Upphävd författning

Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-06-22
Ändring införd
SFS 1988:847
Ikraft
1988-12-01
Upphäver
Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

Allemanssparande

2 §  Av realisationsvinst och utdelning på andel i allemansfond tas fyra femtedelar upp som skattepliktig inkomst. Avdrag för realisationsförlust på sådan andel grundas på fyra femtedelar av förlusten.

[S2]För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen (1983:890) om allemanssparande skall gåvoskatt betalas i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

[S3]Sparpremie enligt lagen (1992:689) om premiegrundande allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst. De fondandelar som erhållits som en sådan premie anses anskaffade för marknadsvärdet när andelarna förs till det premiegrundande kontot. Lag (1993:176).

[S4]Ungdomssparande

3 § har upphävts genom lag (1992:1488).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande

Lag (1990:675) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. De äldre bestämmelserna i 3 § tillämpas dock fortfarande i fråga om bonusränta som tillgodoräknas spararen före utgången av år 1991. Lag (1991:1467).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1316) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande

Lag (1991:1467) om ändring i lagen (1990:675) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:1
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1990:675
  Ikraftträder
  1991-12-01

Lag (1991:1844) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:691) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:92
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1488) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2--4 nedan.
  2. Bestämmelserna i 2 § första stycket om andelar i allemansfond skall vid 1994 och 1995 års taxeringar tillämpas med utnyttjande av kvotdelen två tredjedelar i stället för kvotdelen fyra femtedelar.
  3. Bestämmelserna i 2 § sista stycket skall tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  4. Bonusränta enligt 11 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande som tillgodoräknats spararen före utgången av år 1991 utgör alltjämt inte skattepliktig inkomst.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. författningsrubr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:176) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 15 april 1993. Bestämmelserna i 2 § tredje stycket tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:240, Prop. 1992/93:149, Bet. 1992/93:FiU12
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-04-15

Lag (1993:1577) om upphävande av lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1994 och tidigare års taxeringar. Bestämmelserna om sparpremie i den upphävda 2 § tredje stycket skall tillämpas vid 1995 och senare års taxeringar. Bonusränta enligt 11 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande som tillgodoräknats spararen före utgången av år 1991 utgör alltjämt inte skattepliktig inkomst.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  upph.