Upphävd författning

Förordning (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1923 i lydelse enligt SFS 1993:1211
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statligt investeringsbidrag för kostnaderna för mervärdesskattepliktiga ny- eller ombyggnader av bostäder och vissa andra utrymmen.

[S2]Bidrag lämnas till den som äger det hus eller den anläggning som projektet avser.

2 §  I denna förordning används följande ord och uttryck med den betydelse som anges nedan

SmåhusEn- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus.
BostäderBostadslägenheter och följande utrymmen som hör till lägenheterna, nämligen trapphus och andra kommunikationsutrymmen, utrymmen med anordningar för värme, varmvatten och tvätt, förråd samt utrymmen för sophantering. Till bostäder hänförs också dels gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och lek, om de årliga kostnaderna för utrymmena betalas av de boende, dels sådana anordningar utomhus som är gemensamma för de boende.
NybyggnadUppförande av hus och tillbyggnad av flerbostadshus, om tillbyggnaden medför en väsentlig ökning av bruksarean.
OmbyggnadAlla åtgärder i eller i anslutning till hus som utan att vara nybyggnad utgör nyinvesteringar samt sådant underhåll av hus och tomt som kan beräknas ha en varaktighet av minst 30 år och inte utgör förtida underhåll.

3 §  Bidrag lämnas för ny- eller ombyggnad av

 1. bostäder avsedda för permanentboende,
 2. parkeringsanläggningar och andra anordningar och utrymmen (lokaler) i bostadsområden för permanentboende, om kostnaderna för anläggningen eller lokalen skall betalas av de boende i området, samt
 3. personalutrymmen i hus som innehåller särskilda boendeformer för äldre eller handikappade eller gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, om åtgärden utförs i samband med ny- eller ombyggnad av bostäderna.

Bidragets storlek m. m.

4 §  Bidrag lämnas med 3,1 procent av ett bidragsunderlag. Bidragsunderlaget bestäms på följande sätt:

 1. Vid nybyggnad skall bidragsunderlaget motsvara summan av de belopp för projektets exploaterings-, va-, byggnads- och byggherrekostnader som kan beräknas enligt 2--8 och 10--13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder.
 2. Vid ombyggnad skall bidragsunderlaget motsvara de kostnader som kan godtas enligt 9 § 4 och 11 § förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.
 3. I fråga om småhus får bidragsunderlaget uppgå högst till summan av de belopp som enligt förordningen om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder kan beräknas för ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter och med en carport eller ett enkelgarage. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre bidragsunderlag får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av bidragsunderlaget.

5 §  Bidrag lämnas inte till den del ägaren av huset eller anläggningen gör avdrag för ingående mervärdesskatt på varor och tjänster som omsätts i projektet.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

Allmänt

6 §  Ärenden om investeringsbidrag handläggs av Boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela föreskrifter för verksamheten i de avseenden som anges i denna förordning. Verket sköter även utbetalningen av bidrag.

[S3]Länsbostadsnämnden prövar ärenden om bidrag.

[S4]Kommunen förmedlar ansökningar om bidrag, avger yttrande till länsbostadsnämnden och utför besiktning och kontroll för nämndens räkning.

Ansökningsförfarandet

7 §  Ansökan om bidrag lämnas in till den kommun där fastigheten som avses med ansökningen är belägen.

[S2]Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Boverket.

[S3]Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan.

8 §  Kommunen granskar ansökningshandlingarna och skall, om de är ofullständiga, ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna. Kommunen skall därefter sända handlingarna till länsbostadsnämnden för beslut.

Beslut och utbetalning

9 §  Länsbostadsnämnden beslutar i frågor om bidrag.

10 §  Bidrag betalas ut sedan projektet färdigställts och slutbesiktats. Boverket får meddela närmare föreskrifter om när ett projekt skall anses färdigställt.

11 §  Bidrag betalas ut till ägaren av huset eller anläggningen. Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av tio år, räknad från den dag då bidraget betalas ut, inte använda de utrymmen som bidraget avser för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades och inte heller under denna tid överlåta det hus eller den anläggning som innehåller dessa utrymmen till någon som avser att använda utrymmena för annat ändamål.

12 §  Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall bidraget och bidragsunderlaget före utbetalningen räknas om med hänsyn till allmänna prishöjningar under tiden från bidragsbeslutet fram till färdigställandet. Därvid skall tidskoefficienten enligt 7 § förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder tillämpas. Bidraget och bidragsunderlaget skall räknas om även till följd av kostnadsändringar på grund av myndighets beslut.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter dels om vad som skall anses vara större ny- och ombyggnadsprojekt, dels för omräkning och utbetalning av bidrag.

13 §  Utöver omräkning enligt 12 § får bidraget och bidragsunderlaget höjas endast om det till följd av projektändringar efter bidragsbeslutets meddelande har vidtagits åtgärder som skulle ha påverkat bidragsunderlaget om de varit kända vid tiden för beslutet. Begäran om sådan höjning skall framställas senast i samband med begäran om att bidrag skall betalas ut.

[S2]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för höjning av bidragsunderlaget enligt första stycket.

Återkallelse av beslut

14 §  Beslut om att bevilja investeringsbidrag skall återkallas helt eller delvis, om projektet när det färdigställts inte uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet.

Återkrav av bidrag

15 §  Länsbostadsnämnden skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag, helt eller delvis, om

 1. mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. bostäderna eller andra utrymmen för vilka bidrag lämnats inom den tid som anges i 11 § används för annat ändamål. Om den som mottagit bidraget efter mottagandet har överlåtit huset eller anläggningen och huset eller anläggningen därefter används för annat ändamål, skall bidraget återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller bort inse att huset eller anläggningen skulle komma att användas för annat ändamål.

16 §  Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet enligt 15 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna bakom den felaktiga utbetalningen eller till bidragsmottagarens ekonomiska situation.

Överklagande

17 §  Länsbostadsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut i överklagade frågor får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder och förordningen (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.
  3. Den nya förordningen tillämpas i ärenden om investeringsbidrag i vilka beslut om bidrag meddelas efter ikraftträdandet, om projektet färdigställs efter denna tidpunkt eller, i annat fall, bostadslån för projektet har beviljats men inte betalats ut före utgången av år 1991. I följande fall skall dock under förutsättning att projektet påbörjas före utgången av april 1992, eller, i fråga om projekt som avses nedan under b, före utgången av juni 1992, bidrag lämnas med 9,3 procent av bidragsunderlaget:
   1. I fråga om ny- och ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus samt nybyggnad av säljarbyggda egnahem, om ansökan om bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser har kommit in till kommunen före den 5 november 1991.
   2. I fråga om nybyggnad av låntagarbyggda egnahem samt ombyggnad av egnahem, om ansökan om bostadslån enligt någon av de i a nämnda bestämmelserna har kommit in till kommunen före den 1 januari 1992. Förordning (1992:419).
  4. I ärenden i vilka beslut om investeringsbidrag har meddelats enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder gäller fortfarande äldre bestämmelser. För utbetalning av bidrag krävs dock inte att bostadslånet har betalats ut. I dessa fall är det tillräckligt om projektet uppfyller förutsättningarna för utbetalning av bostadslån.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:56
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:419) om ändring i förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den tillämpas även i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:991) om upphävande av förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Övergångsbestämmelse

  1. Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådana ny- eller ombyggnadsprojekt som har påbörjats före utgången av år 1992 med följande avvikelser:
   1. Bidrag enligt bestämmelserna i den upphävda förordningen lämnas, om inte annat följer av punkten b, bara i fråga om sådana i projektet ingående byggnads- och anläggningsarbeten för vilka skattskyldighet till mervärdeskatt inträder före utgången av år 1992.
   2. För sådana projekt som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen i punktens lydelse enligt förordningen (1992:419) om ändring i den upphävda förordningen lämnas bidrag även i fråga om byggnads- och anläggningsarbeten för vilka skattskyldighet till mervärdeskatt inträder efter utgången av år 1992. I fråga om sådana arbeten lämnas bidrag med 6,9 procent av det mot dessa arbeten svarande bidragsunderlaget.
   3. I fråga om sådana projekt där skattskyldighet till mervärdeskatt första gången inträtt före utgången av år 1990 får bidraget bara avse sådana byggnads- och anläggningsarbeten för vilka mervärdeskatt skall tas ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt i dess lydelse efter utgången av år 1990. I sådana fall gäller dessutom att bidrag bara lämnas om -- andelen av den för projektet i låne- eller räntebidragsärendet godkända produktionskostnaden som berörs av den ändrade mervärdeskatten utgör minst 10 procent av hela den godkända kostnaden och -- kostnadsökningen på grund av ändringen uppgår till minst 5 000 kronor. Förordning (1993:1211).
  3. Ansökan om bidrag enligt den upphävda förordningen skall under tiden den 1 juli 1993 -- 31 december 1993 ges in till länsbostadsnämnden. Ansökan som görs därefter skall ges in till länsstyrelsen. Förordning (1993:1079).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  upph.

Förordning (1993:1079) om ändring i förordningen (1992:991) om upphävande av förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Omfattning
  ny 3 p till 1992:991
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1993:1211) om ändring i förordningen (1992:991) om upphävande av förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.
  2. De nya bestämmelserna tillämpas även i ärenden i vilka bidragsansökan inte prövats av Länsbostadsnämnden före ikraftträdandet.
  3. Om Länsbostadsnämnden prövat bidragsärendet när denna förordning träder i kraft får bidrag eller ett högre bidrag senare medges endast i den mån de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats i ärendet, skulle inneburit att ett bidrag eller högre bidrag hade beviljats.
  Omfattning
  ändr. 2 p i 1992:991
  Ikraftträder
  1993-12-03