Upphävd författning

Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:378 i lydelse enligt SFS 2005:825
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Rätt till förlängt barnbidrag enligt 1 § har även elever i särskolan eller specialskolan och elever som deltar i motsvarande utbildning i en fristående skola som är statsunderstödd eller står under statlig tillsyn.

3 §  Förlängt barnbidrag lämnas till och med den månad eleven slutför utbildningen eller avbryter studierna. Lag (1986:383).

4 §  Förlängt barnbidrag kan lämnas till en elev vid sådan skola utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att eleven deltar i utbildning som i huvudsak motsvarar den som ges vid grundskolan här i riket.

5 §  Förlängt barnbidrag lämnas endast till elever som är bosatta i Sverige.

[S2]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2004:815).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs, eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

<a ...

7 §  Ansökan om förlängt barnbidrag enligt 4 § görs hos Försäkringskassan. Annat förlängt barnbidrag lämnas utan ansökan.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver en skola att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Lag (2004:815).

8 §  I fråga om förlängt barnbidrag tillämpas även följande bestämmelser i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

[S2]4 § om rätt att barnbidraget, m.m.,

[S3]5 § om utbetalning av barnbidrag till annan på framställning av socialnämnd,

[S4]7 § om rätt för kommunalt organ att uppbära allmänt barnbidrag,

[S5]11 § om tid och sätt för utbetalning av barnbidrag, m.m.,

[S6]12 § om återbetalningsskyldighet m.m.,

[S7]13 § om överlåtelse och utmätning av rätt till allmänt barnbidrag,

[S8]14 § om verkställighetsföreskrifter, indragning eller nedsättning av ersättning, skyldighet att lämna uppgifter och utredningsåtgärder,

[S9]15 § om ändring av beslut samt om överklagande,

[S10]18 § om verkställighet av Försäkringskassans och domstols beslut, och

[S11]19 § om överenskommelser med främmande makt. Lag (2004:815).

9 §  Centrala studiestödsnämnden skall till Försäkringskassan lämna uppgifter om vilka studerande som beviljats studiehjälp i form av studiebidrag för det andra kvartalet varje år. Lag (2004:815).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1986:383) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1989:683) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1990:492) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1991:223) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1991:234) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:223

Lag (1991:494) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1941) om ändring i lagen (1991:234) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1992:385) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. De nya föreskrifterna gäller inte för förlängt barnbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1571) om upphävande av lagen (1991:234) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Lag (1994:140) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1495) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:63, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SoU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:277) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:231, Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:1317) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:111, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:SfU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:812) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1360) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:98, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:SfU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:1396) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1151) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:18, Prop. 2000/01:129, Bet. 2001/02:KU3
Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:815) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:825) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 5 december 2005 och tillämpas på förlängt barnbidrag som lämnas för tid efter utgången av år 2005.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på förlängt barnbidrag för tid före utgången av år 2005 om inte annat följer av 3.
 3. För månaderna oktober-–december 2005 lämnas förlängt barnbidrag med ytterligare 100 kronor per månad.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:39, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU11
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-12-05

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.