Upphävd författning

Lag (1923:116) om hundskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1923-05-17
Ändring införd
SFS 1923:116 i lydelse enligt SFS 1994:1726
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  1 mom. För varje hund skall hundskatt årligen erläggas till kommunen. Skatteplikt föreligger dock inte för en hund

 1. som inte uppnått en ålder av tre månader,
 2. som av samerna används för renskötseln,
 3. som tillhör staten och används inom Försvarsmakten, räddningstjänsten, polisväsendet eller tullverket eller som tillhör en enskild person så länge hunden, efter godkänd tjänstedressyr, på grund av särskild förbindelse skall hållas till Försvarsmaktens, räddningstjänstens, polisväsendets eller tullverkets förfogande,
 4. som enligt 19 § djurskyddslagen (1988:534) används för vetenskapligt eller därmed jämförligt ändamål,
 5. som är en utbildad ledarhund, avsedd att betjäna den som är synskadad,
 6. som tillhör tjänsteman vid främmande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat. Lag (1994:1725).

[S2]2 mom. Medel, som till kommunen inflyta i hundskatt, må för kommunens behov användas på sätt, som av kommunen bestämmes.

 • RÅ 1994:12:Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i kommunen till noll kr. Beslutet har inte ansetts strida mot lagen (1923:116) om hundskatt.

2 §  1 mom. Skatt för hund, för vilken ej enligt 1 § 1 mom. skattefrihet åtnjutes, skall erläggas till den kommun, där hunden stadigvarande innehaves.

[S2]2 mom. Har skatt för en hund erlagts enligt denna lag till en kommun skall ytterligare skatt för samma hund för det året inte erläggas. Lag (1980:516).

[S3]3 mom. Skatteplikten för viss hund förfaller, om hunden dör innan anmälan enligt 5 § senast skall göras.

[S4]Inträder skatteplikt för viss hund efter utgången av september månad, skall skatt för det året inte erläggas. Lag (1980:516).

3 §  Skattskyldig för viss hund är den person, av vilken hunden stadigvarande innehaves, när skatteplikt inom kommunen för året inträder.

4 §  Varje kommun skall bestämma hundskattens storlek i kommunen. Kommunen får därvid bestämma skatten till olika belopp i olika delar av kommunen. Det skattebelopp som bestäms skall gälla för alla hundar i kommunen eller kommundelen. Lag (1980:516).

 • RÅ 1994:12:Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i kommunen till noll kr. Beslutet har inte ansetts strida mot lagen (1923:116) om hundskatt.

5 §  Under januari månad varje år skall skattskyldig till vederbörande kommunala uppbördsmyndighet skriftligen anmäla de hundar, för vilka skatteplikt vid ingången av året förelegat, med angivande tillika av hundarnas ras, ålder, kön och färg ävensom deras militära registerbeteckning, därest sådan är åsatt.

[S2]Inträder skatteplikt under löpande år, skall den skattskyldige inom trettio dagar därefter sådant på enahanda sätt anmäla.

[S3]Inom den i första stycket angivna tiden skall även den som vid ingången av året innehar sådan skattefri hund, som avses i 1 § under e) eller f), göra anmälan därom. Förvärvas hunden under löpande år, skall innehavaren inom trettio dagar därefter göra anmälan om innehavet. Lag (1954:89).

6 §  Vid anmälan, varom i 5 § första och andra styckena förmäles, skall fogas belöpande skatt, så framt icke annan ordning för skattens erläggande blivit av kommunen bestämd.

[S2]Förfaller skatteplikt, på sätt i 2 § 3 mom.första stycket sägs, efter det skatt för hunden erlagts, skall skatten på anfordran återbetalas. Lag (1954:89).

7 §  1 mom. Över de hundar, som jämlikt 5 § anmälts, skall föras särskilt för kalenderår löpande register (hundskatteregister) med uppgift tillika å hundens innehavare. Beträffande hundar, som avses i 1 § 1 mom. under e) och f), skall anteckning göras om skattefriheten.

[S2]Vederbörande polismyndighet äger, närhelst den sådant påkallar, taga del av hundskatteregistret. Lag (1954:89).

[S3]2 mom. Å erlagd hundskatt skall lämnas kvitto ävensom särskilt skattemärke, dock att kvitto icke erfordras då skatt erlägges genom insättning å uppbördsmyndighetens postgirokonto. Skattemärke skall vara tillverkat av plåt och lagom stort att fästas vid vanligt hundhalsband. Märket skall vara försett med kommunens namn, vederbörande årtal samt hundens nummer i hundskatteregistret.

[S4]Skattemärke skall även tillställas innehavare av hund, för vilken anmälan skett jämlikt 5 § tredje stycket. Lag (1954:89).

8 §  Skattemärke, som i 7 § 2 mom. omförmäles, skall å halsband eller på annat lämpligt sätt vara anbragt å hunden; dock må undantag härifrån äga rum, när hunden står bunden eller hålles instängd, så ock då hunden nyttjas vid jakt, där fara föreligger för att hunden i gryt eller annorstädes kan hava men av den anordning, varå skattemärket är fästat.

8 a §  Medger skattskyldig att han för visst år har underlåtit att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 5 § får kommunen påföra dubbel hundskatt. Lag (1980:516).

9 §  Till böter döms den som

 1. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 5 §,
 2. genom oriktig uppgift söker undandra sig skattskyldighet, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken, eller
 3. bryter mot 8 §.

[S2]Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av kommun. Lag (1984:411).

[S3]10 § upphävd genom lag (1969:718).

11 §  Hundskatt, som efter vederbörlig anmälan enligt 5 § eller domstols lagakraftägande utslag är förfallen till betalning, må utmätas lika med skatt varom i uppbördslagen sägs. Lag (1988:85).

[S2]12 § upphävd genom lag (1980:516).

Ändringar

Lag (1923:116) om hundskatt

Ändring, SFS 1942:402

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom

Ändring, SFS 1943:150

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1945:804

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1945:902

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1954:89

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom, 4-7, 9 §§

Ändring, SFS 1968:570

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom

Ändring, SFS 1969:718

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 4, 9 §§

Lag (1980:516) om ändring i förordningen (1923:116) angående skatt för hundar

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:151
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. författningsrubr., 2 § 2, 3 mom, 4, 9 §§; ny 8 a §; omtryck

Lag (1984:411) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Lag (1985:254) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:146
  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1988:85) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Lag (1994:1726) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Förarbeten
Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
Omfattning
ändr. 1 § 1 mom
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (1995:1209) om upphävande av lagen (1923:116) om hundskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:11, Prop. 1995/96:18, Bet. 1995/96:SkU3
  Omfattning
  upph.