Upphävd författning

Lag (1983:890) om allemanssparande

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1983-12-01
Ändring införd
SFS 1983:890 i lydelse enligt SFS 1997:465
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag behandlas den särskilda sparformen allemanssparande, som görs på allemanssparkonto eller i allemansfond. Lagen gäller, med de undantag som anges i andra stycket, även för sådant sparande som sker i andelar i allemansfond enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

[S2]Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 6, 9 och 19-23 §§ skall inte tillämpas i fråga om sådant sparande i allemansfond som sker enligt lagen om individuellt pensionssparande. Lag (1996:1175).

2 § har upphävts genom lag (1995:1288).

3 §  Sparmedlen skall sättas in i en bank som enligt överenskommelse med Riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande. En sparare får flytta sina sparmedel inom allemanssparandet.

[S2]Den bank eller det fondbolag som ombesörjer en överföring är berättigad till ersättning med högst 150 kronor av spararen för sina kostnader för överföringen. Någon uttagsavgift enligt 6 § skall inte betalas.

[S3]Vad som föreskrivs i första stycket och annars i denna lag i fråga om bank gäller också i fråga om sparkassa. Lag (1996:1175).

4 § har upphävts genom lag (1996:1175).
5 § har upphävts genom lag (1990:1315).

6 §  Vid uttag betalar spararen till banken eller fondbolaget en avgift motsvarande en procent av det uttagna beloppet, dock minst 20 kronor. Lag (1993:548).

7 § har upphävts genom lag (1989:989).
8 § har upphävts genom lag (1996:1175).
8 a § har upphävts genom lag (1996:1175).

Allemanssparkonton

9 §  De medel som sätts in på ett allemanssparkonto skall överföras från banken till Riksgäldskontoret.

[S2]På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår årlig ränta. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilken räntesats som vid varje tidpunkt skall gälla. Lag (1996:1175).

Allemansfonder

10 §  I fråga om allemansfonder gäller vad som föreskrivs i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och annan författning i fråga om värdepappersfonder med de avvikelser som följer av denna lag. Lag (1996:1175).

 • RÅ 1994:45:En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för de utdelningsberättigades räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
11 § har upphävts genom lag (1992:690).

13 §  Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av dessa väljs flertalet och bland dem ordföranden av fondandelsägarstämma i den eller de allemansfonder som fondbolaget förvaltar. Den eller de övriga ledamöterna utses av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

[S2]Om ett fondbolag förvaltar flera allemansfonder, skall för varje sådan fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot, som har valts av fondandelsägarstämman i fonden.

[S3]Intill dess att fondandelsägarstämmor hållits består styrelsen av den eller de ledamöter som bolagsstämman har utsett.

[S4]Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbolagets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fondandelsägarstämma. Detta gäller dock ej första gången val äger rum. Lag (1992:1319).

13 a §  En styrelseledamot som har utsetts av fondandelsägarstämman får inte äga aktier i fondbolaget eller vara anställd hos detta eller hos förvaringsinstitutet. Han får inte heller vara styrelseledamot i något annat fondbolag eller förvaringsinstitut. Lag (1990:1116).

14 §  För fondandelsägarna i en allemansfond skall årligen hållas stämma.

[S2]En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och senast sex månader efter det att finansinspektionen meddelat tillstånd för fondbolaget att utöva fondverksamhet. Lag (1992:690).

15 § har upphävts genom lag (1996:1175).
15 a § har upphävts genom lag (1996:1175).
15 b § har upphävts genom lag (1996:1175).
16 § har upphävts genom lag (1996:1175).

17 §  I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman.

18 §  Fondbestämmelserna för en allemansfond skall ange att fonden är en allemansfond för vilken denna lag gäller.

[S2]Fondbestämmelserna skall innehålla närmare regler om fondandelsägarstämma.

[S3]Fondbestämmelserna får ange att belopp motsvarande sammanlagt högst två procent av fondens värde vid utgången av det närmast föregående kalenderåret skall utdelas årligen till viss stiftelse eller visst trossamfund eller annan sammanslutning, dock endast om mottagaren är en svensk juridisk person och inte har till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas eller andra enskildas ekonomiska intresse. Lag (1996:1175).

 • RÅ 1994:45:En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för de utdelningsberättigades räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Företagsanknutna allemansfonder

19 §  I en företagsanknuten allemansfond får kapitaltillskott göras endast av den som är anställd i ett visst bolag eller inom en viss koncern eller vars anställning har upphört till följd av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För en sådan fond gäller i tillämpliga delar 10, 12-14, 17 och 18 §§, om inte annat följer av 21-23 §§. Lag (1996:1175).

20 § har upphävts genom lag (1990:1116).

21 §  Utan hinder av 13 a § första meningen får till styrelseledamöter i ett fondbolag, som förvaltar en företagsanknuten allemansfond för anställda hos ett kreditinstitut, utses anställda i institutet. Lag (1992:1319).

22 §  Minst tjugofem procent av en företagsanknuten allemansfonds värde skall placeras i sådana värdepapper som har utfärdats av det aktiebolag i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller - om bolaget ingår som moderbolag i en koncern - i vars dotterbolag de är anställda.

[S2]Den i 23 § första stycket lagen (1990:1114) om värdepappersfonder föreskrivna begränsningen i fråga om en värdepappersfonds innehav av värdepapper utfärdade av samme emittent gäller inte för en företagsanknuten allemansfond.

[S3]Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till. Lag (1996:1175).

23 §  Finansinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte avger halvårsredogörelse för fonden.

[S2]Finansinspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor som avses i 42 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Lag (1992:690).

24 § har upphävts genom lag (1996:1175).
25 § har upphävts genom lag (1996:1175).
26 § har upphävts genom lag (1996:1175).
27 § har upphävts genom lag (1996:1175).
28 § har upphävts genom lag (1996:1175).

Bemyndigande

29 §  Riksgäldskontoret svarar för administration och kontroll av allemanssparandet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksgäldskontoret får meddela närmare föreskrifter om denna administration och kontroll. Lag (1995:754).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:890) om allemanssparande

Lag (1984:192) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1984:1036) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:51
  Omfattning
  nuvarande 24 § betecknas 29 §; ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 29 §; nya 8 a, 24-28 §§, rubr. närmast 24, 26 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:1078) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:50
  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:522) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 8, 9-12, 14-16, 18-25, 27 §§, rubr. närmast före 9, 10, 19, 24 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:90) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1987:855) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1987:1315) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:60
  Omfattning
  ändr. 5, 11, 15, 18 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:845) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1989:510) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:989) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:31
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 3-5, 15 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:814) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:150
  Omfattning
  ändr. 2, 18 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1116) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:153
  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 10, 18, 19, 21-23, 27 §§; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1315) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:45
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:185) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1991:529) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1991:991) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i den nya lydelsen av 15 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:551) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Lag (1992:690) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:92
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 4, 12, 14, 16, 19, 23 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1319) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Förordnandena för styrelseledamöter som utsetts av regeringen enligt 13 § upphör att gälla vid lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 12, 13, 21 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1497) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1604) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:126, Bet. 1992/93:FiU6
  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1629) om ändring i lagen (1992:551) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser första stycket 6, den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om obligationer och andra skuldförbindelser som utfärdats av kreditaktiebolag före lagens ikraftträdande. De äldre föreskrifterna gäller även i fråga om obligationer och andra skuldförbindelser som efter ikraftträdandet utfärdas av kreditaktiebolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet eller av sådana kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande hade rätt att driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag. Lag (1997:465).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 15 § i 1992:551, ikrafttr.best. till 1992:551

Lag (1993:548) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:934) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 15 § första stycket 6 i 1992:1629

Lag (1995:754) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:394, Prop. 1994/95:172, Bet. 1994/95:NU26
  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1288) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Bestämmelserna i 15 a och 22 §§ i sin nya lydelse får tillämpas på förvärv som skett före lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:51, Prop. 1995/96:63, Bet. 1995/96:FiU2
  Omfattning
  upph. 2 §; nuvarande 15 a § betecknas 15 b §; ändr. 1, 3, 8, 10, den nya 15 b, 16, 22 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:183) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparandet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:180, Prop. 1995/96:50, Bet. 1995/96:NU11
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:1175) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Bestämmelsen om riskspridning i 16 § andra stycket första meningen får tillämpas intill utgången av december 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  upph. 4, 8, 8 a, 15, 15 a, 15 b, 16, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 24, 26 §§; ändr. 1, 3, 9, 10, 18, 19, 22 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:465) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Förarbeten
Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
Omfattning
ändr. 2 p övergångsbest. till 1992:1629
Ikraftträder
1997-07-01

Lag (1998:269) om upphävande av lagen (1983:890) om allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  1. En företagsanknuten allemansfond skall till utgången av år 1998 anses som en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Om det för en företagsanknuten allemansfond före utgången av år 1998 ansökts om tillstånd enligt nämnda lag, gäller detsamma till dess ansökan slutligt prövats. I fråga om en företagsanknuten allemansfond som skall anses som en värdepappersfond skall dock iakttas dels att 10 a § lagen om värdepappersfonder inte skall tillämpas, dels att 19 § första meningen samt 22 och 23 §§ lagen om allemanssparande skall tillämpas.
  2. I fråga om tillstånd enligt 3 § lagen om värdepappersfonder skall det bolag som förvaltar en företagsanknuten allemansfond jämställas med ett sådant fondbolag som avses i 1 § 3 samma lag.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:199, Prop. 1997/98:50, Bet. 1997/98:FiU17
  Omfattning
  upph.