Upphävd författning

Förordning (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1121 i lydelse enligt SFS 2000:901
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Civilbefälhavaren är i krig den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom ett civilområde.

[S2]För verksamheten inom det civila försvaret indelas Sverige i tre civilområden. Respektive civilområdes benämning, omfattning och beteckning anges i bilaga till denna förordning. Förordning (1994:647).

2 §  Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att civilbefälhavarna har uppgifter inom funktionen Civil ledning och samordning samt att deras verksamhet därutöver ingår i vissa andra funktioner. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta.

[S2]Av förordningen (1995:128) om civilt försvar framgår att civilbefälhavarna har vissa befogenheter i fråga om utrymning. Förordning (1995:131).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på civilbefälhavaren:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]15 § om revisionsberättelse,

[S5]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S6]18 § om interna föreskrifter,

[S7]24 och 25 §§ om föredragning,

[S8]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S9]27 och 28 §§ om myndigheternas regelgivning,

[S10]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S11]30 § om ärendeförteckning,

[S12]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1998:1053).

Ledning och organisation

4 §  En av landshövdingarna i civilområdet är civilbefälhavare.

[S2]Hos varje civilbefälhavare finns ett kansli som leds av en chef.

[S3]När civilbefälhavaren är hindrad att utöva sin tjänst sköts hans uppgifter av en ersättare eller, om någon ersättare inte är förordnad, av chefen för kansliet.

Bestämmelser för krig m.m.

Inledande bestämmelse

5 §  Kommer Sverige i krig, skall 6--13 §§ tillämpas. I annat fall tillämpas dessa bestämmelser i den utsträckning regeringen bestämmer.

Uppgifter

6 §  Civilbefälhavaren skall inom civilområdet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

[S2]Han skall därvid

 • verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ, som har betydelse för försvarsansträngningarna, bedrivs med en enhetlig inriktning,
 • samordna de civila försvarsåtgärderna,
 • tillsammans med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära försvaret samordnas,
 • verka för att civilområdets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas. Förordning (2000:534).

7 §  Civilbefälhavaren skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som sammanhänger med

 1. inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten: större utrymnings- och flyktingrörelser, undsättande verksamhet samt skydd mot radioaktiva och kemiska stridsmedel,
 2. inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet: fördelningen av personal, vård- och laboratorietillgångar och medicinska förnödenheter, skydd mot biologiska stridsmedel samt bekämpandet av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur,
 3. inom det psykologiska försvaret: upplysningsverksamheten genom radio, television och press samt åtgärder mot ryktesspridning,
 4. inom polisväsendet: trafikövervakning, flyktingkontroll och säkerhetstjänst,
 5. inom transportväsendet: samordning och prioritering av landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter,
 6. inom försörjningsväsendet: utnyttjande av beredskapslager och andra nyttigheter samt viktigare undanförsel- och förstöringsåtgärder,
 7. inom arbetsmarknadsväsendet: fördelning av arbetskraftstillgångar,
 8. inom vägväsendet: ianspråktagande av förråd av ersättningsmaterial samt omfördelning av väghållningsorgan och för väghållningen erforderlig utrustning.

[S2]Civilbefälhavaren skall verka för att förbindelserna inom civilområdet upprätthålls. Förordning (1996:1485).

8 §  Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna inom civilområdet föreskrifter för verksamheten.

[S2]Om det är nödvändigt för samordning av försvarsansträngningarna, får civilbefälhavaren meddela annan regional civil myndighet med statliga förvaltningsuppgifter inom civilområdet, riksdagens myndigheter dock undantagna, föreskrifter i fråga om verksamheten.

9 §  Civilbefälhavaren skall hålla sig underrättad om läget inom civilområdet. Han skall på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och civilbefälhavarna i angränsande civilområden.

[S2]Det finns särskilda bestämmelser om civilbefälhavarens rapporteringsskyldighet.

10 §  Om civilbefälhavarens befogenheter när förbindelserna med riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas finns bestämmelser i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

[S2]Civilbefälhavaren skall i fall som avses i första stycket självständigt vidta de åtgärder som behövs för den civila totalförsvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret.

11 §  Civilbefälhavaren får bemyndiga länsstyrelsen att beräffande visst ärende eller vissa grupper av ärenden på eget ansvar fatta beslut eller vidta åtgärder som annars skulle ankomma på civilbefälhavaren.

12 §  Om civilbefälhavaren finner det nödvändigt att besluta om en åtgärd för vilken medel saknas och regeringens beslut inte kan avvaktas, får han besluta att någon av länsstyrelserna inom civilområdet skall tillhandahålla de medel som behövs. Ett sådant beslut skall anmälas till regeringen snarast möjligt.

12 a §  Under höjd beredskap får civilbefälhavaren efter hörande av Socialstyrelsen besluta om utnyttjande av vårdplatser, förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt besluta om de civila hälso- och sjukvårdsresurserna inom civilområdet. Förordning (1995:1157).

Organisation

13 §  Civilbefälhavarens kansli organiseras enligt en fastställd krigsorganisationsplan.

Bestämmelser för fred

14 §  Civilbefälhavaren skall verka för att totalförsvaret inom civilområdet under höjd beredskap får en enhetlig inriktning.

[S2]Planläggningen skall i den utsträckning som är nödvändig samordnas såväl mellan de civila myndigheterna och organen inbördes som mellan dessa och Försvarsmakten. Civilbefälhavaren får för ett sådant ändamål hos civila myndig- heter med statliga förvaltningsuppgifter inom civilområdet, utom riksdagens myndigheter, begära att material som rör planläggningen sänds in till honom och, när det bedöms som nödvändigt, föreskriva att en beredskapsplan inte får fastställas innan samråd ägt rum med honom.

[S3]Civilbefälhavaren skall bedriva operativa studier som underlag för krigsplan- läggningen för det civila försvaret inom civilområdet. Förordning (1994:647).

15 §  Civilbefälhavaren skall inom civilområdet

 • leda ledningsövningar,
 • samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av ledningsövningar inom det civila försvaret,
 • verka för att personal hos de civila myndigheterna utbildas för sin verksamhet i krig och själv anordna sådan utbildning,
 • samordna utbildning i frågor gemensamma för det civila försvaret, samt
 • ansvara för och samordna signalskyddstjänsten i det civila försvaret.

[S2]Civilbefälhavaren får i den utsträckning som behövs för hans eget planläggningsarbete ta del av krigsplanläggningen även hos Försvarsmakten. Förordning (1996:1485).

15 a §  Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna de föreskrifter som behövs för planläggningen av totalförsvaret inom civilområdet.

[S2]Civilbefälhavaren får också meddela andra statliga myndigheter under regeringen, utom Försvarsmakten, föreskrifter om inriktningen av de beredskapsförberedelser som berör civilområdet. Förordning (1994:647).

[S3]15 b § betecknas 12 a § genom förordning (1995:1157).

16 §  Civilbefälhavaren skall samverka med Försvarsmakten för att åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser.

[S2]För samma ändamål skall civilbefälhavaren samråda med civila myndigheter och andra civila organ. Förordning (2000:534).

Ärendenas handläggning

17 §  Civilbefälhavaren får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon på kansliet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av civilbefälhavaren.

Tjänstetillsättningar

18 §  Regeringen utser civilbefälhavarna.

19 §  Ersättare för civilbefälhavaren förordnas av regeringen.

20 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen efter förslag av civilbefälhavaren. Andra tjänster tillsätts av civilbefälhavaren.

21 §  Civilbefälhavarens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Förordning (1998:1053).

Bilaga

Civilområdenas benämningar m.m.

Benämning Omfattning Beteckning
Södra civilområdet Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län Civo S
Mellersta civilområdet Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas, och Gävleborgs län Civo M
Norra civilområdet Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län Civo N
Förordning (1996:1263).

Ändringar

Förordning (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:296) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  ändr. 2, 14, 15, 16 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1173) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:647) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  ändr. 1, 6, 14, 15, 15 a, 16 §§; ny bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:131) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 15 b §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1157) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  nuvarande 15 b § betecknas 12 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:107) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1263) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1485) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Omfattning
  ändr. 7, 15 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:926) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1053) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

Omfattning
ändr. 3 §; ny 21 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:534) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:901) om upphävande av förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

Omfattning
upph.