SRVFS 2003:10

Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2003:10

Utkom från trycket

den 19 december 2003

Statens räddningsverks föreskrifter om

skriftlig redogörelse för brandskyddet;

beslutade den 4 december 2003.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 och 2 §§

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse

1 § Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 §

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall gälla för de byggnader eller

andra anläggningar som omfattas av en eller flera av kriterierna i bilagan till

denna författning.

Innehållet i den skriftliga redogörelsen

2 § En skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor skall avse de delar av byggnaden eller

anläggningen som innehåller verksamhet som omfattas av denna författning.

Redogörelsen skall även avse de övriga delar av byggnaden eller

anläggningen som har direkt betydelse för brandsäkerheten i denna

verksamhet.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Mette Lindahl Olsson

(Räddningstjänstavdelningen)

SRVFS

2003:10

2

Bilaga

Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller definitioner och DEL 2 som

innehåller kriterier för tillämpningen av 1 § i denna författning.

DEL 1

I bilagan används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Elevhem

Boende för barn och ungdomar i anslutning till skolor

som omfattas av skollagen (1985:1100).

Fritids-

anläggning

Byggnad eller annan anläggning utomhus för idrott, fritid,

rekreation eller nöje.

Förläggning

Barnkoloni eller läger samt boende för flyktingar eller

asylsökande eller för dem som fullgör totalförsvarsplikt,

under förutsättning att bostaden inte innehas med

hyresrätt.

Förskola, skola

och

skolbarnomsorg

Verksamhet för barn och ungdomar enligt skollagen

(1985:1100).

Hotell,

pensionat och

vandrarhem

Verksamhet som omfattas av lagen om hotell- och

pensionatrörelse (1966:742).

Industri

Verksamhet som innebär tillverkning, framställning eller

destruktion av produkter, reparation, energiutvinning,

lager, godsterminal eller hamn.

Inrättning för

vård och omsorg

Byggnad där det bedrivs sådan vård eller omsorg som

omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller

socialtjänstlagen (2001:453).

Låst institution

och anstalt

Fängelse, häkte, arrestlokal eller annat liknande låst

förvar samt institution för psykiatrisk tvångsvård och

rättspsykiatrisk vård, institution för vård enligt lagen

(1988:870) om vård av missbrukare eller enligt lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Samlingslokal

Lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett

större antal personer med mindre god lokalkännedom kan

komma att uppehålla sig.

SRVFS

2003:10

3

DEL 2

Vård, omsorg och kriminalvård m.m.

1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har

hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.

2. Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller

under viss tid.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

3. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är

belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.

4. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn

eller ungdomar vistas samtidigt.

5. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade

barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand

vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

6. Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser

för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.

7. Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för

fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler m.m.

8. Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.

9. Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att

servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma

lokal.

10. Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt

eller delvis under tak.

Industrier

11. Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta

samtidigt i industriverksamheten.

12. Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än

2 500 m

2

.

13. Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om

brandfarliga och explosiva varor.

SRVFS

2003:10

4

14. Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

15. Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt

lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader

som uteslutande används som bostad.

16. Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen

(1988:1229) om statliga byggnadsminnen m. m.

17. Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt

förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för

allvarliga skador vid brand

18. Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.

19. Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta

som är större än 2 000 m

2

.

20. Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller

allmänna kommunikationsmedel.