Inaktuell version

Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986 i lydelse enligt SFS 2010:1947
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag reglerar förfarandet vid prövning av fråga om förverkande av egendom till det allmänna eller om annan särskild rättsverkan av brott, när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott. Lagen gäller, om inte annat följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning. Lag (1989:137).

2 §  En fråga som avses i 1 § prövas, om inte annat följer av 3 eller 5 §, av tingsrätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller för sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter. Målet får dock avgöras utan huvudförhandling, om en sådan förhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna.

[S2]Utfärdas stämning, skall den mot vilken talan riktas föreläggas att inställa sig till huvudförhandling eller yttra sig skriftligen vid påföljd att egendomen annars kan förklaras förverkad. Uteblir han från förhandlingen eller yttrar han sig inte, skall egendomen förklaras förverkad, om det inte framgår att talan är ogrundad.

[S3]Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna ges tillfälle att slutföra sin talan, om det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2006:285).

3 §  Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om förverkande prövas av rätten.

[S2]Åklagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skriftligen. Den som drabbats av beslaget får hos åklagaren anmäla missnöje med förverkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av det.

[S3]Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, ska han väcka talan om egendomens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det anmälan kom in, ska beslaget gå åter.

[S4]Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också polisman besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. Därvid gäller andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan ska dock inges till polismyndigheten. Finner polismyndigheten att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande. Lag (2010:1238).

4 §  Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelsedelgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932). Dessa regler får också tillämpas, om den från vilken förverkande sker är okänd.

[S2]Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde, får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen anslås hos den myndighet som har meddelat beslutet eller utfärdat stämningen. Lag (2010:1947).

5 §  Företagsbot får föreläggas näringsidkare genom strafföreläggande. I sådana fall gäller 48 kap.2-5, 6-8, 10 och 12 a §§rättegångsbalken i tilllämpliga delar och det som sägs där om den misstänkte gäller i stället den som föreläggs företagsbot.

[S2]Ett strafföreläggande om företagsbot godkänns genom att näringsidkaren

 1. undertecknar en förklaring om att denne erkänner de omständigheter som ligger till grund för föreläggandet och godtar den företagsbot som tagits upp i föreläggandet, och
 2. lämnar förklaringen till den mottagare som är behörig att ta emot förklaringen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S3]Föreläggandet kan också godkännas genom att hela beloppet betalas till den myndighet som regeringen föreskriver. En sådan betalning skall inte anses som ett godkännande, om det framgår att näringsidkaren inte har avsett att godkänna föreläggandet.

[S4]Ett godkännande är utan verkan om det sker sedan åklagaren har väckt talan om företagsbot. Lag (2006:285).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1989:137) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1989:653) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:151, Prop. 1999/2000:26, Bet. 1999/2000:JuU10
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2006:285) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:169, Prop. 2005/06:59, Bet. 2005/06:JuU13
Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2010:1238) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1947) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:619) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1411) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-02