Upphävd författning

Handräckningslag (1981:847)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-06-25
Ändring införd
SFS 1981:847
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Yrkande om fullgörande av en förpliktelse som inte avser betalningsskyldighet får, om förlikning om saken är tillåten, prövas av tingsrätt efter ansökan om handräckning enligt denna lag.

[S2]Lagen gäller inte, om tvist angående förpliktelsen enligt särskild föreskrift skall tas upp av annan domstol än tingsrätt.

2 §  Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Beträffande laga domstol gäller vad som är föreskrivet om tvistemål. Arrendetvister skall dock tas upp av tingsrätten i den ort där fastigheten finns.

[S2]Rätten prövar självmant sin behörighet. Sökandens uppgift om de omständigheter som betingar rättens behörighet skall godtas, om det inte kan antas att den är oriktig. Har ansökningen upptagits, skall rätten ej på nytt pröva sin behörighet, såvida inte svaranden begär det eller fråga uppkommer om tillämpning av 10 kap. 17 § rättegångsbalken. Lag (1990:1135).

3 §  Sökanden skall i ansökningen ange sitt yrkande och de omständigheter på vilka yrkandet grundas. Han skall lämna uppgift om de omständigheter som betingar rättens behörighet, om inte denna framgår av vad som anförs i övrigt.

[S2]Ansökningen skall vara åtföljd av de skriftliga bevis och andra handlingar som sökanden vill åberopa. Berättelse som någon har lämnat skriftligen i anledning av handräckningsmålet (vittnesintyg) får åberopas som bevis i målet.

[S3]Fullmakt för ombud behöver inte företes, såvida inte rätten anser att det bör ske. Lag (1982:298).

4 §  Är ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak eller har föreskriven ansökningsavgift inte betalats och följer sökanden inte ett föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas. Möter annat hinder mot att ta upp ansökningen, skall den omedelbart avvisas. Lag (1987:449).

5 §  Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall ansökningen genast avslås.

6 §  Upptas ansökningen, skall målet beredas för avgöran de genom skriftlig handläggning.

[S2]Svaranden skall föreläggas att inom viss tid från det att ansökningen delgavs honom yttra sig över den. Tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än två veckor. Svaranden skall i föreläggandet upplysas om att målet kan avgöras även om han inte har yttrat sig.

[S3]Om det behövs, skall sökanden beredas tillfälle att yttra sig över vad svaranden har anfört. Ytterligare skriftväxling får inte äga rum.

[S4]Återkallas ansökningen, skall målet avskrivas.

7 §  Föreläggande enligt 6 § andra stycket skall jämte ansökningshandlingarna delges svaranden på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål.

8 §  Sökanden skall styrka de omständigheter som han åberopar till stöd för sin ansökan. Hans framställning av omständigheterna skall läggas till grund för prövningen, i den mån framställningen har lämnats utan invändning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig.

[S2]Bestrider svaranden ansökningen, får den inte bifallas om svaranden visar sannolika skäl för sin invändning eller sökandens rätt annars framstår som oklar.

 • NJA 1988 s. 649:Part, vars bestridande i handräckningsmål till följd av ett förbiseende inte beaktats av TR:n, sökte med åberopande av felet återvinning mot handräckningsutslaget men återkallade därefter sin återvinningstalan. Parten har inte ansetts kunna senare, under åberopande av felet, få handräckningsutslaget undanröjt genom att anföra besvär över domvilla.

9 §  Bifalls en ansökan om handräckning, skall svaranden ersätta sökanden för hans kostnader i målet. Ersättning utgår, enligt vad regeringen närmare föreskriver, för sökandens eget arbete med anledning av målet och för arvode till ombud eller biträde, allt med skäligt belopp, samt för ansökningsavgift och andra nödvändiga utgifter med anledning av målet.

[S2]Avvisas eller avslås ansökningen eller avskrivs målet sedan svaranden har inkommit med yttrande, skall sökanden, om inte särskilda skäl föranleder annat, ersätta svaranden för hans kostnader enligt vad rätten finner skäligt.

 • NJA 1987 s. 616:I handräckningsmål ansöktes om avhysning av hyresgäst som ej erlagt förfallen hyra. Sedan ansökningen återkallats på grund av att hyresskulden betalts avskrevs målet. Sökandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader har ogillats. 9 § handräckningslagen (1981:847).

10 §  Begär sökanden ersättning för kostnader, skall han ange detta i ansökningen eller, i fråga om kostnad som har uppkommit därefter, i yttrande som avses i 6 § tredje stycket samt uppge vari kostnaden består. Svaranden skall ange sitt kostnadsyrkande i yttrande som avses i 6 § andra stycket.

11 §  Görs det sannolikt att saken inte tål uppskov, får rätten bevilja den sökta åtgärden även om svaranden inte har yttrat sig över ansökningen. Detta gäller dock inte om ansökningen avser förpliktelse för en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad.

[S2]Har en åtgärd beviljats enligt första stycket, skall rätten ompröva beslutet så snart som möjligt.

[S3]Beslut som avses i första eller andra stycket överklagas särskilt.

 • NJA 1983 s. 519:Handräckning för utfående av ett barns glasögon, kläder och leksaker har ansetts inte tåla uppskov. 11 § handräckningslagen (1981:847).

12 §  När skriftväxlingen har avslutats, skall målet ofördröjligen avgöras. Rättens avgörande av saken sker genom utslag.

[S2]Mot utslag enligt denna lag kan part söka återvinning hos rätten. Återvinning skall sökas, av svaranden inom en månad från den dag då utslaget delgavs honom eller det helt eller delvis verkställdes och av sökanden inom en månad från dagen för utslaget. Har återvinning sökts, anses talan väckt när ansökningen om handräckning gjordes hos rätten.

[S3]Är part missnöjd med rättens utslag endast såvitt gäller beslut om ersättning för kostnad, får han i den delen klaga genom besvär inom den tid som anges i andra stycket.

13 §  Utslag varigenom sökandens talan inte har bifallits hindrar inte att part efter återvinningsfristens utgång väcker talan i den ordning som är föreskriven för tvistemål i allmänhet.

14 §  Har återvinning sökts mot utslag enligt denna lag, skall rätten förordna om målets fortsatta handläggning.

[S2]Stämning skall anses utfärdad genom förordnande enligt första stycket. Kan målet anses tillräckligt förberett genom den tidigare handläggningen, får det genast utsättas till huvudförhandling.

[S3]Är den tingsrätt som har handlagt målet inte behörig att efter återvinning pröva målet, skall detta överlämnas till den tingsrätt som är behörig. Beslut om överlämnande får inte överklagas. Om den tingsrätt som har mottagit målet finner sig obehörig, skall den visa målet åter till den tingsrätt som har överlämnat det. När ett mål har överlämnats, gäller första och andra styckena i fråga om den tingsrätt till vilken målet har överlämnats. Lag (1987:753).

15 §  Vid handläggning av mål enligt denna lag är rätten domför med en lagfaren domare.

[S2]Utslag enligt denna lag delges genom rättens försorg endast om ansökningen har bifallits och part i målet har beviljats allmän rättshjälp.

16 §  I den mån särskild bestämmelse inte har meddelats i denna lag, gäller i tillämpliga delar vad som sägs i rättegångsbalken om tvistemål.

17 §  Beträffande fråga om handräckning, som enligt särskild föreskrift skall tas upp av tingsrätt, tillämpas 2-16 §§. Ifråga om utslag i mål om sådan handräckning gäller dock att överklagande skall ske genom besvär inom den tid som anges i 12 § andra stycket samt att utslaget inte hindrar att part, om befogenhet därtill föreligger, väcker talan i den ordning som är föreskriven för tvistemål i allmänhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:298) om ändring i handräckningslagen (1981:847)

Lag (1987:449) om ändring i handräckningslagen (1981:847)

Lag (1987:753) om ändring i handräckningslagen (1981:847)

Ändring, SFS 1990:746

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet.
  3. Om en inteckningshandling som rör fast egendom, fartyg eller näringsverksamhet vid ikraftträdandet utgör säkerhet för fordran, får ansökan om betalning ur egendomen göras enligt 2 § andra stycket, även om säkerhetsupplåtelsen inte gjorts skriftligen.
  Omfattning
  upph.

Lag (1990:1135) om ändring i handräckningslagen (1981:847)