lagen.nu

Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:112
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

1 § Enligt bestämmelserna i denna lag får sådana bostadsföreningar som avses i punkterna 4 och 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) omregistreras till bostadsrättsföreningar.

Bolagsverket prövar fråga om omregistrering efter anmälan av bostadsföreningen. Lag (2004:242).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1452, 2004:242

2 § Omregistrering får ske under förutsättning

  • 1. att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar i överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),
  • 2. att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har utsett styrelse och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen, Lag (1993:315).
  • 3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sin firma till överensstämmelse med bestämmelserna i 9 kap. 6 § bostadsrättslagen, samt
  • 4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upprättats och registeras samtidigt med att föreningen omregisteras.

I fråga om omregisteringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 31 § bostadsrättslagen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:315

3 § Beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket 1–3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 7 kap. 35 § andra stycket 2 och 3 nämnda lag ska inte gälla sådana beslut och inte heller när föreningsstämma beslutar i någon annan angelägenhet som rör omregistreringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än vad som föreskrivs i 34 och 35 §§ nämnda kapitel tillämpas. Lag (2016:112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:112

4 § Innan ett beslut fattas som avses i 2 § första stycket 1--3, skall en förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse och godkänts av föreningsstämman. I planen skall en beräkning göras av bostadsföreningens behållna tillgångar. Medlemmarnas insatser skall anses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. Överskott utöver insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen om inte föreningsstämman beslutar annat.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § När ett beslut om omregistrering har vunnit laga kraft, skall de lägenheter som av bostadsföreningen varit upplåtna med sådan rätt som anges i punkt 4 eller 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) i stället anses upplåtna med bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningens styrelse skall genast utfärda bevis till bostadsrättshavarna om bostadsrätterna. Beviset skall innehålla sådana uppgifter som skall anges i lägenhetsförteckning enligt 9 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:615

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:615

Lag (1992:1452) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Förarbeten
Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1992:1452
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  • 2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 1 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1992:1452) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Lag (1993:315) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Förarbeten
Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:315
Rubrik
Lag (1993:315) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Lag (2004:242) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2004:242
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Lag (2004:242) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Lag (2016:112) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:112
Rubrik
Lag (2016:112) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation