Upphävd författning

Lag (1973:98) om inskrivningsregister

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-03-30
Ändring införd
SFS 1973:98 i lydelse enligt SFS 1995:1321
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag äger tillämpning, om Konungen med stöd av 19 kap. 24 § jordabalken bestämt att inskrivning skall ske i inskrivningsregister i stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok.

2 §  Inskrivningsregister föres med användande av automatisk data behandling.

3 §  Om inskrivning i inskrivningsregister gäller 19--23 kap.jordabalken, i den mån ej annat följer av denna lag. Därvid äger bestämmelserna om fastighetsbok och tomträttsbok motsvarande tillämpning på inskrivningsregister.

[S2]I fråga om inteckningar som är registrerade i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister får regeringen föreskriva att anteckningar om innehav av pantbrev får tas bort från inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket.

[S3]Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn- och adressuppgifter i anteckningar om innehav av pantbrev eller vilandebevis får införas i inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket. Lag (1995:1321).

4 §  Inskrivningsdag hålles varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, som icke utgör helgdag. Lika med helgdag anses midsommarafton, julafton och nyårsafton. Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan förordna att inskrivningsdag skall inställas, om särskilda skäl föreligger till det.

[S2]Ansökan som inkommit efter den tidpunkt då inskrivningsdagen enligt därom meddelade bestämmelser avslutats anses gjord på nästföljande inskrivningsdag.

[S3]Upptages ansökan i inskrivningsärende samma dag som registrering sker i fastighetsregistret beträffande den fastighet som ansökningen avser, skall det anses som om ansökningen gjorts efter registreringen. Lag (1974:760).

5 §  Inskrivningsärende får, förutom i de fall som anges i 19 kap. 9 § jordabalken, uppskjutas till senare inskrivningsdag, om ärendet med hänsyn till beskaffenhet eller omfattning ej lämpligen kan företagas till omedelbar prövning.

[S2]Ärende som uppskjutits med stöd av första stycket skall upptagas till prövning senast på femte inskrivningsdagen efter den inskrivningsdag då ansökningen gjordes.

6 §  Beslut i inskrivningsärende som enligt därom gällande bstämmelser skall införas i inskrivningsregister meddelas genom införing i registret. Beslutet skall anses ha det innehåll som framgår av registret.

7 §  Skall enligt lag eller annan författning visst förhållande anteck nas i fastighetsbok eller tomträttsbok, sker vid tillämpningen av denna lag anteckning i inskrivningsregister, om ej Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer föreskriver att anteckning i stället skall göras i fastighetsregister eller, i fråga om uppgift som redan förekommer i sådant register, att anteckning skall underlåtas.

8 §  Bestämmelserna i 19 kap.17 och 18 §§jordabalken om rättelse av införing äger motsvarande tillämpning på sådan uppenbar oriktighet i inskrivningsregister, som har uppkommit till följd av tekniskt fel.

9 §  Bestämmelserna i 19 kap. 19 § första stycket jordabalken om ersättning för förlust till följd av fel eller försummelse äger motsvarande tillämpning på förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel i inskrivningsregister eller i anordning som hos in skrivningsmyndighet, fastighetbildningsmyndighet eller fastighets registermyndighet är ansluten till registret. Vad i 19 kap. 19 § andra stycket jordabalken föreskrives äger motsvarande tillämpning på förlust som uppkommit till följd av rättelse av oriktighet som avses i 8 §.

[S2]Bestämmelserna i 18 kap.5 och 7 §§jordabalken gäller även i fråga om ersättning som avses i första stycket.

10 §  Fastighet eller tomträtt, som till följd av oklara inskrivnings förhållanden eller av annat skäl icke kan överföras till inskrivnings register, får efter beslut av inskrivningsmyndigheten i varje särskilt fall kvarstå i fastighetsbok eller tomträttsbok.

[S2]Inskrivning rörande fastighet eller tomträtt som avses i första stycket sker enligt jordabalken med iakttagande av 4 eller 5 §§ denna lag.

[S3]Har Konungen för del av inskrivningsmyndighets område bestämt att inskrivning skall ske i inskrivningsregister i stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok, äger andra stycket motsvarande tillämpning i fråga om inskrivning rörande fastighet eller tomträtt inom återstoden av området.

11 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Ändringar

Lag (1973:98) om inskrivningsregister

Ändring, SFS 1974:760

Lag (1992:449) om ändring i lagen (1973:98) om inskrivningsregister

Lag (1995:1321) om ändring i lagen (1973:98) om inskrivningsregister

Förarbeten
Rskr. 1995/96:67, Prop. 1995/96:84, Bet. 1995/96:LU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 2000:226

Omfattning
upph.