Upphävd författning

Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:940
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag meddelas bestämmelser om fördelningen av vissa kyrkliga kostnader mellan kyrkliga kommuner och kyrkofonden. Lag (1982:379).

3 §  Med pastorat förstås i denna lag territoriellt pastorat samt, i den mån regeringen och riksdagen beslutar det, icke-territoriellt pastorat.

[S2]Vad i lagen sägs om pastorat äger tillämpning även på kyrklig samfällighet, som utan att vara pastorat bildats för vården av sådana angelägenheter som avses i lagen.

[S3]Om indelning i pastorat beslutar regeringen. Lag (1982:379).

4 §  Med bidragsår förstås det år under vilket utjämningsbidrag utgår enligt 15--21 §§.

[S2]Med skatteunderlag förstås antalet skattekronor enligt taxeringsnämnds beslut rörande taxeringen till kommunal inkomstskatt året före bidragsåret, minskat med det antal skattekronor som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S3]Med skattekraft förstås kvoten mellan den kyrkliga kommunens skatteunderlag och antalet i samma kommun kyrkobokförda invånare vid ingången av året före bidragsåret.

[S4]Med medelskattekraft förstås kvoten mellan skatteunderlaget för riket och antalet i riket kyrkobokförda invånare vid ingången av året före bidragsåret.

[S5]Statistiska centralbyrån fastställer medelskattekraften senast den 31 december året före bidragsåret. Lag (1984:509).

Kyrkofonden

5 §  Till kyrkofonden betalas

 1. allmän och särskild kyrkoavgift enligt 12--14 §§,
 2. ersättning av staten för prästerskapets indragna tionde m.m. med 5 050 737 kronor i juli månad varje år samt
 3. statsbidrag som beviljas för ändamålet.

[S2]Kyrkofonden tillförs även avkastning av kyrkofondsfastighet samt ränta och vinst på fondens tillgångar och på andra kapitaltillgångar enligt regeringens bestämmande. Lag (1986:309).

6 §  Ur kyrkofonden bestrides

 1. sådan kostnad för avlöningsförmåner till präst som regeringen och riksdagen bestämmer,
 2. kostnad för pensionsförmån åt präst eller efterlevande till präst enligt bestämmelser som regeringen meddelar eller enligt avtal samt för försäkringsförmån som utgår för präst eller annan kyrkomusiker än skolkantor enligt statlig grupplivförsäkring,
 3. förvaltningskostnad enligt regeringens och riksdagens bestämmande för stiftsnämnd och boställsnämnd samt för departement eller myndighet där kyrkliga frågor handlägges,
 4. kostnader för verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet i den omfattning som regeringen bestämmer,
 5. annan kostnad för kyrklig verksamhet enligt regeringens och riksdagens bestämmande,
 6. anslag till extra utgifter med ett av regeringen och riksdagen bestämt belopp för år, vilket efter regeringens bestämmande får användas till kyrkliga ändamål. Lag (1985:418).

7 §  Ur kyrkofonden betalas även allmänt, särskilt och extra utjämningsbidrag enligt 15-21 §§ samt kostnader för fondens förvaltning. Lag (1982:379).

8 §  Lån ur kyrkofonden kan lämnas för åtgärd som syftar till rationalisering av driften av löneboställe eller prästlönefondsfastighet eller för sådant förvärv av jordbruksfastighet såsom löneboställe eller prästlönefondsfastighet, vilket syftar till rationalisering av det kyrkliga jordinnehavet i stiftet.

[S2]Kostnad för löneboställe eller prästlönefondsfastighet till följd av fastighetsbildningsförrättning eller företag enligt vattenlagen (1918:523), lagen (1939:608) om enskilda vägar eller anläggningslagen (1973:1149) skall i fråga om möjlighet till lån vara likställd med kostnad för sådan rationaliseringsåtgärd som anges i första stycket.

[S3]Närmare bestämmelser om lån ur kyrkofonden meddelas av regeringen. Lag (1982:379).

9 §  I den mån det behövs för utlåning enligt 8 §, får kyrkofonden upptaga lån. Lag (1982:379).

10 §  För kyrkofonden skall finnas en styrelse. Denna skall bestå av en ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna skall finnas lika många ersättare. Ordföranden och tre ledamöter samt ersättare för dem utses för tre år av regeringen. Tre ledamöter samt ersättare för dem utses av kyrkomötet. Lag (1983:401).

11 §  Om förvaltningen av kyrkofonden meddelas bestämmelser av regeringen.

Kyrkoavgifter

12 §  Pastorat skall erlägga allmän kyrkoavgift till kyrkofonden. Avgiften utgår i förhållande till det antal skattekronor på vilket församlingsskatt beräknas.

[S2]Regeringen bestämmer för varje år det öretal för skattekrona, högst tjugo, med vilket avgiften skall erläggas. Öretalet bestämmes så, att kyrkofondens inkomster såvitt möjligt blir lika stora som dess utgifter. Lag (1982:379).

13 §  Vid beräkningen av allmän kyrkoavgift enligt 12 § skall det antal skattekronor som hänför sig till personer som inte är medlemmar i svenska kyrkan minskas med 70 procent.

[S2]Kyrkofondens styrelse skall före september månads utgång varje år avge förslag till regeringen om öretalet för den allmänna kyrkoavgiften under det följande året. Lag (1982:379).

14 §  Pastorat som innehar lönetillgångar skall också varje år betala särskild kyrkoavgift till kyrkofonden. Avgiften utgår i förhållande till vad som kan anses utgöra skälig avkastning av tillgångarna.

[S2]Pastorats lönetillgångar är löneboställen och prästlönefonder samt andelar i prästlönejordsfond och prästlönefondsfastigheter.

[S3]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av den särskilda kyrkoavgiften. Lag (1982:379).

Utjämningsbidrag

15 §  Till kyrklig kommun utgår allmänt utjämningsbidrag om skatteunderlaget understiger det som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt 17 §. Bidraget utgår med ett belopp som motsvarar produkten av det enligt 16 § beräknade tillskottet av skatteunderlag och skattesatsen för bidragsåret. Lag (1982:379).

16 §  Tillskott av skatteunderlag utgör skillnaden mellan det skatteunderlag som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt 17 § och den kyrkliga kommunens skatteunderlag.

[S2]För kyrklig samfällighet skall tillskottet av skatteunderlag utgöra summan av de tillskott som utgår eller skulle ha utgått till församlingarna enligt första stycket.

[S3]Tillskott av skatteunderlag avrundas till närmaste hela tusental skattekronor varvid 500 skattekronor avrundas uppåt. Lag (1982:379).

17 §  För kyrkliga kommuner gäller nedan angiven skattekraft i procent av medelskattekraften som garanti.

Kyrkliga kommuner i:Garanterad skattekraft i procent av medelskattekraften:
Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län utom101 98 98 98 98 98 98 Mörbylånga och Borgholms kommuner
Mörbylånga ochBorgholms kommuner101
Gotlands län Blekinge län Kristianstads län Malmöhus län Hallands län Göteborgs och Bohus län Älvsborgs län Skaraborgs län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Kopparbergs län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Bodens, Haparanda,Kalix, Luleå, Piteå, och Älvsbyns kommuner104 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 101 101 104 107 110
Arvidsjaurs kommun Arjeplogs kommun Gällivare, JokkmokksKiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå113 116 119

[S2] Förordning (1982:379).

18 §  Till pastorat utgår årligen särskilt utjämningsbidrag med dels ett av regeringen bestämt belopp för varje inom pastoratet inrättad tjänst som församlingspräst och dels, om pastoratet har fått tillskott ur kyrkofonden under åren 1978-1981, en fjärdedel av dessa belopp.

[S2]Församlingspräst är domprost, kyrkoherde, komminister, kyrkoadjunkt eller annan präst som regeringen bestämmer. Lag (1982:379).

19 §  Kyrkofondens styrelse får inskränka utbetalningen av bidrag om dessa kan leda till en sänkning av en kyrklig kommuns utdebitering under en av regeringen fastställd nivå, vilken dock inte får sättas högre än 20 öre över rikets medelutdebitering av församlingsskatt. Lag (1982:379).

20 §  Kyrkofondens styrelse kan bevilja en kyrklig kommun extra utjämningsbidrag i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (1982:379).

21 §  Vid indelningsändring som berör kyrklig kommun beslutar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer om fördelningen av bidragsbelopp. Lag (1982:379).

Övriga bestämmelser

22 §  Pastorat svarar för kostnad för avlöningsförmåner åt församlingspräst och kyrkomusiker. Lag (1982:379).

23 §  Ett pastorat får besluta att innehavaren av en tjänst som kyrkoherde eller komminister skall anvisas tjänstebostad. Om tjänsten är tillsatt, får pastoratet meddela eller upphäva ett sådant beslut endast om den som innehar tjänsten samtycker till det.

[S2]Pastoratet skall underrätta domkapitlet och stiftsnämnden om beslut enligt första stycket.

[S3]Kostnaderna för en tjänstebostad skall betalas av pastoratet. Hyran för tjänstebostaden tillfaller pastoratet. Lag (1987:76).

24 §  Kyrkofondens styrelse fastställer för varje kyrklig kommun tillskott av skatteunderlag, allmän och särskild kyrkoavgift samt särskilt utjämningsbidrag. Styrelsen skall meddela dessa uppgifter senast den 25 januari bidragsåret.

[S2]Till ledning för det kyrkokommunala budgetarbetet skall kyrkofondens styrelse senast den 10 september året före bidragsåret meddela de kyrkliga kommunerna preliminära uppgifter om tillskott av skatteunderlag samt belopp för allmän kyrkoavgift och särskilt utjämningsbidrag. Lag (1982:379).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader

Ändring, SFS 1975:1323

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:37
  Omfattning
  ändr. 2, 4-6, 8, 10-13, 15, 16 §§, 8 p övergångsbest.

Lag (1982:379) om ändring i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:158
  Omfattning
  upph. 3, 4, 7-9, 16 §§; 2, 5, 6, 10-15 §§ betecknas 3, 11, 22, 12, 5, 6, 8, 9, 23 §§; ändr. 1, nya 5, nya 9, nya 22 §§; nya 2, 4, 7, 10, 13-21, 24 §§, rubr. närmast före 1, nya 5, nya 12, nya 15, nya 22 §§; omtryck

Lag (1983:401) om ändring i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:152
  Omfattning
  upph. 6 p övergångsbest.; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:509) om ändring i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas från och med bidragsåret 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:133
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:418) om ändring i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader

Lag (1986:309) om ändring i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader

Lag (1987:76) om ändring i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  Vid lagens ikraftträdande skall beslut som regeringen med stöd av äldre bestämmelser har meddelat om skyldighet för ett pastorat att tillhandahålla en ordinarie församlingspräst tjänstebostad upphöra att gälla. Om en ordinarie församlingspräst vid lagens ikraftträdande bor i en anvisad tjänstebostad, upphör dock pastoratets skyldighet att tillhandahålla bostaden först sedan prästen har avgått från sin tjänst och avflyttat eller vid den tidigare tidpunkt som parterna kommer överens om.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:13
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:182

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.
  3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.
  4. Beslut som har meddelats enligt äldre bestämmelser om att ur kyrkofonden skall betalas kostnader för avlöningsförmåner till stifts-, kontrakts- och pastoratsadjunkter, militärpastorer, garnisonspastorn i Boden och kyrkoherden för samer samt för prosttillägg och vissa bidrag till andlig vård vid sjukvårdsinrättningar gäller till utgången av juni 1989.
  5. Vid bestämmande av stiftsbidrag enligt 17 § skall till utgången av juni 1991 med pastorsadjunkt också förstås pastoratsadjunkt.
  6. Beslut som har meddelats enligt äldre bestämmelser om förvaltningskostnader för domkapitel, stiftsnämnd och boställsnämnd gäller till utgången av juni 1989.
  7. Till stiftssamfälligheter lämnas inga allmänna eller extra utjämningsbidrag för år 1989.
  8. Kyrkofondens styrelse skall senast den 10 september 1988 meddela pastoraten de preliminära uppgifter som anges i 21 § till ledning för det kyrkokommunala arbetet med 1989 års budget.
  9. Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första och andra styckena och 21 § skall i fråga om sådan särskild kyrkoavgift som beräknas på skogsbruksvärdet gälla följande. Intill utgången av juni 1989 skall avgiften för pastoratens räkning betalas av stiftsnämnden från avkastningen av den skog som nämnden förvaltar åt pastoraten. För tiden därefter och intill utgången av år 1991 skall motsvarande gälla egendomsnämnden.
  Avgiften skall beräknas på det sammanlagda skogsbruksvärdet av pastoratens skogar i stiftet.
  Avgiften för åren 1989 och 1990 får inte överstiga 80 procent av överskottet från stiftsnämndens förvaltning av pastoratens skogar under det räkenskapsår som avslutas den 30 juni 1988 respektive 1989. Överskottet beräknas efter avdrag för kostnaderna för skogsvårdsavgiften.
  Avgiften för år 1991 får inte överstiga 80 procent av det sammanlagda överskottet från egendomsnämndens förvaltning av pastoratens skogar under de räkenskapsår som avslutas den 31 december 1989 och 1990. Överskottet beräknas efter avdrag för kostnaderna för skogsvårdsavgiften.
  Kyrkofondens styrelse skall fastställa den särskilda kyrkoavgiften som beräknas på skogsbruksvärdet av pastoratens lönetillgångar för åren 1989 och 1990 senast den 15 oktober 1988 respektive 1989. För år 1991 skall avgiften fastställas senast den 15 april 1991.
  1. Utan hinder av bestämmelserna i 13 § får kyrkofondens styrelse besluta att längst till utgången av år 1991 allmänt utjämningsbidrag skall utgå också till någon annan kyrklig kommun än som avses i 2 §. Därvid skall vad som i 13--15 och 19--21 §§ sägs om pastorat avse sådan kyrklig kommun.
  Omfattning
  upph.