Upphävd författning

Förordning (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-27
Ändring införd
SFS 1985:669 i lydelse enligt SFS 1995:908
Ikraft
1985-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt får längst till utgången av år 1991 bedrivas i de kommuner som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation. Verksamheten får bedrivas i den omfattning och på det sätt som anges i denna förordning i fråga om

 1. bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), om lånet söks för ett låntagarbyggt egnahem,
 2. bostadslån enligt ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693), om lånet söks för standardhöjande åtgärder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag,
 3. bidrag enligt förordningen om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag, om bidraget söks för
  1. åtgärder som skall utföras i anslutning till en sådan nybyggnad som avses i 1 eller
  2. standardhöjande åtgärder för vilka även bostadslån söks,
 4. bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem,
 5. förvärvslån enligt förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem,
 6. bidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, om bidraget söks för ett låntagarbyggt egnahem. Förordning (1991:16).

2 §  Länsbostadsnämnden skall överlåta åt kommunens förmedlingsorgan att meddela beslut om sådana lån och bidrag som anges i 1 §, om kommunen har åtagit sig att delta i försöksverksamheten.

[S2]Innan kommunen begär överlåtelse av beslutanderätten till kommunens förmedlingsorgan bör samråd ske med länsbostadsnämnden om när försöksverksamheten lämpligen skall starta.

[S3]Länsbostadsnämndens beslut om att överlåta beslutanderätten skall innehålla uppgift om försöksperiodens längd. Beslutet skall kungöras i plan- och bostadsverkets författningssamling. Förordning (1988:1423).

3 §  Under försöksperioden skall förmedlingsorganet i stället för länsbostadsnämnden meddela beslut om lån och bidrag.

[S2]Länsbostadsnämnden skall dock fortfarande meddela beslut, om kommunen själv är sökande.

4 §  Förmedlingsorganets beslut skall innehålla uppgift om lånets eller bidragets storlek samt villkoren för lånet eller bidraget. Förordning (1990:790).

5 §  Förmedlingsorganets beslut i frågor som avses i denna förordning får överklagas hos länsbostadsnämnden.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen. I övrigt gäller i fråga om överklagande av länsbostadsnämndens beslut i ärende om stöd enligt någon av de förordningar som anges i 1 § bestämmelserna i den förordningen. Förordning (1990:790).

6 §  Plan- och bostadsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 4 §. Förordning (1988:1423).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.

Ikraftträder
1985-08-01

Förordning (1986:723) om ändring i förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån och bostadsanpassningsbidrag i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om lån eller bidrag har kommit in till kommunen före den 1 november 1986.
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1987:1051) om ändring i förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån och bostadsanpassningsbidrag i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1423) om ändring i förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån och bostadsanpassningsbidrag i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:790) om ändring i förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån och bostadsanpassningsbidrag i vissa fall

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:16) om ändring i förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-02-15

Ändring, SFS 1991:1932

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
  Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
  Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
  Hustyp räntesatsen,Höjning av den garanterade procentenheter
  1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem0,25 0,30
  Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
  15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.
  Omfattning
  upph.