Upphävd författning

Förordning (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:729
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas på biskopar och sådana andra präster i svenska kyrkan som har anställning i territoriella pastorat och stiftssamfälligheter.

[S2]Förordningens bestämmelser om prästtjänster gäller även vikariat på sådana tjänster om annat inte anges. Förordning (1989:85).

2 §  Följande föreskrifter i lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas på anställning som präst, nämligen

[S2]6 kap.,

[S3]7 kap., 1--6, 12 och 13 §§,

[S4]8 kap.,

[S5]9 kap.,

[S6]13 kap.2 och 3 §§,

[S7]14 kap. 1 § i vad den avser läkarundersökning,

[S8]14 kap.9 och 10 §§,

[S9]16 kap. 2 § i vad den avser beslut enligt 7 kap.3--5 §§ eller enligt 13 kap. 2 § andra stycket,

[S10]17 kap. 1 § i vad den avser beslut om anställnings upphörande enligt 7 kap.4 eller 5 §,

[S11]17 kap. 3 § i vad den avser beslut enligt 13 kap. 2 §.

[S12]Föreskrifterna i 3, 6, 7 och 15 a §§, 17 § första--tredje styckena, 19 a §, 22--26 och 28--30 §§, 31 a § andra stycket, 36--38 §§ samt 40--42 §§anställningsförordningen (1965:601) tillämpas också på anställning som präst.

[S13]Av anställningsbevis som avses i 17 § första stycket anställningsförordningen skall framgå vilka föreskrifter i lagen om offentlig anställning som gäller för anställningen.

[S14]I fråga om löneavdrag som avses i 13 § 2 mom. lagen (1936:567) om domkapitel skall 20 § anställningsförordningen tillämpas.

[S15]Kostnad för bevisupptagning som avses i 13 § 2 mom. lagen om domkapitel skall utgå av allmänna medel. Förordning (1988:1027).

3 § har upphävts genom förordning (1980:745).
4 § har upphävts genom förordning (1989:85).
5 § har upphävts genom förordning (1989:85).
6 § har upphävts genom förordning (1989:85).
7 § har upphävts genom förordning (1989:85).
8 § har upphävts genom förordning (1989:85).
9 § har upphävts genom förordning (1989:85).

10 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) om viss bisysslas förenlighet med tjänsten lämnas av domkapitlet i fråga om andra präster än biskopen. Förordning (1989:85).

11 § har upphävts genom förordning (1989:85).

12 §  För biskopar prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7 kap.3--6 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning av regeringen. För andra präster prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7 kap. 5 § lagen av regeringen. Frågor om anställningars upphörande i övrigt prövas av domkapitlet. Domkapitlet prövar också om en anställning som präst för viss tid eller tills vidare längst för viss tid inte skall förnyas. Detta gäller om domkapitlet skall tillsätta tjänsten.

[S2]När domkapitlet fullgör dessa uppgifter, skall domkapitlet även fullgöra de övriga uppgifter som därvid ankommer på arbetsgivaren enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om förhandlingar i rättstvister finns föreskrifter i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

[S3]Senast tre månader innan ett långtidsvikariat på en tjänst som domprost upphör, som tillsatts med förordnande för en viss tid eller tills vidare och längst för en viss tid, skall domkapitlet till regeringen anmäla om vikariatet bör förnyas eller inte. Förordning (1989:85).

13 § har upphävts genom förordning (1989:85).
14 § har upphävts genom förordning (1987:553).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

Förarbeten
Prop. 1965:156

Ändring, SFS 1970:757

  Omfattning
  ändr. 6, 10 §§

Ändring, SFS 1971:417

  Omfattning
  ändr. 6-8 §§

Ändring, SFS 1975:365

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4-6, 8, 10, 12, 13 §§; ny 14 §; omtryck

Ändring, SFS 1975:957

  Omfattning
  ändr. 2, 10, 12 §§

Förordning (1976:1045) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 10, 12 §§; omtryck

Förordning (1977:70) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1977:934) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1980:745) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2 §

Förordning (1982:565) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  ändr. 2, 12 §§

Förordning (1985:946) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:553) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1027) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Omfattning
  ändr. 2, 5-8, 12 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:85) om ändring i förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fullmaktstjänster som kyrkoherde i svenska församlingar i utlandet och prästtjänster i icke-territoriella pastorat.
  Omfattning
  upph. 4-9, 11, 13 §§; ändr. 1, 10, 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.