Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:675) med instruktion för statens biografbyrå;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:675 i lydelse enligt SFS 1989:145
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Biografbyråns uppgifter

1 §  Statens biografbyrå prövar enligt förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m. om filmer och videogram skall godkännas för offentlig förevisning.

[S2]Byrån prövar också frågor om medgivande till åtal enligt 16 kap. 19 § brottsbalken samt frågor om fraktstöd enligt förordningen (1984:465) om fraktstöd för film.

[S3]Vad som föreskrivs om film i denna förordning gäller också videogram. Förordning (1989:145).

[S4]/r3/ Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på biografbyrån:

[S2]3 § första stycket om myndighetens ledning,

[S3]4 §, 5 § första stycket, 6, 7, 9 och 10 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S5]16 § om interna föreskrifter,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

3 §  Myndighetschefen har det ansvar och de uppgifter som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Biografbyråns ledning

4 §  Chef för biografbyrån är en direktör. Direktören är även filmcensor.

[S2]/r3/ Organisation

5 §  Hos biografbyrån finns ytterligare filmcensorer och ersättare för censorer till det antal regeringen bestämmer.

6 §  Till biografbyrån är knutna två rådgivande organ, statens filmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd. För rådets och nämndens verksamhet meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

[S2]/r3/ Direktörens och de andra censorernas ansvar

7 §  Frågan om en film skall godkännas för offentlig förevisning prövas av en eller flera censorer enligt vad som anges i 9 §.

[S2]Ärenden som inte avser prövning av frågor om godkännande av filmer, avgörs av direktören.

8 §  Utan direktörens medgivande får det i ett ärende inte fattas ett sådant beslut, som innebär att biografbyråns praxis ändras.

[S2]/r3/ Handläggningen av ärenden om godkännande av filmer

9 §  Frågan om en film skall godkännas för offentlig förevisning prövas av en av censorerna.

[S2]Om censorn anser att filmen helt eller delvis bör förbjudas, skall ytterligare en censor delta i prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet, skall även en tredje censor pröva filmen.

[S3]Om en film önskas tillåten även för barn under femton år, skall frågan om godkännande alltid prövas av två censorer. Minst en av dem skall ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet, skall även en tredje censor pröva filmen.

[S4]När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som biografbyråns beslut den mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste censorn företräder.

10 §  Biografbyrån skall inhämta filmgranskningsrådets yttrande, om frågan uppkommer att för personer som har fyllt femton år

 • helt förbjuda en film,
 • förbjuda en betydande del av en film,
 • förbjuda en del av en sådan film som har vunnit erkännande såsom en film av betydande konstnärligt värde eller som uppenbarligen kan antas vinna sådant erkännande,
 • företa någon annan censuråtgärd som är av normerande betydelse för byråns verksamhet.

[S2]Om en film helt förbjudits efter filmgranskningsrådets hörande och filmen sedan anmäls för granskning i ändrat skick, skall rådets yttrande inhämtas endast om det är av betydelse i ärendet.

11 §  Biografbyrån skall inhämta barnfilmnämndens yttrande, om frågan uppkommer att endast för barn under femton, elva eller sju år vidta en sådan censuråtgärd som avses i 10 § första stycket.

[S2]Om en film helt förbjudits efter barnfilmnämndens hörande och filmen sedan anmäls för granskning i ändrat skick, skall nämndens yttrande inhämtas endast om det är av betydelse i ärendet.

[S3]/r3/ Handläggningen av ärenden som inte gäller godkännande av filmer

12 §  När direktören inte är i tjänst sköts direktörens uppgifter i ärenden som inte gäller godkännande av filmer av den filmcensor som direktören bestämmer.

13 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

14 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

15 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

[S2]De andra filmcensorerna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Andra tjänster tillsätts av biografbyrån.

[S4]/r3/ Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av biografbyrån i fråga om annan filmcensor än direktören.

[S2]/r3/ Överklagande

17 §  Biografbyråns beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Överklagande får inte ske av sådana beslut av biografbyrån som gäller

 • att inhämta filmgranskningsrådets eller barnfilmnämndens yttrande,
 • förbud eller någon annan censuråtgärd, om beslutet har meddelats efter hörande av barnfilmnämnden och byrån och nämnden är ense om åtgärden,
 • medgivande till åtal enligt 5 a § lagen (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag.

Ändringar

Förordning (1988:675) med instruktion för statens biografbyrå

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:145) om ändring i förordningen (1988:675) med instruktion för statens biografbyrå

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1989-06-01

Ändring, SFS 1990:994

  Omfattning
  upph.