Upphävd författning

Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-20
Ändring införd
SFS 1990:1536 i lydelse enligt SFS 1999:944
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 2 och 3 §§ skall med hjälp av automatisk databehandling föras ett lokalt folkbokföringsregister för varje lokalt skattekontors verksamhetsområde och ett centralt referensregister för hela landet.

Registerändamål

2 §  Ett lokalt folkbokföringsregister får användas för

 1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,
 2. handläggning av folkbokföringsärenden som enligt folkbokföringslagen (1991:481) eller annan lag eller förordning prövas av skattemyndigheten,
 3. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
 4. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
 5. uttag av folklängder och andra samlingar av uppgifter för förvaring hos statliga arkivmyndigheter,
 6. planering och tillsyn av folkbokföringsverksamheten. Lag (1995:744).

3 §  Det centrala referensregistret får användas för ändamål som anges i 2 § 2, 3, 5 och 6.

Registeransvar

4 §  Skattemyndigheten i regionen är registeransvarig för det eller de lokala folkbokföringsregister som förs inom myndighetens verksamhetsområde. Lag (1998:249).

5 §  Skattemyndigheten i regionen är registeransvarig för uppgifter i det centrala referensregistret som avser en person som är eller senast har varit folkbokförd inom myndighetens verksamhetsområde eller som av myndigheten har tilldelats ett samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481). Lag (1998:250).

Registerinnehåll

6 §  Ett lokalt folkbokföringsregister får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda inom det verksamhetsområde för vilket registret förs. För en sådan person får anges

 1. födelsetid och personnummer,
 2. namn,
 3. adress,
 4. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,
 5. födelsehemort och födelseort,
 6. medborgarskap,
 7. civilstånd,
 8. make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen och om sambandet är grundat på adoption,
 9. sjömansregistrering,
 10. inflyttning från utlandet,
 11. avregistrering vid
  1. dödsfall och dödförklaring,
  2. utflyttning till utlandet,
  3. obefintlighet,
  4. beslut om fingerade personuppgifter,
 12. gravsättning,
 13. anmälan enligt 7 kap.1 och 10 §§vallagen (1997:157).

[S2]För personen får också anges uppgifter som den 30 juni 1991 i enlighet med särskilda bestämmelser är antecknade i sådan personakt som avses i 16 § folkbokföringskungörelsen (1967:495). Lag (1999:944).

7 §  Det centrala referensregistret får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och om personer som har tilldelats ett samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481).

[S2]För en person som är eller har varit folkbokförd får anges personnummer, samordningsnummer om sådant har tilldelats, och de uppgifter som senast registrerats enligt 6 § första stycket 2 och 11 med upplysning om det lokala register från vilket uppgifterna har hämtats.

[S3]För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får anges numret och grunden för nummertilldelning samt uppgift om

 1. namn,
 2. kön,
 3. födelsetid,
 4. födelseort,
 5. medborgarskap.

[S4]För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får vidare anges de handlingar som har legat till grund för identifiering. Om det råder osäkerhet om personens identitet eller om uppgift som har lämnats om honom skall det anges. Lag (1997:997).

Prop. 1997/98:9: Paragrafens första stycke reglerar vilka personer som får förekomma i det centrala referensregistret. Bestämmelsen innebär att alla som har tilldelats personnummer eller samordningsnummer skall anges i registret.

Bestämmelsen i det nya andra stycket medför inte någon ändring av uppgiftsregistreringen för personer som folkbokförs. Om den folkbokförde tidigare har erhållit samordningsnummer skall dock även det numret anges i referensregistret.

I ...

8 §  Ett register enligt denna lag får även innehålla uppgifter om tidpunkter för registrerade förhållanden samt de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret.

Terminalåtkomst

9 §  Inom en skattemyndighet får terminalåtkomst finnas till de lokala folkbokföringsregister som förs inom myndighetens verksamhetsområde. Lag (1995:1366).

10 §  Samtliga skattemyndigheter får ha terminalåtkomst till det centrala referensregistret.

Utlämnande av uppgifter

11 §  Uppgifter i ett register enligt denna lag får lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har medgett det.

Sökbegrepp

12 §  I ett lokalt folkbokföringsregister får som sökbegrepp användas uppgifter som avses i 6 § första stycket1-4, 7 och 8 med undantag för uppgift om adoption.

[S2]I det centrala referensregistret får som sökbegrepp användas uppgift om personnummer, samordningsnummer, födelsetid, namn och avregistrering.

[S3]Som sökbegrepp i ett register enligt denna lag får också, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, användas uppgifter som avses i 8 §. Lag (1997:997).

Prop. 1997/98:9: Utöver registersökning på samordningsnummer och personnummer kräver en säker tilldelning av samordningsnummer också möjlighet till sökning på födelsetid. Det är skälet till att födelsetid införs som nytt sökbegrepp. I övrigt ändras inte sökbegreppen genom förslaget.

Gallring

13 §  Gallring av uppgifter i ett lokalt folkbokföringsregister och i det centrala referensregistret sker i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister

Lag (1991:497) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§; ny rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1994:769) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:384, Prop. 1993/94:224, Bet. 1993/94:SkU42
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:744) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:372, Prop. 1994/95:201, Bet. 1994/95:SkU26
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1995:1366) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:73, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1539) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun, den 1 juli 1996 och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:117, Prop. 1995/96:90, Bet. 1995/96:FiU6
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:165) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
  2. 5 och 7 §§ i deras lydelse före ikraftträdandet gäller dock fortfarande i fråga om personnummer som har tilldelats en person utan samband med folkbokföring.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:76, Prop. 1997/98:9, Bet. 1997/98:SkU5
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  2000-01-01

Lag (1998:249) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:250) om ändring i lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 5 § i 1997:997

Lag (1999:944) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:182

Omfattning
upph.