Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:615 i lydelse enligt SFS 2018:1666
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt bestämmelserna i denna lag får sådana bostadsföreningar som avses i punkterna 4 och 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) omregistreras till bostadsrättsföreningar.

[S2]Bolagsverket prövar fråga om omregistrering efter anmälan av bostadsföreningen. Lag (2004:242).

2 §  Omregistrering får ske under förutsättning

 1. att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar i överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),
 2. att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har utsett styrelse och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i 9 kap.12 och 26 §§bostadsrättslagen,
 3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sitt företagsnamn till överensstämmelse med bestämmelserna i 9 kap. 6 § bostadsrättslagen, samt
 4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upprättats och registreras samtidigt med att föreningen omregistreras.

[S2]I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 31 § bostadsrättslagen. Lag (2018:1666).

3 §  Ett beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket13 och 4 § fattas i den ordning som anges i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 6 kap. 36 § andra stycket 2 och 3 i den lagen ska inte gälla sådana beslut och inte heller när föreningsstämman beslutar i någon annan angelägenhet som rör omregistreringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än det som föreskrivs i 35 och 36 §§ i det kapitlet tillämpas. Lag (2018:716).

Prop. 2015/16:4: I paragrafen anges hur vissa beslut av en bostadsförening ska fattas. Paragrafen hänvisar till den ordning som anges i 7 kap. föreningslagen. Den nya lydelsen av det kapitlet ska således tillämpas vid de beslut som omfattas av paragrafen. Hänvisningarna till vissa paragrafer i 7 kap.

ändras som en följd av att det nya 7 kap. har en annan paragrafnumrering ...

4 §  Innan ett beslut fattas som avses i 2 § första stycket 1--3, skall en förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse och godkänts av föreningsstämman. I planen skall en beräkning göras av bostadsföreningens behållna tillgångar. Medlemmarnas insatser skall anses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. Överskott utöver insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen om inte föreningsstämman beslutar annat.

5 §  När ett beslut om omregistrering har vunnit laga kraft, skall de lägenheter som av bostadsföreningen varit upplåtna med sådan rätt som anges i punkt 4 eller 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) i stället anses upplåtna med bostadsrätt.

[S2]Bostadsrättsföreningens styrelse skall genast utfärda bevis till bostadsrättshavarna om bostadsrätterna. Beviset skall innehålla sådana uppgifter som skall anges i lägenhetsförteckning enligt 9 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Lag (1992:1452) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 1 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:27, Bet. 1992/93:LU10
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:315) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:225, Prop. 1992/93:144, Bet. 1992/93:LU27
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (2004:242) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2016:112) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:716) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1666) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01