Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-22
Ändring införd
SFS 1981:1370 i lydelse enligt SFS 2019:596
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om att socialnämnderna ska lämna ut sådana personuppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) för statistiska ändamål. Förordning (2018:454).

/Upphör att gälla U: 2019-11-01/

2 §  Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

 1. ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,
 2. annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som debiterats för sådana insatser,
 3. förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen,
 4. vistelse i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende och stödboende samt den ersättning som utgivits av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,
 5. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 6. åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 7. introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Förordning (2015:989).

/Träder i kraft I: 2019-11-01/

2 §  Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

 1. ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,
 2. annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som debiterats för sådana insatser,
 3. förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen,
 4. vistelse i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende och stödboende samt den ersättning som utgetts av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,
 5. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 6. åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 7. introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
 8. bistånd enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen som avser sådan hemtjänst till äldre som beviljats utan föregående behovsprövning. Förordning (2019:596).

3 §  Socialnämnderna ska till Socialstyrelsen lämna även andra personuppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för en särskild statistisk undersökning som syftar till att tillgodose angelägna samhällsbehov.

[S2]Uppgifterna får begäras först efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Förordning (2007:865).

4 §  Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning. Förordning (2007:865).

 • HSLF-FS 2018:14: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
 • HSLF-FS 2016:86: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
 • HSLF-FS 2018:13: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
 • HSLF-FS 2018:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd
 • HSLF-FS 2016:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
 • HSLF-FS 2016:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
 • HSLF-FS 2015:29: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Förordning (1988:1489) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:186) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1994:363) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1074) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (2001:942) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2006:95) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:865) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2012:783) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:989) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:454) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2019:596) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-11-01