Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:579 i lydelse enligt SFS 2010:1502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen. Lag (2010:1423).

  • RÅ 2001:63:Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.

2 §  Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502).

Prop. 2008/09:117: I paragrafen finns bestämmelser om handläggningen av nådeärenden. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringen i paragrafen innebär att bestämmelsen om att Högsta domstolen och Regeringsrätten är beslutföra med tre ledamöter tas bort och i sak överförs till de nya 3 kap. 5 § fjärde stycket RB respektive 4 a § fjärde stycket LAFD. ...

  • RÅ 2002:25:Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.

Ändringar

Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Lag (1981:1089) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Förarbeten
Prop. 1980/81:154
Omfattning
ändr. 2 §

Lag (2009:346) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Förarbeten
Rskr. 2008/09:213, Prop. 2008/09:117, Bet. 2008/09:JuU16
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1423) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1502) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01