Inaktuell version

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2007:472
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet

1 § Har upphävts genom förordning (1995:791).

2 §  Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till högre belopp än som med erforderlig säkerhet kan anses svara mot den risk försäkringen är avsedd att täcka med tillägg för nödvändiga omkostnader.

[S2]Anskaffningskostnader som föranleds av konkurrensskäl får ej belasta trafikförsäkringsrörelsen. Förordning (1995:791).

 • FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar
3 § Har upphävts genom förordning (1991:368).

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

3 §  Försäkringsgivaren ska varje år informera försäkringstagaren om hur stort belopp eller hur stor andel av trafikförsäkringspremien som hänför sig till den skatt som ska betalas enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. Förordning (2007:472).

4 § Har upphävts genom förordning (1991:368).

5 §  Skall trafikskadeersättning utgå i form av livränta och har försäkringsanstalten ej rätt att ansvara för sådan ränta, skall anstalten köpa livräntan hos behörig svensk försäkringsanstalt. Förordning (1983:310).

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

6 §  Samtliga försäkringsgivare som driver trafikförsäkringsverksamhet i Sverige skall tillsammans med trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen.

[S2]Innan en försäkringsgivare, en representant som avses i 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) eller trafikförsäkringsföreningen erbjuder den skadelidande uppgörelse i en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i reglementet för nämnden, skall frågan hänskjutas till nämnden för yttrande. Förordning (2007:338).

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

7 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor enligt 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) när det gäller representanter för försäkringsgivare som driver gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Förordning (2007:338).

8 §  Ytterligare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller denna förordning meddelas av finansinspektionen. Förordning (1993:1437).

 • FFFS 2008:28: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område
 • FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar

Undantag från trafikförsäkringsplikten m.m.

9 §  Motordrivet fordon som inte är registrerat i Sverige får införas hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det tillhör en stat som har tillträtt den europeiska konventionen d. 20 april 1959 om obligatorisk försäkring mot skadeståndsansvar eller delstat i sådan stat. Intyg om att fordonet tillhör en sådan stat eller delstat skall medföras när fordonet införes hit eller brukas i trafik här. Intyget skall vara utfärdat av statens regering eller, i fråga om förbundsstat, av förbundsregeringen.

[S2]Motordrivet fordon som tillhör en främmande stat och som inte är registrerat i Sverige får införas hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Förordning (2004:1007).

10 §  Motordrivet fordon får införas till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är registrerat i Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte öarna Isle of Man, Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller Österrike.

[S2]Första stycket tillämpas även i fråga om icke registrerad moped som är hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, San Marino, Spanien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern eller Vatikanstaten. Förordning (2004:196).

11 §  Ett motordrivet fordon som är registrerat i en annan främmande stat än som avses i 10 § får föras in till Sverige från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran. Förordning (1994:133).

12 §  I andra fall än som avses i 9-11 §§ får ett motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i en främmande stat föras in till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring endast om det

 1. vid införseln visas upp bevis om gällande försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), exempelvis s.k. grönt kort, eller
 2. genom det svenska Tullverkets försorg tecknas särskild försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet i länderna i EES och i Schweiz (gränsförsäkring) för tiden till dess att fordonet förs ut till något annat land än ett som ingår i EES. Förordning (2002:348).

13 §  När ett motordrivet fordon som avses i 11 eller 12 § förs ut igen till något annat land än ett som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Tullverket kontrollera att det för fordonet har funnits försäkring som täckt ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I de fall då gränsförsäkring har tagits, skall Tullverket också kontrollera att premie har betalats för tiden till och med utförseldagen. Kan bevis om detta inte visas upp, skall försäkring tecknas eller felande premie betalas till Tullverket.

[S2]För ett motordrivet fordon som avses i 12 § och som inte är inrättat huvudsaklig en för att självständigt användas till person- eller godsbefordran gäller första stycket även när fordonet förs ut till Danmark, Finland eller Norge.

[S3]Första och andra styckena skall tillämpas även när fordon som avses där förtullas i Sverige i stället för att föras ut till annan stat. Förordning (1999:488).

14 §  Särskild ersättning får ej uttagas för Tullverkets handläggning av ärende som avses i denna förordning. Förordning (1999:488).

15 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av 9-14 § meddelas av Tullverket. Förordning (1999:488).

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

Motiverat besked om ersättning

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

15 a §  Försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall lämna ett motiverat besked om ersättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett försäkringsfall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning avses

 1. ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren inte motsätter sig ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats och
 2. ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet för sådana fall då försäkringsgivaren antingen motsätter sig ersättningsansvar eller ansvaret inte har fastställts eller beräknats fullständigt.

[S2]Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även trafikförsäkringsföreningen när en skada enligt 16 och 33 §§trafikskadelagen skall ersättas av föreningen. Förordning (2007:338).

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

Intyg om trafikskadeersättning

/Träder i kraft I: 2007-07-01/

15 b §  Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran lämna ett intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut under de senaste fem åren av försäkringstiden och som har lett till en höjning av årspremien för trafikförsäkringen. Om någon sådan ersättning inte har betalats ut, skall intyget innehålla uppgift om det. Intyget skall lämnas senast 15 dagar från det att det begärdes. Förordning (2007:338).

Skada under resa inom EES m.m.

16 §  En sådan skaderegleringsrepresentant som avses i 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall gentemot den skadelidande kunna sköta skaderegleringen på det eller de språk som är officiella i det EES-land där den skadelidande är bosatt. Förordning (2002:348).

17 §  /Upphör att gälla U:2007-07-01 genom förordning (2007:338)./ För sådana försäkringsfall som avses i 27 § andra stycket trafikskadelagen (1975:1410) skall försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant, inom tre månader från det att försäkringsfallet anmäldes till någon av dem, till den skadelidande lämna ett motiverat besked om ersättning. Med motiverat besked om ersättning avses

 • ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren inte bestrider ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats och
 • ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet för sådana fall då ersättningsansvaret bestrids, ersättningsansvaret inte har fastställts eller inte har beräknats fullständigt. Förordning (2002:348).

 • RH 1995:7:Talan har väckts om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon. Tingsrättens underlåtenhet att underrätta försäkringsanstalt därom har ansetts utgöra rättegångsfel som kunnat avhjälpas i hovrätten.

18 §  När ett ärende enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410) har anmälts till Trafikförsäkringsföreningen skall föreningen lämna en underrättelse om detta till försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant här enligt 27 § trafikskadelagen och till den som vållat skadan, om denne är känd. En sådan underrättelse skall lämnas även till den som i det land där försäkringsgivaren är etablerad har utsetts till skadeersättningsorgan enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG3. Av underrättelsen skall framgå att föreningen kommer att påbörja skaderegleringen inom den tid som anges i 28 § trafikskadelagen. Förordning (2002:348).

19 §  Den som enligt 5 § första stycket 1 trafikskadelagen (1975:1410) meddelar trafikförsäkring skall underrätta Trafikförsäkringsföreningen om namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som har utsetts enligt 27 § trafikskadelagen. En sådan underrättelse skall lämnas även till dem som i övriga länder inom EES har utsetts till informationscentrum enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG4.

[S2]När en gränsförsäkring har tecknats enligt 12 och 13 §§ skall Tullverket underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta. Förordning (2002:348).

Övriga bestämmelser

20 §  När en trafikförsäkring har meddelats skall försäkringsanstalten utfärda ett bevis om trafikförsäkringen, om försäkringstagaren begär det. Gäller försäkringen en moped klass II, skall dock beviset utfärdas utan någon särskild begäran. Beviset skall utfärdas enligt formulär som Finansinspektionen fastställer.

[S2]När avtal om trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret har upphört att gälla, skall försäkringsanstalten eller, i fall som avses i 5 § tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410), representanten för försäkringsgivaren anmäla detta hos Vägverket eller, om interimslicens har utfärdats för fordonet, hos Tullverket. Förordning (2002:348).

 • FFFS 2008:28: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område

21 §  Väcks talan om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon, skall domstolen i god tid före huvudförhandlingen i målet lämna underrättelse därom till den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet eller, i fall som avses i 5 § tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410), till representanten för försäkringsgivaren eller, i fall som avses i 15 eller 16 § samma lag, till den myndighet som därvid företräder staten respektive till trafikförsäkringsföreningen. Förordning (2002:348).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Förordning (1980:43) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 16 §

Förordning (1983:310) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:595) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:295) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1986-06-01

Förordning (1991:368) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  upph. 3, 4 §§; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1471) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:782) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 7, 8, 16, 17 §§
  CELEX-nr
  388L0357
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1437

Förordning (1994:133) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1995:791) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  upph. 1 §; ändr. 2, 7 §§
  CELEX-nr
  392L0049
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:407) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:849) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:1260) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, skall vad som sägs om moped klass II gälla.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1999:488) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:35) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:91) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-04-15

Förordning (2001:670) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
nuvarande 16, 17 §§ betecknas 20, 21 §§, rubr. närmast före 16 § sätts närmast före nya 20 §; ändr. 12 §; nya 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före nya 16 §
CELEX-nr
32000L0026
Ikraftträder
2003-01-20

Förordning (2003:2) om ikraftträdande av 18 § förordningen (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:348 såvitt avser 18 §
Ikraftträder
2003-01-20

Förordning (2004:196) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-04-30

Förordning (2004:1007) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:338) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
upph. 17 §; ändr. 6, 7 §§; nya 15 a, 15 b §§; rubr. närmast före 15 a, 15 b §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:472) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:706) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2007-10-01

Förordning (2008:1206) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2016:673) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-07-01