Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:490 i lydelse enligt SFS 2018:786
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Enligt de närmare föreskrifter regeringen beslutar får Sveriges export- och investeringsråd

 1. planera och leda handelssekreterarnas verksamhet,
 2. besluta om handelssekreterares anställnings- och arbetsvillkor, i den mån dessa inte bestäms genom avtal eller det enligt särskilda bestämmelser är en myndighet som har beslutanderätt, dock inte i frågor om tillsättning av eller skiljande från tjänst, eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 3. besluta om statliga bidrag till språkutbildning med inriktning på affärsspråk.

[S2]Vid utövande av en befogenhet som rådet har enligt första stycket, ska rådet i sak tillämpa de föreskrifter som skulle gälla för en statlig förvaltningsmyndighet i motsvarande fall. Lag (2012:536).

2 §  Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av ärenden hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §.

[S2]Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter. Lag (2018:786).

3 §  Vad någon i samband med Sveriges export- och investeringsråds befattning med handelssekreterares verksamhet eller på grund av uppdrag hos rådet har fått veta om enskilda företags eller sammanslutningars affärs- eller driftförhållanden får han eller hon inte obehörigen yppa eller utnyttja. Lag (2012:536).

Prop. 2011/12:92: Övriga ändringar är endast av rent språklig art.

Bilaga 1 Remitterat lagförslag Det remitterade förslaget till lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.4

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Ändring, SFS 1975:751

Lag (1976:124) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1978:370) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1979:1076) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1981:630) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1986:1172) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:1563) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1988/89:50
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (2012:536) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. För sådant som någon har erfarit med anledning av Sveriges exportråds verksamhet gäller dock 3 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:265, Prop. 2011/12:92, Bet. 2011/12:NU23
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2018:786) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01