Upphävd författning

Förordning (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1062
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allämnna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 §1 och 3 tillämpas på kabelnämnden och närradionämnden.

Uppgifter m.m.

2 §  Kabelnämnden prövar frågor om lokala kabelsändningar. Den har tillsyn över verksamheten med lokala kabelsändningar och skall också i övrigt följa utvecklingen på området. Det åligger nämnden särskilt att i enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar

 1. pröva frågor om tillstånd till lokala kabelsändningar,
 2. pröva frågor om återkallelse av tillstånd,
 3. pröva frågor om förbud mot fortsatt vidaresändning av programkanaler från satelliter,
 4. pröva frågor som rör beslut om att någon som bedriver egensändning i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna,
 5. i lämplig omfattning efterhandsgranska program i lokala kabelsändningar.

[S2]Kabelnämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt lagen (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar samt pröva frågor om bidrag enligt förordningen (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhet.

[S3]Kabelnämnden får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar och lagen (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar.

3 §  Närradionämnden prövar frågor om närradio och har tillsyn över närradioverksamheten. Det åligger nämnden särskilt att i enlighet med bestämmelserna i närradiolagen (1982:459)

 1. besluta i ärenden om tillstånd att sända närradio och om återkallelse av sådana tillstånd,
 2. fastställa sändningstider,
 3. i lämplig omfattning efterhandsgranska närradioprogram.

[S2]Närradionämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio.

Organisation m.m.

4 §  Kabelnämnden och närradionämnden består vardera av en ordförande, en vice ordförande och fem andra ledamöter.

[S2]Ordförandena och vice ordförandena skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv.

5 §  För kabel- och närradionämnderna finns ett gemensamt kansli. Inom detta finns en särskild enhet för vardera nämnden.

6 §  Hos kabel- och närradionämnderna finns för nämnderna gemensamt en direktör, en ställföreträdande direktör samt i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen ävensom annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnderna anlita utomstående för särskilda uppdrag.

7 §  Direktören är chef för kabelnämnden och närradionämnden samt förestår det gemensamma kansliet. Ställföreträdande direktören utövar direktörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av direktören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]Direktören är även chef för en av enheterna. Ställföreträdande direktören är chef för den andra enheten.

8 §  Kabelnämnden skall anses som anställningsmyndighet för kansliets personal.

Ärendenas handläggning

9 §  Ärendena avgörs antingen av kabelnämnden eller närradionämnden vid sammanträde eller av ordförandena, vice ordförandena, direktören och ställföreträdande direktören samfällt (den gemensamma delegationen för nämnderna). Ärenden som inte avgörs i sådan ordning avgörs av direktören eller enhetschef.

10 §  Vid sammanträde med kabelnämnden avgörs

 1. frågor om tillstånd till lokala kabelsändningar,
 2. frågor om återkallelse av tillstånd,
 3. frågor om förbud mot fortsatt vidaresändning av programkanaler från satelliter,
 4. frågor som rör beslut om att någon som bedriver egensändning i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna,
 5. frågor om fastställande av avgifter enligt 4 § andra stycket lagen (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar,
 6. frågor om bidrag till lokal programverksamhet,
 7. viktigare författningsfrågor och andra frågor av större vikt,
 8. frågor om förslag till anslagsframställning,
 9. frågor som direktören eller chefen för enheten för kabelnämnden hänskjuter till sammanträde med nämnden.

[S2]Nämnden får överlämna åt enhetschefen att avgöra frågor om tillstånd till lokala kabelsändningar och fastställande av avgifter i ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden.

11 §  Vid sammanträde med närradionämnden avgörs

 1. frågor om tillstånd att sända närradio och om återkallelse av sådana tillstånd,
 2. frågor om sändningstider,
 3. viktigare författningsfrågor och andra frågor av större vikt,
 4. frågor om förslag till anslagsframställning,
 5. frågor som direktören eller chefen för enheten för närradionämnden hänskjuter till sammanträde med nämnden.

[S2]Nämnden får överlämna åt enhetschefen att avgöra frågor om tillstånd att sända närradio och om sändningstider i ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden.

12 §  Av den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs

 1. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 2. frågor om tillsättning av tjänster och antagande av annan personal,
 3. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 4. frågor som inte enbart rör en av nämndernas verksamhetsområde och som direktören hänskjuter till den gemensamma delegationen.

[S2]Delegationen skall vidare bereda förslag till nämndernas anslagsframställning. Delegationen får överlämna åt direktören att avgöra frågor under 2 i ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på delegationen.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med kabelnämnden eller närradionämnden eller av den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs av direktören ensam eller, om ärendet rör enbart kabelnämndens eller närradionämndens verksamhetsområde, av chefen för respektive enhet.

14 §  Vid sammanträde med kabelnämnden eller närradionämnden är varje nämnd beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:944).

15 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

16 §  Den gemensamma delegationen för nämnderna sammanträder när någon av dess ledamöter begär detta. Delegationen är beslutför när dess ordförande eller vice ordförande och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Regeringen bestämmer vem av nämndordförandena som skall vara ordförande i den gemensamma delegationen och vem av dem som skall vara vice ordförande. Förordning (1986:944).

17 §  Ärenden som prövas vid sammanträde med kabelnämnden, närradionämnden eller den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs efter föredragning som ankommer på direktören, enhetschef, annan tjänsteman hos nämnderna eller föredragande som särskilt förordnas.

18 §  Ärenden som prövas av direktören eller av enhetschef avgörs efter föredragning som ankommer på annan tjänsteman hos nämnderna eller föredragande som särskilt förordnas.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilda beslut får medges att sådana ärenden avgörs utan föredragning.

19 §  Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras vid sammanträde med nämnden eller den gemensamma delegationen för nämnderna.

20 § har upphävts genom förordning (1986:944).

21 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

22 §  Ordförandena och övriga ledamöter i kabelnämnden och närradionämnden förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänsterna som direktör och ställföreträdande direktör tillsätts av regeringen.

23 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som direktör eller ställföreträdande direktör.

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av kabelnämnden även i fråga om innehavarna av tjänsterna som direktör och ställföreträdande direktör.

Ändringar

Förordning (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1986:944) om ändring i förordningen (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och när- radionämnden

  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:340

  Omfattning
  upph.