Upphävd författning

Förordning (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-10-31
Ändring införd
SFS 1991:1395 i lydelse enligt SFS 2004:1301
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan m.m.

1 §  Försäkring enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön meddelas, efter skriftlig ansökan från en arbetsgivare, av Försäkringskassan.

[S2]Ansökan görs på blankett som fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:1301).

2 §  Vid beräkning av en arbetsgivares sammanlagda lönekostnader skall, utöver vad som anges i 17 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, bortses från arbetsgivarens lönekostnader för arbetstagare för vilka beslut enligt 13 § samma lag gäller samt från ersättning som arbetsgivaren betalar till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket samma lag. Förordning (2004:1301).

3 §  Den som ansöker om försäkring skall styrka sin rätt att teckna försäkringen.

4 § Har upphävts genom förordning (2004:1301).

Giltighetstid

5 §  Försäkringen gäller från och med det månadsskifte som inträffar en kalendermånad efter det att ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om sökanden begär att försäkringen skall gälla från ett senare månadsskifte, skall giltighetstiden bestämmas i enlighet med sökandens begäran. Förordning (2004:1301).

6 §  Försäkringen tecknas för tiden till det årsskifte som följer närmast efter försäkringens första giltighetsdag.

[S2]Försäkringens giltighetstid förlängs automatiskt med ett kalenderår, om försäkringstagaren eller Försäkringskassan inte säger upp försäkringen före årsskiftet.

[S3]Om försäkringstagaren inte längre uppfyller villkoren för att vara försäkrad, får Försäkringskassan säga upp försäkringen att upphöra att gälla från det månadsskifte som följer närmast efter det att Försäkringskassan fått kännedom om förhållandet. Förordning (2004:1301).

7 §  Försäkringskassan får säga upp försäkringen att upphöra omedelbart, om försäkringstagaren medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktig eller vilseledande uppgift om ett förhållande, som är av betydelse för rätten att vara försäkrad eller för rätten till ersättning från försäkringen.

[S2]Om försäkringen upphört att gälla av en sådan orsak som anges i första stycket, får en ny försäkring inte börja gälla förrän minst ett år förflutit sedan den tidigare försäkringen upphörde.

Avgifter

8 §  Avgift för försäkringen bestäms för kalenderår. För en månad är avgiften en tolftedel av det belopp som bestämts för kalenderåret. Månadsbeloppet avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Avgiften betalas in kvartalsvis i förskott. Vid nyteckning enligt 5 § kan en annan betalningstermin tillämpas.

9 §  Avgiften för kalenderår skall utgöra en viss procentandel av arbetsgivarens beräknade sammanlagda lönekostnader enligt 2 §. Avgiften skall även täcka kostnaderna för administration av försäkringen. Samma procentandel skall gälla för alla försäkringstagare.

10 §  Försäkringskassan meddelar föreskrifter om avgift enligt 9 §. Förordning (2004:1301).

11 §  Betalas inte en avgift trots påminnelse, skall försäkringen upphöra att gälla med verkan från ingången av det kvartal som avgiften avser, om det inte finns särskilda skäl för att försäkringen ändå bör bestå.

[S2]Om försäkringen upphört att gälla av en sådan orsak som anges i första stycket, får en ny försäkring inte börja gälla förrän minst ett år förflutit sedan den tidigare försäkringen upphörde.

12 §  Om endast en del av avgiften har betalats för ett kvartal och försäkringen har upphört att gälla, skall det erlagda beloppet återbetalas till försäkringstagaren.

[S2]Har försäkringen sagts upp enligt 6 § tredje stycket skall erlagd avgift som avser tid efter det att försäkringen upphört återbetalas. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

13 §  Om det beräknade löneunderlaget förändrats väsentligt, skall jämkning ske av den avgift som försäkringstagaren skall betala under löpande kalenderår.

[S2]Försäkringstagaren skall anmäla förhållanden som kan medföra jämkad avgift.

[S3]Jämkad avgift gäller från och med det kvartal som börjar efter det att förändringen inträtt.

Ersättning

14 §  Försäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för sjuklön enligt 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Försäkringen ersätter även dennes avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, till den del avgifterna och skatten är hänförliga till den utbetalda sjuklönen.

[S2]Försäkringen ersätter inte försäkringstagarens kostnader enligt första stycket om kostnaderna skall hänföras till de första två dagarna med sjuklön i sjuklöneperioden.

[S3]Försäkringen ersätter inte heller försäkringstagarens kostnader för sjuklön till arbetstagare för vilka beslut enligt 13 § lagen (1991:1047) om sjuklön gäller. Förordning (2000:1014).

15 §  Ersättning från försäkringen betalas ut endast om avgiften för försäkringen till fullo betalats för den period som ersättningen avser.

16 §  Försäkringstagaren skall, om Försäkringskassan begär det,

 1. styrka att sjuklön har betalats ut och hur den har beräknats,
 2. om en sjuklöneperiod varar mer än sju dagar ge in läkarintyg som styrker att arbetstagarens arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom, och
 3. i övrigt ge in de handlingar som behövs för att ersättningsfrågan skall kunna bedömas. Förordning (2004:1301).

17 §  Utbetalning av ersättning från försäkringen skall ske månadsvis i efterskott.

[S2]Begäran om utbetalning görs på blankett som fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:1301).

Övrigt

18 §  Bestämmelser om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut om försäkring enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön samt om överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut om sådan försäkring finns i 28 § lagen om sjuklön. Förordning (2004:1301).

19 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:1301).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Försäkring får beviljas att gälla från och med januari 1992 även om ansökan kommer in till försäkringskassan under tiden december 1991--januari 1992. Förordning (1991:1996).
  3. Avgiften enligt 9 § skall vara 1,6 % för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:181
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1996) om ändring i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

  Omfattning
  ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1395

Förordning (1995:1499) om ändring i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  I fråga om ersättning för kostnader som avser tid före ikraftträdandet gäller 14 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2000:1014) om ändring i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sjuklön som betalas ut före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:1301) om ändring i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 2, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2010:425

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010, då förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphöra att gälla.
 2. Bestämmelserna i 4-8 §§ om förskott tillämpas första gången i fråga om ersättning för kalenderåret 2011.
 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för år 2010 i fråga om försäkringar som har tecknats före den 1 juli 2010.
Omfattning
upph.