Prop. 1981/82:88

om åtgärder for att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m.m.

Regeringens proposition 1981/ 82: 88

om åtgärder för att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m. m.;

beslutad den 10 december 1981.

Regeringen föreslar riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

KARIN SÖDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om åtgärder för att minska ärendeha- lanserna hos försäkringsrätterna och därmed förkorta väntetiderna för att få ärendena avgjorda.

Förslagen syftar till en minskning av tillströmningen av ärenden till försäkringsrätterna genom ett utökat omprövningsförfarande hos de all- männa försäkringskassorna samt överflyttning av vissa ärenden om arbets- givaravgifter m. m. till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Vidare syftar förslagen till en ökad målavverkning hos försäkringsrätterna bl. a. genom ändrade domförhetsregler.

Det föreslås också att en begränsning införs i rätten att fullfölja talan till försäkringsöverdomstolen.

De nya reglerna avses träda i kraft den I april 1982.

I Riksdagen [ 981f82. ] saml. Nr 88

Prop. 1981/82:88

1. Förslag till

|.)

Lag om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 7 5.5 lagen (197828) om försäkrings— domstolar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Försäkringsöverdomstolen är högsta försäkringsdomsol i mål som fullföl- jes dit från försäkringsrätt eller från arbetsmarknadsstyrelsen eller som arbetsmarknadsstyrelsen underställer domstolens prövning.

Försäkringsrätt är försäkrings- domstol närmast under försäkrings- överdomstolen i mål som fullföljes dit från allmän försäkringskassa. lokal skattemyndighet eller riksför- säkringsverket.

Försäkringsrätt är försäkrings- domstol närmast under försäkrings- överdomstolen i mål som fullföljes dit från allmän försäkringskassa eller riksförsäkringsverket.

Försäkringsrätter skall finnas till ett antal av tre.

Försäkringsöverdomstolen är domför med fem ledamöter. Av dem skall tre vara lagfarna.

Domstolen är domför med endast tre lagfarna ledamöter

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär avgörande av saken,

2. vid förordnande i avvaktan pä målets avgörande samt vid annan åtgärd som avser endast mäls bere- dande.

3. vid beslut genom vilket domsto- len skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak.

4. .vid avgörande av mål där utgången är uppenbar.

Domstolen är domför med endast tre ledamöter varav två lagfarna

]. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär avgörande av saken.

2. vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd som avser endast mals bere- dande,

3. vid beslut genom vilket domsto- len skiljer sig frän mälet utan att detta har prövats i sak.

4. vid behandling av_/'rägur om pröv- ningstillstånd.

I de fall som avses i andra stycket 1—3 är domstolen även domför med tre lagfarna ledamöter.

Uppkommer i mål fråga av betydelse för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. får målet hänskjutas till avgörande av försäkringsöver— domstolen i dess helhet. Därvid skall samtliga ledamöter deltaga i avgörandet. om ej laga hinder möter.

Prop. 1981/82z88 3

Nuvarande lvdelse Föreslagen lydelse

7 &

Försäkringsrätt är domför med tre ledamöter som är försäkringsrättsråd eller försäkringsrättsassessorer. Härutöver skall två nämndemän ingäi rätten vid prövning av besvär över

1. beslut som i allmän försäkringskassa har avgjorts av pensionsdelcgal tion.

, ?.. beslut som i allmän försäkringskassa har avgjorts av försäkringsnämnd i dess helhet och

3. beslut enligt lagen (.19761380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (l977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre bestäm- melser. ._ .

Fönräkringsrätt är alltid domför Fönsäkringsrätten är domförlmeld utan nc'imndemänifall som avscsi3å enbart en ledamot. som är försäk- andra stycket. ringsrättsråd eller först'ikringsrättsas-

sessor, 'i fall som avses i. 3.5 andra stycket 1—3. Detsamma gäller vid avgöra-nde av mål där värdet av den förmån som är under prövning i rätten understiger 2 500 kronor och det överklagade beslutet inte är sådant som avses i första stycket. Om det av särskild anledning är påkallat. prövas ett mål som förut sagts i stället av tre ledamöter. som är försäkrings- rättsråd eller försäkringsrättsassessa— rer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

Prop. l981/82:88

2. Förslag till Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291)

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (l97l:29l') dels att 31 & skall ha nedan angivna lydelse. dels att rubriken närmast före 35 s skall lyda "Särskilda regler om besvär hos regeringsrätten och försäkringsöverdomstolen".

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 37 a 9". av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

31 5 Beslut. varigenom rätten avgör malet. skall tillställas part genom handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening. där sädan förekom- mit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

Kräves särskilt tillstånd för pröv- ning av besvär till regeringsrätten. skall kammarrättens beslut innehål- la uppgift härom och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

3.7a

Kräves särskilt "tillstånd för pröv- ning av besvär till regeringsrätten eller ]örst'ikringsöverdomstolen. skall kammarrättens eller försr'ikringsrät— tens beslut innehålla uppgift härom och om de grunder på vilka sadant tillstand meddelas.

Vad som sägs i 35 55 första och andra styckena. 36 .5 och 37 .5 tredje stycket om besvär hos regeringsrätten över kammarrättens beslut skall även tillämpas på besvär hos försäkrings— överdomstolen över försäkringsrät- tens beslut. Försökringsöverdomsto- [en skall dock alltid meddela pröv- ningstillstånd. om detfinns anledning att ändra det slut som försäkringsrät- ten har kommit till.

Besvär som har anförts av riksför- säkringsverket prövas av fömäk— ringsöverdmnstolen utan prövnings- tillstånd.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1982. I fråga om besvär över beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Prop. l981/82:88

3. Förslag till .

'.Il

Lag om ändring i lagen (l962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962381) om allmän försäk- ringl

dels att 20 kap. 10 s*" skall betecknas 20 kap. 10 21 %. dels att 20 kap. lila—1.3 Q's? skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 20 kap. 10 ?. av nedan angivna

lydelse.

Nllvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap.

105

Beslut av en allmän försäkrings- kassa i ärenden om försäkring enligt denna lag skall omprövas av kassan. om det begärs av en enskilt] som beslutet angår och beslutet inte har meddelats med stöd av 10 a .é'.

Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

Om omprövning begärs av ett beslut och riksförsäkringsverket an- för besvär över samma beslut. skall j'örsäkringskassan sända över ären- det till jörsäkringsrätten utan föregå- ende omprövning. Begäran om om- prövning skall därvid [försäkrings- rätten anses som en besvärsinlaga.

lt) a &: skall ändra beslut i ärende angående för-

Allmän försäkringskassa

säkring enligt denna lag. sem har fattats av kassan och ej har prövats av försäkringsrt'itt.

]. om beslutet på grund av skriv- fel. räknefel eller annat sådant förbi-'

seende innchäller uppenbar oriktig- het

.

' Lagen omtryckt l£)77:630. 3 Senaste lydelse (10 s") l()8(l:3l5.

Även om begäran om omprövning inte har framställts. skal/fönsäkrings- kassan ändra ett beslut i ett ärende om försäkring enligt denna lag. som har fattats av kassan och ej har prövats av jörsäkringsrätten.

]. om beslutet på grund av skriv- fel. räknefel eller annat sådant förbi- seende innehåller uppenbar oriktig- het.

Prop. 1981/82:88

Nuvarande lydelse

2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullstän- digt underlag.

3. om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstill- lämpning orsak.

Ändring får underlåtas om den oriktighet som vidlåder beslutet är av ringa betydelse.

Beslut får ej ändras tillförsäkrads

eller annan liknande

nackdel såvitt gäller förmån som har förfallit till betalning och ej heller i annat fall om synnerliga skäl äro däremot.

Fråga om ändring enligt denna paragraf får ej tagas upp sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades. Ändring får dock ske även efter utgången av denna tid. om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofull— ständigt underlag eller om annat synnerligt skäl föreligger.

Föreslagen lydelse

2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullstän- digt underlag.

3. om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstill- lämpning eller annan liknande orsak.

Ändring behöver inte göras om oriktig/teten är av ringa betydelse.

Ett beslut får ej ändras till den

' försäkrades nackdel såvitt gäller för-

män som har förfallit till betalning och ej helleri annat fall om detfinns

' synnerliga skäl mot det.

En fråga om ändring enligt denna paragraf får ej tagas upp sedan mer än två är förflutit från den dag då beslutet meddelades. Ändring får dock ske även efter utgången av denna tid. om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofull- ständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl.

itä-*

Talan mot beslut av allmän försäk- ringskassa eller riksförsäkringsver- ket i ärende angående försäkring enligt denna lag föres hos försäk- ringsrätt genom besvär.

3 Senaste lydelse 197830.

Beslut av allmän försäkringskassa eller riksförsäkringsverket i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos försäkringsrätten ge- nom besvär. Försäkringskassans be- slut får dock inte överklagas av en enskild innan kassan har omprövar sitt beslut enligt 10.5. Besvär som anförs av en enskild innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om

omprövning enligt

nämnda paragraf-

Prop. .l981/82z88

Nuvarande lydelse

Att lalan

beslut föres genom besvär hos för-

mot försäkringsrätts

säkringsöverdomstolen framgår av förvaltningsprocesslagen (l97l:29l).

När besvär mot allmän försäk- ringskassas beslut anförts av enskild. skall kassan taga upp det ("iverklagade beslutet till ny prövning även om omständighet som anges i 10 ä' första stycket ej föreligger. .»lna'ring får diirvid göras endast i enlighet med Sker ändring. skola besvären anses förfall-

klagandens yrkande. sådan na. I annat fall skall kassan översän- da besvären med eget yttrande till ji'irsäkringsrätten.

Föreslagen lydelse

Att beslut överklagas genom besvär hos försäk-

fö rsäkringsrättens

ringsöverdomstolen framgår av för- valtningsprocesslagen ( l9712291).

1254

Riksförsäkringsverket har att ver- ka för att bestämmelserna om den allmänna försäkringen tillämpas lik- formigt och rättvist. Verket får. även till förmån för enskild part. föra talan mot försäkringsrätts och all- män försäkringskassas beslut samt begära ändring enligt 109.

I mål. där enskild part anför

. besvär hos försäkringsrätt mot all- män försz'ikringskassas beslut. be- stämmer riksförsäkringsverket hu- ruvida verket skall vara parti målet. Även om riksförsäkringsverket be— slutat att ej vara part. får försäk- ringsrätten förelägga verket att svara i målet. om särskilda skäl förelig- ga.

Den (')tnständiglteten att riksför- säkringsverket icke varit part iför- säkringsrält utgör ej hinder för ver-

4 Senaste lydelse l97h':3(l_

Riksförsäkringsverket har att ver- ka för att bestämmelserna om den allmänna försäkringen tillämpas lik- formigt och rättvist. Verket får, även till förmån för enskild part. överkla- ga försäkringsrätts och allmän för- säkringskassas beslut samt begära ändring enligt 10 a .6.

I mål. där en enskild part hos försäkringsrätten överklagar en all- män försäkringskassas beslut. be- stämmer riksförsäkringsverket om verket skall vara part i målet. Även om riksförsäkringsverket beslutat att ej vara part. får försäkringsrätten förelägga verket att svara i målet, om det finns särskilda skäl.

Den omständigheten att riksför- säkringsverket icke varit part i för- säkringsrätten hindrar ej verket att

Prop. 1981/82:88

Nu varan de lydelse

ket attföra talan mot försäkringsrät- beslut. Anför enskild besvär över försäkringsrätts beslut. tens part är verket alltid motpart.

föreslagen lydelse

överklaga försäkringsrättens beslut. Om en enskild part överklagar för- säkringsrättens beslut. är verket all- tid motpart.

1355

Besvärshandling skall tillställas den myndighet som meddelat beslutet. Har besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit .in till en försäkringsdomstol. riksft'irsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa. som ej är rätt myndighet enligt första stycket. skall besvärshandlingen översändas till den rätta myndigheten och anses inkommen i rätt tid.

Vid besvär över beslut i mål eller ärende angående försäkring enligt denna lag skall besvärshandlingen vara inkommen inom två månader från den dag då klaganden erhöll del av beslutet anförts av

eller. om besvären riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Allmän försäkringskassas. riks- försäkringverkets och försäkrings- rätts beslut lända till omedelbar efter- rättelse. om ej annat föreskrivits i beslutet eller bestämmes av domstol som har att pröva beslutet.

Vid besvär över beslut i mål eller ärenden om försäkring enligt denna lag skall besvärshandlingen vara in- kommen inom två månader från den dag då klagandenfiek del av beslutet eller. om besvären anförts av riksför- säkringsverket. inom två månader från den dag då beslutet medde- lades.

Vad som sägs i denna paragraf om besvär skall i tillämpliga delar gälla en begäran om omprövning enligt 10.5.

Allmän försäkringskassas. riks- försäkringsverkets och försäkrings— rätts beslut skall omedelbart gälla. om ej annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982. I fråga om ny prövning av och besvär över beslut som har meddelats före ikraftträdant'let gäller äldre bestämmelser.

5 Senaste lydelse 1980315.

Prop. 1981/82:88

4. Förslag till Lag om ändring i lagen (1959z552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981z69ll om socialavgifter

Härigenom föreskrivs att 26 och 38 åå lagen (19591552) om upphörd av vissa avgifter enligt lagen (19811191) om socialavgifter' skall ha nedan

angivna lydelse.

.N'avarande lydelse Föreslagen lydelse

26 sig

Riksförsäkringsverket mä. när synnerliga skäl därtil/före/igga, med- giva anstånd helt eller delvis med erläggande av påfört avgiftsbelopp. som appbäres av verket och förfaller till betalning efter det ansökan om anstånd gjorts. Anständstiden ma bestämmas till längst två månader efter utgången av den månad. var— under beloppet skolat erläggas. Söker arbetsgivare rättelse av av— giftspåföring enligt 36å eller anför han besvär över beslut av riksf(.')rsäk— ringsverkct enligt 385 mä anstånd meddelas även på ansökan som ingi— vits efter det beloppet förfallit till betalning. Sådant anstånd mä bevil— jas intill dess två månader förflutit från dagen för riksförsäkringsver- kets eller färsäkringsdmnstols avgö- rande i saken.

Sedan anständ meddelats. mä det av anståndet mnfattade avgijtsbelap- pet icke indrivas under tiden för anståndet. ej heller mä restavgift attagas för beloppet.

Är arbetsgivare berättigad att iafä för mycket erlagd arbetsgivaravgift. mä denna tagas i anspråk för gäldan- de av arbetsgivaravgift. som med anståndct avses.

Om det finns synnerliga skäl fär riksförst'ikringsverket medge anstånd helt eller delvis med erläggande av påfört avgiftsbelopp som uppbärs av verket och förfaller till betalning efter det att ansökan om anstånd har gjorts. Anståndstiden fär bestäm- mas till längst två månader efter utgången av den månad. dd beloppet skulle ha erlagts. Söker en arbetsgi- vare rättelse av avgiftspåföring enligt 365 eller anför han besvär över beslut av riksförsäkringsverkct enligt 38 &. får anstånd meddelas även på ansökan som har ingens efter det att beloppet har förfallit till betalning. Sådant anstånd får bevil- jas intill dess två månader har förflu— tit från dagen för riksförsi-ikringsver- kets. kammarrättens ellcr regerings- rättens avgörande i saken.

Sedan anstånd har meddelats. får det avgiftslwlopp som omfattas av anständet inte drivas in under tiden för anståndet. ej hellerfär restavgift tas III för beloppet.

Är en arbetsgivare berättigad att få ut för mycket erlagd arbetsgivar- avgift. får denna tas i anspråk för att betala sadan arbetsgivaravgift som mtrjitttds av anståndet.

' Lagen omtryckt Wild)”. Senaste lydelse av lagens rubrik l98l:ö9tw. 3Senaste lydelse 197838.

Prop. NSI/82:88

Nmrarande lydelse

Har anståndstiden gått till ända utan att avgiftsbcloppet till fullo guldits. skall arbetsgivaren erlägga restavgift a den del av beloppet. som då återstod ogaldet.

Den som åtnjutit anstånd i avvak- tan på _f'örsäkringsdomstols beslut skull erlägga tutständsränta för sådan del av avgiftsbeloppet som genom beslutet fastställts till Ränta understigande femtio kronor

betalning.

skall dock ej påföras. Ränta utgår för varje kalenderår efter den ränte- sats. som för det året gäller enligt 24 a & andra stycket.

10

Föreslagen lydelse

Ilar anståndstiden gått till ända utan att hela avgiftsbeloppet har betalats. skall arbetsgivaren betala restavgiftpä den del av beloppet sorti då var obetald.

Den som harfått anstånd i avvak- tan på kammarrättens eller regerings- rättens beslut skall betala anstånds- ränta för sådan del av avgiftshelop- pet som genom beslutet har fast- ställts till betalning. Ränta som understiger femtio kronor skall dock ej påföras. Ränta utgår för varje kalenderår efter den räntesats som för det året gäller enligt "24 a % andra stycket.

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den. då avgiften skulle ha erlagts om anstånd icke hade medgivits. till och med den månad. då anståndstidcn gått till ända.

38 s*

Över annat beslut av riksförsäk- ringsverket enligt denna lag än i 37 5 första stycket avses mä klagan föras hos fönsäkringsrätt genom besvär. Att talan mot försäkringsrätts beslut föres genom besvär hos försäkrings- överdomstolen framgår av förvalt- nirtgsproeesslagen (197! 291 ).

Ifråga om talan enligt första styck- et skola bestämmelserna i 20 kap. 12 och 13 ssf lagen (1962381) om all- män försäkring om talan mot riksför- säkringsverkets och försäkringsrätts beslut tillämp- äga motsvarande

ning.

3 Senaste lydelse 197838.

Andra beslut av riksförsäkrings- verket enligt denna lag än som avses i 37 så första stycketfår överklagas hos kammarrätten.

Kammarrättens avgörande får Överklagas Itos regeringsrätten ge- nom besvär. Även riksförsäkrings- verket får överklaga kammarrättens avgörande. Verket kan överklaga också till förmån för en enskild part. Om en enskild part klagar över kammarrättens avgörande. är verket alltid motpart [ regeringsrätten. Best't'irshtmdlingen skall vara in- kommen inom två månader från

Prop. 1981/82:88 11

Nuvarande lydelse Fc'h'eslagen lvllelse

den dag då klaganden fick del av det överklagade beslutet eller, om besvä-

ren har anförts av riksförsäkringsver-

ket. inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Riksförsäkringsverkets och för- Riksförsäkringsverkets och kam- säkringsrätts beslut lända till efterrät- marrättens beslut skall gälla även om [else utan hinder av att besvär beslutet har överklagats. anförts.

Denna lag träder i kraft den 1. april 1982. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. skall äldre bcstätnmelser tillämpas. Besvär. som har anförts hos försäkringsrätten men ej har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad besvärshänvisning därefter anförs hos försäkringsrätten. skall dock prövas av kammarrätten.

Prop. l981/82z88

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (195955!) om beräkning av pensions- grundande inkomst enligt lagen (I962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 11 & lagen ( 195955 1 ) om beräkning av pensions- grundande inkomst enligt lagen (1962z381) om allmän ffn'siikringl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11%2

[ fråga om talan mot lokal skatte- myndighets och försäkringsrätts be- slut enligt denna lag ha. om ej annat följer av andra stycket. bestämmel- serna iZO kap. 11 ,6 första'oelz andra styckena samt 12 och 13 #55 lagen ( [962.381 ) om allmän försäkring motsvarande tillämpning. Vad sotn i nämnda lagrum föreskrives om all- män försäkringskassa skall därvid gälla lokal skattemyndiglzet.

Den lokala beslut enligt denna lagfär överklagas

skattemyndig/tetens

Itos länsrätten genom besvär.

Den lokala skattenzyndigltetens. länsrättens oclt kammarrättens beslut fdr överklagas även av riksförsäk- ringsverket. Verket katt överklaga ocksä till förmån för en enskild part. (')m riksft'irsäkringsverket har be- slutat att inte överklaga. fär länsrätten (n'/1 kammarrätten ändå förelägga verket att svara i ttuilel. om det fin-eligger ska"! till det.

Riksförsäk ringsverket får överkla- ga ett avgörande av länsrätten eller kammarrätten även om verke/ inte ltar varit part där. Om en enskild part klagar över kamnuirrättens avgöran- de. är verket alltid motpart i rege- ringsrätten.

Best'ärsluutdlingen skall. om inte annat följer av femte stycket. ha kommit in ittom tvä HHl/llltlt't' från

1 Lagen omtryckt l$l7özlllli Senaste lydelse av lagens rubrik in"/'(wzlllli. : Senaste lydelse [()783211.

Prop. l981/82:88

Nuvarande lydelse

Över lokal skattemyndighets bc- slut beträffande beräkning av pen- sionsgrundande inkomst. varom den försäkrade har erhållit i-8å första eller andra stycket angiven underrät- telse under tareringsäret. får best-'är anföras intill utgången av februari månad året efter taxeringsäret. Det- samma gäller beslut som anges i 9 & tredje stycket och varom den försäk- rade har erhållit i 8 & fjärde stycket angiven underrättelse senast under taxeringsåret. Har den försäkrade icke erhållit underrättelse som nu har sagts under taxeringsäret. fär besvär anföras intill utgången av året näst efter taxeringsåret eller. om han icke under erhållit utfärdad debetsedel eller underrät- telse som i 8.5 tredje stycket sägs.

taxeringsåret har

inom ett är efter det han har erhållit sädan debetsedel eller underrättel- se.

Fönsäkringsrätts och lokal skatte- myndighets beslut lända till efterrät- telse utan hinder av förd klagan.

I-"öreslagen lydelse

den dag då klaganden fick del av det ' överklagade beslutet eller. om besväL ren ltar anförts av riksförsäkringst'er- ket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Den lokala beslut beträffande beräkning av pen-

skattemyn dig/tetens

sionsgrundande inkomst. som den försäkrade har underrättats om

under taxeringsåret enligt 8 s första

.eller andra stycket. får överklagas

genom besvär intill utgången av februari månad året efter taxerings- äret. Detsamma gäller beslut som anges i 9s tredje—stycket och som den försäkrade har underrättats om senast under taxeringsärct enligt Så fjärde stycket. Har den försäkrade inte fått någon underrättelse under taxeringsäret. får beslutet överklagas intill utgången av året näst efter taxeringsäret eller. om han inte under taxeringsaret harfått en utfär- dad debetsedel eller underrättelse enligt 8 & tredje stycket. inom ett är efter det han har fått en sådan debetsedel eller underrättelse.

Den lokala skattemyndighetens. länsrättens och kammarrättens beslut skall gälla även attt beslutet har

överklagats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982. [fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. skall äldre bestämmelser tillämpas. Besvär som har anförts hos försäkringsrätten men ej har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad besvärshänvisning därefter anförs hos försäkringsrätten. skall dock prövas av länsrätten.

Prop. 1981/82:88

14

6. Lag om ändring | lagen (1978: 40) om införande av lagen (1978.28) om försäkringsdomstolar, m. m.

Härigenom föreskrivs att 8, 13—14 åå lagen (1978:40) om införande av lagen (1978128) om försäkringsdomstolar, m.m. skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Bestämmelserna i 20 kap. 1055 lagen (1962z381') om allmän försäk- ring om ändring av beslut tillämpas även på beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i 20 kap. 10a # lagen (1962z381) om allmän försäk- ring om ändring av beslut tillämpas även på beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

]3å

[ fråga om beslut av riksförsäk- ringsverket. som enligt hittills gäl- lande bestämmelser efter fullföljd eller eljest prövas av försäkringsrä- det.--skall efter utgången av år 1978 bestämmelserna i 20 kap. 10 55". II 5 första och andra styckena samt 12 och 13 åå lagen (1962:381) om all- män försäkring om ändring av beslut samt talan mot riksförsz'ikringsver- kets och försäkringsrätts beslut ha motsvarande tillämpning. Vad som föreskrives om allmän försäkrings- kassa i 20 kap. 10 ,é' nämnda lag skall därvid gälla riksförsäkringverket.

I fråga om beslut av riksförsäk- ringsverket. som enligt hittills gäl- lande bestämmelser efter fullföljd eller eljest prövas av försäkringsrä- det. skall efter utgången av är 1978 bestämmelserna i 20 kap. 10 a 55—13 åå lagen (1962:381) om allmän för- säkring-om ändring av beslut samt talan mot riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts beslut ha motsva- rande tillämpning. Vad som före- skrives om allmän försäkringskassa i 20 kap. [Oa s' nämnda lag skall därvid gälla riksförsäkringsverket.

14 5 Ansökan om utbyte av livränta mot engångsbelopp. som enligt hittills gällande bestämmelser skall göras hos försäkringsrådet. skall efter utgången av år 1978 göras hos riksförsäkringsverket. _

Bestämmelserna i 20 kap. 10 .é'. ]] Sförsta och andra styckena samt 12 och 13 #9" lagen (1962z381) om all- män försäkring om ändring av beslut samt talan mot riksförsäkringsver- kets och försäkringsrätts beslut har motsvarande tillämpning i ärende

Bestämmelserna i 20 kap. 1() 11—13 åå lagen (19621381) om _allmän för- säkring om ändring av beslut samt talan mot riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts beslut har motsva- rande tillämpning i ärende som avses i första stycket. Vad som föreskrives

Prop. 1981/82z88 15

tN'ttvarande lydelse Föreslagen lydelse

som avses i första stycket. Vad som om allmän försäkringskassa i 20 kap. föreskrives om allmän f("irsäkrings- 10 a # nämnda lag skall därvid gälla kassa i 20 kap. 10 s nämnda lag skall riksförsäkringsverket.

därvid gälla riksförsäkringsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 april l982.

Prop. 1981/82z88 lo Utdrag S()(.'lALDEPARTEMENTET PR(")'I'OK(.")LL vid regeringssammanträdc l981—l l—l9

Närvarande: statsministern Fälldin. ('trdli'irande_ och statsråden Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirten. Boo. Petri. Elias- son. Gustafsson. Elmstedt. "fillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrädct Söder

Lagrådsremiss om åtgärder för att förbättra försäkringsdom- stolarnas arbetsläge m. m.

1 Inledning

Den I januari l979 infördes en ny" besvärsorganisation inom socialförsäk- ringen. Den innebar att tre regionala förvaltaingsdomstolar. benämnda försäkringsrätter. inrättades för att fungera som besvärsinstans mellan de allmänna försäkringskassorna och försäkringsdomstolen. Namnet pä den senare domstolen ändrades samtidigt till försäkringsöverdomstolen.

Försäkringsrätterna har alltsedan de inledde sin verksamhet haft en ständigt stigande mältillstt'iiimning som väsentligt har överstigit vad som beräknades da rätterna inrättades. Vidare motsvarade avverkningen av mal under den första tiden inte fullt ut vad som förväntades vid deras tillkomst. Detta sammantaget har lett till att försäkringsrättcrna trots att de har erhållit viss pcrsonalförstärkning inte har kunnat avverka mail i takt med tillström- ningen. X-"äntetidcn för att fa ett ärende avgjort har därmed successivt ökat och uppgär nu genomsnittligt till närmare tre är.

För att komma till rätta med denna otilIfredsställande situation tillsatte regeringen under är NSU en kommitté med uppdrag att överväga olika atgärder för att förkorta väntetiderna för ärenden hos försäkringsrättcrna. Kommittén '. som antog namnet försäkringsdomstolskommitten_ har redo- visat resultatct av sitt arbete i delbetänkandet (Ds S l9b'lz9') l"örs;'ikrings- domstolarnas arbetslägc. Förslag till atgärder. litt sammandrag av betän- kandet bör fogas till prt'vtokollet i detta ärende som bilaga I.

' Ledamöter: Presidenten Lcif Ekberg. ordföramlc. försäkringsrättsradcn och cheferna for försäkringsrätt Albert Bengtsson. l.;trs ("irömvall och florjc Wilhelmsson samt övcrdil'cktörcn Marianne Sjönell.

Prop. 1981/82:88 17

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av försäkringsöver- domstolen. försäkringsrätten för Mellansverige. försäkringsrätten för Södra Sverige, fi.")rsäkringsrätten för Norra Sverige. riksförsäkringsverket. kam- marrätten i Stockholm. länsrätten i Stockholms län, domstolsverket. riksskatteverket. statskontoret. riksrevisionsverket, arbetsmarknadsstyrel- sen. justitiekanslern. Försäkringskasseft'jrbundet. landstingsförlmndet. Svenska arbetsgivareföreningcn. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/ SR. Sveriges domareförbund. Sveriges advokatsamfund och Sveriges folkpensionärers riksförbund. Försäkringskasseförbundet har bifogat yttran- den från de allmänna försäkringskassorna.

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

2 Allmänna överväganden

2.1. Allmänna synpunkter

Iden proposition (prop. l977/78z20). som låg till grund för inrättande av de nuvarande försäkringsrätterna. framhöll dåvarande departementschcfen att socialförsäkringen hade fått en alltmer ökad betydelse och utgjorde grundvalen för flertalet medborgares ekonomiska trygghet under åtminstone något skede av deras levnad. Denna utveckling hade fört med sig en betydande ökning av ärendemängden inom socialförsäkringen. bl. a. i besvärsinstanserna. Även andra betydelsefulla ärendegrupper hade på senare är förts över till socialförsäkringsadministrationen. De reformer som under årens lopp hade genomförts på socialförsäkringens område hade emellertid framför allt tagit sikte på det materiella innehållet i försäkringen. På den administrativa sidan hade förändringarna varit av mindre omfattning. 1971 års förvaltningsrättsreform berörde endast i ringa grad socialförsäk- ringssektorn. Detta innebar att försäkringskassornas beslut alltjämt över- klagades till eller underställdes riksförsäkringsverket. som var säväl tillsyns- som besvärsinstans. Ärendena handlades som vanliga förvaltningsbesvär på verkets besvärsavdelning. Verkets beslut kunde sedan överklagas till försäkringsdomstolen som var slutinstans. Något tväpz'trtsförfarande fanns inte. För yrkesskadeärenden fanns utöver verket en särskild mellaninstans. försäkringsrädet. som arbetade i liknande former.

Utbyggnaden av förmånerna inom socialförsäkringen medförde emeller- tid enligt föredraganden att ökade krav mäste ställas på besvärsprövningen inom socialft'irsäkringen. Denna borde anpassas till vad som gällde för andra jämförbara områden. De bestämmelser som gällde för förfarandet på riksförsäkringsverkets besvärsavdelning innebar att man där måste arbeta i former som framstod som otidsenliga i jämförelse med annan förvaltnings- rättsskipning. Bl. a. saknades i stor utsträckning fasta regler om beslutför- heten.

Prop. wat/82:88 18

Mot denna bakgrund föreslogs en förstärkning av besvärsorganisationen inom socialförsäkringsomrädet genom att tre regionala försäkringsdomstolar försäkringsrätter — inrättades på mellaninstansni 'ä. Försäkringsrätterna skulle härvid ta över den besvärsprövning som riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och försäkringsrädet hade utfört.

Genom denna reform skulle besvärsprövningen inom socialförsäkringen anpassas till det mönster som gällde för andra jämförbara omräden. Därmed avsägsi första hand en jämförelse med kammarrätt. som enligt huvudregeln dömer med tre yrkesdomare. Detta avsågs också vara ägnat att förbättra handläggningen och lätta trycket på den högsta prövningsinstansen. försäk- ringsöverdomstolen. Vidare underströks starkt vikten av att försäkringsöver- domstolen genom en förbättrad arbetssituation gavs möjligheter att stärka sin ställning som prejudikatbildande instans.

Riksdagen anslöt sig till den bedömning som min företrädare sålunda gav uttryck för och den föreslagna bes 'ärsorganisationen trädde i funktion den 1 januari 1979.

Reformen har nu varit i kraft i snart tre år. Det har enligt min mening lett till att besvärsordningen för socialförsäkringsärenden numera svarar mot de rättssäkerhetskrav man bör ställa med hänsyn till ärendenas betydelse. Ett väsentligt problem är emellertid att tillströmningen av besvärsärenden till försäkringsrätterna har varit kraftigare än beräknat. Till följd därav har ärendebalanserna ständigt ökat och väntetiderna förlängts. Mot den beräknade tillströmningen av 12 001) mål per år kom det sålunda in är 1979 ca 13 ()()(J och är1980 ca 16 500 mål. Den stigande tendensen har fortsatt under är 1981. Vidare hör till bilden att rätterna när de inledde sitt arbete fick ta över en mälbalans på drygt 11 000 mål.

Det ligger självfallet ett väsentligt rättssäkerhetsintresse också i att väntetiderna vid besvärsprövningen kan hållas nere. En besvärsordning måste alltså vara utformad så att den kan erbjuda en saväl snabb som ur andra synvinklar betryggande ärendehantering.

Försäkringsdomstolskommitten har i sitt delbetz'inkande lagt fram förslag till olika åtgärder som syftar till en förkortning av väntetiderna för ärenden hos försäkringsrättermt. Förslagen innebär i korthet

— en utökad omprövning av beslut hos försäkringskassorna — en överflyttning av mål om arbetsgivaravgift m. m. franförsäkringsdom— stolarna till de allmänna förvaltningsdomstolarmt

— vissa förenklingar i de interna arbetsrutinerna — en utökad behörighet för domare att ensam fatta beslut. Kommittén föreslär dessutom en fullföljdsbegränsning i f("irsäkringsöver- domstolen.

Kommitténs förslag har i huvudsak fått ett positivt mottagande av remissinstanserna. Kammarrätten i Stockholm. länsrätten i Stockholms län och domstolsverket för dock fram principiella synpunkter som avser besvärsordningen i stort. De menar att den första domstolsprövningen av ett

Prop. l98l/82:88 19

försäkringskassebeslut inte bör göras av en domstol som har försäkringsrät- ternas nuvarande organisation och alltså är uppbyggd som en överinstans. I anslutning härtill aktualiserar dessa remissinstanser på nytt den fråga som var aktuell när försäkringsrätterna inrättades nämligen om en integration av försäkringsdomstolarna med de allmänna förvaltningsdomstolarna.

När försäkringsrätterna inrättades som särskilda socialförsäkringsdomsto- lar på mellaninstansnivå framhöll statsmakterna att detta ställningstagande inte hindrade att man i en framtid kunde överväga att integrera dessa domstolar och de allmänna förvaltningsdomstolarna med varandra.

Denna fråga kan sägas i viss mån ha kommit i ett annat läge sedan länsrättcrna har brutits ut till självständiga allmänna förvaltningsdomstolar. Situationen i försäkringsrätterna fordrar emellertid nu en snabb lösning, vilket förutsätter omedelbara åtgärder inom ramen för nuvarande domstols- organisation. Frågan är också så vittomfattande att jag inte finner anledning att nu ta upp den till prövning med tanke på de ("överhängande problem försäkringsrätterna har att kämpa med.

I fråga om åtgärder som nu bör vidtas för att förbättra arbetsläget i försäkringsdomstolarna kan jag i likhet med huvudparten av remissinstan- serna i allt väsentligt ansluta mig till kommitténs överväganden.

'I det följande kommer jag att närmare behandla kommitténs förslag. Frågan om resursförstärkningar för försäkringsrätterna kommer jag emel- lertid inte att ta upp i detta sammanhang utan återkommer till den vid min anmälan av anslagen till försäkringsrätterna i budgetpropositionen för budgetåret 1982/83. Jag vill här också erinra om att försäkringsdomstolskom- mitten fortsätter sitt arbete och enligt direktiven skall komma med förslag till hur ett eventuellt behov av fortsatta samordningsinsatser bör tillgodoses.

2.2. Försäkringskassornas omprövning

Enligt nuvarande ordning skall försäkringskassan ompröva varje beslut mot vilket besvär anförs. Beslutet får dock ändras endast om klagandens yrkande därigenom i sin helhet bifalls. I annat fall skall ärendet lämnas över för handläggning i försäkringsrätten.

Kommittén föreslår att försäkringskassan vid omprövningen inte längre skall vara på detta sätt bunden av den försäkrades yrkande utan också kunna delvis bifalla det. Förslaget innebär å andra sidan att klaganden alltid. när han har fått del av omprövningsbeslutet. måste ta ett nytt initiativ om han önskar att ärendet skall tas upp i försäkringsrätten. Samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran den princip för ändrade omprövnings— regler som kommittéförslaget sålunda bygger på.

Även jag delar kommitténs bedömning att det är lämpligt att utöka försäkringskassornas omprövningsrätt på det nyss skisserade sättet.

Kommitténs förslag. som går ut på att omprövningen av ett tjänsteman- nabeslut skall utföras av en överordnad befattningshavare på centralkontoret

Prop. 1981/82z88 20

bör garantera att felaktigheter som beror på bristande rutin m. m. rättas till utan att besvärsorganen behöver belastas.

Meningen är vidare att omprövningsbeslutet skall innehålla en besluts- motivering som mera direkt tar sikte på den argumentation som den försäkrade har åberopat till stöd för sin talan. Även om det nya beslutet alltså inte leder till någon ändring. kan i vart fall den utförliga beslutsmotiveringen leda till att den försäkrade får förståelse för beslutet och därför avstår från att klaga.

Möjligheten att delvis bifalla den försäkrades yrkande i kombination med vad jag nyss har sagt om effekten av bättre motiveringar är också en omständighet som kan leda till att många ärenden slutligt stannar i kassan.

Det utvidgade omprövningssystemet innehåller alltså så många nya moment i förhållande till det nuvarande systemet att det enligt min mening bör leda till att de försäkrade blir väsentligt mer benägna att nöja sig med den prövning som sker i försäkringskassan. Detta är särskilt angeläget mot

r

bakgrund av den stora ärendevolymen i kassorna. Kommitténs bedömning är att 2 500 mål om året faller bort till följd av den utökade omprövningen.

När det gäller den närmare utfornmingen av omprövningsreglerna presenterar kommitten två alternativa lösningar. Den första (alternativ 1) innebär att den försäkrade liksom f. n. anför besvär över försäkringskassans beslut, varefter kassan efter omprövningen delger den försäkrade det nya beslutet och bereder honom tillfälle att fullfölja besvären till försäkringsrät- ten inom viss tid. Fullföljer han inte. stannar ärendet i kassan.

Den andra lösningen (alternativ 3) går ut påatt förena kassans första beslut med en rätt för den försäkrade att begära (')mpn'ii'ning. Besvärsrätten knyts i stället till det beslut som fattas med anledning av omprövningen. Kommittén förordar alternativ 2.

De flesta remissinstanserna delar kommitténs bedömning att alternativ 3 innebär den bästa lösningen.

Riksförsäkringsverket (majoriteten) och försäkringskasseförbundet föror- dar emellertid alternativ ]. Skälet härtill är att kassans första beslut enligt dessa remissorgan kan uppfattas som preliminärt och förtroendet för detta minska. om beslutet är förenat med omprövningsrätt och inte med besvärsrätt. Även statskontoret förordar alternativ ] såsom den enklare lösningen.

För min del finner jag att skillnaderna mellan de båda alternativen i viss mån har överbetonats när det gäller utfallet i praktiken. Jag anser exempelvis att det knappast behöver befaras att allmänheten skulle uppfatta ett beslut annorlunda bara för att det är förenat med en omprövningsrätt och inte med en besvärsrätt.

Vid valet av lösning bör man i stället fästa uppmärksamheten på några andra omständigheter. En sådan är att alternativ 1 saknar motsvarighet inom något annat rättsområde. En viktig omständighet är vidare att omprövnings-

Prop. BSI/82:88 21

förfarandet bör vara så utformat att det underlättar försäkringsrättens handläggning av de ärenden som trots cnnprövning inte stannar i kassan. Av de av kommittén utformade. lösningarna har alternativ 2 den fördelen framför alternativ 1 att de yrkanden och grunder som anges i besvärsskri- velsen är direkt inriktade på det beslut som blivit resultatet av omprövningen och som alltså ligger till grund för försäkringsrättens prövning.

Med alternativ 1 är däremot besvärsskrivelsens yrkanden. grunder och övriga argument inriktade på det ursprungliga beslutet. dvs. på ett beslut som efter omprövningen kanske inte längre är relevant. Detta kan medföra att relevanta yrkanden. grunder och argument saknas i besvärsskrivelsen i det fall försäkringskassan vid omprövningen delvis har bifallit de ursprungliga besvären. Som exempel på en sådan situation kan nämnas att klaganden. sedan kassan har avslagit hans ansökan om förtidspension. i besvären vidhåller sitt yrkande. varefter omprr'tivningen leder till att han får sjukbidrag i ett år. Medan besvärsskrivelsen är inriktad på frågan om rätt till pensionsförmånen överhuvudtaget föreligger är alltså den fråga som försäkringsrätten har att pröva om förmånen skall vara tidsbegränsad eller inte. I detta och andra liknande exempel är med alternativ 1 besvärsskrivel- sen inte inriktad på det som kan återstå att pröva hos försäkringsrätten. vilket kan leda till rättsförluster.

Alternativ 2 har dessutom den fördelen att det drar upp en klar gräns mellan kassans och försåkringsrättens ansvarsområde. Yrkanden som framställs i besvärsskriften eller i senare skrifter skall nämligen med alternativ?. titan undantag prövas av försäkringsrätten. medan yrkanden som framställs på ett tidigare stadium prövas av kassan. Med alternativ ] måste man däremot särskilt reglera om kassan eller försäkringsrätten skall pröva exempelvis en ansökan om rättshjälp. ett inhibitionsyrkande o. dyl. som framställsi besvärsskrivelsen. Om man i det läget väljer att låta försäkrings— rätten göra prövningen. vilket torde vara det naturliga. blir det f. ö. praktiska svårigheter för kassan att samtidigt fullgöra omprövningsskyldigheten.

Mot bakgrund av det anförda anser jag i likhet med kommittén och majoriteten av remissinstanserna att alternativ 2 är att föredra. Jag delar också uppfattningen att riksförsäkringsverket direkt skall få anföra besvär.

Jag vill avslutningsvis framhålla att mitt ställningstagande enbart gäller socialförsäkringsprocessen. Frågan om omprövning av beslut har aktualitet även utanför soeialförsäkringsomrädet. Det gäller bl. a. skatteområdet. och ett förslag till en allmän bestämmelse om omprövning i förvaltningslagen har också nyligen lagts fram av förvaltningsrättsutredningen. Jag vill betona att jag med mitt förslag inte vill föregripa ett eventuellt framtida ställningsta- gande i fråga om andra regler för omprövning inom andra områden av förvaltningen.

Prop. 1981/82:88 22

2.3. Överflyttning till de allmänna förvaltningsdomstolarna av mål om arbetsgivaravgifter m. m.

Enligt nuvarande ordning handlägger försäkringsrätten för Mellansverige mål om arbetsgivaravgifter. pensionsgrundande inkomst och bestämmande av underlaget för vissa egenavgifter. Första beslutsinstans är i fråga om arbetsgivaravgifterna riksförsäkringsverket och i fråga om de andra målgrup- perna de lokala skattemyndigheterna. Försäkringsöverdomstolen är slutin- stans.

Det har sedan länge planerats att riksförsz'ikringsverkets handläggning av arbetsgivaravgifter skall decentraliseras till de lokala skattemyndigheterna och att besvärsprövningen i dessa målgrupper därvid skall flyttas till de allmänna förvaltningsdomstolarna (länsrätt- kammarrätt- regeringsrätten). Även besvärsprövningen i fråga om de lokala skattemyndigheternås övriga ärenden inom socialförsäkringsområdet avses då flyttas över.

Kommittén föreslår nu en överflyttning av besvärsprövningen utan att avvakta decentraliseringen till de lokala skattemyndigheterna. Förslaget innebär att beslut om arbetsgivaravgifter skall överklagas från riksförsäk- ringsverket till kammarrätten i Stockholm med regeringsrätten som slutin- stans. Besvärsordningen i fråga om pensionsgrundande inkomst m. m. blir lokala skattemyndigheten — länsrätten kammarrätten regeringsrätten.

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget att flytta över dessa målgrupper till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolsverket tillägger. med instämmande av kammarrätten i Stockholm och länsrätten i Stockholms län. att målen kan tas över utan krav på resursförstärkningar. Även jag biträder kommitténs förslag.

Kommitténs förslag till närmare utformning av besvärsreglerna har också fått ett positivt mottagande. Flera av remissinstanserna delar sålunda kommitténs uppfattning att överflyttningen bör föranleda så få ingrepp som möjligt i regelsystemet. Sveriges domareförbund ifrågasätter dock om det inte vore bättre att redan nu låta samtliga avgiftsmål och mål om pensionsgrundande inkomst handläggas av länsrätterna även om decentra- liseringen till de lokala skattemyndigheterna av beslutsfunktionen beträffan- de avgiftsmålen kommer att dröja något. Enligt förbundet är den ordningen lämpligare ur handläggningssynpunkt. Avgiftsmålen gäller ofta frågan huruvida en viss inkomst skall utgöra underlag för egenavgifter eller för arbetsgivaravgifter. Även i mål om pensionsgrundande inkomst uppkommer ofta frågan om en viss inkomst skall anses utgöra inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete. Samtidigt. påpekar domareförbundet. är taxeringen av betydelse för underlaget för olika avgifter. Det kan därför enligt förbundet uppstå olägenheter om handläggningen av frågor som har samband med varandra sker på olika nivåer i instanskedjan och på geografiskt skilda håll.

För att komma till rätta med dessa problem. som i praktiken torde bli

Prop. 1981/82:88 23

sällsynta. förordar domstolsverket att förordningen (1977z937) om kammar- rätternas domkretsar m. m. kompletteras så att mål vid olika kammarrätter rörande en och samma ersättning handläggs vid en av kammarrätterna.

För min del anser jag att domstolsverkets förslag på ett lämpligt sätt tillgodoser det önskemål som dmnareförbundet framför. Vidare ökar förutsåttningarna för en smidig samordning av försäkringsdomstolarnas praxis med de principer som tillämpas inom skatteprocessen om en kammarrätt i stället för 24 länsrätter i vart fall övergångsvis får handlägga dessa ärenden som första domstol. Jag föreslår därför att frågan löses på det av domstolsverket förordade sättet och kan mot den bakgrunden ansluta mig till kommittéförslaget.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1981/82:88: Avsnitt 4.3

2.4. Förenklingar och rationaliseringar i arbetsmetoderna

Kommittén har undersökt olika möjligheter att uppnå förenklingar och rationaliseringar i försäkringsrätternas arbetsmetoder. [ betänkandet redo- visar kommitten ett antal åtgärder som bör genomföras i rationaliseringssyf- te. Åtgärderna avser ökad speciallottning bättre förberedelser inför sessionerna samt bättre föredragningar — mindre detaljkontroll från ordförandens sida vid justeringen av utkasten till dom - förenklad domskrivning — förenklade delgivningsrutiner.

Kommitténs åtgärdsförslag. som inte förutsätter några författningsänd- ringar utan kan genomföras direkt av domstolarna. har mottagits positivt av de flesta remissinstanserna. Försäkringsrätterna upplyser bl. a. att flera av förslagen redan har börjat att praktiseras. Försäkringsrätten för Norra Sverige framhåller särskilt att förslaget om en förenklad domskrivning är den åtgärd som jämte koncentrerade föredragningar torde få störst betydelse för en ökning av försäkringsrätternas avverkningsförmåga. '

Kammarrätten i Stockholm. länsrätten i Stockholms län och Sveriges domareförbund betonar också vikten av att domskrivningen förenklas.

För egen del anser jag det angeläget att åtgärder av den karaktär som kommittén har redovisat vidtas för att förenkla och effektivisera arbetet hos försäkringsrätterna. Det gäller här en form av vardagsrationalisering som inte förutsätter ställningstagande från regering och riksdag utan ankommer på vederbörande domstol att själv besluta om. Jag vill tillägga att jag instämmer i bedömningen att kommittéförslagen är ägnade att förenkla handläggningen i försäkringsrätterna och därmed öka avverkningen. Särskilt - gäller detta förslaget om en förenklad domskrivning som. att döma av försök som har gjorts. tveklöst underlättar arbetet för såväl juristpersonalen som kanslipersonalen.

Prop. NSI/82:88 24

Några remissorgan har visserligen visat tveksamhet inför en förkortad domskrivning. Med anledning av denna tvekan vill jag betona att förslaget inte syftar till att inskränka domskälen i den del som de redovisar domstolens bedömning. Tvärtom är det viktigt att domstolens skäl för sitt avgörande kommer till klart och otvetydigt uttryck. Förkortningen och förenklingen skall i stället ta sikte på redovisningen av faktamaterialet i ärendet. som redan är känt för parterna.

Förutsättningarna för en förkortad och samtidigt förbättrad domskrivning torde vidare öka som en följd av de föreslagna omprövningsreglerna i försäkringskassorna. Dessa regler bör som tidigare har nämnts leda till att de överklagade besluten får en mera utförlig motivering. vilken i sin tur kan bilda utgångspunkten för försäkringsrättens dtmiskrivning.

Några remissorgan menar att kommittén borde ha gjort mera ingående studier av effektiviteten i försäkringsrätterna. Jag vill med anledning därav påpeka att kommittén under sitt fortsatta arbete har möjlighet att göra sådana undersökningar som nu efterlyses. Jag är för min del beredd att stödja kommittén med organisatorisk expertis m. m. som kan visa sig behövas.

2.5. Domförhetsreglerna i försäkringsrätterna

Enligt nuvarande ordning skall tre yrkesdomarc delta i alla avgöranden som försäkringsrätterna fattar. Vid handläggning av ärenden som försäk- ringskassans pensionsdelegation eller försäkringsnämnd har avgjort jämte vissa särskilda ärendegrupper skall dessutom två nämndemän medverka. I praktiken medverkar nämndemän i drygt en tredjedel av antalet mål.

Försäkringsrätten är dock alltid domför med de tre yrkesdomarna — vid prövning av besvär över beslut som inte innebär avgörande av saken.

vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd som avser endast målets beredande.

vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak, -— vid avgörande av mål där utgången är uppenbar.

Kommittén diskuterar olika ingrepp i domförhetsreglerna i syfte att öka avverkningen. Av främst rättssäkerhetsskäl avvisar kommittén sådana uppslag som innebär en övergång till ett ensamdomarsystem eller ett tvådomarsystem. Även ändringar som leder till ett minskat lekmannainfly- tande avvisar kommittén. Däremot anser kommittén att en ensamdomare bör få pröva alla de frågor som enligt det nyss sagda alltid kan avgöras utan nämndemannamedverkan. om det inte av särskild anledning är påkallat att prövningen görs av fullsutten rätt. Förslaget innebär alltså att en ensamdo- mare får pröva frågor som inte innebär någon sakprövning samt avgöra mål där utgången är uppenbar.

IQ iJl

Prop. 1981/82z88

Kommitténs förslag får ett blandat mottagande av remissorganen. S

btind och en minoritet av försäkringsöverdomstolen delar helt kommitténs Försäkringsrätterna. riksförsäkringsverket. SA(."( R. Sveriges domareför— bedömning.

Försäkringsöverdomstolens majoritet. kammarrätten i Stockolm och länsrätten i Stockolms län anser det däremot av rättssäkerhetsskäl olämpligt att utvidga behörigheten för ensamdomare på det sätt som kommitten föreslär. Möjligen kan dessa remissorgan tillstyrka att en ensamdomare får skriva av återkallade mål.

LO tillstyrker förslaget med det undantaget att ensamdomare inte bör få avgöra mål i sak även om utgången av ensamdmnarcn bedöms vara uppenbar. Även advokatsamfundet anser det tveksamt att låta ensamdoma- re avgöra sådana mål.

Flera remissorgan anser att den besvärande balanssituationcn motiverar större ingrepp i domförheten än vad kommittéförslagct innebär. Sålunda anser kammarrätten i Stockholm att domförhetsreglcrna bör utformas efter förebild av Iänsrätterna. vilket innebär en jiiristtlomare och tre. högst fyra nämndemän. Synpunkter av liknande slag förs fram av domstolsverket. som ifrågasätter om inte ensamdomare kan handlägga i vart fall mål som rör mindre värden. Statskontoret. riksrevisionsverket. justitiekanslern och först'ikringskasscförbundet förordar ett tvådomarsystcm. dock med möjlig— het att kalla in en tredje domare vid oenighet i mål som avgörs titan medverkan av nämndemän.

För egen del vill jag betona att ingreppen i domförheten inte får drivas så långt att man i realiteten är tillbaka i den best-';'irsordning som rådde före försäkringsdomstolsreft'irmen den 1 januari 1979. Att övergå till ensamdo- mare som generell huvudregel skulle innebära en grundläggande förändring av intentionerna bakom statsmakternas beslut är 1978 om besvärsplövningen inom socialförsäkringsområdet. Även ett tvadoniarsystem träffas till väsent- liga delar av den kritik som riktades mot den äldre besvärsordningen.

Frågan om ändrade domförhetsregler maste också bedömas mot bakgrund av kommitténs förslag om en ftillföljdsbegränsning i försäkringsöverdom- stolen. Det förslaget har tillstyrkts eller lämnats titan erinran av så gott som samtliga remissinstanser. Även jag delar kommitténs uppfattning att en fullföljdsbegränsning är nödvändig. om försäkringsöverdomstolen skall kunna möta den ökade ärendemängden från f("ärsåkringsrätterna titan resursförstärkningar och med bibehållen kvalitet på avgörandena. En fullföljdsbegiänsning i försäkringst'äverdomstolen ställer emellertid ökade krav på rättskipningen i försäkringsrätterna.

Dessutom kan påpekas att ett tvådomarsvstem med möjlighet att kalla in en tredje domare vid oenighet medför att föredragningen i många fall måste göras om. Detta reducerar effektivitetsvinsterna. Den lösningen har också principiella nackdelar och saknar förebild inom jt'imförliga råttsområden.

Prop. 1981/82z88 26'

är lämpligt att införa en generell huvudregel för dt'nnförheten som innebär att försäkringsrätt får döma med enbart en eller två domare.

Kommitténs förslag om en viss utvidgad behörighet för ensamt'lomare kan jagi likhet med de flesta remissinstanserna ställa mig bakom. För egen del är jag också beredd att utvidga ensaindomarbehörigheten ytterligare något.

Inom vissa rättsområden har man infört enklare handläggningsformer för mål som rör lägre värden. lnoin taxeringsprocessen finns sålunda en beloppsgräns vid 1 000 kr. och för dispositiva tvistemål vid de allmänna domstolarna en gräns vid ett halvt basbelopp. alltså ca 8 500 kr. Det finns enligt min mening skäl att överväga en motsvarande ordning också inom s(wialförsäkringsprocessen. särskilt mot bakgrtind av det besvärande balans- läget. Det är i ett sådant läge inte en rimligordning att mål som gäller relativt blygsamma belopp skall hanteras på samma sätt som mål som år av avgörande betydelse för någons försörjning för lång tid och således inverka fördröjande på handläggningen av de senare målen.

Enligt min mening är det också mera tilltalande att låta mål som gäller mera begränsade belopp handläggas i något enklare form än att som antytts i något remissyttrande införa ett direkt fullföljdsförbud.

Ett problem som skulle kunna befaras med en beloppsgråns är att det i många socialförsåkringsmi'tl inte går att fastställa ett exakt värde på tvisteföremålet. En stickprovsundersökning. som har utförts vid en försäk- ringsrätt. visar emellertid att ett sådant värde i vart fall går att fastställa i ca 70 (.*?. av målen.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att mål. som i försäkringsrätten rör ett värde som tinderstiger ett visst belopp. skall få handläggas och avgöras av ensamdomare. Beloppsgränsen bör sättas vid 2 500 kr.. vilket enligt den stickprovsundersökning som jag tidigare nämnt gör att drygt 20 '"';. av målen kommer under gränsen.

Under beloppsgränsen faller huvudsakligen mål angående sjukpenning och föräldrapenning under någon eller några dagar. dvs. mål som i försäkringskassan har avgjorts av en tjänstemt'm. Det kan naturligtvis också förekomma att mål avgjorda av pensionsdelegation eller försäkringsnämnd hamnar i denna målgrupp. Enligt min mening bör mål avgjorda av de senare organen tindantas från cnsamdomarprt'ivningen. Även andra mål som normalt skall handläggas under medverkan av nämndemän bör undantas. Förslaget leder följaktligen inte till någon inskränkningi lekmannainflytan- det.

Med den utvidgade behörighet för ensamdomare som jag hit förordar finns det inte anledning att ha någon speciell regel i försäkringsrätten för de mål där utgången är uppenbar. Det kan för övrigt förutsättas att en del av de uppenbara målen faller under beloppsgränsen på 2500 kr. och av den anledningen kan handläggas av ensamdomare. Mitt förslag innebär följakt- ligen att försäkringsrätten blir domför med en domare

Prop. 1981/82:88 27

1 vid prövning av besvär över beslut som inte innebär avgörande av saken.

Fx) vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd

som avser endast måls beredande. 3 vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak. 4 vid avgörande av mål där värdet av den förmån som är under prövning i försäkringsrätten understiger 2 500 kr. och det överklagade beslutet inte är sådant att nämndemän skall delta.

Domförhetsregeln bör utformas som en minimiregel. Om det är påkallat av särskild anledning. bör prövningen alltså göras i normalsammansättning— en. dvs. av tre domare. Detta gäller bl. a. i mål av principiell betydelse där utgången kan få prejudicerande verkan.

Den regel som jag nu förordar innebär naturligtvis att ett ökat ansvar läggs på de enskilda domarna i försäkringsrätterna. Jag anser emellertid att de är kapabla att ta detta ansvar. Bedömningen av lämpligheten att meddela förordnande som försäkringsri'tttsassessor förutsätter jag dock kommer att ske bl. a. med beaktande av den utvidgade behörighet som mitt förslag innebär. Försäkringsrätten har också möjlighet att genom ändringar i arbetsordningen anpassa målfördelningen med hänsyn till de enskilda domarnas rutin.

Tillämpningen av den föreslagna ensamdomarregeln måste noggrant följas och jag är självfallet beredd att ta upp frågan om jämkningar i regeln om det visar sig befogat.

Effekten i form av ökad målavverkning. som bör följa kommitténs förslag till ensamdomarbehörighet. uppskattar kommittén till (300 mål om året. Mitt förslag bör leda till en ökningi avverkningen med omkring 1 200 mål per år. Det är också klart över vad ett tvådomarsystem skulle ge,

2.6. Fullföljdsbegränsning i försäkringsöverdomstolen

Enligt nuvarande ordning finns det ingen begrä: rating i rätten att fullfölja talan till försäkringsöverdomstolen. [ regeringsrätten gäller däremot att mål tas tipp till prövning först sedan rätten har meddelat prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas 1 om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas i

regeringsrätten (prejudikatdispens) eller

FJ om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning. såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten ttppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Prop. NSI/82:88 28

Reglerna i högsta domstolen har motsvaramle innehåll. Kommittén föreslår" att det införs en fullföljdsbegränsning i försäkrings- t'jverdomstolen. Den bör enligt förslaget i princip få samma utformning som den som gäller i regeringsrätten. l—"örsäkringsöverdomstolen skall alltså ' meddela prihningstillstånd för att målet skall få fullföljas. Förutsättningarna för att få sådant tillstånd skall dock vara något vidare än i regeringsrätten. Förslaget innebär att försäkringsöverdomstolen också skall ge prövningstill— stånd om det finns anledning att ändra det slut som försäkringsrätten har kommit till (s. k. ändringsdispens).

Förslaget får nästan gemmtgåcnde ett gott nu'tttagande. Några remissin— stanser framhåller särskilt att försäkringsöverdrnnstolen egentligen bör vara en renodlad prejudikatinstans. men att det under en övergångstid ändå kan vara lämpligt att som kommitten föreslår tillåta ändringsdispens.

Försäkringsöverdomstolen (majoriteten) uttalar sig varken för eller emot ett prövningstillstånd men är tveksam om en sådan ordning leder till den ökning av avverkningen som kommitten räknar med.

En viss tvekan inför en fullföljdsbegränsning framför länsrätten i Stockholms län. Ett klart avstvrkande kommer endast från advokatsamfun- det och LO. '

De åtgärder som jag tidigare har förordat för försäkringsrätternas del syftar i förening med andra åtgärder till att öka dessa rätters målavverkning och man får därför förutse att måltil[strömningen till försäkringsövcrdom- stolen snart kommer att öka. [ det läget riskerar man att domstolens prejudikatbildande verksamhet lamslås till följd av en alltför stor målbelast- ning och för att förebygga detta anser jag det som förut antytts oundgängligt att införa en fullföljdsbegränsning till domstolen.

Genom en sadan begränsning får domstolen möjlighet att koncentrera sig på sin verksamhet som rättsledande på socialförsäkringsomri'idet. vilket kommer att underlätta äremlehanteringen såväl i försäkringskassorna som i försäkringsrättermt. I vart fall till dess den nya besvärsorganisationen har vunnit större stadga bör dock fi.")rsäkringsöverdomstolen såsom kommitten föreslår kunna beviljas. k. ändringsdispens. Det s_vnesockså lämpligt att som kommitten föreslår undanta riksförsäkringsverket från kravet på prövnings- tillstånd,

När det gäller försäkringsöverdomstolens sammansättning vid dispens- prövningen föreslar kommitten två juristdomare och en lekman. vilket de flesta remissinstanserna tillstyrkerellerlämnar titan erinran. Kammarrätten i Stockholm. riksrevisionsverket och Sveriges domareft'n'lnmd anser dock att lekmän inte behöver medverka.

För min del anser jag att mitt tidigare ställningstagande att ändringsdispens skall tillåtas gör en lekmannamedverkan naturlig redan vid dispensprövning- en. Jag kan därför ansluta mig till kommitteftlärslaget på denna punkt.

När det gäller omröstningen vid dispensprt'ävningen föreslår kommitten en vanlig majoritetsregel. som alltsa leder till att minst två av de tre ledami'äterna

Prop. 1981/82288 29

måste rösta för prövningstillstånd för att sådant skall beviljas. Remissinstan- serna tillstvrkcr eller lämnar förslaget titan erinran. dock med undantag för försäkringsöverdomstolen (nit'tjoriteten) som anser att prövningstillstånd skall beviljas om en av ledamöterna röstar för detta.

För egen del anser jag inte att det finns skäl att införa en omröstningsregel som innebär att en minoritet av de röstande får diktera utgången och som saknar motsvarighet inom andra dmnstolar. Jag biträder alltså kommitténs förslag i fråga om omröstningen vid dispensprövningen.

I sitt remissyttrande ifrågasätter försäkringsöverdomstolen om inte införandet av den särskilda domförhetsregeln för dispensprövningeii (två lagfarna och en lekman) motiverar att regeln i 35 andra stycket lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar upphävs. Den regeln föreskriver att försäkringsöverdomstolen är domför med endast tre lagfarna ledamöter

vid prövning av besvär som inte innebär avgörande av saken.

I—J vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd som avser endast måls beredande.

3 vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet titan att detta har prövats i sak. 4 vid ithörande av mål där utgången är uppenbar.

Enligt försäkringsövcrdomstolen bör dispenssammansättningen bli behö- rig att anöra också frågor som har väckts först i domstolen. Däremot menar försäkringsöverdomstolen att det ligger närmast till hands att processuella frågor SOm har avgjorts i försäkringsrätten och genom besvär har förts vidare till försåkringsi'iverdomstolen. om prövningstillstånd meddelas. avgörs i fullsutten rätt och inte i dispenssammansättning.

Jag instämmer med försäkringsöverdomstolen att den speciella domför- hetsregeln vid dispensprövningen motiverar vissa _vtterligare justeringar i domförhetsreglerna. Det torde nämligen ktinna uppkomma situationer där det är praktiskt för försäkringst'äverdomstolen att i direkt anslutning till att prövningstillständ ges kunna avgöra vissa ytterligare frågor. Som exempel nämner försäkringsöverdomstolen att pröva ett interimistiskt _vrkande. Jag anser emellertid att dispenssammansättningens behörighet med fördel kan utvidgas _vtterligare så att den sammanfaller med den behörighet som tre lagfarna domare f. n. har enligt vad jag tidigare har nämnt. Den särskilda regeln för uppenbara mål bör dock inte längre kvarstå. eftersom dessa mål som regel torde komma att avgöras genom att dispens vägras.

Den behörighet som jag anser att dispenssammansättningen skall ha bör utgöra ett komplement till och inte ersätta den nuvarande tret'lomarbeliö- righeten. Sammanfattningsvis innebär mitt förslag att f("irsäkringsöverdom— stolen blir domför med antingen tre lagfarna lcdamt'iter eller två lagfarna och en icke lagfaren ledamot i fall som avses under de tidigare nämnda punkterna l—3 och vidare med två lagfarna och en icke lagfaren ledamot vid behandlingen av en fråga om prövningstillstånd.

[ vad mån fullföljdsreglerna kommer att få avsedd effekt är m_veket

Prop. 1981/82:88 30

beroende av blir tidskrävande själva dispensprövningen blir och hur stor andel av målen som dispenseras. Kommittén har i det avseendet gjort vissa beräkningar. som försäkringsövcrdomstolen anser vara alltför optimisti- ska.

I denna fråga konstaterar jag att de föreslagna reglerna har nackdelar från effektivitetssvnpunkt som kommer sig av att prövningstillstånd skall meddelas inte enbart om ett mål har prejudikatsintrcsse utan även om det finns anledning att ändra det överklagade beslutet. Denna dubbla prövning kommer givetvis att välla tidsutdräkt och även medföra att antalet meddelade prövningstillstånd blir större. Målsättningen på sikt bör vara att göra försäkringsöverdomstolen till en renodlad prejudikatinstans i likhet med regeringsrätten och högsta domstolen. Jag ser de regler som nu föreslås som ett första steg på väg mot dct målet. även om effektivitetsvinsternz-i till en början blir måttliga.

3. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet upprättats förslag till

lag om ändring i lagen (197828) om försäkringsdomstolar lag om ändring i förvaltningsprocesslagen ('l971:291) lag om ändring i lagen (1962z38l) om allmän försäkring lag om ändring i lagen (1959c552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:69'1) om socialavgifter

åt:—Jr.)—

'Jl lag om ändring i lagen (1959z551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962z38l) om allmän försäkring

Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 3,1

4 Specialmotivering

4.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (197828) om försäkringsdomsto- lar

[ ä'

Ändringen i andra stycket är en följd av att målen angående pensions- grundande inkomst och bestämmande av underlaget för vissa egenavgifter flvttas till de allmänna förvaltningsdonistolarna. Därmed kommer det inte längre att finnas några mål som fullföljs från de lokala skattemyndigheterna till försäkringsrätterna.

3 & Ändringen innebär att den särskilda regeln för mål där utgången är

' Bilagan har uteslutits här såvitt gäller de under 1—2. 4 och 5 angivna lagförslagen. Frånsett några redaktionella ändringar är förslagen likalydande med dem som är fogade till propositionen.

Prop. l981/82:88 31

uppenbar slopas. Ändringen innebär vidare att den s. k. dispenssamman- sättningen (två lagfarna och en icke lagfaren ledamot) också får behörighet att pröva sådana frågor som tre lagfarna ledamöter f. n. får pröva. l fråga om motivet till bestämmelsen hänvisas till ansnitt 3.6.

De nya reglerna skall givetvis inte läsas på det sättet att alla mål i vilka det har beviljats prejudikatdispens skall avgöras av försäkringsövcrdomstolen i dess helhet enligt regeln i fjärde stycket. Bestämmelserna är inte heller avsedda att ändra försäkringsöverdomstolens nuvarande praxis att haitdläg- ga mål i en starkare sammansättning när detta har ansetts praktiskt.

7.5

Ändringen innebär att en ensamdomare blir behörig att avgöra bl. a. alla mål. där värdet av den förmått som är under prövning i rätten understiger 2 500 kr.

Vid uppskattningen av värdet (tvistevärdet) får man utgå från klagandetts yrkande och jämfifna 'ad ett bifall beloppsmässigt skttlle innebära i förhållande till det överklagade beslutet. Om såväl riksförsäkringsverket som den försäkrade klagar och yrkar verket pa ett lägre och den fi'ärsäkrade på ett högre belopp än vad kassan har beslutat. blir det i stället spännvidden mellan de båda parternas yrkanden som blir utgångspunkt för jämförel- sett.

inte så sällan förekommer det att den förmån som är under bedömande är tidsanknuten så att den utgår antingen tills vidare eller tills vidare dock längst fram till en viss tidpunkt. Om det yrkas att förmånen skall utgå tills vidare utan någon tidsgräns. kan ett värde överhuvudtaget inte anges. Målet kan alltså inte handläggas av ensamdomare. Finns det däremot en tidsgräns måste man beräkna tvistevärdet efter den. även om den inte har passerats när försäkringsrätten prövar målet.

Det kan också vara så att tidsperioden för den förmän som är under bedömande är till ända ttär försäkringsrätten far målet. men att bedömning- en av just den perioden är av avgörande betydelse för senare perioder. Tvisten kan exempelvis gälla rätten till traktamentc ttnder den första veckan av'en flera månader lång arbetsmarknadsutbildning. Tvistevärdet kommer här formellt att ligga under 2 500 kr. men i realiteten uppga till högre belopp. I detta läge skall det högre beloppet ligga till grttnd för bedömningen av domförheten.

Det bör emellertid inte vara så att enbart det förhållandet att den bedömning som har gjorts i ett visst mal katt ha återverkningar i ett settare sammanhang skall omöjliggöra en handläggning av ensamdontare. Det skall alltså vara ett mera direkt samband som i det nyss angivna exemplet med traktantentsersättning.

I den allmänna motiveringen har angetts att ensamdomarregeln är en minimiregel för domförlteten. Om det av särskild anledning är påkallat, skall målet prövas av tre ledamöter. En regel av detta innehåll har därför tagits ini andra stycket sista meningen. Som exempel på särskild anledning katt

Prop. BSI/82:88 32

nämnas att frågan har prejudicerande betydelse eller eljest har mera allmänt intresse. Det är vidare lämpligt att en assessor med begränsad domarcrfa- renhet inte på egen hand avgör mål som är svåra eller vidlyftiga eller som av någon annan anledning kräver särskild erfarenhet.

4.2. Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (I97lz29l)

3 3l och 37 a 55

Enligt 37 & första stycket förvaltningsprocesslagen (l971 :291) får omstän- digheter eller bevis. som klaganden åberopar först i regeringsrätten. beaktas endast om det föreligger särskilda skäl. Kommittén föreslår att den bestämmelsen också skall gälla i försäkringsöverdomstolen. Detta kritiseras i remissyttranden från försäkringsöverdomstolen och försäkrittgsrätten för Södra Sverige.

I likhet ntcd de nämnda remissinstanserna anser jag att det finns skäl som talar emot att göra regeln tillämplig på försäkringsöverdomstolcn. Den aktuella regeln i förvaltningsprocesslagen är lämplig i en renodlad prejudi- katinstans som regeringsrätten men inte i försäkringsöverdomstolen. sotn enligt vad jag tidigare har föreslagit. också skall kunna ta upp mål efter s. k. ändringsdispens. Någon ltättvistting till 37 & första stycket görs därför inte i den föreslagna 37 a s.

I sitt remissyttrande efterlyser försäkringst'jvcrt'lt'mtstolen närmare anvis- nirtgari fråga om domstolens skyldighet att som ett led i dispensprt'ivningen komplettera utredningen och infordra yttrande från riksförsäkringsverket.

[ förevarande fall gäller frågan att inhämta motpartens yttrande i själva prövningen om fullföljdstillständ skall meddelas. Frågan är av stor process- ekottomisk betydelse såväl för försäkringsöverdomstolen som för riksförsäk- ringsverkets ontbudsenhet i egenskap av klagandetts motpart. Frågan måste givetvis prövas enligt allmänna förvaltningsprocessrättsliga grundsatser och några bindande uttalanden om dessas innebörd katt givetvis inte göras i detta sammanhang. Det kan emellertid ktmstateras att praxis i högsta domstolen och regeringsrätten är att sådant yttrande inte inhämtas i motsvarande fall. Dispensreglerna i försäkringsöverdomstolen kommer att skilja sig från de som gäller i nämnda domstolar på det sättet att fullföljdstillstånd skall ges även när det fintts anledning att ändra det överklagade beslutet. Detta torde dock i och för sig inte behöva anses medföra någon avgörande skillnad. Meddelas dispens på denna grund innebär det ju inte något ntera än i prejudikatfallet. nämligen att målet skall tas upp till prövning i sak i försäkringsöverdontstolen.

Dessa övervägamlen skttlle alltså närmast leda till att något yttrande inte normalt behöv'er inhämtas inför dispensprt'ivningen. En annan sak är givetvis att det katt vara befogat att inför dispensprövningen inhämta yttrande över dispenst-tnsök ningar som grundas på omständigheter som inte tidigare anförts

Prop. l98l/82:88 33

i målet. Det nu sagda torde också kttnna tillämpas på frågan om försäkringsöverdomstolens skyldighet att komplettera utredningen i dessa fall.

4.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:38l) om allmän försäkring

20 kap. lf)?

I första stycket föreskrivs att beslutet skall omprövas om det begärs av enskild som beslutet angår. Riksförsäkringsverket får alltså inte begära (_tmprövning utan skall direkt anföra besvär. Därmed kan den situationen uppkomma i fråga om ett och samma beslut att den försäkrade begär omprövning och verket anför besvär. Det är då mest praktiskt att ärendet i sin helhet lämnas över till försäkringsrättett. där den försäkrades begäran om ('nnprövning skall betraktas som en besvärsinlaga. Den nu beskrivna situationen regleras i sista stycket.

På samma sätt som en besvärsmyndighet skall avvisa besvär om det finns något formellt hinder mot att ta tipp dem till prövning skall kassan i motsvarande fall avvisa en begäran om prövning. ] praktiken torde den vanligast förekommande orsaken till avvisning bli att omprövningen har begärts för sent. Ett sådant beslut av kassan får anses avse en annan fråga ätt ett ärende enligt AFL. Mot ett sådant beslut är alltså rättsmcdlet besvär.

Det ligger i sakens natur att ett beslut inte får ontprövas mer än en gång enligt denna paragraf. Man katt alltså inte begära omprövning av ett omprövningsbeslut. En annan sak är att omprt'ivning enligt it) a & inte i och för sig förhindrar omprövning enligt lfl s.

Den föreslagna ordningen leder vidare till att försäkringsrätten och inte försäkringskassm-na skall pröva om det finns något formellt hinder mot att ta upp besvär till saklig prövning.

Vem eller vilka inom fitirsäkringskassan som skall fatta omprt'ivningsbe- slutet är inte en fråga som behöver regleras i lag. Däremot bör riksförsäk- ringsverket som hittills ge anvisningar på denna punkt.

Det är naturligtvis angeläget att kassan gör sin omprövning så skyndsamt som möjligt. Den föreskrift som gäller i dag och som har utfärdats av. riksförst'ikringsverket anger att omprövningen normalt skall vara slutförd inom sex veckor. Detta kan även framöver vara en lämplig tidsgräns. Jag förutsätter att tillämpningen av de föreslagna omprövningsreglerna noga följs av riksförsäkringsverket. Mot den bakgrunden anser jag det inte påkallat att i AFl. närmare detaljreglera omprt'ivningsförfarandet.

De rtya omprövningsreglerna leder till att det inte längre blir obligatoriskt för försäkringskassan att avge yttrande till försäkringsrätten. Vad kassan har grundat sitt avgörande på skall ju framgå av det beslut som har blivit resultatet av omprövningen. Försäkringsrätten kan dock även frantdeles med stöd av 13 * förvaltningsprocesslagen begära yttrande om det behövs.

3 Riksdagen [%).-"82. ] saml. Nr 88

Prop. 1981/82:88 34

it) a ä Denna paragraf tnotsvarar nuvarande 105 med några mindre redaktio—

nella ändringar.

ll å

'l'illäggen i paragrafen fastslår principen att en enskild som är missnöjd med försäkringskassans beslut i första hand skall begära en omprövning av beslutet hos kassan. För att förebygga rättsförluster föreskrivs att en som besvärsskrivelse betecknad handling från en enskild skall behandlas som en begäran om omprövning. om den korttmer in innan besvären får anföras. Riksförsäkringsverket får naturligtvis anföra besvär över såväl det ursprung- liga beslutet som det nya beslutet efter ontprövningen.

13 s' Andringen är främst en följd av att nuvarande l(l &” föreslås bli betecknad ltt a &. Vidare föreslås vissa språkliga ändringar.

l3 &

Genom bestämmelsen i fjärde stycket blir reglerna för besvär tillämpliga på omprövningsförfarant'let. Det gäller t. ex. tiden och sättet för att begära omprt'åvning.

4.4 Förslagen till lag om ändring i dels lagen (1959552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (l98]:69l) om socialavgifter. dels lagen (19:79:55!) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (l96lz381) om allmän försäkring

I avsnitt 2.3 ltar bestämmelserna närmare motiverats. Utöver vissa redaktionella ändringz'tr innebär förslagen att de allmäntta fötvaltningsdont— stolarna tar över handli'iggnittgen av ifrågavarande målgrupper. Vid utform- ningen av reglertta har strävan varit att få hattdläggningsrutiner för dessa mål som så långt möjligt anpassas till vad som gäller för övriga tnål i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Detta innebär bl. a. att besvärsinlagan skall ges in till besvärsmyttdigheten och inte som har föreslagits i något remissyttrande till bcslutsmyndigheten_ Frågan om var en bcsvärshandling skall ges in är f. ö. under övervägande i regeringskansliet i samband ttted beredningen av förvaltningsrättsutredningens betänkande (SOU l98l14ö) Ändringar i för— valtningslagen. Resultatet av dessa överväganden katt naturligtvis leda till en ändring även för nu ifrågavarande mål.

Kommitténs förslag till ('n-'ergi'mgsbestämtnelser innebär i princip att försäkringsrätterna när de nya reglerna träder i kraft läntnar över alla icke avgjorda mål till lättsrätterna resp. kammarrätten i Stockholm. medan försäkringsöverdotttstolen slutför ltandläggningen av de inneliggande målen.

'Jl

Prop. 1981/82z88 3

Riksförsäkringsverket har dock menat att de mål som vid årsskiftet 1978/79 flHtades över från verkets besvi'irsavt'leluing och som ännu inte är avgjordil borde undgå ytterligare en överflyttning.

Jag har förståelse för verkets synpunkter. Enligt vad jag har inhämtat från försäkringsrätten för Mellansverige rör det sig emellertid endast om ett drygt 3tl-tal mål. Rätten räknar f. ö. med att dessa mål skall vara avgjorda före årsskiftet. Jag har därför inte anledning att föreslå några speciella regler för de nu aktuella målen.

S Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över fi'irslagen till

1. lagom ändring i lagen (1978:28) om f("irsäkringsdomstolar.

2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (19712291).

3. lag om ändring i lagen (.19621381) om allmän försäkring.

4. lag om ändring i lagen (1959552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

5. lagom ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundamie inkomst enligt lagen (1062:381) om allmän försäkring. 6 Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. NSI/82:88 36

Utdrag LAGRÄDET PROTOKOLL

vid sammanträde

1981-11—31)

Närvarande: f.d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Delin. justitierådet Bengtsson.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam- manträde den 19 november 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för socialdepartementet Söder beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar. !» lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971 :291 ). lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

5—1»

. lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981zo91) om socialavgifter. 'J'l lag om ändring i lagen (1959z551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1963:381) om allmän försäkring.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Bengt Björklund. Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (196238!) om allmän försäkring

20 kap. 1 l ä

Prövningen enligt 10 a s*. som kan avse också ett beslut meddelat vid omprövning enligt 10 55. kan ske efter framställning av den försäkrade eller på försäkringskassans eget initiativ: det förra är förmodligen det vanligaste. Leder prövningen enligt 11) aä inte till den ändring som den f("irsäkrade önskar. har han rätt att fullfölja talan mot det därvid meddelade beslutet. Enligt det remitterade förslaget förutsätter dock detta att den försäkrade först enligt lll & begärt omprövning av beslutet ifråga. Först om försäkrings- kassan då inte tillmötesgår den fi.")rsäkrades önskemål i sak. får han anföra besvär hos försäkringsrätten. Denna reglering innebär. att samma ärende kan komma att prövas minst tre gånger av f("irsäkringskassan. låt vara att vid någon av prövningarna nytt material kan ha tillkommit (jfr lll aä första stycket punkt 2"). Omprövningen enligt 10 äav beslut som meddelats enligt 11!

Prop. 1981/82:88 37

a i kan som regel inte antas leda till att försäkringskassan ändrar ståndpunkt och synes innebära en omgång utan motsvarande nytta.

Med hänsyn till det sagda synes det föreligga goda skäl att tillägga den fi'ärsäkrade rätt att föra talan mot beslut som fattats med stöd av 10 a %* hos försäkringsrätten titan att omprövning enligt 10 & först skall ske. En sådan ordning kan uppnås genom att i förevarande paragrafs första stycke en ny fjärde mening av följande lydelse upptas:'

"Bestämmelserna i andra och tredje meningarna gäller dock ej beslut som meddelats med stöd av lt) a f:."

13.5

1 paragrafens sista stycke föreskrivs enligt förslaget. att bl.a. allmän f("irsäkringskassas beslut skall omedelbart gälla. om ej annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet. Däremot ger förslaget ingen motsvarande möjlighet för försäkringskassan att vid omprövningav beslut enligt 10 åeller prövning enligt 11) a åbestämma. att ett tidigare meddelat beslut i avvaktan på att frågan slutligen prövas tills vidare inte skall tillämpas. Frågan är om inte behov finns av en sådan möjlighet särskilt i vissa fall där kassans första beslut är av förpliktande natur. Om omprövningsförfarandet enligt lt) & skall bli en fullgod ersättning för besvärstalan hos domstol. bör man också ha motsvarande tillgång till inhibition. Även i fall som avses i 10 a ä första stycket punkt 2 och 3 är det tänkbart att ett inhibitionsbeslut kan vara påkallat. Dessa skäl talar för att i sista Stycket av förevarande paragraf efter ordet "domstol" bör inskjutas "eller försäkringskassa".

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 1981/82:88 38

Utdrag SOCIALDEPARTEMEN'I'ET PROTOKOLL

vid rcgeringssanunanträde 1981-12-10

Närvarande: statsministern Fälldin. ordföramie. och statsråden Ullsten.- Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. Anders— son. Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstcdt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Söder

Proposition om åtgärder för att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m. m. '

Hänvisningar till S4-3

1. Anmälan av lagrådets yttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande] över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar.

2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (19712291).

3. lag om ändring i lagen (196?:381) om allmän försäkring.

4. lag om ändring i lagen (1959552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

5. lag om ändring i lagen (1959z551) om beräkning av pensionsgrundande

inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande.

Lagrådet har uttalat att beslut som meddelas med stöd av 20 kap. 10 a & lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) — dvs. enligt reglerna om omprövning av uppenbart oriktiga beslut — bör kunna överklagas direkt till försäkringsrätten och således utan att dessförinnan behöva på nytt omprt'jvas enligt 10 &. Jag instämmer i denna bedömning.

Den lagtekniska lösning som lagrådet har förordat innebär inget direkt förbud för den försäkrade att begära omprövning enligt 10 & av ett beslut som har meddelats med stöd av 10 a ;. om han föredrar det framför att genast klaga till försäkringsrätten. För min del anser jag inte att det finns något

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammanträde den 19 november 1981.

Prop. 1981/82188 39

behov av en sådan valmöjlighet. Det skulle också skapa förvirring hos allmänheten med en fullföljdshänvisning som anger att beslutet antingen kan omprövas av kassan eller överklagas direkt till försäkringsrt'itten. Jag förordz'tri stället att 10 & utformas så att från prövning enligt den paragrafen undantas beslut som har meddelats med stöd av 10 a &. Därmed kommer beslutet också att undantas från inskränkningen i besvärsrätten i 11 & första stycket andra meningen. Detta får vidare den konsekvensen att rättsmedlet blir besvär i fråga om samtliga omprövningsbeslut.

Lagrådet har vidare ifrågasatt om det inte i 20 kap. 13 äAFL borde införas en regel som gör det möjligt för försäkringskassan att inhibera ett beslut som den f("irsäkrade har begärt att få omprövat. särskilt i vissa fall där kassans första beslut är av förpliktande natur. Med anledning härav vill jag erinra om att nu gällande omprt'åvningsregler i och för sig också skulle kunna fordra en sådan regel. Vid omprifwning enligt nuvarande regler har något sådant behov emellertid inte visat sig i praktiken. Dock förekommer det, om än i mycket begränsad omfattning. att det i en besvi'irsinlt'tga framställs ett inhibitionsyr- kande. Enligt anvisningar av riksförsäkringsverket skall kassan i den situationen omedelbart eller senast inom tre veckor fullgöra den nuvarande omprövningen enligt 20 kap. 11 s och sedan sända över handlingarna till försäkringsrätten. som då får pröva bl. a. inhibitionsfrågan. Denna ordning har visat sig fungera väl i praktiken.

De omprövningsregler som har upptagits i det remitterade förslaget fordrar visserligen mer ingående ("överväganden från kassans sida än de nuvarande reglerna. Jag vill emellertid understryka att utredningen självfal- let skall vara avslutad redan när det första beslutet fattas. På omprövnings— stadiet bör det därför normalt inte finnas behov av att komplettera utredningen. [ vart fall bör en sådan komplettering klaras av så snabbt att hela omprövningsproceduren är slutförd inom den tidsram på tre veckor som enligt det tidigare sagda gäller i dag när det har framställts ctt inhibitions— yrkande. Mot den bakgrunden bör ett inhibititmsyrkande lika snabbt komma under försäkringsrättens prövning med de regler som har upptagits i det remitterade förslaget som i det nuvarande systemet. En möjlighet till inhibition redan i kassan är därför enligt min mening inte påkallad.

2. Övriga författningsfrågor

I fråga om ett flertal ärenden i kassor och försäkringsdomstolar återfinns de materiella reglerna i annan lagstiftning än AFL. Det gäller t. ex. arbetsskador och delpension. som regleras i lagen (1976:380) om arbetsska- deförsäkring resp. lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring. Andra exem- pel är ärenden om barnbidrag och bidragsförskott. Gemensamt för dessa lagar är att de innehåller en föreskrift om att bestämmelserna i 20 kap. 10—13 äs' AFL om ändring av beslut samt talan mot försäkringskassas och f("irsäkringsrätts beslut skall tillämpas på även dessa ärenden. 10—13 åå

Prop. 198 1/82z88 41")

inbegripet 10 a å—i ny lydelse skall alltså tillämpas på ifrågz'tvarant'le ärenden. l-Iänvisningarna kan därför kvarstå oförändrade.

När det gäller hänvisningarna till AFL i 13 och 14 åå lagen (1978:40) om införande av lagen (197828) om försäkringsdomstolar. m. m.. är ft.")rhållan- det något annorlunda. Dessa bestämmelser. som reglerar riksförsäkringsver- kets handläggning av ärenden enligt den äldre yrkesskadelagstiftningen. innebär att verkets beslut kan omprövas endast med stöd av nuvarande 20 kap. 10 & AFL och alltså inte enligt 11 % tredje stycket samma kapitel. Någon utvidgad omprövningsrätt i fråga om dessa beslut är inte åsyftad genom tlen nu föreslagna lagstiftningen. Hänvisningen till 10 & skall därför ändras till att avse 10 a s". Motsvarande ändring skall ske i 8 5.

3. Resursförstärkningar

Vid min anmälan av anslagen till försäkringsrätterna i budgetpropositio- nen för budgetåret 1982/83 avser jag att föreslå rcsursförstärkningar för försäkringsrätterna. Förslagen kommer att innebära att två nya avdelningar kan inrättas vid försäkringsrätten för Södra Sverige och en ny avdelning vid försäkringsrätten för Mellansverige samt viss förstärkning till befintliga avdelningar vid försäkringsrätten för Norra Sverige.

Tillsammans med de åtgärder jag föreslår i denna proposition bör ifrågavarande resursförstärkningar medföra att man på några års sikt kan komma till rätta med nuvarande arbetsbalanser och därmed väntetiderna för att få ärenden avgjorda hos försäkringsrätterna. Mot bakgrund bl. a. av vad som anförts i några remissyttranden över försäkringsdomsttnskommittens betänkande bör i det fortsatta arbetet prövas vilka för- och nackdelar som kan finnas med en anknytning av försäkringsrätterna till domstolsverket som central förvaltningsmyndighet.

4. Hemställan

Med hänvisning till var jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslagen till

1. lag om ändring i lagen (197828) om försäkringsdomstolar.

2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971291).

3. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4. lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

5. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (19621381) om allmän försäkring.

6. lag om ändring i lagen (1978z40) om införande av lagen (197828) om försäkringsdomstolar. m.m.

De under 1—5 angivna förslagen har granskats av lagrådet.

Prop. BSI/82:88 41 Det under 2 angivna förslaget ltar upprättats i samråd med chefen för justitiedepartementet.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. NSI/82:88 42

Sammanfattning av försäkringsdomstolskommitténs betänkande (Ds S 198139) Försäkringsdomstolarnas arbetsläge. Förslag till åtgärder

1 Näg 'a bakgrundsfakta

Den nuvarande besvärsorganisatit>nen pa socialförsäkringsonu'adet till- kom den 1 januari 1979. Reformen innebari korthet att den besvärsprt'ivning som tidigare hade utövats av riksförsäkringsverkets (RFV:s) besvärsm'del- ning och av försäkringsrfulet övertogs av tre nybildade försäkringsrätter. näntligen en för lN-lellansverige (l-"RNI ). en för Södra Sverige (l-'RS) och en för Norra Sverige (FRN).

Storleken pa de tre försäkringsrätterna bestämdes med ledning av den beräkning som utredningen angaende översyn av besvärstn'ganisationen inom socialft'irsäkringen m. m. (i fortsättningen benämnd besvärsutredning- en) hade gjort i betänkandet Försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol (SOL-' 197053). l.!tredningen räknade med att försäkringsrätterna skulle få handlägga minst 1—1 (11111 mal per ar. Dessa mal fördelade utredningen pä de tre försäkringsrätterna med ledning av folkmängden inom resp. domkrets. l-"RM beräknades dock få ca 2 ”(11.1 mal extra till följd av att den rätten skulle handlägga några speciella mälkategorier (de flesta mål om _vrkesskada samt mal om arbetsgivaravgift. egenavgift och pensionsgrundande inkomst). som de andra bada rätterna skulle slippa. l—"ördelningen innebar följande för varje försäk ri ngsrätt.

FRM FRS l-"RN 'l'otalt

Antal mal 7 Stltt 4 71") l Still 1—1 llUll

linder bearbetningen i regeringskansliet av besvärsutredningens förslag utvidgade man försäkringskassornas möjlighet att ompröva sitta beslut (nuvarande 21.1 kap. 11 s* tredje stycket AFL). Den utökade omprr'ävnings— rätten beräknades enligt regeringens proposition ( 1977'781311 s. 132) medfö- ra ett bortfall av 2 tltltl mal per år. De :"tterstäende malen bedömdes enligt propositionen bli fördelade enligt följande.

l-"RNl FRS FRN 'l'otalt

Antal |na| nano .t ooo Jono Ilona

Bedömningen av mältillströmningen grumlade besvärsutredningen i huvudsak på antalet inkomna ärenden vid RFV:s besvärsavdelning och vid

försakringsradet. '

Prop. NSI/82:88 43

Antalet inkomna mal till försäkringsrätterna blev fran första stund Väsentligt större än beräknat. Antalet ltar också hela tiden visat en stigande utveckling som framgår av följande.

Antalet inkomna tttal

'l'idsperiod FRM FRS FRN Totalt 1071) Ssh) in?? 2144 131131 lvstt 7540 (1554 2412 11—512 jatt. — tttaj 19,70 : gun | wu sm 5 (ts? ”_ 1*)Htl 3 249 3 551 stan o ?(m "— lUtv'l 3 311) 31125 1 105 ? 5.10

Storleken på försäkringsrätterna bestätndcs ttaturligtvis ocksa med hänsyn till den förväntade avverkningsförma'igan. Vid den bedömningen utgick man från vad RFV:s besvärsavdelning och försäkringsradet hade avverkat. Avvet'kningstakten vid kammarrätterna. vilkas organisation utgjorde före- bild för försäkrittgsrätterna. påverkade ocksa bedömningen. L'tit'ran dessa förutsättrtingar beräknade man avverkningsl'örmägan till 135 mål per handläggare och är. Med handläggare avsags domare och föredragande. Den beräkningen har visat sig vara alltför optitttistisk och i praktiken har avverkningen blivit lägre. l ans'lagsfratnställttingartta för budgetaret 1981583 räkttar exempelvis försäkringsrätterna själva med en avverkningsförmåga på ca 111) mål per handläggare och är. De exakta avverkningssiffrorna är

följande. Antalet avgjorda mal

fidsperiod l-"RM FRS FRN Totalt 1971) 3 833 1 384 1 443 ? (111) 1981) -l 454 3 451) l 5011 ') 'lfl-l jan. -— tttaj ll)?” 1 451 *)?3 (le 31153 " [0311 : (Bl l -ll l—l (1va J. 1100 "— lUHl 1 Hö? : 351 Ull) F 137

Maltillströmningen har alltså blivit större och avverkningen mindre än beräknat. lnte under någon manad har försäkringsrätterna haft en avverk- ning sotn nätt upp till antalet ”)Ll tttal under sattnna tttänad. Mälbalanscn har därför ökat hela tiden. vilket närmare framgar av följande uppställning.

Antal mål i balans

'l'idpunkt FRM |?th ["RN tama bWU-lkw—Stt ' n :st 5 :o) 1 mm 13 5411 man:—31 o attt» : 351 lh nns IUHU-lltt-Ätl . H 17? : Hli 11.1811 test!-1231 11) 430 to (ut; ?— Zlh :; (m_s tust-ui-Jt 11 sw: tu nu? ."» in.: Jo att:

Prop. 1981/82z88 4-1

De ökade malbalanserna ltar ocksä lett till en väsentlig förlängning av väntetiden föratt få ett ärende avgjort. Pa RFV:s besvärsavdelttittg var det ovanligt med en längre väntetid ätt sex månader. Dentta tid. om den räknas fratn genom att dividera mällmlansen ttted ZIVX'CI'lx'lllllgSfÖl'lllflgilli per ar. var f("it'dubblad redan när försäkrittgsrätterna inledde sin verksamhet. Efter ett års verksamhet hade väntetiden tttsträckts till omkring li är för att vid utgangen av är 1081) vara över två är.

Av statistiken kan tnatt utläsa en tendens till fortsatt ökning av mältillströtnningen. ls'ommittens bedömning är att den kommer att ligga pa ca 17 5111) mal redan är 1081. Med nuvarande avverkningsförmaga innebä- rande l l tltltl mal per är och nted beaktande av vissa personalförstärkningar fr. o. m. hösten 1981) blir följden att den totala mi'tlbalansen vid utgattgen av at 1981 katt antas kottttna att uppgå till f(ftljande.

l-"RM l—"RS FRN 'I'otalt

Beräknad balans vid utgangett av 1981 13 51111 13 (11111 3 ?tltl 31) 2111)

Om det inte skttlle vidtas nagra särskilda atgärder för att minska väntetidertta i fi'irsäkringsrätterna. skulle den genomsnittliga handläggnings— tiden i försäkrings"ätterna i slutet av är 1081 uppga till drygt tre är. Detta innebär självfallet inte att varje mål har tre års handläggningstid. Vissa mz'tlgrupper — t. ex. arbetsskador och pensiotter — skall nämligen behandlas med förtttr. l gengäld medför detta att andra tnalgrupper far en ännu längre handläggningstid.

Redovisningen ovan av målantalet har skett i totalsiffror. dvs. tttan att specificera pä olika malkategorier. Som framgår nedan visar en sådan specifikation att mal om sjukförsäkring. pension och _vrkesskadafarbetsskada är de dominerande mälgrupperna och uppgar till Stl—85 ": av det totala mälantalet. Därav utgör _vrkesskadefarbetsskademalen 25—35 'a'? i försäk- ringsrätten för Norra Sverige och försäkringsrätten för Mellansverige och drygt 111 "i- i försäkringsrätten för Södra Sverige. [ sistnätttnda rätt är sjukförsäkringsmälen dominerande och upptar en andel av över 5.1) ”.."-:?.

Prop. 1981/82z88 45

Inkomna mål 1980-07-01—12-30 fördelade på målgrupp ('.'r)

Malgrupp FRM' FRS FRN Arbetsgivaravgift 0.1.1 — Pension 13.8 (21.5) 23.6 25.3 Sjukförst'ikring 28.6 (44.6) 50.7 36.8 Pensionsgrundande inkomst 3.11 — — Yrkesskada 11.6 ( 11.0) 1.11 3.11 Barnbidrag 11.6 ( 11.9) 1111 115 Arbetstnarknads- utbildning 3.1 ( -1.*)) 2.11 4.2 Dclpettsion 11.0 1 .3) 1.8 2.1 Arbetsskada 12.11 (lbib') 14.3 24.7 Bidragsförskott 4.5 ( 7.11) 5.1 -1.-1 Yrkesskada (fran RFV) 24.11 — _ 11111.1 (90.9) WA) torrt)

] lttottt parentes redov' ts de proeettttal som skttlle gälla ont l-"RM endast hade de t'nålgrupper sotn fittns vid övriga rätter.

Om rätternas balansprobletn skall lösas enbart nted persottalförstärkning— ar mäste ansenliga resurser avsättas för ättdatttälet. F.nligt rätternas egen bedt'imning som den kommit till uttryck i attslagsfratttställttittgartta för budgetåret läsk-"82 rör det sig om närmare 411ltattdl;"iggartjättster. Desstttottt tillkommer förstärkningar pä biträdessidan.

2 Kommitténs förslag till åtgärder 3.1 lill Utö/utr ompröt'ltt'lt_t:x_/'i'irfit)'intde i llt-).)”.S'tjf/x'I'f/lgSÅ'tIA'A'UI'If(I

Enligt nuvarande ordning är försäkringskassrn'na skyldiga att ompröva varje beslut mot vilket besvär anförs av en försäkrad. Vid otttprt'ivnittgen får dock beslutet ändras endast om klagattdetts yrkande helt katt bifallas.

Det fitttts flera skäl sotn talar fören mera lt'tttgtgt'tende omprövnittgsrätt för försäkringskassortta ätt för förvaltnittgsmyttdiglteter i allmänhet. litt skäl är att det vid kassorna fitttts ärenden sotn förekommer i betydande otttfattnittg och där besluten grundas på bestämmelser som ger ringa utrymme för skönstttässiga bedömningar. Detta ltittdrar dock inte att bestänttttelsertta katt vara ittvecklade och svårl'örstäeliga för gemene tttatt. Beslut av detttta typ katt av praktiska och ekonomiska skäl inte ges en sådan individuell utformning att alla försäkrade — ttted de olika förutsättningar som de ltar att tillgodogöra sig såväl skriftlig som muntlig ittforntation — förstar innehållet i eller motivet för dent.

Till bildett hör också att försäkt'ittgskassot'na delegerar beslutsfattandet till tjänstentän som inte har den överblick som behövs för att på ett övertygande sätt förklara varför tillämpningen av en viss bestättttttelse är riktig och

rimlig.

Prop. 198 1/82:88 46

Ett annat skäl är att många beslut tillställs de försäkrade genom skriftliga meddelanden som framställs maskinellt och som innehaller en begränsad mängd information eller är starkt schablonisetade. Detta katt naturligtvis ge uppltov till ntissförstfutd. lttont RFV pägår en verksamhet sotn syftar till att få kassornas beslut ntcra infl'trmativt utformade. Denna verksantltet kommer naturligtvis att få en positiv effekt. men ntan måste sattttidigt ha klart för sig att beslut sotn inte är utformade nted hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet alltid löper en särskild risk" att bli tttissf'örstådda. [En viss grupp f(.'>|'säkrade — i relativa tal liten men inte i absoluta tal — kotnttter därför troligen trots RFV:s ansträngningar att missförstt't försäkringskassornas beslut och anse sig ttödsakade att ("'tverklaga för att fa ""rätt". 1 tttåttga av dessa fall är det onödigt och resurskrävande att ta besvärsot'ganen i anspråk. ttär det främst är fråga om att bättre förklara eller motivera de beslut som ltar fattats. ("ienom ett utvidgat omprövttittgsl't"'tt'f:tt';ttttlc borde tttatt kutttta förklara besluten på ett sätt som är bättre anpassat till förhållandena i det enskilda fallet. Det är sannolikt att en viss andel av dent som är tttissnöjda ttted det första beslutet i realiteten är nöjda sedan de ltar fått en mera utförlig tttotivering efter t'ttttprövningen.

ls'omntitten föreslår en utvidgning av omprövningsinstitutet innebärande att kassan kan ändra sitt beslut även om ändringen inte medför fullt bifall till klagandens yrkande. F.nda ittskränknittgen blir att kassatt inte far ändra beslutet till ttackdel för den försäkrade. Samtidigt föreslår kommitten att besvärsrättett knyts till otttprövnittgsbeslutet och inte till kassans första beslut.

(En reservant i kommittén ft'treslz'ir att omprövningsreglertta utformas så att besvärsri'ttten knyts till kassans första beslut och att kassatt efter a_ttttprt'tvnittg bereder den fi'trsf'tkradc tillfälle att fullfölja besvären till försäkringsrätten.f

(')tttprt'jvningen bör på samma sätt som tttt utfr'tras av ett överordnad befattttingsltavare ittottt kassatt. Bcslutsntotiveringett i ttntpri'ivttittgsbeslutet katt i förhallande till det första beslutet göras utförligare och därför bli tttera informativt.

Kommittén räknar ttted att ett inte ringa antal klagande genom ompröv— "l'lfe'cn hll" ÖVC'Wgzlde om att beslutet är korrekt och därför avstår från att besvära sig.

J.] Öt't'rflt'llniligclz lill (le allmän/mförra/rningvdtmumlar/m (Il' t'i.v_vuut'lt_'1f/'1.s-

nm/ m. nt.

Vid försäkringsrätten för h-lellansvcrige handläggs i dag mål om arbetsgi— varavgiftcr. pettsi(_ntsgrundant'le inkomst och vissa egenavgifter. [första beslutsinstans är i fraga ont arbetsgivaravgiftertta riksf("ärsi'tkringsverket (RFV) och i fraga oltt de andra ntalgrupperna de lokala skattelttyndigheter— na. f—"örsäkringsöverdomstolen är slutinstans.

Prop. Wii]/82:88 47

Sedan länge ltar statsmakterna planerat att dessa mt'tlgrupper skall föras över till de allmänna förvaltnittgsdomstttlarna (länsrätt. katttntarrätt och regeringsrätten). när de lokala skattemyndigheterna i stället för RI—"V blir första beslutsinstans även för målen om at'betsgivaravgif'ter. Denna decen- tralisering kommer emellertid att dröja ännu flera är. Kotttmittett har därfö'tr undersökt ont målen katt flyttas över utatt att avvakta deeentraliserittgen. Kommittén har futtttit att så är tttöjligt. 1—"t'"'trs1aget innebär att mal om arbetsgivaravgifter skall överklagas frän RFV till kammarrätten i Stockholm med regeringsrätten som slutinstans. Besvärsordttingen för övriga tttal blir

( a as a e -ttit_ e — i" s'i' e — 'a :"i' e —l'CLt;'l'll£lSl'll ett. lik ] 'k thyl'lJllc'l n lttt t ttt n k ttttnttt ttt tt _. t_ tt

2.3 FÖrwz/rlt'ngar (n'/t rrtlimtult'scrt'ttgur (' urbctsmeto(ler/ttt

Kommitten diskuterar olika ätgärder som katt medföra ft'trettklittgar oclt ratiottaliserittgar i försäkringsrätternas verksamhet och som bör kutttta leda till en ökad avverkning. Bland åtgärderna katt nämnas följande.

1. Speciallt'tttnittg. Mål av likartad beskaffenhet förs samman på ett begränsat atttal rotlar i stället föratt som i dag spridas pa samtliga rotlar. En variant är att sådana mål föredras för samtidigt avgörande vid en och

samma session.

2. .lttstering av utkastctt till dottt. Kommittén föresli'tr att ordft'itandett som regel bör ktttttta avstä från en detaljkontroll av fakta i malen. Den kontroll som övriga domare redan gjort far anses till fyllest.

3. Dontskrivningen. Ett ökad avverkning katt uppnås genom en förkortad

domskrivning. t. ex. genom att kassans beslut och anttat material fogas sotn bilagor till dotttett. i stället för att en egen redogörelse för bakgrundsfakta (reeit) tas in i domen. Vid en försäkrittgst'ättsavdelnittg har först'äksvis praktiserats en metod som innebär att redovisningen av faktatttaterialet kraftigt beskärs. Detttta metod ökar möjligheterna att skriva dom efter mall. vilket förettklar domskrivningen. -l. Delgivningsrtttinerna. Domar och beslut delges med de klagattde men detta lyckas ibland först efter flera försök. Kommittén föreslår att försöken bör ktttttta avbrytas pä ett tidigare stadium ätt f. n. 3.4 I):mt/i'ir/telsreg/t'rntt fI/IÖI'Sffkl'fllyS'l't-flft'l'lltl

Enligt nuvarande regler skall tre domare delta i varje avgörande som försäkringsrätterna fattar. l omkring 1.53 av tttälen — i försäkringsrätten för Mellansverige närmare hälften — måste dessutom två nämndemän delta. Om avverkningen skall öka och kostnadskrävattde atgärder inte får föreslås. finner kommitten att tttatt måste ställa frågan om inte ett färre antal domare skulle kutttta delta i avgörattt'let. Enligt kommitten är da olika förslag tänkbara. bl. a. ft"tljattde.

Prop. NSI/82:88 48

1. Mål som i dag avgörs av tre domare utatt ttätttttd avgörs av ensamdomare. Nämndmälen får bcltålla nuvarande dotttförltetsregler.

3. Antalet domare minskar fran tre till två i a) alla tttål. b) nämndtttålen. c) mål där de två dotttarna är ense om slutet.

3. Ensamdomare i stället för tre dontarc a) vid prt'ftvning av besvär över beslut som inte ittttebär avgörande i saken. b) vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid en annan atgärd som avser endast tttålcts beredt-tnde. c) vid beslut genom vilket dotnstolctt skiljer sig från ntålet utan att detta ltar prövats i sak.

d) vid avgörande av ett mål där utgången är uppenbar.

Det första fÖl'SlngCt ger den största effekten och är det enda som ittottt ratnen för nuvatande dotttaruppsättttittg ökar avverkningen så att den når ttpp till och även överstiger tillströmningen av mål. Komntitten avvisar dock det alternativet. Anledningen är att socialförsäkringsärendcna måste garan— teras samma rättssäkerltet som andra jämförbara ärettdett. 1 skattetttål erbjuds exempelvis en prövning i fyra instanser varav tre är i dontstt'tlsmi'tssig form. litt attttat skäl är att ett ensantdomarsystem gör det omöjligt att införa ett fulIföljdsbegränstting i försäkringsöverdomstolen. Konsekvensen av en ökad avverkning i f't'ftrsäkringsrätterna blir därför att den domstolen maste byggas ut. litt ensamdttntarsystent skulle också innebära att fi'irsäkrittgsra'it— tertta måste organiseras om. vilket i sin tur skulle leda till att den Itattdli'tggande personalen -- i vart fall domarna fick ändrade arbetsuppgif- ter. Vi. a rekryteringsproblem och effektivitetsförlnster skulle. åtminstone övergångsvis. bli följden av detta.

De invändningar som katt riktas tttot ettsamdt:ttttt'trf'öt'sl:tgen gäller i mer eller mindre grad också de tre tvadotttarfi'trslagett. Dessa alternativ ger inte heller samma effektivitetsvinster. l'in total sammanvägning leder därför till att ingetdera av tvådomarförslagen framstår som bättre ätt det andra.

Det tredje förslaget som gör det möjligt för en domare att ensam avgöra mål. då ej själva saken prövas. t. csn pröva en inbibitionsfrt'tga. avvisa eller avskriva ett tttal. satnt att avgöra ett tttal där tttgåttgett är uppenbar. innebär cttligt kommitten en lätttplig modifiering av domförheten. Förslaget tttedför ett inte obetydlig ökning av avverkningskapaeiteten. Kottttttittett föreslår en domförltetsregel av detta innehåll. dock med tttöjligltet att pröva målet i ft'it'sttttcn rätt om det fitttts särskild anledning till detta.

Prop. l981/82:88 49

3.5 Fu[Ifö/jäv!)('_tzrr'insning [ för.)"iikr'iltgsövert/omslult'n

Om försäkringsöv-erdtnttstolen skall ktttttta fortsätta som prejudikatbildare och samtidigt klara den ökade ntåltillstt'i'imning som måste följa av att försäkringsri'ttterna höjer sitt målavverkning. är en fu1lföljdsbegri'tttsning ni.")dvändig. Rättskipningen i försäkringsrätterna ltar också den kvalitet att en fullföljdsbegränsning är möjlig att införa.

Fullföljdsbegränsttingen föreslås få samma utformning som den som gäller i regeringsrätten. Försäkringsöverdomstolen skall alltså meddela prövnings- tillstånd för att målet skall få fullföljas. l-"örutsättningartta för att få sådant tillstånd skall dock vara något vidare ätt i regeringsrätten. som i princip endast tar upp mål av prejudikåtintresse. Förslaget innebär att försäkrings- överdomstolen också skall ge prt'tvningstillståttd om det finns anledning att ändra det slut som f't'irszfikringsrätten ltar kommit till.

Frågan om prövningstillständ skall prövas av två försi'tkringsdomare och en lekman. Riksförsäkringsverket undantas från kravet på prt'ivningstill- stånd.

3.0 En suntnmnfrnmmlt' lwdöntning

Kommittén beräknar den årliga tttaltillströtttttittgett till ca 17 51111. Ett ökad omprt'ivning i försi'ikringskassortta santt överflyttning till de allmänna förvaltningsdctmstolarna av vissa avgiftsmål nt. m. beräknas minska målan- talet nted 250!) resp. ltltlt). Antalet inkomna ntal per år skulle då bli 140110.

I fråga om avvcrkningsförmågan räknar kommitten nted att detttta för år räknat katt höjas ttted närmare lotltl mål till följd av ett ytterligare rationalisering av arbetsmetoderna och ttted ca 6111) mål genom ändrad dom förhet .

Kommittén bedöttter fördelningen på rätterna enligt följande

FRNl FRS FRN 'l'otalt

Beräknat antal inkomna mitt per år 5 sin () |)nt) : lit) 1.) ()(It) Beräknat antal avgjorda ntal per år ollut) 4 801) 2 251) 131150

De åtgärder som kommitten föreslår leder till att det blir i det ttärtttaste balans mellan måltillströmning och mt'ilavverkning i f("trsäkringsrätten för Mellansverige och f("irsäkringsrätten för Norra Sverige tttedatt tillströmning- en alltjämt kommer att överstiga avverkningen (ttted ca 1 21") tttal om året) i ft'irsäkrt'ngsratten för Södra Sverige. Åtgärderna kontttter inte heller att räcka till för någon avarbetnittg av redan uppkomna balanser. För att komma till

rätta ttted väntetiderna måste man därför tillföra rätterna ytterligare

4 Riksdagen [981581 I saml. Nr 88

Prop. 1981/82:88 SU

resurser. Några besparittgsttppslag inom rätternas verksamhetsonträde som katt finansiera kostttadsökttittgartta har kommitten inte kunnat peka på. Kommittén anser att tttatt i stället får leta tipp de erforderliga besparingarna ittottt socialförsäkringsotttrådet i dess ltelltet.

Kommittén framhåller att de kostttadsökttittgar sotn blir aktuella är tämligen måttliga. Den enda permanenta utbyggnaden är den sotn beltövs i försäkrittgsrättett för Södra Sverige och den motsvarar en avdelning. Genom en omorganisation av försi'tkringsri'ttten från sjumanna- till sexmannaavdel— ningar beräknar kommitten att kostnat'lsökningen stannar på 1.2 milj. kr. om året.

För arbetet med avverkning av balanserna behövs tillfälliga förstärkning- ar. Ont tttatt vill minska väntetiden till ca 8 månader. vilket är önskvärt att lta som rikttttärke. tnotsvarar inneliggande balanser årsavverkningen Itos 15. avdelningar. Ärskostnaden för varje avdelning katt beräknas till 2 ntilj. kr. Vill tttatt lta bort balattserna ittotn en treårsperiod tttåste man således för varje år tillfö'tra 10 milj. kr. i resurser för tillskapandet av fem extra avdelning- ar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1983.

Prop. 1981/82:88 51

Sammanställning av remissyttranden

Försäkringsdomstolarnas arbetsläge. Förslag till åtgärder (Ds S l98]:10)

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av försäkringsövcr- domstolen. försäkringsrätten för Mellansverige. försäkringsrätten för Södra Sverige. först'ikringsrätten för Norra Sverige. riksförsäkringsverket. kam- marrätten i Stockholm. länsrätten i Stockholms lätt. domstolsverket. riksskatteverket. statskontoret. riksrevisionsverket. arbetsntarknadsstyrel- sett. justitiekanslern. l-"örsäkringskasseförbundet. Landstingsförbundet. Svenska arbetsgivareföreningen. 1_.andsorganisationen i Sverige (LO). Tjt'instemännens Centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/" SR. Sveriges dontareförbtutd. Sveriges advokatsatttfund och Sveriges

ft'tlkpensionärers riksförbund.

] Allmänt

Kommitténs förslag har i sitta huvuddrag fått ett positivt bemötande. De flesta remissinstanserna betonar hur otillfredsställattde det är nted de långa väntetiderna i f("irsäkringsrätterna och anser att åtgärder snarast måste vidtas för att rätta till tttissförltällattdetta. Tre remissinstanser framför vissa särskilda synpunkter på httr instattsordttingett bör vara på socialförsäkrings- omrädet. Kammarrätten i Stockholm. lz't'nsrätten i Slockltolm och domstols- verket anser saledes att försäkringsdomstolarna bör integreras med de allmänna förvaltnittgsdomstolarna.

Kammarrätten i Stockholm anför att socialförsäkringsdomstolsorganisa- tionen ltar fått en utformning som inte är ändamålsenlig. Trots att försäkringsrätterna i allt väsentligt ltar att fylla funktioner av satttnta art som en länsrätt har sålunda deras santtttansättnittg oclt arbetsformer huvudsak- ligen utformats ef'ter kammarrättsntodell. Kantntarrätten föreslår att det titan dröjsmål anförtros åt en särskild kommitté att tttreda integrationsfrå- gor.

Även lt't'nsrt'illen i Slock/mlms [än anser att frågorna om en ändrad ittstattsordttittg bör bli föremål för en skyndsam utredning. 1..änsrätten finner att det katt starkt ifrågasättas inte minst av ekonomiska skäl om det är lämpligt att släppa frattt ett så stort antal mål som ttted nuvarande ordning överklagas till försäkringsrätterna. direkt från prövning ittont försäkrings- kasseorgattisationen till en prt'tvning ttted tre lagfarna domare. delvis också med ttätttttd.

Det är enligt länsrättens uppfattning långt ifrån osannolikt att en dotttstolsinstans före först'ikringsrt'ittsnivån bestående av en lagfarett domare med nämnd och ttted ltattdläggttittgsfornter tttotsvarattde länsrättens både

'Jl lx.)

Prop. l98|/82:88

skulle leda till att flertalet mål blev sttabbare slutligt avgjorda ätt f. n. och att de totala kostnaderna skttlle minska. lnttebörden av en sådan lösning skulle vara att det tillskapades en mellaninstans för prövning av den stora massan av besvär tnedatt försäkringsrättsnivån skttlle förbehållas ett mera begränsat antal mål och i stället ktttttta förbättras kvalitativt för att i realitetett kuttna bli slutinstatts i flertalet mål och möjliggöra en (.tmvandling av försäkringsövcr- dontstolsnivån till en renodlad prejudikatsniva med prövttittgstillståttd utatt möjlighet till ättdringsdispetts.

[)(mzrmlrt'erker anför'att det mot en integration skulle kttttna anföras att arbetssituationen visserligen är ttnder kontroll i katttntarrättertta men att den allmänna förvaltttittgsdomstolsorgattisationett f. n. har tillräckliga problem till följd av balansläget i lättsrättertta. Emellertid torde ett organisatt'trisk ändring av besvi'trsprövningen. efter principbeslut. kräva ett t'tntfattande utredningsarbete. Det är rimligt att anta att lättsrätterna nått ett normalt arbetsläge vid den tidpunkt då en integrering katt kontttta till stånd.

2 Möjligheterna att begränsa måltillströmningen i försäkrings- rätterna

2.l Allmänt

Kommittén anser att det inte är lämpligt att begränsa maltillströmnittgen i försäkringsrättertta på annat sätt än genom att utöka försäkringskassornas omprövningsrätt och genom att flytta över mål om arbetsgivarat-"gifter m. nt. till de alltnänna förvaltttingsdt'tmstolarna. Den uppfattningen delas av' de flesta remissinstansertta. Några anser emellertid att ytterligare åtgärder katt övervägas för att reducera tillströmningen av tttål och anför följande.

Försöktingsrättenför Södra Sverige attför att de besvärshänvisningar nt. m. som finns på meddelattden fran försäkringskassatt torde både genom förekomsten och innehållet många gånger vara ett ittcitatttettt för den enskilde i detta sammanhang.

Eftersom kommitten på olika sätt nänttter arbetsskadeförsäkrittgen som en bidragande orsak till balansproblemen i försäkrittgsrätterna. anser rätten att detta jätnte i betänkandet angivet förhållande tttellatt atttalet arbetsskade- ärenden och övriga delegationsärenden hos försäkringskassortta bör föratt— leda en närmare utredning om handläggningen av ärenden enligt 1976 års lag om arbetsskadeförsäkring.

DOHIA'lO/A'VFF/(Fl framhåller att kt'tmmittens f("irslag till åtgärder enligt kommitténs egen bedömning nätt och jämnt räcker till för att klara av den förväntade ntåltillstrt'ftmningen till försäktingsrätterna_ än mindre att ned— bringa balanserna. Även om goda skäl talar för komntittens försiktighet vid valet av f("treslagna åtgärder måste tttatt starkt ifrågasätta om inte den uppkomna situationen. som väl ttärntast far betecknas som en krissitttatiott. påkallar extraordinära atgärder. Rejäla resurstillskott är ni'tt'lvi'tnt'liga för det

Prop. 1981/82z88 53

fall kommitténs förslag anses utgöra gränsen för ntöjliga förettklingsåtgär- der. Förutsättnittgarna för att tillföra domstolarna betydande resttrsförstärk- ningar torde emellertid vara begränsade i det budgetläge som f. n. råder. Det är därför rimligt att även sådana åtgärder övervägs som i ett normalläge skulle lta ansetts mindre tilltalande.

En utväg skulle kttnna vara att reducera tillströmningen av tttål till försäkringsrätterna genom att begränsa rätten att föra talan mot vissa beslut i försäkringskassa. Kommittén nämner detta uppslag men avvisar sådana lt'isningar med hänvisning till att ett fullft'iljdslt'ftrbud står i strid nted de principer som fitttts i förvaltningen i övrigt och som tillåter ett överklagande i Vart fall i en ittstans. För att göra uttdatttag bör speciella skäl finnas oclt sådana ltar kommitten inte kunnat fitttta i fråga om någon målgrupp. F.nligt domstolsverkets ntetting katt det dock starkt ifrågasättas om inte problemet med de stora ärendebalanserna utgör tillräckligt skäl för en inskrättktting i fullföljdsrättcn. Den föreslagna utvidgningen av försäkringskassornas otttprövningsrätt borde dessutom minska betänkliglteterna tttot ett fullföljds-

begränsning.

2.2 l-"örsäkringskassornas omprövningsrätt

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller läntnar tttatt erinran ettdera av de båda alterttativ till ändrade omprt'ivningsregler som kommitten redovisar. Med de undantag som redovisas i det följande ltar rentissittstansertta genomgående delat kommittemajoritetens uppfattning att alternativ 2 ittttebär den bästa lösningen.

Försiikringsrälten för Mellansverige anser i likhet med kommitten att fördelarna nted ett omprövningsförfarande enligt alternativ 3 är klart större än nted ett förfarande enligt alternativ 1. Någon anledning att som teservanterna befarar attta att antalet överklagningar skulle öka genom alternativ 1 torde inte föreligga. Reservanternas farltågor för att nted detta alternativ allmänheten skulle kontttta att uppfatta kassans första beslut som tttera prelitttinärt torde vara ("överdrivna. Tanken att kassatjänstentäntten skulle bli tttindre noggranna därför att ntan inför ett vidgat omprt'ftvningssys— tem ter sig inte sannolik.

Rätten framhåller också att tnatt nted alternativ 2 kontmer att undanröja nuvarande oklarltet ttär det gäller att bestämma när ett mål är anltängiggjort i rätten. nagot sotn f. n. vållar problcttt.

Rätten framhåller att det bör kotnttta till uttryck i författning att otttprövttittg av tjänstemannabeslut skall göras av överordnad tjänsteman. llelst bör denna omprövning ske på försäkringskassans centralkontor som — då det gäller medicinska och (_tdontologiska frågor— har tillgång till medicinsk och odontologisk sakkunskap. I många fall uppkomttter också frågor av juridisk natur. Det vore därför önskvärt att sattttliga centralkotttor hade jurister (t. ex. lagkonsttlter oclt biträdett till dessa) sotn vid beltov kuttde

5 Riksdagen [981581 ] .t'uml. Nr 88

Prop. DS]/82:88 54

medverka vid omprt'ivningen. Detta skttlle bidra till att kassornas ompröv- ttittgsbeslttt blev av högre kvalitet. l—"örsäkringsrätten understryker vikten av att omprövttingsbeslutet tttformas så att det framgår vilka frågor som prövats och vilka skäl och bestämtttelscr som legat till grttttd för kassatts ställnings- tagande och även i övrigt skrivs på ett ttttötntttattde och enkelt sätt. Ett väl underbyggt och utformat omprövnittgsbcslttt torde medverka till att antal besvär minskas. I de fall besvär anförs. skttlle kopia av ett sådant beslut kutttta bifogas försäkrittgsri'tttens dom i större utsträckning ätt som tttt sker och därigenom underlätta dontskrivningen. Detta skttllc bidra till att öka nti'tlavverknittgett hos försäktingsrätterna.

Fh"rs'äkringsriincn för Sör/ra Sverige fratnltåller att både den rättssi'ikande allmänheten och rätten är betjänta av ettltetliga prittciper och ltandläggnings- rutiner på jämförbara sektorer ittottt rättsväsendet. Den i alternativ 1 övervägda ordningen komttter att många gånger skapa svårigheter genom att klagandens ursprungliga besvär avserett beslut som i rcalitetett ltar ersatts av ett settare ttted annat innehåll. Besvärsskrivelsens yrkanden. grunder och övriga argument kan nämligen ltelt eller delvis komma att framstå som förfallna samtidigt som rclevattta yrkanden. grunder och argument sakttas i den tttån försäkringskassan vid omprt'ftvningen inte ltar bifallit de ursprungv liga besvären. l sådana fall är besvärsskrivelsen inte längre inriktad på det som katt återstå att pröva hos försäkringsrätten. Detta katt leda till rättsfiftrluster.

Alternativ 2 torde innebära en ökad effektivitet även när det gäller att vid dontskrivttittgen använda sig av den s. k. dombilagemetod som kommitten förordar i annat sammanhang.

Länsrätten i Stockholms län anser inte att det föreligger någon beaktans— värd risk för att försäkringskassornas första beslut blir sämre eller att allmänhetens förtroende för besltttett mittskar på grund av att dessa beslut inte förenas med besvärsrätt tttatt bara med ompri'tvningsrätt.

.S'vcrigcs dontare/Firlmrul anser alternativ 2 vara det tttest raka och konsekventa. eftersottt tttatt här undviker den satttntattblattdttittg mellan ompri'tvning och besvär sotn alternativ l skttlle innebära.

Riks'fi'irsiikringvvcrket. statskontoret och l'i'irviikringrkassa/örlnm(lt-t utta- lar i likhet med vad som görs i en reservation till betänkandet sitt stöd för alternativ ]. De skäl som anförs för alternativ 1 är ft'iljandc.

Vid bedömningen av de administrativa konsekvenserna av de båda alternativen tttåstc man enligt rik_v_/'('ir.v('ikringsverkets tttcnittg också beakta försäkringskassornas arbetssituation. (')m försäkringskassatts första beslut i ärendet förses nted omprt'ivningshänvisnittg fitttts det risk för att den försäkrade uppfattar det första bcsltttet sont preliminärt. vilket katt leda till att ett antal försäkrade som annars nöjt sig med försäkringskassans beslut begär omprövning. Fin omprövning enligt alternativ 2 torde vidare innebära en större arbetsbelastning på kassorna ätt ett ('ttttprövning cttligt alternativ 1 eller nuvarande ordning. I den mån de försäkrade låter sig ttöja med

'Jl

Prop. l981/82:88 5

omprövningsbeslutet uppvägs detta av den minskade belastningen hos besvärsinstansen. Leder ett _vrkande både till ett omprt'ivningsbeslut och — efter besvär över detta beslut - ett beslut av besvt'irsmvndigheten innebär detta inte en f("irenkling av handläggningen utan tvärtom en ökning av den administrativa belastningen.

Verket framhåller att det är vanligt att en försäkrad. som är missnöjd med kassans beslut. kontaktar denna. Kassan har då möjlighet att ge honom en utförlig och till den speciella situationen anpassad motivering. även om n_vtt beslutinte utfärdas. Enligt verkets tneningfinns det inte grttnd för att anta att det av kommittén förordade alternativet skttlle leda till att ett färre antal ärenden förs till försäkringsrätterna än enligt alternativ ]. Tvärtom kan kanske en ordning. som innebär att besvär inte får anföras förrän (')mprt'övning skett. leda till att förtrt')endet för försäkringskassorna minskar. vilket i sin tur kan leda till att antalet besvär hos försäkringsrätterna ökar.

Försäkringskasseförbunt'let finner det tveksamt om alternativ 2 totalt sett leder till önskad effekt. Den försäkrade kommer att uppfatta det första beslutet som ett preliminärt beslut och man kan med stor säkerhet förutse att flertalet avslagsbeslut kotnmer att bli f("äremål för (.umbrt'övning. l-lt'trigc'nom skulle kassorna kotnma att drabbas av ett väsentligt merarbete.

Den närmare utformningen av kommitténs förslag till omprt'ivningsregel tas upp av några remissinstanser.

Förstå/t'ringsöt'erdrmtxtolen ifrågasätter lämpligheten av att från sådan omprt'")vning undanta beslut. vilka redan omprövats med stöd av den i förslaget i 20 kap. ll) a s lagen om allmän försäkring (AFI,) intagna bestämmelsen. Sistnämnda form av omprt'ivning ft.")rekommer i ett stort antal variatitmer. Enligt domstolens mening utgör ft'_')rekomsten av en smärre rättelse i ett av försäkringskassan redan fattat beslut inte skäl att undanta beslutet från det av kommittén föreslagna omprt'ävningsförfarattdet. Dom- stolen finner det vidare sakligt motiverat att även beslut som innebär ställningstagande till fråga om ändring enligt 2!) kap. lll as' AlfL i fall av missnöje blir föremål för omprövningsft'.'>rfarandet i lll &. Det är önskvärt att det föreslagna omprövningsförfarandet tttan undantag appliceras på samtliga de av försäkringskassan fattade beslut sotn inte redan varit föremål för sådan prövning.

Domstolen utgår från att en för sent inkommen begäran om omprövning enligt 20 kap. lll s* AFL inte tas tipp till prövning men att l)eslutet liksom f. n. sker blir föremål för omprt'åvning enligt [(t a & samma kapitel satnt att beslut i dessa hänseenden tillställs den ft'ärsäkradc.

Domstolen utgår vidare från att försäkringsrätterna vid prövning av talan mot försäkringskassas ("tmprövningsbeslttt har att tillämpa vanliga processu- ella regler och att det således i alla avseenden är försäkringsrätten och inte ft'."n'säkringskassan som självmant prövar hurttvida förutsättningar föreligger för prövning av besvären. Det är emellertid angeläget med ett klarläggande i

Prop. 1981/82:88

'Jl os.

vilken utsträckning försäkringsrätten skall beakta huruvida förutsättningar för sakprövning förelegat vid försäkringskassans (om-)prt'ftvning.

Riksjörsr'ikrt'ngxrerkel anser liksom kommitten att besvär som anft'örs av verket bör tas upp av först'ikringsri'ttten direkt utan föregaende omprövning av försi'tkringskassan. Har både verket och den försäkrade "överklagat" leder detta emellertid till att samma beslttt samtidigt kan bli anhängigt hos försäkringskassan och försäkringsrätten. För att undvika de problem som detta kan leda till anser verket att i dessa fall ocksa den försäkrades "överklagning" skall tas upp direkt av rätten tttan föregående omprt'ivning av kassan. Riksft'ftrsäkringsverket anser vidare att omprtfwning bör kunna ske. även om ärendet tidigare omprövats enligt motsvarigheten till bestämmel- serna i Ett kap. ltlä AFL.

Verket påpekar att kommitten inte klargjort i vilken mån formella krav på bcsvärsrätt m. m. skall vara uppfvllda för att kassan skall kunna göra en mnprövning i sak. [__ltformningen av lagtexten kan dock t_vda pa att även icke ("h-"erklagbara beslut kan omprövas. men att den personkrets som kan begära omprt'iv'ning är begränsad. Verket understryker att dessa frågor bör klargöras. Verket pekar vidare påatt det kan förekomma fall då någon annan än den försäkrade har ett beaktansvärt intresse av utgången.

2.3 Överflyttningen till (1' allmänna l'örvaltningsdomstolarna av mål om

arbetsgivaravgil'ter m. m.

Kommitténs förslag att fl_vtta över mål om arbetsgivaravgifter. pensions- grundande inkomst och vissa egenavgifter till de allmänna förvaltningsdom- stolarna får genomgående ett positivt mottagande av remissorganen. I fråga om den närmare utformningen av reglerna framhåller några remissinstanser följande.

RiijÖrsäkringsverket påpekar att förslaget är oklart ifråga om de mål som övertagits från verket i samband med inrättandet av försäkrittgsri'ttterna. Verket anser att det är motiverat att inte göra den nya ordningen tillämplig på dessa mål. som redan en gång varit föremål för en ('.'werllvttning.

Enligt såväl förslaget sotn gällande regler kan besvär över beslut om debitering och erläggande av egenavgift till till;"tggspensioncringen komma att handläggas av tre olika besvärsmvndigheter. Enligt verkets mening bör därför dessa avgiftsbestämmelser utredas.

Kaninmrrt't'tten t' .S'tuek/m/tn anför att så små ändringar sotn möjligt bör göras i avgiftsregletna i avvaktan på socialavgiftsutredningens arbete för att undvika dubbla ändringar.

Arbetsläget i kammarrätten är f. n. så pass tillfrcdsställande att domstolen är beredd att titan resttrsförstärkning ta på sig målgruppen ifråga. Detta gäller även de mål som redan är anhängiga i försäkringsrätten för Mellansverige. Man far dock räkna med att en måttlig ökning av balanserna i

kammarrätten blir följden.

Prop. 1981/82:88 57

Det är emellertid angeläget att ändringen sker s'" snart som möjligt så att de mål som ingår i balansen hos först'ikringstätten för Mellansverige hinner tas omhand innan de besvär som hänför sig till årets alltnänna fastighetstaxering börjar komtna in till kammarrätten mot slutet av år 1982.

Kommittén har föreslagit att besvärshandlingen i fortsättningen skall tillställas besvärsinstansen så som är normalt i skatteprocessen. Med anledning härav vill kammarrätten erinra om att förvaltningst'ättsutredning- en i sitt betänkande (SOU 1981146) föreslår att förvaltningsprocesslagen skall ändras så att besvärshandling alltid skall tillställas den domstol eller den förvaltningsmyndighet som har fattat beslutet. Kammarrätten sätter därför i fråga om det inte i detta läge ligger närmast till hands att för de nu aktuella målkategorierna behålla den nuvarande regeln om var besvärshandling skall inges.

Även länsrätten i Stockholms län framhåller att nuvarande besvt'irsregler bör behållas. med det undantaget att besvi'trshandlingen tillställs den domstol som har att pröva besvären. Behandlingen av frågan om var besvärshandling på längre sikt bör lämnas torde få samordnas med behandlingen av motsvarande fråga i förvaltningsrättstttredningens betänkande.

Beträffande de organisatoriska konsekvenserna för länsrätterna med denna överflyttning av mål biträder länsrätten förslaget att målen om pensionsgrundande inkomst och egenavgifter sprids ut på samtliga länsrät- ter. I förhållande till den totala gcnt'nnströmningen av mål i länsrätterna måste detta tillskott betraktas som marginellt och inte kräva några ytterligare resurser.

[)mrtstolsrerket (DV) finneri likhet med kt'nnmitten övervägande skäl tala för att riksförsäkrittgsverkets beslut om at'bctsgivaravgifter prövas av kammt'trrätten i Stockholm. Best-';'irsprövningen i mål om pensionsgrundande inkomst och egenavgifter bör titan nämnvärda svårigheter kunna överlåtas på länsrätterna. Den föreslagna besvärsordningen kan. såsom kommitten framhåller. medföra att ett mål om arbetsgivaravgift och ett mål om pensionsgrundande inkomst handläggs i olika kammarrätter. trots att de rör en och samma ersättning. Situationen. som torde bli sällsynt. kan redan nu uppkomma inom skattetitmrådet. Besvären skall då handläggas vid en av kammarrätterna. Dmnstolsverket förordar att förordningen om kammarrät— ternas domkretsar kompletteras så att mål vid olika kammarrätter rörande en och samma ersättning skall handläggas vid en av kamtnarrätterna ("såvida inte särskilda skäl talar mot detta).

Domstolsverket delar kommitténs uppfattning att ('n-'erflyttningen bör föranleda så få ingrepp sotn möjligt i de bestämmelser som reglerar förfarandet och att en samlad och tner genmngripande översyn bör göras i samband med decentraliseringen av bcslutsfunktionen beträffande arbetsgi- varavgifterna. Således bör nuvarande best-"årstider behållas. Som stöd för detta talar även den omständigheten att riksskatteverkets ÖBO-projekt

Prop. NSI/82:88 58

föreslår ändringar av de i skatteprocessen nu gällande besvårstiderna. Verket tillstyrker dock kommitténs förslag att besvärsförfarandet anpassas till reglerna inom skatteproccssen att besvärshandling skall ges in till den domstol sotn har att pröva besvären.

Verket anser att även om de flesta länsrätter f. n. har en stor arbetsbe- lastning kan de nya ärendegrupperna tillföras länsrätterna utan resursför- stärkningar. Inte heller när det gäller kammarrätterna torde överföringen medföra någon nämnvärt ökad arbetsbelastning.

Sveriges dotnarejörbuml ifrågasätter om det inte vore bättre att redan nu låta samtliga avgiftsmål och mål om pensionsgrundande inkomst handläggas av länsrätterna även om decentraliseringen till lokal skattemyndighet av beslutsfunktionen beträffande avgiftsmålen kommer att dröja något.

3 Förenklingar och rationaliseringar i arbetsmetoderna

Kommittén behandlar några olika åtgärder som bör leda till förenklingar och rationaliseringar. De flesta retnissinstanserna ställer sig positiva till vad kommittén anför. Några anser emellertid att mera ingående undersökningar av försäkringsrätternas effektivitet bör göras.

Kammarrätten i Stockholm finner att det klart framgår att rutinerna och arbetsformerna i övrigt i försäkringsrätterna är i starkt behov av en mera djupgående och fortlöpande översyn än vad som torde vara möjligt för kommitten. Den naturliga lösningen är enligt kammarrättens mening att domstolsverket så snabbt som möjligt görs till huvudman i administrativt hänseende för försäkringsdomstolsorganisationen.

Länsrätten i Stockholms län anför liknande synpunkter. Statskontoret anser att det finns ett överordnat behov av jämförande effektivitets- och produktivitetsbedömningar mellan försäkringsrätterna. Vid större olikheter mellan rätterna i fråga om produktiviteten. dvs. antalet slutbehandlade mål/ärenden i förhållande till befintliga resurser. bör orsakerna till skillnaderna analyseras och i förekt'mtmande fall lämpliga åtgärder genomföras för att höja effektiviteten/produktiviteten. Enligt statskontorets uppfattning är det en viktig uppgift för kommitten i det fortsatta arbetet att föreslå lämpliga former för hur rationaliseringsarbetet inom ft'trst'tkringsri'ttternas område skall kunna bedrivas med erforderlig samordning och hur önskvärda effektivitetshöjande åtgärder skall initieras och genomföras.

Kommitténs förslag i fråga om s p e ci a l l ot t n i n g och om s a mm a n - föring av mål av likartad beskaffe nhet till gemensam före- dragning tillstyrks helt eller delvis eller lätnnas titan erinran.Fr'jrsäkringsrät— ten för Mellansverige förklarar sig beredd att pröva möjligheterna till speciallottning av målgrupper som kan finnas lämpliga. Rätten anser dock att en sådan speciallottning inte skulle öka avverkningen annat än marginellt. Större effektivitetsvinster och ökad avverkningsförmåga torde man enligt rättens uppfattning kunna uppnå. om man för samman likartade mål till

Prop. 1981/82:88 59

behandling i en och samma session. l rätten har man redan prövat detta system med gott resultat.

Försäkringsrätten för Södra Sverige anser de skäl som kommittén har redovisat mot en speciallottning av mål vara tungt vägande. Rätten anser sig emellertid ändå med hänsyn till omständigheterna kunna godta att inled- ningsvis en försöksverksamhet med speciallottning genomförs i enlighet med närmare regler som rätten själv har att bestämma.

Sådana specialsessitmer som kommittén förordar har redan förekommit i några fall och försäkringsrätten är även i detta avseende beredd att pröva en mera utvecklad metod i syfte att öka målavverkningen.

Försökringsrt'itten för Norra Sverige ställer sig tveksam till om s. k. speciallottning av mål av likartad beskaffenhet till en eller ett par rotlar skulle vara gynnsam för avverkningsft'irmågan. Rätten anser däremot att den modell. som innebär att mål av likartad beskaffenhet i möjligaste män förs samman till handläggning vid ett och samma sessirmstillfälle, kan ha en större effekt på avverkaingsförmågan. Rätten har—om än i begränsad omfattning— tillämpat den föreslagna modellen och därvid funnit att förfarandet är tidsbesparande såväl vid uppsättandet av målen som vid föredragningen.

Utredningens förslag i fråga om antalet s e s s i o n e r o c h s e s - sionstide ns längd har berörts av de tre försäkringsrätterna. Bl. a. redovisas olika åtgärder för att öka målm'verkningcn.

I fråga om förberedelserna inför en session samt föredrag- ningen anför försäkringsrätten för illa!/ansvarige att man kommer att pröva sig fram för att finna de effektivaste arbetsformerna. En möjlighet kan vara att övergå till det system. som tillämpas i försäkringsöverdomstolen. dvs. ett relativt utförligt tryck delas ut i förväg till ledamöter och nämndemän. varvid föredragningen i större utsträckning än som nu är fallet begränsas.

Försäkringsrätten för Södra Sverige anser liksom kommittén att man bör fortsätta att pröva sig fram för att finna de effektivaste arbetsformerna. Rätten vill också redan nu ge till känna att önskemål inte finns om att med en annan personalstruktur gå över till en rutin som i princip innebär att ledamöterna förutsätts enskilt läsa handlingar på tjänsterummet i stället för att tillsammans lyssna på en föredragning. som ersätter en domstolsförhand- ling.

Försäkringsrätten för Norra Sverige uppger att det f. n. pågår försök att i nämndmål tillställa ledamöterna visst aktmaterial i förhand. Härigenom förväntas föredragningarna kunna göras mera summariska och till följd därav ett större antal mål kunna avgöras vid varje sammanträdcstillfällc.

L("insrätten i Stockholms län anför att målen föredras relativt utförligt vid försäkringsrätterna trots att domare och nämndemän synes förberedas inför en session genom att de tilldelas visst aktmaterial. Systemet förefaller innefatta onödigt dubbelarbctc. domarna borde i och för sig vara tillräckligt kompetenta för att kunna avgöra flertalet mål utan att ta del av material i förväg. Antingen borde man tilldela ledamöterna ett material med förslag till

Prop. 1981/82z88 60

dom i förväg och begränsa föredragningarna till en presentation eller också borde ledamöterna komma oförberedda till sessionerna och där få en utförlig föredragning. Det måste även finnas en mängd mål där utgången är fullständigt klar. l dessa mål får inte tryckskrivning eller föredragning bli ett självändamål.

Statskontoret finner den uppläggning av föredragningen som man enligt betänkandet gått in för i försäkringsöverdomstolen vara en rationell lösning som med fördel bör kunna tillämpas även hos försäktingsrätterna.

De flesta remissinstanserna uttalar sitt stöd för vad kommitten anför om domskrivningen.

Försäkringsrätten för Södra Sverige framhåller att en förenklad domskriv- ning är i sig inte önskvärd men har prövats hos rätten med hänsyn till att målbalanserna snart är oacceptabla och för att biträda kommitten med uppslag till möjliga lösningar på balansproblemen. Beroende på hur långt förenklingar drivs under hänsynstagande till olika intressen framstår det som sannolikt att en ökning av betydelse kan uppnås i malavverkningen. Rätten vill också framhålla att den fi'irsöksvis använda mallsamlingen bara har syftat till att snabbt få till stånd åtminstone en undersökning av effekterna och att ett mera allmänt användande av domsmallar bör f("iregås av ett så brett samråd som möjligt i frågan om mallarnas utformning.

Med anledning av att kommittén ansett att riksförsäkringsverket borde kunna utgå från att mål som har avgjorts genom förenklade domar inte behöver föras upp till prövning i försåkringsöverdomstolen anför försäk— ringsrätten att den anser sig 'arken kunna eller böra lämna garantier av innebörd att målets utgång har bedömts uppenbar e. d. bara därför att domskrivningen är förenklad. Rätten vill för sin del i stället sätta i fraga om det inte med nuvarande målbalanser är ett viktigare rättssäkerhetsintresse på socialförsäkringsområdet att målavverkningen hålls på en hög nivå med bibehållen kvalitet i fråga om domsluten och att de försäkrades väntetider snarast bringas ned till acceptabel längd än att andra organ inom socialför- säkringen och klagandena tillfredsställs med fylligare domskäl. Under normala förhållanden får sammanvägningen av olika intressen ett annat resultat.

Försökringsrätten för Norra Sverige anser att förslaget om en förenklad domskrivning är den åtgärd jämte koncentrerade föredragningar som torde få störst betydelse för en ökning av försäkringsrätternas avverkningsförma- ga. Eftersom försäkringskassornas yttrande redan i dag i ett stort antal mål är av godtagbar standard såväl beträffande innehåll som utformning och det dessutom kan förväntas en förbättring därvidlag. förordar försäkringsrätten att den s. k. dombilagemctoden bör användas så långt möjligt. I ett icke ringa antal mål torde reciten även kunna helt utelämnas. Däremot är det. som påpekats. angeläget att de s. k. egentliga domskälen utformas med större precision än f. n. Även med hänsyn härtill bedömer försäkringsrätten att den

Prop. l981/82:88 61

nu rekommenderade förenklingen kan medföra en väsentlig ökning av avve rknin gsförmå ga n .

Kammarrz'itten i Stockholm och länsrätten i Stockholm ansluter sig i stort sett till vad kommitten anför om domskrivningen i försäkringsrätterna.

Sveriges domareförhttnd betonar vikten av att domskrivningen förenklas. Den omfattande redogörelse för bakgrundsfakta som förekommer i försäk- ringsrätterna bör med fördel kunna beskäras väsentligt eller fogas till domen i bilagor. Ett sådant förfaringssätt praktiseras nu på de flesta av våra övriga domstolar. Om förslaget att försäkringskassorna skall ompröva samtliga beslut blir verklighet. torde dessutom kvaliteten på dessa beslut komma att öka. vilket bör få till följd att försäkringsrätterna oftare än hittills kan underlåta att skriva nya domskäl när ett beslut fastställs.

Några remissinstanser redovisar dock viss tvekan inför förslaget eller för fram reservationer eller andra särskilda synpunkter.

Försäkringsöverdomxtolen understryker vikten av att försäkringsrättens domar utformas med särskild hänsyn till den enskildes möjligheter att förstå innehållet i domen och utgången av prövningen. Detta ter sig särskilt viktigt om den av kommittén föreslagna fullföljdsbegränsningen hos försäkrings- övcrdomstolen skulle komma att förverkligas. Detta skulle medföra att försäkringsrättens prövning i många fall skulle komma att bli den enda fullständiga prövning som sker i domstolsmässiga former.

Riksförsr'ikringsverket framhåller att en minskning av redovisningen av bakgrundsfakta i domen i och för sig inte behöver innebära nackdelar. om de delar som behövs för att motivera utgången i målet redovisas på annat sätt. Den bästa lösningen är naturligtvis om de egentliga domskälen kan utformas så att särskilda faktareferat blir obehövliga. En sådan lösning skulle innebära en fördel från klagandens. försäkringskassornas och verkets synpunkt. l—"örsäkringsrätternas arbetsbörda torde emellertid inte minska härigenom. eftersom en sådan domskrivning. även om den kan blir mindre omfångsrik. dock är tner krävande än ett rent referat av fakta. En annan möjlighet är att som bilagor till domen foga handlingar som redogör för bakgrunden. Enligt förslaget till lagtext föreligger inte längre en skyldighet för kassan att yttra sig över besvären. ('.)m avsikten är att kassorna endast skall avge yttrande då rätten begär det. skulle det innebära att bakgrundsfakta och motivering normalt redovisas endast i kassans omprövningsbeslut. Även om utform- ningen av kassornas beslut och yttranden successivt förbättras kan man inte räkna med att kassorna alltid har möjlighet att uppfylla så högt ställda krav. som detta förutsätter. Verket vill därför starkt understryka att en förkortad domskrivning inte får leda till att man av domen inte kan utläsa på vad avgörandet grundas. En sådan ordning kan också befaras ge upphov till fler besvär.

Lan(lsorganisationen i Sverige understryker att en förkortad domskrivning inte får leda till att man av domen inte kan utläsa på vad avgörandet grundas. liknande synpunkter förs fram av Förriikringxkasxejl'irlnmdet.

6 Riksdagen 1981/82. ] saml. Nr 88

Prop. l98l/82:88 62

Kommitténs förslag att delgivningsfi'irsöken vid e s' p c d ie ri n g en av d om ar oc h be slut bör kunna avbrytas tidigare än f. n. tillstyrks eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. Fänrikri/tgxkusse/örlnmdet anser dock att delgivningsrutinerna bör ändras mera radikalt. Förbundet anser att det är fullt motiverat att snarast ändra det omständliga och arbetskrävande delgivningsförfarandet på grund av det ansträngda arbetsläge rätternas kanslier befinner sig i. För kassorna skulle det dessutom innebära en betydande fördel genom att akterna skulle kunna atersändas till dem fran rätterna samtidigt som domarna expedieras. F. n. är det inte ovanligt att kassorna får vänta ett halvår på att återfå akter efter det att domar

avkunnats.

4 Domförhetsreglerna i försäkringsrätterna

Kommittén föreslär som enda ingrepp i domförhctsreglerna att en domare ensam skall kunna pröva frågor som inte rör själva saken samt avgöra mål där utgangen är uppenbar. De remissorgan som uttryckligen tillstyrker förslaget gör det under f("iljande motivering.

Försökringsrätten för :l-Iellunsvcrige varnar för tanken på att försämra domförheten jämfört med framför allt kammarrätterna. Sådana atgärder skulle kunna leda till att man — i mål på det för snart sagt alla människor viktiga socialförsäkringsomrädet — skulle få en domstolsprövning med lägre standard än i mål på andra samhällstnnråden.

Ett enligt rättens mening avgörande skäl mot en f("irsämring av domför- heten är att det skulle omöjliggöra en fullföljdsbegränsning i försäkrings- överdomstt'ilen. Rätten kan inte heller underlåta att varna för de negativa rekryteringseffekter som ändrade domförhetsregler skttlle medföra för rätterna. Det finns t. o. m. anledning att befara en viss personalflykt från försäkringsrättermi till mer gynnade domstolar med de konsekvenser detta skttlle föra med sig för mt'ilbalansermt.

Ft'irsäkringsrätten är ense med kommitten att socialförsäkringsmäl måste garanteras samma rättssäkerhet som andra jämförbara mål och att ingen annan ändring hör vidtas i dt'nnförhetsreglerna än den av kommittén föreslagna som gör det möjligt för en domare att ensam avgöra vissa mal.

Försökringsrätten för Södra Sverige redovisar de skäl som regering och riksdag anförde till stöd för nuvarande domförhetsregler när nuvarande besvärsorganisationen infördes. Dessa skäl för inrättandet av en kollegialt uppbyggd domstolsorganisation har samma eller ökad styrka i dag. lin återgång till den tidigare ordningen synes vara omöjligt att motivera.

Rätten framhåller bl. a. att skälighetsuppskattningar och skälighctsbe- dömningar är mycket vanliga i målen och att ocksä detta är ett starkt skäl att behålla ett kollegialt dömande av dagens modell.

Även från personalpolitisk synpunkt är genomgripande försämringar av rättens karaktär oacceptabla. i synnerhet om de skall getmmföras redan

Prop. [%!/82:88 63

några är efter rättens tillkomst på grund av att verkligheten i fråga om främst måltillströmningen inte motsvarar statsnu'tkternas beräkningar.

I fråga om alternativet med tvådt'nnarmål påpekar försäkringsrätten att effekten på avverkningssidan bedöms bli mycket begränsad i förhållande till det stora ingrepp i arbetsformer och personalförhållanden som detta domförhetsalternativ kommer att innebära. Den ökning i avverkningen som kan beräknas ske i försäkringsrätten för Södra Sverige skulle stanna vid ca 101) mål per avdelning och år. En så begränsad ökning kan enligt rättens mening hellre åstadkmnmas genom en vidareutveckling av andra förslag i betänkandet.

Försäkringsrätten för Norra Sverige anser att endast den domförhetsänd- ring som tillstyrkts av kommitténs majoritet kan accepteras som en realistisk åtgärd för att nedbringa försäkringsrätternas balanser. Rätten delar därvid helt de motiv mot mera långtgående ingrepp i domförhetsreglerna som kommitten redovisat i betänkandet. För försäkringsrätterna bör liksom för andra domstolen" gälla att rimliga kvalitativa krav skall kunna ställas på deras rättskipning. Stor enighet rådde när försäkringsrätterna inrättades. om att de, domförhetsregler som gäller för kammarrätterna skulle tjäna som förebild. Nuvarande balanser beror inte på ineffektiva domförhetsregler utan främst på att antalet inktnnmande mål varit betydligt större än vad man ursprung- ligen räknat med.

Riksfl'irsäkringsverket tillstyrker förslaget att en domare ensam kan avgöra mål, i vilka själva saken inte prövas m. m. Verket anser och understryker vidare i likhet med kommittén att längre gående ändringar i nuvarande domförhetsregler— främst med hänsyn till rättssäkerheten och mot bakgrund av förslaget om införande av en fullföljdsbegränsningi försäkringsöverdom- stolen — inte skall göras. Liknande synpunkter förs fram av Centra/organi- sationen Sf-l COISR.

Sveriges domareförbund ansluter sig till kommitténs resonemang på denna punkt. men vill betona att förslaget knappast kan medföra annat än en mycket begränsad ökning av avverkningstakten. De mål som föreslås bli avgjorda av ensz'tmdomare är av den karaktären att de normalt tar lite tid i anspråk. En ytterligare utökning av möjligheten att låta en eller t -'å domare avgöra vissa eller samtliga mål i försäkringsrätterna skulle dock försvaga dessa domstolar på ett sätt som inte är acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt eller vid en jämförelse med andra domstolar av liknande karaktär.

Några remissorgan avstyrker helt eller delvis förslaget och menar att det innebär ett alltför långtgående ingrepp i domförhetsreglerna.

Försiikringsriii'w'zlt.wr.vlnle/1 (majoriteten). som instämmer i kommitténs bedömningar i övrigt om alternativa domförhetsregler. kan inte biträda förslaget att försäkringsrätt i fall som avses med 3 5 andra stycket lagen om försäkringsdomstolar skulle vara domför med en ledamot om det inte av särskild anledning är påkallat att målet prövas av fullsutten rätt. Frågor om t. ex. avvisning på grund av bristande talerätt eller besvärsrätt eller om

Prop. 1981/82z88 64

förordnanden enligt 28 & f("irvaltningsproccsslagen kan ofta vara av invecklad och svår beskaffenhet. gälla avsevärda rättsansprak och givetvis ha utomordentlig betydelse för den enskilde.

Enligt domstolens mening föreligger dessutom skäl att avvakta resultatet av (len pågående översynen av dcmiförhctsreglerna i bl. a. htwrätterna innan någon ändring förutom möjligen beträflande rena beredningsåtgärder och avskrivning av återkallade mål. företas i gällande domförhetsregler för försäkringsrätterna.

Kumlnarrt'itten i Stock/mln: finner att den föreslagna regleringen ligger nära vad som gäller för länsrätterna. Situationen är emellertid en annan för försäkringsrätterna. som endast har en instans över sig. till vilken dessutom enligt förslaget fullföljdsrätten skall vara begränsad. Det ligger därför närmare till hands att följa den modell som gäller för kammarrätt. Man måste ha klart för sig att exempelvis en fråga om inhibition inte sällan inrymmer intrikata rättsliga spörsmål och har stor praktisk betydelse. I fråga om regeln att ensamdomare får avgöra mål där saken är uppenbar måste observeras att vad som för den ena domaren framstår som uppenbart kan vara tveksamt för den andre. Samtmintaget finner kammarrätten att sa pass starka skäl föreligger från principiell synpunkt mot förslaget i aktuellt hänseende att de överväger de ganska begränsade vinster som står att göra ur arbetsteknisk synvinkel. Rent rutinbetonade åtgärder. 1. ex. avskrivning efter återkallelse. bör dock kunna handläggas av en ensamdomare.

Länsrätten i Stockholms län framhåller att det inom var och en av de grupper av mål som föreslagits få avgöras av ensamdmnare döljer sig mål ellerfrågor som enligt länsrättens uppfattning inte lämpar sig för att anförtros till en enskild ledamot av en domstol med försäkringsrättermis placering i instansordningen. lvlerbelastningen för försäkringsrätterna av att handlägga målet i kollegial sammansättning är tämligen liten. Besparingarna genom enmanshandläggning uppväger enligt länsrättens uppfattning inte uppoff- ringarna från rättssäkerhetssynpunkt. Avskrivningsbeslut efter återkallelse och andra rent rutinbetonade beslut borde dock rimligen kunna fattas av en lagfaren domare.

Land.vorganisationen i Sverige ('LO) tillstyrker att en domare ensam kan avgöra mål som inte prövas i sak. Ensamdomare bör dock inte enligt l.():s uppfattning kunna avgöra mål som prövas i sak även om utgangen av ensamdomaren bedöms vara uppenbar.

Sveriges Fo[kpensionärers Riksförbund anser det tveksamt om en domare ensam skall få fatta beslut i en inhibitionsfräga.

Andra remissorgan anser däremot att mera långtgående ingrepp bör göras i domförhetsreglerna och anför följande.

Kanmmrrätten i Stock/mhn ifrågasätter om inte det nuvarande balansläget gör det motiverat att överväga att redan nu närma domförhetsreglerna till vad som gäller för länsrätterna i syfte att komma till rätta med missförhål—

'Jl

Prop. l981/82:88 6

landena utan att organisationen ytterligare byggs ut. Kammarrätten sätter alltså i fråga om inte utan dröjsmål domft'fn'hetsrcglerna för försäkringsrät- terna bör i stort sett utformas efter den ordning med yrkesdomare och nämnd som gäller för länsrätterna. Om det är nödvändigt kan sammansättningen förstärkas med ytterligare yrkesdomare i mål där saken har prövats av pensitmsdelegation eller försäkringsnämnden.

[)mnsmivwrkel anser att om tillströmningen av mål till försäkringsrätterna inte kan reduceras utöver vad kommitten föreslår bör övervägas att genom ändringar i domförhctsreglerna öppna någon sorts möjlighet till "massav- verkning". Detta skulle kunna gälla ärenden som förekommer i betydande omfattning och där besluten grundas på bestämmelser som ger ringa utrymme för skönsmässiga bedömningar. Verket anför att i skatteprocessen avgörs mål som gäller mindre värden i mycket stor utsträckning av ensamdomare. Verket ifrågasätter om inte en liknande ordning kan etableras inom st:)cialförsäkringens område.

Sammszattningsvis anser drunstolsverket att det i rådande läge finns mycket som talar för ett större ingrepp i doinförhetsreglerna än vad kommitten föreslår. Hur långt man skall gå hänger intimt samman med frågan om en begränsning av maltillströnmingcn till försäkringsrätterna genom någon form av fullf('.'>ljdsf("n'bud.

Stats/((numer bedömer arbetsläget hos försäkringsrätterna vara sa krisartat att det krävs extraordinära åtgärder för att komma tillrätta med situationen. Det är därför nödvändigt med större ingrepp i domförhetsreglcrna än vad kommitten ansett sig kunna föreslå. Statskontm'et delar kommitténs bedömning att man inte ens för en övergångsperiod bör införa ett system med ensamdomare i samtliga de mål som i dag avgörs med tre juristdomare. Däremot anser statskontoret i likhet med en av kommitténs experter att det bör vara möjligt att ändra domtörhetsreglerna så att försäkringsrätten blir domför med två juristdomare. Denna huvudregel bör kompletteras med en bestämmelse att om de två juristdomarna inte är ense skall en tredje domare delta i avgörandet i mål som inte än nämndmål. Med en sådan komplette- ringssregel synes det från rättssäkerhetssynpunkt inte kunna riktas några befogade invändningar mot den ifrågavarande ändringen. .

Riksrevisions'i"er/(t'! framhåller önskvärdheten av likartade lösningar för de allmänna och de administrativa domstolarna. inbegripet försäkringsdtnnsto- larna. I nuvarande statsfinanisella läge är det därvid angeläget att skyndsamt pröva olika tänkbara möjligheter att begränsa resursi'ttgz'tngen inom dom- stolsväsendet utan att därvid kravet på rättssäkerhet åsidosätts. För försäkringsrätternas vidkommande medför detta att möjligheten att införa ett tvadon'tarsystem i alla typer av mål bör övervägas ytterligare. Ett sådant system kan lämpligen kompletteras med en regel om att en tredje domare skall tillkallas vid oenighet mellan de båda "ursprungliga" domarna. Vidare bör enligt verkets mening frågan om behovet av lekmannamcdverkan i försäkringsrätterna ånyo prövas.

Prop. Håll/82:88 66

Justitiekanslern tillstyrker kommitténs förslag om ensamdomare i frågor som inte rör själva saken och i uppenbara fall. Det bör dock i fråga om domförhetsreglerna vara möjligt att vidta ytterligare åtgärder i resursska- pande syfte. Det torde därvid vara lämpligt att i fall. då domstolen inte är domför med endast en domare. minska antalet juristdotnare från tre till två. En sådan ordning medför givetvis att i mål där nämnd ej deltar en tredje juristdomare måste tillkallas vid oenighet. Detta bör dock inte utgöra någon avgörande olägenhet.

Även Försiikringskassq/örlmndet anser att ytterligare åtgärder bör vidtas för att förkorta de försäkrades väntetid och förordar att antalet juristdomare vid sessionerna minskas från tre till två.

5 llt'ullföljdsbegränsning i försäkringsöverdomstolen

Kommitténs förslag i fråga om fullföljdsbegränsningar i försäkringsöver— domstolen får nästan genomgående ett positivt mottagande. Endast L() och en raseri-'on! i_fk'irsiikringsöran/omstalm avstyrker helt. Övriga remissorgan ansluter sig till kommitténs bedömning med vissa undantag främst ifråga om lekmannamedverkan. Försäkringsöverdomstolen är dock något splittrad i frågan. Majoriteten framhåller att det knappast finns något utrymme för att med oförändrad personalstyrka och med bibehållna möjligheter att tillgo- dose kraven på försäkringsöverdomstolens prejudikatbildande verksamhet höja avverkningen därutöver. Om man vidare måste utgå från att några nämnvärda ytterligare resurser i form av tillskott av personal i princip inte kommer att tillföras försäkringsöverdomstolen. måste atgärder av annat slag vidtas för att undvika uppkomsten av besvärande balanseri försi'tkringst'över- domstolen.

För domstolen står det klart att möjligheterna är mycket små att med det föreslagna fullföljdsinstitutet nå de avverkningssiffror som kommitten förutskickat. Möjligheten att uppnå någon förbättring av avverkningen efter införandet av fullföljdsbegränsning är avhängig av utformningen av reglerna för dispensförfarant'let.

(')m fullföljdsbegränsning skall införas anser domstolen i likhet med kommittén att vid ett system med prövningstillstånd möjlighet till s. k. ändringsdispens måste finnas. Domstolen godtar de överväganden som lett fram till den av kommittén föreslagna sammansättningen vid dispenspröv- ning. Vad däremot avser omröstningsreglerna anser domstolen att rättssä— kcrhetsskäl påkallar att endast enhälliga beslut skall kunna föranleda avslag vid s. k. ändringsdispens. Praktiska skäl talar för att denna (_)mröstningsregel får gälla också vid beslut avseende övriga dispensgrunder.

Domstolen efterlyser ett uttalande om hur 8 & första stycket förvaltnings- processlagen skall tillämpas i dispensförfarandet. En närliggande aspekt gäller tillämpningen av 37 :$ första stycket samma lag i det föreslagna dispensförfarandct i försäkringsöverdmnstolen. Med hänsyn till tnöjligheten

Prop. NSI/82:88 67

till s. k. ändringsdispens i försäkringsöverdomstolcn är nämnda bestämmelse enligt domstolens mening här inte berättigad. Kommitten har vidare förutsatt att dispensfrågan som regel torde kunna avgöras utan yttrande från riksförsäkringsverket. Möjlighet att regelmässigt underlåta kommunicering av besvär fran enskild med tiksförsäkringsverket synes påkalla ändring av 20 kap. 12 s'sista stycket AFL. Riksförsäkringsverkets partsställning i samband med besvär av enskild hos försäkringsöverdomstolen bör därvid knytas till beviljat ptövningstillstånd ellertill särskilt förordnande från försäkringsöver- domstolen.

Sz'tmmanfattningsvis ser domstolen betydligt mer pessimistiskt än kommit- ten på möjligheterna att med det föreslagna prij'tvningstillst;"indssystemet klara av den ökade maltillströmning som måste påräknas. Domstolen vill därvid särskilt understryka att möjligheterna att utan ytterligare personal- förstärkning klara den ökade belastningen ter sig nära nog obefintliga.

Domstolen ifrågasätter om inte i samband med införandet av ett dispenssystem domförhetsregeln i 3; andra stycket lagen om försäkrings- domstolar kan tas bort. Dispenssammansättningen skulle då ges behå'n'ighet att avgöra också frågor som väckts först i försäkringsöverdomstolen. Något hinder mot att olika voteringsprinciper därvid tillämpas i dispensfrågor resp. övriga frågor synes inte föreligga.

Länsrätten i Stockholms län avstyrker en fullföljdsbeglänsning utan möjlighet till ändringsdispens. Länsrätten vill dock icke motsätta sig en fullföljdsbegränsningsregel som innefattar möjlighet till ändringsdispens under f("fn'utsättning att dispensprt'ivningcn kan ske i former som åtminstt'yne medför sådana effektivitetsvinster som väger över olägenheterna från rättsvårdssynpunkt.

[ frågan om lekmän skall delta i dispensprt'jvningen är nagra remissinstan- ser av skiljaktig uppfattning.

Ix'amnmrrätten [ Stock/mhn framhåller att lekmän normalt inte deltar med hänsyn till att prövningen är av renodlat juridisk karaktär. Praktiska skäl talar för att prövningen endast företas av yrkcsdmnare. [ så fall synes en lämplig lösning vara att prövningen ankommer på två domare och att dispens meddelas om någon av dem uttalar sig härför.

Riksrevisionsverket ifrågasätter om det finns behov av medverkan av en leknmntmdtnnare vid behandling av fråga om prövningstillstånd. Ett alternativ är att domstolen i detta fall är domför med två juristdotmtre. varvid prövningstillstånd beviljas om en av dem röstar för sådant tillstånd.

.S'reriges (ltnnare/Yirlnmd anser att de skäl som normalt kan åberopas för lekmannamedverkan inte är bärkraftiga vid dispensprövningen. En lösning som innebär att dispenspri'ävningen görs av enbart lagfarna ledamöter ter sig därför naturligare.

I.() som helt avstyrker en fullföljdsbegränsning framhåller att frågan om en fullföljdsbegiänsning tidigare har övervägts av besvärsutredningen som dock avvisade en sådan begränsning. l.() vidhåller denna uppfattning. En

Prop. 1981/82:88 68

ändring skulle innebära en allvarlig försvagning av bl. a. lekmannamcdver- kan i ärenden av stor betydelse för den enskilde. Effektivitetsvinsten med den föreslagna ordningen begränsas också av att de mål där pri'n-ningstill— stånd ges måste föredras och prövas på nytt.

6 Effekterna av kommitténs förslag och frågan om resursför- stärkningar

De flesta remissinstanserna delar i huvudsak kommitténs bedömning i fråga om effekten av förslagen och behovet av resursförstärkningar.

Färsr'ikringsrätten för Mel/ansvarige finner att de av kommittén föreslagna åtgärderna borde kunna leda till att det blir i det närmaste balans mellan måltillströmning och målavverkning i försäkringsrätten för Mellansverige. Detta under förutsättning att måltillströmningen inte blir större än den kommitten räknat med i sitt förslag. Åtgärderna kommer däremot inte att räcka till för någon avarbetning av den redan uppkomna balansen. För att komma till rätta med väntetiderna måste man därför såsom kommitten konstaterat tillföra rätten ytterligare resurser.

försäkringsrätten för Södra Svt-'rige vill med skärpa framhålla att nuvarande balanssituation och arbetsläge är allvarliga och snart oacceptabla för både de försäkrade och för rättens personal.

Försäkringsrätten för Norra Sverige anför att det står klart att förordade åtgärder inte kan nedbringa målbalanserna. endast fördröja ökningen därav. I ett sådant läge återstår endast att tillföra försäkringsrätterna ytterligare resurser i form av personalförstärkningar. Det måste här bli en fråga om fördelning och prioritering av tillgängliga ekonomiska resurser inom socialförsäkringen.

Riksförsäkringsverketfinner att de i betänkandet redovisade förslagen kan leda till att avverkningstakten bättre motsvarar måltillströmningen. De stora balanser som f. n. finns hos försäkringsrätterna torde dock inte minskas härigenom. Riksft'irsäkringsverket vill därför i likhet med kommitten understryka. att det är angeläget att rätterna tillförs förstärkningar. Ett absolut krav är att de i vart fall tillförs tillfälliga sådana för att möjliggöra att balanserna nedbringas.

Verket understryker också att den översyn i förenklingssyfte av hela socialförsäkringslagstiftningen som pågår f. n. är mycket angelägen för att förbättra för försäkringsrätterna.

.S'tatskonmrt't delar kommitténs uppfattning att försäkringsrätterna måste få resurser för tillfällig personalft'irstärkning för att kunna avarbeta de befintliga balanserna. En rimlig utgångspunkt synes vara att balanserna skall kunna z'tvarbctas på 4—5 år så att väntetiden minskas till omkring % l.-"'2 månader.

Även riksret'isionsw'rket anser att det med all sannolikhet inte går att undvika att tillföra försäkringsrätterna tillfälliga personalförstärkningar om

Prop. 1981/82z88 ' (39

man skall kunna komma till rätta med de nuvarande synnerligen betänkliga målbalanserna. Riksrevisionsverket förutsätter emellertid att motsvarande besparingar görs på andra håll inom socialförsäkringsomradet.

LO frz'rmhäller att man på längre sikt hör eftersträva att väntetiderna genomsnittligt kommer att ligga under det riktmärke på åtta månader som utredningen förordat. l.(") vill därför starkt understryka att lt'irsäkringsrät— terna måste tillföras förstärkningar". delvis tillfälliga. för att balanserna skall kunna nedbringas och väntetiderna förkortas.

Förxiikrings/tasse/örbmrdt'r tillstyrker kommitténs förslag om resursför— stärkningar. Förbundet är emellertid tveksamt till om effekterna av de föreslagna organisatoriska åtgärderna och förslagen om tillfälliga förstärk— ningar är tillräckliga för att avarbeta redan uppkomna balanser. Förbundet anser därför att man bör överväga en mera permanent lösning exempelvis i form av en ny försäkringsrätt. Förbundet hänvisar till att temporära åtgärder för att avverka balanser kan ske genom att försäkringsrätterna lånar in personal från försäkringskassorna och därmed får förstärkta föret'lragamle— resurser. Även om formerna för och konsekvenserna av en sådan åtgärd inte nu kan överblickas och bedömas anser förbundet att denna möjlighet bör närmare studeras. Balanssituationen är alltför svår och antalet redovisade möjliga åtgärder alltför litet för att något konstruktivt förslag skall få lämnas oprövat .

Tjiinsrmrärmatt ("en(ra/argimitation (TCO) framhåller att man i en högre grad än i dag bör ta till vara den resurs som den icke rättsbildade personalen utgör vid försäkringsrätterna. Genom en delegering av arbetsuppgifter till denna persotutlkategori. t. ex. mer utredningsarbete. mer ingående gransk! ning av inkomna mål. protokollföring samt föredragningar i enklare mål. skulle föredragande personal kunna användas effektivare och en större avverkning blir möjlig.

De föreslagna rationaliseringsåtgärderna torde endast få marginella effekter på avverkningen av mål. Den enda möjligheten att öka avverkning- en i väsentlig grad är att tilldela försäkringsrätterna större resurser.

Prop. l981/82:88

3 Förslag till

70

ring|

Lag om ändring i lagen (l962:381) om allmän försäkring

Hi'irigenom föreskrivs i fråga om lagen (l9öZ:3h'l) om allmän försäk—

dels att 20 kap. 10% skall betecknas 20 kap. it) a ;. dels att EU kap. ltt a—l3 äs' skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 20 kap. lt) 5. av nedan angivna

lydelse.

rNitlt't'tranrlt' lyric/.vc Fr'irt'slagr'n lvl/else

Zl) kap. ill.—$

lila år

skall

ändra beslut i äre/ide angående för-

.-'lllmän _/'r';r.täkringskassa säkring enligt denna lag. som har fattats av kassan och ej har prövats av I/i'irxäkrings-rätt.

]. om beslutet på grund av skriv— fel. räknefel eller annat sådant förbi- seende innehållcr uppenbar oriktig- het.

' l_,agen omtryckt !( ?7zoBt). : Senaste lydelse tll) s') WSUS—li.

Bes/ta av en allmän _/'('ir.rt'ikrin_g.r— kassa i ärenden om l/i'a'rsiikring enligt denna lag skall ont/m'iwts at' kassan. om de! begärs av en enskild som lnävlu/et angrir.

Vid ompröt'ningen _liir bur/atv! inte ändras till dennes nackdel.

()m omprövning begärs ar ett hav/at (n'/t rikAj/örxiikringst't'rkel an— _/'ör besvär över samma ber/al. .rkall _Ik'ilts'iikringskassan .rända över ären- dt'l lilljörxäkringxrr'ila'n alan föregri— t'nde mnpröt—ning. Begäran om om— prr'it'ning skall därvid ijörsiikringr—

rätten a/zsex som en Initvarsin/aga.

Älven om begäran om onrpriivning inn-' har./"rarmail/t.v. .vkal/j't'irväkringr— karsan ändra sådana beslut i ärenden om försäkring enligt denna lag som har fattats av kassan och ej har prövats av j'örväkringsräla'n.

1. om beslutet på grund av skriv— fel. räknefel eller annat sadant förbi- seende innehåller uppenbar oriktig- het.

Prop. l98|/82:88

Mn't'irande lydelse

2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats pä uppenbart felaktigt eller ofullstän- digt underlag.

3, om beslutet har blivit oriktigt pä grund av uppenbart felaktig rätts- tillämpning eller annan liknande orsak.

Ändring fiir under/ålar om den uriktigliet som ridläder hes/nm är av ringa betydelse.

Beslut får ej ändras tillji'irw'ikrtnlx nackdel sävitt gäller förman som har förfallit till betalning och ej heller i annat fall om s_vnnerligt't skäl äro däremot.

Fräga om ändring enligt denna paragraf fär ej tagas upp sedan mer än tvä är förflutit från den dag då beslutet meddelades. Ändring fär dock ske även efter utgången av denna tid. om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats pa uppenbart felaktigt eller ofull— ständigt underlag eller om annat synnerligt skäl _li'ireligger.

7l

l—Virexlagen lydelse

2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats pä uppenbart felaktigt eller ofttllstän- digt underlag.

3. om beslutet har blivit oriktigt pä grund av uppenbart felaktig rätts- tillämpning eller annan liknande orsak.

Ändring he/törer inte göras om oriktig/teten är av ringa betydelse.

Beslut far ej ändras till denji'irxäk- rades nackdel savitt gäller förmän som har förfallit till betalning och ej heller i annat fall om de! finns synnerliga skäl mot det.

Frågor om ändring enligt denna paragraf fär ej tagas upp sedan mer än tvä är förflutit från den dag dä beslutet meddelades. Ändring fär dock ske även efter utgången av denna tid. om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats pä uppenbart felaktigt eller ofull— ständigt underlag eller om derjinnx andra synnerliga skäl.

11.57x

Talan men beslut av allmän försäk- ringskassa eller riksförsäkringsver- ket i ärende angående försäkring enligt denna lag _l'örex hos försäk- ringsräll genom besvär.

3 Senaste lydelse 107830.

Beslut av allmän försäkringskassa eller riksförsäkringsverket i ären— 'den om försäkring enligt denna lag får överklagas hos l/i'jrxäkringsränen genom besvär. Tin-silkringskasxans' lveslal ]iir daek inle riirerk/agax av en enskild innan kassan ltar mnpräral sin hes/ni enligt IUQ Bext'är som anj'ärx ar en enskild innan hex/nte] har (wrp/"(iran .s'kall anser som en enligt begäran om ont/.)rt'jvning

nämnda paragraf.

Prop. 198 l/82:88

Nuvarande lydelse

All

beslut [öres genom besvär hos för-

talan mot _/i')'rsäkringsrälls säkringsöverdomstt'slen framgår av förvaltningsprocessla- gen ( 197129] ).

.:Niär besvär mal allmän _lörsäk- ringskassas bes/nl anfr'irls av enskild. skall kassan taga upp det överklagtale beslutet till n_v prövning även om (.nnsa'indigltei som anges i ll) sfförsia .vt_veker ej föreligger. .--fndring fär därvid göras endast i enlig/n'! med Sker ändring. skola besvären ansesji'ir/all-

klagandens _vrkande. sädan na. ! annaljall skall kassan ört-'rs'än- da besvären med eget _vnrande till 'li'irsäkrings'ränen.

Riksförsäkringsverket har att ver- ka för att bestämmelserna om den allmänna försz'ikringen tillämpas lik- formigt och rättvist. Verket fär. även till förmän för enskild part. _l'ära talan mot f("irst'ikringsrätts och all- män först'fikringskassas beslut samt begära ändring enligt I!) s*.

[ mäl. där enskild part ari/ör besvär hos j'örsäkringsrän mot all- män försäkringskassas beslut. be- stämmer riksförsäkringsverket Iza— rnvida verket skall vara part i malet. Även om riksförsäkringsverket be- slutat att ej vara part. fär försäk- ringsrätten förelägga verket att svara i målet. om särskilda skäl _l'örelig- ga.

Den omständigheten att riksför— säkringsverket icke varit part ij'ör— väkrings'rän n/gt'ir ej hinder /'r')'r ver—

4 Senaste lydelse 107830.

I'i'irevlagen lydelse

Att jörsäkringsränens beslut överklagas genom besvär hos försäk- ringsöverdomstoleu framgar av för- valtningsprocesslagen (1971 :291 ).

Riksförsäkringsverket har att ver- ka för att bestämmelserna om den allmänna försäkringen tillämpas lik— formigt och rättvist. Verket fär. även till förmän för enskild part. överkla— ga försäkringsrätts och allmän för- säkringskassas beslut samt begära ändring enligt II) a s".

1 mäl. där en enskild part Itos I/"örsäkringsränen överklagar en all- män försäkringskassas beslut. be- stämmer riksförsäkringsvcrket om verket skall vara part i målet. Även om riksförsäkringsverket beslutat att ej vara part. fär försäktingsrätten f("trclägga verket att svara i mälet. ont de! finns särskilda skäl.

Den omständigheten att riksför- säkringsverket icke varit part flör- väkrings/"ätten hindrar ej verket att

Prop. l98|/82:88

Mtvarande lydelse

ket attjöra talan mot försäkringsrät- tens beslut. .—ln_/'ör enskild part bes'vär över _/"(')'rsäkringsrät/s beslut. är verket alltid motpart.

73

Föreslagen lydelse

överklaga försäkringsrättens beslut. Om en enskild part överklagar l/i'ir— säkringsrättens beslut. är verket all- tid motpart.

13.55

Besvärshandling skall tillställas den myndighet sotn meddelat beslutet. llar besvärslutndlingen före besvärstidens utgäng kommit in till en försäkringsdomstol. riksförsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa. sotn ej är rätt myndighet enligt första stycket. skall besvärshandlingen översändas till den rätta myndigheten och anses inkommen i rätt tid.

Vid besvär över beslut i mal eller ärende angäende försäkring enligt denna lag skall besvärslutndlingen vara inkommen inom tvä manader frän den dag dä klaganden erltäll del besvären av beslutet eller. om

anförts av riksförsäkringsverket. inom tvä manader fran den dag dä beslutet meddelades.

Allmän försäkringskassas. riks- försäkringsverkets och försäkrings- rätts beslut lända till mnedelbar eller- rättelse. om ej annat föreskrivits i beslutet eller bestämmes av domstol som har att pröva beslutet.

Vid besvär över beslttt i mal eller ärenden om försäkring enligt denna lag skall besvärshandlingen vara in— kommen inom tva mänader frän den dag da klagandenjiek del av beslutet eller. om besvären anförts av riksför- säkringsverket. inom tva manader fran den dag dä beslutet medde- lades.

l-"'ad som sägs i denna paragra/"nm besvär skall i tillämpliga delar gälla en begäran om omprövning enligt I!) 9.

Allmän försäkringskassas. riks— försäkringsverkets och försäkrings- rätts beslut skall omedelbart gälla. om ej annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet.

Denna lag träderi kraft den 1 april l982. I fråga om ny prövning av besvär över beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel—

561".

5 Senaste lydelse 1980315.

Prop. 1981/82z88

Innehåll Proposition ................................ ' ................. Prtirpositionens huvudsakliga innehåll .......................... Propositionens lagförslag ..................................... Utdrag av regeringsprotokollet den 19 november 1981 med beslut om lagrådsremiss ............................................... 1 Inledning ............................................... 2 Allmänna överväganden ................................. 2.1 Allmänna synpunkter .............................. 2.2 Försäkringskassormts omprövning ................... 2.3 Överflyttning till de allmänna förvaltningsdomstolarmt av mäl om arbetsgivaravgifter m. m ..................... 2.4 Förenklingar och ratitmaliseringar i arbetstnetoderna 2.5 Domförhetsreglerna i försäkringsrätterna ............. 2.0 Fullföljdsbegränsning i försäkringsi'iverdotnstolen ...... 3 Upprättadc lagförslag .................................... 4 Speeialtnotivering ....................................... 4.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (197828) om försäkringsdomstolar ............................... 4.2 Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen ('19711291") ........................................ 4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962381 ) om allmän försäkring ........................................ 4.4 Förslagen till lag om ändring i dels lagen (19592552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (19811191) om socialavgifter. dels lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundandc inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring .................................. 5 llemställan ............................................. (3 Beslut ................................................. Utdrag av lagradets protokoll den 311 november 1981 ............ Utdrag av regeringsprotokollet den 111 december 1981 med beslut om proposition ................................................. Bilagor 1 . Sammanfattning av försäkringsdomstolskommittens betänkande (Ds S 19819) Försäkringsdomstolarnas arbetsläge. Förslag till ätgärder ................................................ 2. Sammanställning av remissyttranden .......................

3. l.:tgl'örslag ..............................................

74

[u.—_.

211) 7 1

77

”s

') ) .'.t

28

48 67