Upphävd författning

Förordning (1988:1141) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988:1141
Ikraft
1988-12-15
Upphäver
Förordning (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens arbetsmiljönämnd har till uppgift att inom statsförvaltningen

  1. främja utvecklingen av arbetsmiljöverksamheten,
  2. ge ut information och lämna råd som rör arbetsmiljöverksamheten,
  3. vara fackansvarigt organ för innehållet i den partsgemensamma utbildningen inom arbetsmiljöområdet,
  4. främja, följa och föreslå forskning inom arbetsmiljöområdet,
  5. på begäran av arbetsmiljöfonden yttra sig över myndigheternas och arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden om bidrag för arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning.

2 §  Nämnden skall arbeta i nära kontakt med de myndigheter och organisationer -- särskilt arbetarskyddsstyrelsen och stiftelsen Statshälsan -- som bedriver verksamhet inom arbetsmiljöområdet.

[S2]/r3/ Bemyndigande att meddela föreskrifter

3 §  Nämnden får meddela föreskrifter om arbetsmiljöverksamheten inom statsförvaltningen.

[S2]/r3/ Sammansättning

4 §  Nämnden består av sex personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en eller två personliga ersättare.

5 §  En ledamot förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, en efter förslag av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR. Detsamma gäller ersättarna för dessa ledamöter.

[S2]/r3/ Organisation

6 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning m. m.

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

8 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 11 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

9 §  Begränsningsförordningen (1987:1347) skall inte tillämpas på nämnden.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

11 §  För beslut av nämnden i frågor som avses i 1 § krävs att samtliga ledamöter är ense. Om enighet inte nås, skall ärendet avskrivas.

[S2]I övriga ärenden fattas besluten med tillämpning av 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223).

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk samt organisationerna.

[S3]Vice ordföranden utses av nämnden.

14 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S3]/r3/ Överklagande

15 §  Nämndens beslut får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

[S2]/r3/ Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chef för kansliet.

Ändringar

Förordning (1988:1141) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd

Ikraftträder
1988-12-15

Förordning (1993:371) om upphävande av förordningen (1988:1141) med instruktion för Statens arbetsmiljönämnd