Upphävd författning

Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-01-10
Ändring införd
SFS 1980:12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För den hälso- och sjukvård som en landstingskommun och en kommun som inte tillhör landsting ombesörjer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall det finnas en eller flera förtroende nämnder med uppgift att främja kontakterna mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen samt att åt patienterna förmedla den hjälp som förhållandena påkallar.

[S2]Landstingen eller kommunen får tillsätta särskild förtroende nämnd eller uppdra åt någon annan nämnd att vara förtroendenämnd. När flera förtroendenämnder finns, skall varje nämnd fullgöra de uppgifter som sägs i första stycket för en viss del av landstingen eller kommunen eller för en viss vårdinrättning. Lag (1991:1666).

2 §  För en särskild förtroendenämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1666).

3 § har upphävts genom lag (1980:990).

Ändringar

Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Prop. 1978/79:220

Lag (1980:990) om ändring i lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Lag (1982:765) om ändring i lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Lag (1985:561) om fortsatt giltighet av lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Lag (1986:245) om fortsatt giltighet av lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Lag (1991:1666) om ändring i lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1992:563

  Omfattning
  upph.