Inaktuell version

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
SFS 1936 i lydelse enligt SFS 2009:1306
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Dom som i Schweiz meddelats i tvistemål, så ock dom som i fråga om annat än straff eller förverkande av gods där givits i brottmål, vare under de i denna lag stadgade villkor gällande jämväl här i riket.

2 §  Med dom förstås i denna lag allmän domstols beslut som innebär avgörande av huvudsaken, så ock beslut angående ersättning för rättegångskostnad som meddelats i följd av beslutet i huvudsaken. Under allmänna domstolar inbegripas schweiziska handelsdomstolar och yrkesskiljedomstolar.

[S2]Lika med dom gälle förlikning som stadfästs av domstol.

3 §  Beslut som givits i mål angående boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad vare ansett såsom dom i tvistemål, ändå att beslutet meddelats på ansökan. Beslut i förmynderskapsärende vare däremot ej i något fall ansett såsom dom.

4 §  Dom som givits av schweizisk domstol vare ej här i riket gällande,

 1. där domstol i Schweiz, enligt vad i denna lag sägs, ej ägt behörig het att meddela domen;
 2. där erkännande av domen skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket;
 3. där domen angår ämne av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur och är grundad på lag, vars bestämmelser i ämnet äro stridande mot den lag som skolat vinna tillämpning enligt här gällande internationellt privaträttsliga regler;
 4. där domen ej vunnit laga kraft enligt lagen å den ort där den meddelats; eller
 5. där domen är tredskodom och utebliven part ej personligen eller genom befullmäktigat ombud i tid undfått del av stämningen.

5 §  Dom varom förut är sagt skall anses vara av rätt domstol meddelad,

 1. där svaranden vid tiden för målets anhängiggörande hade sitt verkliga hemvist i Schweiz eller, då fråga är om bolag, förening, annan samfällighet eller stiftelse, sitt säte i denna stat; och skall härvid med verkligt hemvist förstås den ort där svaranden är boende med avsikt att stadigt kvarstanna;
 2. där svaranden uttryckligen förbundit sig att svara vid den domstol av vilken domen meddelats;
 3. där svaranden utan förbehåll ingått i huvudsakligt svaromål;
 4. där fråga är om genkäromål som äger gemenskap med huvudkäromålet;
 5. där svaranden i Schweiz innehar kommersiellt eller industriellt företag eller filial och tvisten hänförde sig till denna rörelse;
 6. där svaranden i Schweiz haft ombud som han enligt där gällande lag var pliktig att hålla och tvisten hänförde sig till verksamhet som han där utövade;
 7. där domen avser förpliktelse på grund av lagstridig gärning som svaranden begått i Schweiz och svaranden under vistelse därstädes personligen fått del av stämningen; och skall härvid med sådan för pliktelse likställas förpliktelse som har sin grund i olyckshändelse i följd av trafik med fortskaffningsmedel av vad slag som helst; eller
 8. där enligt internationell överenskommelse, i vilken såväl Sverige som Schweiz är fördragsslutande part och som ej innehåller bestäm melser om erkännande och verkställighet, behörighet tillkom schweizisk domstol.

[S2]Vad förut i denna paragraf är sagt skall icke äga tillämpning å dom som avser fråga av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur. I fråga om sådan dom vare domstolen ansedd såsom behörig, där behörighet skulle hava under motsvarande omständigheter tillkommit svensk domstol.

6 §  Vid prövning av fråga huruvida i denna lag stadgade villkor för domens erkännande föreligga är svensk myndighet icke bunden av det avgörande som härutinnan träffats genom domen. Den äger däremot icke i övrigt ingå i ny prövning av den sak som genom domen avgjorts.

7 §  Anhängiggöres hos domstol talan i sak, vilken veterligen redan är anhängig vid schweizisk domstol som enligt denna lag är behörig, skall den svenska domstolen visa målet ifrån sig. Lag (1981:777).

8 §  Dom eller förlikning som enligt 1-5 §§ äger giltighet här i riket skall, på ansökan av part, här verkställas.

9 §  Ansökan om verkställighet göres hos Svea hovrätt.

[S2]Vid sådan ansökan skall fogas

 1. domen i huvudskrift eller av vederbörande myndighet styrkt avskrift;
 2. bevis att domen vunnit laga kraft;
 3. domstols protokoll eller annan handling, utvisande att de i 5 § första stycket stadgade villkor äro uppfyllda; samt
 4. där fråga är om tredskodom, handlingar i huvudskrift eller styrkt avskrift av vilka framgår, att utebliven part personligen eller genom befullmäktigat ombud i tid fått del av stämningen eller, då sådant fall är för handen som i 5 § första stycket 7. avses, stämningen tillställts honom på sätt där sägs.

[S3]Sökes verkställighet av förlikning, skall vid ansökningen fogas av behörig myndighet styrkt avskrift av protokoll ävensom bevis att förlikningen stadfästs av domstol samt kan verkställas i Schweiz.

[S4]Nu nämnda handlingar skola vara försedda med bevis angående utfärda rens behörighet, meddelade av schweiziska förbundskansliet, samt skola åtföljas av översättning till svenska språket, vilkens riktighet skall vara styrkt av svensk i Schweiz anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av schweizisk här i riket anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller ock av svensk notarius publicus.

10 §  Ansökan om verkställighet må ej bifallas utan att motparten haft tillfälle att därå svara.

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av domar eller förlikningar.

11 §  Varder ansökningen bifallen, gånge domen eller förlikningen i verket likasom domstols laga kraft ägande dom, där ej, efter klagan över hovrättens beslut, Konungen annorledes förordnar. Vad domen eller förlikningen må innehålla om tvångsmedel skall ej vinna tillämpning.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

12 §  Denna lag gäller inte fråga om en dom eller förlikning som skall erkännas och verkställas enligt lagen (1992:794) om Luganokonventionen. Den gäller inte heller i fråga om en dom eller förlikning som avser

 1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; eller
 2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosättande, dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av familjerättslig eller arvsrättslig natur. Lag (2002:464).

13 § Har upphävts genom lag (1976:1119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer; den äger ej tillämpning å dom som meddelats eller förlikning som stadfästs före nämnda dag. I vad eljest är stadgat om giltighet eller verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut göres ej ändring genom denna lag.

Ändring, SFS 1936:182

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1965:724

  Omfattning
  ny 13 §

Ändring, SFS 1966:13

  Omfattning
  ikrafttr. av 1965:724

Lag (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förordning (1977:128) om ikraftträdande av lagen (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:1119

Lag (1981:777) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Lag (1992:796) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Ändring, SFS 1992:973

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:796

Lag (2002:464) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2001/02:278, Prop. 2001/02:146, Bet. 2001/02:LU25
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
ikrafttr. av 2009:1306
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1994) om ikraftträdande av lagen (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1306

Lag (2014:914) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-10