Upphävd författning

Närradiolag (1982:459)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:459 i lydelse enligt SFS 1994:399
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns föreskrifter om rätt för vissa sammanslutningar att sända närradio. Med närradio avses rundradiosändningar med begränsad räckvidd av ljudradioprogram.

[S2]I lagen förstås med rundradiosändning, radioprogram och reklam detsamma som i radiolagen (1966:755).

[S3]Med annonstid förstås sändningstid som inleds och avslutas av en särskild signatur som markerar att den som sänder under den angivna tiden i huvudsak gör detta på uppdrag av andra. Lag (1993:122).

2 § har upphävts genom lag (1994:399).

3 §  Närradio får inte sändas utan tillstånd av Radio- och TV-verket.

[S2]Tillstånd får inte ges till en sammanslutning som har tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).

[S3]Om en sammanslutning med tillstånd att sända närradio får tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen, upphör tillståndet att sända närradio att gälla, med verkan från och med den första dag då sändningar får bedrivas med stöd av det andra tillståndet. Lag (1994:399).

4 §  Tillstånd att sända närradio kan ges till sammanslutningar som är juridiska personer, dock inte till andra än:

 1. Lokala ideella föreningar som bedriver verksamhet inom sändningsområdet. Om särskilda skäl inte föranleder till annat, får tillståndet ges endast under förutsättning att verksamheten har bedrivits i minst ett år före ansökningsdagen.
 2. Lokala ideella föreningar som har bildats för att i närradio sända program som ett led i den verksamhet som en riksorganisation bedriver inom sändningsområdet. Tillståndet får ges under förutsättning att riksorganisationen har bedrivit verksamhet inom sändningsområdet i minst ett år före ansökningsdagen. Om särskilda skäl föreligger får tillståndet ges även om verksamheten inte har bedrivits i minst ett år.
 3. Församlingar inom svenska kyrkan.
 4. Obligatoriska sammanslutningar av studerande vid universitet och högskolor.
 5. Sammanslutningar av flera tillståndshavare för gemensamma närradioändamål (närradioföreningar). Lag (1985:597).

 • RÅ 1995:22:Förutsättningarna för tillstånd att sända närradio (I och II).

5 §  Tillstånd att sända närradio får ges först efter det att sammanslutningen har anmält vem som har utsetts till utgivare enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1991:1566).

6 §  Radio- och TV-verket beslutar om vilka sändningsmöjligheter som skall få utnyttjas för närradio. Om en sammanslutning i en kommun så önskar, skall en sändningsmöjlighet för närradio finnas i kommunen om det är tekniskt möjligt. Om det finns särskilda skäl, får det finnas ytterligare sändningsmöjligheter för närradio i en kommun. Lag (1994:399).

6 a §  Närradiosändare får ha en sådan räckvidd att sändningarna kan tas emot med god hörbarhet inom ett avstånd av fem kilometer. Radio- och TV-verket får i särskilda fall medge sändare med större räckvidd. Ett sådant medgivande bör lämnas endast om en majoritet av de berörda sändningsberättigade sammanslutningarna önskar det. Utanför storstadsområdena bör det eftersträvas att sändningarna kan tas emot i hela kommunen.

[S2]Sändare som anges i första stycket får inte användas för andra slag av rundradiosändningar. Lag (1994:399).

7 §  För varje sändningsmöjlighet bestämmer Radio- och TV-verket vilka sammanslutningar som skall få sända och under vilken tid sändningarna får ske.

[S2]Om en sammanslutning som förelagts vid vite att följa bestämmelserna i denna lag avstår sändningstid, får Radio- och TV-verket besluta att sändningstiden inte får utnyttjas av någon annan sammanslutning under högst tre månader. Lag (1994:399).

8 §  Sändningstiden skall så långt det är möjligt fördelas enligt sammanslutningarnas önskemål. Om deras önskemål ej kan förenas, skall förtur ges åt den sammanslutning som bedöms ha störst intresse av att få sända vid en viss tidpunkt.

[S2]Varje beslut om sändningstid gäller tills vidare, dock längst för ett år. Lag (1985:597).

10 §  En sammanslutning får inte i en sändning mot vederlag eller annars på ett otillbörligt sätt gynna ett kommersiellt intresse. Om ett program helt eller delvis bekostats av någon annan än sammanslutningen, skall detta anges på lämpligt sätt i början och i slutet av programmet.

[S2]Föreskrifterna i första stycket gäller inte vad som sänds under annonstid. Lag (1993:122).

10 a §  Reklam mot vederlag och program mot betalning får sändas endast under annonstid. Lag (1993:122).

10 b §  Av en annons som sänds under annonstid skall det framgå i vems intresse sändningen sker.

[S2]I annonser som sänds mot betalning eller annat vederlag får det inte uppträda personer som spelar en framträdande roll i radioprogram som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer. Lag (1993:122).

11 §  Sammanslutningens programutbud får inte, annat än i begränsad omfattning, innehålla material som inte har framställts enbart för den egna verksamheten.

[S2]En närradioförenings programutbud får innehålla endast

 1. uppgifter om program och programtider samt andra upplysningar om närradioverksamheten på orten,
 2. sändningar från evenemang av gemensamt intresse för tillståndshavarna på orten,
 3. information, i begränsad omfattning, om kommunal verksamhet och
 4. provsändningar av program, framställda av sammanslutningar som saknar sändningstillstånd, i varje enskilt fall under högst tre månader. Lag (1985:597).

 • RÅ 1994:29:Frågor om utformning av vitesföreläggande enligt radiolagstiftningen. Radionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 15 § radiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (I). Närradionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 11 § närradiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (II).

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om närradio.

13 §  Radio- och TV-verket får återkalla ett tillstånd att sända närradio, om sammanslutningen

 1. inte längre uppfyller kraven enligt 4 §,
 2. sänder program trots att det inte finns utgivare för programverksamheten enligt 3 kap.3 och 4 §§ lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden eller trots att anmälan om utgivare eller ställföreträdare inte har gjorts enligt vad som föreskrivs där,
 3. inte utnyttjar rätten att sända under tre på varandra följande månader, eller
 4. inte erlägger avgift i ärende om närradio inom föreskriven tid, om sammanslutningen har förelagts att erlägga den vid påföljd att tillståndet annars kan återkallas.

[S2]När ett tillstånd återkallas får verket bestämma en tid om högst ett år inom vilken sammanslutningen inte kan ges ett nytt tillstånd. Lag (1994:399).

13 a §  Om sammanslutningen bryter mot beslut om sändningstid eller låter någon annan i dess ställe utnyttja sändningstid som tilldelats sammanslutningen får Radio- och TV-verket förelägga den att följa bestämmelserna. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1994:399).

 • RÅ 1994:29:Frågor om utformning av vitesföreläggande enligt radiolagstiftningen. Radionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 15 § radiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (I). Närradionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 11 § närradiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (II).

13 b §  Om sammanslutningen bryter mot 10--11 §§ får Granskningsnämnden för radio och TV förelägga den att följa bestämmelserna. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1994:399).

14 §  En sammanslutning skall på uppmaning av Granskningsnämnden för radio och TV eller Radio- och TV-verket tillställa nämnden respektive verket sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Om sammanslutningen inte rättar sig efter en sådan uppmaning, får myndigheten förelägga vite. Lag (1994:399).

15 §  Beslut enligt denna lag i frågor om tillstånd enligt 4 och 13 §§, beslut om fördelning av sändningstid enligt 7 och 8 §§ eller beslut om föreläggande enligt 13 a § eller 13 b § vilket har förenats med vite får överklagas hos kammarrätten. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (1994:399).

16 §  Om en domstol funnit att ett program i närradion innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten får domstolen i domen återkalla sammanslutningens tillstånd att sända. I ett sådant beslut får domstolen också bestämma en tid av högst ett år, eller om det finns synnerliga skäl högst fem år, inom vilket sammanslutningen inte får ges nytt tillstånd. Domstolen får förordna att beslutet skall gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

[S2]Om sammanslutningen vid tiden för domen inte har tillstånd att sända närradio får domstolen ändå besluta att sammanslutningen inte får ges nytt tillstånd. Lag (1993:122).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Närradiolag (1982:459)

  Övergångsbestämmelse

  1. Sådana försök med trådsändningar av televisionsprogram, som pågår vid utgången av juni 1982, får äga rum även därefter, dock längst till utgången av mars 1986.
  För dessa sändningar skall de äldre bestämmelserna gälla. Lag (1985:678).
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:127

Lag (1982:1247) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:52
  Omfattning
  upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 2, 3, 7, 13, 14, 15 §§

Lag (1983:1082) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:25
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-01-05

Lag (1985:218) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om vite som har förelagts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:96
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:597) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. Tillstånd och andra beslut som meddelats enligt äldre bestämmelser gäller som om de meddelats enligt de nya bestämmelserna.
  3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för närradiosändningar som skett före utgången av juni 1985.
  4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut om vite, som meddelats före utgången av juni 1985.
  5. För tiden intill utgången av år 1985, eller den senare tidpunkt som regeringen bestämmer, skall den nuvarande närradiomyndigheten fullgöra de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närradionämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:145
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:598) om ändring i lagen (1985:218) om ändring i närradiolagen (1982:459)

Lag (1985:678) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:199
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1985-10-01

Lag (1986:1215) om ändring i närradiolagen (1982:459)

Lag (1991:1070) om ändring i närradiolagen (1982:459)

Lag (1991:1566) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. I fråga om radioprogram som sänts före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:179
  Omfattning
  ändr. 5, 13 §§; ny 16 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:613) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:140
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:122) om ändring i närradiolagen (1982:459)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 april 1994, och i övrigt den 1 april 1993. I fråga om radioprogram som sänts före den 1 april 1993 tillämpas äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:168, Prop. 1992/93:70, Bet. 1992/93:KU15
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 7, 9, 10, 13, 15, 16 §§; nya 6, 6 a, 10 a, 10 b, 13 a §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1994:399) om ändring i närradiolagen (1982:459)

Förarbeten
Rskr. 1993/94:276, Prop. 1993/94:160, Bet. 1993/94:KU37
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 3, 6, 6 a, 7, 13, 13 a, 14, 15 §§; ny 13 b §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:844

  Omfattning
  upph.