektor

som

tillsammans

tar

fram

en

lokal

utvecklingsstrategi för ett geografiskt område

16 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

SJVFS 2021:19

12

enligt artikel 4 i förordning (EU) nr

2020/2220.

Lägesinmätning

En lägesinmätning resulterar i en lägeskarta

som

visar

kanalisationens

geografiska

utbredning

med

uppgifter

om

vilket

koordinatsystem som använts.

Markarbete

Schaktning,

dränering

och

normalt

markarbete inklusive gjutning av grunden

Medelstora företag

1. Företag som sysselsätter färre än 250

personer,

och

2. har en årsomsättning som inte överstiger 50

miljoner euro eller en balansomslutning som

inte överstiger 43 miljoner euro per år. Detta

enligt

definitionen

i

kommissionens

rekommendation 2003/361/EG.

Mobil anläggning

En anläggning som är avsedd att flyttas.

Nod

En punkt där förbindelsen från en ansluten

slutanvändare kopplas till aktiv utrustning.

Nya generationens accessnät

(nga-nät)

Enligt definitionen i artikel 2.138 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014

av den 17 juni 2014 genom vilken vissa

kategorier av stöd förklaras förenliga med den

inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108

i fördraget17.

Offentliga resurser

Tillskott i annat än pengar som inte betalas av

stödmottagaren

utan

av

utomstående

offentliga organisationer.

Panelkort

En förteckning över fibrernas slutpunkter, så

kallade termineringar.

Paraplyprojekt

Projektform inom lokalt ledd utveckling som

har ett tydligt mål och syfte och som består av

ett antal delaktiviteter som inte behöver anges

i samband med ansökan om stöd.

Ramavtal

Ett avtal som en eller flera leverantörer ingår

med syfte att fastställa villkoren som ska gälla

vid senare tilldelning av kontrakt inom den

avtalstid som anges i ramavtalet.

17 EUT L 187, 26.6.2014 s. 1 (Celex 32014R0651).

SJVFS 2021:19

13

Schablon

Schablon

är

ett

samlingsnamn

för

enhetskostnad, fast ersättning, procentuellt

påslag och klumpsumma.

Skarvplan

En detaljritning eller förteckning som visar

optokablars skarvar och slutpunkter, så

kallade termineringar.

Små företag

1. Företag som sysselsätter färre än 50

personer,

och

2. har en omsättning eller balansomslutning

som inte överstiger tio miljoner euro per år.

Detta enligt definitionen i kommissionens

rekommendation 2003/361/EG.

Slutanvändarnära accessnät

Nät som en fysisk eller juridisk person kan

använda

för

elektroniska

kommunikationstjänster och som består av

bredbandsförbindelser från en byggnad till en

korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet.

Stenmur i skog

En stenmur som till största delen är

sammanhängande och består av minst två

lager upplagd sten ovan mark. Murens ålder

ska vara minst 50 år.

Tillbehör till fastighet

Tillbehör enligt 2 kap. 1 § jordabalken, vilket

innebär byggnader, ledningar, stängsel och

andra anläggningar som har anbragts inom

fastigheten för stadigvarande bruk, på rot

stående träd och andra växter och naturlig

gödsel.

Tjänsteleverantör

Den aktör som tillhandahåller tjänster som

levereras till slutanvändare.

Transnationellt samarbete

Samarbete med liknande projekt inom andra

EU-länder. Inom lokalt ledd utveckling

omfattas även samarbeten med aktörer i tredje

land.

Trädgårdsproduktion

Tätt hus

Odling av köksväxter, kryddväxter, bönor,

ärtor, svamp, bär, frukt, prydnadsväxter eller

plantskoleväxter. Storskalig produktion av

ärtor och bönor för infrysning, konservering

eller torkning omfattas inte.

En byggnad där stomme, tak, ytterväggar och

golv är uppförda.

SJVFS 2021:19

14

Unionsfiskefartyg

Enligt definition i artikel 4.1 punkt 5 i

Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013

om den gemensamma fiskeripolitiken, om

ändring av rådets förordningar (EG) nr

1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om

upphävande av rådets förordningar (EG) nr

2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets

beslut 2004/585/EG18.

Vattenbruksföretag

Företag som bedriver produktion enligt

definitionen av vattenbruk i artikel 4

förordning (EU) nr 1380/201319.

Vetenskapliga och tekniska organ

Med vetenskapliga och tekniska organ avses

vid tillämpning av förordning (EU) nr

508/201420

universitet,

högskolor,

myndigheter och vetenskapliga institut.

Våtmark

Sådan mark där vatten under stor del av året

finns nära, under, i eller strax över markytan.

Definitionen

innefattar

också

vegetationstäckta vattenområden och vatten

med vegetationsfria ytor där vattennivån

tillåts

variera

med

de

naturliga

säsongsvariationerna.

Våtmark i skog

Fuktig

eller

blöt

mark

enligt

de

bedömningsgrunder

som

anges

i

Riksskogstaxeringen

fältinstruktion

för

riksinventering av skog 201421.

Väg

1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller

plats som allmänt används för trafik med

motorfordon,

2. en led som är anordnad för cykeltrafik, eller

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1

och 2.

Övrig kulturhistorisk

lämning

Lämningar efter människors verksamhet som

kan anses ha tillkommit 1850 eller senare och

som inte bedöms som fornlämningar.

Lämningarna ska ha tillkommit genom äldre

tiders bruk och vara varaktigt övergivna.

Övrigt offentligt stöd

Pengar eller andra resurser från offentliga

organisationer som inte ingår i de program-

18 EUT L 354, 28.12.2013, s. 22 (Celex 32013R1380).

19

EUT L 354, 28.12.2013, s. 22 (Celex 32013R1380).

20 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

21 Riksskogstaxeringen finns på Statens lantbruksuniversitets webbplats www.slu.se.

SJVFS 2021:19

15

anslag som finns hos Jordbruksverket. (SJVFS

2021:12).

Undantag

3 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

3 KAP. GEMENSAMMA VILLKOR

Ansökan om stöd

Hur och när ska den sökande ansöka om stöd?

1 § Den sökande får ansöka om stöd elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats i de

fall Jordbruksverket tillhandahåller en elektronisk ansökan.

Om den sökande väljer att inte använda den elektroniska ansökan ska den sökande

ansöka om stöd på en blankett. Den sökande ska i så fall använda sig av blanketten

som gäller för stödet och som framgår av bilaga 1.

Vid ansökan om förberedande stöd för lokala partnerskap inom lokalt ledd

utveckling kan de blanketter som framgår av bilaga 1 a användas.

I de fall det finns fastställda bilagor för det sökta stödet i bilaga 1 eller 1 a ska den

sökande bifoga dessa bilagor till ansökan. (SJVFS 2021:12).

2 § Ansökan om startstöd inom landsbygdsprogrammet ska göras när den sökande för

första gången etablerat sig som ägare eller delägare av ett jordbruks-, trädgårds- eller

rennäringsföretag. Ansökan ska ha kommit in till den behöriga myndigheten inom den

tidsgräns som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder. (SJVFS 2018:11).

2 a § En ansökan om förberedande stöd till lokala partnerskap inom lokalt ledd

utveckling ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 6 juni 2021. (SJVFS

2021:12).

Vilka uppgifter ska ansökan om stöd innehålla?

3 § Den sökande ska ansöka om stöd i e-tjänsten eller på blankett enligt 1 § första och

andra styckena och ansökan ska innehålla

1. den sökandes namn och personnummer eller den sökandes namn,

organisationsnummer och adress, och

2. uppgifter om vad ansökan avser.

4 § En ansökan om stöd ska förutom att uppfylla kraven i 1 § första och andra styckena

och 3 § innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 för att den behöriga

myndigheten ska pröva ansökan om stöd.

SJVFS 2021:19

16

När är en ansökan om stöd inkommen?

5 § En ansökan om stöd är inkommen när kraven i 1 § första och andra styckena och

3 § är uppfyllda och den har kommit in till den behöriga myndigheten.

6 § En ansökan om företagsstöd, projektstöd eller miljöinvestering enligt 1 kap. 3 §

förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder som den sökande

har skickat in på blankett ska också anses vara inkommen när kraven i 1 § första och

andra styckena och 3 § är uppfyllda och ansökan

1. har kommit in till någon av de myndigheter som hänvisas till i 1 kap. 17 §

förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, och

2. är upprättad på någon av blanketterna för dessa stöd enligt bilaga 1.

7 § En ansökan om företagsstöd eller projektstöd enligt 4 kap. 2 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som den sökande har skickat

in på blankett ska också anses vara inkommen när kraven i 1 § första och andra

styckena och 3 § är uppfyllda och ansökan

1. har kommit in till någon av de myndigheter som hänvisas till i 4 kap. 11 §

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, och

2. är upprättad på någon av blanketterna för dessa stöd enligt bilaga 1.

8 § En ansökan om projektstöd enligt 3 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd

utveckling som den sökande skickat in på blankett ska också anses vara inkommen när

kraven i 1 § första och andra styckena och 3 § är uppfyllda och ansökan

1. har kommit in till någon av de lokala aktionsgruppernas kontor,

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget,

Skogsstyrelsen eller Tillväxtverket, och

2. är upprättad på en blankett för lokalt ledd utveckling enligt bilaga 1.

Ansökan om utbetalning

Hur ska stödmottagaren ansöka om utbetalning?

9 § Stödmottagaren får ansöka om utbetalning elektroniskt på Jordbruksverkets

webbplats i de fall Jordbruksverket tillhandahåller en elektronisk ansökan.

Om stödmottagaren väljer att inte använda den elektroniska ansökan ska

stödmottagaren ansöka om utbetalning på en blankett. Stödmottagaren ska i så fall

använda sig av blanketten som gäller för utbetalningen och som framgår av bilaga 1.

Vid ansökan om utbetalning av förberedande stöd för lokala partnerskap inom

lokalt ledd utveckling kan de blanketter som framgår av bilaga 1 a användas.

I de fall det finns fastställda bilagor för den ansökta utbetalningen i bilaga 1 eller 1

a ska stödmottagaren bifoga dessa bilagor till ansökan. (SJVFS 2021:12).

9 a § En stödmyndighet får i ett stödbeslut ange att stödmottagaren ska göra en

ansökan om delutbetalning senast ett visst datum. (SJVFS 2020:26).

Vilka uppgifter ska ansökan om utbetalning innehålla?

10 § Stödmottagaren ska ansöka om del- eller slututbetalning i e-tjänsten eller på

blankett enligt 9 § första och andra styckena och ansökan ska innehålla

SJVFS 2021:19

17

1. stödmottagarens namn och personnummer eller stödmottagarens namn,

organisationsnummer och adress,

2. ärendets journalnummer, om det finns ett sådant, och

3. uppgift om ansökan avser delutbetalning eller slututbetalning.

11 § En ansökan om del- eller slututbetalning ska förutom att uppfylla kraven i 10 §

innehålla de uppgifter som står i bilagorna 3-7 för att den behöriga myndigheten ska

pröva ansökan om utbetalning.

12 § Stödmottagare som får beviljas utbetalning av förskott ska ansöka om det i e-

tjänsten eller på blankett enligt 9 § första och andra styckena och ansökan ska innehålla

1. stödmottagarens namn, organisationsnummer och adress,

2. ärendets journalnummer, om det finns ett sådant, och

3. vilket belopp stödmottagaren vill ha utbetalt i förskott.

Vilka stödmottagare som kan få utbetalning av förskott står i 1 kap. 27 §

förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap. 15 §

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt i 28 §

förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Förskott beviljas inte för miljöinvesteringar eller för stöd som inte fullt ut baseras

på faktiska utgifter. Förskott får dock beviljas i de fall där delar av stödet baseras på

schablon enligt 50, 51, 53-57 och 59 §§. (SJVFS 2019:56).

13 § Stödmottagaren behöver inte lämna in uppgifterna som finns beskrivna i bilaga

3, avsnitt 1 punkt 1-6 för utgifter som ingår i en schablon.

Vid den första ansökan om utbetalning som avser enhetskostnader enligt 29 § ska

stödmottagaren visa att investeringen inte har påbörjats innan ansökan om stöd kom in

genom att redovisa alla fakturor för markarbetet.

När är en ansökan om utbetalning inkommen?

14 § En ansökan om utbetalning som stödmottagaren har skickat in via e-tjänsten eller

på blankett är inkommen när kraven i 9 § första och andra styckena och 10 § eller 9 §

första och andra styckena och 12 § är uppfyllda och den kommit in till den behöriga

myndigheten.

Regler för utgifter

När får utgifter ha fakturerats och betalats?

15 § Stöd får lämnas för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast

den dag då ansökan om stöd kommit in till den behöriga myndigheten eller någon av

de myndigheter som omfattas av 6-8 §§.

Första stycket gäller inte för följande utgifter:

1. Andra

utgifter

för

miljöinvesteringar

i

odlingslandskapet

och

renskötselområdet än de som omfattas av punkt 2. Dessa utgifter får ha

fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag som den behöriga

myndigheten efter att ha tagit emot ansökan skickar ut skriftligt startbesked

till stödmottagaren om att arbetet får påbörjas. Detta står i 6 kap. 16 §

förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

SJVFS 2021:19

18

2. Utgifter för köp av tjänst för att ta fram en förstudie för miljöinvesteringar i

odlingslandskapet och renskötselområdet och utgifter för den rättsliga

prövning som behövs för att sådana miljöinvesteringar ska kunna utföras.

Dessa utgifter får ha fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag som

den behöriga myndigheten skickar ut skriftligt förhandsbesked till

stödmottagaren om att förstudien får påbörjas.

3. Utgifter inom åtgärderna datainsamling, kontroll och tillsyn av fiske – stöd till

ansvarsmyndigheter, kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer,

produktions- och saluföringsplaner om planerna avser åren 2014 och 2015 och

stöd för utrotning av sjukdomar inom vattenbruket inom åtgärden djurs hälsa

och välbefinnande22. Dessa utgifter får ha fakturadatum och betalningsdatum

tidigast den 1 januari 2014.

4. Utgifter för löpande kostnader och ledning till lokala aktionsgrupper. Dessa

utgifter får ha fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag

Jordbruksverket fattar beslutet om godkännande av den lokala

aktionsgruppen. (SJVFS 2017:14).

Utgifter ska vara rimliga och kopplade till beslutet om stöd

16 § Den sökande får endast stöd för utgifter som är rimliga. För stöd inom

landsbygdsprogrammet framgår det av artikel 48 i förordning (EU) nr 809/201423 att

utgifterna ska vara rimliga.

För att visa att utgifterna är rimliga ska den som söker stöd inom

landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller regional- och

socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling lämna in minst två offerter eller två

prisuppgifter från olika leverantörer om den behöriga myndigheten frågar efter det och

myndigheten inte har valt att göra rimlighetsbedömningen på annat sätt. Offerterna

eller prisuppgifterna ska vara jämförbara.

För paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling gäller uppgiftskraven i andra stycket

vid ansökan om utbetalning. (SJVFS 2018:11).

17 § Stöd får endast lämnas för utgifter som är kopplade till aktiviteterna i beslutet

om stöd.

Betalning av utgifter

18 § Stödmottagaren ska ha betalat alla utgifter som han eller hon redovisar i sin

ansökan om utbetalning före, eller i anslutning till, den tidpunkt då ansökan om

utbetalning kommit in till den behöriga myndigheten, dock senast vid den tidpunkt då

den behöriga myndigheten fattar beslut i ärendet.

Följande situationer jämställs med att stödmottagaren har betalat en utgift:

1. När stödmottagaren driver sin verksamhet som enskild firma och

stödmottagarens make, maka eller registrerade partner har betalat en utgift

från sitt konto.

2. När stödmottagaren gjort ett avbetalningsköp och har gjort minst en

avbetalning på köpet och leverantören har fått full betalning av hela utgiften.

22 Det i enlighet med artikel 56.1 a i förordning (EU) nr 508/2014 inom åtgärden djurs hälsa och välbefinnande.

23 EUT L 227, 31.7.2014, s. 69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2021:19

19

3. När någon annan än stödmottagaren har betalat en utgift som stödmottagaren

har betalningsansvar för och stödmottagaren har betalat full ersättning för

detta utlägg genom en transaktion av pengar. (SJVFS 2020:4).

Kontant betalning

19 § Stödmottagaren får inte stöd för ett köp som överstiger 1 000 kronor om

utgifterna är betalade med sedlar, mynt eller med ett annat betalningsmedel där det

inte framgår av bankkontoutdrag att betalningen gått till rätt mottagare. (SJVFS

2020:26).

Viktiga tidpunkter

Slutdatum och ansökan om slututbetalning

20 § Det slutdatum som anges i beslut om stöd ur Europeiska regionala

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden

får inte vara senare än den 5 april 2023.

Första stycket gäller inte om beslutet avser löpande kostnader och ledning inom

lokalt ledd utveckling. För dessa beslut får slutdatum inte vara senare än den 15

november 2023. (SJVFS 2021:12).

20 a § Det slutdatum som anges i beslutet om stöd ur Europeiska jordbruksfonden för

landsbygdsutveckling får inte vara senare än den 5 april 2025.

Första stycket gäller inte om beslutet avser löpande kostnader och ledning inom

lokalt ledd utveckling. För dessa beslut får slutdatum inte vara senare än den 31

oktober 2025. (SJVFS 2021:12).

20 b § En ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till den behöriga myndigheten

senast det slutdatum som står i beslutet om stöd.

I 42 § finns en avdragsregel om för sent inkomna ansökningar. (SJVFS 2021:12).

21 § Om stödmottagaren vill flytta fram slutdatum för att ansöka om slututbetalning

ska stödmottagaren ansöka om det hos den behöriga myndigheten. Ansökan om

ändring av slutdatum ska ha kommit in senast det slutdatum som står i beslutet om

stöd. Stödmottagaren kan ansöka om ändring i e-tjänsten eller på den blankett som

framgår av bilaga 1.

Stödmottagaren behöver inte ange skäl för ändringen vid de första två

ansökningstillfällena om ändringen uppgår till högst tre månader per tillfälle. Den

tredje gången stödmottagaren ansöker om ändring eller om tiden överskrider tre

månader ska stödmottagaren ange skäl till varför datumet behöver flyttas fram. Den

behöriga myndigheten ska besluta om ändring av slutdatum om det finns skäl för det

och det är förenligt med genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och

fiskeriprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd

utveckling.

Inget slutdatum får flyttas till senare datum än de som anges i 20 och 20 a §§.

(SJVFS 2021:12).

22 § 21 § gäller inte för slututbetalning av startstöd om en förlängning innebär att

ansökan om slututbetalning kommer in senare än 45 månader beräknat från datumet

för beslutet om stöd.

SJVFS 2021:19

20

Force majeure

23 § En stödmottagare inom landsbygdsprogrammet som vill åberopa fall av force

majeure eller exceptionella omständigheter ska skriftligen anmäla detta till den

behöriga myndigheten. Anmälan ska ha kommit in till den behöriga myndigheten inom

15 arbetsdagar från den tidpunkt då stödmottagaren haft möjlighet att göra anmälan.

Det står i artikel 4 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/201424 av den

11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor

för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller

för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor. (SJVFS 2019:56).

24 § En stödmottagare inom havs- och fiskeriprogrammet eller regional- och

socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling som vill åberopa fall av force

majeure eller exceptionella omständigheter ska skriftligen anmäla detta till den

behöriga myndigheten. Anmälan ska ha kommit in till den behöriga myndigheten inom

15 arbetsdagar från den tidpunkt då stödmottagaren haft möjlighet att göra anmälan.

Så betalas stödet ut

Hur mycket stöd kan stödmottagaren få utbetalt innan slututbetalning?

25 § Om stödet betalas ut vid flera tillfällen ska utbetalningarna av förskott och

delutbetalningar tillsammans högst uppgå till 80 procent av det belopp som beviljats i

beslutet om stöd.

Denna begränsning gäller inte för åtgärderna

1. kompetensutveckling, demonstrationer och information, rådgivningstjänster

och

2. fortbildning av rådgivare inom landsbygdsprogrammet och

3. löpande kostnader och ledning inom lokalt ledd utveckling.

I ärenden där stödmyndigheten enbart för att uppfylla kravet i första stycket

överväger att återkräva belopp som betalats ut i förskott eller i delutbetalningar, kan

stödmyndigheten besluta om undantag från första stycket. Undantag får bara ges om

det bedöms som sannolikt att ytterligare stöd kommer att betalas ut till stödmottagaren.

Bestämmelsen gäller endast för ärenden som får stöd ur Europeiska

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. (SJVFS 2021:12).

Hur ska startstöd till unga jordbrukare betalas ut?

26 § En ansökan om slututbetalning av startstöd ska ha kommit in till den behöriga

myndigheten senast 45 månader efter beslutet om stöd, om inte tidigare datum framgår

av beslutet om stöd. (SJVFS 2019:56).

27 § Stöd får lämnas för nyetablering av unga jordbrukare med 250 000 kronor. Det

står i 5 kap. 2 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Stödet ska betalas ut genom minst två utbetalningar. Det står i artikel 19 i förordning

(EU) nr 1305/201325.

24 EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

25 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

21

28 § Stödet betalas ut genom en delutbetalning på 150 000 kronor och en

slututbetalning på 100 000 kr.

Vid ansökan om slututbetalning ska stödmottagaren

1. ensam, eller tillsammans med en annan delägare i företaget som beviljats

startstöd, ha kontroll över företaget när det gäller administration, ersättningar

och ekonomiska risker enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 807/2014 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013

om

stöd

för

landsbygdsutveckling

från

Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om införande av

övergångsbestämmelser26,

2. arbeta enligt sin affärsplan, som ska vara påbörjad senast nio månader efter

beslutet om stöd enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/201327,

3. visa att intäkterna från jordbruksverksamheten inklusive direktstöd har

uppgått till minst en tredjedel av företagets totala intäkter, senast 18 månader

efter etableringen, och

4. uppfylla utbildningskraven i 4 kap. 15 §. (SJVFS 2018:11).

Hur ska stöd som baseras på enhetskostnader för nybyggnation av stallar betalas ut?

29 § Om stödmottagaren begär det får den behöriga myndigheten besluta om två

delutbetalningar och en slututbetalning utifrån redovisade enhetskostnader för

nybyggnation av stallar.

Den första delutbetalningen, som är 10 procent av det stödbelopp som avser

enhetskostnaden, får den behöriga myndigheten besluta om när markarbetet är klart.

Den andra delutbetalningen, som är 45 procent av det stödbelopp som avser

enhetskostnaden, får den behöriga myndigheten besluta om när det är tätt hus.

Hur hanteras utbetalningen i ett ärende med övrigt offentligt stöd?

30 § Det övriga offentliga stödet ska vara inbetalt till stödmottagaren innan den

behöriga myndigheten fattar beslut om utbetalning. Vid ansökan om delutbetalning

ska stödmottagaren ha fått minst en proportionerligt lika stor andel av det övriga

offentliga stödet som proportionen mellan stöd och övrigt offentligt stöd enligt beslutet

om stöd.

Om det övriga offentliga stödet är lägre än vad som framgår av beslutet om stöd

ska utbetalningen minskas med motsvarande andel. Detta gäller inte om

medfinansieringen är en offentlig resurs.

Om det övriga offentliga stödet är högre än vad som framgår av beslutet om stöd

ska stödmottagaren betala tillbaka den överskjutande delen till medfinansiären innan

den behöriga myndigheten beslutar om slututbetalning. Detta gäller inte om

medfinansieringen är en offentlig resurs. (SJVFS 2018:11).

Undantag från kravet på betalningsbevis

Vilka stödmottagare kan få undantag?

31 § De stödmottagare som kan få undantag från kravet på betalningsbevis är

1. organisationer med central ekonomifunktion,

26 EUT L 227, 31.7.2014, s.1 (Celex 32014R0807).

27 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

22

2. regioner,

3. kommuner och

4. myndigheter. (SJVFS 2020:26).

Hur ska en stödmottagare ansöka om undantag?

32 § Om en stödmottagare vill ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis ska

han eller hon ansöka om undantag elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats,

blankettens beteckning framgår av bilaga 1. E-legitimation ska då användas. Ansökan

ska vara inskickad av stödmottagaren eller behörig företrädare för stödmottagaren.

För att undantag om krav på betalningsbevis ska kunna gälla för en aktuell ansökan

om utbetalning ska ansökan om undantag ha kommit in före, eller i anslutning till, den

tidpunkt då ansökan om utbetalning kommit in till den behöriga myndigheten, dock

senast vid den tidpunkt då den behöriga myndigheten fattar beslut i ärendet. (SJVFS

2021:2).

32 a § Stödmottagare kan få undantag från kravet i 32 § att ansöka elektroniskt om:

1. sökanden inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att få

en giltig e-legitimation,

2. sökanden på grund av skyddad identitet inte har en giltig e-legitimation,

3. det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är

möjligt att använda e-legitimation vid ansökningstillfället eller

4. det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation.

(SJVFS 2021:2)

Vilka uppgifter ska ansökan om undantag innehålla?

33 § En ansökan om undantag från kravet på betalningsbevis ska innehålla

1. sökandens namn, organisationsnummer, postadress, postnummer och postort,

2. kontaktpersonens förnamn, efternamn, telefonnummer och e-post,

3. en beskrivning av hur organisationen kan garantera att de fakturor som

organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda,

4. en beskrivning av hur organisationen vid begäran kan styrka betalningar och

koppla dem till rätt faktura och

5. ett underlag som visar vem som är organisationens firmatecknare.

Om ansökan är inskickad av annan än organisationens firmatecknare ska ansökan

även innehålla en fullmakt som visar att den som skickat in ansökan har behörighet att

företräda stödmottagaren. (SJVFS 2020:26).

34 § Om den sökande är en organisation med en central ekonomifunktion ska ansökan

utöver vad som står i 33 § också innehålla

1. en förteckning över de kontor som organisationens ekonomifunktion hanterar

bokföring och betalningar för, med adress och organisationsnummer för varje

kontor och

2. en beskrivning av hur rutinerna för betalningar är utformade. (SJVFS

2020:26).

35 § I en ansökan om undantag från kravet på betalningsbevis ska den sökande

försäkra att

SJVFS 2021:19

23

1. uppgifterna i ansökan och det bifogade underlaget är fullständiga och riktiga,

och

2. den sökande kan styrka betalningarna och koppla dem till rätt faktura vid

begäran. (SJVFS 2019:56).

När ska ett beslut om undantag hävas?

36 § Om en stödmottagare har minst tre obetalade fakturor när ansökan om utbetalning

kommer in till den behöriga myndigheten ska beslut om undantag från kravet på

betalningsbevis hävas.

En faktura anses inte vara obetalad enligt första stycket om stödmottagaren betalar

den senast den dag den förfaller till betalning.

Om en stödmottagare fått sitt beviljade undantag hävt får ett nytt undantag från

kravet på betalningsbevis inte tillämpas på stödmottagarens ansökan om utbetalning

igen förrän ett år passerat efter beslutet om hävning. (SJVFS 2021:2).

Avdrag

37 § Om det vid en granskning av en ansökan om delutbetalning eller slututbetalning

konstateras att en stödmottagare inte har följt de regler eller villkor som gäller för

stödet ska den behöriga myndigheten göra ett avdrag. Detta framgår av artikel 35 i

förordning (EU) nr 640/2014, 4 kap. 14 förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen och 27 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd

utveckling. (SJVFS 2021:12).

38 § Om en stödmottagare inom landsbygdsprogrammet inte följer de regler i

unionsrätten och nationell rätt som gäller för stödmottagaren, begår allvarliga

felaktigheter eller om stödmottagaren lämnat oriktiga eller otillräckliga uppgifter till

stöd för sin ansökan, ska den behöriga myndigheten besluta om administrativa

sanktioner. Det framgår av artikel 35 i förordning (EU) nr 640/201428.

Hur stora är avdragen?

39 § Om stödmottagaren inom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

bryter mot något av följande villkor ska den behöriga myndigheten göra ett avdrag per

överträdelse med två procent på utbetalningsbeloppet.

1. Lämna information enligt bilaga III del 1 punkt 2 i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för

tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013

om

stöd

för

landsbygdsutveckling

från

Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)29.

2. Redovisa separat enligt artikel 66.1c i förordning (EU) nr 1305/2013.

3. Registrera deltagare i e-tjänst enligt 4 kap. 39, 70 och 85 §§.

4. Dokumentera

utdrag

över

ledningsägare

från

webbplatsen

www.ledningskollen.se enligt 4 kap. 95 § punkt 3.

5. Registrera bredbandsnät på webbplatsen www.ledningskollen.se enligt 4 kap.

95 § punkt 7.

6. Utföra och dokumentera leveransmätning enligt 4 kap. 95 § punkt 6.

28 EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

29 EUT L 227, 31.7.2014, s. 18 (Celex 32014R0808).

SJVFS 2021:19

24

7. Genomföra och dokumentera lägesinmätning av den fysiska sträckningen av

bredbandsnätet enligt 4 kap. 95 § punkt 6.

8. Upprätta förvaltningsplan enligt 4 kap. 95 § punkt 8.

Om stödmottagaren upprepar ett fel ska den behöriga myndigheten dubblera

storleken på avdraget. (SJVFS 2021:12).

39 a § En stödmottagare inom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

som bryter mot ett villkor som anges i 39 § ska få möjlighet att rätta felet, om det är

ett fel som kan rättas. Felet ska rättas inom tre månader om inte medlemsstaten har

fastställt en kortare tidsgräns. Stödmottagaren ska göra rättelsen inom den tid som den

behöriga myndigheten skriftligen meddelat stödmottagaren. Det framgår av artikel 36

i förordning (EU) nr 640/2014. Den behöriga myndigheten ska inte göra något avdrag

om stödmottagaren har rättat felet inom den tid som myndigheten meddelat. (SJVFS

2021:12).

39 b § Om stödmottagare inom Europiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska

socialfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden bryter mot villkor om att

redovisa separat enligt artikel 125.4 b i förordning (EU) nr 1303/2013 ska den behöriga

myndigheten göra avdrag för den eller de stödberättigande utgifter som inte har

redovisats korrekt. (SJVFS 2021:12).

39 c § Om stödmottagare inom Europiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska

socialfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden bryter mot villkor om att

registrera deltagare i e-tjänst enligt 5 kap. 61 och 72 §§ eller mot villkor om att lämna

information enligt bilaga XII 2.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska den behöriga

myndigheten göra avdrag för den eller de enskilda utgifter som tydligt är kopplade till

felet. Om det inte är möjligt att fastställa enskilda utgifter som tydligt är kopplade till

felet ska den behöriga myndigheten istället göra ett avdrag per överträdelse med två

procent på de godkända stödberättigande utgifterna i den aktuella utbetalningen.

Om stödmottagaren upprepar ett fel enligt första stycket ska den behöriga

myndigheten dubblera storleken på avdraget. Detta gäller dock inte för fel där den

behöriga myndigheten har gjort avdrag för enskilda utgifter. (SJVFS 2021:12).

39 d § En stödmottagare inom Europiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska

socialfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden som bryter mot ett villkor som

anges i 39 b eller c §§ ska få möjlighet att rätta felet, om det är ett fel som kan rättas.

Felet ska rättas inom tre månader om inte medlemsstaten har fastställt en kortare

tidsgräns. Stödmottagaren ska göra rättelsen inom den tid som den behöriga

myndigheten skriftligen meddelat stödmottagaren. Den behöriga myndigheten ska inte

göra något avdrag om stödmottagaren har rättat felet inom den tid som myndigheten

meddelat. (SJVFS 2021:12).

40 § Om stödmottagaren inte följer villkoret om kabelrör i 4 kap. 95 § punkt 4 ska

den behöriga myndigheten göra ett avdrag. För varje helt intervall om tio

procentenheter av kabelrörets totala längd som kabelröret inte har utrymme för

ytterligare kabelnät eller nättopologier utöver det som behövs för projektet, görs ett

avdrag med två procent på utbetalningsbeloppet.

41 § Om stödmottagaren inte uppnår anslutningsgraden enligt 4 kap. 95 § punkt 10

ska den behöriga myndigheten göra ett avdrag. För varje helt intervall om tio

procentenheter som anslutningsgraden är lägre än den som fastställts i beslutet om

SJVFS 2021:19

25

stöd, görs ett avdrag med tio procent på utbetalningsbeloppet. Avdraget ska inte vara

mer än 50 procent.

42 § Om stödmottagarens ansökan om utbetalning kommer in efter det slutdatum som

står i beslutet om stöd ska den behöriga myndigheten göra ett avdrag. För utgifter som

finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ska avdraget

vara 1 procent av utbetalningsbeloppet per kalenderdag. För utgifter som finansieras

av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt från

Europeiska havs- och fiskerifonden ska avdraget vara 1 procent av de godkända

stödberättigande utgifterna i den aktuella utbetalningen per kalenderdag. Om

förseningen är mer än 25 kalenderdagar ska ansökan om utbetalning avvisas.

Första stycket gäller inte för utbetalning av startstöd i landsbygdsprogrammet om

ansökan om utbetalning kommer in senare än 45 månader beräknat från datumet för

beslutet om stöd. I dessa fall ska den behöriga myndigheten avvisa ansökan om

utbetalning. (SJVFS 2021:12).

43 § Om stödmottagaren i andra fall än de som anges i 39-42 §§ har brutit mot regler

eller villkor som gäller för stödet kommer artikel 35 i förordning (EU) nr 640/201430,

4 kap. 14 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen eller

27 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling att tillämpas. Felaktighetens

allvar, omfattning, varaktighet och upprepning ska då beaktas.

43 a § Om något inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet

med stödet inte bör få ha detta kvar, ska beslutet om stöd upphävas. Detta enligt 1 kap.

36 § i förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap. 45 §

i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt 31 § i

förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling. En sådan situation kan vara att

stödmottagaren inte genomför ärendet enligt plan.

Med att stödmottagaren inte genomför ärendet enligt plan avses:

1. att stödmottagaren inte ansöker om delutbetalning enligt det datum som

fastslagits i beslutet om stöd, eller

2. att stödmottagaren, trots ett skriftligt meddelande med uppmaning om att

genomföra ärendet från stödmyndigheten, inte vidtar några åtgärder för att

genomföra ärendet under en period som överstiger 4 månader efter att

stödmottagaren tagit del av det skriftliga meddelandet,

3. att ansvarig stödmyndighet bedömer att mottagare av stöd ur Europeiska

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden eller Europeiska havs-

och fiskerifonden inte kommer att hinna genomföra ärendet innan den 5 april

2023, eller

4. att ansvarig stödmyndighet bedömer att mottagare av stöd ur Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inte kommer att hinna genomföra

ärendet innan den 5 april 2025.

Om stödmottagaren kan visa att ärendet kommer att genomföras trots att någon av

de punkter som anges i andra stycket är uppfyllda ska stödmyndigheten inte upphäva

beslutet om stöd. (SJVFS 2021:12).

30 EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

SJVFS 2021:19

26

Avdrag på grund av brister i offentlig upphandling eller konkurrensutsättning

44 § Om en stödmottagare som ska följa reglerna om offentlig upphandling inte har

upphandlat eller har misskött någon del av upphandlingen ska den behöriga

myndigheten göra avdrag på ansökan om delutbetalning eller slututbetalning. Avdrag

ska göras på de redovisade utgifter som berörs av felaktigheten.

Vid bedömningen av avdragets storlek ska den behöriga myndigheten ta hänsyn till

hur det fel som stödmottagaren gjort påverkat den offentliga upphandlingen i fråga om

konkurrens, transparens och likabehandling. (SJVFS 2020:26).

45 § Om en stödmottagare som ska följa reglerna om konkurrensutsättning för

bredbandsstödet inte har konkurrensutsatt eller har misskött någon del av

konkurrensutsättningen ska den behöriga myndigheten göra avdrag på ansökan om

delutbetalning eller slututbetalning. Storleken på avdragen framgår i bilaga 9. Om en

stödmottagare har brutit mot flera av de villkor som anges i bilaga 9 ska det högsta

avdraget, räknat i procent, tillämpas.

Avdrag ska göras på de redovisade utgifter som berörs av felaktigheten om

stödmottagaren har brutit mot reglerna om konkurrensutsättning i 4 kap. 96 § första

punkten.

Avdrag ska göras på det totala utbetalningsbeloppet i ärendet om stödmottagaren

har brutit mot reglerna om konkurrensutsättning i:

1. 4 kap. 96 § andra punkten om inköp av tjänst för installation och drift av den

aktiva utrustningen eller

2. 4 kap. 102 § om försäljning av den passiva bredbandsinfrastrukturen. (SJVFS

2019:56).

Komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansökan om ändring av beslut

om stöd

46 § Den sökande får lämna en komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansöka

om ändring av beslut om stöd elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats, i de fall

Jordbruksverket tillhandahåller en elektronisk tjänst för detta.

Om den sökande har gjort sin ansökan om stöd på blankett, eller om den sökande

väljer att inte använda en elektronisk tjänst, ska den sökande lämna komplettering,

ändring i ansökan om stöd eller ansöka om ändring av beslut om stöd på papper.

(SJVFS 2020:26).

46 a § En komplettering ska ha kommit in till den behöriga myndigheten senast det

datum som myndigheten skriftligen meddelar i ärendet.

En komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansökan om ändring av beslut

om stöd är lämnad enligt 46 § när den har kommit in till den behöriga myndigheten.

(SJVFS 2020:26).

Underskrift

47 § När sökande, eller behörig företrädare för den sökande, skickar in ansökan,

komplettering eller ändring i ansökan om stöd elektroniskt ska E-legitimation

användas.

SJVFS 2021:19

27

En ansökan som görs på papper ska vara undertecknad av den sökande eller behörig

företrädare för den sökande. En komplettering eller ändring i ansökan om stöd som

görs på papper behöver inte vara undertecknad. (SJVFS 2020:26).

Byte av sökande eller stödmottagare

48 § En sökande kan överlåta sin ansökan om stöd till någon annan. En stödmottagare

kan överlåta sitt beslut om stöd till någon annan. I dessa fall ska överlåtaren och

övertagaren lämna in en gemensam ansökan om byte av sökande eller byte av

stödmottagare till den behöriga myndigheten. En ansökan om byte av sökande eller

stödmottagare ska göras elektroniskt om den möjligheten finns eller på den blankett

som framgår av bilaga 1.

Vid byte av stödmottagare som avser bredbandsstöd ska överlåtaren uppfylla

villkoren i 4 kap. 102 § om konkurrensutsättning.

49 § Ansökan om byte av sökande eller byte av stödmottagare ska innehålla

1. uppgift om vem som överlåter och vem som övertar,

2. underskrift av båda parter eller behöriga företrädare för parterna,

3. försäkran om att övertagaren övertar samtliga rättigheter och skyldigheter i

enlighet med ansökan eller beslut om stöd om överlåtelsen avser beslutet,

4. överlåtarens godkännande att övertagaren får tillgång till överlåtarens ansökan

eller beslut om stöd samt tillhörande handlingar, och

5. uppgift från överlåtaren om ansökan eller beslut om stöd ska avskrivas om den

behöriga myndigheten inte beviljar ansökan om bytet.

Vid byte av stödmottagare eller sökande ska övertagaren uppfylla de villkor som

gäller för att bli stödmottagare inom den insats som bytet avser. Vid byte av

stödmottagare ska övertagaren ha samma syfte och mål med projektet eller

investeringen som överlåtaren. Övertagaren måste också fortsätta att bedriva projektet

eller investeringen inom samma åtgärd eller delåtgärd som tidigare. (SJVFS 2018:11).

Regler om schabloner och faktiska utgifter

Enhetskostnader

50 § Stöd får lämnas för utgifter för lunch och middag. Stödmottagaren ska redovisa

utgifterna som enhetskostnader med 90 kronor exklusive moms per måltid. Utgifterna

ska redovisas med

1. deltagarlistor med namn, och

2. motiv till utgifterna.

Stödmottagaren behöver inte redovisa deltagarlistor med namn enligt punkt 1 om

utgifterna avser deltagande vid konferens som någon annan än stödmottagaren

anordnat. (SJVFS 2019:56).

51 § Utgifter för fika ska redovisas som faktiska utgifter, men högst med 60 kronor

exklusive moms per fika. Utgifterna ska redovisas med

1. deltagarlistor med namn,

2. faktura eller kvitto och betalningsbevis, och

3. motiv till utgifterna.

SJVFS 2021:19

28

Stödmottagaren behöver inte redovisa deltagarlistor med namn enligt punkt 1 om

utgifterna för fika avser deltagande vid konferens som någon annan än stödmottagaren

anordnat. (SJVFS 2019:56).

52 § Med undantag från de belopp som anges i 50 och 51 §§ får stöd lämnas för

faktiska utgifter för mat i samband med

1. konferens,

2. transnationella samarbetsprojekt inom projektstöd för samarbete eller

samarbetsåtgärden inom lokalt ledd utveckling, eller

3. projekt där mat har en central betydelse och det framgår av beslutet om stöd.

Utgifter för konferens ska redovisas med namn på de externa deltagarna samt vilka

organisationer de tillhör. (SJVFS 2018:11).

53 § Vid redovisning av löner ska stödmottagaren använda en standardiserad

årsarbetstid för heltidsarbete på 1 720 timmar, vid beräkning av timlön för andra

personer som arbetat i projektet än de som arbetar heltid eller enligt en fastställd

procentsats.

54 § Utgifter för resor kan ge rätt till stöd. Utgifter för resor med egen bil, tjänstebil

eller leasingbil där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet ska redovisas med en

enhetskostnad på 30 kronor per mil.

Om stödmottagaren faktureras resekostnaderna får stöd lämnas för det fakturerade

beloppet om stödmottagaren redovisar det.

55 § Utgifter för traktamente kan ge rätt till stöd. Utgifter för traktamente ska

redovisas enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente vid tidpunkten för när

utgiften uppstår. (SJVFS 2018:11).

56 § Eget arbete kan ge rätt till stöd. Eget arbete får redovisas med en enhetskostnad

på 220 kronor per timme.

Klumpsummor

56 a § Stöd får lämnas för klumpsumma som baseras på budgeterade utgifter om den

behöriga myndigheten bedömer det som lämpligt. Inom lokalt ledd utveckling ska

LAG eller LAGs handläggare bedöma om klumpsummor är lämpliga.

Klumpsummor kan lämnas för projektstöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och

fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet inom lokalt ledd

utveckling samt för miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet. Klumpsummor

kan beviljas för hela eller delar av aktiviteten.

Klumpsummor får inte lämnas för

1. paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling,

2. bredbandsinvesteringar och

3. projekt där det offentliga stödet överstiger 100 000 euro. (SJVFS 2019:56).

56 b § I Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 2018/104631 av den 18

juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av

förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr

31 EUT L 193, 30.7.2018, s. 168 (Celex 32018R1046).

SJVFS 2021:19

29

1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr

283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU,

Euratom) 966/2012 finns regler om obligatorisk användning av klumpsummor och

andra schabloner för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska

socialfonden,

samt

regler

om

användning

av

klumpsummor

vid

upphandlingsskyldighet. (SJVFS 2019:56).

Lönekostnadspåslag

57 § Utgifter för personal kan ge rätt till stöd. Utgifter för lönekostnadspåslag får i så

fall redovisas med 44,31 procent på de faktiska lönekostnader, semestertillägg och

förmåner som kan vara stödberättigande. Lönekostnadspåslag gäller för lön för

anställd personal och för arvoden. Det gäller inte för eget arbete. (SJVFS 2021:2).

Indirekta kostnader

58 § Indirekta kostnader kan ge rätt till stöd. Stöd för indirekta kostnader får lämnas

beräknat på ett genomsnitt av de indirekta kostnaderna i de tre senaste boksluten. Detta

gäller för stöd inom havs- och fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet, med

undantag för stöd till lantrasföreningar och till lokalt ledd utveckling.

I de fall tre bokslut inte finns får stödmottagaren redovisa motsvarande utgifter som

övriga utgifter. I sådana fall måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till

annan verksamhet. Stödmottagaren kan även få ett villkorat stöd för indirekta

kostnader som är baserat på samma beräkning som för tre bokslut men med färre

bokslut som grund. I de fall då bokslut saknas helt ska stödmottagaren redovisa en

kalkyl. Stödmottagaren ska ansöka om ändring av beslutet för att få ett fastställt villkor

för indirekta kostnader när denne har tre bokslut. Ändringen av beslut om stöd för

indirekta kostnader gäller retroaktivt. (SJVFS 2018:11).

59 § Stödmottagare som söker stöd för indirekta kostnader ska redovisa indirekta

kostnader som ett schablonpåslag på 15 procent av utgifter för personal samt arvoden

som betalas ut som lön, om det gäller stöd till lantrasföreningar inom

landsbygdsprogrammet eller om det gäller stöd inom lokalt ledd utveckling.

60 § Följande utgifter räknas som indirekta kostnader om de inte ingår i en specifik

aktivitet i projektet:

Övergripande styrning och ledning

1. Övrig indirekt personalkostnad i organisationen till den del som inte arbetar

direkt i projektet så som ledning, kundservice, personalenhet, ekonomi,

administration, IT-support, information, marknadsföring, juridik och liknande

Centralt personalstöd för all personal i stödmottagarens organisation

1. Utbildning och annan kompetensutveckling

2. Rekryteringskostnader inklusive utannonsering av tjänst

3. Sjuk- och hälsovård

4. Frisk- och personalvårdsförmåner

Lokalkostnader och därtill relaterade utgifter som används av projektets personal

1. Hyra för lokal

2. Lokalkostnader

3. Förvaltning och drift av lokaler, inklusive underhåll, städ, vaktmästeri och

reparationer

SJVFS 2021:19

30

4. Försäkringar kopplade till lokaler för personal och till kontorsutrustning

5. El, värme och vatten

Reception, kontorsservice och telekommunikation som används av projektets

personal

1. Kommunikation, telefon, fax, internet, postservice, porto

2. Kontorsutrustning så som möbler, datorer inklusive programvaror och

liknande

3. Inköp, hyra, avskrivning, reparation och underhåll

4. Kontorsmaterial, papper, pennor, pärmar och liknande

5. Kopieringskostnader

6. Andra bankavgifter än ränte- och transaktionsavgifter

7. Böcker, tidningar och liknande

8. Medlemsavgifter

Registratur och arkivering

1. Registratur och arkiveringskostnader

Övriga indirekta kostnader

1. Parkeringskostnader

2. Intern representation så som mat och gåvor

61 § En stödmottagare får beviljas ändrad beräkning av indirekta kostnader om det är

ett beslut om stöd inom havs- och fiskeriprogrammet eller landsbygdsprogrammet och

om stödmottagaren

1. vid ansökan om ändring kan visa tre års bokslut under förutsättning att tre års

bokslut inte fanns vid ansökan om stöd, eller

2. kan visa på ökade indirekta kostnader genom senare årsbokslut.

Första stycket gäller inte om stödmottagaren har beviljats stöd för indirekta

kostnader i form av schablon på 15 procent enligt 59 §.

Allmänna stödvillkor

62 § Stödmottagaren ska följa de villkor som är fastställda i beslutet om stöd.

Om projektet eller investeringen blir försenat ska ansökan om ändring av beslutet

om stöd ha kommit in så snart som möjligt, men senast det slutdatum som står i beslutet

om stöd. Detsamma gäller om inriktning, budget eller finansieringsplan ändras eller

om annan väsentlig ändring inträffar jämfört med beslutet om stöd.

Om myndigheten beviljar ansökan om ändring gäller ändringen från den dag

ansökan om ändring kom in till myndigheten, om inget annat framgår av beslutet om

beviljad ändring. (SJVFS 2021:2).

63 § Den sökande ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet

eller investeringen.

64 § Om insatsen omfattar investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar

som utgör fysisk eller immateriell tillgång med en investeringsutgift som överstiger 22

000 kronor exklusive moms ska stödmottagaren uppfylla de krav som ställs i artikel

71 i förordning (EU) nr 1303/201332.

32 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

SJVFS 2021:19

31

Bestämmelserna i artikel 71 med undantag för punkten 1 andra stycket ska också

gälla för andra investeringar, såvida inte en försäljning eller restvärdesberäkning ska

ske i enlighet med 65 §. Vid en överträdelse ska stödmottagaren göra en återbetalning

beräknat på det marknadsvärde som gällde vid tidpunkten för överträdelsen.

65 § Innan slututbetalning ska stödmottagaren sälja eller redovisa ett restvärde för de

investeringar som enbart kan kopplas till genomförandet av ett projekt. Investeringar

vars syfte sträcker sig längre än projekttidens slut ska istället omfattas av

bestämmelserna i 64 §.

Försäljningsbeloppet och restvärdet ska motsvara investeringens marknadsvärde

vid försäljningstidpunkten respektive ansökan om utbetalning. Om inte

stödmottagaren har redovisat dokumentation som styrker ett marknadsvärde får den

behöriga myndigheten vid behov låta göra en oberoende värdering av investeringen.

66 § Stöd får inte lämnas till företag som befinner sig i svårigheter enligt definitionen

i riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke finansiella

företag i svårigheter33 när det gäller stöd inom följande åtgärder

1. investeringsstöd till jordbruk,

2. förädlingsstöd,

3. investeringsstöd för jobb och klimat,

4. småskalig infrastruktur,

5. service och fritid på landsbygden,

6. infrastruktur för rekreation och turism,

7. utveckling av natur- och kulturmiljö, och

8. samarbete.

För följande åtgärder framgår det av andra författningar att stöd inte får lämnas till

företag i svårigheter

1. kompetensutveckling och rådgivning skog,

2. miljövärde skog,

3. gödselbaserad biogas,

4. bredband,

5. åtgärder inom havs- och fiskeriprogrammet, och

6. åtgärder inom landsbygdsprogrammet samt regional- och social-

fondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Punkt 1 och 2 i andra stycket följer av artikel 1.6 i förordning (EU) nr 702/2014 om

gruppundantag inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden34,

punkt 3 och 4 i andra stycket av artikel 1.4c i förordning (EU) nr 651/2014 om

allmänna gruppundantag35, punkt 5 i andra stycket av 4 kap. 4 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och punkt 6 och 7 i andra

stycket följer av 5 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

67 § Följande åtgärder är undantagna från informationskravet i bilaga III del 1 punkten

2.2 b) i förordning (EU) nr 808/201436

1. startstöd,

33 2014/C 249/01.

34 EUT L 193, 1.7.2014, s. 1 (Celex 32014R0702).

35 EUT L 187, 26.6.2014, s. 1 (Celex 32014R0651).

36 EUT L 227, 31.7.2014, s. 18 (Celex 32014R0808).

SJVFS 2021:19

32

2. kompetensutveckling,

3. demonstrationer och information,

4. rådgivningstjänster,

5. stöd till fortbildning av rådgivare,

6. projektstöd för lantrasföreningar, och

7. förberedande stöd inom lokalt ledd utveckling.

68 § Följande delåtgärder är undantagna från informationskravet i bilaga III del 1

punkten 2.2 b) i förordning (EU) nr 808/201437

1. delåtgärd 7.5, stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och för

turistinformation,

2. delåtgärd 7.6, om stödet omfattar stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö,

3. delåtgärd 16.1, stöd för att bilda innovationsgrupper och för

innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet,

4. delåtgärd 19.2, stöd till genomförande av lokala utvecklingsstrategier inom

lokalt ledd utveckling, och

5. delåtgärd 19.3, stöd till samarbetsåtgärder inom lokalt ledd utveckling.

Första stycket gäller inte om insatsen omfattar en investering som är platsbunden

och det är möjligt att hitta en lämplig placering av en skylt. (SJVFS 2018:11).

4 KAP. LANDSBYGDSPROGRAMMET

Gemensamma villkor för företagsstöd

1 § Stöd får endast lämnas till investeringar som kan användas för det avsedda

ändamålet.

Investeringen får inte till någon del finansieras genom en annan insats inom samma

delåtgärd och fokusområde.

1 a § Stöd för investeringar får inte lämnas för

1. ersättningsinvesteringar,

2. leasingkostnader,

3. stödmottagarens eget material,

4. eget arbete,

5. kostnader för privat boende. (SJVFS 2018:11).

Särskilda villkor för företagsstöd

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

2 § Stöd inom delåtgärd 4.1 för investeringar i jordbruksverksamhet får lämnas till

jordbruksföretag.

3 § Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, fokusområde 2a, får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material och av ny fast inredning samt köp

av tjänst för

37 EUT L 227, 31.7.2014, s. 18 (Celex 32014R0808).

SJVFS 2021:19

33

a) ny-, om- och tillbyggnad av djurstall, inklusive ny fast inredning och

anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt

personalutrymme. Stöd lämnas också till ny- och tillbyggnad av

anläggning för gödsellagring.

I de fall det finns en enhetskostnad för nybyggnation av den stalltyp som

uppförs ska den användas som underlag för stödet, se bilaga 8,

b) ny-, om- och tillbyggnad av tunnel och växthus. För tunnel och växthus

lämnas stöd också till inköp av ny fast inredning och precisionsutrustning,

vars syfte är att endast användas för trädgårdsproduktion. Stöd lämnas

också till inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och

bär,

c) ny-, om- och tillbyggnad av anläggningar för torkning och lagring av

skörd, dock inte till halmlager,

d) uppförande av ny anläggning för dränering, dock endast om åtgärden

överensstämmer med europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens

åtgärder på vattenpolitikens område38 (vattendirektivet), framförallt

artikel 4 (7), (8) och (9) samt är en lämplig åtgärd för att förbättra status i

vattenförekomster enligt åtgärdsprogram för vattenförvaltning,

e) nya stängsel för hållande av ren, hjort och annat vilt samt för skydd av

frukt- och bärodling,

f) ny-, om- och tillbyggnad av anläggning för hållande och skötsel av ren,

hjort och annat vilt samt överbyggnad till släpvagn för transport av ren

och förrådsbyggnad som minskar transporter och effektiviserar

renskötselarbetet,

g) ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor,

h) ny-, om- och tillbyggnad av mobila anläggningar för mjölkning eller

djurhållning inklusive biodling, och

i) nya typer av maskiner som utvecklas inom ramen för ett

innovationsprojekt i det europeiska innovationspartnerskapet,

2. strukturkalkning, både till inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av

tjänst för spridning av kalk,

3. inköp eller avbetalningsköp av ny specialutrustning och programvara för

precisionsgödsling,

4. inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för biodling,

5. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om

detta direkt kan kopplas till investeringen, och

6. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av

upphovsrätt och varumärken eller för köp av tjänst för utveckling av

programvara, om detta direkt kan kopplas till investeringen i punkt 1.

4 § Stöd till investeringar vars huvudsakliga syfte är energieffektivisering inom

jordbruk, trädgård och rennäring, fokusområde 5b, får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast

inredning samt köp av tjänst för uppförande av investering för

energieffektivisering, och

2. köp av tjänst av konsulter för att planera energieffektiviseringen.

38 EUT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

SJVFS 2021:19

34

5 § Stöd till investeringar i energigrödor, fokusområde 5c, får lämnas för

1. inköp av plantor och köp av tjänst för iordningställande av mark samt

plantering av salix, hybridasp och poppel på åkermark enligt enhetskostnad,

se bilaga 8, och

2. inköp av nytt material och köp av tjänst för uppförande av stängsel runt

planteringar med salix, hybridasp och poppel på åkermark enligt

enhetskostnad, se bilaga 8.

6 § Investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak,

fokusområde 5d, får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast

inredning samt köp av tjänst för

a) nybyggnad av extra lagringskapacitet för gödsel utöver lagkrav som

minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak,

b) om-, ny och tillbyggnad av rötresthantering för jordbruksföretagets egna

behov, och

c) om-, ny och tillbyggnad av andra anläggningar som minskar utsläppen av

växthusgaser och ammoniak, dock inte till investeringar för att klara

kraven på lagring av gödsel, biogasanläggningar eller transportmedel,

2. inköp eller avbetalningsköp av ny särskild utrustning för spridning och

nedmyllning av stallgödsel som minskar utsläpp av växthusgaser och

ammoniak, och

3. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen. (SJVFS

2019:56).

7 § Stöd får inte lämnas för

1. nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen

eldas med fossila bränslen,

2. inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila

bränslen,

3. ny-, om- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra utgifter

kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten som

uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

4. installation av begagnat material och begagnad fast inredning, och

5. bevattningsutrustning för frilandsodling. (SJVFS 2018:11).

Förädlingsstöd

8 § Förädlingsstöd inom delåtgärd 4.2 får lämnas till små företag.

9 § Förädlingsstöd inom fokusområde 3a får lämnas så att egenproducerade eller

inköpta jordbruksprodukter, som förädlats till livsmedel:

1. säljs direkt till butik, restaurang eller konsument, eller

2. säljs som livsmedel på en lokal marknad.

Mer än 50 procent av de inköpta jordbruksprodukterna ska vara från den lokala

marknaden.

SJVFS 2021:19

35

10 § Förädlingsstöd inom fokusområde 6a får lämnas för förädling av

egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel så att det skapas fler

arbetstillfällen.

11 § Förädlingsstöd får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning samt köp

av tjänst för ny-, om-, tillbyggnad av anläggning för förädling, inklusive mobil

anläggning,

2. inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för förädling,

3. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om

detta direkt kan kopplas till investeringen, och

4. immateriella investeringar i form av inköp av programvara och

patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken

eller för köp av tjänst för utveckling av programvara om detta direkt kan

kopplas till investeringen i punkt 1.

12 § Stöd får inte lämnas för

1. nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen

eldas med fossila bränslen,

2. inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila

bränslen,

3. om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra utgifter

kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten som

uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

4. installation av begagnat material och begagnad fast inredning, eller

5. förädling av fiskeriprodukter, vilket står i artikel 17 punkt 1b i förordning (EU)

nr 1305/201339.

Startstöd

13 § Startstöd får lämnas till sökande som vid ansökningstillfället är yngre än 40 år

och för första gången etablerar sig som ägare eller delägare av ett företag som ska

bedriva jordbruksverksamhet.

Den sökande ska upprätta en affärsplan som omfattar minst tre år enligt artikel 19.4

i förordning (EU) nr 1305/201340.

14 § Den sökande ska ha kontroll över jordbruksföretaget. Det står i artikel 2 i

förordning (EU) nr 807/201441.

Etableringstidpunkten inträffar när den sökande för första gången är ägare eller

delägare av ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag och ansvarar för, samt har

kontroll över företaget. Om ingen annan jordbruksverksamhet bedrivs får en sökande

som arrenderar ut sin mark räkna etableringstidpunkten från det datum då

utarrenderingen upphört. Om företaget är en juridisk person ska den sökandes innehav

av aktier eller andelar vara större än 50 procent och motsvara en lika stor andel av

rösterna.

39 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

40 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

41 EUT L 227, 31.7.2014, s. 1 (Celex 32014R0807).

SJVFS 2021:19

36

Om flera personer söker stöd för etablering av samma företag är respektive

etableringstidpunkt när var och en för första gången är delägare i företaget och

ansvarar för samt har kontroll över det tillsammans med övriga sökande. Det

gemensamma innehavet av aktier eller andelar ska vara större än 50 procent och

motsvara en lika stor andel av rösterna. (SJVFS 2018:11).

15 § Unga jordbrukare ska ha tillräckliga yrkesfärdigheter och yrkeskvalifikationer.

Det framgår av definitionen av ung jordbrukare i artikel 2 i förordning (EU) nr

1305/201342.

Den sökande ska därför ha gymnasiekompetens eller motsvarande. Utöver det ska

den sökande uppfylla följande:

1. För jordbruksföretag med inriktning jordbruk ska den sökande ha utbildning

inom jordbruk på minst tio veckor, vilket omfattar 20-25 studietimmar per

vecka. Detta krav är uppfyllt om den sökande har en gymnasieutbildning eller

högre utbildning inom jordbruk som motsvarar minst 200 studietimmar.

2. För jordbruksföretag med inriktning trädgård ska den sökande ha utbildning

inom trädgård på minst tio veckor vilket omfattar 20-25 studietimmar per

vecka. Detta krav är uppfyllt om den sökande har en gymnasieutbildning eller

högre utbildning inom trädgård som motsvarar minst 200 studietimmar.

3. För jordbruksföretag med inriktning rennäring ska den sökande ha utbildning

inom renskötsel på minst tio veckor vilket omfattar 20-25 studietimmar per

vecka. Utbildningskravet är uppfyllt om den sökande har en

gymnasieutbildning eller högre utbildning inom renskötsel som motsvarar

minst 200 studietimmar.

För rennäringsföretag gäller även att den sökande ska ha utsett en mentor för en

period om minst tre år senast före beslut om stöd. Den behöriga myndigheten ska

godkänna mentorn i samband med beslut om stöd.

16 § Den sökande ska vid ansökningstillfället uppfylla utbildningskraven i 15 § om

inte den behöriga myndigheten i beslutet om stöd har beviljat uppskov. Det står i

artikel 2.3 i förordning (EU) nr 807/201443 av den 11 mars 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser.

Investeringsstöd för jobb och klimat

17 § Stöd för investeringar i jobb och klimat inom delåtgärd 6.4 får lämnas till

jordbruksföretag samt små företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än

jordbruksverksamhet. (SJVFS 2018:11).

18 § Investeringsstöd till förnybar energi, fokusområde 5c, får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av

tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning för

a) jordbruks-, rennärings- och trädgårdsföretag för produktion av förnybar

energi i form av bioenergi, vind, sol, vatten, jord och berg, både till

jordbruksverksamhet och till försäljning på öppen marknad.

42 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

43 EUT L 227, 31.7.2014, s. 1 (Celex 32014R0807).

SJVFS 2021:19

37

Vindkraftverk får dock inte vara så stora att de kräver bygglov enligt 6

kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), samt

b) övriga små företag i landsbygdsområden för produktion till försäljning av

biobränslen eller biovärme, bio-el eller biodrivmedel på öppen marknad.

Stöd lämnas inte till dessa företag om det endast är produktion för eget

bruk eller i den egna verksamheten,

2. inköp av programvara eller till köp av tjänst för utveckling av programvara

som direkt kan kopplas till investeringen som ger förnybar energi, och

3. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om

detta direkt kan kopplas till investeringen.

Stöd får lämnas för biogasanläggningar som avser att röta annat substrat än gödsel.

Stöd får dock inte lämnas för gödselbaserad biogas inom fokusområde 5 c. (SJVFS

2020:26).

19 § Investeringsstöd till anläggningar för produktion och användning av

gödselbaserad biogas, fokusområde 5d, får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning samt köp

av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning för produktion och

användning av gödselbaserad biogas, uppgraderingsanläggning samt

anläggningar för rötresthantering,

2. inköp av programvara eller till köp av tjänst för utveckling av programvara

som behövs för driften av anläggningen, och

3. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om

detta direkt kan kopplas till investeringen.

20 § Vid produktion av gödselbaserad biogas inom fokusområde 5d ska minst 50

procent av de råvaror som används per år utgöras av stallgödsel om anläggningen har

en rötkammarvolym som är mindre än eller lika med 1 000 m3. Anläggningar som har

större rötkammarvolym än 1 000 m3 ska använda minst 1 000 ton stallgödsel i våtvikt

per år.

21 § Investeringsstöd för fler jobb på landsbygden eller diversifiering, fokusområde

6a, får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning, köp av

tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar i små företag på

landsbygden, eller jordbruksföretag som diversifierar sig, inom turism,

omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang,

kultur och nöjen samt ny produktionsutrustning inom tillverkning,

2. inköp av programvara eller till köp av tjänst för utveckling av programvara

om detta direkt kan kopplas till investeringen i punkt 1, och

3. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om

detta direkt kan kopplas till investeringen. (SJVFS 2018:11).

22 § Stöd för investeringar i jobb och klimat får inte lämnas för

1. nybyggnad av anläggning för energiproduktion med panna eller förbrännare

som huvudsakligen eldas med fossila bränslen,

2. inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila

bränslen,

SJVFS 2021:19

38

3. om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra utgifter

kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten som

uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

4. investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring, vilket det finns ett

särskilt stöd till,

5. verksamhet för beredning av fiskeriprodukter eller till yrkesfiskare eller

vattenbrukare som diversifierar sin verksamhet,

6. investeringar i drivmedelsstationer, dagligvarubutiker och servicepunkter,

vilket man kan söka stöd för inom investeringar i service och fritid på

landsbygden, eller

7. investeringar för förädling av jordbruksprodukter till livsmedel, vilket man

kan söka stöd för inom förädlingsstödet.

Gemensamma villkor för projektstöd

23 § Stöd får lämnas till projekt som syftar till att

1. utveckla jordbruksverksamhet eller skogsbruksverksamhet,

2. förädla jordbruksprodukter till livsmedel, eller

3. utveckla landsbygden eller utveckla och bevara miljöer på landsbygden.

Om den sökande är lokaliserad till en tätort som inte ligger på landsbygden ska

projektets mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygdsområdet.

23 a § Stöd för investeringar får inte lämnas för

1. ersättningsinvesteringar,

2. leasingkostnader,

3. stödmottagarens eget material,

4. eget arbete,

5. kostnader för privat boende. (SJVFS 2018:11).

Särskilda villkor för projektstöd

Stöd till kompetensutveckling

24 § Stöd till kompetensutveckling inom delåtgärd 1.1 får lämnas till myndigheter,

kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer eller företag som anordnar

kompetensutveckling om den behöriga myndigheten genom utlysning har meddelat att

sådant stöd får lämnas.

Stöd får även lämnas till en behörig myndighet för att genomföra ett projekt i egen

regi eller genom upphandling. (SJVFS 2018:11).

25 § Stöd får endast lämnas till sådana insatser som omfattas av en utlysning om

ansökan kommit in till behörig myndighet under perioden för utlysningen.

26 § Stöd inom fokusområdet 2a, kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft, får

lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och

rennäringsföretag får ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan leda sitt

företag så att det kan utvecklas, marknadsorienteras, anpassa sig till

klimatförändringar och få bättre konkurrenskraft.

SJVFS 2021:19

39

27 § Stöd inom fokusområdet 3a, kompetensutveckling för kort livsmedelskedja och

lokala marknader samt kompetensutveckling för ökad djurvälfärd, får lämnas för

aktiviteter som bidrar till att verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling av

livsmedel får ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan utveckla lokala

marknader eller korta leveranskedjor från producent till konsument. Stöd får lämnas

för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom livsmedelsproduktion samt inom

företag och ideella föreningar med hästverksamhet med minst 10 hästar får ökad

kunskap om djurvälfärd.

De företag och ideella föreningar med hästverksamhet som avses i första stycket är

sådana som håller minst 10 hästar på sin eller sina produktionsplatser vid den tidpunkt

då aktiviteten genomförs. (SJVFS 2021:2).

28 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, kompetensutveckling för miljö och

klimat, får lämnas för aktiviteter som uppfyller grundkriterierna i 29 § och som står i

minst en av punkterna i 30-34 §§.

29 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, kompetensutveckling för miljö och

klimat, får lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom jordbruks-,

trädgårds-, skogsbruks-, rennäringsföretag samt inom företag och ideella föreningar

med hästverksamhet med minst 10 hästar, får ökad kunskap om nationella

miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för klimat, förnybar energi och

vattenkvalitet.

De företag och ideella föreningar med hästverksamhet som avses i första stycket är

sådana som håller minst 10 hästar på sin eller sina produktionsplatser vid den tidpunkt

då aktiviteten genomförs.

Aktiviteterna ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö- och

klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå. (SJVFS 2021:2).

30 § Stöd inom fokusområdet 4a, kompetensutveckling för att återställa, bevara och

förbättra den biologiska mångfalden, får lämnas för aktiviteter som handlar om

1. hur man gynnar biologisk mångfald eller synliggör natur- eller kulturmiljöer,

2. landskapets ekosystemtjänster,

3. hur man kan skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i och

vid åkermark i slättbygd,

4. hur betesmarker eller slåtterängar ska skötas för att gynna biologisk mångfald

eller natur- eller kulturmiljöer,

5. hur man kan öka odlingen av bevarandevärda växtsorter, eller

6. åtgärder i skogsbruk eller jordbruk för att öka ett områdes naturvärden,

kulturvärden eller sociala värden. (SJVFS 2018:11).

31 § Stöd inom fokusområdet 4b, kompetensutveckling för att förbättra

vattenförvaltningen inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel, får lämnas

för aktiviteter som handlar om

1. att anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

2. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

3. åtgärder i fält som gynnar grödornas utveckling och ger ett effektivt upptag av

växtnäring,

SJVFS 2021:19

40

4. skyddsåtgärder som minskar transporten av fosfor eller kväve från fältet och

reducerar övergödningseffekter i vatten eller hav,

5. integrerat växtskydd,

6. metoder för att förebygga växtskyddsproblem eller behovsanpassa

användande av växtskyddsmedel,

7. att minska hälsorisker eller miljörisker vid användning av växtskyddsmedel,

eller

8. att ta upp frågor om biologiska bekämpningsmetoder eller hur man kan

kombinera kemiska och mekaniska bekämpningsmetoder.

32 § Stöd inom fokusområdet 4c, kompetensutveckling för att förebygga markerosion

och förbättra markskötseln, får lämnas för aktiviteter som handlar om

1. att bidra till att öka eller behålla markens bördighet eller till att minska

markpackningen,

2. åtgärder i växtodlingen som gynnar rotutveckling eller mullhalt,

3. en god vattenhushållning,

4. att bidra till ett hållbart skogsbruk för att förebygga effekter av klimatpåverkan

eller påverkan på vatten,

5. att underlätta omläggningen till ekologisk produktion, eller

6. hur man i ekologisk produktion kan utveckla produktionsmetoder eller klara

av produktionstekniska hinder.

33 § Stöd inom fokusområdet 5c, kompetensutveckling för energieffektivisering och

förnybar energi, får lämnas för aktiviteter som

1. bidrar till att öka kunskaperna om och stimulera användning av klimat- eller

energieffektiva tekniker eller metoder,

2. bidrar till att öka kunskapen om energieffektivisering eller produktion eller

användning av förnybar energi, eller

3. handlar om hur företagen kan bidra till ett mer resurseffektivt jordbruk genom

ökad användning av avfall, rest- eller biprodukter till energi.

34 § Stöd inom fokusområdet 5d, kompetensutveckling för att minska jordbrukets

utsläpp av växthusgaser och ammoniak, får lämnas för aktiviteter som handlar om

1. allmän kunskapshöjning om kvävets eller kolets kretslopp på gården,

2. åtgärder i växtodling eller djurproduktion som ökar resurseffektiviteten och

minskar övergödningseffekter i vatten eller hav,

3. att bättre anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

4. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

5. att röta stallgödsel, eller

6. att förbättra metoderna för lagring eller spridning av stallgödsel.

35 § Stöd inom fokusområdet 6a, kompetensutveckling för att skapa nya jobb, får

lämnas för aktiviteter som bidrar till att företag på landsbygden kan utvecklas,

marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen samt ta tillvara på landsbygdens

resurser.

SJVFS 2021:19

41

36 § Stöd inom fokusområdet 6b, kompetensutveckling för lokal serviceutveckling

och matkultur, får lämnas för aktiviteter som bidrar till

1. ökad kunskap om hur verksamhet inom lokal service kan utvecklas,

2. ökad kunskap om hur man kan främja eller bevara ett levande och dynamiskt

kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning, eller

3. lokal matidentitet eller produktutveckling.

37 § Stöd får lämnas för att organisera och genomföra kunskapsöverförings- och

informationsåtgärderna. Det står i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1305/201344.

Stöd får lämnas för utgifter som avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en

projektdagbok,

4. köp av tjänst, eller

5. övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Stöd enligt punkt 5 får lämnas för utgifter och kostnader som har uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren. Kostnaderna får inte omfatta

vinstmarginal, skuldränta eller någon av de utgifter som anges under punkterna 1-4.

Stöd får inte lämnas för investeringar eller för drycker med en alkoholhalt som

överstiger 2,25 volymprocent. (SJVFS 2020:26).

38 § Personal ska vara kvalificerad och få regelbunden utbildning. Det står i artikel

14 i förordning (EU) nr 1305/201345. Anordnaren ska därför ha

1. personal som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens

för det aktuella området,

2. en plan för fortbildning av sin personal inom det aktuella området, och

3. erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom dokumentation

från tidigare arbeten.

Den sökande ska ansvara för att villkoren uppfylls och ska vid ansökan om stöd

beskriva på vilket sätt villkoren kommer att uppfyllas.

39 § Stödmottagaren ska ansvara för att deltagare som fått utbildning registreras i det

elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller med namn, personnummer

och antal utbildningsdagar. Projektets journalnummer, utbildningens namn samt

datum och nettotid i timmar för utbildningen ska också registreras i det elektroniska

systemet. (SJVFS 2018:11).

Stöd till demonstrationer och information

40 § Stöd till demonstrationer och information inom delåtgärd 1.2 får lämnas till

myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer eller företag

som anordnar demonstrationer och information om den behöriga myndigheten genom

utlysning har meddelat att sådant stöd får lämnas.

Stöd får även lämnas till en behörig myndighet för att genomföra ett projekt i egen

regi eller genom upphandling. (SJVFS 2018:11).

44 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

45 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

42

41 § Stöd får endast lämnas till sådana insatser som omfattas av en utlysning om

ansökan kommit in till behörig myndighet under perioden för utlysningen.

42 § Stöd till demonstrationer och information får omfatta informationsmaterial, andra

informationsinsatser, demonstrationsgårdar och demonstrationsodlingar.

43 § Stöd inom fokusområdet 2a, demonstrationer och information för ökad

konkurrenskraft, får lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom

jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag ska få ökad kunskap eller praktiska

exempel på hur de kan leda sitt företag så att det kan utvecklas, marknadsorienteras,

anpassa sig till klimatförändringar och få bättre konkurrenskraft.

44 § Stöd inom fokusområdet 3a, demonstrationer och information för kort

livsmedelskedja och lokala marknader samt demonstrationer och information för ökad

djurvälfärd, får lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom

livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel ska få ökad kunskap eller praktiska

exempel på hur de kan utveckla lokala marknader eller korta livsmedelskedjor från

producent till konsument. Stöd får lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma

inom livsmedelsproduktion samt inom företag och ideella föreningar med

hästverksamhet med minst 10 hästar får ökad kunskap om djurvälfärd.

De företag och ideella föreningar med hästverksamhet som avses i första stycket är

sådana som håller minst 10 hästar på sin eller sina produktionsplatser vid den tidpunkt

då aktiviteten genomförs. (SJVFS 2021:2).

45 § Stöd inom fokusområdet 4abc och 5cd, demonstrationer och information för

miljö och klimat, får lämnas för aktiviteter som uppfyller grundkriterierna i 46 § och

som står i minst en av punkterna i 47-51 §§.

46 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, demonstrationer och information för

miljö och klimat, får lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom

jordbruks- trädgårds- skogsbruks- och rennäringsföretag samt inom företag och ideella

föreningar med hästverksamhet med minst 10 hästar ska få ökad kunskap om

nationella miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för klimat, förnybar energi och

vattenkvalitet.

De företag och ideella föreningar med hästverksamhet som avses i första stycket är

sådana som håller minst 10 hästar på sin eller sina produktionsplatser vid den tidpunkt

då aktiviteten genomförs.

Aktiviteterna ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö- och

klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå. (SJVFS 2021:12).

47 § Stöd inom fokusområdet 4a, demonstrationer och information för att återställa,

bevara och förbättra den biologiska mångfalden, får lämnas för aktiviteter som handlar

om

1. hur man gynnar biologisk mångfald eller synliggör natur- eller kulturmiljöer,

2. landskapets ekosystemtjänster,

3. hur man kan skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i och

vid åkermark i slättbygd,

4. hur betesmarker eller slåtterängar ska skötas för att gynna biologisk mångfald

eller natur- eller kulturmiljöer,

5. hur man kan öka odlingen av bevarandevärda växtsorter, eller

SJVFS 2021:19

43

6. åtgärder i skogsbruk eller jordbruk för att öka ett områdes naturvärden,

kulturvärden eller sociala värden. (SJVFS 2018:11).

48 § Stöd inom fokusområdet 4b, demonstrationer och information för att förbättra

vattenförvaltningen inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel, får lämnas

för aktiviteter som handlar om

1. att anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

2. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

3. åtgärder i fält som gynnar grödornas utveckling och ger ett effektivt upptag av

växtnäring,

4. skyddsåtgärder som minskar transporten av fosfor eller kväve från fältet och

reducerar övergödningseffekter i vatten eller hav,

5. integrerat växtskydd,

6. metoder för att förebygga växtskyddsproblem eller behovsanpassa

användande av växtskyddsmedel,

7. att minska hälsorisker eller miljörisker vid användning av växtskyddsmedel,

eller

8. att ta upp frågor om biologiska bekämpningsmetoder eller hur man kan

kombinera kemiska och mekaniska bekämpningsmetoder.

49 § Stöd inom fokusområdet 4c, demonstrationer och information för att förebygga

markerosion och förbättra markskötseln, får lämnas för aktiviteter som handlar om

1. att bidra till att öka eller behålla markens bördighet eller till att minska

markpackningen,

2. åtgärder i växtodlingen som gynnar rotutveckling eller mullhalt,

3. en god vattenhushållning,

4. att bidra till ett hållbart skogsbruk för att förebygga effekter av klimatpåverkan

eller påverkan på vatten,

5. att underlätta omläggningen till ekologisk produktion, eller

6. hur man i ekologisk produktion kan utveckla produktionsmetoder eller klara

av produktionstekniska hinder.

50 § Stöd inom fokusområdet 5c, demonstrationer och information för

energieffektivisering och förnybar energi, får lämnas för aktiviteter som

1. bidrar till att öka kunskaperna om och stimulera användning av klimat- eller

energieffektiva tekniker eller metoder,

2. bidrar till att öka kunskapen om energieffektivisering eller produktion eller

användning av förnybar energi, eller

3. handlar om hur företagen kan bidra till ett mer resurseffektivt jordbruk genom

ökad användning av avfall, rest- eller biprodukter till energi.

51 § Stöd inom fokusområdet 5d, demonstrationer och information för att minska

jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak, får lämnas för aktiviteter som

handlar om

1. allmän kunskapshöjning om kvävets eller kolets kretslopp på gården,

2. åtgärder i växtodling eller djurproduktion som ökar resurseffektiviteten och

minskar övergödningseffekter i vatten eller hav,

SJVFS 2021:19

44

3. att bättre anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

4. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

5. att röta stallgödsel, eller

6. att förbättra metoderna för lagring eller spridning av stallgödsel.

52 § Stöd inom fokusområdet 6a, demonstrationer och information för att skapa nya

jobb, får lämnas för aktiviteter som bidrar till att företag på landsbygden kan utvecklas,

marknadsorienteras, finna nya marknader, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara

landsbygdens resurser.

53 § Stöd inom fokusområdet 6b, demonstrationer och information för lokal

serviceutveckling och matkultur, får lämnas för aktiviteter som handlar om

1. att ta fram, sammanställa eller sprida kunskap, forskningsresultat eller

lärdomar inom arbetet med lokal service på landsbygden,

2. information

eller

demonstrationer

inom

lokal

matidentitet

eller

produktutveckling,

3. försäljning,

4. logistik,

5. utveckling av förpackningar eller varumärken, eller

6. utveckling av landsbygden genom att besöksnäringen stärks och får

förutsättningar att utvecklas där projekten syftar till utveckling av geografiska

platser, metoder för en integrerad utveckling eller management i destinationer.

Aktiviteterna i punkt 1 får bestå av både generella och målgruppsinriktade

informationsinsatser. (SJVFS 2021:2).

54 § Stöd får lämnas för att organisera och genomföra kunskapsöverförings- och

informationsåtgärderna. Det står i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1305/201346.

Stöd får lämnas för utgifter som avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en

projektdagbok,

4. köp av tjänst,

5. övriga utgifter som är kopplade till projektet, eller

6. immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.

Stöd enligt punkt 5 får lämnas för utgifter och kostnader som har uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren. Kostnaderna får inte omfatta

vinstmarginal, skuldränta eller någon av de utgifter som anges under punkterna 1-4.

Stöd får inte lämnas för investeringar eller för drycker med en alkoholhalt som

överstiger 2,25 volymprocent. (SJVFS 2020:26).

55 § Personal ska vara kvalificerad och få regelbunden utbildning. Det står i artikel

14 i förordning (EU) nr 1305/201347. Anordnaren ska därför ha

1. personal som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens

för det aktuella området,

46 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

47 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

45

2. en plan för fortbildning av sin personal inom det aktuella området, och

3. erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom dokumentation

från tidigare arbeten.

Den sökande ska ansvara för att villkoren uppfylls och ska vid ansökan om stöd

beskriva på vilket sätt villkoren kommer att uppfyllas.

Stöd till rådgivningstjänster

56 § Stöd till rådgivningstjänster inom delåtgärd 2.1 får lämnas till Jordbruksverket,

länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen eller Tillväxtverket. (SJVFS 2021:19).

57 § Stöd inom fokusområdet 2a, rådgivningstjänster för ökad konkurrenskraft, får

lämnas för rådgivning som bidrar till att verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och

rennäringsföretag får individuellt anpassade råd om hur de kan leda sitt företag så att

det kan utvecklas, marknadsorienteras, anpassa sig till klimatförändringar och få bättre

konkurrenskraft.

58 § Stöd inom fokusområdet 3a, rådgivningstjänster för kort livsmedelskedja, lokala

marknader eller ökad djurvälfärd, får lämnas för rådgivning som bidrar till att

verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel ska få individuella

råd om hur de kan utveckla sin förädling, lokala marknader eller korta leveranskedjor

från producent till konsument samt om djurvälfärd. (SJVFS 2018:11).

59 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, rådgivningstjänster för miljö och klimat,

får lämnas för aktivitet som uppfyller grundkriterierna i 60 § och som står i minst en

av punkterna i 61-65 §§.

60 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, rådgivningstjänster för miljö och klimat,

får lämnas för rådgivningstjänster som bidrar till att verksamma inom jordbruks-,

trädgårds-, skogsbruks-, rennäringsföretag och inom företag och ideella föreningar

med hästverksamhet med minst 10 hästar får ökad kunskap om nationella

miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för klimat, förnybar energi och

vattenkvalitet.

De företag och ideella föreningar med hästverksamhet som avses i första stycket är

sådana som håller minst 10 hästar på sin eller sina produktionsplatser vid den tidpunkt

då aktiviteten genomförs.

Rådgivningen ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö- och

klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå.

Rådgivningen får också syfta till att öka kunskapen om reglerna kring tvärvillkor

och förgröning och hur man kan uppfylla dem. (SJVFS 2021:2).

61 § Stöd inom fokusområde 4a, rådgivningstjänster för att återställa, bevara och

förbättra den biologiska mångfalden, får lämnas för rådgivning som handlar om

1. hur man gynnar biologisk mångfald eller synliggör natur- eller kulturmiljöer,

2. landskapets ekosystemtjänster,

3. hur man kan skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i och

vid åkermark i slättbygd,

4. hur betesmarker eller slåtterängar ska skötas för att gynna biologisk mångfald

eller natur- eller kulturmiljöer,

5. hur man kan öka odlingen av bevarandevärda växtsorter, eller

SJVFS 2021:19

46

6. åtgärder i skogsbruk eller jordbruk för att öka ett områdes naturvärden,

kulturvärden eller sociala värden. (SJVFS 2018:11).

62 § Stöd inom fokusområde 4b, rådgivningstjänster för att förbättra

vattenförvaltningen inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel, får lämnas

för rådgivning som handlar om

1. att anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

2. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

3. åtgärder i fält som gynnar grödornas utveckling och ger ett effektivt upptag av

växtnäring,

4. skyddsåtgärder som minskar transporten av fosfor eller kväve från fältet och

reducerar övergödningseffekter i vatten eller hav,

5. integrerat växtskydd,

6. metoder för att förebygga växtskyddsproblem eller behovsanpassa

användande av växtskyddsmedel,

7. att minska hälsorisker eller miljörisker vid användning av växtskyddsmedel,

eller

8. att ta upp frågor om biologiska bekämpningsmetoder eller hur man kan

kombinera kemiska och mekaniska bekämpningsmetoder.

63 § Stöd inom fokusområde 4c, rådgivningstjänster för att förebygga markerosion

och förbättra markskötseln, får lämnas för rådgivning som handlar om

1. att bidra till att öka eller behålla markens bördighet eller till att minska

markpackningen,

2. åtgärder i växtodlingen som gynnar rotutveckling eller mullhalt,

3. en god vattenhushållning,

4. att bidra till ett hållbart skogsbruk för att förebygga effekter av klimatpåverkan

eller påverkan på vatten,

5. att underlätta omläggningen till ekologisk produktion, eller

6. hur man i ekologisk produktion kan utveckla produktionsmetoder eller klara

av produktionstekniska hinder.

64 § Stöd inom fokusområde 5c, rådgivningstjänster för energieffektivisering och

förnybar energi, får lämnas för rådgivning som

1. bidrar till att öka kunskaperna om och stimulera användning av klimat- eller

energieffektiva tekniker eller metoder,

2. bidrar till att öka kunskapen om energieffektivisering eller produktion eller

användning av förnybar energi, eller

3. handlar om hur företagen kan bidra till ett mer resurseffektivt jordbruk genom

ökad användning av avfall, rest- eller biprodukter till energi.

65 § Stöd inom fokusområde 5d, rådgivningstjänster för att minska jordbrukets

utsläpp av växthusgaser och ammoniak, får lämnas för rådgivning som handlar om

1. allmän kunskapshöjning om kvävets eller kolets kretslopp på gården,

2. åtgärder i växtodling eller djurproduktion som ökar resurseffektiviteten och

minskar övergödningseffekter i vatten eller hav,

3. att bättre anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

SJVFS 2021:19

47

4. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

5. att röta stallgödsel, eller

6. att förbättra metoderna för lagring eller spridning av stallgödsel.

66 § Stöd inom fokusområde 6a, rådgivningstjänster för att skapa nya jobb, får lämnas

för rådgivning som bidrar till att företag på landsbygden kan få individuella råd om

hur de kan utvecklas, marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara

landsbygdens resurser.

67 § Stöd inom fokusområde 6b, rådgivningstjänster för kommersiell och viss

offentlig service och matkultur, får lämnas för rådgivning som bidrar till

1. ökad kunskap om hur verksamhet inom lokal service kan utvecklas,

upprätthållas, samordnas eller utökas,

2. ökad kunskap om hur man kan främja eller bevara ett levande och dynamiskt

kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning, eller

3. lokal matidentitet eller produktutveckling.

68 § Stöd får lämnas för att genomföra och redovisa projektet om utgifterna avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. köp av tjänst, eller

4. övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Stöd enligt punkt 4 får lämnas för utgifter och kostnader som har uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren. Kostnaderna får inte omfatta

vinstmarginal, skuldränta eller någon av de utgifter som anges under punkterna 1-3.

Stöd får inte lämnas för investeringar eller för drycker med en alkoholhalt som

överstiger 2,25 volymprocent. (SJVFS 2020:26).

69 § Personalen ska vara kvalificerad och få regelbunden utbildning. Det står i artikel

15 punkt 3 i förordning (EU) nr 1305/201348.

Anordnaren ska därför ha

1. personal som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens

för det aktuella området,

2. en plan för fortbildning av sin personal inom det aktuella området, och

3. erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom dokumentation

från tidigare arbeten.

Den sökande ska ansvara för att villkoren uppfylls och ska vid ansökan om stöd

beskriva på vilket sätt villkoren kommer att uppfyllas.

70 § Stödmottagaren ska ansvara för att de personer som fått rådgivning registreras i

det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller med namn och

personnummer. Projektets journalnummer, rådgivningens namn samt datum och tid i

timmar för rådgivningen ska också registreras i det elektroniska systemet. (SJVFS

2018:11).

48 EUT L 347, 20.12.2013, s 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

48

Stöd till fortbildning av rådgivare

71 § Stöd till fortbildning av rådgivare inom delåtgärd 2.3 får lämnas till

Jordbruksverket eller Skogsstyrelsen.

72 § Stödet får omfatta fortbildning av rådgivare i form av kurser och studieresor.

Fortbildningen får också omfatta information om ny kunskap från forskning.

Dessutom får mentorsprogram för nya rådgivare och supporttjänster för kontinuerligt

expertstöd till rådgivare ingå.

73 § Stöd inom fokusområdet 2a, fortbildning av rådgivare för ökad konkurrenskraft,

får lämnas för support och fortbildning av rådgivare som bidrar till att de kan ge

aktuella och relevanta råd till verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och

rennäringsföretag.

74 § Stöd inom fokusområdet 3a, fortbildning av rådgivare för kort livsmedelskedja

och lokala marknader eller fortbildning av rådgivare för ökad djurvälfärd, får lämnas

för support och fortbildning av rådgivare som bidrar till att de kan ge aktuella och

relevanta råd till företag verksamma inom livsmedelsproduktion, förädling samt

djurhållning. (SJVFS 2018:11).

75 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, fortbildning av rådgivare inom miljö

och klimat, får lämnas för de aktiviteter som uppfyller grundkriterierna i 76 § och som

står i minst en av punkterna i 77-81 §§.

76 § Stöd inom fokusområdena 4abc och 5cd, fortbildning av rådgivare inom miljö

och klimat, får lämnas för fortbildning som bidrar till att rådgivarna får en hög

kunskapsnivå om nationella miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för klimat,

förnybar energi och vattenkvalitet.

Fortbildningen ska bidra till att rådgivarna blir uppdaterade på de senaste

forskningresultaten inom miljö- och klimatområdet och hur dessa kan tillämpas på

företagsnivå.

Fortbildningen får syfta till att öka kunskapen om reglerna kring tvärvillkor och

förgröning och hur man kan uppfylla dem.

77 § Stöd inom fokusområde 4a, fortbildning av rådgivare för att återställa, bevara

och förbättra den biologiska mångfalden, får lämnas för fortbildning som handlar om

1. hur man gynnar biologisk mångfald eller synliggör natur- eller kulturmiljöer,

2. landskapets ekosystemtjänster,

3. hur man kan skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i och

vid åkermark i slättbygd,

4. hur betesmarker eller slåtterängar ska skötas för att gynna biologisk mångfald

eller natur- eller kulturmiljöer,

5. hur man kan öka odlingen av bevarandevärda växtsorter, eller

6. åtgärder i skogsbruk eller jordbruk för att öka ett områdes naturvärden,

kulturvärden eller sociala värden. (SJVFS 2018:11).

78 § Stöd inom fokusområde 4b, fortbildning av rådgivare för att förbättra

vattenförvaltningen inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel, får lämnas

för fortbildning som handlar om

SJVFS 2021:19

49

1. att anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

2. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

3. åtgärder i fält som gynnar grödornas utveckling och ger ett effektivt upptag av

växtnäring,

4. skyddsåtgärder som minskar transporten av fosfor eller kväve från fältet och

reducerar övergödningseffekter i vatten eller hav,

5. integrerat växtskydd,

6. metoder för att förebygga växtskyddsproblem eller behovsanpassa

användande av växtskyddsmedel,

7. att minska hälsorisker eller miljörisker vid användning av växtskyddsmedel,

eller

8. att ta upp frågor om biologiska bekämpningsmetoder eller hur man kan

kombinera kemiska och mekaniska bekämpningsmetoder.

79 § Stöd inom fokusområde 4c, fortbildning av rådgivare för att förebygga

markerosion och förbättra markskötseln, får lämnas för fortbildning som handlar om

1. att bidra till att öka eller behålla markens bördighet eller till att minska

markpackningen,

2. åtgärder i växtodlingen som gynnar rotutveckling eller mullhalt,

3. en god vattenhushållning,

4. att bidra till ett hållbart skogsbruk för att förebygga effekter av klimatpåverkan

eller påverkan på vatten,

5. att underlätta omläggningen till ekologisk produktion, eller

6. hur man, i ekologisk produktion, kan utveckla produktionsmetoder eller klara

av produktionstekniska hinder.

80 § Stöd inom fokusområde 5c, fortbildning av rådgivare för energieffektivisering

och förnybar energi, får lämnas för fortbildning som

1. bidrar till att öka kunskaperna om och stimulera användning av klimat- eller

energieffektiva tekniker eller metoder,

2. bidrar till att öka kunskapen om energieffektivisering eller produktion eller

användning av förnybar energi, eller

3. handlar om hur företagen kan bidra till ett mer resurseffektivt jordbruk genom

ökad användning av avfall, rest- eller biprodukter till energi.

81 § Stöd inom fokusområde 5d, fortbildning av rådgivare för att minska jordbrukets

utsläpp av växthusgaser och ammoniak, får lämnas för fortbildning som handlar om

1. allmän kunskapshöjning om kvävets eller kolets kretslopp på gården,

2. åtgärder i växtodling eller djurproduktion som ökar resurseffektiviteten och

minskar övergödningseffekter i vatten eller hav,

3. att bättre anpassa utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen,

4. att anpassa gödslingen med stall- eller mineralgödsel till grödornas

växtnäringsbehov,

5. att röta stallgödsel, eller

6. att förbättra metoderna för lagring eller spridning av stallgödsel.

SJVFS 2021:19

50

82 § Stöd inom fokusområde 6a, fortbildning av rådgivare för att skapa nya jobb, får

lämnas för support och fortbildning av rådgivare som bidrar till att de kan ge aktuella

och relevanta råd till företag på landsbygden om hur de kan utvecklas,

marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdens resurser.

83 § Stöd får lämnas för att genomföra och redovisa projekt om utgifterna avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. köp av tjänst, eller

4. övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Stöd enligt punkt 4 får lämnas för utgifter och kostnader som uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren. Kostnaderna får inte omfatta

någon vinstmarginal, skuldränta eller någon av de utgifter som anges under punkterna

1-3.

Stöd får inte lämnas för investeringar eller för drycker med en alkoholhalt som

överstiger 2,25 volymprocent. (SJVFS 2020:26).

84 § Personalen ska vara kvalificerad och få regelbunden utbildning. Det står i artikel

15.3 i förordning (EU) nr 1305/201349.

Anordnaren ska därför ha

1. personal som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens

för det aktuella området,

2. en plan för fortbildning av sin personal inom det aktuella området, och

3. erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom dokumentation

från tidigare arbeten.

Den sökande ska ansvara för att villkoren uppfylls och ska vid ansökan om stöd

beskriva på vilket sätt villkoren kommer att uppfyllas.

85 § Stödmottagaren ska ansvara för att det rådgivningsföretag som rådgivarna är

verksamma inom samt de rådgivare som fått fortbildning registreras i det elektroniska

system som Jordbruksverket tillhandahåller med namn och organisations- och

personnummer. Projektets journalnummer, fortbildningens namn samt datum och

nettotid i timmar för fortbildningen ska också registreras i det elektroniska systemet.

(SJVFS 2018:11).

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

86 § Stöd för investeringar i småskalig infrastruktur på landsbygden inom delåtgärd

7.2 får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra

organisationer och företag.

87 § Stöd får lämnas om utgifterna avser inköp eller avbetalningsköp av nytt material

eller köp av tjänst för

1. uppförande och upprustning av vägbelysning, mindre vägar, bryggor och

broar,

2. pendelparkering och system för samåkning om de är till allmän nytta för de

boende på landsbygden, eller

3. planerande och genomförande av investeringen.

49 EUT L 347, 20.12.2013, s 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

51

Stöd till bredband

88 § Stöd för investeringar i bredbandsinfrastruktur inom delåtgärd 7.3 får lämnas till

juridiska personer.

Stöd får endast lämnas till bredbandsprojekt som utgörs av ett geografiskt

sammanhängande område.

89 § Stöd får lämnas för anläggning av passiv bredbandsinfrastruktur i ett

slutanvändarnära accessnät. Stöd får även lämnas till anläggning av förbindelse som

är nödvändig för att koppla ett slutanvändarnära accessnät till befintligt bredbandsnät.

90 § Stöd får endast lämnas för anslutning av byggnader eller andra anläggningar som

inte redan har tillgång till nästa generations accessnät. Det framgår av artikel 52. 3 i

förordning (EU) nr 651/201450.

91 § Stöd får lämnas om utgifterna avser någon av följande grupper:

1. Inköp av tjänst för projektering. I projektering ingår teknisk planering och

rådgivning samt kostnadsberäkning av passiv bredbandsinfrastruktur.

2. Inköp av nytt material. I material ingår varor som behövs för att anlägga passiv

bredbandsinfrastruktur.

3. Inköp av tjänst för anläggningsarbeten. I anläggningsarbeten ingår mark- och

monteringsarbeten för passiv bredbandsinfrastruktur samt det material som är

nödvändigt för att genomföra dessa mark- och monteringsarbeten.

4. Inköp av tjänst för kontroll av utförande och dokumentation av

bredbandsinfrastrukturen. I kontroll av utförande och dokumentation ingår de

moment som beskrivs i bilaga 6, att upprätta förvaltningsplan och förrättning

av ledningsrätt.

5. Inköp av tjänst för allmänna utgifter. I allmänna utgifter ingår

byggprojektledning,

hjälp

med

konkurrensutsättning

och

ekonomiredovisning. Fem procent av de fastställda budgeterade utgifterna för

hela projektet får användas till allmänna utgifter, dock högst 1 500 000 kronor.

92 § Stöd får endast lämnas till projekt som genomförs i områden där det sannolikt

inte kommer att anläggas nästa generations accessnät på kommersiella villkor inom tre

år. Det står i artikel 52.3 i förordning (EU) nr 651/201451.

93 § Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala bredbandsstrategier. Det

står i 6 kap. 6 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Den sökande ska visa att villkoret är uppfyllt genom att genomföra ett samråd med

den eller de kommuner som berörs av det område som avgränsats för projektet.

Samrådet ska dokumenteras på fastställd blankett enligt bilaga 1.

94 § Projektet ska vara förenligt med befintliga regionala bredbandsstrategier. Det

står i 6 kap. 6 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

50 EUT L 187, 26.06.2014, s 1 (Celex 32014R0651).

51 EUT L 187, 26.6.2014, s.1 (Celex 32014R0651).

SJVFS 2021:19

52

95 § Stödmottagaren är ansvarig för att

1. skaffa de tillstånd som krävs enligt bestämmelser i jordabalken, miljöbalken,

väglagen (1971:948), plan- och bygglagen (2010:900) samt kulturmiljölagen

(1988:950),

2. konkurrensutsätta inköp till projektet i enlighet med bestämmelserna i 96-102

§§,

3. undersöka möjligheterna att utnyttja befintlig infrastruktur och tillfällen till

samförläggning genom att identifiera vilka ledningsägare det finns inom det

område som avgränsats för projektet på webbplatsen www.ledningskollen.se,

4. följa villkoret i artikel 52.5 i förordning (EU) nr 651/201452 om att använda

kabelrör som har utrymme för flera kabelnät och olika nättopologier utöver

det som behövs för det aktuella projektet. Med det avses att de gemensamma

sträckorna, från korskopplingspunkt till nod, ska dimensioneras för att kunna

ansluta minst 100 procent av de hushåll med folkbokförda personer som finns

i området vid datum för beslut om stöd. För de enskilda sträckorna, från

ansluten slutanvändare till första korskopplingspunkt, finns krav på ett

fiberpar men kabelröret ska dimensioneras för att kunna inrymma två fiberpar.

5. inga villkor ställs upp i kontrakt eller andra avtal som strider mot artikel 52 .5

och 6 i kommissionens förordning (EU) nr 651/201453,

6. genomföra kontroller och upprätta dokumentation enligt anvisning i bilaga 6,

7. registrera bredbandsnätet på webbplatsen www.ledningskollen.se,

8. upprätta en förvaltningsplan enligt 103 §,

9. driftsätta bredbandsnätet, och

10. uppnå minst den anslutningsgrad till bredbandsnätet som fastställts i beslutet

om stöd. Anslutningsgraden ska uppnås inom det område som är avgränsat för

projektet enligt den karta som är fastställd i beslutet om stöd. (SJVFS

2018:11).

95 a § I en konkurrensutsatt ansökningsomgång får ingen byggnation av bredband

påbörjas innan ansökan om stöd har kommit in till den behöriga myndigheten. (SJVFS

2020:26).

96 § Följande inköp till projektet ska genomföras genom en konkurrensutsatt

inköpsprocess:

1. Inköp av de varor och tjänster som behövs för att anlägga den passiva

bredbandsinfrastrukturen inom grupperna projektering, anläggningsarbeten,

material, kontroll och dokumentation av bredbandsnätet samt allmänna

utgifter enligt gruppindelningen i 91 §.

2. Inköp av tjänst för installation och drift av den aktiva utrustningen i

bredbandsnätet.

97 § Stödmottagare som inom organisationen, företaget eller koncernen kan tillverka

det material som behövs för investeringen eller har egen anställd personal som kan

utföra de tjänster som behövs för att genomföra projektet kan undanta dessa inköp

enligt 96 § punkten 1-2 från konkurrensutsättning.

52 EUT L 187, 26.6.2014, s.1 (Celex 32014R0651).

53 EUT L 187, 26.6.2014, s.1 (Celex 32014R0651).

SJVFS 2021:19

53

Undantag från konkurrensutsättning av inköp enligt 96 § punkten 2 gäller inte

upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ, enligt definition i lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, som agerar eller avser att agera

tjänsteleverantör, utom i de fall konkurrensutsättning enligt 98-99 §§ har genomförts

och resulterat i att det inte finns kommersiellt intresse från någon aktör att

tillhandahålla tjänster till slutanvändare. En upphandlande myndighet eller ett

offentligt styrt organ får avbryta en konkurrensutsättning enligt villkoren i 100 §.

Stödmottagaren ska lämna underlag till den behöriga myndigheten som styrker att

undantaget kan tillämpas.

Stödmottagare som utnyttjat möjligheten till samförläggningen får undanta

utgifterna för markarbetet vid samförläggningen som utförs av annan ledningsägare

från konkurrensutsättning. (SJVFS 2019:56).

98 § Följande moment ska ingå i den konkurrensutsatta inköpsprocessen:

1. Upprätta en anbudsförfrågan som är klart och tydligt formulerad. I

anbudsförfrågan ska det finnas information om vilka formella villkor

leverantören ska uppfylla för att få lämna anbud, en teknisk beskrivning av

uppdraget samt formella krav på utformning av anbud. Anbudsförfrågan ska

innehålla information om samtliga kriterier som anbuden kommer att

utvärderas utifrån. Pris är ett obligatoriskt kriterium, i övrigt får egna kriterier

användas. Kriterierna ska vara viktade om fler kriterier än pris kommer att

användas. Anbudsförfrågan får inte innehålla diskriminerande villkor eller

diskriminerande utvärderingskriterier.

2. Annonsera anbudsförfrågan i minst 21 dagar i en elektronisk databas för

upphandlingar som är allmänt tillgänglig inom Sverige.

3. Upprätta ett protokoll vid öppning av inkomna anbud. Protokollet ska

innehålla en förteckning över samtliga inkomna anbud och datum när

respektive anbud kom in. Vid öppning av anbuden ska minst två personer

närvara. De ska bekräfta sin närvaro med underskrift på protokollet.

4. Utvärdera anbuden och upprätta ett protokoll där det framgår hur samtliga

anbud utvärderats. Anbuden ska utvärderas utifrån samma kriterier som ställts

upp i anbudsförfrågan och den eventuella viktning av kriterierna som ställts

upp där. Protokollet ska innehålla uppgifter om vilka anbud som uppfyller

villkoren som ställts upp i anbudsförfrågan och därmed får delta i

utvärderingen. I protokollet ska det framgå hur varje anbud har utvärderats.

Utvärderas anbuden endast utifrån pris ska det aktuella priset för varje anbud

framgå i protokollet. Har anbuden utvärderats utifrån fler kriterier än pris ska

bedömningen av varje kriterium framgå i protokollet.

5. Upprätta en underrättelse där valda leverantörer framgår. Underrättelsen ska

skickas ut till samtliga aktörer som lämnat anbud eller lämnat en

intresseanmälan om kvalificering till anbudsinlämning. I underrättelsen ska

det framgå namn och organisationsnummer på den eller de leverantörer som

kommer att tilldelas ett kontrakt samt skälen till val av leverantör.

6. Upprätta ett kontrakt eller ramavtal med den eller de leverantörer som utifrån

utvärderingen av anbuden lämnat det lägsta priset alternativt det ekonomiskt

mest fördelaktiga anbudet. I kontraktet eller ramavtalet ska total avtalstid

framgå. Ramavtal får ha en avtalstid på högst fyra år om det inte finns särskilda

skäl. I ett ramavtal ska det framgå om det kommer att avropas med förnyad

SJVFS 2021:19

54

konkurrensutsättning eller efter en förutbestämd rangordning av

leverantörerna i avtalet. (SJVFS 2019:56).

99 § Inköpsprocessen får innehålla ett moment som innebär att en intresseanmälan för

kvalificering till anbudsinlämning används. Om kvalificering till anbudsinlämning

tillämpas ska det framgå av annonseringen. Annonseringen ska genomföras i minst 21

dagar i en elektronisk databas för upphandling som är allmänt tillgänglig inom Sverige.

I annonseringen ska det framgå var villkoren för kvalificering till anbudsinlämning

kan hämtas. Om kvalificering till anbudsinlämning tillämpas ska ett protokoll

upprättas över inkomna intresseanmälningar samt ett protokoll av utvärderingen av

vilka intresseanmälningar som kvalificerar sig till anbudsinlämning. Villkoren för

kvalificering får inte vara diskriminerande. (SJVFS 2019:56).

100 § Den konkurrensutsatta inköpsprocessen får avbrytas om inga anbud inkommer,

om inga anbud uppfyller villkoren i anbudsförfrågan eller om det finns andra sakliga

skäl. Kontrakt får tecknas utan förnyad annonsering om de ursprungliga villkoren i

anbudsförfrågan inte ändrats väsentligt.

101 § Inköp som sammanlagt under projekttiden understiger 250 000 kronor för

respektive grupp enligt 91 § får genomföras om följande krav är uppfyllda:

1. Minst två leverantörer har tillfrågats.

2. Det finns upprättat dokumentation som innehåller vilka leverantörer som

tillfrågats, pris, beskrivning av varan eller tjänsten samt tid för leverans.

102 § Om ägandet av den passiva bredbandsinfrastrukturen ska övergå till någon

annan än stödmottagaren ska överlåtelsen genomföras genom en konkurrensutsatt

försäljning enligt 98 § punkt 1–5. Detsamma gäller för överlåtelse av beslut om stöd

för anläggandet av den passiva bredbandsinfrastrukturen. Stödmottagaren ska upprätta

ett kontrakt med den anbudsgivare som har det högsta alternativt ekonomiskt mest

fördelaktiga anbudet. Kontraktet ska innehålla de villkor som ställdes upp i

anbudsförfrågan och uppgift om avtalad köpesumma. (SJVFS 2018:11).

103 § Stödmottagaren ska upprätta en förvaltningsplan om denne avser att vara ägare

till den passiva bredbandsinfrastrukturen efter slututbetalningen av stöd.

Förvaltningsplanen ska vara upprättad innan slututbetalning av stöd.

Förvaltningsplanen ska innehålla

1. vilken tidsperiod förvaltningsplanen avser,

2. beskrivning av det aktuella bredbandsnätet,

3. mål och intentioner med ägandet och förvaltningen,

4. hantering av förändring och utveckling,

5. drift- och underhållsplan,

6. säkerhet,

7. styrning och ledning (förvaltningsorganisation),

8. budget för förvaltningsperioden,

9. uppföljning av drift och underhåll, och

10. upplägg för användarsupport.

SJVFS 2021:19

55

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

104 § Stöd för investeringar i service och fritid på landsbygden inom delåtgärd 7.4 får

lämnas till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra

organisationer och företag.

105 § Investeringsstöd får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material, och ny eller begagnad fast

inredning samt köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad samt större

reparationer av

a) dagligvarubutiker, för att behålla och utveckla den lokala servicen,

b) drivmedelsstationer, för att behålla och utveckla den lokala servicen,

c) servicepunkter med både kommersiell service och viss annan service, för

att behålla och utveckla den lokala servicen,

d) lokala distributions- och logistiklösningar, och

e) anläggningar och samlingslokaler för idrotts- och fritidssysselsättning,

2. inköp eller avbetalningsköp av ny eller begagnad utrustning till

dagligvarubutiker och drivmedelsstationer, för att behålla och utveckla den

lokala servicen,

3. inköp av fastighet med begränsning till byggnadens värde för

a) dagligvarubutiker, för att behålla och utveckla den lokala servicen, och

b) drivmedelsstationer, för att behålla och utveckla den lokala servicen,

servicepunkter med både kommersiell service och viss annan service, för

att behålla och utveckla den lokala servicen,

4. inköp av programvara eller till köp av tjänst för utveckling av programvara

kopplat till investeringar i punkterna 1 och 3 ovan, och

5. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen.

106 § Stöd för begagnad utrustning och begagnad fast inredning får endast lämnas om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av utrustningen intygar

att utrustningen inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för den begagnade utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen. (SJVFS

2018:11).

107 § Stöd för inköp av byggnad får lämnas endast om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av byggnaden intygar att

byggnaden inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för byggnaden inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än kostnaden

för motsvarande ny byggnad, och

3. byggnaden har de egenskaper som behövs för insatsen. (SJVFS 2018:11).

108 § Stöd får inte lämnas för

1. nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen

eldas med fossila bränslen,

2. inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila

bränslen,

SJVFS 2021:19

56

3. inköp av eller om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra

utgifter kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten

som uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

4. köp av byggnad där tidigare ägaren köpt in byggnaden med stöd av offentliga

medel, eller

5. markvärdet vid inköp av fastighet. (SJVFS 2018:11).

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för

turistinformation

109 § Stöd för investeringar i infrastruktur för rekreation och turism på landsbygden

samt för turistinformation om möjligheter till turism på landsbygden inom delåtgärd

7.5 får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra

organisationer och företag.

110 § Stöd får lämnas för

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material samt köp av tjänst för uppförande

och upprustning av infrastruktur för rekreation och turism som är fri för

allmänheten att använda,

2. inköp eller avbetalningsköp av nytt material samt köp av tjänst för uppförande

och upprustning av infrastruktur för turistinformation på plats,

3. inköp av programvara eller till köp av tjänst för utveckling av programvara för

att få fler besökare till den aktuella platsen, och

4. köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen.

Stöd till stigar och leder genom skog och mark lämnas i form av enhetskostnad, se

bilaga 8. I enhetskostnaden ingår utgifter för röjning och skyltning både för

nyanläggning och restaurering. För utgifter som inte ingår i enhetskostnader får

investeringsstöd lämnas enligt punkterna 1-4 ovan utifrån faktiska utgifter. Stöd enligt

punkt 2 avser inte tryckning av informationsmaterial, genomförande eller deltagande

i utställningar, evenemang och möten med turister och aktörer eller liknande

marknadsföring. (SJVFS 2018:11).

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

111 § Stöd till projekt som bidrar till utveckling av natur- och kulturmiljö på

landsbygden inom delåtgärd 7.6 får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting,

regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

112 § Stöd får lämnas till investeringar som bidrar till att förstärka landskapets natur-

och kulturvärden inom en by eller bygd och genom det även bidrar till att

1. utveckla en attraktiv boendemiljö för boende i bygden,

2. främja friluftsliv och rekreation, eller

3. ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom bygden.

113 § Stöd för investeringar får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt

material samt för köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen för

1. restaurering

av

kulturhistoriskt

värdefulla

byggnader,

inklusive

överloppsbyggnader,

SJVFS 2021:19

57

2. återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar och gärdsgårdar och andra

värdefulla kulturmiljöer, och

3. anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer.

Om investeringen avser bevarande av kulturmiljöer får stöd även lämnas för inköp

av återanvänt material. (SJVFS 2019:56).

114 § För investeringar som bidrar till att utveckla mötesplatser eller besöks- och

turistmål får stöd lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast

inredning samt köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen för

1. restaurering, om- och tillbyggnad av hembygdsgård, inklusive investeringar

som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor,

2. faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till

hembygdsgården,

3. uppförande av ny anläggning i anslutning till hembygdsgården för service till

besökande,

4. återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården, och

5. restaurering, om- och tillbyggnad av annan kulturhistorisk byggnad som ingår

i hembygdsgårdens verksamhet.

Om investeringen avser bevarande av kulturmiljö får stöd enligt punkterna 1-5 ovan

även lämnas för inköp av återanvänt material. (SJVFS 2019:56).

115 § Stöd för återanvänt material får endast lämnas om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av materialet intygar att

materialet inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för det återanvända materialet inte överstiger marknadsvärdet, och

3. materialet har de egenskaper som behövs för insatsen.

116 § Stöd får inte lämnas för

1. nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen

eldas med fossila bränslen,

2. inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila

bränslen,

3. om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra utgifter

kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten som

uteslutande är avsedda för näringsverksamhet, eller

4. ettåriga växter.

Projektstöd för lantrasföreningar

117 § Stöd för projekt för lantrasföreningar inom delåtgärderna 10.2 får lämnas till

lantrasföreningar. Det står i 8 kap. 32 § förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder.

118 § Stöd får lämnas för att genomföra projektet om utgifterna avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en

projektdagbok,

SJVFS 2021:19

58

4. köp av tjänst, eller

5. övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Stöd får inte lämnas för investeringar.

Stöd enligt punkt 5 får lämnas för utgifter och kostnader som uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren. Kostnaderna får inte omfatta

någon vinstmarginal, skuldränta eller någon av de utgifter som anges under punkterna

1-4. (SJVFS 2020:26).

119 § Stöd får lämnas för aktiviteter som uppfyller den nationella handlingsplanen för

uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010-2020 och som innebär

1. att hålla ston i avel, hålla handjur för avelssyfte eller hålla djur i genbank,

2. att skapa och upprätthålla härstamningsregister,

3. stambokföring,

4. transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar,

5. genbanksverksamhet,

6. hälsofrämjande åtgärder inom rasen,

7. stimulans av avelsverksamhet,

8. att utbilda unghästar i körning om arbete inom jord- och skogsbruk är det

ursprungliga syftet med rasen,

9. kartläggning av för rasen viktiga egenskaper, eller

10. information, utbildning, rådgivning och sammanställning av tekniska

rapporter.

120 § Stöd för att hålla djur av de arter som berättigar till miljöersättning genom

insatsen hotade husdjursraser får inte lämnas genom denna insats.

Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom europeiska

innovationspartnerskapet

121 § Stöd får lämnas för

1. att bilda innovationsgrupper, och

2. innovationsprojekt.

Stöd får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra

organisationer och företag.

122 § Stöd får lämnas för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt i

syfte att ta fram innovativa lösningar inom

1. fokusområde 2a - för ökad konkurrenskraft, omstrukturering och

diversifiering inom jordbruk, trädgård och rennäring,

2. fokusområde 3a - för ökad konkurrenskraft genom kort livsmedelskedja och

försäljning av livsmedel på lokala marknader för jordbruksprodukter samt för

bättre djurvälfärd,

3. fokusområde 4abc - för att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade

till jordbruk, trädgård och rennäring,

4. fokusområde 5c - för att effektivisera energianvändningen och öka

produktionen av förnybar energi inom jordbruk, trädgård och rennäring samt

öka produktionen och försäljningen av biobränsle, biovärme, bio-el och

biodrivmedel, och

SJVFS 2021:19

59

5. fokusområde 5d - för ökad produktion av gödselbaserad biogas samt

minskning av utsläppen av växthusgaser och ammoniak.

123 § Innovationsgrupperna ska inrättas av företagare inom primärproduktion,

forskare, rådgivare och företagare som verkar inom jordbruks- och livsmedelssektorn

och som är relevanta för att uppnå målen för det europeiska innovationspartnerskapet.

Det står i artikel 56 i förordning (EU) nr 1305/201354.

Därför ska det i varje innovationsgrupp ingå minst två organisationer som

tillsammans har minst två av följande kompetenser:

1. företagare som verkar inom primärproduktion eller jordbruks- och

livsmedelssektorn,

2. forskare, eller

3. rådgivare inom aktuellt område. (SJVFS 2019:56).

124 § Innovationsgrupper ska ha ett samarbetsavtal med undantag för en ansökan om

utbetalning enligt 125 § punkt 3. Det står i 12 kap. 5 § förordningen (2015:406) om

stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Samarbetsavtalet ska undertecknas av

behöriga personer för projektets samarbetspartners.

Samarbetsavtalet ska innehålla uppgifter om:

1. ansvar för arbete i genomförandet av projektet

2. finansiell fördelning mellan parterna i genomförandet av projektet och

3. reglering av immateriella rättigheter. (SJVFS 2019:56).

125 § Stöd för att bilda innovationsgrupper lämnas i form av en klumpsumma.

Klumpsumman är

1. 50 000 kronor om mellan två till fyra organisationer har bildat en

innovationsgrupp,

2. 80 000 kronor om fem eller fler organisationer har bildat en innovationsgrupp,

och

3. 15 000 kronor om en innovationsgrupp kommer fram till att det redan finns en

lösning på problemet. Stödmottagaren ska då redovisa vad gruppen gjort samt

presentera den existerande lösningen. (SJVFS 2019:56).

126 § Stöd till innovationsprojekt får lämnas till innovationsgrupper som godkänns

av Jordbruksverket i samband med beviljande av innovationsprojektet.

127 § Stöd till innovationsprojekt får lämnas för att genomföra projektet om utgifterna

avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en

projektdagbok,

4. köp av tjänst, eller

5. övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Stöd får dessutom lämnas för investeringar inom projektet om utgifterna avser

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av

tjänst för uppförande eller upprustning av innovativ anläggning, eller

54 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

60

2. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av

3. upphovsrätt och varumärken eller köp av tjänst för utveckling av programvara.

Stöd för drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får endast

lämnas vid transnationella samarbeten.

Stöd enligt punkt 5 i första stycket i 127 § får lämnas för utgifter och kostnader som

uppstått för att projektet har nyttjat resurser som tillhör någon av de organisationer

som ingår i innovationsgruppen.

Om en utgift har uppstått hos någon annan av de organisationer som ingår i

innovationsgruppen än stödmottagaren, ska den ha vidarefakturerats till

stödmottagaren. Om en kostnad har uppstått hos någon annan av de organisationer som

ingår i innovationsgruppen än stödmottagaren, ska den ha fakturerats till

stödmottagaren. Kostnaden får inte omfatta vinstmarginal, skuldräntor eller de utgifter

som anges under punkterna 1-4 i första stycket i 127 §. (SJVFS 2019:56).

128 § Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt får inte lämnas

för forskning.

Stöd till samarbeten

129 § Stöd till samarbeten får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting, regioner,

föreningar, andra organisationer och företag som anordnar pilot- eller

samarbetsprojekt om den behöriga myndigheten genom utlysning har meddelat att

sådant stöd får lämnas.

Stöd får även lämnas till en behörig myndighet för att genomföra ett pilot- eller

samarbetsprojekt i egen regi eller genom beslutsomgångar, upphandling eller

utlysning. (SJVFS 2018:11).

130 § Stöd får endast lämnas till insatser som omfattas av en utlysning om ansökan

kommit in till behörig myndighet under perioden för utlysningen.

131 § Stöd inom fokusområdet 2a, samarbeten för ökad konkurrenskraft, får lämnas

till projekt för att utveckla, pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och

tekniker i syfte att stärka konkurrenskraften inom jordbruksverksamhet. Stöd får också

lämnas till samarbete med landskapsperspektiv till följande typer av projekt för ökad

konkurrenskraft i skogen:

1. samarbeten med landskapsperspektiv i skogen,

2. samarbeten kring adaptiv skogsskötsel,

3. samarbeten vid planering och projektering av skogsbilvägar,

4. samarbeten kring viltförvaltning,

5. samarbeten kring vattenförvaltning i skogslandskapet, och

6. samarbeten kring gränsutmärkning i samband med planering och utförande av

skogsåtgärder.

132 § Stöd inom fokusområdet 3a, samarbeten för korta leveranskedjor och ökad

djurvälfärd, får lämnas till

1. samarbetsprojekt på landsbygden som inkluderar jordbruks- och

livsmedelsföretag och som främjar lokal förädling, ökad försäljning av

livsmedelsprodukter på den lokala marknaden eller som bidrar till att fler

lokala livsmedelsprodukter säljs med kort livsmedelskedja, om minst ett

jordbruksföretag ingår i varje projekt,

SJVFS 2021:19

61

2. projekt för att utveckla, pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer

och tekniker som syftar till att stärka djurvälfärden inom jordbruksverksamhet

samt till klimatanpassning för bättre djurvälfärd, och

3. samarbeten för att utveckla, organisera och genomföra informationsinsatser

till skolor och allmänheten om lokalproducerad mat eller mat producerad med

kort livsmedelskedja.

133 § Stöd inom fokusområdena 4abc, samarbeten för bättre miljö i jordbruket, får

lämnas till projekt för att utveckla, pröva och utvärdera nya produkter, metoder,

processer och tekniker i syfte att förbättra miljön inom områdena

1. natur- och kulturmiljö,

2. växtnäring och minskning av kväve och fosforförluster,

3. växtskydd, markbördighet,

4. markpackning,

5. vattenförvaltning,

6. ekologisk produktion, och

7. bevarande av den biologiska mångfalden bland husdjursraser.

Stöd får inte lämnas till projekt som kan få stöd inom delåtgärden projektstöd till

lantrasföreningar.

Stöd får också lämnas till samarbetsprojekt som bidrar till förbättrad miljö på

landskapsnivå med syfte att

1. bevara och förstärka den biologiska mångfalden,

2. förbättra vattenkvaliteten,

3. få en hållbar markanvändning,

4. synliggöra kulturmiljöer i landskapet eller på annat sätt förbättra miljön på så

sätt att området blir mer attraktivt för friluftsliv och rekreation, eller

5. undersöka, utreda och åtgärda effekter av ett förändrat klimat.

Stöd får också lämnas till samarbeten för att utveckla, organisera och genomföra

informationsinsatser till skolor och allmänheten om jordbrukets miljöarbete samt till

samarbetsprojekt som bidrar till ökad kunskap om hur konsumtionsmönster och

konsumentens val av livsmedel påverkar jordbruksproduktionen och jordbrukets

påverkan på miljö och klimat.

134 § Stöd inom fokusområde 5c, samarbeten för förnybar energi och effektivare

energianvändning, får lämnas till projekt för att utvärdera och utveckla förnybar energi

på landsbygden. (SJVFS 2018:11).

135 § Stöd inom fokusområde 5d, samarbeten för minskade utsläpp av växthusgaser

och ammoniak, får lämnas till projekt för att utvärdera och utveckla produktion och

användning av biogas på landsbygden samt till projekt för att utvärdera och utveckla

produkter, metoder, processer och tekniker i syfte att minska utsläppen av

växthusgaser och ammoniak från jordbruket.

136 § Stöd inom fokusområde 6a, samarbeten för nya jobb och diversifiering, får

lämnas till projekt för att utvärdera och utveckla produkter, metoder, processer och

tekniker i syfte att stärka landsbygdens näringsliv och skapa fler arbetstillfällen på

landsbygden samt för att stärka landsbygdsföretagens digitalisering. Stöd får också

lämnas till samarbeten för diversifiering där man med gården som bas planerar att

utveckla och organisera företagande inom sociala välfärdstjänster, andra

SJVFS 2021:19

62

samhällstjänster, utbildning eller tjänster som gynnar jämställdhet, tillgänglighet eller

integration. (SJVFS 2021:2).

137 § Stöd inom fokusområde 6b, samarbeten för lokal utveckling, får lämnas till

projekt för att utvärdera och utveckla produkter, metoder, processer och tekniker i syfte

att främja en god tillgång till lokal service för medborgare och företag på landsbygden.

Projekten ska

1. bidra till ökad kunskap om tillgången till kommersiell service på landsbygden

och därmed öka förutsättningarna för att planera och genomföra hållbara

insatser,

2. utveckla nya service- och samverkanslösningar och ny teknik så väl som

förutsättningsskapande projekt, metodutveckling och förstudier som alla ska

främja lokal service,

3. utveckla regionala och lokala processer och strategiska arbetssätt som bidrar

till förankring och delaktighet för en fungerande servicestruktur på

landsbygden,

4. utveckla distributions- och logistiklösningar för att överbrygga problem som

uppstår till följd av långa transporter av små volymer av varor, eller

5. utveckla samarbete mellan myndigheter, lokala föreningar, företagare och

organisationer.

Stöd får också lämnas till projekt

1. som bidrar till lokal matidentitet, produktutveckling eller säkerställande av en

certifieringsprocess,

2. för att utarbeta metoder, processer, produkter, planer och strategier samt

tjänster i syfte att utveckla turismen på landsbygden, eller

3. som förbättrar landsbygdsbefolkningens livsmiljö genom att begränsa

massförekomst av översvämningsmygg. (SJVFS 2021:2).

138 § Stöd inom fokusområde 6c, samarbeten för bredband, får lämnas till pilotprojekt

och samarbeten för att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden.

139 § Stöd får lämnas för att genomföra projektet om utgifterna avser

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en

projektdagbok,

4. köp av tjänst, eller

5. övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Stöd enligt punkt 5 får lämnas för utgifter och kostnader som uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren eller stödmottagarens

samarbetspartner. Kostnaderna får inte omfatta någon vinstmarginal, skuldränta eller

någon av de utgifter som anges under punkterna 1-4.

Utgifter som uppstått hos en samarbetspartner ska ha vidarefakturerats till

stödmottagaren.

Kostnader som uppstått hos en samarbetspartner ska ha fakturerats till

stödmottagaren. (SJVFS 2020:26).

140 § Utöver utgifterna i 139 § får stöd lämnas till investeringar av allmännyttig

karaktär för projekt inom lokal service, del av fokusområde 6b, om utgifterna avser

SJVFS 2021:19

63

1. inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny utrustning samt köp av tjänst

för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till

projektet, eller

2. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av

upphovsrätt och varumärken eller köp av tjänst för utveckling av programvara.

141 § Stöd får inte lämnas för

1. drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, eller

2. forskning.

Punkt 1 gäller inte för transnationella samarbeten.

142 § Av artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/201355 framgår att projekten ska utföras

i samarbete mellan minst två aktörer med undantag för pilotprojekt om resultaten

sprids i enlighet med fastställd plan för projektet.

143 § Stöd får lämnas till transnationellt samarbete med liknande projekt inom andra

EU-länder. Sådant stöd får endast lämnas som ett komplement till andra beviljade

projekt inom stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt, stöd

till kompetensutveckling, stöd till demonstrationer och information, stöd till

rådgivningstjänster eller stöd till fortbildning av rådgivare.

Gemensamma villkor för miljöinvesteringar

144 § När den sökande beviljas stöd ska den behöriga myndigheten fastställa villkoren

för miljöinvesteringens genomförande i en projektplan och i beslut om stöd. Villkoren

ska omfatta

1. vilka åtgärder som ska utföras,

2. omfattning och placering,

3. målet för åtgärderna,

4. vilka metoder och material som ska användas,

5. när de olika åtgärderna ska genomföras under projektperioden, och

6. eventuella övriga villkor för projektet.

Platsens lämplighet ska bedömas utifrån syftet.

145 § Miljöinvesteringar i odlingslandskapet och renskötselområdet ska vara

slutbesiktigade och godkända före slututbetalning.

146 § Miljöinvesteringar i odlingslandskapet och renskötselområdet ska bibehållas

och inte genomgå någon betydande förändring som negativt påverkar syftet med

miljöinvesteringen under de närmaste fem åren från och med året efter

slutbesiktningen. De eventuella villkor för underhåll som den behöriga myndigheten

beslutar om ska följas. I annat fall kan ersättningen krävas tillbaka.

Miljöinvesteringar i skogen ska bibehållas och inte genomgå någon betydande

förändring som negativt påverkar syftet med miljöinvesteringen under de närmaste

fem åren efter beslut om slututbetalning. I annat fall kan ersättningen krävas tillbaka.

55 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2021:19

64

Gemensamma villkor för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter

147 § Stöd får lämnas för utgifter för den rättsliga prövning som behövs för att

åtgärden ska kunna utföras.

148 § Stöd får lämnas för utgifter för projektering även om ansökan om

miljöinvestering inte beviljas, i de fall det står i förhandsbeskedet och den behöriga

myndighetens beslut om stöd. Slututbetalning får i dessa fall ske efter att ansökan fått

avslag i övriga delar.

149 § Ersättning upp till 80 procent av det maximala stödbeloppet enligt beslutet om

stöd får betalas ut före godkänd slutbesiktning. Den kvarvarande delen av stödet

betalas ut efter godkänd slutbesiktning.

150 § För våtmarker och dammar ska stödbeloppet beräknas utifrån arealen i beslut

om stöd och projektets faktiska utgifter. För förbättrad vattenkvalitet beräknas

stödbeloppet utifrån projektets faktiska utgifter. För tvåstegsdiken ska stödbeloppet

beräknas utifrån antalet meter i beslut om stöd och projektets faktiska utgifter.

För återställande av skadad skog ska stödbeloppet beräknas utifrån beslutet om stöd

och projektets faktiska utgifter.

Särskilda villkor för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald och för

förbättrad vattenkvalitet

151 § Stöd för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar får lämnas till

myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och

företag samt till enskilda personer.

152 § Stöd får lämnas till investeringar för att anlägga och restaurera våtmarker och

dammar för

1. biologisk mångfald, där huvudsyftet är att skapa förutsättningar för att bevara

och förstärka biologisk mångfald, eller

2. förbättrad vattenkvalitet, där huvudsyftet är att öka retention av kväve eller

fosfor.

153 § Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av

tjänst för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar samt för köp av tjänst av

konsult som gör en förstudie eller planerar investeringen.

154 § Den miljöinvestering som fastställs vid slutbesiktningen ska underhållas i minst

fem år enligt villkoren i 155 § samt de villkor som den behöriga myndigheten beslutar

i projektplanen och villkor i åtagandet för skötsel av våtmarker och dammar som följer

av miljöinvesteringen.

155 § I en våtmark eller damm som anläggs eller restaureras är det inte tillåtet att sätta

ut fisk, kräftor eller andra djur. Det är inte heller tillåtet att utfodra fisk, kräftor eller

andra djur. Den behöriga myndigheten får besluta om undantag från förbuden om det

sker för att ytterligare förstärka syftet med våtmarken eller dammen.

SJVFS 2021:19

65

Förbättrad vattenkvalitet

156 § Stöd för att förbättra vattenkvalitet får lämnas till myndigheter, kommuner,

landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag samt till enskilda

personer.

157 § Stöd får endast lämnas till miljöinvesteringar vars huvudsyfte är att förbättra

vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom olika insatser i, vid eller uppströms

vattenförekomster i odlingslandskapet som har sämre än god status enligt

vattendirektivet 2000/60/EG56.

158 § Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av

tjänst för investering för förbättrad vattenkvalitet samt för köp av tjänst av konsult som

gör en förstudie eller planerar investeringen.

159 § Behörig myndighet får besluta om specifika villkor för skötsel och bevarande

för att syftet med åtgärden ska finnas kvar.

Anlägga tvåstegsdiken

160 § Stöd för att anlägga tvåstegsdiken får lämnas till myndigheter, kommuner,

landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag samt till enskilda

personer.

161 § Stöd får lämnas till miljöinvesteringar vars huvudsyfte är att minska erosion

och på så sätt minska förluster av fosfor från åkermark.

162 § Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av

tjänst för investering för att anlägga tvåstegsdike samt för köp av tjänst av konsult som

gör en förstudie eller planerar investeringen.

163 § Behörig myndighet får besluta om specifika villkor för skötsel och bevarande

för att tillvarata syftet med åtgärden över tid.

Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

164 § Stöd för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet får

lämnas till samebyar, enskilda personer, sameföreningar och andra samiska

organisationer i renskötselområdet.

165 § Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material,

köp av tjänst för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet samt för

köp av tjänst av konsult som gör en förstudie eller planerar investeringen.

166 § Stöd för återanvänt material får endast lämnas om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av materialet intygar att

materialet inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för det återanvända materialet inte överstiger marknadsvärdet, och

3. materialet har de egenskaper som behövs för insatsen.

56 EGT L 327, 22.12.200 s. 1 (Celex 32000L0060).

SJVFS 2021:19

66

167 § Sökande kan få stöd för att återställa och restaurera byggnader och stängsel på

boplatser med tillhörande mark. Byggnaderna ska finnas i ursprunglig miljö.

Stöd får inte lämnas för att återskapa eller restaurera rishägn, renvaktarstugor eller

lös inredning i byggnader.

168 § Behörig myndighet får besluta om specifika villkor för skötsel och bevarande

för att syftet med åtgärden ska finnas kvar.

Återställande av skadad skog

169 § Stöd får lämnas för åtgärder med syfte att minska de negativa effekterna på

biologisk mångfald genom att återställa skogsmark som har drabbats i samband med

naturkatastrofer eller andra katastrofer.

170 § Stöd får lämnas för

1. inventering av skadans utbredning och grad av skada inom det drabbade

området,

2. omhändertagande av virke inom eller i anslutning till drabbat område för att

förhindra spridning och följdskador så som insekts- eller svampangrepp.

Ersättning lämnas för fördyrade avverkningskostnader, förstärkning av

enskilda vägar och transportkostnader,

3. anläggning av lagringsplatser och ersättning för därtill relaterade utgifter så

som mätanläggningar, markarbeten och bevattning av virke,

4. återplantering och åtgärder för återställande av mark och vatten, och

5. inköp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för återställande

av skadad skog.

171 § Stöd lämnas endast om den behöriga myndigheten har bekräftat att en

naturkatastrof eller en annan katastrof har ägt rum.

172 § Den behöriga myndigheten får besluta om specifika villkor för åtgärder vid

återställande av skadad skog för att syftet med åtgärden ska uppfyllas.

Gemensamma villkor för miljöinvesteringar enligt fast ersättning

173 § För miljöinvesteringar i odlingslandskapet enligt fast ersättning beräknas

stödbeloppet utifrån den omfattning den behöriga myndigheten fastställer vid

slutbesiktningen. Det beräknade stödbeloppet får inte vara större än motsvarande

omfattning i beslut om stöd.

174 § För miljöinvesteringar i skog enligt fast ersättning beräknas stödbeloppet utifrån

den omfattning den behöriga myndigheten fastställer vid slutbesiktning eller vid

handläggning av ansökan om slututbetalning. Det beräknade stödbeloppet får inte vara

större än motsvarande omfattning i beslut om stöd.

175 § För miljöinvesteringar enligt 187-205 §§ får området inte omfattas av

naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken eller vara skyddat enligt 7 kap. 2-11 §§

miljöbalken.

Området ska finnas dokumenterat på karta.

SJVFS 2021:19

67

176 § Arbete med miljöinvesteringar i odlingslandskapet enligt fast ersättning får

påbörjas först när behörig myndighet har tagit emot ansökan om stöd och lämnat

startbesked om att arbetet får påbörjas. Det står i 4 kap. 7, 11 och 15 §§ förordningen

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Miljöinvesteringar i skog är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att

ansökan om stöd kommit in till den behöriga myndigheten.

Särskilda villkor för miljöinvesteringar enligt fast ersättning

Engångsröjning av betesmark

177 § Stöd för engångsröjning av betesmark får lämnas till lantbrukare och andra

markförvaltare som kommer att sköta marken med betesdjur eller slåtter.

178 § Den sökande kan få stöd för engångsröjning av betesmark där det finns behov

av att träd, buskar eller sly röjs bort.

179 § Stöd får lämnas för mark som inte uppfyller kraven för miljöersättningen för

betesmarker och slåtterängar på grund av att

1. marken inte uppfyller kriterierna för ägoslaget betesmark enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

miljöersättningar,

ersättningar

för

ekologisk

produktion

och

kompensationsstöd, eller

2. marken är för igenvuxen för att kunna få ett miljöersättningsåtagande.

Stöd får också lämnas för mark som är för igenvuxen för att uppfylla kraven för

särskild skötsel av fäbodbete i miljöersättningen för fäbodar.

180 § Marken ska ha förutsättningar att genom en engångsröjning kunna uppfylla

kriterier för betesmarker eller slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmarker,

gräsfattiga marker, skogsbeten, alvarbeten eller fäbodbeten med särskild skötsel enligt

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd.

Stängsel mot rovdjur

181 § Stöd för stängsel mot rovdjur får lämnas till lantbrukare och andra

markförvaltare som kommer att sköta marken med betesdjur.

182 § Stängsel mot rovdjur är den del av ett permanent stängsel som krävs för att

hindra varg, björn och lodjur från att ta sig in i inhägnaden. Stängslet ska sättas upp i

områden där varg, björn eller lodjur förekommer eller förväntas förekomma.

183 § Stängsel mot rovdjur ska användas för att skydda betande tamdjur.

Reglerbar dränering

184 § Stöd för att installera reglerbar dränering får lämnas till lantbrukare och andra

markförvaltare.

SJVFS 2021:19

68

185 § Stöd får lämnas för reglerbrunnar som installeras i täckdikessystem på åkermark

för att reglera grundvattennivån. Det står i 4 kap. 16 § förordningen (2015:406) om

stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

186 § Investeringen ska bevaras i minst fem år, räknat från året efter slutbesiktning.

Den ska bevaras med avseende på brunnarnas funktion enligt 185 §.

Skötsel av natur- och kulturmiljöer i skog

187 § Stöd får lämnas för insatser i områden där den behöriga myndigheten bedömer

att det finns ett behov av skötsel för att gynna natur- eller kulturvärden.

188 § Stöd får lämnas för att

1. röja bort träd, buskar och sly,

2. skapa död ved,

3. skapa och sköta skogsbryn, och

4. hamla eller frihugga träd.

Skapa våtmark i skog

189 § Stöd får lämnas för skapande av våtmark på skogsmark som är klassad som

frisk eller fuktig enligt ståndortskarteringens markklasser eller återställande av en

tidigare utdikad våtmark.

Efter åtgärd ska krontäckningen vara minst 30 procent och våtmarken ska omfatta

minst 0,3 hektar.

Stödberättigad areal är högst 2,0 hektar per skapad våtmark.

190 § Stöd får endast lämnas för insatser som leder till en varaktig försumpning av

skogsmark.

Rensa stenmur i skog

191 § Stöd för att rensa stenmur får lämnas i enlighet med 192 § om den behöriga

myndigheten bedömer att det finns behov av skötsel för att gynna kulturvärden.

192 § Stöd får lämnas för att ta bort träd, buskar och sly på och intill stenmuren så att

den synliggörs och inte skadas.

Rensa kulturmiljö i skog

193 § Stöd för att rensa kulturmiljö i skog får lämnas i enlighet med 194 och 195 §§

om den behöriga myndigheten bedömer att det finns behov av skötsel för att gynna

natur- och kulturvärden.

194 § Stöd får lämnas för rensning av kulturmiljöer som är fornlämning eller övrig

kulturhistorisk lämning.

195 § Stöd får lämnas för att ta bort träd, buskar eller sly på och intill kulturlämningen

så att den synliggörs och inte skadas.

SJVFS 2021:19

69

Naturvårdsbränning i skog

196 § Stöd får lämnas för naturvårdsbränning i skog för att gynna naturvärden.

Med naturvårdsbränning avses en planerad och kontrollerad bränning för att i

naturvårdande syfte efterlikna en naturlig brand.

197 § Vid avverkning före bränning ska minst 50 procent av volymen på

virkesförrådet lämnas kvar.

198 § I tallpräglade skogstyper ska i huvudsak tall och lövträd lämnas kvar innan

bränning.

199 § Naturvårdsbränningen ska omfatta minst 2 hektar.

Gallra fram ädellövskog och lövrik skog

200 § Stöd får lämnas för att gallra fram områden med

1. ädellövskog ur annan skog än ädellövskog, eller

2. lövrik skog ur annan skog än lövrik skog.

201 § Med ädellövskog avses skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent

och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst 0,5 hektar, i enlighet

med i 22 och 23 §§skogsvårdslagen (1979:429).

Med lövrik skog avses skogsbestånd äldre än 20 år som utgörs av lövträd till minst

70 procent och har ett påtagligt inslag av rönn, asp, sälg och vars areal är minst 0,5

hektar.

202 § Vid framgallring av ädellövskog ska i huvudsak andra trädslag än ädla lövträd

avverkas.

203 § Skog äldre än 50 år ska efter gallring uppfylla definitionen av ädellövskog. Skog

yngre än 50 år ska efter gallring ha förutsättning att utvecklas till en ädellövskog senast

vid 50 års ålder.

204 § Vid framgallring av lövrik skog ska i huvudsak andra trädslag än rönn, asp och

sälg avverkas.

205 § Vid avslutad gallring ska definitionen i 201 § av lövrik skog vara uppfylld.

5 KAP. HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Gemensamma villkor för företagsstöd

1 § Eget arbete kopplat till investeringen ersätts om den tid som stöd söks för

tidsredovisas särskilt.

1 a § Stöd till investeringar får lämnas för inköp och avbetalningsköp. Stöd får även

lämnas till övriga direkta utgifter kopplade till investeringen. (SJVFS 2020:26).

SJVFS 2021:19

70

2 § Stöd för begagnad utrustning får lämnas om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av utrustningen intygar

att utrustningen inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för den begagnade utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen. (SJVFS

2018:11).

2 a § Stöd för inköp av byggnad får lämnas endast om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av byggnaden intygar att

byggnaden inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för byggnaden inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än kostnaden

för motsvarande ny byggnad, och

3. byggnaden har de egenskaper som behövs för insatsen. (SJVFS 2018:11).

3 § Stöd lämnas inte för

1. markvärdet vid inköp av fastighet,

2. utgifter för leasingkostnader,

3. om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra utgifter

kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten som

uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

4. drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent,

5. straffavgifter,

6. inköp av djur,

7. personalkostnader eller

8. indirekta kostnader.

Punkten 4 gäller inte för transnationella samarbeten. (SJVFS 2020:26).

4 § Stöd får inte lämnas om stödet enligt beslut är lägre än 22 000 kronor. Det gäller

inte åtgärderna investeringar inom fiske och kontroll och tillsyn – stöd till privata

aktörer.

4 a § Stöd får även lämnas genom särskild utlysning inom respektive åtgärd om

ansökan kommit in till behörig myndighet under perioden för utlysningen. (SJVFS

2018:11).

Särskilda villkor för företagsstöd

Investeringar inom fiske

5 § Stöd får lämnas till:

1. Ägare av unionsfiskefartyg, vilka är registrerade som aktiva och med vilka de

har bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som

föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in, enligt artikel 38.5a i förordning

(EU) nr 508/201457.

2. Fiskare, som äger de redskap som ska ersättas och som har arbetat ombord på

ett unionsfiskefartyg under minst 60 dagar under de två kalenderår som

57 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

71

föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in, enligt artikel 38.5b i förordning

(EU) nr 508/201458.

3. Yrkesfiskeorganisationer som erkänts av medlemsstaten enligt artikel 38.5c i

förordning (EU) nr 508/201459.

6 § Stöd för investeringar inom fiske får lämnas i enlighet med artikel 38 och artikel

44 i förordning (EU) nr 508/201460.

7 § Stöd för investeringar inom fiske får högst lämnas med 150 000 kronor per insats.

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

8 § Stöd får lämnas till fiskare som avses i artikel 42.1a i förordning (EU) nr

508/201461. Det följer av 4 kap. 25 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket

och fiskerinäringen med hänvisning till artikel 3.2.6 i förordning (EU) nr 508/201462.

9 § Stöd enligt 42.1b får lämnas till ägare av unionsfiskefartyg som har bedrivit fiske

till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan

om stöd lämnas in. Det följer av artikel 42.2 i förordning (EU) nr 508/201463.

10 § Stöd för investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk får

lämnas i enlighet med artikel 42 och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201464.

10 a § Stöd för investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk får

högst lämnas med 1 000 000 kronor per insats. (SJVFS 2018:11).

Diversifiering inom fiske

11 § Stöd får lämnas till fiskare enligt artikel 30.2 i förordning (EU) nr 508/201465.

12 § Stöd för diversifiering inom fiske får lämnas i enlighet med artikel 30 och artikel

44 i förordning (EU) nr 508/201466.

Produktiva investeringar i vattenbruk

13 § Stöd får lämnas till vattenbruksföretag enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr

508/201467.

14 § Stöd för produktiva investeringar i vattenbruk får lämnas i enlighet med artikel

46 och 48.1a, d och g-h i förordning (EU) nr 508/201468.

15 § Vid ansökan om stöd ska den sökande ha producerat, sålt och mottagit betalning

för vattenbruksprodukter.

58 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

59 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

60 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

61 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

62 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

63 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

64 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

65 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

66 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

67 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

68 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

72

16 § Stöd för produktiva investeringar i vattenbruk får högst lämnas med 1 000 000

kronor per insats.

Miljöinvesteringar i vattenbruk

17 § Stöd får lämnas till vattenbruksföretag enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr

508/201469.

18 § Stöd för miljöinvesteringar i vattenbruk får lämnas i enlighet med artikel 46 och

48.1e och j i förordning (EU) nr 508/201470.

19 § Vid ansökan om stöd ska den sökande ha producerat, sålt och mottagit betalning

för vattenbruksprodukter.

20 § Stöd för miljöinvesteringar i vattenbruk får högst lämnas med 2 000 000 kronor

per insats.

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

21 § Stöd får lämnas till vattenbrukare enligt artikel 52.2 i förordning (EU) nr

508/201471.

22 § Startstöd för hållbara vattenbruksföretag får lämnas i enlighet med artikel 46 och

artikel 52 i förordning (EU) nr 508/201472.

23 § Den sökande

1. får inte ha sålt vattenbruksprodukter innan ansökan om stöd kommit in till den

behöriga myndighet och

2. ska, när så krävs, senast dagen innan den behöriga myndigheten fattar beslut

om stöd ha ett giltigt odlingstillstånd enligt fiskerilagstiftningen samt ett giltigt

tillstånd för verksamheten enligt miljölagstiftningen.

24 § Startstöd för hållbara vattenbruksföretag får högst lämnas med 2 000 000 kronor

per insats.

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

25 § Stöd får lämnas till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn enligt 4 kap. 42

§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Stöd får även lämnas till producentorganisationer inom fiskeri- och

vattenbrukssektorn enligt 4 kap. 42 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen som erkänts enligt 3 kap. 2 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

26 § Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter får lämnas i enlighet

med artikel 69.1c-d och f i förordning (EU) nr 508/201473.

69 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

70 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

71 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

72 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

73 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

73

27 § Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter får högst lämnas med 1

700 000 kronor per insats.

Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer

28 § Stöd får lämnas till fiskare, livsmedelsföretag och klassificeringsorgan och andra

aktörer som har den expertkunskap som krävs för att göra den tekniska kontrollen av

maskinstyrkan inom artikel 76.2a-76.2c, 76.2f och 76.2g i förordning (EU) nr

508/201474.

Det följer av 4 kap. 34 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskerinäringen.

28 a § För att vara berättigad till stöd ska livsmedelsföretaget vara registrerat som

användare av Havs- och vattenmyndighetens spårbarhetsdatabas enligt 5 § i Havs- och

vattenmyndighetens

föreskrifter

om

spårbarhet

för

vissa

fiskeri-

och

vattenbruksprodukter. (HVMFS 2017:14). (SJVFS 2018:11).

29 § Stöd för kontroll och tillsyn – privata aktörer får lämnas i enlighet med artikel

76.2a-c och f-g i förordning (EU) nr 508/201475.

29 a § Stöd för kontroll och tillsyn – privata aktörer får högst lämnas med 800 000

kronor per insats. (SJVFS 2017:14).

Gemensamma villkor för projektstöd

30 § Stöd får lämnas för

1. utgifter för personal,

2. indirekta kostnader,

3. eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en

projektdagbok,

4. köp av tjänst,

5. investeringar,

6. övriga utgifter, och

7. offentliga resurser.

Stöd enligt punkt 5 och 6 får lämnas för inköp och avbetalningsköp.

Stöd enligt punkt 6 får lämnas för utgifter och kostnader som uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren. Kostnaderna får inte omfatta

någon vinstmarginal, skuldränta eller någon av de utgifter som anges under punkterna

1-5 eller 7. (SJVFS 2020:26).

31 § Stöd lämnas inte för

1. markvärdet vid inköp av fastighet,

2. utgifter för leasingkostnader,

3. om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter eller andra utgifter

kopplade till privat boende med undantag för de delar av fastigheten som

uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

4. drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, eller

74 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

75 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

74

5. straffavgifter.

Punkten 4 gäller inte för transnationella samarbeten. (SJVFS 2020:26).

32 § Offentliga resurser får ingå som medfinansiering av ett projekt.

33 § Stöd för begagnad utrustning får lämnas om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av utrustningen intygar

att utrustningen inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för den begagnade utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

33 a § Stöd för inköp av byggnad får lämnas endast om

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av byggnaden intygar att

byggnaden inte köpts in med stöd av offentliga medel,

2. priset för byggnaden inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än kostnaden

för motsvarande ny byggnad, och

3. byggnaden har de egenskaper som behövs för insatsen. (SJVFS 2018:11).

34 § Stöd får inte lämnas om stödet enligt beslutet är lägre än 22 000 kronor.

34 a § Stöd får även lämnas genom särskild utlysning inom respektive åtgärd om

ansökan kommit in till behörig myndighet under perioden för utlysningen. (SJVFS

2018:11).

Särskilda villkor för projektstöd

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

35 § Stöd för utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete får lämnas i

enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 508/201476.

Nya tekniska lösningar inom fiske

36 § Stöd för utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete får lämnas i

enlighet med artikel 39 och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201477.

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

37 § Stöd för utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete får lämnas i

enlighet med artikel 39 och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201478.

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

38 § Stöd får lämnas till vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ,

rådgivande nämnder, fiskare eller yrkesfiskeorganisationer som är erkända av

medlemsstaten

eller

icke-statliga

organisationer

i

partnerskap

med

76 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

77 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

78 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

75

yrkesfiskeorganisationer eller i partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper enligt

artikel 40.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014.

39 § Stöd för att samla in förlorade fiskeredskap eller hantera marint skräp ombord

eller i en fiskehamn får lämnas i enlighet med artikel 40.1a i förordning (EU) nr

508/201479 och artikel 7 kommissionens delegerade förordning (EU) 531/2015 av den

24 november 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 508/2014 genom fastställande av de kostnader som berättigar till stöd från

Europeiska havs- och fiskerifonden för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och

arbetsförhållanden för fiskare, skydda och återställa den marina biologiska

mångfalden och ekosystemen, begränsa klimatförändringen och öka fiskefartygens

energieffektivitet80.

40 § Stöd får inte lämnas för insamling av förlorade fiskeredskap som sker samma

dag som den sökande bedriver yrkesfiske.

41 § Stöd för att samla in förlorade fiskeredskap eller hantera marint skräp ombord

eller i fiskehamn får högst lämnas med 1 000 000 kronor per insats.

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

42 § Stöd får lämnas till vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ,

rådgivande nämnder, fiskare eller yrkesfiskeorganisationer som är erkända av

medlemsstaten

eller

icke-statliga

organisationer

i

partnerskap

med

yrkesfiskeorganisationer eller i partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper enligt

artikel 40.3 i förordning (EU) nr 508/201481.

43 § Stöd för bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald får lämnas i

enlighet med artikel 40.1b, c, i och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201482.

44 § Stöd för bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald får högst lämnas

med 5 000 000 kronor per insats.

Bevarandeprojekt för skyddade områden

45 § Stöd får lämnas till vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ,

rådgivande nämnder, fiskare eller yrkesfiskeorganisationer som är erkända av

medlemsstaten

eller

icke-statliga

organisationer

i

partnerskap

med

yrkesfiskeorganisationer eller i partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper enligt

artikel 40.3 i förordning (EU) nr 508/201483.

46 § Stöd för bevarandeprojekt för skyddade områden får lämnas i enlighet med artikel

40.1d-g och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201484.

79 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

80 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

81 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

82 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

83 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

84 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

76

System för tilldelning av fiskemöjligheter

47 § Stöd får lämnas till havs- och vattenmyndigheten och producentorganisationer

inom fiskeri- och vattenbrukssektorn inom artikel 36 i förordning (EU) nr 508/201485.

Det följer av 4 kap. 20 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskerinäringen med hänvisning till 3 kap. 2 §.

48 § Stöd för system för tilldelning av fiskemöjligheter får lämnas i enlighet med

artikel 36 i förordning (EU) nr 508/201486.

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – förbättrad infrastruktur

49 § Stöd för Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – förbättrad

infrastruktur får lämnas i enlighet med artikel 43.1 och artikel 44 i förordning (EU) nr

508/201487.

50 § Stöd för fiskehamnar får endast omfatta hamnar eller landningsplatser som

används av fiskare. Stödet får minskas med den del som kommer andra än fiskare till

godo.

51 § Stöd får inte lämnas för ordinarie underhållskostnader.

52 § Stöd för förbättrad infrastruktur i fiskehamnar, landningsplatser och

auktionshallar får lämnas med högst 5 000 000 kronor per insats.

Fiskehamnar,

landningsplatser

och

auktionshallar

anpassning

till

landningsskyldigheten

53 § Stöd för Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – anpassning till

landningsskyldigheten får lämnas i enlighet med artikel 43.2 i förordning (EU) nr

508/201488.

54 § Stöd för fiskehamnar får endast omfatta hamnar eller landningsplatser som

används vid yrkesmässigt fiske. Stödet får minskas med den del som kommer andra

än yrkesfiskare till godo.

55 § Stöd får inte lämnas för ordinarie underhållskostnader.

56 § Stöd för anpassning till landningsskyldigheten i fiskehamnar, landningsplatser

och auktionshallar får lämnas med högst 5 000 000 kronor per insats.

Utveckling av produkter och processer inom fiske

57 § Stöd för utveckling av produkter och processer inom fiske får lämnas i enlighet

med artikel 26 och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201489.

85 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

86 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

87 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

88 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

89 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

77

Partnerskap mellan forskare och fiskare

58 § Stöd för partnerskap mellan forskare och fiskare får lämnas i enlighet med artikel

28 och 44 i förordning (EU) nr 508/201490.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

59 § Stöd för kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske får lämnas i

enlighet med artikel 29.1-2 och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/201491.

60 § Stöd får inte lämnas för verksamhet som är en del av ordinarie utbildning på

högstadienivå eller högre.

61 § Den stödmottagare som anordnar kompetensutveckling ska ansvara för att namn,

personnummer och utbildningsdagar avseende de deltagare som fått utbildning

registreras i det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller. Projektets

journalnummer, utbildningens namn samt datum ska också registreras i det

elektroniska systemet.

Innovationsprojekt inom vattenbruk

62 § Stöd får lämnas till vattenbruksföretag enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr

508/201492.

Kommunal planering av vattenbruk

63 § Stöd får lämnas till kommuner, regionförbund och regioner inom artikel 51.1a i

förordning (EU) nr 508/ 201493. Det framgår av 4 kap. 31 § förordningen (1994:1716)

om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

64 § Stöd för kommunal planering av vattenbruk får lämnas i enlighet med artikel

51.1a i förordning (EU) nr 508/201494.

Djurs hälsa och välbefinnande

65 § Stöd får lämnas till vattenbruksföretag, Statens veterinärmedicinska anstalt,

Jordbruksverket, länsstyrelserna och laboratorier som godkänts av Jordbruksverket

inom artikel 56.1a i förordning (EU) nr 508/201495. Det följer av 4 kap. 33 §

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

66 § Stöd får lämnas till djurhälsoorganisationer, Statens veterinärmedicinska anstalt,

länsstyrelserna och Livsmedelsverket inom artikel 56.1b i förordning (EU) nr

508/201496. Det följer av 4 kap. 33 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket

och fiskerinäringen.

90 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

91 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

92 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

93 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

94 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

95 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

96 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

78

67 § Stöd för djurs hälsa och välbefinnande får lämnas i enlighet med artikel 56.1a-b

i förordning (EU) nr 508/201497.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

68 § Stöd får lämnas till vattenbruksföretag enligt artikel 46 i förordning (EU) nr

508/201498, offentliga eller halvoffentliga organisationer eller andra organisationer

som erkänns av medlemsstaten enligt artikel 50.3 i förordning (EU) nr 508/201499 och

egenföretagande vattenbrukares makar eller livspartner enligt nationell rätt enligt

artikel 50.4 i förordning (EU) nr 508/2014100, inom artikel 50.1b-c.

69 § Stöd inom artikel 50.1a. får lämnas till små och medelstora vattenbruksföretag

enligt artiklarna 46 och 50.2 i förordning (EU) nr 508/2014101, offentliga eller

halvoffentliga organisationer eller andra organisationer som erkänns av medlemsstaten

enligt artikel 50.3 i förordning (EU) nr 508/2014102 och egenföretagande

vattenbrukares makar eller livspartner enligt nationell rätt enligt artikel 50.4 i

förordning (EU) nr 508/2014103. Stöd lämnas också till stora vattenbruksföretag enligt

artikel 50.2 i förordning (EU) nr 508/2014104 om de deltar i kunskapsdelning med små

och medelstora företag.

70 § Stöd för kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk får

lämnas i enlighet med artikel 50 i förordning (EU) nr 508/2014105.

71 § Stöd får inte lämnas för verksamhet som är en del av den ordinarie utbildningen

på högstadienivå eller högre.

72 § Den stödmottagare som anordnar kompetensutveckling ska ansvara för att namn,

personnummer och utbildningsdagar avseende de deltagare som fått utbildning

registreras i det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller. Projektets

journalnummer, utbildningens namn samt datum ska också registreras i det

elektroniska systemet.

Bilda producent- eller branschorganisation

73 § Stöd för att bilda producent- eller branschorganisation får lämnas i enlighet med

artikel 68.1a i förordning (EU) nr 508/2014106.

74 § Innan stöd betalas ut för att bilda en producent- eller branschorganisation ska

organisationen erkännas av Jordbruksverket enligt villkor i förordning (EU) nr

1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för

fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr

1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr

104/2000107.

97 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

98 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

99 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

100 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

101 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508)

102 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

103 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

104 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

105 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

106 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

107 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379).

SJVFS 2021:19

79

Saluföringsåtgärder

75 § Stöd får lämnas till företag och branschorganisationer i fiskeri- och

vattenbrukssektorn och till sådana producentorganisationer inom fiskeri- och

vattenbrukssektorn som erkänts av Jordbruksverket enligt 3 kap. 2 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Det följer av 4 kap. 41 §

andra stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

(SJVFS 2018:11).

76 § Stöd för saluföringsåtgärder får lämnas i enlighet med artikel 68.1b-e i förordning

(EU) nr 508/2014108.

Produktions- och saluföringsplaner

77 § Stöd får lämnas till producentorganisationer och sammanslutningar av

producentorganisationer enligt artikel 66.5 i förordning (EU) nr 508/2014109.

78 § Stöd för produktions- och saluföringsplaner får lämnas i enlighet med artikel 66

i förordning (EU) nr 508/2014110.

79 § Den sökande ska lämna in en produktions- och saluföringsplan till

Jordbruksverket. Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket godkänna produktions- och

saluföringsplanen enligt villkor i förordning (EU) nr 1379/2013111.

80 § Stöd inom åtgärden produktions- och saluföringsplaner lämnas inte för

1. utgifter som ligger till grund för genomförandet av de insatser som anges i

planen,

2. utgifter som inte är nödvändiga för framtagandet av planen, eller

3. utgifter som inte är nödvändiga för att verkställa planen.

Datainsamling

81 § Stöd får lämnas till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet

och Jordbruksverket enligt 4 kap. 35 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen. (SJVFS 2018:11).

82 § Stöd för datainsamling får lämnas i enlighet med artikel 77 i förordning (EU) nr

508/2014112.

Kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter

83 § Stöd får lämnas till Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen,

Jordbruksverket och Livsmedelsverket enligt 4 kap. 34 § andra stycket förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. (SJVFS 2018:11).

108 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

109 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

110 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

111 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379).

112 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

80

84 § Stöd för kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter får lämnas i

enlighet med artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014113. (SJVFS 2019:56).

85 § Om projektet avser stöd till ansvarsmyndigheter för kontroll och tillsyn av fiske

får endast utgifter för investeringen vara stödberättigande. Det står i artikel 76.2 e i

förordning (EU) nr 508/2014114. (SJVFS 2019:56).

Skydd av havsmiljön

86 § Stöd för skydd av havsmiljön får lämnas i enlighet med artiklarna 79 och 80.1b

i förordning (EU) nr 508/2014115.

87 § Stöd för skydd av havsmiljön får lämnas med högst 4 000 000 kronor per insats.

Öka kunskapen om havsmiljön

88 § Stöd för att öka kunskapen om havsmiljön får lämnas i enlighet med artiklarna

79 och 80.1c i förordning (EU) nr 508/2014116.

6 KAP. LOKALT LEDD UTVECKLING

Gemensamma villkor

1 § Stöd får inte lämnas om stödet enligt beslut är lägre än 22 000 kronor.

2 § Stödnivån får fastställas till mellan 40 och 100 procent av stödberättigande utgifter

för projekt som har som syfte att gynna fler än enstaka företag eller gynnar allmän

näringslivsutveckling.

Om projektets syfte är att endast gynna enstaka företag får stödnivån fastställas till

1. mellan

40

och

70

procent

av

stödberättigande

utgifter

från

landsbygdsprogrammet, regional- och socialfondsprogrammet inom lokalt

ledd utveckling, eller

2. 50 procent av stödberättigande utgifter från havs- och fiskeriprogrammet.

3 § För insatser som omfattas av 2 § 2 stycket får stöd lämnas med högst 200 000

kronor.

4 § Offentliga resurser får ingå som medfinansiering av projekt med undantag för

åtgärden förberedande stöd enligt 12 och 13 §§.

5 § Stöd från landsbygdsprogrammet får lämnas för utgifter som avser

1. uppförande, inköp eller upprustning av fastighet eller tillbehör till fastighet

enligt planen för projektet,

2.

a) inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning upp till

tillgångens marknadsvärde,

113 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

114 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

115 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

116 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1 (Celex 32014R0508).

SJVFS 2021:19

81

b) inköp eller avbetalningsköp av återanvänt material upp till tillgångens

marknadsvärde om det avser att bevara eller utveckla natur- och

kulturmiljöer upp till tillgångens marknadsvärde, och

c) inköp eller avbetalningsköp av begagnad utrustning,

3. lönekostnader för att genomföra projekt, inklusive lönekostnadspåslag och

indirekta kostnader,

4. köp av tjänst,

5. materiella eller immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av

programvara och patentsökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och

varumärken eller för köpt tjänst för utveckling av programvara, om detta direkt

kan kopplas till investeringen,

6. offentliga resurser, och

7. övriga utgifter som är kopplade till planen för projektet.

Stöd enligt punkt 7 får lämnas för utgifter och kostnader som uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren eller stödmottagarens

samarbetspartner. Kostnaderna får inte omfatta någon vinstmarginal, skuldränta eller

någon av de utgifter som anges under punkterna 1-6.

Utgifter som uppstått hos en samarbetspartner ska ha vidarefakturerats till

stödmottagaren.

Kostnader som uppstått hos en samarbetspartner ska ha fakturerats till

stödmottagaren. (SJVFS 2020:26).

6 § Stöd från havs- och fiskeriprogrammet, samt regional- och socialfondsprogrammet

inom lokalt ledd utveckling får lämnas för utgifter som avser

1. personal,

2. indirekta kostnader,

3. köp av tjänst,

4. investeringar,

5. övriga utgifter, och

6. offentliga resurser.

Stöd enligt punkt 5 får lämnas för utgifter och kostnader som uppstått för att ett

projekt har nyttjat resurser som tillhör stödmottagaren eller stödmottagarens

samarbetspartner. Kostnaderna får inte omfatta någon vinstmarginal, skuldränta eller

någon av de utgifter som anges under punkterna 1-4 eller 6.

Utgifter som uppstått hos en samarbetspartner ska ha vidarefakturerats till

stödmottagaren.

Kostnader som uppstått hos en samarbetspartner ska ha fakturerats till

stödmottagaren. (SJVFS 2020:26).

7 § Stöd får lämnas för eget arbete med undantag för åtgärden löpande kostnader och

ledning enligt 17 §. Den tid som stöd söks för ska redovisas särskilt i en projektdagbok.

8 § Stöd till lokala aktionsgrupper för löpande kostnader och ledning får lämnas för

utgifter för revision i enlighet med startbeslut och föreningens fastställda stadgar.

Utgiften ska redovisas som en faktisk övrig utgift.

9 § Stöd för återanvänt material för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer

och stöd för begagnad utrustning får lämnas om

SJVFS 2021:19

82

1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av utrustningen eller det

återanvända materialet intygar att utrustningen eller materialet inte köpts in

med stöd av offentliga medel, och

2. priset för den begagnade utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och utrustningen eller det

återanvända materialet har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

(SJVFS 2018:11).

10 § Stöd inom lokalt ledd utveckling får inte lämnas för

1. utgifter för fysiska investeringar i bredband,

2. utgifter för fysiska investeringar i fiskefartyg som ökar fiskekapaciteten,

3. utgifter för anläggningar för produktion av värme, el eller kyla från fossila

bränslen,

4. nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen

eldas med fossila bränslen,

5. utgifter för pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila

bränslen,

6. markvärdet vid inköp av fastighet,

7. utgifter för leasingkostnader,

8. inköp av privatbostadsfastigheter,

9. om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter med undantag för de

delar av fastigheten som uteslutande är avsedda för näringsverksamhet,

10. drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, eller

11. straffavgifter.

Punkten 10 gäller inte för transnationella samarbeten. (SJVFS 2020:26).

11 § Stöd till paraplyprojekt får endast lämnas till lokala aktionsgrupper. Stöd får

lämnas med högst 400 000 kronor. För paraplyprojekt får inte stöd lämnas för

investeringar.

11 a § Stödmottagare som söker stöd för investeringar och övriga utgifter inom

Europeiska regionalfonden och Europeiska socialfonden får redovisa investeringar

och övriga utgifter som ett schablonpåslag på 40 procent av faktiska utgifter för

personal samt arvoden som betalas ut som lön, om stödmyndigheten beslutar om det.

Första stycket gäller endast för projekt där det offentliga stödet understiger 100 000

euro. (SJVFS 2019:56).

Särskilda villkor

Förberedande stöd

12 § Förberedande stöd får lämnas till lokala partnerskap som har tagit fram en lokal

utvecklingsstrategi. Ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas till Jordbruksverket

senast den 30 oktober 2021.

Utöver det förberedande stöd som får lämnas till lokala partnerskap enligt första

stycket får ytterligare förberedande stöd även lämnas till lokala partnerskap vars lokala

utvecklingsstrategi har blivit prioriterad av Jordbruksverket. (SJVFS 2021:12).

SJVFS 2021:19

83

12 a § Ett lokalt partnerskap får företrädas av en juridisk person eller enskild firma

som ingår i partnerskapet eller i strategiskrivningsprocessen.

Förberedande stöd får bara lämnas till lokala partnerskap som verkar inom områden

som är geografiskt åtskilda från områden som andra lokala partnerskap verkar inom.

(SJVFS 2021:12).

13 § Stödet ska betalas ut som klumpsummor som fastställs av den behöriga

myndigheten, utifrån budgeterade utgifter. En klumpsumma kan beviljas för

förberedande stöd enligt 12 § första stycket och en klumpsumma kan beviljas för

ytterligare förberedande stöd enligt 12 § andra stycket. Det offentliga stödet får inte

överstiga 100 000 euro.

Vid ansökan om utbetalning ska stödmottagaren visa att målet för insatsen enligt

beslut om stöd är uppnått. (SJVFS 2021:12).

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

14 § Stöd för genomförande av lokala utvecklingsstrategier får lämnas till

myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och

företag.

Samarbetsverksamhet

15 § Stöd för samarbetsverksamhet får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting,

regioner, föreningar, andra organisationer och företag. (SJVFS 2018:11).

16 § Stöd för samarbetsverksamhet får lämnas till stödmottagare i lokala

aktionsgruppers geografiska verksamhetsområden för samarbeten med:

1. stödmottagare i andra lokala aktionsgruppers verksamhetsområden inom

Sverige och inom EU, och som finansieras genom lokalt ledd utveckling.

2. offentlig-privat partnerskap inom Sverige, inom EU och utanför EU.

Stöd för samarbetsverksamhet inom lokalt ledd utveckling får lämnas endast till

den sökandes del av projektet, inklusive del av gemensamma utgifter. (SJVFS

2018:11).

Löpande kostnader och ledning

17 § Stöd för löpande kostnader och ledning får lämnas till lokala aktionsgrupper. Det

framgår av artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013117.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning118 träder i kraft den 7 augusti 2016, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:35) om företagsstöd, projektstöd och

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling ska upphöra att gälla.

2. Den gamla föreskriften i den lydelse som trädde i kraft den 28 januari 2016 ska

gälla för ärenden i vilka ansökan om stöd har kommit in före den nya

föreskriften träder i kraft.

3. Med undantag från punkten 2 ska reglerna i

117 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

118 SJVFS 2016:19.

SJVFS 2021:19

84

a) 3 kap. 67 och 68 §§ i den nya föreskriften tillämpas för ärenden i vilka

ansökan om stöd kommit in från och med den 3 september 2014, och

b) 5 kap. 23 § 2 tillämpas för ärenden i vilka ansökan om stöd kommit in

från och med den 15 oktober 2015.

--------------------------

Denna författning119 träder i kraft den 29 juli 2017.

--------------------------

Denna författning120 träder i kraft den 7 juli 2018.

--------------------------

1. Denna författning121 träder i kraft den 10 oktober 2019 i fråga om 4 kap. 97

och 98 §§ och i övrigt den 1 november 2019.

2. Med undantag från punkten 1 ska reglerna i 3 kap. 56 a och 56 b §§ och i 6

kap. 11 a § i denna författning tillämpas för ärenden i vilka ansökan om stöd

kommit in från och med den 1 augusti 2019.

3. Med undantag från punkten 1 ska reglerna i 4 kap. 98 § tillämpas för ärenden

i vilka ansökan om stöd kommit in från och med den 1 september 2014.

4. Med undantag från punkten 1 ska reglerna i 4 kap. 127 § i denna författning

tillämpas för ärenden i vilka ansökan om stöd kommit in från och med den 1

juni 2015.

--------------------------

1. Denna författning122 träder i kraft den 12 mars 2020.

2. Reglerna i 3 kap. 18 § ska tillämpas för ärenden i vilka beslut gällande ansökan

om utbetalning av stöd fattas från och med den dag författningen träder i kraft.

--------------------------

Denna författning123 träder i kraft den 15 oktober 2020.

--------------------------

1. Denna författning124 träder i kraft den 18 mars 2021.

2. Reglerna i 3 kap. 57 § ska tillämpas för ärenden i vilka ansökan om stöd

kommit in från och med den 1 januari 2021.

--------------------------

Denna författning125 träder i kraft den 6 maj 2021.

--------------------------

119 SJVFS 2017:14.

120 SJVFS 2018:11.

121 SJVFS 2019:56.

122 SJVFS 2020:4.

123 SJVFS 2020:26.

124 SJVFS 2021:2.

125 SJVFS 2021:12.

SJVFS 2021:19

85

Denna författning126 träder i kraft den 10 juni 2021.

CHRISTINA NORDIN

Jeanette Ringbom

(Stödregelenheten)

126 SJVFS 2021:19.

SJVFS 2021:19

86

Bilaga 1

BLANKETTER FÖR ANSÖKAN OM SAMT UTBETALNING AV

FÖRETAGSSTÖD, PROJEKTSTÖD OCH MILJÖINVESTERINGAR

Ansökan om stöd

Följande blanketter ska användas för ansökan om företagsstöd, projektstöd och

miljöinvesteringar.

Stöd inom

landsbygdsprogrammet

Blankett för ansökan om stöd

Investeringsstöd till jordbruk,

trädgård och rennäring

(fokusområde 2a)

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - djurproduktion

och växtodling (FPMB 12:34)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – djurproduktion och växtodling

(FPMB 12:35)

Investeringsstöd till jordbruk,

trädgård och rennäring

(fokusområde 5bc)

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD -

energieffektivisering och energigrödor (FPMB

12:36)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – energieffektivisering och

energigrödor (FPMB 12:37)

Investeringsstöd till jordbruk,

trädgård och rennäring

(fokusområde 5d)

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - minskade

utsläpp och växthusgaser (FPMB 12:38)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – minskade utsläpp och

växthusgaser (FPMB 12:39)

Förädlingsstöd

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - förädlingsstöd

(FPMB 12:46)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – förädlingsstöd (FPMB 12:47)

Startstöd

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - startstöd

(FPMB 12:31)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – startstöd (FPMB 12:48)

SJVFS 2021:19

87

Investeringsstöd för jobb och

klimat (fokusområde 5c)

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - förnybar

energi (FPMB 12:49)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – förnybar energi (FPMB 12:50)

Investeringsstöd för jobb och

klimat (fokusområde 5d)

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - gödselbaserad

biogas (FPMB 12:51)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – gödselbaserad biogas (FPMB

12:52)

Investeringsstöd för jobb och

klimat (fokusområde 6a)

ANSÖKAN FÖRETAGSSTÖD - övrig

verksamhet på landsbygden (FPMB 12:53)

Fastställd bilaga

AFFÄRSPLAN – övrig verksamhet på

landsbygden (FPMB 12:54)

Stöd till kompetensutveckling

Stöd till demonstrationer och

information

Stöd till rådgivningstjänster

Stöd till fortbildning av

rådgivare

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD –

kompetensutveckling och rådgivning (LSB

12:20)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Stöd till investeringar i

småskalig infrastruktur

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD - småskalig

infrastruktur (FPMB 12:43)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Stöd till bredband

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD - bredbandsstöd

(FPMB 12:1)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd för bredband (FPMB

17:18)

Samråd för bredbandsstöd -

landsbygdsprogrammet 2014-2020 (FPMB

12:24)

Stöd till investeringar i service

och fritid på landsbygden

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD - service och fritid

på landsbygden (FPMB 12:42)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

SJVFS 2021:19

88

Stöd till investeringar i

infrastruktur för rekreation och

för turistinformation

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD - rekreation och

turism (FPMB 12:44)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Stöd till utveckling av natur-

och kulturmiljö

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD - utveckling av

natur- och kulturmiljö (FPMB 12:41)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Projektstöd för

lantrasföreningar

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD - lantrasföreningar

(FPMB 12:40)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Stöd för att bilda

innovationsgrupper

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD -

innovationsgrupper och för innovationsprojekt

inom EIP (FPMB 12:45)

Stöd för innovationsprojekt

inom europeiska

innovationspartnerskapet

ANSÖKAN

PROJEKTSTÖD

-

innovationsgrupper och för innovationsprojekt

inom EIP (FPMB 12:45)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Stöd till samarbeten

ANSÖKAN PROJEKTSTÖD – samarbeten

(FPMB 12:58)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

SJVFS 2021:19

89

Anlägga och restaurera

våtmarker och dammar för

biologisk mångfald

Anlägga och restaurera

våtmarker och dammar för

förbättrad vattenkvalitet

Förbättrad vattenkvalitet

Anlägga tvåstegsdiken

Återställa och restaurera

kulturmiljöer i

renskötselområdet

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING – faktiska

utgifter (FPMB 12:28)

Engångsröjning av betesmark

Stängsel mot rovdjur

Reglerbar dränering

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING – fast

ersättning (FPMB 12:29)

Återställande av skadad skog

ANSÖKAN ÅTERSTÄLLANDE AV SKADAD

SKOG – faktiska utgifter (LSB 12:22)

Skogens miljövärden

ANSÖKAN SKOGENS MILJÖVÄRDEN – fast

ersättning 2014-2020 (LSB 12:21)

Stöd inom havs- och

fiskeriprogrammet

Blankett för ansökan om stöd

Investeringar inom fiske

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD -

Investeringar inom fiske 2014-2020 (FPMB

12:57)

Investeringar som höjer

kvalitet och mervärde på

vildfångad fisk

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD -

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på

vildfångad fisk 2014-2020 (FPMB 12:58)

Miljöinvesteringar i vattenbruk ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD -

Miljöinvesteringar i vattenbruk 2014-2020

(FPMB 12:61)

Produktiva investeringar i

vattenbruk

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD -

Produktiva investeringar i vattenbruk 2014-2020

(FPMB 12:60)

SJVFS 2021:19

90

Startstöd för hållbara

vattenbruksföretag

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD - Startstöd

för hållbara vattenbruksföretag 2014-2020

(FPMB 12:62)

Fastställd bilaga

GENOMFÖRANDEPLAN - startstöd för

hållbara vattenbruksföretag 2014-2020 (FPMB

12:88)

Beredning av fiskeri- och

vattenbruksprodukter

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD -

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

2014-2020 (FPMB 12:63)

Samla in förlorade

fiskeredskap eller marint skräp

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Samla in

förlorade fiskeredskap eller marint skräp 2014-

2020 (FPMB 12:68)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Bevarandeprojekt för att

återställa akvatisk mångfald

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk

mångfald 2014-2020 (FPMB 12:69)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Fiskehamnar, landningsplatser

och auktionshallar – förbättrad

infrastruktur

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Fiskehamnar, landningsplatser och

auktionshallar – förbättrad infrastruktur 2014-

2020 (FPMB 12:72)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Kompetensutveckling och

informationsinsatser inom fiske

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Kompetensutveckling och informationsinsatser

inom fiske 2014-2020 (FPMB 12:76)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Kompetensutveckling och

informationsinsatser inom

vattenbruk

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Kompetensutveckling och informationsinsatser

inom vattenbruk 2014-2020 (FPMB 12:80)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Innovationsprojekt inom

vattenbruk

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Innovationsprojekt inom vattenbruk 2014-2020

(FPMB 12:77)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

SJVFS 2021:19

91

Bilda producent- eller

branschorganisationer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Bilda

producent- eller branschorganisationer 2014-

2020 (FPMB 12:81)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Produktions- och

saluföringsplaner

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Produktions- och saluföringsplaner 2014-2020

(FPMB 12:83)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Kontroll och tillsyn av fiske -

stöd till ansvarsmyndigheter

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Kontroll

och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter

2014-2020 (FPMB 12:85)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Kontroll och tillsyn av fiske -

stöd till privata aktörer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD - Kontroll

och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

2014-2020 (FPMB 12:64)

Skydd av havsmiljön

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Skydd av

havsmiljön 2014-2020 (FPMB 12:86)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Diversifiering inom fiske

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD -

Diversifiering inom fiske 2014-2020 (FPMB

12:59)

Utveckling av

bevarandeåtgärder och

regionalt samarbete

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Utveckling

av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

2014-2020 (FPMB 12:65)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Nya tekniska lösningar inom

fiske

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Nya

tekniska lösningar inom fiske (FPMB 12:66)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Nya former av förvaltning och

organisation inom fiske

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Nya former

av förvaltning och organisation inom fiske 2014-

2020 (FPMB 12:67)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

SJVFS 2021:19

92

Bevarandeprojekt för skyddade

områden

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Bevarandeprojekt för skyddade områden 2014-

2020 (FPMB 12:70)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

System för tilldelning av

fiskemöjligheter

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - System för

tilldelning av fiskemöjligheter 2014-2020

(FPMB 12:71)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Utveckling av produkter och

processer inom fiske

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Utveckling

av produkter och processer inom fiske 2014-

2020 (FPMB 12:74)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Partnerskap mellan forskare

och fiskare

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Partnerskap

mellan forskare och fiskare 2014-2020 (FPMB

12:75)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Kommunal planering av

vattenbruk

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Kommunal

planering av vattenbruk 2014-2020 (FPMB

12:78)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Djurs hälsa och välbefinnande

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD - Djurs hälsa

och välbefinnande 2014-2020 (FPMB 12:79)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Saluföringsåtgärder

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Saluföringsåtgärder 2014-2020

(FPMB 12:82)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

SJVFS 2021:19

93

Datainsamling

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Datainsamling 2014-2020

(FPMB 12:84)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Öka kunskapen om havsmiljön

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD -

Öka kunskapen om havsmiljön 2014-

2020 (FPMB 12:87)

Fastställd bilaga

Budgetmall-projektstöd (FPMB 12:11)

Ansökan om utbetalning

Följande blanketter ska användas för ansökan om utbetalning av företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar.

Projektstöd, företagsstöd och

miljöinvesteringar

Blankett för ansökan om utbetalning

Ansökan om del- eller

slututbetalning

ANSÖKAN - utbetalning (FPMB 13:1)

Fastställd bilaga

Utgiftsammanställning (FPMB 13:3)

Ansökan om förskott

ANSÖKAN - förskott (FPMB 13:2)

Övriga blanketter

Övriga blanketter

Ansökan om byte av sökande eller

stödmottagare gällande företagsstöd,

projektstöd eller miljöinvestering

BYTE AV SÖKANDE ELLER

STÖDMOTTAGARE (SJV FPMB 10:1)

Stöd inom lokalt ledd

utveckling

Blankett för ansökan om stöd

Löpande kostnader och

ledning

PROJEKTSTÖD – Driftstöd till löpande kostnader

och ledning (FPMB 12:32)

Genomförande av lokala

utvecklingsstrategier

Samarbetsåtgärder

PROJEKTSTÖD – Lokalt ledd utveckling (FPMB

12:33)

SJVFS 2021:19

94

Ansökan om undantag från kravet på

betalningsbevis

PROJEKTSTÖD – ansökan om undantag

från kravet på betalningsbevis (SJV

LSB12:8)

Ansökan om ändring av beslut

ANSÖKAN – ändring av beslut om stöd

(FPMB 13:4)

(SJVFS 2018:11)

SJVFS 2021:19

95

Bilaga 1 a

BLANKETTER FÖR ANSÖKAN OM FÖRBEREDANDE STÖD INOM

LOKALT LEDD UTVECKLING

Ansökan om stöd

Typ av ansökan

Blanketter som den behöriga

myndigheten tillhandahåller samt

fastställda bilagor

Ansökan om förberedande stöd

ANSÖKAN – om stöd för att ta fram en

lokal utvecklingsstrategi127

Fastställda bilagor

Avsiktsförklaring – handling som

styrker att de kommuner som ingår i det

lokala partnerskapet står bakom arbetet

med att ta fram och skriva

utvecklingsstrategin

Intyg om firmatecknare eller fullmakt

Specificering av beräknade utgifter,

inklusive utgifter för personal

Kopior av eventuell ansökan och beslut

för andra sökta stöd för lokal

utvecklingsstrategi

Ansökan om ytterligare förberedande

stöd, för lokala partnerskap vars strategi

blivit prioriterad av Jordbruksverket, för

att fortsätta arbetet med den lokala

utvecklingsstrategin

ANSÖKAN – om stöd för att fortsätta

arbetet med den lokala

utvecklingsstrategin och för att bilda

organisation128

Fastställda bilagor

Specificering av beräknade utgifter,

inklusive utgifter för personal

Kopior av eventuell ansökan och beslut

för andra sökta stöd för lokal

utvecklingsstrategi

127 Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

128 Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2021:19

96

Ansökan om utbetalning

Typ av ansökan

Blanketter som den behöriga

myndigheten tillhandahåller samt

fastställda bilagor

Ansökan om utbetalning av

förberedande stöd

ANSÖKAN – om utbetalning för att ha

tagit fram en lokal utvecklingsstrategi129

Fastställda bilagor

Utvecklingsstrategi

Intyg om firmatecknare eller fullmakt

Medfinansieringsintyg

Ansökan om utbetalning av ytterligare

förberedande stöd, för lokala

partnerskap vars strategi blivit

prioriterad av Jordbruksverket

ANSÖKAN – om utbetalning av

ytterligare förberedande stöd130

Fastställda bilagor

Färdigställd utvecklingsstrategi

Intyg om firmatecknare eller fullmakt

Medfinansieringsintyg

(SJVFS 2021:12).

129 Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

130 Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2021:19

97

Bilaga 2

UPPGIFTER OCH BILAGOR SOM DEN SÖKANDE SKA LÄMNA VID

EN ANSÖKAN OM STÖD

1. LANDSBYGDSPROGRAMMET FÖRETAGSSTÖD

1.1. Gemensamma uppgifter för företagsstöd, exklusive startstöd, inom

landsbygdsprogrammet

Gemensamma uppgifter som krävs för företagsstöd inom landsbygdsprogrammet,

exklusive startstöd, är kontaktuppgifter, underskrift samt uppgift om

1. namn på insatsen,

2. den sökande är skyldig att redovisa moms för den verksamhet som ansökan

avser, med undantag för stöd som avser energigrödor (4.1/5c) och startstöd

(6.1),

3. den sökande har ansökt om eller beviljats andra stöd för samma investering,

4. varför den sökande vill genomföra investeringen,

5. plats för den verksamhet som utvecklas genom investeringen,

6. omfattning eller budget och finansiering,

7. total anskaffningsutgift för investeringen,

8. slutdatum för investeringen,

9. vilket år investeringen ger full effekt inom verksamheten,

10. företagets nuvarande verksamhet, och

11. förväntad ekonomisk livslängd för investeringen.

De bilagor som den sökande ska bifoga beroende på vad ansökan avser är

1. företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares

bokslut om det finns tillgängligt,

2. öppningsbalansräkning, om inte uppgifterna i punkt 1 går att få fram,

3. tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen,

4. ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad,

5. lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån,

6. kopior av offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för

investeringen är rimliga. Detta gäller såvida det inte finns en enhetskostnad

för nybyggnation av den stalltyp som ska uppföras,

7. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande har sökt eller

beviljats sådant,

8. intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma, och

9. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

SJVFS 2021:19

98

1.2. Uppgifter för investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

Uppgifter som krävs för investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. investeringens påverkan på ekonomin och arbetstiden,

2. den sökandes yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning den

sökande genomgått som har särskild betydelse för investeringen,

3. hur många djur, djurplatser och hur stor areal som påverkas av investeringen,

4. den sökande kommer att göra extra åtgärder för att öka djurvälfärden,

5. den sökande kommer att göra extra åtgärder för att öka miljönyttan,

6. den sökande kommer att köpa in kompetens vid genomförandet av sin

investering, och i så fall vilken,

7. den sökande brukar mer än hälften av sin odlade areal ekologiskt vid

ansökningstillfället,

8. företaget deltar i ett produktionsuppföljningsprogram och resultatet av

uppföljningen,

9. energianvändning per producerad enhet om investeringen avser om-, till- eller

nybyggnad som påverkar energianvändningen i företaget,

10. investeringen påverkar energianvändningen i företaget och i så fall uppgift om

energiproduktion och energianvändning före och efter investeringen,

11. investeringen kommer att leda till att den sökandes verksamhet blir mer

energieffektiv,

12. den sökande fått energirådgivning,

13. märkeffekt och drifttid för ny samt ersatt utrustning i de fall investeringen

använder energi,

14. gödselslag,

djurslag

samt

antal

djur

om

investeringen

avser

gödselvårdsanläggning, samt lagringskapacitet av gödsel,

15. typ av energigröda, planteringsår, jordbruksblock och areal för investering

som avser etablering av energigrödor,

16. antal hektar energiskog som ska stängslas runt sin energiskogsplantering,

17. hur många kubikmeter rötrester den sökande kommer hantera per år, i de fall

ansökan gäller rötrester,

18. konsekvenser om den sökande inte får stöd,

19. investeringen är ny för företaget eller medför ny teknik eller nya metoder,

20. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation

i samband med investeringen,

21. vilka delar som ingår i investeringen,

22. investeringen gäller en fristående byggnad eller en om- eller tillbyggnad, och

23. investeringen omfattar spaltboxar.

1.3. Uppgifter för förädlingsstöd

Uppgifter som krävs för förädlingsstöd, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter

om

1. investeringens påverkan på ekonomin och arbetstiden,

SJVFS 2021:19

99

2. den sökandes yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning den

sökande genomgått som har särskild betydelse för investeringen,

3. företagets ägarstruktur,

4. företag som den sökande har kopplingar till med namn, ägarandel i procent,

årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning,

5. företag som äger andelar i den sökandes företag med namn, ägarandel i

procent, årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning,

6. den sökande utvecklar ny verksamhet genom investeringen,

7. hur den sökande upplever att konkurrensen på marknaden är för den produkt

eller tjänst som investeringen avser,

8. hur den sökande bedömer att marknaden kommer att utvecklas de närmsta två

åren,

9. investeringen är ny för företaget eller medför ny teknik eller nya metoder,

10. den sökandes verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd

under de senaste tre beskattningsåren,

11. konsekvenser om den sökande inte får stöd,

12. investeringen kommer att leda till att den sökandes verksamhet blir mer

energieffektiv,

13. den sökande kommer göra extra åtgärder för att öka miljönyttan,

14. den sökande kommer köpa in kompetens vid genomförandet av sin

investering, och i så fall vilken, och

15. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller

organisation.

Den sökande ska bifoga bilagan Förteckning av huvudråvaror och slutprodukter

med KN-nummer till sin ansökan beroende på vad ansökan avser.

1.4 Uppgifter för startstöd

Uppgifter som krävs för startstöd är underskrift samt uppgifter om

1. arbetsnamn på ansökan,

2. den sökandes yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning den

sökande genomgått som har särskild betydelse för etableringen,

3. varför den sökande vill genomföra etableringen,

4. plats för den verksamhet som utvecklas genom etableringen,

5. företagets tidigare och nuvarande verksamhet,

6. etableringens påverkan på sökandes ekonomi och arbetstid,

7. företagets ägarstruktur,

8. företag som den sökande har kopplingar till med namn, ägarandel i procent,

årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning,

9. företag som äger andelar i den sökandes företag med namn, ägarandel i

procent, årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning,

10. mål

och

delmål

för

att

utveckla

jordbruks-,

trädgårds-,

eller

rennäringsföretagets verksamhet,

11. hur den sökande kommer att arbeta med att utveckla företaget så det blir

miljömässigt hållbart och resurseffektivt,

12. vilka investeringar, utbildning och rådgivning den sökande planerar särskilt

kopplat till hållbarhet och resurseffektivitet,

SJVFS 2021:19

100

13. den sökande brukar mer än hälften av sin odlade areal ekologiskt vid

ansökningstillfället,

14. den sökande fått energirådgivning,

15. den

sökande

under

senaste

året

dokumenterat

strukturerat

miljökvalitetsarbete,

16. den sökande kommer att utnyttja nya arbetsmetoder,

17. den sökande startar en helt ny produktion i samband med sin etablering,

18. det på produktionsplatsen pågår produktion,

19. den sökande kommer att utöka verksamheten på produktionsplatsen,

20. den sökande beräknar få hela sin inkomst från företaget när affärsplanen är

genomförd,

21. hur många timmar den sökande kommer att arbeta i företaget när affärsplanen

är genomförd,

22. areal efter etableringen fördelat på åker och betesmark samt om marken är ägd

eller arrenderad, och

23. antal djur och djurplatser efter etableringen.

De bilagor som den sökande ska bifoga sin ansökan om startstöd, beroende på vad

ansökan avser, är

1. företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares

bokslut om det finns tillgängligt,

2. öppningsbalansräkning, om inte uppgifterna i punkt 1 går att få fram,

3. intyg från utbildning, intyg från praktisk erfarenhet, CV, övriga relevanta

betyg och intyg,

4. kopia av överlåtelse/köpeavtal, arrendeavtal, registreringsbevis från

Bolagsverket eller en registrering hos Skatteverket,

5. intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma, och

6. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

1.5. Uppgifter för investeringsstöd för jobb och klimat

Uppgifter som krävs för investeringsstöd för jobb och klimat, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. investeringens påverkan på ekonomin och arbetstiden,

2. den sökandes yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning den

sökande genomgått som har särskild betydelse för investeringen,

3. företagets ägarstruktur,

4. företag som den sökande har kopplingar till (namn, ägarandel i procent,

årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning),

5. företag som äger andelar i den sökandes företag (namn, ägarandel i procent,

årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning),

6. den sökande utvecklar ny verksamhet genom investeringen,

7. hur stark den sökande upplever att konkurrensen på marknaden är för

produkten eller tjänsten som investeringen avser,

8. hur den sökande bedömer att marknaden kommer att utvecklas de närmsta två

åren,

SJVFS 2021:19

101

9. investeringen är ny för företaget eller medför ny teknik eller nya metoder,

10. konsekvenser om den sökande inte får stöd,

11. energianvändning per producerad enhet om investeringen avser om-, till- eller

nybyggnad som påverkar energianvändningen i företaget,

12. investeringen kommer att leda till att den sökandes verksamhet blir mer

energieffektiv,

13. investeringen påverkar energianvändningen i företaget och i så fall uppgift om

energiproduktion och energianvändning före och efter investeringen,

14. den sökande kommer att göra extra åtgärder för att öka miljönyttan,

15. den sökande kommer att köpa in kompetens vid genomförandet av sin

investering och i så fall vilken,

16. om den sökande har fått energirådgivning,

17. hur många kubikmeter rötrester den sökande kommer att hantera per år, i de

fall ansökan gäller rötrester,

18. huvudsakliga råvaror och producerad mängd rågas vid investering i

biogasanläggning utan gödsel,

19. gödselslag, djurslag, antal djur, producerad mängd rågas samt råvaror andra

än gödsel vid investering i biogasanläggning med gödsel,

20. mängd el som produceras, mängd värme som genereras och mängd värme som

används om investeringen avser produktion av el från biomassa,

21. energiråvara om investeringen gäller bioenergi,

22. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation

i samband med investeringen,

23. den sökandes verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd

under de senaste tre beskattningsåren,

24. den sökande söker investeringsstöd för att diversifiera sitt jordbruksföretag,

och

25. investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi.

2. LANDSBYGDSPROGRAMMET PROJEKTSTÖD

2.1 Gemensamma uppgifter för projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Gemensamma uppgifter som krävs för projektstöd inom landsbygdsprogrammet är

kontaktuppgifter, underskrift samt uppgift om

1. namn på insatsen,

2. den sökande är skyldig att redovisa moms för projektet, med undantag för stöd

som avser enhetskostnad för leder genom skog och mark (7.5) och bilda

innovationsgrupp (16.1),

3. den sökande har ansökt om eller beviljats andra stöd för hela eller delar av

samma projekt utöver det som framgår av finansieringsplanen,

4. omfattning eller budget och finansiering,

5. var projektet ska genomföras, och

6. mätbara mål för projektet.

Punkterna 2, 4 och 6 gäller inte för stöd för att bilda innovationsgrupp.

SJVFS 2021:19

102

De bilagor som den sökande ska bifoga beroende på vad ansökan avser är

1. detaljerad budget, enligt fastställd mall, se bilaga 1. Detta gäller inte för de

stöd som i sin helhet beviljas enligt schablon,

2. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande sökt eller

beviljats sådant,

3. intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma, och

4. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

Punkt 1 gäller inte för stöd för att bilda innovationsgrupp.

2.2 Uppgifter för stöd till kompetensutveckling

Uppgifter som krävs för stöd till kompetensutveckling utöver gemensamma uppgifter

är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

4. hur den sökande säkerställer att anordnarens personal har relevant akademisk

utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området,

5. hur den sökande säkerställer att anordnaren har en plan för fortbildning av sin

personal inom det aktuella området,

6. hur den sökande säkerställer att anordnaren har erfarenhet inom det aktuella

området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt,

7. beräknat antal deltagare,

8. beräknat antal utbildningsdagar,

9. vilket ämnesområde som projektet omfattar,

10. hur stor målgruppen är för projektet och hur stor del av målgruppen som

kommer att nås av projektet, och

11. vilka utbildningsmetoder som används för att sprida kunskapen till deltagarna.

2.3 Uppgifter för stöd till demonstrationer och information

Uppgifter som krävs för stöd till demonstrationer och information, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

4. hur den sökande säkerställer att anordnarens personal har relevant akademisk

utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området,

5. hur den sökande säkerställer att anordnaren har en plan för fortbildning av sin

personal inom det aktuella området,

6. hur den sökande säkerställer att anordnaren har erfarenhet inom det aktuella

området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt,

7. vilket ämnesområde som projektet omfattar,

8. hur stor målgruppen är för projektet och hur stor del av målgruppen som

kommer att nås av projektet,

SJVFS 2021:19

103

9. vilka utbildningsmetoder och informationskanaler som ska användas i

projektet, och

10. vilka personer eller vilken grupp av människor som kommer att få nytta av

projektet.

2.4 Uppgifter för stöd till rådgivningstjänster

Uppgifter som krävs för stöd till rådgivningstjänster, utöver gemensamma uppgifter,

är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

4. hur den sökande säkerställer att anordnarens personal har relevant akademisk

utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området,

5. hur den sökande säkerställer att anordnaren har en plan för fortbildning av sin

personal inom det aktuella området,

6. hur den sökande säkerställer att anordnaren har erfarenhet inom det aktuella

området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt,

7. beräknat antal personer som ska få rådgivning,

8. vilket ämnesområde som projektet omfattar,

9. hur stor målgruppen är för projektet och hur stor del av målgruppen som

kommer att nås av projektet,

10. vilka utbildningsmetoder och informationskanaler som ska användas i

projektet, och

11. vilka personer eller vilken grupp av människor som kommer att få nytta av

projektet.

2.5 Uppgifter för stöd till fortbildning av rådgivare

Uppgifter som krävs för stöd till fortbildning av rådgivare, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

4. hur den sökande säkerställer att anordnarens personal har relevant akademisk

utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området,

5. hur den sökande säkerställer att anordnaren har en plan för fortbildning av sin

personal inom det aktuella området,

6. hur den sökande säkerställer att anordnaren har erfarenhet inom det aktuella

området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt,

7. beräknat antal rådgivare som ska få fortbildning,

8. vilket ämnesområde som projektet omfattar,

9. hur stor målgruppen är för projektet och hur stor del av målgruppen som

kommer att nås av projektet,

SJVFS 2021:19

104

10. vilka utbildningsmetoder och informationskanaler som ska användas i

projektet, och

11. vilka personer eller vilken grupp av människor som kommer att få nytta av

projektet.

2.6 Uppgifter för stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

Uppgifter som krävs för stöd till investeringar i småskalig infrastruktur, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt,

4. vad som händer efter projektet och hur investeringen ska förvaltas och komma

till nytta,

5. investeringens totala beräknade anskaffningsutgift,

6. investeringen kommer att påverka energianvändningen och hur den sökande

säkerställer att investeringen innebär effektiv energianvändning,

7. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation

i samband med investeringen,

8. den sökandes kunskap samt erfarenhet av liknande investeringar eller om

projektet kan få tillgång till denna kunskap på annat sätt, och

9. hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur.

2.7 Uppgifter för stöd till bredband

Uppgifter som krävs för stöd till bredband, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter

om

1. beräknat antal hushåll med folkbokförda personer som kommer att anslutas

till bredbandsnätet inom det område som avgränsats för projektet,

2. totalt antal hushåll med folkbokförda personer inom det område som

avgränsats för projektet,

3. beräknat antal arbetsställen som får tillgång till bredband när projektet är

genomfört inom det område som avgränsats för projektet,

4. beräknat antal folkbokförda personer som får tillgång till bredband inom det

område som avgränsats för projektet,

5. beräknat antal kilometer bredbandsnät inom det område som avgränsats för

projektet,

6. beräknat antal timmar ideellt arbete i projektet,

7. vilka som ska genomföra projektet, deras roller och kompetenser,

8. typ av bredbandsnät,

9. om den sökande avser att äga investeringen när bredbandsnätet är taget i drift,

och

10. slutdatum för projektet.

De bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan stöd till bredband, beroende

på vad ansökan avser, är

1. karta över det område som avgränsats för projektet,

SJVFS 2021:19

105

2. underlag från samråd med den eller de kommuner som projektet ska

genomföras inom,

3. detaljerad budget, och

4. underlag som styrker den angivna anslutningsgraden.

2.8 Uppgifter för stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

Uppgifter som krävs för stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden,

utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd

under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt,

4. hur investeringen ska förvaltas och komma till nytta,

5. investeringens totala beräknade anskaffningsutgift,

6. investeringen kommer att påverka energianvändningen och hur den sökande

säkerställer att investeringen har effektiv energianvändning,

7. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller

organisation,

8. den sökandes kunskap samt erfarenhet av liknande investeringar eller om

projektet kan få tillgång till denna kunskap på annat sätt,

9. hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur,

10. investeringen utnyttjar ny teknik eller nya metoder,

11. projektet kommer att bidra till nya servicepunkter eller samlingslokaler, och

12. projektet är en del av en gemensam lösning på området så som

destinationsutveckling.

De bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan om utbetalning av stöd till

investeringar i service och fritid på landsbygden, beroende på vad ansökan avser, är

1. vid köp av byggnad, intyg om att tidigare ägaren inte köpt in byggnaden med

stöd från offentliga medel, och

2. vid köp av byggnad, taxeringsvärde från Skatteverket.

2.9 Uppgifter för stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och för

turistinformation

Uppgifter som krävs för stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och för

turistinformation, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt,

4. hur investeringen ska förvaltas och komma till nytta,

5. investeringens totala beräknade anskaffningsutgift,

6. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation

i samband med investeringen,

SJVFS 2021:19

106

7. den sökandes kunskap samt erfarenhet av liknande investeringar eller om

projektet kan få tillgång till denna kunskap på annat sätt,

8. hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur,

9. investeringen utnyttjar ny teknik eller nya metoder, och

10. projektet är en del av en gemensam lösning på området, till exempel

destinationsutveckling.

2.10 Uppgifter för stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

Uppgifter som krävs för stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökandes verksamhet har fått annat statligt, kommunalt eller offentligt

stöd under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt,

4. hur investeringen ska förvaltas och komma till nytta,

5. investeringens totala beräknade anskaffningsutgift,

6. investeringen kommer att påverka energianvändningen och hur den sökande

säkerställer att investeringen har effektiv energianvändning,

7. den sökande ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation

i samband med investeringen,

8. den sökandes kunskap samt erfarenhet av liknande investeringar eller om

projektet kan få tillgång till denna kunskap på annat sätt,

9. hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur,

10. investeringen utnyttjar ny teknik eller nya metoder, och

11. projektet är en del av en gemensam lösning på området, till exempel

destinationsutveckling.

2.11 Uppgifter för stöd till lantrasföreningar

Uppgifter som krävs för stöd till lantrasföreningar, utöver gemensamma uppgifter, är

uppgifter om

1. varför den sökande vill genomföra projektet,

2. hur resultaten ska tas till vara och spridas,

3. vilket djurslag, vilken ras eller vilka raser projektet omfattar,

4. vilken avelsplan föreningen arbetar enligt,

5. kunskap, kompetens och kapacitet hos den eller de som ska genomföra

projektet, och

6. på vilket sätt projektet bidrar till att bevarandestatusen bibehålls eller ökar för

den ras eller de raser som projektet omfattar.

2.12 Gemensamma uppgifter för att bilda innovationsgrupper och

innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet

Gemensamma uppgifter som krävs för att bilda innovationsgrupper och för

innovationsprojekt är uppgifter om

1. hur den tänkta innovationen ska bidra till att förbättra konkurrenskraften för

jordbruk, trädgård och rennäring,

SJVFS 2021:19

107

2. hur den tänkta innovationen ska bidra till nya produkter, tjänster, processer

eller arbetsmetoder,

3. vilken målgrupp innovationen gynnar och på vilket sätt,

4. vilket problem innovationen kommer att lösa,

5. hur den tänkta innovationen kommer att bidra till att uppfylla miljö- och

klimatmålen.

2.13 Uppgifter för stöd för att bilda innovationsgrupper inom europeiska

innovationspartnerskapet

Uppgifter som krävs för stöd för att bilda innovationsgrupper, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. vilken kunskap och kompetens som behöver ingå i innovationsgruppen,

2. tidigare stöd av mindre betydelse för de tre senaste beskattningsåren och

3. vad som är nytt med den tänkta lösningen.

2.14

Uppgifter

för

stöd

för

innovationsprojekt

inom

europeiska

innovationspartnerskapet

Uppgifter som krävs för stöd för innovationsprojekt, utöver gemensamma uppgifter,

är uppgifter om

1. vilka som ska genomföra projektet, deras roller och kompetenser,

2. vad som är nytt med den tänkta lösningen och vilka lösningar som finns idag,

3. projektets titel på engelska,

4. plan för rapportering av FoU-behov,

5. plan för insteg på marknaden samt för spridning av projektets resultat, och

6. en kort beskrivning på engelska av projektet och vilka utmaningar som

projektet är tänkt att lösa.

2.15 Uppgifter för stöd till samarbeten

Uppgifter som krävs för stöd till samarbeten, utöver gemensamma uppgifter, är

uppgifter om

1. den sökandes verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd

under de tre senaste beskattningsåren,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt,

4. hur resultaten ska tas till vara och spridas,

5. namn och organisationsnummer på deltagande företag eller organisationer i

projektet,

6. den sökandes kunskap samt erfarenhet av att genomföra projekt,

7. hur projektet kommer att bidra till ökad konkurrenskraft, sysselsättning och

styrning mot miljö- och klimatmålen, och

8. antal jordbruksföretag som ingår i samarbetet.

SJVFS 2021:19

108

3. LANDSBYGDSPROGRAMMET MILJÖINVESTERINGAR

3.1 Gemensamma uppgifter för miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet

Gemensamma

uppgifter

som

krävs

för

miljöinvesteringar

inom

landsbygdsprogrammet är kontaktuppgifter, underskrift samt uppgift om

1. namn på insatsen,

2. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

3. hur den sökande ska genomföra projektet,

4. karta och placering,

5. den sökande har ansökt om eller beviljats andra stöd för hela eller delar av

samma investering,

6. den sökande fått rådgivning för anläggningen eller investeringen, och

7. omfattningen av investeringen i löpmeter, stycken eller hektar.

Gemensamma bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan om

miljöinvestering, beroende på vad ansökan avser, är

1. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande sökt eller

beviljats sådant,

2. tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen,

3. intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma eller

privatperson, och

4. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

MILJÖINVESTERINGAR ENLIGT FAKTISKA KOSTNADER

3.2 Gemensamma uppgifter för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter

Gemensamma uppgifter som krävs för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter,

utöver gemensamma uppgifter för miljöinvesteringar, är uppgifter om

1. budgeterad utgift och budgeterad total anskaffningsutgift för investeringen

och hur investeringen ska finansieras,

2. den sökande är skyldig att redovisa moms för projektet,

3. den sökande tänkt genomföra särskilda åtgärder för rekreation och

tillgänglighet, och

4. antal invånare som får tillgång till förbättrad natur- och kulturmiljö.

3.3 Uppgifter för stöd till att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för

biologisk mångfald eller för förbättrad vattenkvalitet

Uppgifter som krävs för stöd till att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för

biologisk mångfald eller för förbättrad vattenkvalitet, utöver gemensamma uppgifter

och gemensamma uppgifter för stöd enligt faktiska utgifter, är uppgifter om

1. ansökan avser våtmark, damm eller damm som samlar fosfor,

2. den sökande ska anlägga eller restaurera,

3. varför den sökande vill genomföra projektet,

4. huvudsyftet är biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet,

SJVFS 2021:19

109

5. att sökande söker miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar då

investeringen är godkänd efter slutbesiktning, och

6. den sökande bedömer att det finns andra positiva effekter av investeringen

förutom huvudsyftet.

3.4 Uppgifter för stöd till att förbättra vattenkvalitet

Uppgifter som krävs för stöd till att förbättra vattenkvalitet, utöver gemensamma

uppgifter och gemensamma uppgifter för stöd enligt faktiska utgifter, är uppgifter om

1. varför den sökande vill genomföra projektet, och

2. den sökande bedömer att det finns andra positiva effekter av investeringen

förutom huvudsyftet.

3.5 Uppgifter för stöd till att anlägga tvåstegsdiken

Uppgifter som krävs för stöd till att anlägga tvåstegsdiken, utöver gemensamma

uppgifter och gemensamma uppgifter för stöd enligt faktiska utgifter, är uppgifter om

1. varför den sökande vill genomföra projektet, och

2. den sökande bedömer att det finns andra positiva effekter av investeringen

förutom huvudsyftet.

3.6 Uppgifter för stöd till att återställa och restaurera kulturmiljöer i

renskötselområdet

Uppgifter som krävs för stöd till att återställa och restaurera kulturmiljöer i

renskötselområdet, utöver gemensamma uppgifter och gemensamma uppgifter för stöd

enligt faktiska utgifter, är uppgifter om

1. vad objektet används till idag,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

3. vad objektet kommer användas till i framtiden,

4. vilken erfarenhet den sökande har av samisk byggnadsvård,

5. den sökande kommer att sprida kunskap om samiska traditioner vid

genomförandet av projektet och i så fall på vilket sätt, och

6. vem den sökande ska anlita för genomförandet, namn och kontaktuppgifter.

3.7 Uppgifter för stöd till återställande av skadad skog

Uppgift som krävs för stöd till återställande av skadad skog, utöver gemensamma

uppgifter och gemensamma uppgifter för stöd enligt faktiska utgifter, är underlag från

eventuellt samråd.

MILJÖINVESTERINGAR MED FAST ERSÄTTNING

3.8 Uppgifter för stöd till engångsröjning av betesmarker

Uppgifter som krävs för stöd till engångsröjning av betesmarker, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. vilken markklass den sökande planerar att söka miljöersättning för då

röjningen är klar,

2. varför den sökande vill genomföra projektet,

SJVFS 2021:19

110

3. tillgång på djur om den sökande röjer betesmark,

4. den sökande tänkt genomföra särskilda åtgärder för rekreation och

tillgänglighet, och

5. att den sökande söker miljöersättning för betesmarker och slåtterängar eller

för fäbodar då investeringen är godkänd efter slutbesiktning.

3.9 Uppgifter för stöd till stängsel mot rovdjur

Uppgifter som krävs för stöd till stängsel mot rovdjur, utöver gemensamma uppgifter,

är uppgifter om

1. varför den sökande vill genomföra projektet,

2. vilket rovdjur den sökande vill skydda sin besättning mot,

3. förekomst av rovdjursangrepp i närområdet,

4. vilka djurslag och hur stor besättning den sökande vill skydda, och

5. den sökande har särskilt skyddsvärda djurslag och i så fall vilka.

3.10 Uppgifter för stöd till skogens miljövärden

Uppgifter som krävs för stöd till skogens miljövärden, utöver gemensamma uppgifter,

är underlag från eventuellt samråd.

4. HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET FÖRETAGSSTÖD

4.1 Gemensamma uppgifter för företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Gemensamma uppgifter som krävs för företagsstöd inom havs- och fiskeri är

kontaktuppgifter, underskrift samt uppgift om

1. namn på insatsen,

2. den sökande är skyldig att redovisa moms för den verksamhet som ansökan

avser,

3. den sökande har ansökt om eller beviljats andra stöd för samma investering,

4. varför den sökande ska genomföra investeringen,

5. var investeringen ska genomföras,

6. budget och finansiering, och

7. slutdatum för investeringen.

Gemensamma bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan om företagsstöd

inom havs- och fiskeriprogrammet, beroende på vad ansökan avser, är

1. tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen,

2. kopior av offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för

investeringen är rimliga,

3. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande sökt eller

beviljats sådant,

4. intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma,

5. fullmakt, om någon annan företräder den sökande, och

6. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

SJVFS 2021:19

111

4.2 Uppgifter för stöd till investeringar inom fiske

Uppgifter som krävs för stöd till investeringar inom fiske, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. fisket bedrivs till havs eller i inlandsvatten,

2. fartygssignal för fartyg som investeringen avser,

3. den sökande söker stöd i egenskap av fartygsägare, redskapsägare eller om

den sökande är en yrkesfiskeorganisation,

4. vilken typ av fiske som bedrivs och redskap som används före och efter

investeringen,

5. antal yrkesfiskare som gynnas,

6. bränsleförbrukning och mängd oönskad fångst,

7. investeringen leder till minskad bottenpåverkan, och

8. investeringen avser inköp av tekniskt spårnings-system för förlorade

fiskeredskap eller redskapsdetaljer som gör att redskapet slutar fånga fisk efter

viss tid i vattnet.

Den bilaga som den sökande ska bifoga med sin ansökan om stöd till investeringar

inom fiske om den sökande är redskapsägare är underlag som styrker ägandeskap av

redskap som ska ersättas.

4.3 Uppgifter för stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på

vildfångad fisk

Uppgifter som krävs för stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på

vildfångad fisk, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. fisket bedrivs till havs eller i inlandsvatten,

2. fartygssignal för fartyg som investeringen avser,

3. antal yrkesfiskare som gynnas,

4. årligt produktionsvärde, årlig produktionsvolym och årlig nettovinst före och

efter investeringen, och

5. vilka fiskeredskap som används på fartyget, om ansökan avser innovativa

investeringar ombord.

4.4 Uppgifter för stöd till diversifiering inom fiske

Uppgifter som krävs för stöd till diversifiering inom fiske, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. fisket bedrivs till havs eller i inlandsvatten,

2. diversifieringen omfattar ett fiskefartyg,

3. fartygssignal för berörda fartyg,

4. antal individer som gynnas av diversifieringen,

5. antal arbetstillfällen som bevarats eller skapas genom diversifieringen,

6. antal yrkesfiskare som omfattas, och

7. den sökandes kompetens för att bedriva den kompletterande verksamheten.

SJVFS 2021:19

112

4.5 Uppgifter för stöd till produktiva investeringar i vattenbruk

Uppgifter som krävs för stöd till produktiva investeringar i vattenbruk, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. typ av vattenbruk som investeringen avser,

2. produktionsvolym, produktionsvärde och nettovinst före och efter

investeringen,

3. investeringen leder till minskade näringsutsläpp,

4. antal arbetstillfällen som skapas, och

5. antal anställda som gynnas.

4.6 Uppgifter för stöd till miljöinvesteringar i vattenbruk

Uppgifter som krävs för stöd till miljöinvesteringar i vattenbruk, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. typ av vattenbruk som investeringen avser,

2. produktionsvolym före och efter investeringen,

3. vad investeringen avser,

4. investeringen leder till minskade näringsutsläpp, och

5. antal anställda som gynnas av investeringen.

4.7 Uppgifter för startstöd för hållbara vattenbruksföretag

Uppgifter som krävs för startstöd för hållbara vattenbruksföretag, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. storlek på företaget,

2. typ av vattenbruk som investeringen avser,

3. produktionsvolym, produktionsvärde och nettovinst före och efter

investeringen,

4. totalt antal anställda och totalt antal arbetade timmar i företaget för senaste

verksamhetsåret,

5. årsomsättning före och efter investeringen,

6. ägarförhållanden och företagsstruktur,

7. investeringen leder till minskade näringsutsläpp,

8. det totala investeringsbeloppet överstiger 420 000 kronor,

9. antal arbetstillfällen som skapas,

10. antal anställda som gynnas,

11. total area som verksamheten omfattar,

12. den sökandes kompetens för att bedriva verksamheten, och

13. den sökande har påbörjat någon produktion.

Bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan om startstöd för hållbara

vattenbruksföretag, beroende på vad ansökan avser, är

1. genomförandeplan om investeringsbeloppet är högre än 420 000 kronor, enligt

fastställd mall, se bilaga 1,

2. öppningsbalansräkning för verksamheten, och

SJVFS 2021:19

113

3. uppgifter om koppling till andra företag, om den sökanden inte är ett fristående

företag och det behövs för att bedöma företagets storlek.

4.8 Uppgifter för stöd till beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Uppgifter som krävs för stöd till beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter,

utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökande är beredningsföretag, producentorganisation, vattenbruksföretag,

yrkesfiskare eller annan,

2. storlek på företaget,

3. vilken typ av verksamhet som den sökande bedriver, och

4. antal anställda som gynnas av investeringen.

Bilaga som den sökande ska bifoga med sin ansökan om stöd till beredning av fiskeri-

och vattenbruksprodukter, beroende på vad ansökan avser, är uppgifter om koppling

till andra företag, om den sökande inte är ett fristående företag och det behövs för att

bedöma företagets storlek.

4.9 Uppgifter för stöd till kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer

Uppgifter som krävs för stöd till kontroll och tillsyn av fiske – stöd till privata aktörer,

utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. fartygssignal för fartyg som investeringen avser, och

2. om investeringen ska genomföras ombord på ett fiskefartyg.

5. HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET PROJEKTSTÖD

5.1 Gemensamma uppgifter för projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Gemensamma uppgifter som krävs för projektstöd inom havs- och fiskeri är

kontaktuppgifter, underskrift samt uppgift om

1. namn på insatsen,

2. den sökande är skyldig att redovisa moms för projektet,

3. den sökande har ansökt om eller beviljats andra stöd för hela eller delar av

samma projekt utöver det som framgår av finansieringsplanen,

4. budget och finansiering,

5. var projektet ska genomföras,

6. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

7. varför den sökande vill genomföra projektet,

8. projektets aktiviteter och mål,

9. vilken målgrupp projektet gynnar,

10. hur projektets resultat ska spridas, och

11. vad som händer med verksamheten efter att projektet avslutats.

SJVFS 2021:19

114

Gemensamma bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan om projektstöd

inom havs- och fiskeriprogrammet, beroende på vad ansökan avser, är

1. detaljerad budget, enligt fastställd mall, se bilaga 1,

2. tillstånd eller godkännande som krävs för projektet,

3. kopior av offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för

investeringen är rimliga,

4. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande sökt eller

beviljats sådant,

5. intyg om firmatecknare, om den sökande inte är en enskild firma,

6. fullmakt, om någon annan företräder den sökande, och

7. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

5.2 Uppgifter för stöd till utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt

samarbete

Uppgifter som krävs för stöd till utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt

samarbete, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. vad projektet avser,

2. mängd fisk och fiskart, om ansökan avser direkt utsättning av fisk,

3. total area som omfattas av projektet, om ansökan avser annat än direkt

utsättning av fisk,

4. någon icke-statlig organisation deltar i projektet,

5. projektet inkluderar samarbete med annat land, och

6. antal fiskbestånd som inbegripits, om relevant.

5.3 Uppgifter för stöd till nya tekniska lösningar inom fiske

Uppgifter som krävs för stöd till nya tekniska lösningar inom fiske, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. kvalitetssäkrande samarbetspartner,

2. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

3. vad projektet avser att genomföra,

4. antal yrkesfiskare som gynnas,

5. antal och typ av redskap som ska utvecklas samt fartygssignal för fartyg som

ingår i projektet, om ansökan avser redskapsutveckling,

6. projektet är innovativt och beaktar nya eller inte tidigare beprövade

möjligheter att minska miljöpåverkan från fisket, och

7. nationell eller internationell verksamhetsexpertis deltar i projektet eller om

projektet till någon del baseras på internationellt erfarenhetsutbyte.

5.4 Uppgifter för stöd till nya former av förvaltning och organisation inom fiske

Uppgifter som krävs för stöd till nya former av förvaltning och organisation inom

fiske, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. kvalitetssäkrande samarbetspartner och om ytterligare organisationer deltar i

projektet,

2. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

SJVFS 2021:19

115

3. projektet är av nationell, lokal eller regional karaktär,

4. projektet har betydelse för genomförandet av landningsskyldigheten,

5. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet, och

6. antal yrkesfiskare som gynnas av projektet.

5.5 Uppgifter för stöd till att samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

Uppgifter som krävs för stöd till att samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp,

utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. tillvägagångsätt, geografiskt område, mängd insamlade fiskeredskap, antal

yrkesfiskare som gynnas samt fartygssignal för fartyg som ingår i projektet,

om ansökan avser insamling av förlorade fiskeredskap,

2. geografiskt område, mängd insamlat skräp, antal yrkesfiskare som gynnas

samt fartygssignal för fartyg som ingår i projektet, om ansökan avser

insamling av skräp,

3. projektet utförs tillsammans med annan part,

4. projektet avser insamling av förlorade fiskeredskap vid fasta strukturer,

5. namn på dykarföretag om sådant anlitas i projektet, och

6. antal yrkesfiskare som gynnas av projektet.

5.6 Uppgifter för stöd till bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

Uppgifter som krävs för stöd till bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald,

utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

2. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet,

3. vilket huvudsakligt bevarandefokus som projektet har,

4. projektet inkluderar förbättrade vandringsmöjligheter för fisk, och

5. antal yrkesfiskare som omfattas av projektet.

5.7 Uppgifter för stöd till bevarandeprojekt för skyddade områden

Uppgifter som krävs för stöd till bevarandeprojekt för skyddade områden, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

2. antal yrkesfiskare som påverkas av ett förändrat områdesskydd,

3. total area, före och efter projektet genomförts, av natura 2000-områden eller

andra former av marint områdesskydd som omfattas av projektet,

4. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet,

5. projektet bedrivs i samverkan med berörda aktörer, och

6. projektet innehåller planerade dialogmöten med berörda aktörer.

SJVFS 2021:19

116

5.8 Uppgifter för stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter

Uppgifter som krävs för stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. fiskbestånd som omfattas av projektet, och

2. fartygssegment som omfattas av projektet.

5.9 Uppgifter för stöd till fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar –

förbättrad infrastruktur

Uppgifter som krävs för stöd till fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar –

förbättrad infrastruktur, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. vilken hamn, auktionshall eller landningsplats som projektet omfattar,

2. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

3. antal yrkesfiskare, hamnanvändare och arbetare som gynnas, och

4. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet.

5.10 Uppgifter för stöd till fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar –

anpassning till landningsskyldigheten

Uppgifter som krävs för stöd till fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar –

anpassning till landningsskyldigheten, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. vilken hamn, auktionshall eller landningsplats som projektet omfattar,

2. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

3. antal yrkesfiskare, hamnanvändare och arbetare som gynnas, och

4. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet.

5.11 Uppgifter för stöd till utveckling av produkter och processer inom fiske

Uppgifter som krävs för stöd till utveckling av produkter och processer inom fiske,

utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. kvalitetssäkrande samarbetspartner,

2. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

3. antal anställda i företaget som gynnas av projektet,

4. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet, och

5. antal yrkesfiskare som deltar i projektet.

5.12 Uppgifter för stöd till partnerskap mellan forskare och fiskare

Uppgifter som krävs för stöd till partnerskap mellan forskare och fiskare, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

2. vilka forskare eller yrkesfiskare som är involverade i nätverket,

partnerskapsavtalet eller sammanslutningen,

3. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet, och

4. antal myndigheter eller organisationer som gynnas av projektet.

SJVFS 2021:19

117

5.13 Uppgifter för stöd till kompetensutveckling och informationsinsatser inom

fiske

Uppgifter som krävs för stöd till kompetensutveckling och informationsinsatser inom

fiske, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. projektet omfattar marin miljö eller inlandsvatten,

2. den sökande är anordnare eller deltagare,

3. den sökande söker stöd i egenskap av egenföretagande fiskares make, maka

eller registrerad partner enligt nationell lagstiftning,

4. ämne, föreläsare och antal planerade tillfällen, om ansökan avser utbildning

eller seminarium,

5. antal medlemmar och deltagare, om ansökan avser nätverk,

6. antal involverade organisationer och deltagare, om ansökan avser social

dialog,

7. egenföretagande fiskares make, maka eller registrerad partner enligt nationell

lagstiftning gynnas av insatsen,

8. antal deltagare, om den sökande är anordnare,

9. fartygssignal för fartyg som omfattas av projektet, och

10. antal personer som gynnas av utbildningen eller projektet.

5.14 Uppgifter för stöd till innovationsprojekt inom vattenbruk

Uppgifter som krävs för stöd till innovationsprojekt inom vattenbruk, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. kvalitetssäkrande samarbetspartner,

2. vilken typ av produktionssystem projektet omfattar,

3. uppgift om den sökande är vattenbrukare eller genomför projektet i samverkan

med vattenbruksföretag, och

4. antal anställda som gynnas i de fall den sökande är företagare.

5.15 Uppgifter för stöd till kommunal planering av vattenbruk

Uppgifter som krävs för stöd till kommunal planering av vattenbruk, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. vilka kommuner projektet omfattar,

2. projektet omfattar en region eller ett regionförbund,

3. intressenter,

4. förväntat antal kommunala planer för vattenbruk,

5. hur stort området är som planen/planerna omfattar, och

6. antal anställda som gynnas.

5.16 Uppgifter för stöd till djurs hälsa och välbefinnande

Uppgifter som krävs för stöd till djurs hälsa och välbefinnande, utöver gemensamma

uppgifter, är uppgifter om

1. sjukdomar, arter och provtagningar, om ansökan avser utrotning av

sjukdomar,

SJVFS 2021:19

118

2. sjukdomar, arter och provtagningslokaler, om ansökan avser förebyggande

kontroll av sjukdomar,

3. projektet utförs i samarbete med svensk myndighet och/eller tillsammans med

internationell verksamhetsexpertis,

4. projektet avser öppen eller landbaserad odling,

5. någon i projektet har dokumenterad erfarenhet av sjukdomshantering,

smittspridning eller biosäkerhet inom vattenbruk, och

6. antal anställda som gynnas, om ansökan avser utveckling av bästa praxis eller

uppförandekoder.

5.17 Uppgifter för stöd till kompetensutveckling och informationsinsatser inom

vattenbruk

Uppgifter som krävs för stöd till kompetensutveckling och informationsinsatser inom

vattenbruk, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. den sökande är anordnare eller deltagare,

2. den sökande är ett vattenbruksföretag,

3. den sökande söker stöd i egenskap av egenföretagande vattenbrukares make,

maka eller registrerad partner enligt nationell lagstiftning,

4. ämne, föreläsare och antal planerade tillfällen, om ansökan avser utbildning

eller seminarium,

5. antal medlemmar och deltagare, om ansökan avser nätverk,

6. egenföretagande vattenbrukares make, maka eller registrerad partner enligt

nationell lagstiftning gynnas av insatsen,

7. antal anställda som gynnas, om den sökande är deltagare,

8. antal deltagare, om den sökande är anordnare, och

9. storlek, ägarstruktur och antal anställda på företaget.

Bilaga som den sökande ska bifoga med sin ansökan om stöd till kompetensutveckling

och informationsinsatser inom vattenbruk, beroende på vad ansökan avser, är uppgifter

om koppling till andra företag, om den sökande inte är ett fristående företag och det

behövs för att bedöma företagets storlek.

5.18 Uppgifter för stöd till att bilda producent- eller branschorganisation

Uppgifter som krävs för stöd till att bilda producent- eller branschorganisation, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. ansökan avser bildande av producentorganisation, branschorganisation eller

sammanslutning av producentorganisationer,

2. kapacitet för måluppfyllnad, antal medlemmar, avsättningsbar produktion och

antal medlemmar som gynnas, om ansökan avser bildande av

producentorganisation,

3. andel småskaliga producenter i organisationen,

4. representanter, beaktande av konsumenternas intressen, kapacitet för

måluppfyllnad och verksamhet efter bildandet, om ansökan avser bildande av

branschorganisation, och

5. kapacitet för måluppfyllnad, om ansökan avser bildande av sammanslutning

av producentorganisationer.

SJVFS 2021:19

119

5.19 Uppgifter för stöd till saluföringsåtgärder

Uppgifter som krävs för stöd till saluföringsåtgärder, utöver gemensamma uppgifter,

är uppgifter om

1. vilken typ av verksamhet som bedrivs,

2. försäljningsvärde, volym och antal företag, före och efter projektet,

3. antal företag som gynnas av projektet,

4. den sökanden tillhör en producentorganisation, och

5. antal medlemmar i producentorganisationen som gynnas, om den sökande

tillhör en producentorganisation.

5.20 Uppgifter för stöd till produktions- och saluföringsplaner

Uppgifter som krävs för stöd till produktions- och saluföringsplaner, utöver

gemensamma uppgifter, är uppgifter om

1. antal medlemmar och hur många år producentorganisationen funnits,

2. producentorganisationen varit erkänd under minst tre hela kalenderår före

ansökningsåret, och

3. genomsnittligt försäljningsvärde för producentorganisationen som helhet och

för medlemmarna under de tre föregående kalenderåren.

5.21 Uppgifter för stöd till kontroll och tillsyn av fiske – stöd till

ansvarsmyndigheter

Uppgifter som krävs för stöd till kontroll och tillsyn av fiske – stöd till

ansvarsmyndigheter, utöver gemensamma uppgifter, är uppgifter om total area av

Natura 2000-områden eller andra former av marint områdesskydd som omfattas av

projektet före och efter projektet.

6. LOKALT LEDD UTVECKLING PROJEKTSTÖD

6.1 Gemensamma uppgifter för projektstöd inom lokalt ledd utveckling

Gemensamma uppgifter som krävs för projektstöd inom lokalt ledd utveckling är

kontaktuppgifter, underskrift samt uppgift om

1. namn på insatsen,

2. den sökande är skyldig att redovisa moms för projektet,

3. den sökande har ansökt om eller beviljats andra stöd för hela eller delar av

samma projekt utöver det som framgår av finansieringsplanen,

4. budget och finansiering, och

5. var projektet ska genomföras.

Gemensamma bilagor som den sökande ska bifoga med sin ansökan om projektstöd

inom lokalt ledd utveckling, beroende på vad ansökan avser, är

1. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande sökt eller

beviljats sådant,

2. andra bilagor som har betydelse för ansökan.

SJVFS 2021:19

120

6.2 Uppgifter för stöd till genomförande av lokala utvecklingsstrategier,

samarbetsåtgärder och löpande kostnader och ledning

Uppgifter som krävs för stöd till genomförande av lokala utvecklingsstrategier,

samarbetsåtgärder och löpande kostnader och ledning, utöver gemensamma uppgifter

beroende på åtgärd, fond eller projektets innehåll, är uppgifter om

1. vad projektet ska göra,

2. tidsplan för genomförande av projektet inklusive slutdatum,

3. varför den sökande vill genomföra projektet,

4. vilken målgrupp projektet gynnar,

5. hur resultatet ska tas tillvara,

6. hur många timmar ideellt arbete som förväntas i projektet,

7. den sökandes verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd

under de senaste tre beskattningsåren,

8. projektet omfattar särskilda aspekter avseende miljö, jämställdhet, integration,

icke-diskriminering eller tillgänglighet,

9. relevanta indikatorer för fonden och utvecklingsstrategin,

10. syftet är med projektet,

11. vilket behov det finns för projektet,

12. vilken erfarenhet och kompetens det finns i projektet,

13. vilka projektet samarbetar med,

14. om och hur projektet kommer att vara till nytta för företag,

15. hur projektet ska genomföras och vilka aktiviteter ska ingå,

16. om projektet är nytänkande,

17. om den sökande känner till något liknande projekt samt vilket projekt det är

och hur den sökande tar tillvara på deras erfarenheter,

18. vilket geografiskt område som kommer ha nytta av projektet,

19. vilka mål den sökande ska ha nått vid projektets slut,

20. vilka mål projektet ska nå på lång sikt, och

21. vem som kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver de som utför

det.

6.3 Uppgifter för förberedande stöd

Ansökan om förberedande stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. namn på leaderområdet,

2. kontaktperson/-er,

3. beskrivning av hur den lokala utvecklingsstrategin kommer att tas fram:

a) hur det lokala partnerskapet kommer att arbeta för att ta fram den lokala

utvecklingsstrategin,

b) vilka aktörer som kommer att ingå i partnerskapet,

c) det geografiska område som den lokala utvecklingsstrategin omfattar,

4. beräknade utgifter för att ta fram den lokala utvecklingsstrategin,

a) utgifter för personal,

b) indirekta kostnader, och

c) övriga utgifter

5. andra sökta eller beviljade stöd som avser lokal utvecklingsstrategi och

SJVFS 2021:19

121

6. försäkran om att alla uppgifter i ansökan med bilagor är riktiga, och

7. att sökande medger att Jordbruksverket får publicera uppgifter om det lokala

utvecklingsområdets utvecklingsstrategi och kontaktuppgifter.

Ansökan ska även innehålla uppgift om sökande är skyldiga att redovisa moms för den

verksamhet s