Upphävd författning

Förordning (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Ändring införd
SFS 1989:7 i lydelse enligt SFS 1996:236
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ansvarsnämnden för biskopar fullgör de uppgifter som anges i 35 kap. 33 § kyrkolagen (1992:300) eller som enligt någon annan författning ankommer på nämnden. Förordning (1992:1105).

Sammansättning

2 §  Föreskrifter om ansvarsnämndens sammansättning finns i 35 kap. 35 § kyrkolagen (1992:300).

[S2]För ledamöterna finns personliga ersättare. Förordning (1992:1105).

Organisation

3 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]30 § om ärendeförteckning och

[S3]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:236).

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Detsamma gäller om det är uppenbart att avgörandet bör gå ut på att inte vidta någon åtgärd.

[S2]Om ärendet gäller avstängning och det inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

9 §  Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

[S2]Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

10 §  Av 35 kap. 30 § kyrkolagen (1992:300) framgår att föreskrifterna i 14 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas vid handläggningen av frågor enligt 35 kap.17--28 §§kyrkolagen.

[S2]Ordföranden utfärdar på nämndens vägnar sådana anmaningar som avses i 14 kap. 1 § lagen om offentlig anställning. Förordning (1992:1105).

11 §  Nämnden får bereda dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

[S2]Den som har närvarit har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader. Sådana frågor prövas av nämnden.

Förordnanden

12 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

13 §  Sekreterare utses av regeringen.

Överprövning

14 §  Föreskrifter om rätt att få vissa beslut överprövade vid tingsrätten eller arbetsdomstolen finns i 35 kap.kyrkolagen (1992:300) och i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Förordning (1992:1105).

15 § har upphävts genom förordning (1992:1105).

16 §  Nämndens beslut enligt 11 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:362).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:1105) om ändring i förordningen (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 1, 2, 10, 14 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:362) om ändring i förordningen (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1996:236) om ändring i förordningen (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1996-06-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.