Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:354 i lydelse enligt SFS 2016:1334
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Med juridiskt eller ekonomiskt biträde avses i denna lag yrkesmässig rådgivning eller annat yrkesmässigt biträde som lämnas åt någon annan och som är av juridiskt eller ekonomiskt slag. Lag (2001:367).

Prop. 2000/01:105: Paragrafen innehåller en definition av vad som i lagen avses med juridiskt eller ekonomiskt biträde (tidigare rådgivningsverksamhet). Den bestämmer därmed lagens tillämpningsområde. Syftet med ändringen är att utvidga lagens tillämpningsområde till att omfatta även annat biträde än rådgivning. Detta har utvecklats närmare i avsnitt 4.1.

Lagen tar sikte på ”yrkesmässig rådgivning eller annat yrkesmässigt ...

 • NJA 1995 s. 505:Fråga huruvida vissa förfaranden objektivt sett är att hänföra till sådan straffbar rådgivningsverksamhet som avses i 2 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m m.

Ansvar

2 §  Den som lämnar juridiskt eller ekonomiskt biträde och därvid av grov oaktsamhet främjar en straffbelagd gärning, döms för vårdslöst biträde till böter eller fängelse i högst två år. Straffet får dock inte sättas högre än vad som är föreskrivet för den gärning som främjats. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S2]Första stycket gäller inte, om främjandet utgör medverkan till brott enligt 23 kap.brottsbalken. Det gäller inte heller, om enligt särskild föreskrift straff ej kan följa på medverkan till den gärning som har främjats. Lag (2001:367).

Prop. 2000/01:105: Paragrafens första stycke innehåller en straffbestämmelse. Straffbestämmelsens tillämpningsområde har ändrats till att avse gärningar som begås när juridiskt eller ekonomiskt biträde lämnas (jfr 1 §). Ändringen, som har behandlats i avsnitt 4.1, innebär att paragrafens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta även annat biträde än rådgivning. För ansvar krävs, liksom enligt paragrafens hittills gällande ...

 • NJA 1995 s. 505:Fråga huruvida vissa förfaranden objektivt sett är att hänföra till sådan straffbar rådgivningsverksamhet som avses i 2 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m m.

Åläggande av förbud

3 §  Förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde får meddelas den som när sådant biträde lämnats har gjort sig skyldig till brott, som inte är ringa. Förbud får meddelas för en tid av högst tio år.

[S2]Vid bedömningen av om förbud bör meddelas skall rätten särskilt beakta brottslighetens straffvärde och om den som förbudstalan avser tidigare har gjort sig skyldig till brott i samband med juridiskt eller ekonomiskt biträde.

[S3]Har den som förbudstalan avser gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, skall förbud meddelas, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S4]Meddelas förbud, omfattar det även medverkan i juridiskt eller ekonomiskt biträde som någon annan lämnar.

[S5]Om det finns särskilda skäl till det, får visst slag av juridiskt eller ekonomiskt biträde eller medverkan i sådant biträde undantas från förbudet. I ett beslut om förbud får fastställas en senare dag från vilken förbudet skall gälla. Lag (2001:367).

Prop. 2000/01:105: Paragrafen anger förutsättningarna för meddelande av förbud. Vidare innehåller den bestämmelser om förbudstidens längd samt om innebörden av beslutet. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

I första stycket har förutsättningarna för meddelande av förbud ändrats. Förbud kan nu aktualiseras vid allt slags juridiskt eller ekonomiskt biträde, om personen i fråga har gjort sig skyldig till brott när han ...

Förfarandet vid prövning av frågor om förbud

4 §  Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid tingsrätt. Angående utredningen och förfarandet i sådana mål ska, om inte annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för vilket är stadgat fängelse i högst ett år.

[S2]Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges advokatsamfund. Talan mot en godkänd eller auktoriserad revisor får väckas endast efter hörande av Revisorsinspektionen.

[S3]Bestämmelserna i 24 och 25 kap.rättegångsbalken ska inte tillämpas vid förbudstalan.

[S4]Talan om förbud ska väckas inom fem år från det att brottet begicks. Lag (2016:1334).

5 §  I samband med att förbud åläggs får rätten förordna att förbudet skall gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

[S2]Överklagas ett förbud, får högre rätt omedelbart besluta att förordnande enligt första stycket tills vidare inte skall gälla.

[S3]Frikänns den tilltalade i högre rätt för brott som ligger till grund för en lagakraftvunnen dom om förbud, skall rätten samtidigt upphäva förbudet. Frikänns den tilltalade endast beträffande viss del av den förbudsgrundande brottsligheten eller hänför den högre rätten denna under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats, skall rätten besluta i vilken utsträckning förbudet fortfarande skall gälla. I fall som avses nu får den högre rätten också upphäva eller ändra ett i samband med domen om förbud meddelat beslut om skyldighet att svara för rättegångskostnader. Verkan av att ett förbud upphävs eller ändras enligt detta stycke inträder utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Hävande av förbud

6 §  Ett lagakraftvunnet beslut om förbud enligt 3 § kan på ansökan av den som förbudet avser hävas helt eller delvis, när ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det.

[S2]Beträffande mål om hävande av förbud gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i 4 § första och tredje styckena om talan om förbud. Mål om hävande av förbud tas upp av den tingsrätt som tidigare har handlagt målet om förbud eller, om det med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omständigheter är lämpligt, av rätten i den ort där sökanden har sitt hemvist.

[S3]Mål om hävande av förbud får avgöras utan huvudförhandling, om saken är uppenbar.

Registrering och kungörande

7 §  Bolagsverket skall föra ett register över förbud enligt 3 §. Lag (2004:248).

Prop. 2000/01:105: Ändringen i paragrafen innebär att ansvaret för registret över förbud förs över från Riksskatteverket till Patent- och registreringsverket. Ändringen har behandlats i avsnitt 4.5.

7 a §  Bolagsverket skall kungöra ett beslut om förbud enligt 3 § när beslutet har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om ett förbud har upphävts, ändrats eller förlängts.

[S2]Om rätten har beslutat att förbudet skall gälla trots att domen inte vunnit laga kraft, skall beslutet kungöras omedelbart. Lag (2004:248).

Prop. 2000/01:105: I paragrafen, som är ny, föreskrivs att beslut om förbud skall kungöras av Patent- och registreringsverket. Frågan har behandlats i avsnitt 4.6. Närmare föreskrifter om hur kungörandet skall gå till kan meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer (jfr 8 kap. 13 § första stycket 2 regeringsformen).

Överträdelse av förbud m.m.

8 §  Den som överträder ett förbud enligt 3 § döms till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Överträds ett förbud enligt 3 § skall det förlängas med högst fem år, om inte särskilda skäl talar mot det. Sker flera förlängningar, får den sammanlagda tiden för förlängning inte vara mer än fem år. Talan om förlängning skall väckas innan tiden för förbudet har gått ut. Beträffande förfarandet i mål om förlängning av förbud och verkan av prövning i högre rätt av fråga om ansvar för överträdelse av förbud tillämpas 4 § första och tredje styckena samt 5 §. Lag (2001:367).

Prop. 2000/01:105: Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av ett förbud. Andra stycket har ändrats så att det av lagtexten framgår att förbudstiden skall förlängas vid en överträdelse, om det inte finns särskilda skäl att underlåta en förlängning (se avsnitt 4.3). Särskilda skäl kan föreligga exempelvis om överträdelsen bedöms som ett ringa brott eller om det vid domstolens prövning har gått lång tid sedan ...

9 §  Om den som har meddelats förbud åläggs ett nytt förbud medan det gamla ännu gäller, skall rätten upphäva det tidigare meddelade förbudet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Lag (1995:535) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (2001:367) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. Vid prövning av frågor om förbud enligt 3 § på grund av brott som har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:246, Prop. 2000/01:105, Bet. 2000/01:LU21
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2004:248) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 7, 7 a §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2016:1334) om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01