Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

EG-bestämmelser

1 a §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen.

[S3]Djurskyddsmyndigheten får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna. Förordning (2006:818).

Djurstallar

1 b §  Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat.

[S2]Utrymmena skall utformas så, att djuren kan bete sig naturligt.

2 §  Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. Buller skall hållas på en låg nivå.

[S2]Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus.

[S3]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från andra stycket. Förordning (2003:1124).

3 §  Inredning i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för djur samt utrustning i hägn skall vara utformad så, att den inte tillfogar djuren skador eller medför risk för djurens hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra djuren att bete sig naturligt, otillbörligt inskränka deras rörelsefrihet eller annars verka störande på dem. Förordning (2002:723).

4 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på och utformningen i övrigt av stall, andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn. Förordning (2003:1124).

Förprövning av djurstallar

5 §  Stall och andra förvaringsutrymmen för hästar, för djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök, får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen eller förvaringsutrymmena på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när ett stall eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds för sådan djurhållning eller djuruppfödning. Vad som sägs om stall och förvaringsutrymme gäller även del av stall och del av förvaringsutrymme samt hägn och del av hägn.

[S2]Första stycket gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och hägn som används av Försvarsmakten.

[S3]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkor för förprövning och om undantag från första stycket. Förordning (2006:818).

6 §  Frågor om förprövning enligt 5 § prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

[S2]Närmare föreskrifter om besiktningen meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2006:818).

6 a §  Om någon utför en åtgärd enligt 5 § utan godkännande på förhand av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen besluta att det skall tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 § fjärde stycket djurskyddslagen (1988:534).

[S2]Har frågan inte tagits upp av länsstyrelsen inom fem år från det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut. Förordning (2003:1124).

6 b §  Om en åtgärd i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur som kräver förprövning enligt 5 § har vidtagits utan sådan prövning skall länsstyrelsen fatta beslut som avses i 3 a § djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

Förprövning av ny teknik

7 §  Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning skall ha godkänts från djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan de får användas.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Förordning (2003:1124).

8 §  Frågor om godkännande av ny teknik prövas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

Djurhållning

8 a §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om utfodring och vattning av djur. Förordning (2003:1124).

9 §  Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall inhysas. Förordning (2003:1124).

9 a §  Rävar får bara hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar skall hållas. Förordning (2003:1124).

10 §  Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader skall sommartid hållas på bete.

11 §  Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion skall sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute.

[S2]Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän. Förordning (1995:1225).

12 §  Om det är möjligt skall avelssvin sommartid ges tillfälle att vistas ute.

13 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om hur bete enligt 10 och 11 §§ skall anordnas. Förordning (2003:1124).

13 a §  Undantag från 10 och 11 §§ kan medges i fråga om

 1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om undantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omständigheter,
 2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988, inbegripet djurstallar som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl och under villkor som anges i föreskrifter meddelade av Djurskyddsmyndigheten.

[S2]I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag av Djurskyddsmyndigheten. Detsamma gäller i fall som avses i första stycket 2, om stallet har byggts om eller byggts till så att djurantalet har utökats med mer än nio vuxna eller arton unga djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av den kommunala nämnd som utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av djurskyddslagen (1988:534).

[S3]Beslut om undantag skall efter viss tid prövas på nytt enligt föreskrifter som meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Beslutet kan återkallas om ställda villkor inte uppfylls. (Förordning 2006:818).

14 §  Svin skall hållas lösgående.

15 §  Fixeringsanordningar för svin får inte användas annat än tillfälligtvis.

[S2]Utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas. Anordningar av det slaget får inte heller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

[S3]Förbudet i andra stycket gäller inte användning av elstängsel.

[S4]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. villkor för användning av elstängsel,
 2. undantag från förbudet i andra stycket när det gäller elektriska pådrivare och elavvisare på fodervagnar, samt
 3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter meddelade med stöd av 2. Förordning (2003:1124).

16 §  Boxar för svin och för kalvar upp till en månads ålder skall vara försedda med strö av halm eller annat jämförbart material.

[S2]Båspallar och liggbås för mjölkkor skall ha en godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material.

17 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. Förordning (2003:1124).

18 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Förordning (2003:1124).

19 §  Det är förbjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som

 1. har extremt stor kamplust,
 2. blir lätt retade och biter,
 3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och
 4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar. Förordning (1997:49).

19 a § har upphävts genom förordning (2002:723).

20 §  Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med sällskapsdjur skall ha den utbildning eller kunskap i övrigt som Djurskyddsmyndigheten föreskriver. Förordning (2003:1124).

21 § har upphävts genom förordning (2006:818).

21 a §  Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur. Förordning (2003:1124).

Transport av djur

22 §  Den som transporterar levande djur skall ha tillsyn över djuren och vidta de åtgärder som behövs för att djuren under lastning, transport och urlastning inte skall skadas eller orsakas lidande.

23 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur. Förordning (2003:1124).

24 § har upphävts genom förordning (1996:720).

Operativa ingrepp m.m.

25 §  Det är tillåtet att kastrera husdjur och avhorna nötkreatur och getter även om det inte finns veterinärmedicinska skäl.

[S2]Handjur av ren får kastreras utan att veterinär anlitas. Handjur av svin får kastreras utan att veterinär anlitas under förutsättning att kastreringen sker innan djuret uppnått sju dagars ålder. Vid kastrering av svin som uppnått sju dagars ålder skall ingreppet göras under bedövning.

[S3]Avhorning av nötkreatur och getter skall ske under bedövning och utföras av en veterinär eller av någon annan som veterinären finner lämplig. Förordning (2002:723).

26 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om sådana operativa ingrepp som får göras på eller injektioner som får ges till djur utan veterinärmedicinska skäl.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall operativa ingrepp får göras eller injektioner ges utan att veterinär anlitas. Förordning (2003:1124).

27 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur. Förordning (2003:1124).

28 §  Det är förbjudet att tillföra djur hormoner eller andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

[S2]Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

[S3]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från första stycket. Förordning (2006:818).

29 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för avel med sådan inriktning att den kan påverka djurens naturliga beteenden.

[S2]Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. Närmare föreskrifter om förbudet meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

Slakt m.m.

30 §  Bedövning före slakt skall ske så att djuret snabbt blir medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka bedövningsmetoder som får användas. Förordning (2003:1124).

31 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från kravet på bedövning i 14 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) för fjäderfä och kaniner. Förordning (2003:1124).

32 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. Förordning (2003:1124).

32 a §  Om ett djur utsätts eller kan antas bli utsatt för onödigt lidande på ett slakteri, skall den officiella veterinären förbjuda slakt, besluta om omedelbar avlivning av djuret eller vidta andra åtgärder som omedelbart krävs från djurskyddssynpunkt.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om en officiell veterinärs uppgifter från djurskyddssynpunkt. Förordning (2006:818).

Tillståndsplikt för viss djurhållning

32 b §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att en verksamhet enligt 16 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) skall anses vara av större omfattning,
 2. undantag från kravet på tillstånd enligt 16 § första stycket samma lag. Förordning (2003:1124).

32 c §  Om den offentliga kontrollen av en tillståndspliktig verksamhet med stöd av 24 d eller 24 f § djurskyddslagen (1988:534) har flyttats över från en kommunal nämnd till en länsstyrelse, skall länsstyrelsen i fortsättningen pröva frågor om tillstånd. (Förordning 2006:818).

Tävling med djur och förevisning av djur

33 §  Vid offentlig tävling med djur skall det finnas en veterinär som förordnats av Djurskyddsmyndigheten eller, om Djurskyddsmyndigheten bestämmer det, av länsstyrelsen. Veterinären skall före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren. Om djur utsätts eller kan antas bli utsatt för skada eller annat lidande skall veterinären med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller att ett visst djur deltar i tävlingen.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter för veterinären.

[S3]Djurskyddsmyndigheten fastställer ersättning till veterinären. Ersättningen skall betalas av den som anordnar tävlingen.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får Djurskyddsmyndigheten föreskriva eller för särskilt fall medge undantag från första stycket första och andra meningarna. Förordning (2003:1124).

34 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får tränas för och användas vid tävling och annan verksamhet som avses i 17 § djurskyddslagen (1988:534) samt om hur tävlingen och verksamheten får genomföras. Förordning (2003:1124).

35 §  Djur får inte föras omkring och förevisas offentligt i menagerier.

[S2]Apor, rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter, säldjur med undantag för sjölejon, noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur får inte heller på annat sätt föras omkring och i samband därmed förevisas offentligt.

[S3]Vid cirkus, varieté eller liknande företag får djur som avses i andra stycket inte visas offentligt vare sig vid föreställning eller i något annat sammanhang. Förordning (1993:1485).

36 §  Vid cirkus, varieté och liknande företag får djur av andra slag än som avses i 35 § andra stycket visas offentligt, men då endast vid föreställning eller, under förutsättning att djuren har visats vid föreställning, i djurstallar eller i andra lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i sådana utrymmen, även om de inte har visats vid föreställning. Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte att tränas för förevisning. Förordning (2001:284).

36 a §  En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Kontrollen skall genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet. En kontroll skall också ske vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Djurskyddsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om kontrollerna.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som förevisar djur på cirkus att

 1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och
 2. lämna upplysningar om verksamheten. (Förordning 2006:818).

37 §  En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse. Förordning (2003:105).

38 §  Åtgärder som omfattas av bestämmelserna om dopning m.m. i 18 § djurskyddslagen (1988:534) anges i föreskrifter av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

39 §  Kostnaden för kontroll av att förbudet mot dopning m.m. i 18 § djurskyddslagen (1988:534) iakttas skall, om kontrollen sker vid tävling, betalas av tävlingsarrangören och, om den sker vid träning, av djurets ägare.

Djurförsök

40 §  Tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2006:186).

40 a §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur. Förordning (2006:186).

41 §  Etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar.

[S2]För etiskt godkännande finns djurförsöksetiska nämnder. Förordning (2006:186).

42 §  Det skall finnas så många djurförsöksetiska nämnder som Djurskyddsmyndigheten bestämmer, dock minst sex. Nämnderna skall finnas fördelade över landet på de platser som Djurskyddsmyndigheten bestämmer. Förordning (2003:1124).

43 §  I varje nämnd skall det ingå en ordförande och en eller flera vice ordförande samt lekmän, forskare och representanter för personal som har hand om försöksdjur.

[S2]Djurskyddsmyndigheten utser ordförande och vice ordförande som skall vara opartiska och företrädesvis vara lagfarna och ha erfarenhet av dömande verksamhet.

[S3]Av övriga ledamöter i nämnden skall hälften vara lekmän. Bland lekmännen skall representanter för djurskyddsorganisationer ingå till ett antal som understiger hälften av antalet lekmän. Förordning (2004:1077).

44 §  Antalet ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna bestäms av Djurskyddsmyndigheten. Antalet ledamöter i en nämnd får inte överstiga 14 personer. Om nämnden är uppdelad i flera avdelningar får dock antalet ledamöter i varje avdelning uppgå till högst 14 personer.

[S2]Ledamöterna utses av Djurskyddsmyndigheten för högst fyra år i sänder. Förordning (2004:1077).

45 §  För att en nämnd skall vara beslutför skall den bestå av en ordförande eller en vice ordförande och det antal ledamöter i övrigt som Djurskyddsmyndigheten bestämmer. Av dessa övriga ledamöter skall hälften vara lekmän. Ordförande och vice ordförande får inte samtidigt delta i nämndens beslut. Förordning (2004:1077).

46 §  En nämnd kan uppdra åt en eller flera ledamöter att bereda ärenden.

47 §  Närmare föreskrifter om nämndens organisation och om prövningen av ärenden meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

48 §  De djurförsöksetiska nämnderna skall biträda dem som leder djurförsöken med råd.

[S2]Omprövning av användningen från etisk synpunkt skall göras vart tredje år. Förordning (1998:57).

49 § har upphävts genom förordning (2006:186).

49 a §  Nämnden får godkänna sådan användning av försöksdjur som innebär ett frångående av bestämmelserna i 1 b, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 28 eller 29 § eller bestämmelser meddelade med stöd av denna förordning. Bestämmelser som särskilt reglerar hanteringen av försöksdjur får dock inte frångås.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om hur ansökningar om undantag och beslut om godkännande som avses i första stycket skall utformas.

[S3]Nämnden skall rapportera alla beslut om undantag från 9, 10, 11, 14 §, 15 § första stycket eller 16 § till Djurskyddsmyndigheten. (Förordning 2006:818).

50 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från

 1. kravet på att det vid djurförsök inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet, och
 2. kravet på tillstånd för uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur. Förordning (2006:186).

50 a §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall gälla för föreståndare och veterinär vid uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

[S2]Djurskyddsmyndigheten får också meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om den utbildning eller kompetens som personalen skall ha vid uppfödning, förvaring och tillhandahållande av försöksdjur. Förordning (2006:186).

51 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om krav på utbildning och kompetens för den som

 1. använder försöksdjur,
 2. deltar i användningen av försöksdjur, eller
 3. vårdar försöksdjur vid den anläggning där djuren används. Förordning (2006:186).

52 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från kravet på etiskt godkännande enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534) om försöksdjuren inte utsätts för operativt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller annat lidande. Förordning (2006:186).

53 §  Innan ett djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar används i djurförsök skall djuret bedövas, om användningen kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med användningen eller om bedövningen skulle orsaka mer lidande än användningen i sig, får användningen dock ske med ofullständig bedövning eller utan bedövning. I sådana fall skall, i den utsträckning det är möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas för att begränsa djurets lidande, så att djuret inte utsätts för svår smärta, svår ångest eller annat svårt lidande. Förordning (2006:186).

54 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder försöksdjur att lämna uppgifter om antalet djur och de djurslag som används. Förordning (2006:186).

54 a §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur att

 1. märka djuren,
 2. upprätta instruktioner för skötsel av djuren och för andra uppgifter som är av betydelse från djurskyddssynpunkt,
 3. föra anteckningar om verksamheten och djuren, samt
 4. lämna upplysningar om verksamheten. Förordning (2006:186).

55 §  Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att Djurskyddsmyndigheten på förhand har godkänt anläggningarna eller förvaringsutrymmena från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för något annat ändamål tas i anspråk eller inreds som anläggning eller förvaringsutrymme för försöksdjur.

[S2]Anläggningarna eller förvaringsutrymmena skall besiktigas innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

[S3]Närmare föreskrifter om anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur samt om besiktningen meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

55 a § har upphävts genom förordning (2006:818).

56 §  Om någon utför en åtgärd enligt 55 § utan godkännande på förhand av Djurskyddsmyndigheten, skall myndigheten besluta att det skall tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 § fjärde stycket djurskyddslagen (1988:534).

[S2]Har frågan inte tagits upp av Djurskyddsmyndigheten inom fem år från det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut. Förordning (2003:1124).

56 a § har upphävts genom förordning (2006:818).

57 §  Om en åtgärd i fråga om anläggning eller annat förvaringsutrymme för försöksdjur som kräver förprövning enligt 55 § har vidtagits utan sådan prövning skall Djurskyddsmyndigheten fatta beslut som avses i 3 a § djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

57 a § har upphävts genom förordning (2006:818).

Behörig myndighet

58 §  Djurskyddsmyndigheten skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 59 eller 62 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2006:818).

Kontrollmyndigheter

59 §  Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är kommunerna om inte annat följer av 62 § andra stycket 2.Förordning (2006:818).

60 §  Offentlig kontroll av transport av djur sjövägen mellan olika kommuner utövas av den kommun från vilken sjötransporten utgår. Förordning (2006:818).

61 §  Livsmedelsverket skall, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna på slakterier, utöva de djurskyddskontroller som ankommer på officiell veterinär och officiell assistent enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2006:818).

62 §  Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll inom länet genom att samordna kommunerna och ge stöd, råd och vägledning till dem.

[S2]Länsstyrelserna är vidare behörig myndighet att utöva kontroll av

 1. cirkusar enligt 36 a §, och
 2. verksamheter som med stöd av 24 d eller 24 f § djurskyddslagen (1988:534) har överflyttats till länsstyrelsen. Förordning (2006:818).

63 §  Djurskyddsmyndigheten utövar offentlig kontroll genom att samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dem. Förordning (2006:818).

Offentlig kontroll över icke livsmedelsproducerande djur

64 §  Vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur skall följande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd tilllämpas:

 • artikel 3,
 • artikel 4.2 a-d och 4.3-4.6,
 • artikel 5.1-3,
 • artikel 6,
 • artikel 7,
 • artikel 8.1 och 8.3,
 • artikel 9,
 • artikel 10.1, samt
 • artikel 54.1, 54.2 a, e, f, h och 54.3-54.5.

[S2]Vad som därvid sägs om livsmedels- och foderföretagare skall i tillämpliga delar gälla även andra djurhållare. Förordning (2006:0000).

Föreskrifter om offentlig kontroll

65 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Djurskyddsmyndigheten eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som bedrivs. Förordning (2006:818).

Övriga bestämmelser om kontroll

66 §  En länsstyrelse och de kommuner som är belägna i länet skall samråda med varandra i en för ändamålet bildad samordningsgrupp. Länsstyrelserna skall ansvara för att sammankalla grupperna. Förordning (2006:818).

Avgifter

67 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om att avgift skall betalas i ärenden om

 1. förprövning eller godkännande i efterhand av åtgärder i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur,
 2. godkännande på förhand och besiktning av anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur,
 3. godkännande av ny teknik,
 4. registrering av djurtransportörer och undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur,
 5. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534),
 6. godkännande enligt 20 § djurskyddslagen och 37 § denna förordning,
 7. undantag enligt 13 a § denna förordning, och
 8. förordnande av veterinär enligt 33 § denna förordning. Förordning (2006:818).

68 §  Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för offentlig kontroll som utförs av

 1. ett kontrollorgan, och
 2. en länsstyrelse med stöd av 24 d eller 24 f § djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

69 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för den djurskyddskontroll som utförs av officiella veterinärer och officiella assistenter på slakterier. Förordning (2006:818).

70 §  En kommun får ta ut avgift i ärenden som handläggs av en kommunal nämnd och för offentlig kontroll enligt taxa som kommunen bestämmer. Avgift får dock inte tas ut för nämndens offentliga kontroll över djur som hålls som cirkusdjur. Förordning (2006:818).

Förbud att ha hand om djur och omhändertagande av djur

71 §  Om en annan kontrollmyndighet än länsstyrelsen finner att det finns förutsättningar för att besluta om förbud att ha hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen (1988:534), skall myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan skall innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet.

[S2]Detsamma gäller om det finns förutsättningar för att omhänderta djur enligt 31 § djurskyddslagen. Förordning (2006:818).

72 §  Närmare föreskrifter för förfarandet vid omhändertagande av djur med stöd av 31 och 32 §§djurskyddslagen (1988:534) får meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

Överklagande m.m.

73 §  Bestämmelser om överklagande finns i 38 § djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

74 §  Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§djurskyddslagen (1988:534) gäller omedelbart om inte den beslutande myndigheten bestämmer något annat.

[S2]En myndighet får i annat fall bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. Förordning (2006:818).

Verkställighetsföreskrifter

75 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av djurskyddslagen (1988:534) och denna förordning får meddelas av Djurskyddsmyndigheten. Förordning (2003:1124).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Djurskyddsförordning (1988:539)

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:26) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 5, 13, 26, 33 §§
  Ikraftträder
  1990-03-15

Förordning (1990:196) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 57 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:630) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  nya 21 a, 57 a §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:91) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-03-15

Förordning (1991:1251) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1455) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 21 a, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 50, 55, 57, 57 a, 59, 60 §§, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1991:1816) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-15

Förordning (1992:29) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:280) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1992-06-01

Förordning (1992:1313) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1485) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  Beslut enligt 6 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 25, 33, 35 §§; nya 6 a, 56 a §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:545) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  upph. övergångsbest. till 1990:26; ändr. 13 §; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1834) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  Den som vid förordningens ikraftträdande innehar hund som avses i 19 a § får behålla hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.
  Omfattning
  ny 19 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1225) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 11, 13 a §§; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:720) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  upph. 24 §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1996:1077) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1997:49) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1997.
  Den som vid denna förordnings ikraftträdande innehar annan hund som avses i 19 a § än så kallad pitbullterrier får behålla hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.
  Omfattning
  ändr. 15, 19 a §
  Ikraftträder
  1997-03-15

Förordning (1997:154) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997. Beslut enligt 55 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 9, 25, 57 §§; ny 55 a §
  Ikraftträder
  1997-05-15

Förordning (1998:57) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Omfattning
  ändr. 17, 23, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 §§; nya 40 a, 50 a, 54 a §§
  CELEX-nr
  391L0628
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:175) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998. Bestämmelsen i 40 § skall dock tillämpas från och med den 1 mars 1998.
  Omfattning
  ändr. 31, 40, 57 §§
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:1344) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2001:284) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 36 §; ny 36 a §
CELEX-nr
398L0048
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2002:723) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
upph. 19 §; nuvarande 19 a § betecknas 19 §; ändr. 3, 4, 17, 21 a, 25, 26, 27 §§
CELEX-nr
32001L0093
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:105) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 15 och 37 §§ och i övrigt den 15 april 2003. För ärenden om godkännande som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 37 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 15, 37, 55 §§
CELEX-nr
31999L0074
Ikraftträder
2003-04-15

Förordning (2003:254) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ny 32 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:622) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 57 §; ny 32 b §, rubr. närmast före 32 b §
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2003:1124) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 13, 13 a, 15, 17, 18, 20, 21 a, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 a, 38, 40, 40 a, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 55 a, 57, 59, 60 §§; ny 8 a §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:537) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 57 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1077) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 43, 44, 45 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:101) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005. Den tillämpas även på godkännande som meddelats av djurförsöksetiska nämnder före ikraftträdandet.
Omfattning
ny 49 a §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:420) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ny 32 c §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:186) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
upph. 49 §; ändr. 5, 40, 40 a, 41, 50, 50 a, 51, 52, 53, 54, 54 a §§, rubr. närmast före 40 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:198) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:639)

Omfattning
ändr. 49 a §
Ikraftträder
2006-04-18

Förordning (2006:818) om ändring djurskyddsförordningen (1988:529)

Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 56 §; nuvarande 1, 55 a, 56, 56 a, 57, 57 a-59, 60 §§ betecknas 1 b, 56, 62, 60, 65, 70, 71, 72, 75 §§; ändr. 5, 6, 13 a, 32 a, 32 c, 36 a, 49 a, 60, 62, 65, 70, 71 §§, rubr. närmast före 1, 60 §§ sätts närmast före 1 b, 75 §§; nya 1, 1 a, 6 b, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 71, 73 §§; omtryck
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:484) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 1 a, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 13, 13 a, 15, 17, 18, 20, 21 a, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 32 b, 33, 34, 36 a, 38, 40, 40 a, 42, 43, 44, 45, 47, 49 a, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 68, 72, 74, 75 §§
CELEX-nr
32005R0001
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:1395) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 5, 6, 6 a, 6 b, 56, 57, 67 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1051) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
upph. 32 c, 62, 66, 70 §§, rubr. närmast 66 §; ändr. 13 a, 32 b, 59, 60, 64, 65, 68, 71 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1391) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 33, 67 §§; nya 57 a, 57 b, 67 a §§, rubr. närmast före 57 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2011:510) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 67 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:675) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
upph. 54 §; ändr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a §, 50 a, 50 b, 51, 52, 53, 54 a §§; nya 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 49, 49 b, 49 c, 49 d, 49 e, 49 f, 49 g, 50 b §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:701) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 25 §
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2012:869) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 58, 59, 67 §§; nya 58 a, 58 b, 60 a §§
CELEX-nr
32009R1099
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1233) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 71 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:789) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 60 a §
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2018:1090) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 63 a §
Ikraftträder
2018-07-15

Förordning (2018:1204) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2019-01-01