Upphävd författning

Förordning (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-01-14
Ändring införd
SFS 1988:14 i lydelse enligt SFS 1994:1349
Ikraft
1988-02-01
Upphäver
Förordning (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Sjöfartsverkets uppgifter

1 §  Sjöfartsverket har hand om frågor som rör sjöfarten. Uppgifterna omfattar huvudsakligen

 1. tillsyn över sjösäkerheten,
 2. lotsning,
 3. utmärkning av farleder,
 4. sjöräddning,
 5. isbrytning,
 6. skyddet för miljön mot föroreningar från fartyg,
 7. sjökartläggning,
 8. redovisning och dokumentation av rikets gränser till havs samt skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
 9. beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
 10. transportstöd till Gotland samt fastställande av taxor och turplaner för viss linjesjöfart på Gotland,
 11. högstprisreglering m. m. avseende godstransporter med bil till och från Gotland. Förordning (1993:928).

2 §  Verksamheten skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjö- farten. Sjösäkerheten i fritidsbåtstrafiken skall främjas genom information och rådgivande verksamhet. Fritidsbåtstrafikens intressen i övrigt liksom fiskets och marinens intressen skall beaktas.

[S2]Sjöfartsverket får överlägga med sjöfartsmyndigheter i andra länder och hand- lägga internationella sjöfartsärenden inom verkets ansvarsområde. Ärenden av större ekonomisk eller utrikes- eller sjöfartspolitisk betydelse skall underställas regeringen. Förordning (1993:928).

Sjöfartsverket företräder staten vid domstol

3 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Sjöfartsverket staten vid domstol.

Sjöfartsverkets ledning

4 §  Sjöfartsverket leds av en styrelse som består av högst åtta personer samt personalföreträdarna vid verket. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1992:473).

Organisation

5 §  Inom Sjöfartsverket finns sex avdelningar, nämligen sjötrafikavdelningen, sjökarteavdelningen, isbrytningsavdelningen, sjöfartsinspektionen, tekniska avdelningen och ekonomiadministrativa avdelningen.

[S2]Vid verket finns en personalansvarsnämnd.

6 §  Varje avdelning förestås av en direktör.

[S2]Inom verket finns dessutom en direktör för intern revision, en direktör som är chefsjurist och en administrativ direktör med ansvar för personalfrågor.

7 §  En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare. Direktören vid sjöfartsinspektionen har en ställföreträdare.

8 §  För den regionala verksamheten finns sjötrafikområden och sjöfartsinspek- tionsområden. Dessutom finns ett sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Styrelsen ansvarar för Sjöfartsverkets verksamhet.

10 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen,
 2. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 3. se till att regeringen får det underlag den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

11 §  Styrelsen skall varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan samt anslagsredovisning och anslagsframställning,
 2. före den 1 maj lämna årsredovisning med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

12 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de rikt- linjer och direktiv som styrelsen beslutar. Detta gäller dock inte i sådana fall då direktören vid sjöfartsinspektionen har ansvaret enligt 15 §.

13 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller direktören vid sjöfartsinspektionen,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

14 §  Generaldirektören skall också se till att verkets personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Ansvar och uppgifter för direktören vid sjöfartsinspektionen

15 §  Direktören vid sjöfartsinspektionen (sjösäkerhetsdirektören) ansvarar för och beslutar i

 1. sådana frågor om fastställande av tekniska säkerhetsnormer för fartyg, av normer för räddningsorganisationen ombord på fartyg och av säkerhetsnormer för sjöfartsverkets och andras farledsanordningar som ankommer på Sjöfartsverket,
 2. frågor om tillsyn över efterlevnaden av fastställda säkerhetsnormer,
 3. sådana frågor om undersökning av sjöolyckor som ankommer på sjöfartsverket. Förordning (1991:118).

Redovisning och medelsförvaltning

16 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Intern revision

17 §  Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten bedrivs effektivt, författningsenligt och i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

18 §  Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av Sjöfartsverket.

[S2]Styrelsen skall se till att Riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

Sjöfartsverkets föreskrifter m. m.

19 §  Innan verket beslutar en föreskrift eller ett allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall det

 1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
 2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
 3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt Riksrevisionsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
 4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.

[S2]Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2--4 anstå till efter beslutet.

[S3]Första stycket 2--4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för vilka samrådsskyldighet föreligger enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Första stycket 4 gäller heller inte föreskrifter som beslutas av verket för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och som inte går utöver vad som följer av förpliktelserna.

[S4]Sjöfartsverket skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas också när det utövar tillsyn. Förordning (1994:1349).

20 §  Verket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsför- delningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

21 §  Verket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

[S2]Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. och hur förteckningen skall utformas framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1318).

Inhämtande av uppgifter

22 §  När Sjöfartsverket skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landstingskommuner skall verket sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet.

[S2]Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtade av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Personalansvarsnämnden

23 §  Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

[S2]Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av generaldirektören, ordförande, samt administrative direktören för personalfrågor, chefsjuristen och en annan direktör som styrelsen bestämmer. Förordning (1994:1082).

Ärendenas handläggning

24 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför endast när samtliga ledamöter är närvarande.

25 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda, får det avgöras genom meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

26 §  Generaldirektören och direktören vid sjöfartsinspektionen får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

27 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Sjöfartsverkets beslut

28 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Personalföreträdare

Tjänstetillsättningar m. m.

30 §  Generaldirektören och övriga styrelseledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för bestämd tid.

31 §  Direktören vid sjöfartsinspektionen tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsen. De andra direktörerna tillsätts av styrelsen efter anmälan av generaldirektören. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av verket.

32 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid efter förslag av styrelsen.

[S2]Förordnande att vara ställföreträdare för direktören vid sjöfartsinspektionen meddelas av regeringen efter förslag av styrelsen.

33 §  Tjänster som Sjöfartsverket tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan. När kungörelse ändå sker beslutar verket hur detta skall göras.

34 §  Sjöfartsverkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det sattes upp.

Överklagande

35 §  Sjöfartsverkets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Verkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och det inte finns några särskilda föreskrifter om överklagande, får dock beslutet överklagas till regeringen.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret m. m.

36 §  Föreskrifter om Sjöfartsverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242). För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1994:174).

37 §  Sjöfartsverket skall samråda med Försvarsmakten när det gäller

 1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta,
 2. fyrbelysning av farleder inom militära skyddsområden eller indragning av fyrljus inom sådana områden. Förordning (1994:174).

38 §  Sjöfartsverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 29 § den 1 april 1988, och i övrigt den 1 februari 1988.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket.
  Ikraftträder
  1988-02-01

Förordning (1991:118) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 15, 36, 37 §§
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:1222) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1992:473) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1992.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:915) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:266) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:928) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:244, Rskr. 1992/93:108, Prop. 1992/93:102, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:TU18, Bet. 1992/93:TU10
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:174) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 36, 37 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1082) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Omfattning
  upph. 34 §; ändr. 23, 33 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1318) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 19, 21 §§, rubr. närmast före 19 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1994:1349) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1994-12-01

Ändring, SFS 1995:589

  Omfattning
  upph.