Upphävd författning

Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-11-25
Ändring införd
SFS 1960:603 i lydelse enligt SFS 1993:486
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Bidrag utgår årligen i efterskott till den, som under det sistförflutna bidragsåret varit i bilregistret antecknad såsom ägare av i 1 § avsett motorfordon, dock endast för tid, varunder skattefrihet åtnjutits för sådant fordon och detta innehafts av den handikappade.

[S2]Med bidragsår förstås tiden den 1 juli - den 30 juni. Förordning (1973:886).

3 §  Till ägare av bil utgår bidrag för helt år räknat med belopp motsvarande den skatt som under bidragsåret belöpte på 700 liter bensin.

[S2]Till ägare av motorcykel utgår motsvarande bidrag med belopp som beräknas på 250 liter bensin.

[S3]Med bensin avses i första och andra styckena bensin som inte är blyfri. Bidragsbeloppen skall avrundas till närmaste hela tiotal kronor. Lag (1985:1080).

4 §  Omfattar tid som i 2 § sägs mer än sex månader av bidragsåret, utgår bidrag såsom för helt år. Är tiden mer än två men högst sex månader av bidragsåret, utgår bidrag med hälften av vad som skulle hava utgått för helt år. För tid, som ej överstiger två månader, utgår icke bidrag. Om fordon av olika slag innehafts, bestämmes vid tillämpning av 3 § rätten till bidrag av det sist innehavda fordonet.

5 §  Riksskatteverket handlägger ärenden om bidrag. Det åligger länsstyrelse att snarast efter bidragsårets utgång till riksskatteverket lämna uppgifter som behövs för utbetalning av bidrag. Förordning (1973:886).

6 §  Har bidrag utgivits med för högt belopp på grund av att fordonets ägare lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna uppgift i fråga som rör registrering av fordonet, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit.

[S2]Åtgärd för uttagande av oriktigt utgivet bidrag får ej vidtagas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket bidraget utgivits. Förordning (1973:886).

7 § har upphävts genom lag (1978:76).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

Ändring, SFS 1963:86

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1973:886

  Förarbeten
  Prop. 1973:153
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§; nuvarande 6 § betecknas 7 §; ny 6 §; omtryck

Ändring, SFS 1974:317

Lag (1978:76) om ändring i förordningen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:78
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1 §

Lag (1984:259) om ändring i lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:1080) om ändring i lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

Lag (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon skall upphöra att gälla vid utgången av september 1988. Efter utgången av juni 1993 skall därvid uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Lag (1993:486).
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:99
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-10-01

Lag (1993:486) om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon

Förarbeten
Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
Omfattning
ändr. 1988:358
Ikraftträder
1993-07-01