Upphävd författning

Förordning (1983:1114) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1114 i lydelse enligt SFS 1991:1935
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt skall bedrivas i den omfattning och på det sätt som anges i denna förordning i fråga om

 1. räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,
 2. bidrag enligt förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus,
 3. bidrag till sådana investeringar som anges i 17 § första stycket förordningen (1983:1108) om statliga bidrag till installationer för uppvärmning m. m.,
 4. bidrag enligt förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.

[S2]Försöksverksamheten skall bedrivas i de kommuner och under den tid som anges i en till denna förordning fogad förteckning (Bilaga). Försöksverksamheten skall omfatta ärenden i vilka ansökan kommer in till förmedlingsorganet under försöksperioden.

[S3]Efter ansökan kan regeringen besluta att försöksverksamheten skall bedrivas även i andra kommuner. Förordning (1986:355).

2 §  Under försökstiden skall kommunens förmedlingsorgan i stället för länsbostadsnämnden meddela beslut om sådana bidrag som anges i 1 § första stycket 1--4.

[S2]Länsbostadsnämnden skall dock fortfarande meddela beslut om kommunen själv är sökande eller om bidraget avser åtgärder som skall utföras i anslutning till andra åtgärder för vilka lån söks enligt förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag, förbättringslåneförordningen (1980:261) eller förordningen (1982: 644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus. Förordning (1986:720).

3 §  Förmedlingsorganets beslut om räntebidrag skall innehålla uppgift om räntebidragsunderlagets storlek, den tid under vilken bidraget skall lämnas och villkoren för bidraget.

[S2]Förmedlingsorganets beslut i andra fall skall innehålla uppgift om bidragets storlek och villkoren för detta.

4 §  Förmedlingsorganets beslut i frågor som avses i denna förordning får överklagas hos länsbostadsnämnden genom besvär.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos plan- och bostadsverket genom besvär.

[S3]Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär endast om beslutet är förenat med ett beslut om räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

[S4]Överklagas ett beslut om bidrag enligt någon av de förordningar som anges i 1 § första stycket och är det överklagade beslutet förenat med annat beslut om bidrag enligt någon eller några av dessa förordningar, skall överklagandet anses innefatta besvär över samtliga beslut, om det är till fördel för klaganden. Förordning (1988:1424).

5 §  Föreskrifter för tillämpningen av 3 § denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:1424).

Bilaga

Förteckning över de kommuner som skall delta i försöks- verksamheten och försöksperiodens längd
 • ------------------------------------------------------------------ Kommun Försöksperiodens längd --------------------------------------------------------------------
Stockholm
Göteborgden 1 januari 1984--
Malmöden 31 december 1992
Helsingborg
Botkyrka
Karlshamnden 1 april 1984--
Bräckeden 31 december 1992
Haningeden 1 januari 1986--
Tyresöden 31 december 1992
Örebroden 1 juli 1986--
Sandvikenden 31 december 1992
Förordning (1991:1935).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1114) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligtstöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

Förordning (1985:1045) om ändring i förordningen (1983:1114) om försöks- verksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:355) om ändring i förordningen (1983:1114) om försöks- verksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. 1 §, bil.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:720) om ändring i förordningen (1983:1114) om försöksverk- samhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bostadslån har kommit in till kommunen före den 1 november 1986.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1987:949) om ändring i förordningen (1983:1114) om försöksverk- samhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1424) om ändring i förordningen (1983:1114) om försöksverk- samhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§, bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1935) om ändring i förordningen (1983:1114) om försöksverk- samhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1993:1278

  Omfattning
  upph.