Upphävd författning

Lag (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:449 i lydelse enligt SFS 1997:741
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Trafikhuvudmannen får inom länet driva sådan linjetrafik som avses i 2 § yrkestrafiklagen (1988:263) utan tillstånd. Lag (1988:266).

2 §  Om det finns särskilda skäl får Vägverket besluta att en trafikhuvudman får utan tillstånd driva linjetrafik på bestämda linjer som sträcker sig från det län där huvudmannaskapet gäller in i ett angränsande län. Lag (1992:1650).

3 §  Med trafikhuvudman avses i denna lag detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Lag (1997:741).

4 §  Om någon annan än en trafikhuvudman har tillstånd att driva linjetrafik på linjer som omfattas av beslut enligt 2 §, upphör det tillståndet att gälla två år efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Trafikhuvudmannens rätt att driva trafiken inträder när den andres tillstånd upphör att gälla.

[S2]Vid inlösen enligt 5 § före utgången av den tid som anges i första stycket upphör den andres tillstånd att gälla när inlösen har slutförts. Lag (1988:266).

5 §  Trafikhuvudmannen skall, om tillståndshavaren begär det, i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (1985: 450) om buss- och taxivärderingsnämnden lösa in de fordon och andra tillgångar som används i linjetrafik för vilken tillståndet skall upphöra att gälla enligt 4 § första stycket.

[S2]Har beslut meddelats enligt 2 §, skall berörda huvudmän mellan sig fördela uppkommande kostnader för inlösen. Kan de ej enas, beslutar buss- och taxivärderingsnämnden om fördelningen. Lag (1988:266).

6 §  Trafikhuvudmannen får anlita någon annan för att utföra trafik som avses i 1 och 2 §§. Den som utför trafiken skall därvid ha tillstånd till persontransporter. Lag (1988:266).

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Lag (1988:266).

9 § har upphävts genom lag (1988:266).
10 § har upphävts genom lag (1988:266).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Lag (1987:43) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:5
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Lag (1988:266) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 och 7 §§ den l januari 1989, och i övrigt den 1 juli 1989.
  2. Kollektivtrafiktillstånd som avses i 6 § i dess äldre lydelse får meddelas fram till utgången av juni 1989. I fråga om sådana tillstånd gäller i tillämpliga delar vad som sägs i yrkestrafiklagen (1988:263) om tillstånd till persontransporter.
  Ett kollektivtrafiktillstånd gäller tills vidare, om inte annat följer av fjärde punkten.
  1. Tillståndshavare vilkas trafiktillstånd enligt 4 § i dess äldre lydelse upphört att gälla vid utgången av juni 1989 och som ej har erhållit inlösen enligt 5 §, skall utan särskild ansökan eller prövning meddelas kollektivtrafiktillstånd som gäller från nämnda tidpunkt.
  2. Om den som har meddelats ett kollektivtrafiktillstånd beviljas tillstånd till linjetrafik, taxitrafik eller beställningstrafik med buss, upphör kollektivtrafiktillståndet att gälla.
  3. I fråga om överklagande och prövning av beslut enligt denna lag som har meddelats före den 1 juli 1989 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Omfattning
  upph. 8-10 §§; ändr. 1-7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1502) om ändring i lagen (1988:266) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:26
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 8 § i 1988:266
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:1715) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:12
  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1650) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:67, Bet. 1992/93:TU6
  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1995:60) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1997:741) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Förarbeten
Rskr. 1997/98:10, Prop. 1996/97:115, Bet. 1997/98:TU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:490

Omfattning
upph.