Upphävd författning

Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1386 i lydelse enligt SFS 1998:767
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Aktiebolagslagen (1975:1385) och denna lag träder i kraft, såvitt avser 15 § andra stycket och 23 § denna lag, en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1977.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 1 § i förslaget till lag om införande av aktiebolagslagen i SOU 2001:1.)

I paragrafen fastställs tidpunkten för den nya aktiebolagslagens ikraftträdande till den 1 januari 2006. Den särskilda införandelagen träder, med ett undantag, i kraft vid samma tillfälle. Undantaget avser ...

2 §  Genom aktiebolagslagen (1975:1385) upphäves

 1. lagen (1944:705) om aktiebolag,
 2. lagen (1944:706) angående införande av nya lagen om aktiebolag,
 3. lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 2 § i SOU 2001:1.)

Genom paragrafen upphävs 1975 års aktiebolagslag och promulgationslagen. Kommittén hade föreslagit att även den s.k. Leo-lagen skall upphävas som en följd av att motsvarande bestämmelser har tagits in i den nya aktiebolagslagen (16 kap.). Eftersom Leo-lagen har ett vidare tillämpningsområde än <a href="https://lagen.nu/1975:1385" ...

3 §  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 3 § i SOU 2001:1.)

Hänvisningar i andra författningar till aktiebolagslagen är vanligt förekommande. Dessa hänvisningar måste justeras när den nya lagen träder i kraft. Förslag till sådana konsekvensändringar kommer att läggas i en särskild proposition. Det kan inte uteslutas att någon bestämmelse därvid lämnas obeaktad. I denna paragraf har ...

4 §  För bolag som registrerats före den 1 januari 1977 gäller aktiebolagslagen (1975:1385) med nedan angivna undantag.

[S2]Att särskilda bestämmelser övergångsvis gäller för aktiebolag som bildats före den 6 juni 1973 följer av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 4 § i SOU 2001:1.)

Paragrafen innebär att den nya aktiebolagslagen, enligt huvudregeln, skall tillämpas även på bolag som har bildats före tidpunkten för den nya lagens ikraftträdande. Från denna huvudregel görs i följande paragrafer vissa undantag. Paragrafen innebär bl.a. att föreskrifter i bolagsordning som strider mot den nya lagen blir ...

5 §  Om ej bolagsordningen anger vilken tid bolagets räkenskapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 5 § i SOU 2001:1.)

Bestämmelserna om bolagsbildning i den nya lagen skiljer sig i väsentliga avseenden från tidigare bestämmelser. Denna paragraf aktualiseras om ett bolag har bildats enligt äldre bestämmelser före den nya lagens ikraftträdande och ansöker om registrering därefter. I sådana fall skall Bolagsverket tillämpa bestämmelserna i 1975 års lag i registreringsärendet. En förutsättning för att registrering ...

6 §  Före utgången av juni 1977 skall full betalning erläggas för aktie som tecknats i samband med bolagets bildande. Senast vid utgången av juli 1977 skall bolaget anmäla hur stor del av aktiekapitalet som blivit till fullo betald. Anmälningen skall bestyrkas av auktoriserad eller godkänd revisor.

[S2]Har ej före utgången av juli 1977 anmälts att full betalning erlagts för aktier med ett sammanlagt nominellt belopp som motsvarar det i bolagsordningen angivna aktiekapitalet eller uppgår till minimikapitalet, skall registreringsmyndigheten anmäla förhållandet till rätten som förordnar att bolaget skall träda i likvidation. Beslut om likvidation meddelas dock ej, om det under ärendets handläggning i tingsrätten styrkes att aktiekapitalet eller minimikapitalet har inbetalats.

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Genom den nya lagen avskaffas systemet med aktier med nominellt belopp. Denna paragraf innehåller särskilda övergångsbestämmelser för den reformen. Den innebär att bolagen ges en möjlighet att vänta med att ändra föreskrifter om aktiers nominella belopp i bolagsordningen till dess att bolagsordningen ändras i något annat avseende efter den nya lagens ikraftträdande. När föreskriften om aktiernas nominella belopp tas bort, ...

7 §  Innehåller bolagsordningen sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 9 § 1 mom.tredje stycket andra meningen lagen (1944:705) om aktiebolag, skall bestämmelserna anses gälla även beträffande aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet maximikapital.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 8 § i SOU 2001:1.)

Bestämmelserna om utformningen av hembudsförbehåll har fått en annan innebörd i den nya lagen jämfört med tidigare. Det har ansetts att det skulle föra för långt att kräva att alla bolag som vid tidpunkten för den nya lagens ikraftträdande har hembudsförbehåll i bolagsordningen skall ändra förbehållen. I förevarande paragraf föreskrivs därför att äldre hembudsförbehåll skall fortsätta ...

8 §  Finnes i bolag aktier vilkas röstvärde överstiger tio gånger röstvärdet för samtliga aktier av annat slag, får bolaget ge ut aktier med de röstvärden som tillkommer redan utgivna aktier.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 7 § i SOU 2001:1.)

Paragrafen innebär att de bolag som, med stöd av övergångsbestämmelser till tidigare aktiebolagslagar, har kvar aktier med större röstvärdesskillnader än 1 till 10 får ge ut nya aktier med sådana röstvärdesskillnader även i framtiden. En motsvarande bestämmelse fanns i övergångsreglerna till 1944 och 1975 års lagar.

9 §  Äldre bestämmelser om verkan av att aktiebrev ställts till innehavaren gäller fortfarande i fråga om aktiebrev utfärdat för aktie som har getts ut före utgången av år 1976.

[S2]Den som innehar aktiebrev och enligt bolagets påskrift därpå är införd såsom ägare i aktieboken är, utan hinder av att införingen skett före utgången av år 1976, likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande, om förvärv från honom sker efter nämnda tidpunkt.

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Av 5 kap. 5 § i den nya aktiebolagslagen följer att aktieboken i ett kupongbolag skall innehålla uppgift om aktieägares person- eller organisationsnummer. Detta är en nyhet. Det har inte ansetts lämpligt att kräva att befintliga aktieböcker i samband med lagens ikraftträdande kompletteras med dessa uppgifter. I första stycket av förevarande paragraf har därför ...

10 §  Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats före utgången av år 1976, samt talan mot sådant bolagsstämmobeslut sker enligt lagen (1944:705) om aktiebolag eller lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m., om annat ej följer av 6 eller 23 §.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 9 § i SOU 2001:1.)

Enligt den nya lagen skall ett aktiebrev innehålla uppgifter om bolagets organisationsnummer och kategoritillhörighet samt aktieägarens personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer. Paragrafen innebär att skyldigheten att ange dessa uppgifter bara gäller aktiebrev som ges ut efter den nya lagens ikraftträdande. Äldre aktiebrev som saknar de nämnda uppgifterna behöver ...

11 §  Har styrelsen före utgången av år 1976 beslutat om nyemission, skall nyemissionen ske enligt lagen (1944:705) om aktiebolag.

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I paragrafen, som motsvarar 9 § i övergångsbestämmelserna till den nuvarande aktiebolagslagen, regleras två frågor om vissa äldre aktiebrev. För en kommentar kan hänvisas till prop. 1975:103 s. 717 f.

12 §  Bestämmelserna i 4 kap. 17 § aktiebolagslagen (1975:1385) äger tillämpning även på fondaktie som utgivits före den 1 januari 1977. Anmaning får dock ske tidigast efter utgången av år 1978.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 10 § i SOU 2001:1.)

Enligt paragrafen skall, om bolagsstämman före den nya lagens ikraftträdande har fattat beslut i någon av de frågor som omfattas av den nya lagens bestämmelser, beslutet registreras och verkställas enligt äldre lag. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om ...

13 §  Har före utgången av år 1976 åtgärd vidtagits för verkställighet av nedsättning av aktiekapitalet enligt 65 § lagen (1944:705) om aktiebolag, får nedsättning verkställas och registreras enligt nämnda lag.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 11 § i SOU 2001:1.)

Enligt 1975 års lag, liksom enligt den nya lagen, kan styrelsen bemyndigas att fatta vissa emissionsbeslut och beslut om nedsättning (minskning) av aktiekapitalet. Om ett sådant beslut har fattats före tidpunkten för den nya lagens ikraftträdande skall, enligt denna paragraf, äldre bestämmelser tillämpas vid registrering och verkställighet av beslutet. Detta överensstämmer med vad som ...

14 §  Styrelseledamot och verkställande direktör, som tillträtt före utgången av år 1976, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) snarast efter nämnda tidpunkt.

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som har utformats enligt Lagrådets förslag, blir tillämplig på värdeöverföringar som beslutas eller, såvitt gäller s.k. förtäckt vinstutdelning, genomförs efter den nya lagens ikraftträdande på grundval av en årsredovisning som har upprättats dessförinnan. I sådana fall skall de ...

15 §  Bestämmelserna i 8 kap. 1 §, 10 kap.3 § första, andra och fjärde styckena samt 10 kap. 4 §aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas från och med första ordinarie bolagsstämma som hålles efter lagens ikraftträdande. Intill dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser.

[S2]Beslut enligt 10 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den 1 januari 1977.

[S3]Innehåller bolagsordningen bestämmelse om föranmälan för deltagande i bolagsstämma, får sådan betämmelse tillämpas intill dess beslut om bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen har blivit registrerat. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år 1977. Lag (1976:993).

Prop. 2004/05:85: (Jfr 12 § i SOU 2001:1)

Bestämmelserna om inlösen av minoritetsaktier har i den nya lagen fått en delvis annan innebörd än tidigare såväl i materiellt som processuellt hänseende. Avgörande för om de nya eller äldre bestämmelserna skall tillämpas är enligt förevarande paragraf när inlösen har begärts. Om inlösen har begärts före den nya lagens ikraftträdande, tillämpas äldre bestämmelser även om inlösenförfarandet ...

16 §  Årsredovisning och koncernredovisning skall efter utgången av år 1976 upprättas enligt aktiebolagslagen (1975:1385). För räkenskapsår som börjat löpa före denna tidpunkt får sådan redovisning dock upprättas enligt lagen (1944:705) om aktiebolag.

[S2]I koncernredovisning behöver ej medtagas koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsår som påbörjats före utgången av år 1976.

Prop. 2004/05:85: (Jfr 13 § i SOU 2001:1.)

Enligt huvudregeln gäller den nya aktiebolagslagen även för bolag som har bildats före tidpunkten för lagens ikraftträdande. Detta innebär bl.a. att äldre bolagsordningsföreskrifter, som strider mot den nya aktiebolagslagen, blir utan verkan. För att säkerställa ...

17 §  Om det i 11 kap. 8 § första stycket 6 aktiebolagslagen (1975:1385) angivna anskaffningsvärdet för tillgång, som förvärvats före den 1 januari 1977, ej kan utrönas med hjälp av bolagets bevarade räkenskaper, skall som anskaffningsvärde redovisas, beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) ökat med förbättringskostnader under tiden efter utgången av år 1964, samt beträffande annan tillgång det belopp vartill anskaffningsvärdet skäligen kan uppskattas.

[S2]I not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet uppskattats enligt första stycket.

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag).

Paragrafen ger bolagen en möjlighet att redan före den nya lagens ikraftträdande besluta om de ändringar i bolagsordningen som föranleds av den nya lagen. På så sätt kan de bolag som så önskar säkerställa att bolagets bolagsordning från början står i överensstämmelse med den nya lagen. Paragrafen tar sikte inte bara på sådana ändringar som bolagen är skyldiga att göra utan även ändringar eller tillägg som innebär att bolaget ...

18 §  Finnes skuldregleringsfond, skall denna överföras till reservfonden eller nedsättas. Nedsättning får ske årligen med högst en femtedel av det belopp varmed summan av aktiekapitalet, reservfonden och skuldregleringsfonden överstiger skulderna enligt balansräkningen. När fem räkenskapsår förflutit efter den 1 januari 1977, skall skuldregleringsfonden helt överföras till reservfonden.

[S2]Beräkningen av skulderna enligt första stycket sker enligt äldre bestämmelser.

19 §  Likvidation genomföres enligt lagen (1944:705) om aktiebolag, om likvidator utsetts före utgången av år 1976.

[S2]Bestämmelserna i 13 kap. 13 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) gäller även medel som innehållits i likvidation där likvidator utsetts före utgången av år 1947. Den i nämnda lagrum angivna tidsfristen på fem år räknas i sådant fall från den 1 januari 1977.

20 §  Har enligt 136 eller 174-176 § lagen (1944:705) om aktiebolag inlösen av aktier påkallats före utgången av år 1976, gäller betämmelserna i nämnda lag beträffande inlösen.

21 §  Innehåller bolagsordningen förbehåll som avsågs i 52 § första stycket lagen (1910:88 s.1) om aktiebolag gäller förbehållet även om det avviker från 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Om tillämpningen av föreskrift i bolagsordningen rörande lösens belopp skulle bereda någon otillbörlig fördel, kan jämkning dock ske. Lag (1992:1239).

22 §  Föreskrives i bolagsordningen att ändring av denna skall ske enligt den lag som gällde vid föreskriftens tillkomst, kan föreskriften ändras genom beslut av bolagsstämma med den majoritet som anges i 9 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1998:767).

23 §  Efter utgången av år 1975 kan belut om ändring i bolagsordningen till överensstämmelse med aktiebolagslagen (1975:1385) fattas enligt 9 kap.14 eller 15 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller från och med den 1 januari 1977.

24 §  Om bolagsordning efter utgången av år 1976 strider mot aktiebolagslagen (1975:1385), skall styrelsen utan dröjsmål framlägga förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med lagen.

25 §  Har bolagsstämma enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering före utgången av år 1976 belsutat att nämnda lag skall vara tillämplig på bolaget, anses bolaget vara avstämningsbolag, även om förbehåll därom ej intagits i bolagsordningen. Betämmelserna i 24 § äger motsvarande tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

Lag (1976:993) om ändring i lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

Lag (1992:1239) om ändring i lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Förbehåll i bolagsordning om bundna aktier upphör att gälla den 1 januari 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1998:767) om ändring i lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2005:552

Omfattning
upph.