Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1197
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Vuxenutbildningsnämnden skall inom sitt verksamhetsområde

 1. pröva ärenden om korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag och studielån samt utbildningsarvode, allt enligt studiestödslagen (1973:349),
 2. pröva ärenden enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,
 3. pröva ärenden enligt förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. och förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar,
 4. följa de studiesociala förhållandena och verka för de åtgärder som är påkallade,
 5. lämna råd och upplysningar i studiesociala frågor.

[S2]Centrala studiestödsnämnden har tillsyn över vuxenutbildningsnämndernas handläggning av studiesociala frågor. Förordning (1990:765).

[S3]/r3/ Sammansättning m. m.

2 §  I 1 kap. 6 a § studiestödslagen (1973:349) finns en föreskrift om att det i varje län skall finnas en vuxenutbildningsnämnd samt grundläggande föreskrifter om hur nämnderna skall vara sammansatta och hur ledamöterna skall utses.

[S2]I Malmöhus län väljer landstinget tre ledamöter och kommunfullmäktige i Malmö kommun en ledamot. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget två och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun två ledamöter.

3 §  De ledamöter i en vuxenutbildningsnämnd som väljs av landsting eller kommunfullmäktige bör företräda utbildningsväsendet i länet.

[S2]Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal.

[S3]Om förfarandet vid proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

4 §  En av ledamöterna i vuxenutbildningsnämnden är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]/r3/ Organisation

5 §  Vuxenutbildningsnämnden har ett kansli som leds av en kanslichef.

[S2]Vuxenutbildningsnämnder och studiemedelsnämnder kan ha ett gemensamt kansli och en gemensam kanslichef. Ett gemensamt kansli kan ha personal på flera orter. Förordning (1991:1197).

[S3]/r3/ Interna föreskrifter

6 §  Vuxenutbildningsnämnden beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på vuxenutbildningsnämnden:

[S2]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S3]18 § om ärendeförteckning,

[S4]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S5]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

8 §  Vuxenutbildningsnämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--6 §§, 7 §1 och 2verksförordningen (1987:1100). Nämnden har vidare, med den begränsning som följer av 14 §, det ansvar och de uppgifter som anges i 9 § verksförordningen.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

9 §  Vuxenutbildningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att vuxenutbildningsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

11 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får överlämnas till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden, som är av det slaget, att de inte behöver prövas av nämnden.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

[S2]Kanslichefen får närvara när ärende föredras av någon annan.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Ledamöter utses för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

[S3]Om en ledamot som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden.

14 §  Tjänster tillsätts av centrala studiestödsnämnden. Vid tillsättning av tjänst som kanslichef skall vuxenutbildningsnämndens ordförande ges tillfälle att yttra sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till vuxenutbildningsnämnden att besluta i ärenden om tjänstetillsättning.

[S2]/r3/ Överklagande

15 §  Vuxenutbildningsnämndens beslut får överklagas hos centrala studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1990:765) om ändring i förordningen (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

Förordning (1991:1197) om ändring i förordningen (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1992:813

  Omfattning
  upph.