Upphävd författning

Lantmäteriinstruktion (1974:336)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:336
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Lantmäterimyndigheter är statens lantmäteriverk, överlantmätarmyndigheterna, fastighetsbildningsmyndigheterna och fastighetsregistermyndigheterna.

2 §  Fastighetsregistermyndighet lägger upp och för fastighetsregister. Härom finns särskilda bestämmelser.

[S2]Utan hinder av första stycket får lantmäteriverket för visst område efter framställning om det från fastighetsregistermyndighet besluta att fastighetsregister skall helt eller delvis läggas upp av verket i fastighetsregistermyndighetens ställe. Förordning (1975:1281).

3 §  Det åligger annan lantmäterimyndighet än fastighetsregistermyndighet särskilt att

 1. handha frågor om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering och fastighetssamverkan,
 2. ta befattning med de kartor som ingår i allmänna kartserier,
 3. handha frågor om lokal mätning och kartläggning av grundläggande natur (mätningsverksamhet),
 4. tillhandahålla uppgifter om den fasta egendomen,
 5. tillhandahålla uppgifter av geodetisk och kartografisk natur,
 6. biträda annan statlig eller kommunal myndighet i fastighetstekniska, fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor ävensom i geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska frågor.

[S2]Första stycket 2 gäller ej för kommunal fastighetsbildningsmyndighet. Första stycket 3 och 5 samt i vad avser geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska frågor första stycket 6 gäller för kommunal fastighetsbildningsmyndighet endast i den mån kommunen har bestämt att mätningsverksamhet skall åligga myndigheten.

3 a §  Det åligger lantmäteriverket, överlantmätarmyndigheterna och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna att tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:355).

4 §  Om det uppkommer fråga om att fastställa en eller flera nya allmänna kartserier eller att göra någon mera betydande ändring i en sådan serie, skall frågan underställas regeringen.

[S2]Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om förläggande och distribution av allmänna kartor samt om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion. Förordning (1980:753).

5 §  Verksamheten i fred skall bedrivas så, att de krav som totalförsvaret uppställer i krig kan tillgodoses i största möjliga utsträckning.

[S2]För verksamheten i krig och under beredskapstillstånd meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

[S3]Fordras med hänsyn till rikets säkerhet särskilda bestämmelser om utnyttjandet av material som framställes vid lantmäterimyndighet, skall lantmäteriverket efter samråd med överbefälhavaren avge förslag härom till regeringen. Förordning (1975:373).

6 §  Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som avses i 2 och 3 §§.

7 §  Överlantmätarmyndighet har länet som verksamhetsområde.

8 §  Riket är indelat i lantmäteridistrikt. Varje lantmäteridistrikt utgör verksamhetsområdet för en fastighetsbildningsmyndighet. Regeringen bestämmer indelningen i lantmäteridistrikt. Vid krigsfara och under krig bestämmer lantmäteriverket denna indelning.

[S2]För fastighetsbildningsuppgifter som sammanhänger med jordbrukets och skogsbrukets rationalisering och liknande uppgifter, för fastighetsbildningsuppgifter som rör utvecklingen av tätbebyggelse samt för andra särskilda fastighetsbildningsuppgifter kan ytterligare fastighetsbildningsmyndigheter inrättas. Beslut om att sådan fastighetsbildningsmyndighet skall finnas samt om myndighetens verksamhetsområde och arbetsuppgifter meddelas av lantmäteriverket. Verket kan överlämna åt överlantmätarmyndigheten att meddela närmare föreskrifter om fastighetsbildningsmyndighetens arbetsuppgifter.

[S3]I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om kommunala fastighetsbildningsmyndigheter med behörighet att handlägga i huvudsak ärenden som rör utvecklingen av tätbebyggelse inom kommunen. Förordning (1980:488).

9 §  Länsstyrelsen är fastighetsregistermyndighet i den mån fastighetsregistreringsverksamheten inte ankommer på en fastighetsregistermyndighet för en viss kommun eller en del av en kommun. Regeringen bestämmer om en sådan myndighet skall finnas. Vid krigsfara och under krig beslutar lantmäteriverket om detta. Lantmäteriverket bestämmer om myndighetens veksamhetsområde.

[S2]I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om skyldighet att inrätta kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1980:488).

10 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på lantmäteriverket samt, med undantag av 2, 3, 16 och 18 §§, på överlantmätarmyndighet och, med undantag av 2, 3 och 16 18 §§, på statlig fastighetsbildningsmyndighet.

[S2]Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan (1965:600) tillkommer myndighet, med undantag av befogenhet som avses i 4 § första stycket andra punkten nämnda stadga, utövas av lantmäteriverket eller, efter verkets förordnande, av överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet. Bestämmelserna i 11 § verksstadgan gäller endast i den mån fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ej är tillämplig.

[S3]Bestämmelserna i 4 och 5 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) äger motsvarande tillämpning på kommunal fastighetsbildningsmyndighet och kommunal fastighetsregistermyndighet.

[S4]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av lantmäteriverket i fråga om annan statlig lantmäterimyndighet än länsstyrelsen. Förordning (1976:886).

Statens lantmäteriverk

Uppgifter

11 §  Det åligger lantmäteriverket särskilt att

 1. leda och utöva tillsyn över verksamhet som enligt lag eller annan författning ankommer på fastighetsbildningsmyndighet samt över fastighetsregistreringsverksamheten,
 2. leda och utöva tillsyn över fastighetsregistermyndigheternas arbete med uppläggande av nytt fastighetsregister samt, i den mån det icke ankommer på centralnämnden för fastighetsdata, svara för genomförandet av automatisk databehandling på fastighetsregistreringens område,
 3. inom sitt verksamhetsområde ge vägledning i frågor som rör plangenomförande och ersättning enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt exploateringssamverkan,
 4. i de frågor som anges under 3 följa lagtillämpningen och ta initiativ till nödvändiga förändringar,
 5. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnskick med befogenhet att fastställa ortnamn i den mån sådan befogenhet icke tillkommer annan,
 6. svara för landets geodetiska uppmätning och flygfotografering för kartläggningsändamål,
 7. varje år upprätta förslag till plan för de allmänna kartarbetena samt utföra grundläggande kartläggning och utge allmänna kartor i skalor, serier och versioner anpassade till samhällets grundläggande och kontinuerliga behov i form av ekonomiska och topografiska kartor samt översikts- och flygkartor,
 8. pröva frågor om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m. m.,
 9. på beställning utföra mätningsverksamhet, flygfotografering och kartframställning samt för försäljning framställa sådana kartor som har nära samband med de allmänna kartorna,
 10. verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,
 11. utföra vetenskapliga utvecklingsarbeten inom geodesi, fotogrammetri och kartografi samt närliggande ämnesområden i den mån dessa arbeten står i samband med verkets övriga uppgifter,
 12. bedriva utvecklingsarbete i övrigt inom sitt verksamhetsområde,
 13. meddela föreskrifter och utöva tillsyn i fråga om mätningsverksamheten,
 14. meddela föreskrifter i övrigt rörande tillämpningen av lagar och andra författningar, i den mån verket bemyndigats därtill,
 15. trygga totalförsvarets behov av kartor m. m. och som ett led i denna verksamhet leda och utöva tillsyn över krigstryckningen av kartor m. m. i tekniskt och administrativt hänseende,
 16. till skydd för rikets säkerhet granska kart- och flygbildmaterial samt uppgifter ur verkets geodetiska arkiv,
 17. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner föreslå erforderliga ändringar i indelningen i lantmäteridistrikt,
 18. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner meddela beslut som avses i 8 § andra stycket och 9 §,
 19. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner besluta om lokalisering av distriktskontor och inrättande av lokalkontor i lantmäteridistrikten samt även i övrigt bestämma kontorsorter för statliga fastighetsbildningsmyndigheter,
 20. biträda övriga lantmäterimyndigheter i frågor inom verkets verksamhetsområde,
 21. på framställning av domstolar eller andra statliga myndigheter verkställa utredning och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådana myndigheter,
 22. publicera de resultat av verksamheten som har allmänt intresse. Förordning (1987:355).

Organisation

12 §  Lantmäteriverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på lantmäteriverket. Förordning (1980:753).

13 §  Generaldirektören är chef för lantmäteriverket.

[S2]Inom lantmäteriverket finns dels fyra avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, kartavdelningen och produktionsavdelningen, dels ett planeringssekretariat. Avdelningarna och planeringssekretariatet är indelade i enheter.

[S3]Chef för den administrativa avdelningen är en administrativ direktör. För var och en av de övriga avdelningarna är en teknisk direktör chef. En planeringsdirektör är chef för planeringssekretariatet. Varje enhet förestås av en enhetschef. Inom planeringssekretariatet finns en försvarsenhet som förestås av en militärassistent.

[S4]En av cheferna för avdelningarna eller chefen för planeringssekretariatet är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1983:692).

14 §  Hos lantmäteriverket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får lantmäteriverket anlita experter och sakkunnig

Ärendenas handläggning

15 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. frågor om nya allmänna kartserier eller mera betydande ändringar i sådana serier,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. besvär över överlantmätarmyndighetens eller fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt lantmäteritaxan (1971:1101) i ärenden som har principiell betydelse eller rör ett stort belopp,
 6. besvär över överlantmätarmyndighetens beslut enligt kungörelsen (1971:1105) om statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. i ärenden som har principiell betydelse,
 7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 8. viktigare frågor om sådan verksamhet som avses i 11 § 1, 2, 7, 8, 13, 15 och 16,
 9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1987:355).

16 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva antalet av de i 12 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt styrelsens samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:770).

17 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av generaldirektören ensam.

18 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

19 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

20 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare utser generaldirektören en av cheferna för avdelningarna eller chefen för planeringssekretariatet att fullgöra generaldirektörens åligganden. Förordning (1982:1174).

21 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av lantmäteriverket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:373).

22 §  Ärenden avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör, på chefen för planeringssekretariatet eller på särskilt utsedd föredragande. Militärassistenten är direkt inför generaldirektören föredragande i viktigare frågor som ankommer på försvarsenheten.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 18 § avgöres utan föredragning.

[S3]Generaldirektören får övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S4]Chef för avdelning och chefen för planeringssekretariatet får närvara när ärende som hör till hans ansvarsområde föredras av annan.

[S5]Militärassistenten skall alltid närvara vid avgörande av fråga om utlämnande av inom verket upprättad handling, som innefattar kart- eller flygbildmaterial, eller av fråga om godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av karta enligt lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor. Förordning (1982:1174).

23 § har upphävts genom förordning (1986:770).

24 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

25 §  Generaldirektören, cheferna för avdelningarna, chefen för planeringssekretariatet, enhetscheferna eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos lantmäteriverket. Förordning (1982:1174).

Kartråd

26 §  Innan mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna kartarbetena avgörs skall lantmäteriverket samråda med överbefälhavaren, vägverket, sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, riksantikvarieämbetet, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk, statens planverk, Sveriges geologiska undersökning, statens vattenfallsverk, statistiska centralbyrån och Svenska kommunförbundet. Förordning (1984:430).

27 §  För samråd som avses i 26 § utses företrädare för angivna myndigheter och förbund av lantmäteriverket på förslag av respektive myndighet och förbund. Dessa utgör i frågor av gemensamt intresse verkets kartråd.

[S2]Generaldirektören i lantmäteriverket är ordförande i kartrådet. Verket utser en av cheferna för avdelningarna eller chefen för planeringssekretariatet att vara vice ordförande. Förordning (1982:1174).

Ortnamnsråd

27 a §  Vid lantmäteriverket finns ett ortnamnsråd med uppgift att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Innan mera betydelsefulla frågor om ortnamn avgörs, skall verket samråda med rådet. Förordning (1985:617).

27 b §  I ortnamnsrådet ingår som ledamöter dels en företrädare för var och en av följande myndigheter och organisationer, nämligen postverket, riksantikvarieämbetet, lantmäteriverket, dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), svenska språknämnden, Riksförbundet för hembygdsvård och Svenska kommunförbundet, dels en företrädare gemensamt för universiteten och en gemensamt för de svenska sameorganisationerna. Rådet får i särskilt fall tillkalla ytterligare ledamöter.

[S2]Ledamöterna utses av lantmäteriverket på förslag av respektive myndighet eller organisation.

[S3]Generaldirektören för lantmäteriverket eller den generaldirektören utser i sitt ställe är ordförande och lantmäteriverkets företrädare i ortnamnsrådet. Förordning (1985:617).

Överlantmätarmyndigheterna

Uppgifter

28 §  Överlantmätarmyndighet skall

 1. leda och utöva tillsyn över verksamhet som enligt lag eller annan författning ankommer på fastighetsbildningsmyndighet,
 2. utöva tillsyn över mätningsverksamheten och verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,
 3. lämna medverkan i arbetet för framställning av allmänna kartor,
 4. lämna fastighetsbildningsmyndigheterna biträde samt kommuner och enskilda råd och upplysningar i frågor inom överlantmätarmyndighetens verksamhetsområde,
 5. på framställning av domstol eller annan statlig myndighet verkställa utredning och avge utlåtande i mål eller ärende hos sådan myndighet,
 6. biträda med upplysning och rådgivning om samt förmedling av allmänna kartor och andra inom lantmäteriverket framställda produkter,
 7. fullgöra de administrativa uppgifter som lantmäteriverket överlämnar åt överlantmätarmyndigheten.

29 §  Vid fullgörandet av uppgifterna enligt 28 § åligger det överlantmätarmyndigheten särskilt att

 1. fortlöpande följa verksamheten hos fastighetsbildningsmyndigheterna samt därvid verka för att förrättningar och uppdrag handlägges med tillbörlig skyndsamhet och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt,
 2. i fråga om indelningen i lantmäteridistrikt, inrättande av fastighetsbildningsmyndigheter för särskilda fastighetsbildningsuppgifter samt sådana myndigheters verksamhetsområden och arbetsuppgifter föreslå åtgärder som behövs för en rationell fastighetsbildningsverksamhet,
 3. tillhandagå fastighetsbildningsmyndigheterna med uppgifter och utredningar,
 4. upprätta program och planer för grundläggande stomnät och kartläggning samt efter framställning av kommun kontrollera mätningsarbeten, i den mån dessa uppgifter ej fullgöres av lantmäteriverket,
 5. lämna biträde för överväganden om kartläggningens inriktning.

Organisation

30 §  Överlantmätaren är chef för överlantmätarmyndigheten. Han är dessutom tjänsteman hos länsstyrelsen.

31 §  Hos överlantmätarmyndigheten finns personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Lantmäteriverket beslutar om fördelning av personalen på de olika myndigheterna. Förordning (1980:488).

Ärendenas handläggning

32 §  Överlantmätaren beslutar ensam i ärende som ankommer på myndigheten. Han får dock uppdraga åt tjänsteman hos myndigheten att besluta i sådant ärende.

Fastighetsbildningsmyndigheterna

Uppgifter

33 §  Det åligger fastighetsbildningsmyndighet särskilt att

 1. med uppmärksamhet följa utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområde och taga initiativ till åtgärder som kan främja verksamheten,
 2. handlägga de förrättningar som enligt lag eller annan författning ankommer på myndigheten,
 3. taga initiativ till åtgärder som kan främja en ändamålsenlig fastighetsindelning,
 4. verka för samordning av fastighetsbildningen med de åtgärder som planläggs och utförs på angränsande områden av andra myndigheter och organ,
 5. planlägga och utföra mätnings-, utstaknings- och kartläggningsarbeten samt handha skötsel av stomnät och mätningsarkiv,
 6. tillhandahålla uppgifter och verkställa utredningar i fråga om fastighetsförhållanden m.m.,
 7. på parternas uppdrag biträda vid upprättande av överlåtelse- eller upplåtelsehandling, som rör fast egendom, eller avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988), om det underlättar handläggningen av ärende hos myndigheten,
 8. tillhandagå lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten med uppgifter om fastighetsbildning, mätningsverksamhet och därmed sammanhängande förhållanden som är av betydelse för lantmäterimyndigheternas verksamhet,
 9. på framställning av domstol eller annan statlig eller kommunal myndighet verkställa utredning och avge utlåtande i mål eller ärende hos sådan myndighet.

[S2]Första stycket 5 gäller för kommunal fastighetsbildningsmyndighet endast i den mån kommunen bestämmer.

Organisation

34 §  Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteri distrikt som verksamhetsområde är en distriktslantmätare. Chef för annan statlig fastighetsbildningsmyndighet är en länslantmätare.

35 §  Hos de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Lantmäteriverket beslutar om fördelning av personalen på de olika myndigheterna. Verket kan överlämna åt överlantmätarmyndigheten att besluta om denna fördelning.

[S2]Om en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har inrättats, skall kommunen sända uppgift om vem som är chef för myndigheten till lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten. I den utsträckning verket föreskriver gäller detta också när en vikarie för chefen har utsetts. Förordning (1980:488).

Ärendenas handläggning

36 §  Chef för fastighetsbildningsmyndighet beslutar ensam i ärende som ankommer på myndigheten. Han får dock uppdraga åt annan tjänsteman vid myndigheten att besluta i sådant ärende.

[S2]Om fastighetsbildningsmyndighets sammansättning vid förrättning finns särskilda bestämmelser. Chef för fastighetsbildningsmyndighet är förrättningslantmätare. Han får för viss förrättning eller del av förrättning sätta annan tjänsteman vid myndigheten i sitt ställe som förrättningslantmätare. Han skall därvid tillse att tjänstemannen har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften.

Fastighetsregistermyndigheterna

37 §  Kommunen skall sända uppgift om vem som är chef för kommunal fastighetsregistermyndighet till lantmäteriverket och, om fastighetsregistret föres med användande av automatisk databehandling, till centralnämnden för fastighetsdata. Vad som sagts nu gäller, i den utsträckning lantmäteriverket föreskriver, också när vikarie för sådan chef utsetts. Förordning (1975:1281).

38 §  Chef för kommunal fastighetsregistermyndighet beslutar ensam i ärende som ankommer på myndigheten. Han får dock uppdraga åt annan tjänsteman hos myndigheten att besluta i sådant ärende.

38 a §  Lämnande av muntliga upplysningar från fastighetsregister som föres med användande av automatisk databehandling och från andra handlingar som förvaras hos fastighetsregistermyndighet, som för sådant register, får begränsas till viss tid, minst tre timmar, varje arbetsdag.

[S2]Skyldighet att lämna upplysning om innehållet i fastighetsregister som föres med användande av automatisk databehandling innefattar jämväl skyldighet att i anslutning till förfrågan om fastighetsregisteruppgifter rörande viss fastighet lämna upplysningar om innehållet i inskrivningsregistret rörande samma fastighet. Förordning (1975:1281).

Tjänstetillsättning m.m.

39 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Övriga ledamöter i lantmäteriverkets styrelse förordnas för högst tre år.

[S2]Om tillsättning av tjänst som överlantmätare finns bestämmelser i förordningen (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion.

[S3]Annan tjänst i lägst lönegrad N 30 och tjänst som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Militärassistenten beordras för viss tid enligt särskilda bestämmelser.

[S5]Lantmäteriverket tillsätter övriga tjänster vid verket, överlantmätarmyndigheterna och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna. Efter bemyndigande av verket får dock överlantmätarmyndighet tillsätta tjänster vid överlantmätarmyndigheterna och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna.

[S6]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1986:1205).

39 a §  Lantmäteriverket får på icke-ordinarie tjänst i högst lönegrad F 11 anställa den som har avlagt civilingenjörsexamen, utan att tjänsten kungörs ledig till ansökan. Förordning (1984:430).

40 §  Behörig till tjänst som chef för fastighetsbildningsmyndighet är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid Tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av sådan verksamhet som enligt lag eller annan författning ankommer på fastighetsbildningsmyndighet.

41 §  Behörig till tjänst som chef för kommunal fastighetsregistermyndighet är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid Tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsregistrering.

42 §  Till chef för kommunal fastighetsbildningsmyndighet eller kommunal fastighetsregistermyndighet eller till vikarie för sådan tjänsteman får, om annat ej följer av 43 §, utses endast den som enligt förklaring av lantmäteriverket är behörig till tjänst som chef för sådan myndighet. Fråga om sådan förklaring prövas efter framställning av kommunen.

43 §  Den som ej uppfyller behörighetskraven enligt 40 eller 41 § får ej utan lantmäteriverkets medgivande förordnas till vikarie för chef för fastighetsbildningsmyndighet respektive kommunal fastighetsregistermyndighet.

44 §  Överlantmätarmyndigheten bestämmer om förläggningen av semester och om annan ledighet för chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet. Fastighetsbildningsmyndigheten bestämmer om förläggningen av semester och om annan ledighet för övrig personal vid myndigheten.

[S2]Överlantmätarmyndigheten beslutar om partiell tjänstebefrielse för chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet enligt kungörelsen (1965:915) om inrättande av vissa statligt reglerade tjänster m.m.

45 §  När vikarie behövs för chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet, förordnas vikarie av överlantmätarmyndigheten om annat ej följer av 15 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1976:886).

46 §  Chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet är skyldig att efter beslut av lantmäteriverket under viss tid uppehålla tjänst som chef även för annan sådan myndighet.

Övriga bestämmelser

47 §  Tjänsteman vid fastighetsbildningsmyndighet är skyldig att på begäran av länsstyrelsen, lantbruksnämnden eller byggnadsnämnd närvara vid handläggning av ärende hos länsstyrelsen eller vid sammanträde med lantbruksnämnden eller byggnadsnämnden.

[S2]Tjänsteman vid överlantmätarmyndighet, fastighetsbildningsmyndighet och kommunal fastighetsregistermyndighet är skyldig att på kallelse av lantmäteriverket eller överlantmätarmyndigheten deltaga i överläggningar och kurser.

48 §  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgörs av lantmäteriverket i fråga om tjänsteman vid verket, överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet, dock ej i fråga om generaldirektören, cheferna för avdelningarna och chefen för planeringssekretariatet vid verket. Förordning (18982:1174).

49 §  Talan mot beslut om överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet föres genom besvär hos lantmäteriverket, om annat ej är föreskrivet.

[S2]I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten.

Ändringar

Ändring, SFS 1975:373

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8, 9, 12, 21, 22, 39 §§

Ändring, SFS 1975:1281

  Omfattning
  ändr. 2, 10, 11, 15, 16, 37, 39 §§; ny 38 a §

Förordning (1976:886) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 10, 16, 45, 48 §§

Förordning (1980:488) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11, 14, 15, 31, 35 §§

Förordning (1980:753) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 4, 11, 12, 15, 16 §§; omtryck

Förordning (1982:1174) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 13, 20, 22, 25, 27, 39, 48 §§

Förordning (1983:692) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:430) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 15, 26, 39 §§; ny 39 a §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:617) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:770) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  upph. 23 §; ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1205) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 39 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:355) om ändring i lantmäteriinstruktionen (1974:336)

  Omfattning
  ändr. 11, 15 §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1232

  Omfattning
  upph.