Upphävd författning

Statens pensionslöneförordning (1959:286);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Ändring införd
SFS 1959:286
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas i den omfattning som anges i statliga pensionsbestämmelser. Härmed avses sådana personalpensionsbestämmelser för statsanställda m.fl. som tillkommit under medverkan avregeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1975:29).

2 §  För arbetstagare, som är underkastad statliga pensionsbestämmelser, tillämpas för varje kalendermånad den pensionslön, som gäller för sådan i bestämmelserna avsedd anställning som han under hela månaden eller del därav innehaft eller uppehållit med vikariatslöneförordnande. Har arbetstagaren under viss kalendermånad innehaft eller med vikariatslöneförordnande uppehållit mer än en sådan anställning, beaktas den högsta av pensionslönerna när ej annat följer av tillämpliga pensionsbestämmelser.

[S2]Har arbetstagaren under tid, då denna förordning gällt, innehaft eller med vikariatslöneförordnande uppehållit anställning, som avses i statliga pensionsbestämmelser, utan att därunder hava varit underkastad dessa, anses pensionslön enligt förordningen hava gällt för honom även under sådan tid.

[S3]Med vikariatslöneförordnande likställes jämförligt förordnande inom icke-statlig verksamhet, i den mån regeringen förordnar om det. Förordning (1981:118).

3 §  1 mom. Pensionslön beräknas enligt följande sammanställning.

TjänstPensionslön
Tjänst på löneplan N, L eller SKLönen för den lönegrad där tjänsten är placerad
Tjänst i lönegrad D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 7 respektive D 8Lönen för lönegrad N 16, N 17, N 19, N 20, N 21, N 22, N 23 respektive N 24

[S2]Med lön avses i sammanställningen den högsta månadslönen inom lönegraden.

[S3]I pensionslönen inräknas icke mer än hälften av belopp, varmed månadslönen överstiger 167 procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid årets ingång, och icke till någon del belopp, varmed månadslönen överstiger 250 procent av detta basbelopp. Förordning (1985:887).

[S4]2 mom. För beräkning av pensionslön placeras R-tjänst i lönegrad på löneplan N enligt särskilda bestämmelser.

[S5]Som pensionslön för tjänst som avses i första stycket gäller den högsta månadslönen i den lönegrad där tjänsten är placerad.

[S6]För arvodestjänst som svarar mot R-tjänst gäller samma pensionslön som för sistnämnda tjänst.

[S7]Pensionslön för tjänst som avses i detta moment beräknas enligt särskilda grunder, när regeringen föreskriver det. Förordning (1985:887).

[S8]3 mom. För arbetstagare hos staten med avlöning enligt kollektivavtal för arbetare skall som pensionslöner tillämpas de månadslöner som enligt följande sammanställning gäller för de pensionslöneklasser till vilka arbetstagaren hör enligt grunder som fastställs av statens arbetsgivarverk eller, om regeringen föreskriver det, av annan myndighet i samråd med arbetsgivarverket.

[S9]Pensionslöneklass Månadslönen i lönegrad och tjänstetidsklass på löneplan N A 1: 0 B 3: 0 C 3: 0 D 3: 1 E 3: 2 F 3: 6 G 4: 6

[S10]I andra fall än som avses i 2 mom. gäller första och andra styckena även den som innehar tjänst inom yrkesgrupp och område, där anställningsvillkoren vid utgången av år 1971 reglerades genom kollektivavtal för arbetare, om han inte i sin tjänst uppbär lön eller arvode som har bestämts att motsvara månadslön eller kvotdel av månadslön på löneplan N.

[S11]Pensionslön för arbetstagare som avses i detta moment beräknas enligt särskilda grunder, när regeringen föreskriver det. Förordning (1985:887).

[S12]4 mom. För tjänst på reservstat med beteckningen Rs gäller samma pensionslön som för motsvarande tjänst på aktiv stat. Förordning (1975:1049).

[S13]5 mom. För icke-statlig anställning med kommunala eller motsvarande lönebestämmelser gäller som pensionslön, där ej annat följer av andra eller tredje stycket, månadslönen i högsta löneklassen inom den lönegrad, i vilken anställningen är placerad, eller den högre löneklass, i vilken arbetstagaren är placerad på grund av bestämmelser om tilläggslöneklasser.

[S14]Är den som innehar anställning som avses i första stycket placerad i lägre löneklass än lönegradens begynnelselöneklass, gäller som pensionslön månadslönen i den löneklass som med två enheter överstiger den, i vilken arbetstagaren är placerad.

[S15]Utgår lönen enligt kommunal lönegrad utan rätt till uppflyttning i löneklass gäller som pensionslön månadslönen i den löneklass enligt vilken lönen utgår.

[S16]För annan icke-statlig anställning beträffande vilken lönebestämmelserna i huvudsak svarar mot avlöningsbestämmelserna för lönegradsplacerade statliga arbetstagare tillämpas bestämmelserna i 1 mom. Förordning (1984:218).

[S17]6 mom. För anställning som inte avses i 1--5 mom. skall som pensionslön gälla

[S18]för anställning med avlöning som månadslönen svarar mot lön enligt statlig löneplan

för annan anställningden högsta månadslönen för lönegrad på löneplan N eller som närmast svarar mot lönen för månad i anställningen eller, om två månadslöner ligger lika nära, den högre av dem.
Vid tillämpning av första stycket gäller följande.
 1. Skall lönen höjas efter viss tids innehav av anställning, beaktas den högsta lön till vilken sådan höjning skall ske. För anställning med avlöning som inte motsvarar lön enligt lönegrad på statlig löneplan får dock inte beaktas högre lön än den som skall tillämpas efter längst nio års innehav av anställningen.
 2. Är lönen bestämd att, inräknat pensionsförmån eller annan förmån, motsvara månadslön enligt statlig löneplan behandlas förmånernas sammanlagda belopp som lön.
 3. Utgår del av lönen som ersättning för tjänstgöringstillfälle och gäller för den personalgrupp som arbetstagaren tillhör enhetliga grunder i fråga om beräkning av sådan ersättning, beaktas ersättningen med det belopp som i genomsnitt gäller för personalgruppen. Statens löne- och pensionsverk får besluta att lönedel som utgår för tjänstgöringstillfälle skall beaktas individuellt.
 4. För anställning som sångsolist, korist eller dansare beaktas jämte månadslönen en tolftedel av summan av de spel- eller tjänstgöringspengar som utgått under kalenderåret. Statens löne- och pensionsverk får beakta ett högre årsbelopp av utbetalade spel- eller tjänstgöringspengar än det verkliga, om arbetstagaren har varit frånvarande från föreställningar och på grund därav gått miste om sådan ersättning. Förordning (1985:887).

[S19]7 mom. Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. första stycket och 5 mom. skall för vissa anställningar med hänsyn till avlöningsförhållandena eller andra särskilda omständigheter gälla de bestämmelser om pensionslön, som innefattas i bilaga till denna förordning.

[S20]Vid tillämpningen av 5 och 6 mom. får lönebelopp som fastställs utan medverkan av regeringen eller statens arbetsgivarverk beaktas högst med det belopp som svarar mot den pensionslön som gäller för lönegrad N 25, om regeringen inte medger annat. Statens löne- och pensionsverk får med nämnda begränsning bestämma att pensionslönen i viss anställning skall svara mot pensionslönen för jämförbar anställning som avses i 1--3 mom. eller 5 mom. Förordning (1985:887).

4 §  Utan hinder av bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall pensionslönen i de under a-d angivna fallen bestämmas med hänsyn till sådan anställning som där avses.

 1. Där tjänsteman i avlöningshänseende behandlas som om han kvarstod i tidigare innehavd tjänst, skall han jämväl i fråga om pensionslön behandlas som innehavare av denna tjänst.

[S2]Åtnjuter tjänsteman i annat fall på grund av tidigare tjänstinnehav högre löneplanslön än som omfattas av den lönegrad som är tillämplig, skall han i fråga om pensionslön behandlas som innehavare av sådan tjänst för vilken pensionslönen bestäms med hänsyn till nämnda löneplanslön.

 1. Har tjänsteman minst 12 år i följd innehaft en eller flera ordinarie tjänster som tillsatts med förordnande för bestämd tid eller en eller flera tjänster som tillsatts med förordnande tills vidare och som enligt tillämpliga pensionsbestämmelser varit att jämställa med tjänst av förstnämnda slag, skall tjänstemannens pensionslön om han övergår till annan anställning icke vara lägre än den pensionslön som skulle varit tillämplig om han kvarstått i tjänst i den lönegrad som gällde närmast före övergången. Vid avgång med ålderspension gäller detta under villkor att avgången sker tidigast vid nedre gränsen av den pensioneringsperiod eller vid inträdet av den pensionsålder, som tillämpas för den tjänst han innehade närmast före övergången, om regeringen ej medgiver annat.

[S3]Vad som sägs om tjänst som tillsatts med förordnande för bestämd tid gäller icke, om förordnande på tjänsten ej får förnyas eller får förnyas endast för begränsad tid eller om förordnande i annat fall avser tjänst som lärare i lönegrad med beteckningen Lp.

 1. För arbetstagare, som avgått med sjukpension enligt statliga pensionsbestämmelser och för vilken nämnda pension dragits in i samband med att han på grund av ny anställning åter blivit underkastad sådana bestämmelser, skall pensionslönen för därefter infallande månader inte understiga det belopp, som kan beräknas ha gällt för arbetstagaren, om han kvarstått i den anställning han innehade vid tiden för pensioneringen.
 2. Uppbär arbetstagare livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande äldre lag på grund av yrkesskada i anställning med statlig pensionsrätt eller livränta av statsmedel enligt militärersättningsförordningen (1950:261) eller enligt annan författning eller beslut som regeringen meddelat och vidkännes han på grund av livräntan inte löneavdrag eller löneavdrag med belopp som är lägre än denna med hänsyn till att han gått miste om viss befordran till följd av den skada som föranlett livräntan, behandlas han i fråga om pensionslön som om avsedd befordran skett. Detsamma gäller om riksförsäkringsverket enligt 25 § fjärde stycket lagen om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande stadgande i annan författning beslutat att livränta eller del därav skall utgå på grund av utebliven befordran. Förordning (1981:118).

5 §  För arbetstagare som i samband med delpension övergår till annan tjänst skall i denna inte gälla pensionslön enligt lägre lönegrad (motsvarande) än den enligt vilken pensionslön beräknades för honom omedelbart före övergången. Förordning (1981:728).

Bilaga

Särskilda bestämmelser om pensionslön
 1. Som pensionslön för anställning som tas upp i följande förteckning gäller pensionslönen för den lönegrad som i förteckningen anges för anställningen eller lönegrad vars nummer överstiger numret på lönegraden för anställningen med det antal enheter som framgår av förteckningen.
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner
Tandläkare vid universitetet i Göteborg eller Umeå eller vid karolinska institutet:
lärare tillika övertandläkare och föreståndare för mottagningsavdelningN 24
lärare tillika biträdande övertandläkareN 19
assistenttandläkareN 16
Skolkantor:med kantorstillägg för högst sju veckotimmar i annat fallEn enhet Två enheter
Rektor:med kommunalt uppdrag som skolchefTvå enheter
Statens järnvägar
LokförareEn enhet
Förordning (1986:31).
 1. För arbetstagare vid försvarsmakten som på grund av flygtjänstgöring vid flygvapnet varit berättigad till flygtillägg, gäller den pensionslön som svarar mot 110 procent av eljest tillämplig lön, om arbetstagaren antingen före den månad pensionslönebestämningen avser har fullgjort flygtjänstgöringen under minst 10 år eller på grund av skada till följd av olycksfall vid flygning under flygtjänstgöringen eller på grund av sjukdom, till vilken flygtjänstgöringen kan anses ha väsentligen bidragit, har blivit oförmögen till eller avstängts från sådan flygtjänstgöring eller ock avlidit. Förordning (1981:118).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1960:222

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1962:229

  Omfattning
  ändr. 3 § 2 mom, 4 §

Ändring, SFS 1962:230

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1963:184

  Omfattning
  ändr. 3 § 2, 5-7 mom, 4 §

Ändring, SFS 1963:369

  Omfattning
  ändr. 3 § 3, 8 mom

Ändring, SFS 1963:370

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1964:246

  Omfattning
  ändr. 3 § 6 mom

Ändring, SFS 1964:247

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1965:241

  Omfattning
  ändr. 3 § 3 mom

Ändring, SFS 1965:925

  Omfattning
  ändr. 3 § 1-3, 6-8 mom, 4 §, bil.

Ändring, SFS 1966:466

  Omfattning
  ändr. 3 § 1-3, 6, 7 mom

Ändring, SFS 1966:467

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1967:20

  Omfattning
  upph. 3 § 1, 8 mom; ändr. 3 § 2, 6 mom, 4 §, bil.

Ändring, SFS 1967:483

  Omfattning
  ändr. 3 § 2, 4 mom, 4 §

Ändring, SFS 1968:247

  Omfattning
  ändr. 3 § 7 mom

Ändring, SFS 1968:248

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1969:146

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1969:456

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1971:520

  Omfattning
  ändr. 3 § 2, 3 mom

Ändring, SFS 1971:938

  Omfattning
  ändr. 3 § 2 mom

Ändring, SFS 1972:2

  Omfattning
  ändr. 3 § 3 mom

Ändring, SFS 1973:632

  Förarbeten
  Prop. 1973:99
  Omfattning
  nuvarande 3 § 2 mom betecknas 3 § 1 mom; ändr. 3 § 3, 5-7 mom; ny 3 § 2 mom

Ändring, SFS 1974:537

  Omfattning
  ändr. 3 § 1, 3, 5-7 mom, 4 §, bil.

Ändring, SFS 1974:632

  Omfattning
  ändr. 3 § 1 mom

Ändring, SFS 1975:29

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§, 3 § 1-3, 7 mom, 4 §, bil.

Ändring, SFS 1975:829

  Omfattning
  ändr. 3 § 1, 5 mom, 4 §, bil.

Ändring, SFS 1975:1049

  Omfattning
  ändr. 3 § 1, 4 mom, bil.

Förordning (1977:1006) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Omfattning
  ändr. 3 § 1, 3, 7 mom

Förordning (1978:615) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Omfattning
  ändr. 3 § 6 mom

Förordning (1981:118) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Omfattning
  ändr. 2 §, 3 § 1-3, 5-7 mom, 4 §, 1, 2 p i bil.

Förordning (1981:728) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Omfattning
  ny 5 §

Förordning (1981:1139) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Omfattning
  ändr. 3 § 6 mom

Förordning (1984:218) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna i 3 § 6 mom. tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1980, även om anställningen upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken de nya bestämmelserna tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:74
  Omfattning
  ändr. 3 § 5-7 mom
  Ikraftträder
  1984-05-29

Förordning (1985:887) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 december 1985.
  Omfattning
  ändr. 3 § 1-3, 6, 7 mom
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:31) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 december 1985.
  Omfattning
  ändr. p 1 i bil.
  Ikraftträder
  1986-02-25

Ändring, SFS 1987:1060

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  Genom förordningen upphävs
  1. statens pensionslöneförordning (1959:286),
  2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,
  4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente,
  5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder m.m.,
  6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal,
  7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.,
  8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,
  10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).
  De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.