Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1978-06-15
Ändring införd
SFS 1978:599 i lydelse enligt SFS 2016:564
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkreditlagen (2010:1846).

[S2]Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om

 1. betalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan har lämnats ut till köparen, och
 2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återta varan om köparen inte fullgör sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).

[S3]Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den till vilken varan utlämnas ska bli ägare av denna. Lag (2010:1847).

Prop. 2009/10:242: Paragrafen innehåller en inledande bestämmelse om lagens tillämpningsområde.

I paragrafen görs huvudsakligen den ändringen att hänvisningen i första stycket till 1992 års konsumentkreditlag ersätts av en hänvisning till den nya konsumentkreditlagen.

1 a §  Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag (2015:866).

Prop. 2015/16:12: I paragrafen, som är ny och som utformas i enlighet med Lagrådets synpunkter, anges att om det i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns någon bestämmelse som avviker från förevarande lag, gäller den bestämmelsen. Lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker ska med andra ord ha företräde framför förevarande lag när det gäller säkerhetsrätter som omfattas av båda lagarna. Övervägandena finns i avsnitt ...

2 §  I lagen avses med

[S2]kontantpris: det pris till vilket varan vanligen hålls till handa mot kontant betalning,

[S3]kreditbelopp: den del av kontantpriset varmed betalningsanstånd lämnas,

[S4]kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och andra kostnader som köparen har att erlägga med anledning av krediten,

[S5]kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

3 §  Avtalsvillkor som inskränker köparens befogenheter eller förmåner enligt denna lag är ogiltigt.

Förtidsbetalning

4 §  Köparen har alltid rätt att betala sin skuld till säljaren i förtid.

[S2]Säljaren får kräva betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll härom samt

 1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller
 2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

5 §  Vid förtidsbetalning enligt 4 § skall vid beräkning av säljarens fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av kreditkostnaden som enligt beräkningsgrunder, som står i överensstämmelse med god sed på marknaden, är att hänföra till den ej utnyttjade kredittiden.

[S2]Vid avräkning enligt första stycket får säljaren tillgodoräkna sig hela kostnaden för uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt anges i avtalet och ej är oskälig.

Avräkningsförbehåll

6 §  Belopp som köparen erlägger för avräkning på säljarens fordran på grund av avbetalningsköpet får säljaren inte först avräkna på annan fordran.

[S2]Första stycket utgör ej hinder för säljare att göra gällande förbehåll om avräkning på fordran som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan.

Återtaganderätt

7 §  Förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast om

 1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller som utgör återstoden av kreditfordringen, eller
 2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

 • NJA 2019 s. 195:Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen.

8 §  Om köparen i fall som avses i 7 § 1 efter utgången av den där angivna tiden men innan varan återtages erlägger belopp som inte har betalats i rätt tid jämte dröjsmålsränta och ersättning för säljarens kostnader i anledning av dröjsmålet, i förekommande fall beräknade enligt de grunder som anges i 9 § fjärde och femte styckena, får säljaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej heller får säljaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor som avses i 4 § andra stycket.

Uppgörelse vid återtagande av vara

9 §  Vill säljaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning göras mellan honom och köparen.

[S2]Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Värdet beräknas efter vad säljaren kan antagas få ut genom att på lämpligt sätt försälja varan.

[S3]Säljaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordringen efter avräkning enligt 5 §, fordran som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan och som omfattas av förbehåll som avses i 6 § andra stycket samt i förekommande fall dröjsmålsränta.

[S4]Säljaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kostnader för återtagande av varan, nämligen utsökningsavgift, skälig kostnad för transport av varan samt utgift för inställelse vid förrättning för återtagande, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt. Vid bestämmande av ersättning för utgift för inställelse tillämpas bestämmelserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till vittne.

[S5]I mål om handräckning för återtagande får säljaren, enligt vad regeringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Lag (1988:395).

 • NJA 1989 s. 546:Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.

10 §  Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än säljaren, får varan återtas endast om säljaren betalar mellanskillnaden till köparen eller, när varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, sätter ned mellanskillnaden hos myndigheten.

[S2]Har säljaren för att kunna återta varan eller för att denna efter återtagande ska kunna brukas på avsett sätt varit tvungen att betala en skuld som åvilar köparen, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna en sådan betalning mot den mellanskillnad som köparen har till godo.

[S3]Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden). Lag (2012:67).

Prop. 2011/12:28: Paragrafen ändras med hänsyn till att det sedan den 1 juli 2006 bara finns en rikstäckande kronofogdemyndighet i landet (se prop. 2005/06:200).

 • NJA 1989 s. 546:Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.

Handräckning

11 §  Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för att återta varan under förutsättning att det rörande avbetalningsköpet i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontantpriset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och tidpunkterna för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller skrivits under av denne med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:564).

Prop. 2011/12:28: Paragrafen anger de grundläggande formella förutsättningarna för att säljaren ska få söka handräckning för att återta en vara som har sålts med ett förbehåll om återtagande. Formkraven ändras så att uppgifterna rörande avbetalningsköpet kan dokumenteras elektroniskt. Uppgiftsskyldigheten anpassas också till regleringen i konsumentkreditlagen (2010:1846). Övervägandena finns i avsnitt ...

12 §  En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Den ska innehålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som är obetald. Om säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbehåll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan, ska det också uppges i ansökningen vad säljaren fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i 11 § ska fogas till ansökningen.

[S2]Utsökningsavgift ska förskotteras av sökanden, om Kronofogdemyndigheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräckningen inställas.

[S3]I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om verkställighet i 16 kap.1112 a §§utsökningsbalken. Lag (2012:67).

Prop. 2011/12:28: Paragrafen innehåller bestämmelser rörande bl.a. innehållet i en ansökan om handräckning för att återta en vara som sålts med återtagandeförbehåll. Övervägandena finns i avsnitt 4.

I första styckets sista mening görs en följdändring till ändringen i 11 §. För en kommentar hänvisas till 43 § andra stycket konsumentkreditlagen.

13 §  Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att säljaren enligt 7 § får göra gällande förbehållet om återtaganderätt.

Prop. 2005/06:200: Ändringen är en direkt följd av att 16 kap. 10 § utsökningsbalken föreslås bli upphävd. Någon särskild behörighetsregel behövs inte här när det finns en rikstäckande myndighet.

14 § Har upphävts genom lag (1995:304).

15 §  Vid handräckning ska Kronofogdemyndigheten värdera varan. Om det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att biträda vid värderingen. Lag (2012:67).

16 §  Beslut om handräckning får överklagas hos tingsrätten. Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap.utsökningsbalken. Hovrättens beslut får inte överklagas.

[S2]Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid domstol.

[S3]Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad efter det att beslutet om handräckning vann laga kraft mot honom, får köparen hos Kronofogdemyndigheten lyfta det belopp som har nedsatts enligt 10 § första stycket. Lag (2012:67).

17 §  I fråga om handräckning gäller i övrigt utsökningsbalken i tillämpliga delar. Lag (1981:802).

18 §  Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats att återlämna en vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller muntligen, varvid domen ska ges in.

[S2]I fråga om verkställigheten tillämpas 16 kap. 12 a § utsökningsbalken och, om inte något annat följer av domen, 15 §. Beträffande talan mot Kronofogdemyndighetens värdering tillämpas 16 § andra och tredje styckena. Lag (2012:67).

19 §  Vara som har sålts genom avbetalningsköp får ej utmätas för fordran på grund av köpet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Lag (1978:869) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Lag (1981:802) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:84
  Omfattning
  ändr. 10-12, 14-18 §§, övergångsbest.

Lag (1988:395) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:152
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1992:835) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Lag (1995:304) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Föreskrifterna i 12, 14 och 18 §§ gäller i sin äldre lydelse i fråga om ansökningar om handräckning som gjorts före ikraftträdandet. Föreskrifterna i 16 § gäller i sin äldre lydelse i fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 12, 16, 18 §§
Ikraftträder
1996-04-01

Lag (2006:693) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2010:1847) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:80, Prop. 2009/10:242, Bet. 2010/11:CU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:67) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:126, Prop. 2011/12:28, Bet. 2011/12:CU8
Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:28, Prop. 2015/16:12, Bet. 2015/16:CU5
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2015:875) om ikraftträdande av lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Omfattning
ikrafttr. av 2015:866

Lag (2016:564) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-07-01