Inaktuell version

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 1999:1378
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Bemyndigande att meddela föreskrifter

1 §  För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för apparater, om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa, kommunikationer eller närings verksamhet.

[S2]Sådana föreskrifter får avse apparaters egenskaper, kontroll och märkning av produkter eller annat som behövs för att apparater skall ha en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras. Bland annat byts termen apparater ut mot termen utrustning. Därmed kommer bemyndigandet att avse rätt att meddela föreskrifter om utrustning i stället för apparater. Som angetts tidigare innebär dock detta ingen ändring i förhållande till hur bemyndigandet har tillämpats i praktiken.

Bestämmelsen inleds med angivande av de ändamål och ämnen som bemyndigandet avser. Enligt nuvarande reglering avser bemyndigandet rätt att meddela föreskrifter som bl.a. syftar ...

Prop. 2015/16:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om bemyndigande att meddela föreskrifter. Enligt paragrafen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som syftar till att ge skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. I paragrafen redogörs punktvis för innehållet i de föreskrifter som får meddelas med stöd av bemyndigandet. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafens ...

Tillsyn

2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. En sådan tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen

 1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder,
 3. hos den som tillverkar, importerar, saluför eller hyr ut apparater, som omfattas av tillsynen, få tillgång till apparater för kontroll.

[S2]En tillsynsmyndighet har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1--3.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras. Ändringen innebär bl.a. att termen apparater byts ut mot termen utrustning.

I första stycket förtydligas när tillsynsmyndigheten har rätt att kräva att få ta del av upplysningar och handlingar, få tillgång till utrustning för kontroll av den samt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. Tillsynsmyndigheten har rätt att använda sådana åtgärder i den utsträckning det behövs för tillsynen. Bakgrunden till denna ändring är kravet på proportionalitet ...

Prop. 2015/16:116: Av paragrafen framgår att den myndighet som regeringen bestämmer är tillsynsmyndighet enligt lagen. Paragrafen motsvarar nuvarande 2 § första stycket första meningen.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning för tillhandahållna apparater och om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras. Termen apparater byts ut mot termen utrustning.

Innebörden av bemyndigandet förtydligas genom att det i paragrafen anges vilka som kan vara adressater för de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet. Regeringen har delegerat rätten att meddela föreskrifter till Elsäkerhetsverket. Innebörden av Elsäkerhetsverkets föreskrifter, med den utformning de har idag, är att skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för kontroll uppstår först om utrustningen ...

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som är ny, reglerar tillsynsmyndighetens befogenheter i samband med tillsynen. Paragrafen motsvarar resterande delar av nuvarande 2 § första stycket.

4 §  Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

[S2]Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras språkligt. Ändringen innebär ingen ändring i sak.

Efter förslag av Lagrådet begränsas tillsynsmyndighetens befogenhet att meddela förelägganden och förbud även i fortsättningen av att åtgärderna skall vara påkallade från skyddssynpunkt.

Prop. 2015/16:116: Av paragrafen, som är ny, framgår när Kronofogdemyndigheten får hjälpa tillsynsmyndigheten att vidta en åtgärd enligt 3 § samt hur sådant bistånd ges. Paragrafen motsvarar nuvarande 2 § andra stycket.

Ansvarsbestämmelser

5 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §. Lag (1999:1378).

6 §  Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa. Lag (1999:1378).

7 §  Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (1999:1378).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om sanktionsavgift vid överträdelser av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i dag. Paragrafen möjliggör ett genomförande av artikel 42 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.3. För den närmare motiveringen hänvisas till detta avsnitt.

Bestämmelsen innebär ...

Överklagande och verkställighet

8 §  En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Lag (1999:1378).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som är ny, anger att frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:1725) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1999:1378) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:111, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU1
Omfattning
nuvarande 5 § betecknas 8 §; nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2007:352) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:169, Prop. 2006/07:67, Bet. 2006/07:FöU8
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
CELEX-nr
32004L0108
Ikraftträder
2007-07-20

Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:199, Prop. 2015/16:116, Bet. 2015/16:FöU9
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 5, 6, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, den nya 10 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före nuvarande 5, 8 §§ sätts närmast före de nya 9, 12 §§; nya 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2016-06-01