Upphävd författning

Förordning (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1122
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I varje län finns en länsstyrelse.

2 §  För länsstyrelsen i Norrbottens län finns särskilda bestämmelser.

Uppgifter

4 §  Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den mån inte någon annan myndighet har ålagts ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

[S2]Länsstyrelsen skall ge noggrann akt på länets tillstånd och behov samt främja länets utveckling och befolkningens bästa. I frågor som har betydelse även för angränsande län skall länsstyrelsen främja det för länen gemensamma intresset.

[S3]Länsstyrelsen skall genomföra eller hos en annan förvaltningsmyndighet eller regeringen föreslå de åtgärder som är nödvändiga eller lämpliga för länet. Länsstyrelsen bör underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och händelser som inträffat där.

5 §  Länsstyrelsen skall med beaktande av fastställda nationella mål verka för att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de regionalpolitiska målen och kravet på en långsiktigt god hushållning med naturresurserna.

[S2]Länsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde övervaka att vad som enligt lag eller annan författning åligger statliga myndigheter, kommuner, landstingskommuner eller enskilda blir fullgjort. Förordning (1987:238).

6 §  Länsstyrelsen skall särskilt ta befattning med

 • den regionala utvecklingen,
 • hushållningen med naturresurser,
 • plan- och byggnadsväsendet,
 • fastighetsregistreringen,
 • naturvården,
 • miljöskyddet,
 • livsmedelskontrollen,
 • kulturminnesvården,
 • hälsoskyddet,
 • den sociala omvårdnaden,
 • väg- och trafikväsendet,
 • den civila försvarsberedskapen,
 • räddningstjänsten,
 • de allmänna valen,
 • polisverksamheten. Förordning (1987:238).

7 §  Länsstyrelsen är huvudman för priskontorsverksamheten.

8 §  I fråga om ytterligare uppgifter för länsstyrelsen i Gotlands län finns särskilda bestämmelser.

9 §  I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, skall länsstyrelsen förvalta statliga lån och förskott på sådana lån, bevaka att skuldförbindelser behålls i kraft och att säkerheter är betryggande samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att bevaka statens rätt.

10 §  I mål där statens rätt skall bevakas av länsstyrelsen förordnar länsstyrelsen ombud för staten. Om något avgörande skall överklagas, skall länsstyrelsen se till att detta sker.

[S2]I mål där statens rätt skall bevakas av någon annan myndighet förordnar länsstyrelsen på anmodan av myndigheten ombud för staten.

11 §  Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som det totala försvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan tillgodoses.

[S2]Länsstyrelsen skall verka för att totalförsvaret inom länet planläggs så, att det i krig och vid krigsfara kan föras med en enhetlig inriktning. Planläggningen skall i den utsträckning som behövs samordnas såväl mellan de civila myndigheterna och organen inbördes som mellan dessa och de militära myndigheterna. Länsstyrelsen får för sådant ändamål hos civila myndigheter under regeringen med statliga förvaltningsuppgifter inom länet begära att material som rör planläggningen sänds in till länsstyrelsen. När det bedöms nödvändigt, får länsstyrelsen föreskriva att någon beredskapsplan inte får fastställas innan samråd ägt rum med länsstyrelsen.

12 §  Länsstyrelsen skall varje år

 1. före den 1 augusti till statens räddningsverk avge förslag till beräkning av de statliga utgifterna för civilförsvaret under nästa budgetår,
 2. före den 15 augusti lämna regeringen förslag till anslagsframställningar och andra framställningar inom länsstyrelsens verksamhetsområde som skall göras hos riksdagen nästa år.

Organisation

13 §  Länsstyrelsen leds av en styrelse. Landshövdingen är styrelsens ordförande. Bestämmelser om antalet övriga ledamöter och om antalet suppleanter för dessa finns i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse.

14 §  Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.

15 §  Ställföreträdare för landshövdingen är i Stockholms län en länsöverdirektör och i övriga län den tjänsteman vid länsstyrelsen som regeringen förordnar.

16 §  I länsstyrelsen finns en planeringsavdelning. I Stockholms län finns också en förvaltningsavdelning och en administrativ avdelning.

[S2]Varje avdelning har ett länsråd som chef.

[S3]I länsstyrelsen -- dock inte i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs län, Gotlands län, Blekinge län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Värmlands län eller Jämtlands län -- finns en expedition med en länspolischef som chef. I de län som regeringen bestämmer finns även en biträdande länspolischef.

[S4]I alla länsstyrelser utom i Stockholms län finns direkt under landshövdingen en allmän enhet och en administrativ enhet. Förordning (1988:26).

17 §  Avdelningarna är uppdelade i följande enheter:

[S2]i Stockholms län

 • planeringsavdelningen: juridiska enheten, regionalekonomiska enheten, naturvårdsenheten, planenheten, lantmäterienheten, försvarsenheten och enheten för kulturminnesvård,
 • förvaltningsavdelningen: allmänna enheten, trafikenheten och socialenheten,
 • administrativa avdelningen: ekonomienheten och personalenheten,

[S3]i Gotlands län

 • planeringsavdelningen: regionalekonomiska enheten, naturvårdsenheten, planenheten, lantmäterienheten och försvarsenheten,

[S4]i övriga län

 • planeringsavdelningen: juridiska enheten, regionalekonomiska enheten, naturvårdsenheten, planenheten, lantmäterienheten och försvarsenheten.

[S5]Inom planeringsavdelningen finns en länsveterinär och en länsantikvarie samt, utom i Gotlands län, ett planeringskansli. Vid länsstyrelsen i Stockholms län är länsantikvarien chef för enheten för kulturminnesvård.

18 §  Hos länsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får länsstyrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Vissa tjänstemäns uppgifter

19 §  Länsråd, länspolischefer och chefer för enheter som inte ingår i någon avdelning skall var och en i fråga om sitt verksamhetsområde övervaka att ärendena handläggs följdriktigt och enhetligt. En sådan chef skall slutligt granska koncepten till länsstyrelsens beslut i ärenden i vilkas handläggning han har deltagit.

[S2]Det åligger chefen för en enhet inom en avdelning att närmast under länsrådet svara för att ärendena i behörig ordning bereds och företas till avgörande.

20 §  Inom planeringsavdelningen åligger det enhetscheferna att särskilt svara för,

 • chefen för juridiska enheten att lagar och andra författningar följs, i den mån denna uppgift inte ankommer på överlantmätaren,
 • chefen för regionalekonomiska enheten att regionalekonomiska synpunkter beaktas,
 • chefen för naturvårdsenheten att naturvårds-, miljö- och hälsoskyddssynpunkter beaktas,
 • chefen för planenheten att plansynpunkter beaktas,
 • överlantmätaren, som är chef för lantmäterienheten, att bestämmelserna i fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringslagstiftningen iakttas,
 • chefen för försvarsenheten att totalförsvarets krav tillgodoses. Länsantikvarien svarar för att kulturminnesvårdssynpunkter beaktas.

[S2]Överlantmätaren fullgör uppgifter enligt lantmäteriinstruktionen (1974:336).

[S3]Länsveterinären svarar för att vad som föreskrivs om livsmedelskontrollen, djurskyddet och epizootibekämpandet iakttas. Länsveterinären fullgör vidare uppgifter enligt förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

[S4]Militärassistenten biträder vid handläggningen av försvarsärenden och, när samordning mellan miltär och civil verksamhet är motiverad, vid handläggningen av andra ärenden.

21 §  Länspolischefen svarar för de ärenden som enligt polislagen (1984:387) eller polisförordningen (1984:730) ankommer på länsstyrelsen, ärenden som enligt någon annan lag eller författning ankommer på länspolischefen samt övriga ärenden som enligt särskilda föreskrifter skall handläggas på länspolischefens expedition. Han skall inom länet följa polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet.

[S2]Biträdande länspolischefen är länspolischefens ställföreträdare. Han utövar länspolischefens tjänst när denne har förhinder. Han skall i övrigt enligt länspolischefens bestämmande biträda länspolischefen i dennes verksamhet. Vid tillfälligt förhinder för länspolischefen och biträdande länspolischefen fullgörs uppgifter som ankommer på dessa av den polismästare inom länet som länsstyrelsen bestämmer. Förordning (1987:238).

Arbetsordning m.m.

22 §  I länsstyrelsens arbetsordning skall bestämmas bland annat hur ärendena skall fördelas mellan länsstyrelsens olika enheter och vilka enheter som skall vara företrädda när beslut fattas.

[S2]Ett exemplar av arbetsordningen skall sändas till länsstyrelsernas organisationsnämnd. Förordning (1987:238).

Ärendenas handläggning

23 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om samhällsplanering och regionala utvecklingsinsatser eller om polisverksamhet eller andra för länet betydelsefulla åtgärder,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 4. frågor i samband med tillsättning av tjänst som
  • länspolischef, biträdande länspolischef, enhetschef, chef för planeringskansli, länsveterinär eller länsantikvarie,
  • länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare eller polisöverintendent och byråchef eller kanslichef inom den lokala polisorganisationen,
 5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som landshövdingen hänskjuter till styrelsen.

[S2]Styrelsen får inte avgöra frågor som avser polisledning i särskilt fall.

24 §  Styrelsen är beslutför, när landshövdingen och minst sju andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan landshövdingen och minst sju andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får landshövdingen besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

25 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av den tjänsteman som anges i denna förordning, arbetsordningen eller särskilt beslut av länsstyrelsen.

[S2]Landshövdingen kan alltid avgöra sådana ärenden, om annat inte följer av 26 §. Motsvarande befogenhet tillkommer chefen för en avdelning och chefen för en enhet som inte ingår i någon avdelning i fråga om ärenden som enligt arbetsordningen eller särskilt beslut av länsstyrelsen skall avgöras av en tjänsteman på hans avdelning eller enhet.

[S3]Länsstyrelsen kan enligt 31 § föreskriva att ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden skall avgöras av en tjänsteman hos vägförvaltningen.

26 §  Länspolischefen beslutar, om annat inte följer av andra eller tredje stycket, ensam i ärenden som skall handläggas på länspolischefens expedition och som inte skall avgöras av styrelsen. I länsstyrelsens arbetsordning får föreskrivas att någon annan tjänsteman på expeditionen får besluta i sådant ärende.

[S2]På föredragning av länspolischefen beslutar landshövdingen i ärenden som rör polisens verksamhetsformer eller som avses i 6 § tredje stycket första och andra meningen polislagen (1984:387), när det är fråga om allvarliga ordningsstörande händelser eller andra händelser, som kräver extraordinär polisverksamhet eller fordrar särskilda överväganden om användningen av polisstyrkorna, eller när omständigheterna i annat fall kräver det.

[S3]I andra ärenden som avses i första stycket beslutar landshövdingen på föredragning av länspolischefen, om ärendet är särskilt viktigt. Även ärenden som avses i 11 § allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller 2 § lagen (1956:618) om allmänna sammankomster avgörs av landshövdingen. Förordning (1987:238).

27 §  När landshövdingen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av landshövdingen även i övrigt i hans ställe i fråga om ledningen av verksamheten och vid handläggningen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. Annan ställföreträdare än länsöverdirektören har dock inte den befogenhet som enligt 26 § andra stycket tillkommer landshövdingen.

28 §  Om såväl landshövdingen som dennes ställföreträdare får förhinder, fullgörs landshövdingens uppgifter av den tjänsteman som landshövdingen bestämmer, i den mån annat inte följer av 27 §.

29 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får, om annat inte följer av 26 § eller av vad regeringen beslutat särskilt, medges att ärenden som handläggs enligt 25 § avgörs utan föredragning.

[S2]Landshövdingen och, i Stockholms län, länsöverdirektören får ta över beredningen och föredragningen av ärenden, som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en avdelning, länspolischefsexpedition eller en enhet som inte ingår i någon avdelning bör närvara, när ärenden som hör till hans verksamhetsområde föredras av någon annan inför styrelsen, landshövdingen eller dennes ställföreträdare.

30 §  De uppgifter som enligt denna förordning ankommer på länspolischefen fullgörs i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs län, Blekinge län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Värmlands län samt Jämtlands län av polischefen (länspolismästaren) vid polismyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Växjö, Karlskrona, Malmö, Göteborg, Karlstad respektive Östersund. Länspolismästaren får dock inte på länsstyrelsens vägnar handlägga följande ärenden, nämligen

[S2]I Stockholms län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län är den biträdande chefen (biträdande länspolismästaren) vid polismyndigheten i Stockholm, Malmö respektive Göteborg länspolismästarens ställföreträdare. Han utövar länspolismästarens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av länspolismästaren även i övrigt i dennes ställe vid behandling av vissa ärenden eller grupper av ärenden enligt de närmare föreskrifter som beslutas av länsstyrelsen.

[S3]När länspolismästaren och i förekommande fall biträdande länspolismästaren har förhinder, utövas länspolismästarens tjänst av den polismästare, polisöverintendent eller polisintendent inom länet som länsstyrelsen bestämmer. Förordning (1988:26).

31 §  Vägdirektören är föredragande i ärenden om allmänna vägar, om vägmärken och säkerhetsanordningar samt om statsbidrag till väg- och gatuhållning, till byggande av cykelleder, till byggande av spåranläggningar för lokal kollektiv persontrafik eller till enskild väghållning. Länsstyrelsen kan bestämma att vägdirektören skall besluta ensam i sådana ärenden. Länsstyrelsen kan vidare bestämma att vägdirektören skall besluta ensam eller på annat sätt delta i handläggningen av andra ärenden som rör väg- och trafikväsendet.

[S2]Första stycket tillämpas inte på ärenden som avses i 36--38 eller 67 § väglagen (1971:948) eller 11 § vägkungörelsen (1971:954). Länsstyrelsen kan bestämma att vägdirektören på annat sätt än som beslutande eller föredragande skall delta i handläggningen av sådana ärenden.

[S3]Länsstyrelsen får föreskriva att ärenden som rör trafik- och vägplaneringen skall beredas av en särskild beredningsgrupp, i vilken chefen för planeringsavdelningen är ordförande och vägdirektören vice ordförande. Länsstyrelsen bestämmer beredningsgruppens sammansättning i övrigt.

[S4]Länsstyrelsen får efter samråd med vägdirektören förordna någon annan tjänsteman vid vägförvaltningen som är utsedd av vägverket att i vägdirektörens ställe delta i handläggningen av ärenden som avses i första, andra eller tredje stycket.

32 §  Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för tjänstemän vid länsarbetsnämnden, länsbostadsnämnden, lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen eller länsskolnämnden liksom för fiskerikonsulenten samt polischefen och polisintendenten vid polismyndigheten i Visby att, som föredragande eller på annat sätt, delta i handläggningen av vissa ärenden och i övrigt biträda länsstyrelsen.

33 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

34 §  Föredraganden får själv eller genom någon annan tjänsteman begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos länsstyrelsen, om inte annat är föreskrivet.

Särskilt samråd m.m.

35 §  Om en central myndighet, som inte är ett affärsverk, har meddelat beslut som rör lokalisering av en anläggning eller fördelning av resurser inom ett län och det inte finns någon sökande, klagande eller annan part i ärendet, får länsstyrelsen begära att regeringen omprövar beslutet, om länsstyrelsen finner detta strida mot de regionalpolitiska målen för länet. Går beslutet emot länsstyrelsens mening i frågan, skall den centrala myndigheten genast underrätta länsstyrelsen om beslutet.

36 §  Om länsstyrelsen har meddelat beslut av väsentlig betydelse för en central myndighets verksamhet och det inte finns någon sökande, klagande eller annan part i ärendet, skall länsstyrelsen genast underrätta den centrala myndigheten om beslutet, om detta går emot den mening som uttalats av myndigheten eller dess regionala organ.

37 §  I frågor som avses i 35 och 36 §§ bör samråd ske mellan den centrala myndigheten eller dess regionala organ och länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsen bör samråda med länsstyrelsen i ett annat län i frågor av betydelse för båda länen.

38 §  Länsstyrelsen bör, i den mån det inte strider mot vad som är föreskrivet i lag eller annan författning, informera motsvarande myndighet i angränsande nordiska länder i sådana frågor om samhällsplanering och regionala utvecklingsinsatser som kan antas ha betydelse för den myndighetens verksamhet.

Tjänstetillsättningar m.m.

39 §  Landshövdingen förordnas av regeringen för högst sex år.

40 §  Bestämmelser om val av styrelsens övriga ledamöter och av suppleanter för dessa finns i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse. I Malmöhus län väljer landstinget nio och kommunfullmäktige i Malmö kommun fem ledamöter. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget fem och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun nio ledamöter.

[S2]Ledamöter och suppleanter skall vara kyrkobokförda i länet. Bestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha sådana uppdrag finns i 11 kap. 9 § regeringsformen.

[S3]Bland ledamöterna och suppleanterna bör det finnas erfarenhet från kommunal och landstingskommunal verksamhet och erfarenhet från verksamhet i näringslivet och arbetstagarorganisationer.

[S4]Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

[S5]Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

41 §  Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av landstingsledamöter och kommunfullmäktige har ägt rum. Om val till landstinget eller till kommunfullmäktige som har valt ledamöter och suppleanter i styrelsen har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för ledamöterna och suppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall landstinget eller fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

[S2]Upphör en ledamot eller suppleant att vara behörig, förfaller hans uppdrag omedelbart.

[S3]Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en suppleant i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Suppleanten inträder enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet. Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden.

42 §  Länsöverdirektören utnämns av regeringen.

[S2]Tjänster som länsråd tillsätts av regeringen efter anmälan av landshövdingen.

[S3]Tjänster som länspolischef, biträdande länspolischef, enhetschef, chef för planeringskansli, länsveterinär och länsantikvarie tillsätts av regeringen efter förslag av länsstyrelsen. Detsamma gäller tjänster hos länsstyrelsen i Stockholms län, som innebär uppgift att vara ställföreträdare för avdelningschef.

[S4]Militärassistenter förordnas av överbefälhavaren, när det gäller en officer på aktiv stat. I andra fall förordnas de av regeringen efter förslag av länsstyrelsen.

[S5]Andra tjänster tillsätts av länsstyrelsen.

[S6]Förordnande att vara landshövdingens ställföreträdare i andra län än Stockholms län meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av landshövdingen.

43 §  Innan länsstyrelsen avger förslag eller beslutar om tillsättning av de tjänster som anges i följande sammanställning, skall länsstyrelsen samråda med de i sammanställningen angivna myndigheterna.

 1. Tjänster som tillsätts av regeringen efter förslag av länsstyrelsen
  • ------------------------------------------------------------------- Tjänst som Samrådsmyndighet ---------------------------------------------------------------------
naturvårdsdirektör länsarkitekt överlantmätare försvarsdirektör länsveterinärstatens naturvårdsverk statens planverk statens lantmäteriverk överstyrelsen för civil beredskap lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk
länsantikvarieriksantikvarieämbetet och statens historiska museer
länspolischef och biträdanderikspolisstyrelsen länspolischef
---------------------------------------------------------------------
2. Tjänster som tillsätts av länsstyrelsen
 • ------------------------------------------------------------------- Tjänst som Samrådsmyndighet ---------------------------------------------------------------------

[S2]handläggare som huvudsakligen socialstyrelsen fullgör arbetsuppgifter inom hälsoskyddet handläggare som huvudsakligen socialstyrelsen fullgör arbetsuppgifter enligt socialtjänstlagstiftningen eller enligt lagen (1977:293) om handel med drycker föreståndare för priskontoret statens pris- och kartellnämnd ---------------------------------------------------------------------

44 §  För behörighet till tjänst som länspolischef eller biträdande länspolischef fordras juris kandidatexamen eller juristexamen samt föreskriven polischefsutbildning.

45 §  Bara svenska medborgare får inneha eller utöva tjänster som länsöverdirektör, länsråd, byråchef, enhetschef, länsveterinär eller länsantikvarie.

46 §  Om en tjänst har kungjorts ledig i Post- och Inrikes Tidningar, skall länsstyrelsens beslut om eller förslag till tillsättning eller beslut att inte tillsätta tjänsten tillkännages på samma sätt. Länsstyrelsen får i stället tillkännage beslutet eller förslaget genom anslag på länsstyrelsens anslagstavla, om underrättelse om beslutet eller förslaget samtidigt sänds till varje sökande som inte är tjänsteman hos länsstyrelsen.

47 §  I fråga om beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller beslut om att inte tillsätta en tjänst räknas överklagandetiden, om tillkännagivandet sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, från dagen för införandet i tidningen och, om tillkännagivandet sker genom anslag på länsstyrelsens anslagstavla, från den dagen anslaget skedde. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt som tjänsten.

Övriga bestämmelser

48 §  Bisysslebesked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av länsstyrelsen i fråga om andra tjänster som tillsätts av regeringen än tjänster som landshövding, länsöverdirektör, länsråd eller länspolischef.

49 §  Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetschefer, länsveterinärer, länsantikvarier och biträdande länspolischefer.

50 §  Länsstyrelsen får förordna en tjänsteman vid länsstyrelsen att biträda länsvägnämnden med protokollföring, om nämnden begär det.

51 §  Länsstyrelsen betalar arvoden och ersättning för resekostnader till ordföranden och övriga ledamöter i länsvägnämnden samt till den tjänsteman som enligt 50 § kan ha förordnats att biträda nämnden med protokollföring.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.
 2. Genom förordningen upphävs länsstyrelseinstruktionen (1971:460).
Bestämmelserna om vitesföreläggande i 10 § i den upphävda instruktionen skall dock fortfarande gälla. Ärenden om sådana vitesförelägganden avgörs av landshövdingen.
 1. Länsstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre föreskrifter åligger Kungl. Maj:ts befallningshavande eller landshövdingen.
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1987:238) om ändring i förordningen (1986:1122) med länsstyrelse- instruktion

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 16, 21, 22, 26, 30 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:986) om ändring i förordningen (1986:1122) med länsstyrelse- instruktion

  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:26) om ändring i förordningen (1986:1122) med länsstyrelse- instruktion

  Omfattning
  ändr. 16, 30 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1988:971

  Omfattning
  upph.