Ordningsbotskungörelse (1968:199)

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
SFS 1968:199 i lydelse enligt SFS 2019:86
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
 • PMFS 2020:9: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsbot

Behörighet att utfärda föreläggande

1 §  Förelägganden av ordningsbot får inte utfärdas eller rättas av andra polismän än sådana som uppfyller de krav som Polismyndigheten föreskriver i fråga om utbildning eller i annat avseende. Förordning (2014:1114).

 • RPSFS 2008:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen

2 §  Förelägganden får utfärdas av åklagare som av Åklagarmyndigheten tilldelas denna uppgift.

[S2]Förelägganden av tulltjänsteman får utfärdas för brott enligt 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott. Tullverket får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en tulltjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

[S3]Förelägganden av tjänsteman vid Kustbevakningen får utfärdas för brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) samt för brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en kustbevakningstjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

[S4]Bestämmelserna i denna kungörelse om polismän gäller i tillämpliga delar även de åklagare, tulltjänstemän och kustbevakningstjänstemän som får utfärda förelägganden. Förordning (2006:384).

Begränsningar av tillämpningsområdet

3 § Har upphävts genom förordning (1977:38).
4 § Har upphävts genom förordning (1976:914).

5 §  Förelägganden som upptar förverkande får utfärdas för brott enligt 2 kap. 29 § andra stycket, 3 kap. 22 § andra stycket och 4 kap. 10 §ordningslagen (1993:1617), om brottet avser förtäring eller förvaring av alkoholdrycker och det är fråga om förverkande av egendom vars värde, beräknat efter detaljhandelspris, uppgår till mindre än en tiondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken eller egendom som saknar saluvärde. Sådana förelägganden får också utfärdas för brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott, om det är fråga om förverkande av egendom enligt 16 § första stycket 1 samma lag. I övrigt får förelägganden inte utfärdas för brott som är förenade med förverkande av egendom eller annan sådan särskild rättsverkan.

[S2]Om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att ta upp förverkande i ett föreläggande men den som får utfärda föreläggandet trots detta finner att förverkande inte bör ske, får föreläggande inte utfärdas. Förordning (2014:1114).

Utfärdande och godkännande av föreläggande samt åtgärder därefter

6 §  Ett föreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

[S2]Ett föreläggande får även utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall undertecknas av polismannen.

[S3]Den misstänkte skall uppmanas att snarast betala ordningsboten, om han eller hon godkänner föreläggandet. Förordning (2006:498).

7 §  Godkännande i samband med föreläggandets utfärdande lämnas till polismannen. Denne lämnar därefter en kopia av föreläggandet till den misstänkte.

8 §  I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken lämnas godkännande till den myndighet som har utfärdat föreläggandet, om godkännandet sker skriftligen, och till Polismyndigheten om godkännandet sker genom betalning. Förordning (2014:1114).

9 §  Polismyndigheten ska underrättas om vilka förelägganden som har utfärdats, vilka som godkänts i samband med utfärdandet och, i fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken, vilka som godkänts senare. Underrättelsen sänds av den som har utfärdat föreläggandet. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om att underrättelsen ska sändas av någon annan.

[S2]Om Polismyndigheten i fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken inte får någon underrättelse om att föreläggandet har godkänts skriftligen eller något annat besked från den myndighet som har utfärdat föreläggandet, och om Polismyndigheten inte heller får något godkännande genom betalning, får den sända en påminnelse om föreläggandet till den misstänkte. Om det inte heller därefter kommer in något godkännande, ska Polismyndigheten underrätta den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Om godkännande sker genom betalning till Polismyndigheten efter det att en sådan underrättelse har lämnats, ska berörd myndighet underrättas om det.

[S3]Om ett föreläggande återkallas ska Polismyndigheten underrättas om det. Förordning (2014:1114).

 • RPSFS 2008:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen

10 §  Om ett föreläggande godkänns sedan rapport om gärningen lämnats till åklagaren, ska åklagaren underrättas om godkännandet. Är detta utan verkan enligt 48 kap. 19 § rättegångsbalken, ska åklagaren underrätta den misstänkte och den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Om föreläggandet utfärdats vid någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten. Polismyndigheten ska då underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet. Förordning (2014:1114).

11 §  Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i förelägganden som rör omständigheter som avses i 5 kap. 3 § 4 körkortslagen (1998:488). Förordning (2014:1114).

12 §  Det som föreskrivs i lag eller annan författning om skyldighet för underrätt att underrätta myndighet om dom i brottmål ska också tillämpas av Polismyndigheten i fråga om godkänt föreläggande. Om underrätten är skyldig att sända dom, ska Polismyndigheten i stället sända underrättelse om föreläggandets innehåll och om godkännandet. Förordning (2014:1114).

Åtgärder när föreläggande av ordningsbot inte omedelbart godkänns m.m.

13 §  I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken eller om den misstänkte förnekar brott eller om föreläggande av ordningsbot av någon annan anledning inte kan utfärdas, ska polismannen om möjligt delge den misstänkte information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken. Förordning (2011:158).

14 § Har upphävts genom förordning (1979:202).
15 § Har upphävts genom förordning (1979:202).

Övriga bestämmelser

16 §  Får en polisman kännedom om att det finns skäl att pröva om ett godkänt föreläggande bör undanröjas, skall han eller hon underrätta åklagare om det. Förordning (2006:498).

17 §  Om den som har godkänt ett föreläggande av ordningsbot klagar på detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2014:261).

18 §  Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett föreläggande, ska den myndighet som har utfärdat föreläggandet underrättas om det. Om föreläggandet utfärdats vid någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten om beslutet.

[S2]Om ett föreläggande undanröjs, ska rätten underrätta den myndighet som har utfärdat föreläggandet, när beslutet vunnit laga kraft. Om föreläggandet utfärdats av någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten om att föreläggandet har undanröjts. Polismyndigheten ska då underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet. Förordning (2014:1114).

18 a §  När någon bereds tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt föreläggande av ordningsbot, får det ske muntligen eller skriftligen. En skriftlig underrättelse skall delges, om det inte kan anses obehövligt. Förordning (1982:1128).

19 §  Statistiska uppgifter lämnas enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1114).

20 §  Polismyndigheten bestämmer på vilket sätt och under vilken tid utfärdade förelägganden ska förvaras.

[S2]Polismyndigheten meddelar närmare föreskrifter för verkställigheten av de bestämmelser i 48 kap.rättegångsbalken som gäller föreläggande av ordningsbot. I fråga om brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott får sådana föreskrifter även meddelas av Tullverket. I fråga om brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) och brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods får sådana föreskrifter även meddelas av Kustbevakningen. Innan någon av myndigheterna beslutar föreskrifter som berör någon av de andra myndigheternas verksamhetsområden ska de samråda med varandra. Förordning (2019:86).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ordningsbotskungörelse (1968:199)

Ändring, SFS 1970:61

  Omfattning
  ändr. 13 §

Ändring, SFS 1971:429

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1971:730

  Omfattning
  ändr. 9-11, 13, 18 §§

Ändring, SFS 1974:1078

  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§

Förordning (1976:914) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 4, 11 §§; ändr. 5 §

Förordning (1977:38) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 3 §

Förordning (1979:202) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 13-15 §§; ändr. 18 §

Förordning (1981:140) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 9, 20 §§

Förordning (1982:1128) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 18 a §

Förordning (1992:597) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1029) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förelägganden av ordningsbot som har utfärdats före ikraftträdandet.
  3. Har upphävts genom förordning (1997:904).
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 10, 18 §§; ny 11 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1053) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1430) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1064) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1996:733) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 2, 20 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:904) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 3 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1029
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:975) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:472) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1337) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1267) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. I fråga om brott enligt 2 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 2 § denna förordning i sin äldre lydelse.
 3. För varor som skall förklaras förverkade med stöd av 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 5 § denna förordning i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 2, 5, 20 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:390) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2001:536) om ändring ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2004:1274) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:84) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:384) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:498) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
upph. 17 §; ändr. 6, 8, 9, 13, 16 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2011:158) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:12) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2014:261) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ny 17 §
CELEX-nr
32012L0013
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2014:1114) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:86) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2019-04-01