Upphävd författning

Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-07-09
Ändring införd
SFS 1991:738 i lydelse enligt SFS 1997:861
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller miljökonsekvensbeskrivningar enligt 5 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

Krav på miljökonsekvensbeskrivningar

3 §  I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter skall till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. Bestämmelserna i 7--9 §§ förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter skall tillämpas även beträffande miljökonsekvensbeskrivningar.

4 §  I ärenden om beviljande av nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) skall en miljökonsekvensbeskrivning fogas till ansökan. Bestämmelserna i 8 § elförordningen (1994:1250) skall tillämpas även beträffande miljökonsekvensbeskrivningar.

[S2]Nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen skall införa en kungörelse om miljökonsekvensbeskrivningen i Post- och Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som myndigheten bestämmer. I kungörelsen skall det anges att skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskrivningen får lämnas till myndigheten inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (1997:861).

5 §  I ärenden om beviljande av koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. Bestämmelserna i 4--7 §§ förordningen (1978:164) om vissa rörledningar skall tillämpas även beträffande miljökonsekvensbeskrivningar.

6 §  I ärenden om tillstånd enligt 6 kap. 4 § luftfartslagen (1957:297) skall till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning.

[S2]Luftfartsverket skall införa kungörelse om miljökonsekvensbeskrivningen i Post- och Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som Luftfartsverket bestämmer. I kungörelsen skall anges att skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskrivningen får lämnas till Luftfartsverket inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

[S3]Luftfartsverket skall inhämta yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen från berörda länsstyrelser och kommuner. Förordning (1992:445).

7 §  I ärenden om tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från denna enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall en miljökonsekvensbeskrivning bifogas till ansökan.

[S2]Den tillståndsprövande myndigheten skall införa en kungörelse om miljökonsekvensbeskrivningen i Post- och Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som myndigheten bestämmer. I kungörelsen skall det anges att skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskrivningen får lämnas till myndigheten inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

[S3]Myndigheten skall inhämta yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen från Statens naturvårdsverk och Boverket. Förordning (1992:445).

8 §  I ärenden enligt lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall en miljökonsekvensbeskrivning bifogas till ansökan.

[S2]Sjöfartsverket skall införa en kungörelse om miljökonsekvensbeskrivningen i Post- och Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som Sjöfartsverket bestämmer. I kungörelsen skall det anges att skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskrivningen får lämnas till Sjöfartsverket inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

[S3]Sjöfartsverket skall inhämta yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen från berörda länsstyrelser och kommuner. Förordning (1992:445).

Tillämpning av Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

9 §  Ansvarig myndighet enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, publicerad i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:1), är Statens naturvårdsverk om inte regeringen efter anmälan av Naturvårdsverket i ett visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens uppgifter skall fullgöras av en annan myndighet. Förordning (1992:445).

10 §  Den ansvariga myndigheten enligt 9 § skall lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter en part har enligt artikel 2 punkt 4--6, artikel 3 punkt 1--3 och 5--8, artikel 4 punkt 2 och artikel 5--7 i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Vid behov skall samråd ske med andra berörda myndigheter.

[S2]Den ansvariga myndigheten får vid behov kungöra information i Sverige och i annat land som är utsatt part enligt konventionen. Sådant kungörande i annat land bör ske i samråd med den utsatta partens ansvariga myndighet. Förordning (1992:445).

11 §  Statliga myndigheter som får kännedom om anläggningar eller åtgärder som kan antas förorsaka betydande gränsöverskridande påverkan på miljön och som omfattas av konventionen skall underrätta Statens naturvårdsverk om detta. Förordning (1992:445).

Gemensamma bestämmelser

12 §  En miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en motiverad redovisning av alternativa lokaliseringar och utformningar samt uppgifter om konsekvenserna av att den sökta åtgärden inte vidtas. Om det är ändamålsenligt med hänsyn till syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och exploateringsföretagets art behöver inte alternativa lokaliseringar redovisas.

[S2]De myndigheter som i ärenden som avses i 3--8 §§ prövar ansökningar om koncession eller tillstånd beslutar i varje enskilt ärende vad miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla.

[S3]Länsstyrelsen skall i sitt yttrande enligt 4--6 och 8 §§ ange om den anser att miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig eller om den behöver kompletteras. Förordning (1992:445).

13 §  I kungörelser om miljökonsekvensbeskrivningar skall anges var beskrivningen hålls tillgänglig. Platsen för detta bör bestämmas i samråd med berörd kommun. Förordning (1992:445).

14 §  Boverket får i samråd med Statens naturvårdsverk meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1992:445).

Ändringar

Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1164) om ändring i förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:445) om ändring i förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar

  Omfattning
  nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 4, 6 §§, den nya 12 §; nya 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 9 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1251) om ändring i förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:861) om ändring i förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:905

Omfattning
upph.