/r1/ Lag (1991:329) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-08
Ändring införd
SFS 1991:329 i lydelse enligt SFS 1991:887
Ikraft
1991-07-01
Tidsbegränsad
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Av de arbetsmarknadsavgifter som enligt 4 kap. 7 § lagen (1981:691) om socialavgifter förs till staten skall under budgetåret 1991/92 sammanlagt 3 859,95 milj. kr användas för finansiering av

  1. utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning enligt förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning som inte uppfyller medlems- och arbetsvillkoren i 6 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
  2. bidrag enligt förordningen (1984:518) om utbildning i företag,
  3. upphandling av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning,
  4. arbetsmarknadsverkets kostnader för att anordna jobb-sökar-aktiviteter,
  5. bidrag enligt förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd,
  6. bidrag enligt förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser. Lag (1991:887).

2 §  En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning får från de arbetsgivaravgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall betala göra avdrag enligt bestämmelserna i 3--4 §§ om han efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare för den som deltar i utbildning. LÖag (1991:887).

3 §  För ersättare som avses i 2 § får avdrag göras med 460 kronor per arbetsdag som arbetsgivaren har haft ersättaren anställd. Lag (1991:887).

4 §  För varje arbetstagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter får avdrag göras med högst 75 kronor per utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kronor. Lag (1991:887).

Ändringar

Lag (1991:329) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1991:887) om ändring i lagen (1991:329) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Förarbeten
Prop. 1990/91:150
Omfattning
nuvarande best. betecknas 1 §; ändr. den nya 1 §; nya 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
1991-07-01