SRVFS 2003:3

Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter som beslutats av Sprängämnesinspektionen

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2003:3

Utkom från trycket

den 5 september 2003

Statens räddningsverks föreskrifter om

fortsatt giltighet för vissa föreskrifter som

beslutats av Sprängämnesinspektionen;

beslutade den 22 augusti 2003.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av andra punkten i

övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:693) om ändring i

förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk.

En förteckning över gällande författningar och allmänna råd m.m. inom

Statens räddningsverks ansvarsområde utkom från trycket i Statens

räddningsverks författningssamling den 31 mars 2003. I förteckningen ingår

föreskrifter som utfärdats av Sprängämnesinspektionen före den 1 oktober

2001. Dessa föreskrifter skall fortsätta att gälla efter den 30 september 2003.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Key

Hedström

(Rättssekretariatet)

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

Register

2003

Utkom från trycket den

31 mars 2003

Förteckning över gällande författningar

och allmänna råd m.m. inom Statens

räddningsverks ansvarsområde;

upprättad den 14 mars 2003.

Enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1996:725) skall det hos

varje myndighet finnas en förteckning över samtliga gällande författningar

och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller föregångare till

denna.

Med anledning härav offentliggör Statens räddningsverk

1. Förteckning över författningar i Statens räddningsverks

författningssamling (SRVFS),

2. Förteckning över meddelanden med allmänna råd som

publicerats i serien Meddelande från Räddningsverket,

3. Förteckning över Meddelande från Statens brandinspektion och

Meddelande från Statens brandnämnd,

4. Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade

av Sprängämnesinspektionen före den 1 oktober 2001.

Räddningsverkets interna tjänsteföreskrifter förtecknas särskilt.

SRVFS

Register

2003

2

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

Allvarliga kemikalieolyckor

Allvarliga kemikalieolyckor

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor

Civilt försvar

Civilt försvar

Ordning och säkerhet

Ordning och säkerhet

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen

Teknisk kontroll

Teknisk kontroll

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods

Beställningsadress

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Kundservice

Kundservice

106 47 Stockholm

106 47 Stockholm

telefon 08-690 91 90

telefon 08-690 91 90

fax 08-690 91 91

fax 08-690 91 91

e-post

order.fritzes@liber.se

e-post

order.fritzes@liber.se

En elektronisk version av registret uppdateras kontinuerligt under 2003 och återfinns på

Räddningsverkets

hemsida

www.srv.se

En elektronisk version av registret uppdateras kontinuerligt under 2003 och återfinns på

Räddningsverkets

hemsida

www.srv.se

SRVFS

Register

2003

3

1. Författningar i Statens räddningsverks författningssamling

(SRVFS) 1

SRVFS 1993:1

Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister.

Föreskrivna med stöd av 18 § räddningstjänstförordningen (1986:1107.)

SRVFS 1993:6

Statens räddningsverks föreskrifter om provning, certifiering och kontroll av

komponenter till skyddsrum.

Föreskrivna med stöd av 6 kap. 4 § förordningen (1995:128) om civilt

försvar.

SRVFS 1995:1

Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält.

Föreskrivna med stöd av 8 § förordningen (1993:1633) om besiktning av

samlingstält.

SRVFS 1995:2

Statens räddningsverks föreskrifter om tidskoefficient vid beräkning av

ersättning för skyddsrumskostnader.

Föreskrivna med stöd av 6 kap. 18 § förordningen (1995:128) om civilt

försvar.

SRVFS 1995:4

Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter.

Föreskrivna med stöd av p. 3 ikraftträdande och övergångsbestämmelserna

till förordningen ( 1995:128 ) om civilt försvar.

SRVFS 1995:5

Statens räddningsverks föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle

enligt 48 § räddningstjänstlagen (1986:1102).

Föreskrivna med stöd av 79 § räddningstjänstförordningen (1986:1107).

SRVFS 1996:1

Statens räddningsverks föreskrifter om varning utomhus.

Föreskrivna med stöd av 76 § räddningstjänstförordningen (1986:1107) och

7 kap. 2 § förordningen ( 1995:128 ) om civilt försvar.

1 Författningarna är ordnade efter sina löpnummer i författningssamlingen. En författning,

som innebär ändring av tidigare författning, tas endast upp under grundförfattningen.

Bemyndiganden till föreskrifterna redovisas med kursiv stil. Författningarna kan köpas från

Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm, telefon 08-690 91 90.

SRVFS

Register

2003

4

SRVFS 1996:6

Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister.

Föreskrivna med stöd av 22 § räddningstjänstförordningen (1986:1107).

SRVFS 1997:1

Statens räddningsverks föreskrifter om ersättning för besiktning av

skyddsrum som byggts enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:1720) om civilt

försvar.

Föreskrivna med stöd av 6 kap. 25 § förordningen (1995:128) om civilt

försvar.

SRVFS 1998:6

Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och

användning av skyddsrum.

Föreskrivna med stöd av 6 kap. 4 § förordningen (1995:128) om civilt

försvar.

SRVFS 1999:2

Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall

utföra vissa kontroller av tankar avsedda för inrikes landtransport av farligt

gods.

Föreskrivna med stöd av 20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll.

SRVFS 1999:3

Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall

utföra certifiering av förpackningar och småbulkbehållare för inrikes

landtransport av farligt gods.

Föreskrivna med stöd av 20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll.

SRVFS 1999:4

Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som i

tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för

inrikes landtransport av farligt gods.

Föreskrivna med stöd av 20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll.

SRVFS 1999:5

Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Föreskrivna med stöd av 6, 9, 10 och 11 §§ förordningen (1999:382) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor och 69 § räddningstjänstförordningen (1986:1107) ,

Celex 31996L0082.

SRVFS

Register

2003

5

SRVFS 2000:3

Statens räddningsverks föreskrifter om information till allmänheten i

händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

Föreskrivna med stöd av 46 d § räddningstjänstförordningen (1986:1107),

Celex 31989L0618.

SRVFS 2000:4

Statens räddningsverks föreskrifter om transportabla tryckbärande

anordningar.

Föreskrivna med stöd av 22 § förordningen (1982:923) om transport av

farligt gods och 7 § förordningen ( 1993:1065 ) om teknisk kontroll,

Celex 31999L0036.

SRVFS 2001:3

Statens räddningsverks föreskrifter om medinflytande för totalförsvars-

pliktiga som fullgör civilplikt.

Föreskrivna med stöd av 37 § förordningen (1995:808) om medinflytande

för totalförsvarspliktiga.

SRVFS 2002:1

Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i

terräng (ADR-S).

Föreskrivna med stöd av 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17 och 22 §§

förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, Celex 31994L0055

och 32001L0007.

SRVFS 2002:2

Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg

(RID-S).

Föreskrivna med stöd av 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 20 och 22 §§

förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, Celex 31996L0049

och 32001L0006.

SRVFS 2002:3

Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av

farligt gods.

Föreskrivna med stöd av 21 a, 21 b, 21 d och 22 §§ förordningen

(1982:923) om transport av farligt gods, Celex 31996L0035 och

32000L0018.

SRVFS

Register

2003

6

SRVFS 2003:1

Statens räddningsverks föreskrifter om behörighetskrav för antagning till

utbildning.

Föreskrivna med stöd av 9 och 15 a §§räddningstjänstförordningen

( 1986:1107 ).

SRVFS 2003:2

Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter om

transportabla tryckbärande anordningar.

Föreskrivna med stöd av 22 § förordningen (1982:923) om transport av

farligt gods och 7 § förordningen ( 1993:1065 ) om teknisk kontroll,

Celex 31999L0036 och 32002L0050.

SRVFS 2003:3

Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter

som beslutats av Sprängämnesinspektionen.

Föreskrivna med stöd av andra punkten i övergångsbestämmelserna till

förordningen ( 2001:693 ) om ändring i förordningen ( 1988:1040 ) med

instruktion för Statens räddningsverk.

SRVFS 2003:4

Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

2002:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

Föreskrivna med stöd av 2,4-6, 9-11, 13-14, 17 och 22 §§ förordningen

(1982:923) om transport av farligt gods, Celex 31994L0055 och

32003L0028.

SRVFS 2003:5

Förordning om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter

(SRVFS 1993:1) om brandsynefrister.

SRVFS 2003:6

Förordning om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

1996:6) om sotnings- och kontrollfrister.

SRVFS 2003:7

Föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt.

Föreskrivna med stöd av 37 § förordningen (1995:808) om medinflytande

för totalförsvarspliktiga.

SRVFS

Register

2003

7

2. Meddelanden med allmänna råd som publicerats i serien

Meddelande från Räddningsverket

2

1988:2

Allmänna råd och kommentarer om alarmering av högre befäl vid

kommunal räddningstjänst.

1989:1

Allmänna råd och kommentarer om samordnad lägesangivning.

1991:2

Allmänna råd och kommentarer om avspärrning och trafikdirigering vid

räddningstjänst.

1993:1

Allmänna råd om brandsynefrister.

1993:2

Allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsens planläggning av sin

räddningstjänst.

1993:4

Allmänna råd med kommentarer om länsstyrelsens planläggning och

genomförande av saneringsåtgärder efter utsläpp av radioaktiva ämnen.

1994:2

Allmänna råd med kommentarer om 43 § räddningstjänstlagen (1986:1102)

och 66 b -d §§ räddningstjänstförordningen (1986:1107) m.m.

1995:1

Allmänna råd till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1995:1) om

besiktning av samlingstält.

1995:2

Allmänna råd och kommentarer om ersättning för kommunal

räddningstjänst samt sanering med anledning av utflöde av olja eller andra

skadliga ämnen.

2 Meddelanden kan köpas från

Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm, telefon 08-690 91 90.

Från den 1 januari 2002 publiceras Räddningsverkets allmänna råd i författningssamlingen

SRVFS.

SRVFS

Register

2003

8

1995:3

Allmänna råd och kommentarer om kommunal räddningstjänstplan.

1996:2

Allmänna råd och kommentarer om verkskydd.

1996:3

Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt

17 § räddningstjänstlagen (1986:1102).

1999:1

Allmänna råd om beräkning av ersättning enligt 6 kap. 22 § lagen om civilt

försvar och 6 kap. 25 § förordningen om civilt försvar (typkostnader).

2001:1

Allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder.

(Allmänna råd till 41 § räddningstjänstlagen )

2001:2

Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

(Allmänna råd till 41 § räddningstjänstlagen )

SRVFS

Register

2003

9

3. Meddelanden från Statens brandinspektion och Meddelanden

från Statens brandnämnd

1971:9

Brandsyn på vårdanläggningar, elevhem, hotell m.m.

1980:6

Brandsyn på detaljhandelsanläggningar m.m.

1982:3

Automatiskt brandlarm (se även 1971:9).

1983:2

Råd för lagring av handelsgödsel och kalk från räddningstjänstsynpunkt.

1983:5

Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar.

1983:6

Brandförsvarsåtgärder vid torvbrytning.

1984:5

Brandskydd vid campingplatser och dylikt.

1985:3

Utomhusläktare vid idrottsanläggningar.

SRVFS

Register

2003

10

4. Föreskrifter och allmänna råd utfärdade av

Sprängämnesinspektionen före den 1 oktober 2001

3

SIND-FS 1983:7

Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning av explosiva varor.

Föreskrivna med stöd av 20 § förordningen (1949:341) om explosiva varor.

SÄI 1983:1

Allmänna råd om dragskåpsutrustning vid arbeten med perklorsyra

(överklorsyra).

SÄI 1986:1

Allmänna råd i anslutning till föreskrift om godkännande av explosiva

varor. Testbatteri/Ex.

SÄIFS 1986:2

Sprängämnesinspektionens kungörelse med föreskrifter om godkännande av

explosiva varor.

Föreskrivna med stöd av 4 § 4 mom. förordningen (1949:341) om explosiva

varor.

SÄIFS 1988:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om klassning vid hantering av

explosiv vara.

Föreskrivna med stöd av 59 § förordningen (1949:341) om explosiva varor.

SÄIFS 1989:3

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om klassificering

av brandfarliga vätskor m.m.

Föreskrivna med stöd av 3 och 6 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1989:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

brandfarlig biograffilm.

Föreskrivna med stöd av 3, 5 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1989:5

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa.

3 Sprängämnesinspektionen upphörde som myndighet den 1 oktober 2001 och

verksamheten fördes över till Räddningsverket. Föreskrifter och allmänna råd i serien

SÄIFS kan beställas direkt från Statens räddningsverk, telefon 054-13 50 00.

SRVFS

Register

2003

11

Föreskrivna med stöd av 3, 5 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1989:8

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering och import av

explosiva varor.

Föreskrivna med stöd av 3, 5, 8 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1989:16

Sprängämnesinspektionens föreskrifter med allmänna bestämmelser om

godkännande av explosiva varor samt bestämmelser om godkännande av

elsprängkapslar.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 1990:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel.

Föreskrivna med stöd av 3 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

Författningen ändrad genom SÄIFS 1995:4

SÄIFS 1992:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om godkännande

av fyrverkeripjäser och pyrotekniska sceneffekter.

Föreskrivna med stöd av 3 och 10 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1993:4

Sprängämnesinspektionens förteckning över godkända explosiva varor m.m.

Föreskrivna med stöd av 10 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SRVFS

Register

2003

12

SÄIFS 1994:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om varuinformationsblad för

brandfarliga och explosiva varor.

Sprängämnesinspektionens och Kemikalieinspektionens allmänna råd till

föreskrifterna (SÄIFS 1994:4 och KIFS 1994:13) om varuinformationsblad.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31991L0155 och 31993L0112.

SÄIFS 1994:5

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn och om

olycksrapportering i anslutning till lagen (1988:868) om brandfarliga och

explosiva varor.

Föreskrivna med stöd av 3, 38 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1994:9

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förhands-

anmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31967L0548, 31992L0032, 31993L0105 och

31993L0067.

SÄIFS 1995:3

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till

hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Föreskrivna med stöd av 3, 21, 29 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

Författningen ändrad och omtryckt genom SÄIFS 1997:3

SÄIFS 1995:5

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om märkning av

förpackningar m.m. med brandfarliga varor.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31992L0032, 31988L0379, 31975L0324 och

31994L0001.

Författningen ändrad genom SÄIFS 1996:7

SÄIFS 1995:6

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitrat.

Föreskrivna med stöd av 5 § första stycket 3 och 41 § förordningen

( 1988:1145 ) om brandfarliga och explosiva varor.

SRVFS

Register

2003

13

SÄIFS 1996:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 1996:3

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förbudsanslag

och varningsanslag samt om märkning av rörledningar vid hantering av

brandfarliga varor.

Föreskrivna med stöd av 41 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31992L0058.

SÄIFS 1996:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

organiska peroxider.

Föreskrivna med stöd av 3 §, 5 § första stycket 3 samt 21 och 41 §§

förordningen ( 1988:1145 ) om brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1996:5

Förteckning över brandreaktiva varor.

Föreskrivna med stöd av 7 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och

explosiva varor.

SÄIFS 1996:6

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om klassning av

riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Föreskrivna med stöd av 13 och 14 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1996:8

Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter och allmänna råd till

föreskrifterna.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 1997:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kontroll och

om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31993L0015.

SRVFS

Register

2003

14

SÄIFS 1997:5

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om import och om

överföring av explosiva varor.

Föreskrivna med stöd av 37 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor, Celex 31993L0015.

Författningen ändrad genom SÄIFS 1999:3

SÄIFS 1997:8

Allmänna råd om hur föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och

vätskor bör tillämpas vid bensinstationer.

SÄIFS 1997:9

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner

och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 1998:3

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om klassificering

av brandfarliga gaser och vätskor.

Föreskrivna med stöd av 6 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och

explosiva varor, Celex 31992L0032 och 31992L0069.

SÄIFS 1998:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillverkning av

explosiva varor.

Föreskrivna med stöd av 3, 37 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1998:5

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tankstationer

för metangasdrivna fordon.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 1998:6

Sprängämnesinspektionens vägledande förteckning över brandfarliga gaser

och vätskor.

Föreskrivna med stöd av 7 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och

explosiva varor.

SRVFS

Register

2003

15

SÄIFS 1998:7

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas

i lös behållare m.m.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

Författningen ändrad genom SÄIFS 2000:3

SÄIFS 1999:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

väteperoxid.

Föreskrivna med stöd av 3 och 41 §§ förordningen (1988:1145) om

brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1999:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om avgifter för

inspektionens verksamhet.

Föreskrivna med stöd av 40 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 2000:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av

brandfarliga vätskor.

Föreskrivna med stöd av 40 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31999L045.

Författningen ändrad genom SÄIFS 2000:5

SÄIFS 2000:4

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om cisterner,

gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor.

SÄIFS 2000:6

Sprängämnesinspektionen föreskrifter och allmänna råd om gasapparater.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor, Celex 31990L0196.

SRVFS

Register

2003

16

SÄIFS 2000:7

Sprängämnesinspektionen föreskrifter och allmänna råd om kompetens och

utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och

rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor samt 7 § förordningen ( 1993:1065 ) om teknisk kontroll,

Celex 31998L0048.

SÄIFS 2001:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om brandfarliga

gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.

Föreskrivna med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor samt 7 § förordningen ( 1993:1065 ) om teknisk kontroll,

Celex 31998L0048.